Alle Kerstboodschappen vragen om Vrede E Nederland en België in dwangpositie HET ROTODAMSCH PAROOL In lemen hul in Korea zongen vriend en vijand broederlijk Inbrekers maken som van f 60.000 buit Mensheid moet zich richten naar het licht" Race met de Kerstklok Volgend jaar twee gehele divisies onder de wapenen Schepen kampten met branden en motorpeeh Donderdag 27 December 1951' TERWIJL KASSIER IN NACHTMIS ZONG Buurtbewoner nam uit voorzorg geld mee naar de kerk J. Wegpiraat rijdt man dood Zwaar gewonde naar ziekenhuis OM HET EUROPESE LEGER Nieuive concessie van Frankrijki overgangstijd van driejaar Hongarije laat vliegers vrij ES betalen boete Koningin Juliana wekt op tot bezinning op Kerstgedachte Deelneming aan Atlantische manoeuvres in Europa Aantal slachtoffers tot 119 gestegen Noors kapitein gered uit een ruim waar vuur woedde in lading hennep Kerstdrukte in VS: 779 doden door snelverkeer Prijsafspraak voor margarine? lie Jaargang, 110. 303 Red, en Adm. Lange Haven 141, Schie'dam Tel. 69300 - Abonn.piijs! per week 0.40. per kwartaal 5.15, losse nummers 0.09 DE SCH lMMMEI Uitgave N.V. De Nieuwe Pers - Postgirö 398644 Bankier: Amsterdamsche Banle te Rotterdam Directeur: B, de Vries Terwijl bijna overal in de verdeelde wereld in alle Kerst toespraken over vrede werd gesproken, leek die vrede in Korea een ogenblik zeer nabij. Bij de besprekingen over de wapenstil stand was dat niet te merken. Maar wel op de dik onderge sneeuwde slagvelden, waar de kanonnen het grootste deel van de Eerste Kerstdag zwegen. En ook in dïe lemen hut in Fan- moendjon, waar communistische en geallieerde journalisten een uur lang hun twisten vergaten en in 'even talen liederen zon gen. Bethlehem werd 36 uur door Arabieren opengesteld voor pelgrims uit Tsraël. Een processie met aan het hoofd de Latijnse patriarch van Jeruzalem trok, geëscorteerd door poli tiemannen met stenguns, Bethlehem binnen. Ook voor de gevangenen in Ier land was het Kerstmis. Evenals de drié voorgaande jaren werden zij op hun erewoord terug te zullen komen, twee dagen vrijgelaten. Nog nooit ij er'een weggebleven. Zelfs de radiostations van de lan den in O os l-Europa zonden Dins dag Kerstliederen en kerkdiensten uit. Radio-Moskou maakte in zijn .binnenlandse uitzending geen mel ding van het Kerstfeest, daar dit door ■de Russische kérk eerst op 6 Januari wordt gevierd, maar in een uitzen- •ding in het Engels werd een speciaal Kerstpro gramma gegeven. Talloos zijn de toespraken, die de wereld werden ingestuurd en waarin om vrede werd gevraagd. Irygre Li cl de secretaris-gene raal van de Ver. Naties.zag een ..lich te verbetering" tussen Oost en West; lp een radiorede voor alle Scandina vische volken, zei Lie, sprekend over dé Algemene Vergadering van de V.N.: ,J5e besprekingen zijtt dit jaar minder propagandistisch geweest en meer ernstig en objectief. Ik ben van mening dat er geen verscher ping of verslechtering in de wereld crisis is" In een nog7 optimistischer toon sprak de Westduitse kanselier Adenauer:' Dit jaar zijn de kansen op vrede iv wereld groter dan vorig jaar". 'Ais noodzakelijke voorwaarde voor wereldvrede noemde Adenauer de onderhandelingen, over de Europese :..;H.-t5i:'m.er;''de"-min3ster vatt Binnen-. landsé Zaken van Oostenrijk, had als Kerstwens de verdwijning van de militaire bezetting. Somber zei Helmer: „De glinsterende lichtjes irt de Kerstbomen kunnen de vrees en het leed in de harten' van onze men sen, die niets dan vrede willen, niet verdrijven," Een hartstochtelijk pleidooi voor de vrede hield Paus P i u s XII: „De kerk kan niet kiezen tussen de twee kampen waarin de wereld ■is. verdeeldzei hij. „fnclten. de oor- log.werkelijk vermeden tuil ivorden, moét men teru.Qke.ren tot de geeste lijke waarden, die alleen de vrede