Kerstboom verwekt ramp in Mexicaans stadje Catastrofe in mijn: ruim 100 doden HET ROTTERDAMSCH PAROOL1 m Vliegtuig te pletter gevlogen: 22 doden Meer dan 40 vrouwen en kinderen prooi der vlammen geworden Amerikaanse vliegers in Boedapest veroordeeld Ruim 50.000 geallieerde krijgsgevangenen zoek v_: Hitte en giftige gassen belemmeren redders GULDEN Bemanning van Brits schip van boord gehaald Brandstoffenbijslag tcwerkgestelden Broodprijs normaal in 's-Gravendeel Kers!boodschap van de Koningin Boete van 30.000 dollar - bij geen betaling gevangenisstraf WILT GIJ SLAGEN? Grote boerderij bij Deventer afgebrand Directeur Leeuwarder gevangenis is met verlof gestuurd ILLINOIS ZWAAR GETROFFEN Weer 44 tanks uit VS gekomen WAT VOOK WEER? Zacht, maar kans op regen SNEEUWSTORM MISLEIDT PILOOT Wrak ontdekt tegen bergwand bij Perzische hoofdstad VERDIENEN Dolansky volgt Slansky op 31e Jaargang, 110. 302 Red. en Adm, lange Haven UI, Schiedam Tël. 69300 - Abonn.prijs; per wéék 0.40, per kwartaal 5,15, lossé nummers Ö.Ó9 SCHIEDAMMER Maandag 24 December 1951 Uitgave N.V. De Nieuwe Pers - Postgiro 398644 Bankier: Amsterdamsche Bank te Rotterdam —.Directeur: B. de Vries Vijf man verdronken bij stro' ■S „.NICOSIA..z.aterdagayónd is uien er in geslaagd dé laatste twin tig man, die zich nog aan boord ,-van het Britse schip .'.Porlock Hill" bèvonden, in \'eiligheid te Bren gen. Het. schip, dat oorlogsmateri aal vervoerd had. .was Vrijdag ter hoogte van Fa ma gust a (Cyprus) aan de. grond gelopen envervol gens door öc zwarè storm in twee- en .gebroken. Aan boord van de ..Pcrlóck Hill" bevond zich c-en uit 53 koppen, be- staande bemanning, namelijk twaalf Britten en 41 Indiërs. 37 Indiërs zijn gered, drie kwamen door ver- drinking om ,het leven en een wordt nog vermist.' Men neemt aan,, dat deze oo,k om hétleven is gekomen. Van. dè twaalf Britse óp- varenden wordt cr; één vermist, die vermoedelijk is verdronken. DEN HAAG. De minister van. Sociale Zaken.en Volksgezondheid: heèft goedgekeurd, dat gedurende het lopende, winterseizoen ook aan, tewerkgestelden ingevolge de gemeentelijke sociale werkvoórzie- ïiingsregeling voor handarbeiders een brandstoffenbijslag wordt ver strekt. Dit houdt in. dat aan. deze tewerkgestelden in de periode van 28 October 1951 tot 26 April 1952 een brandstoffenbijslag kan wor den toegekend, welke voor kost winners en aliéenivonendert. ƒ.2— pér week en voor kostgangers1; 1.pérw.eek bedraagt,- SAN DIEGO. Tenminste 41 vrouwen en kinderen zijn om- gèkomen tijdèns èen brand in ;dè: Mexicaanse stad Tijuana. Bijna honderd ménsen, voor hét merendeel ook vrouwen en kinderen, liggen met zware brand- en andere wonden in het ziekenhuis van Tijuana en in enige noodhospitalen, die men in allerijl heeft opgericht. Onder dé nog hete puinhopen van het gebouw, waarin de brand woedde, het Coliseum, bevinden zich, naar men.wreest de verkoolde lijken van nog enige tientallen .kinderen,. De brand brak uit, toén een in het Coliseum georga- nisèerd Kerstfeest;, voor de kinderen van behoeftige ouders, juist eén hoogtepunt van vrolijkheid had bereikt. In het ge drang werd toen" de'Kerstboom omvergegooid, waarop een gordijn door de, brandende kaarsen vlam vatté. Enkèle ogen- biikken daarna stond de gehele zaal, waarin zich 40ü menscr., vooral kinderen bevonden, in lichterlaaie. Gillend on elkaar onder de voet J 'UritX-XUi": r"!,3! >"'.t lopend. dranger. dé kinderen en vol wassenen naar de cnice uitaung var. de op de eers'.o verdieping; liascndc zaal. waarin het .feest werd ge geven. Van <Je zich buiten, het. se- bouw bevindende brandladders kod géén gébruik wórden gemaakt, 'tm- dat de ijzeren deuren, dieper toe gang paar gayen.;op. slot..zaten. Dé snel gealarmeerde brandweer was niet in staat. tot. de vuurhaard-door te dringen, doordat de manpen wer den tegencêhouden door de zich po de 'rappen verdringende ménsen- merigte In df zaal trachtten ouderen- het v.