Koningin Juliana zal een carillon aanbieden 1 HET ROTTERDAMSCH PAROOL Representatieve delegatie gaat gratis naar Amerika Zuiveraars" moeilijk te vinden in Amerika Uitgever knoeide met valse kwitantie Poging tot oplichting van een verzekering Accoord over Europees leger dichter bij ^Kabouter Sowj et -atoomgeleerde naar Westen gevlucht Bende wil alle kerken in Miami opblazen 250 GULDEN lie Jaargans:, no. 304 .Vrijdag 28 December 1951 NEDERLAND DANKT DE V.S. „Voor een kwartje naar de VS" Koninklijk Paar ook naar liet Middenwesten tmmmmmtmmmrnm<nmm Tvfnws Churchill stuurt een agenda aan Truman Koninklijk gezin in Sankt Anton Vliegtuig ontploft in de lucht Gevangenen terug van Kerstverlof Koning Idris I hoort toe Vermiste' sieraden in speldenkussen verstopt - - Officier eist zes maandeij Extra treinen op 29 December èn 1 en 2 Januari Wil tot voorlopig compromis beheerst besprekingen in Parijs Prof. Astrachow zou zich reeds in Washington bevinden „WIJ HEBBEN EEN MASSA DYNAMIET" Geheimzinnige stem kondigt elke aanslag per telefoon aan België wordt weer duurder Ganzensterfte in de N.O.-polder Minister Staf luncht bij Eisenhower Tankschip „Gemrna" in nood Dominee NiemöIIer naar Moskou ZUN ER TE VERDIENEN Bed, en Adm. Lange Haven 141, Schiedam Tel. 693GO - Abonn.prJjs; per week 0.40, per kwartaal 5,15, losse nummers 0.09 DE SCHIEDAMMER Uitgave N.V. De Nieuwe Pers - Postgiro 398644 Bankier: Amsterdamsche Bank te Rotterdam Directeur: B. de Vries DEN HAAG. Tijdens haar ecrsle officiële bezoek aan de Ver. Stalen zal Koningin Juliana het Amerikaanse volk een carillon aanbieden als uiting van de dankbaarheid der Neder landse natie voor de hulp, die Amerika het land sinds de tweede wereldoorlog geboden heeft. Een delegatie, bestaande uit ver tegenwoordigers van groeperingen van het Nederlandse volk, krijgt ter gelegenheid van de aanbieding van dit geschenk een gratis reis naar de Ver. Staten. Aan een nationaal comité onder leiding van dr I,. G. Kortenhorst, voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, is de organisatie van de benodigde gelden ongeveer 400.600 gulden toevertrouwd. Het carillon zal gegoten worden in Hfciligerlee (Cr.) waar de be roemde klokkengieterij van de fir ma Van Bergen gevestigd is. Het nationale comité heeft op zijn beurt de burgemeesters van alle gemeen ten gemachtigd om plaatselijke co- mi té's te benoemen,; die de gelden op de door ben.juist geachte wijze zullen inzamelen. •Erikeie burgers hebben dit plan san de Nederlandse autoriteiten voorgelegd met het gevolg, dat het door de Nederlandse regering offi cieel goedgekeurd is. De Nederland, se minister van Buitenlandse Zaken, mr D U. Stikker heeft er de Neder landse ambassadeur in Washington, mr J. H. van Royen, van op de hoogte gesteld, die op zijn beurt het departement vanBuitenlandse Za ken jn Washington heeft verwittigd. Door middel van een nationale radio-wedstrijd zal de Nederlandse delegatie, die voor de aanbieding vap. het geschenk naar- de Ver, Sta ten zal gaan. gekozen worden. De wedstrijd wordt gehouden on der de slagzin „Voor eenkwartje naar de Ver Staten", omdat de deelneming aan de wedstrijd een kwartje zal kosten. De winnaars zullen in verschillende beroeps- en maatschappelijke klassen verdeeld •worden. Onder notarieel toezicht zullen zij er om loten, wie hunner gratis naar, dp Verenigde Staten zullen - gaan, ■\gi- - L De Holland—AmerikaLijn en de KLM zullen vermoedelijk medewer- king verlenen, aldus meldt Alp. r s pa 5 v t1: (Eigen berichtgeving) DEN HAAG. Als vaststaand mag thans worden aangenomen,, dat de Koningin en de Prins begin April uit Nederland zullen vertrek ken voor hun voorgenomen bezoek aan de V.S. en aan Canada. Ver wacht wordt dat dit bezoek onge veer drie weken zal duren, De Koningin zal zich niet alleen mogen aannemen, dat dc reis rich zal uitstrekten tot het Midden westen en ook tot dè staat Michi gan, waar zeer vele Nederlanders zich in de loop der jaren hebben gevestigd. WASHINGTON Premier Char, chill heeft Washington doen weten, dat hij met president Trumaneen twaalftal onderwerpen wenst te bespreken. Diplomaten, die op de hoogte zijn van de agenda voor de .conferenties, .tussen president Truman en de Britse premier, zeg gen,. dat zij in algemene termen gesteld is en de indruk bevestigt, dat Churchill .alle belangrijke EngelsAmerikaanse en" wereld problemen de revue, wil doen pas seren. (Van onze correspondent) NEW YORK. Dat rechter Mur phy na lang beraad de opdracht Churchill'zal eind volgende week '1 van president Truman, een onpar- met de Queen Mary in New York tijdige commissie té vormen, welke aankomen en onverwijld per vlieg- j een onderzoek moest instellen, naar tuig naar Washington doorreizen. de "corr.uptie-schandalen Inrege- SANKT ANTON. De koninklij ke trein is vannacht om 3.45 uur in Sankt Anton aangekomen. De