verzekeren kunnen. Vrede gegrond vest. op gewapend geweld, zou de economische krachten ven de vnU keren onderdrukken," aldus de Paus. Met een zwakke stem, nog een ge volg van zijn pas doorstane ernstige 'ziekte sprak koning George bet Engelse volk toe. neur van Formosa, K. C. W# e, die aankondigde dat nationalistisch Chi na volgend jaar een tegenaanval op het door de communisten bezette vasteland van China zal uitvoeren. (Van een onzer verslaggevers) HALFWEG. Bima zestigdui zend gulden vormde de buit. die waarschijnlijk twee inbrekers in de Kerstnacht uit een brandkast in het huis van de kassier van een boeren leenbank in Halfweg hebben „A1? er iets is. dat wij de werela gehaald. Terwijl de mannen rustig kunnen geven, is het misschien het bezig waren hun slag te slaan in «oorbeeld var verdraagzaamheid en het huis van da kassier, zong deze w'ederzijds begrip, dat als een goxi den. draad door de grote familie van het Britse Gemenebestloopt." Verder zei hij; „Meningsverschillen zijn niet het zelfde als twisten." President Truman' hield geen rede, maar hij bracht het Kerst feest door in zijn geboorteplaats In- 'dependence, - ,Jk heb veel werk meegenomen," zei-bij.'tot verslaggevers.. ..A. v'Niet allé. Kersttoespraken gingen - over vrede. De Tsjechoslo waakse *an?er zag hen zelfs op het pad. premier Zapotocky zei in zijn -,-i" ,"1" Aet y">°" réde: „Als tui? yrede wensen voor alle mensen van goede toil over de hele wereld, moeten wij de saboteurs uit- 'oeien." -Erg: vreedzaam klonk dat niét,, evenmin als de Korst boodschap van dc Chinese nationalistische gouver- zo argwanend over de bedoelingen van de twee. onbekenden, dat hij naar huis terugkeerde cn zijn to taal bezit aan geld in de- zak stak om hen eventueel iedere kans te ontnemen. Maar de zorgvuldig beraamde in braak kennelijk werd - met vele ..tips" van bekenden, uit de omge ving gewerkt had een groter prooi ten doe!. Toen de heer Van Lieshout om zeven uur uit de kerk terug kwam. vond hij tot zijn schrik een ruit in de achterdeur stuk en in zijn kan toortje de kundig vernielde brand kast. De dieven hadden daar het slot uit weggeboord en doorgesto ken. Van de zestigduizend gulden, was •■'ijftienhonderd gulden het eigen dom van de kassier.Het overige geld was door de boeren van dc Houtrakpólder belegd bij de „Cen trale Coöperatieve Boerenleenbank Eindhoven". Dit bedrag was togen diefstal verzekerd, zodat het eigen dom van de beleggers jn elk geval zeker is. i V.ari,. de dSdét&^l^cIt. de politie vooralsnog geen spoor gevonden. di> heer J. van Lieshout tijdens de nachtmis in het kerkkoor. Er zijn enkele, vage aanwijzingen omtrent de identiteit van de daders van. deze brutale diefstal. Waar schijnlijk reden zij in een kleine grijze auta met een L-nummer plaat. Verscheidene kerkgangers 'hebben dit wagentje bij de. woning van de heer Van Lieshout zien staan. Er scharreldentwee man nen in de buurt van het-huis van de kassier eh een Halfwegs kerk- dat door de achtertuin van dé 'heer Van Lieshout naar zijn. keuken voert. Een der passerenden werd De bekende Brilse orifice Moira Lister is -i:». hét- iiUtuelüfc get reden met de Spaans*, graaf d'Orthez. 0;> de foto: hot paa'rb'j liet verlaten «au de kerk in Guildford, waar hei huwelijk werd voltrokken. ROTTERDAM Kapitein G. M. de Bruyn, gezagvoerder van de Ja para" van de Rotterdamsche Lloyd, heeft op hét laatste traject van zijn thuisreis uit Indonesië naar Rotter dam er-mefziJn schip de vaart in gezet en --passagiers eu Bemanning de gelegenheid gegeven nog met de Kerstdagen thuis te zijn., 't Heeft echter aan een zijden draadje ge hangen. De aanvankelijk verwachte aan komstdatum was Eerste Kerstdag, maar een zeer voorspoedige vaart door het Suezkanaal maakte daar 24 December: van. Bij Marseille echter scheen