ïïip-j-blussen met bier. maar dit had./'er. enkel effect. De vlammen greni'hsteeds verder o;n zich heer.. Ty^n jfina het Echt uit .en boden, de ifrpanische angst óm levensbehoud vechtendeotide$; én k roderen - eén' gruwelijk schout-spél. Onderwijl n^iesi/ de brandweer, vrijwel macht' ^oos -blijven... toezien. Dé enige brany^p.uit J?afjbijna ïreén. water, om dat Pfe druk opLdë leiding, te klein was.- en .twéé uren was het gehele, dije verdiepingen bóge gebouw.; vólkfméii ;;0tffebrandi j, -v. Uit liét geJiied:om Tijhaha"beeft men dokters^ verpleegsters medi cijnen én verbandmiddelen .naar .hét.; ?.o zwaar, g ct tpf stadj e ge zanden. Velen dergewówïën verkeren in' ernstige toestanden gevreesd >wor<3t dat.:"het. a*trtaL:shchtóf£ers 'rnog zal zij.-ff?' Officier van Justitie dreigde met sluiting DORDRECHT. Daar cc offi- cier van justitie bij de Dordtse ar- ronaissómenisruchlbaok te kennen heeft gegeven, dat. hij huri bedrij ven zou sluiten als zjj dc verhoog de prijs voor vclksbrood zouden handhaven, hebben de 's-Gravea- deelse bakkers besloten het brood 'weer tegen "de-.vastgestelde prijs ie verkopen. 'Men.,,wacht thans op een gerechtelijke vervolging, waar door de bakkers de gelegenheid hopen te krijgen. vde onhoudbare toestand in dë bakkérswereld tot uitdrukking te bréngen"; zoals zij het noemen. HILVERSUM- HM. dc Ko- ningih cal op ic Kerstdag om 12.00 uur een Kerstboodschap richten lot het Nederlandse volk. Dë rede zal worden uitgezonden over beide zenders. BOEDAPEST. De vier Amerikaanse vliegers, die sinds 19 November door 'de Hongaarse autoriteiten gevangen werden gehouden, hebben gisteren terécht .gestaan voor een militair gerechtshof te Boedapest en zijn veroordeeld tót betaling van een boete van 360.000 Hongaarse guldens (circa 30.000 dollar) per hoofd of, bij gebreke van betaling der boetè, drie maanden gevangenisstraf. Het hof verklaarde hen schuldig aan schending van de Hongaarse grenzen. Het gaf bevel, het vliégtuig en zijn uitrusting verbeurd te verklaren. De vier vliegers gó ven toe, dat zij „op 19 November de Hongaarse grens bij Gyula hadden geschon den" aldus een officieel communi qué. Zy konden geen „bevredigende verklaring" gevén voor het feit, dat zij in bet bezit waren van militaire kaarten van bepaalde gedeelten van de Sowjet-Unie -en de volksdemo cratieën, noch voor „de overbodige vele parachutes", het rbdiozendtoe- stel en pakken lakens, die- zich "in het vliegtuig 'bevonden. Het Hóf achtte 't dan ook waarschijnlijk, dat deze voorwerpen uitgeworpen moés ten worden .voor, spionnen, en sub versieve elementen in de volksde mocratieën". De Amerikaanse -gezant te Boeda pest. RayndaJ, was uiterst verbaasd over he* proces. ,;„Wij-;:badden geen enkele aanwijzing omtrent de tijd waarop het -proces zou worden ge voerd"1 verklaarde hij aan verslag gevers. „Het proces van vandaag was voor mij een totale verrassing" Het proces - werd; gèvoérd,. nadat juist uit. Washington berichten, wa ren