het'toch weer mis te zullen lopen. Eerst moest er buitengaats een paar .uur op. egn loods gewacht worden en later duurde bet opont houd in de haven weer langer dan voorzien was. Maar de „Japara" -zette zijn' beste beentje voor en meerde reeds Maan dagavond omacht uur in een vlie gende, storm aan de Lloydkade. Een der vrouwelijke passagiers, een se cretaresse van de Britse ambassade te Djakarta, werd per auto naar Hoek van Holland gebracht, zodat zij daar de nachtboot naar Engeland kon 'halen. „Hoe ik- hier het laatste stuk ge komen ben, weet ik niet, want ik heb geen enkele boel meer gezien, zo slecht was het zicht" zei kapitein' De. Bruyn, terwijl hij zijn burger- pakje aanschoot en zich repte om de laatste trein naar Hilversum te ha- len, Storniachtig g Weersverwachting geldig 'van g Donderdagavond tot Vrijdag- Él avond: j§ Krachtige tot stormachtige g Zuid-Westelijke wind. Wisse- m i lende bewolking met enkele 1 g buien. Vannacht iets zachter. Morgen overdag ongeveer de- g, g zelfde temperaturen als van- =3 daag. H S .c28 ?cc-' Zon.op 8 U 48 m.onder iP. Eg :S u 34 m: Maan op g u 25 m on, g g; der 18 -u 5 m;. gf HET WEEK IN EUROPA I 7 uur voormiddag HAIFA. De Israëlische zeelie den hebben, op aandrang van het Israëlische vakverbond en het par lement, besloten het werk te hervat ten. De staking heeft meer dan een maand geduurd. „Ik kreeg behoorlijk te eten en warme kleding de behandeling was vriendelijk', zo verklaarde de Amerikaanse generaal Dean (rechts) in liet IVoordkoreaanse kamp voor krijgsgevangenen aan de correspondent van het Franse communistische blad „Ce Soir", Wilfred Burcftett, die gelegenheid had gekregen hem te spreken. De generaal raakte reeds in het begin uart de Koreaanse oürlog vermist. Vóór de communisten dezer dagen hun lijsten met gevangenen publi ceerden. teas het niet bekend of de generaal gedood dan wel gevangen genomen was. BREDA. Een wegpiraat, van wie vermoed wordt, dat bij be schonken was. heeft de; avond voor Kerstmis Iwee slachtoffers gemaakt door onverantwoordelijk hard rijden, Bovendien heeft hij zich om de ernstige gevolgen van zijn wandaden niet bekommerd doch Is met onverminderde snel heid doorgereden. Omstreeks tien uur viel het eerste slachtoffer in Breda: een 30-jarige man, die door de aanrijding een zware hersen schudding opliep ,en in .het zie- k cnhuis -móest, wórden -«pgenómers Kort daarop raasde de onverlaat door Wagenberg; gemeente -Ter- heyden en reed een 23-jarige j.ongeman pardoes dood. De auto bestuurder verdween in de ricb- ting Hoge Zwaluwe. Justitie en j politie verzoeken zijnopsporing. (Van onze reisredacteur) PARIJS. "Vandaag begint tc Parijs de conferentie der zes ministers over het Europese Leger. Van haar slagen hangt in grote mate het succe» af van de conferentie, die 2 Februari in Lissabon begint. De zes ministers werken dus onder hoge druk, want Amerika, ongeduldig geworden, heeft al laten doorschemeren, dat bet in geval van een échec zelf de Duitsers gaat bewapenen en het Duitse leger direct, buiten iedere controle om, va» welke Europese natie dan ook, In bet Atlantisch schema zal voegen. Sinifc dit op te grote tegenstand van Europa, dan, zo dreigen de strategen van bet Pentagon, trekt Amerika zich helemaal van het Europese vasteland terug om zich te beperken tot het verdedigen van Afrika en Engeland. Van Frankrijk komt dc felste te genstand tegen het weer oprichten van een zelfstandige „Wchnnacht". De Franse hebben om dat te voor komen het plan-Pleven bedacht. Het spreekt vanzelf, dat ze alios doen om de Amerikanen ervar. te overtuigen, dat als- dit er niet komt het niet aar. Frankrijk ligt. De Franse pers heeft in de laatste dagen dan ook meer vaat ver teld. dat liet grote verzet tegen het Europese leger van Bclgi" cti vooral Nederland