binnengekomen, dat de Ameri kaanse regering de gehele kwestie zeer hoog opvatte. Het is waar schijnlijk, dat Washington zijn standpunt Zaterdag nog in Moskou, waar natuürlijk de aanstichters van. de tegen de Amerikaanse vliegers ingestelde vervolging zitten, heeft kenbaar gemaakt. De Amerikaanse zaakgelastigde Cummings bracht namelijk Zaterdagavond een bezoek aan dé Russische onder-minister van Buitenlandse Zaken. Zorin. Het be trekkelijk milde vonnis maakt hét intussen mogelijk, dat de zaak niet op de spits gedreven wordt. Aan de andere kant wenst Mos kou zijn campagne tegen de Ameri* i Een groene Kerstmis B IZ Weersverwachting geldig van W: p Maandagavond -tot Dinsdag- s p avond* |g 1 Overwegend zwaar bewolkt 8 met.tijdelijk enige regén, Mati- ff ge lot krachtige en langs dé H kust. af cn toe harde Zuid-Wes- telijke wind..Vrij zacht voor de ff gj tijd van het jaar. g W 25 Dec. Zon op 8 0 47 m onder W sê 18 u.32 m; Maan op 5 u 23 m on- 'M der 13 u .26 m. M g 26 Dec. Zon op.8 u 4 m ondet g g 16 u 33 m, Maan op 6 u 54 m on-, g g der 13 u 59 m v= S 37 Dec Zor. ot> 8 v 48 m onder 'ij IC u 34 m: Maan op 8 u !8 m on 5 S ce> 14 u 51 m. kaanse ivet, die voorziet ia de be schikbaars tèlling van 100 ir illioen dollar voor hulpverlening aan Oost- éuropese tegenstanders van het communisme kennelijk niet te sta ken. Zaterdag werden, zo maakte de Hongaarse veiligheidspolitie bekend, een „Amerikaanse" spion en drie van zijn medewerkers gearresteerd. Het is een zekere Janos Weissen- brubér, die, vólgens de Hongaren, in "een Amerikaans kamp. in Duitsland tot spion zou zijn opgeleid. TOKIO. De onderhandelaars van bel opperbevel der V.N, In Fan- njoendjon,hebben de commnnisten er van beschuldigd, dat zy 50.000 ge allieerden niet op huu 10st bpbbcn geplaatst- Schout- bij pacht Hiibby, die als woordvoerder optrad,* voegde communistische onderbandelaars toe: ,.De Verenigde Naties kunnen niet geloven, dat tienduizenden gé- vangenen in het niet zijn verdwenen. In een officiële mededeling van uw hoofdkwartier is gezegd, dat u alleen al in de eerste negen maanden van de-oorlog in Korea 65.363 gevangé nen heeft gemaakt. .Zélfs indien wij aannemen, dat dit aantal sindsdien niet is toegenomen, heeft u verzuimd mee te delen, wat er-met meer dan 50.000 gevangenen ls gebéurd." Dat er, nu in de sub-commissie voor de krijgsgevangenen de^ be schuldigingen ovér en weer vliegen, weinig kans is, dat een bestand in derdaad voor de vastgestelde datum, van 27 December.verwezenlijkt kan worden, ligt voor de hand. Daar komt nog bij, dat het werk in de sub-commissie voor toezicht op een. wapenstilstand al evenmin vlot. -Zon dag vérwierpen dé Noordelijken weer drie gealliëerde voorstellen, namelijk: 1. Dat er in. eén wapenstilstands-' commissie geen vetorecht zal gelden? 2. Dat de aflossing van de troepen niet beperkt wordt? 3. Dat. de partijen zich militair niet versterken gedurende één be stand. DEN HAAG, De KNAC heeft dé minister van Buitenlandse Za- kén verzócht om stappen te willen doén om te geraken tot afschaf fing van de wederzijdse visum plicht tussen Nóderland en Spanje en Portugal. Advertentie O. M.) voor H.B.S. of Staatsexamen? Mulo of Onderwijzersakte? Sludeer dan met 'de Cursus met de merkwaardige resultaten, Ook U kunt dan in ko Me lijd regjent. GESLAAGD... DANK ZIJ HILVERSUM DJAKARTA.- De Indonesi sche regering heeft beéloteri am aan het" Rode Kruis van de Phi- JÊppijnen een gift van 3000' dollars te dóen toekomen voor hulpver lening, aan de slachtoffers van de uitbarsting van'de Hibokhibok, DEZE Kerstbloemenweelde is te zien op een tentoonstelling, die hedenmiddag door de burge meester van Lis se in zijn ge meente is gcopcjid. Reeds bij het inrichten kreeg deze jongedame het gevoel, dat het plofscïirzg lente ions geworden. Van negentien koeien slechts drie gered DEVENTER. In de buurt- Schap Rande, gómeènte Diepen veen, nabij dc spoorlijn Deventer Zwólle, ontstond. Zaterdag avond, vermoedelijk door kortslui ting, .brand in de grole boerderij dér familie Peters. De stallen en het woonhuis gingen verloren,, doch hooi- en graanbergen kortden worden behouden. Het vuur greep 20 snel om zich heen, dat men van de negentien melkkoeien Slechts drie ongedeerd naar bulten kon brengen. Drie koeien zijn ver brand en de andere dieren waren zodanig gewond, dat ze afgemaakt moésten \vorden. LEÉUWARDEN Hangende het onderzoek naar de onregelmatig heden in de bijzondere strafgevan genis is de directeur, de heer A. Jansen, voor onbepaalde tijd met verlof gestuurd. De heer A. Wed- zinga. directeur van de jeugdge vangenis té Zulphen. Is per 1 Jan. belast met dé waarneming van het directoraat van de Leeuwarder ge vangenis. TUrtJlQfl' QQ.JX ^"L 'l'C' naar buiten hijken naar O dis natte stratendie zijn cr even Y7- niet. Voor U alleen omdat U zo Wit IQ Kerst ?r°ag een witte Kérst zeilde is dit plaatje. Dc berghut met het glazuren snccuzvdak cn hét gladde gazon, dat vorst cn ion samen hebben gepolijstde poedersneeuw op de sparren; dc besuikcide bergen, die in de verte haast niet meer te ónderscheiden zijn van dc strakke hemel; het is allemaal alleen voor U. Voor Umevrouw, juffrouwmeneer.Daar is nog het verse skis poor dat U hebt gemaakt, toen U naar dc hut kwam om even te rusten na die prachtige afdaling. Tocht het in die bouwvallige hut, zegt U? En wordt Uw witte trui vuil in die smerige houten keetKom dan weer gauw terug naar Uió Warme huiskamer. Kijk dan maar weer naar buiten, het is juist gaan regenen. I" WEST FRANKFORT (Illinois). In de grootste kolenmijn ter wereld is na eén enorme onderaard^ explosie een zware brand uitgebroken. Reddingsploegen die^ooriïfen ^verstikkende raak een weg-zoeken, hebben reeds 90 £öden b^ven gebracht. Nog enige andere lijken zijn waargenomen- Het ^taat reeds vast,' dat het aantal slachtoffers lot over de horüfen^zal stijgen. Het j is de ergste Amerikaanse mijnramp van difcfaar. Verscheidene Uren na dé ontplof- fing waren de reddingsploegen nog niet tot dè ingesloten mijnwerkers doorgedrongen. Na een moeizaam en afmattend gevecht tegen de intense hitte cn het dodelijke gas bereikte Zaterdagavond laat een reddings ploeg de eerste slachtoffers. Sommi ge mijnwerkers werden geheel ver brand cn zwaar verminkt gevonden, de lichamen tegen de grond ge drukt. Dc, ingeslotcnen bevonden zich op ecu diepte van ISO nieter op zes kilometer afstand van de lift schacht. Op dit moment zitten nog enkele mijnwerkers opgesloten. Sinds urén heeft men gèen klopsignalen meer gehoord. Men vreest dat ook zij zijn omgekomen Honderdén verwanten van de mijnwerkers, die cip het moment van de ontploffing otidcr de grond waren, verdrongen zich Zaterdag avond en Zondag in angstige span ning voor de ingang.van da mijn. DEN HAAG Dc Koninklijke Landmacht kreeg aanzienlijke ver- slcrkinp door de aankomst uit Amerika van 44 Sheermantanks. In het kader van dc Amerikaanse "wapenhulp zijn thans in