komt. De Fran sen hebben, zo zeggen zij, en zij hebben daarin gelijk een groot aantal concessies gedaan: de vorm van het Europese leger, de omvang der Duitse divisies én hun samenstelling zijn eigenlijk zo ge regeld als de Nederlanders (en de Duitsers) het gewenst hebber. De tegenstand concentreert zich nu eigenlijk op het punt van de financiering en het karakter der supra-nationale souvereiniteit. die het Europese leger moet besturen. De Fransen willen één man. die als het ware de Europese minis ter van defensie wordt. Zij willen ook. dat de supra- nationale autoriteit de middelen WASHINGTON. De bemanning van heit Amerikaanse vliegtuig .die vorige vf^Jï Iri jB^edapfst terécht moest staan van de Hongaarse grens, wordt van daag vrijgelaten Amerika heeft zich bereid verklaard.de 120.00Ö dol lar boete voor de vier vliegers te. betalen. Men verwacht dat dc vlie gers vandaag in Wenen zullen aan komen.. S Uslo g Berlyn s Londen H Par«s Wenen M Innsbruck e Nice B. Rome g- Warschau - 11 Amsterdam n. ontv. nevel betrokken betrokken 1. bew, natie sn, onbew. iw. bew. nevel betrokken ZZW f zzo NW stil NW NO W i ..VSi» (Van een onzer redacteuren) DEN HAAG, In Augustus of September 1952 zal Nederland tijdelijk twee gehele divisies onder de wapenen hebben, zo vernemen wij van goed ingelichte z'Ode. In verband met de grote manoeuvres, welke het hoofd kwartier van generaal Eisenhower tlians bezig is voor te bereiden, zal Nederland de herhalingsoefeningen voor 1952 vrywel geheel doen samen vallen met de periode, welke voor deze Atlantische manoeuvres in Europa is bestemd. Dat betekent, dat behalve de pa-i gewoon afzwaaien. Te verwachten is rate divisie bestaande uit dan nog echter, dat het kader van deze lich- steeds voor eerste oefening ondertingen, en met name de aan ds wapenen zijnde dienstplichtigen de stax'en verbonden militairen, van dc lichtingen 195I-I, en -II en eerst zeer geleidelijk naar huis zul- 1952-1, ook nog een volledige gemo- len worden gezonden. Waarschijnlijk biliseerde divisie, bestaande uit per- zijn voor het langer in dienst hou- söneel van de lichtingen 1949-11, den van deze militairen na afloop 1950-11, en Jndonesië-lichtingen, op de been wordt gebracht. Bovendien zullen tegen die tijd ook de dienst plichtigen van de lichting 1852-11 onder de wapenen zün, maar zjj zullen aan de grote manoeuvres niet deelnemen, omdat hun opleiding dan nog niet ver genoeg gevorderd zal zijn. nu, en in 1952. zo ontzaglijk op aan. dat ieder krachtstation, daarmee bedoel ik ieder mens, op volle toeren werkt. 1952 zal heus alle hens aa^ dek nodig hebben. Denkt niet, dat ik nu Ineens spreek over de stoffelijke noden, en daarnet over het welzijn van onze ziel. Hoe wil men zich een stoffelijke wereld van enig nut of zin of doel voorstellen, zonder mensen met een levende ziel? Hoe wil men zich mensen met een le vende ziel voorstellen, die zich niet kati uiten in het scheppen van een goed be staan voor hun medemens? HILVERSUM. „Het is me een behoefte en een vreugde, weer een. kort moment van bezinning met U te kunnen beleven. Op het Kerst- feert voelen{ geloof ik, de meeste mensen die neiging tot nadenken wel. Kerstmis wordt weliswaar volgens vele verschillende opvattingen en naar velerlei verschillende geestelijke instelling gevierd. Toch. ben tfc bly, tot U allen te mogen spreken, want wie, die het herdenkt voelt 'niet diezelfde behoefte aan de vrede in het eigen hart, die een maal over het hart der mensheid als geheel zich moge uitbreiden." Met deze woorden ving Hare Majesteit de Koningin haar Kerst rede aan, die zij Dinsdagmiddag om twaalf uur voor beide radio zenders uitsprak. ZU vervolgde: „Bezinnen wij ons op de Kerst geschiedenis, dan verstommen aile woorden voor het woord, dat vlees werd. Wie heeft die boodschap verstaan? Volgens de maatstaven der we reld was en is er alles tegen, hier voor enig begrip te tonen. Toch zijn er altijd mensen, wier eren waakzaam zijn voor het opvangen van een wonderbaar geluid. Wat ik ons allen toewens is dat het woord niet alleen In onze oren klinkt, 'maai1 dat wij er naar weten te luisteren, dat het niet aJieen maar een Kerststemming voor ons zal zijn, die enkele dagen duurt, maar ik wens ons allen toe, dat wij de zekerheid mogen ontvangen, dat er een weg is. die leidt uit alle nood. en die beschenen wordt door hét licht, dat alle duistere oorden wilkomenvervullen. Die weg leidt altijd uit onze zelfzucht, de bron Van alle kwaad op aarde, en naar de bevrijding van ons diepste .we zen en van pe wereld. En hoeveel pijn het ons nu ook kosten mag. ons los te scheuren van onszelf, er is geen andere uitweg, willen we ooit in de ruimte en de vrijheid ademen met onze ziel. Al wie het offer kent. kent ook de duizendvoudige beloning daarna. Wij zijn niet voor ons zelf op de wereld, maar voor elkander. AI wat men voor i zichzelf doet. is nutteloos, al wat men voor een ander doet, heeft waarde. Dit geldt zowel voor mensen, aiï voor groe peringen van mensen onderling natio naal en Internationaal. En het komt er Mijnramp in Illinois WEST FRANKFORT (Illinois). Voor zover men tot nu toe heeft kunnen vaststellen zijn 119 personen omgekomen door de ontploffing, die zich Vrijdag in de kolenmijn bij West-Frankfort (Illinois) heeft voor gedaan. Van de mijnwerkers, die zich £n de mijn bevonden hebben slechts vier het er levend afgebracht. Een van hen werd in ernstige toestand naar het ziekenhuis overgebracht; Een functionaris 'van het Amerj. kaansc Mijnbureau weet de ramp aan „de zorgeloosheid van iemand". Ik herhaal wat ik al wel eerder heb gezegd: de wereld houdt de aCen op Nederland gericht en verwacht veel van Nederland als bijdrage aan de sa menleving van deze wereld. Dit zijn niet dingen, die van enkele begaafde of invloedrijke mensen moeten uitgaan deie dingen moeten door allen gedragen worden, anders zijn ze slechts aU een valse gevel. Ik moge hier uw aller Kerstgroeten overbrengen aan de Nederlanders over de hele wereld; hun zwerversgeest heeft toch altijd weer Nederland ver ruiming gebracht en daardoor een mo- bjlïsering van alles wat in *t rond in leder opzicht tot heil van een volk eti een mens kan lelden. Iedere Ingrijpende verandering brengt Zie vei der fine*, 'd j bepaalt ter dekking van het aan deel, dat ieder land in de geza menlijke defensie moeten bijdragen. De twee Benelux-Iandcn willen in plaats van één defonsiecommis- sie een hoge autoriteit, ongeveer naar de trant van het plan-Schu- maa. Daarnaast en in zekere zin daarboven wensen zij. nag-nog eert college van ministers, die met een stemmigheid moeten beslissen. Zij willen zelf bepalen, hoe groot hun aandeel in de defensie zal wezen en hoe het gefinancierd moet wor den. Frankrijk heeft *nu, naar ver luidt, een compromisvorm uitge werkt: er zou een overgangstoe stand van drie jaar komen. Gedu rende deze drie jaar kunnen de Europese militaire organen groeien en bun eigen traditie scheppen. De nationale parlementen kunnen in die tijd zelf de middelen ter dek king der militaire kosten voteren, maar ds hoge autoriteit zal de quota voor de partners vaststellen. Voorlopig zal men zich houdea aan de verdeling door de drie wijzen", de heren Hamman, Plowden en Monnet,. namens .de Atlantische commissie ontwerpen. Overeenstemming is dus te kra gen. indien België en Nederland met een voet in de boot., van da supra-nationale souvereiniteit stap pen. Zij krijgen drie jaar. de tijd. om- hun andere been bij te trek ken. Dit plan heeft de zegen, der Amerikanen, Deze zün, van mening dat nu niet zózeer de meer o£ minder kunstmatige