totaal 126 lichte en middelzware tanks aan Nederland overgedragen, In Januari worden nog eens 44 tanks ver wacht. De tanks worden.na lossing uit de schepen per spoor vervoerd naar hét tweede voertuigenpark te Stroe voor schoonmaak én inspec tie, vervolgens naar de tankwerk- 'plaats te Wèzep voor controle va a dé onderdelen, om tenslotte hu& bestemming te bereiken in Amers foort bij het regiment huzaren Prins Alexander en regiment huza ren Van Sytzama. Het uri; zachte re eer nnn de laat ste dagen zal ook tijdens de kerst dagen voortduren. Aan de aanvoer van lucht uit Frcnkryk komt even wel een einde. Inplaats daarvan drinet' nu tucht van de Oceaan Tcchtsireeks tot ons land'dóór. In verband met de in kracht toegeno men wind komen' dé regenzönes van een oceaan depressie'nu snel nader bij: - Met de Kersdagen zal dan ook af en toe tóaf regen «allen. Het is mo gelijk, dat omstreeks tweede Kerst dag iets koudere oceaartlacht, af komstig uan hogere breedte, cure omgeying bereikt, ten gevolge waar van de temperatuur weer iets kart dalen- Gemiddeld blijft de tempera tuur echter bouen de normale wacr- handje. zal helpen bij de kolcnbe- sparing. Twee broers verdronken toen vrachtauto in kanaal reed TEHNEUZEN - Door de glad- beid is Zaterdag eén vrachtauto, eeladën met klompen, .tussen Sas van Gent en Sluiskil terecht ge komen in het kanaal Ternèuzen— Gent. De 27-jariee Lóón dc B en de 3-jarige Willy, de ,B.( vonden hierbij de verdrinkingsdood, TEHERAN'. In ecu verblindende sneeuwstorm vloog Zaterdagavond een Egyptisch verkeersvliegtuig te plptter tegen dc kale helling van do 3001) meter hoge berg Alborz. ten noorden van Teheran. De 28 Inzittendeix werden op slag gedaod. Ilun lichamen werden onherkenbaar verminkt* Onder de slachtoffers bevindt zich Henry Bennett, directeur van het Ame rikaanse hulpprogramma vOor onvoldoende ontwikkelde gebieden. en zyn drie assistenten vijf dagen de gast zijn van de Amerikaansa ambassadeur in Teheran. Zondagmorgen werd het wrak ge vonden dopr dé Amerikaanse lucht vaartattaché, majoor Wayne, dlemefc een C-47 op zoek was gegaan. De Perzische regering beeft do Amerikaanse regering haardiep leedwezen betuigd. Toen men boven het. vliegveld van Teheran het geronk van een vier motorige machine hoorde, gaf mén de piloot opdracht terug te keren naar Bagdad of door te vliegen naar Basra. Een telle sneeuwstorm maak te in Teheran hét landen onmoge lijk. De piloot raakte daarna de koers kwijt én vloog tégen de berg. Het toestel raakte in brand. De bemanning bestond nlt vijf Egyptenaren, Vérder bevonden zich aan booid vijf Amerikanen, zeven Pérzen en vijf onbekende vreemde lingen. Bennett zou met .zijn vrouw PAGINA RUIM 500— GELDPRUZEN! iAx\/V\A*NA'VU»%r>VV\/VV\^VUMA»VVVVwV\n*-iA^\fV%A>A/V\A^VVVVV)XUVVl) PRAAG. President Gottwald van Tsjechoslovvakijo beeft dc door de arrestatie Van de „verrader1* Slansky gehavende regering-Zapo- tocky weer opgeknapt. Dolansky. tot nog toe hoofd van het Tsjecho slo waakse planbureau, ls In da plaats van Slansky tot vice-premier benoemd. De leiding van het plan bureau is in handen gelegd van Pucik, die het 'doo„ hem beheerde ministerie van de Chemische Indus- trie heeft overgedragen aan da onderminister Simunlk. De :secretarts-gsneraal van de Ka tholieke Volkspartij; Popisil, la be noemd tot minister van vervoer, in opvolging' van de onlangs overleden minister Al&is Petri

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 1