formatie van Europa de hoofdzaakis. maar de vorming van bet Europese leger. Mcti moet beseffen, datieder,' die nu nóg. tegenstand biedt,zich te- gonoveri -dé- Airieri^ttén .J^iwitst. - Wat" d®t' betreft heeft' Spaak vol strekt gelijk géhad. toen hij ëen artikel over Straatsburg schreef: „Het plan-Pleven is nu een plan- Eisenhower geworden, laat ieder zich dat gezegd houden". Een der eersten, die dat gezegd is en zelfs zeer duidelijk, is Chur chill. In Franse kringen, die ge meenlijk zeer goed ingelicht 5njn. vertelt men dat het onderhoud tus sen Eisenhower en Churchill een nogal hard karakter Beeft'; gedra gen.,: Eisenhower zou met krasse maatregelen gedreigd hebben en met aftreden 'indien Engeland door zijn houding de vorming van een Europees leger onmogelijk zou maken. Dit alles houdt een waarschu wing in voor Nederland., Indien.: Frankrijk met serieuze' concessies komt. kan ons land niet het risico lopen voor spelbreker te fungeren. Men kan de Amerikanen niet dui delijk maken, dat de constitutione le bezwaren van kleine landen als België en Nederland belangrijker zijn dan die van andere landen, te zamen ongeveer 150 millioen in woners tellende, en die geen be zwaren van dit soort maken. SCHEVENINGEN RADIO. In de haven van Brest kwam Dinsdag het vrachtschip „Lang- koeas" 1(1.000 ton) van de Rott. Lloyd, dat op weg was naar Indo nesië, binnenvallen met brand in een van de ruimen. De brand werd geblust zonder dat men de drfjvcnde brandspuiten van Brest te hulp behoefde te roepen. Het schip, dat niet voel schade heeft opgelopen, zal enkele dagen ver traging hebben door herstelwerk zaamheden. VOOR het Nederlandse leper ar» riveerden Zondagnacht met de „Eemdijk' «an de Hoitand-Ame- rika-Lijn 23 Shcrman-tanks uit de V.S. Maandagmorgen is een begin gemaakt met het uitladen van de tanks. Na afloop van de grote manoeu vres zullen de gewone dienstplichti gen van de oudere lichtingen weer van de manoeuvres wettelijke voor zieningen nodig ter verlenging van het aantal dagen, gedurende welke officieren en onderofficieren voor herhalingsoefeningen kunnen wor den opgeroepen. BOGOTA (Columbia) Tien per sonen zijn öm hét leven gekomen en 13 personen zijn gewond bij 'een treinontsporing op het traject Cali— Buenaventura. NEW YORK. Sinds Zaterdag het begin van .de Amerikaanse vrije dagen voor het Kerstfeest -~ zïjn door verkeersongelukken in to taal 779 mensen om het leven ge komen. Dit is het hoogste aantal ver keersslachtoffers sinds 1936 toen er met Kerstmis .761 mensen de dood vonden, Het ruim van het Uruguayse vrachtschip „Carasco", van Mon tevideo onderweg naar Amster dam, moest te La Rochelle onder water gezet worden om de brand te blussen in de lading linzen en mais. De schade bedraagt 8 mil lioen francs. Op Eerste Kerstdag brandde de lading hennep van het Noorse stoomschip „Temeraire" (6.246 ton) geheel uit. De kapitein werd uit het brandende ruim gered en naar eon ziekenhuis overgebracht. Het m.s. „Lacra", eigendom van de firma Müller en Reitsma te Rotterdam, metende 497 bruto re- gisterion, kreeg bij Sïmrisbamn in het Zuiden van Zweden machine- schade. De „Lacra" Is voor anker gegaan en wacht op orders van de* eigenaar. De zee was nogal ruw, maar er dreigde geen ge vaar. (Eigen bericht) DEN HAAG. Er worden op het ogenblik besprekingen ge voerd tussen margarinefabrikanten en de handel om tot een prijsaf spraak voor margarine te komen. Men hoopt hierdoor in 'de toe komst een einde te kunnen ma ken aan de margarine-oorlogen. Zowel handel als fabrikanten zijn. met de bestaande toestand niet tevreden en men is in deze krin gen de mening toegedaan, dat een oplossing moet worden gevonden voor de ongezonde concurrentie strijd, dié er op' dit gebied heerst.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 1