reis I heeft 15 uur geduurd. Het konink- 1 lijk gezin heeft de nacht in de trein doorgebracht. WIESBADEN. Een Ameri- kaar.se Thunderjet F 84 van de vliegbasis Fürstenfeldbruckis bo ven Beieren tijdens de vlucht ont ploft, Volgens het hoofdkwartier van dé 12e' luchtmacht is de piloot er in geslaagd veilig met zijn para chute bij Kothenburg te landen. Zijn besprekingen met Truman zullen vyf dagen duren. Daarna zal de Britse premier waarschijnlijk éen bezoek van twee dagen" 'aan New York. en, een bezoek' van - vier dagen aaij Ottawg brengen. Op 15 of J6 Januari keert hij dan naar Washington terugy Volgens. de'plan- nen zal ChurchiiJ 17 Januarihet Amerikaanse Congrestoespreken. BELFAST. AUe 33 gevange- hent,-die. ,-^érlot- h addeh oruL.het Kerstfeest bij hun Taröilie doör'te brengen, zijn Donderdag in de ge vangenis -In Belfast teruggekeerd. Zïf 'hadden hun. erewoord .gege ven niet te ontvluchten. rin^skringen,- heeft afgewezen, een ernstige teleurstelling, niet het minst' voer de .president zelf. Hü zat er ongetwijfeld in slagen, een com missie samen te stellen, maar "de daaraan blijkbaar verbonden 'moei lijkheden wijzen er op, dat de at mosfeer in Washington weinig aan moedigend is voor .het aanvaarden van een hervorming-staak. Dit'zou eerder het geval- zijn ge weest, indien de president niet had geaarzeld- onmiddellijk in te grij pen,-in,-zijn directe eigen, omgeving, bij voorbeeld in de kwestie van de veelbesproken xruiitau-e adjudant Vaughan. -In -jtetj&pratiackc kringen schijnt iron tot "u toe'tevergeefs te hebben aangedrongen op de vervanging van dc advocaat-generaal McGrath door een figuur als Kef au ver, hetgeen, het vertrouwen in." een rigoureuze schoonmaak zeker zou versterken. Mén verwacht, dat de commissie van drie,, welke de president thans tracht te vormen, een grotere vol- macht zal krijgen, dan Murphy,na melijk dat zij het recht zal krijgen tot het instellen van een 'onderzoek, van allé kab'inéts- èn regeringsdo cumenten. met. inbegrip van de persoonlijke belastingopgaven dei hoogste ambténaren. Koning Idris 1 van Libye (links) luistert toe- by het voorlezen van 'dé, koninklijke 'proclamatie door zijn premier Mahmoed Bey Moen~ tasser, waarin zijn land onafhan kelijk werd verklaard. Het was onze landgenoot Adriaan Pelt, die als Hoge Commissaris der Verenig de Naties de vroegere Italiaanse kolonie naar de onafhankelijkheid voerde. AMSTERDAM. De recherche heeft gedurende de Kerstdagen Vjjf personen gearresteerd, die op een zeer geraffineerde manier had den geprobeerd een verzekerings maatschappij op ie lichten voor 54.000. ^gpliin nu: ii; ia iiiiiiHü;:!3i u 1 au; 01 ai 1 n n: m :i;in liaittriiiifiiiiininr intiB in 1 Storm 1 g Weersverwachting geldig van S H Vrijdagavond tot Zaterdag- g H avond: s g In de loop van de avond op- g M nieuw tot hard en in de kust- p provincies tot volle storm aan- jg ff wakkerende Zuidelijke wind. g f§ Toenemende bewolking met la- g m ter tijdelijk regen. Morgen g g overdag krachtige' tot storm- g gg achtige en naar Zuid-West of m West ruimende wind. Wisselen- §g de bewolking met buien. Wei- fg g nlg verandering in.temperatuur g 29 Dec. Zon op 8 u 48 m onder m f£- la ti Zo m 'Maan op 10 u Hm on- ge der 17 u 35 m. j HET WEEK IN EUROPA j 1 7 uur voormiddag j y usio g Berlijn P Londen §f Parijs g Wenen Innsbruck 5| Nice Rome g Warschau gf Amsterdam onbew. 1. bew, I, bew, n.-ontv. sneeuw betrokken n.ontv. In October overhandigde ,.een 44-jarige procuratiehouder aan een 40-jarige verzekeringsagent siera den om deze te laten verzekeren voor f' 75.000, bat;gebéurde. Een maand later hield de verzekerings agent, die de sieraden bü zich had gehouden èn deze zelf droeg of door zijn echtgenote liet dragen, een dinertje in een restaurant aan de Vijzelstraat, ter gelegenheid van zijn negenjarig huwelijksfeest Op eèn gegeven moment pakte hij de sieraden van zijn vrouw en van zich zelf, ging er mee- naar de procuratiehouder, die in het zelfde café in de bar zat en over handigde hem 'de juwelen ter waarde van 54.000. De procura tiehouder maakte zich snel uit de voeten. Inmiddels was tijdens de maal tijd in het restaurant hevige con sternatie ontstaan, toen men de vermissing bemerkte. Een helderziende werd te hulp geroepen, die meende dat de sie raden in een gat in de vloer wa ren terechtgekomen. Een deur werd weggebroken, de vloer wérd geheel vernield, rïien ging dreggen in het grondwater, doch de siera den kwamen niet terecht. De ver zekeringsagent ging zelf aangifte van diefstal doen en vroeg onmid dellijk van zijn verzekeringsmaat schappij- S 54,000. Al dadelijk viel het.oog van de politie op de procuratiehouder omdat deze enkele jaren geleden een zelfde truc had uitgehaald. Een verhoor leverde niéts op. Bij een huiszoeking in zijn wo ning te Hilversum werd de buit lö een speldenkussen gevonden; VOOR VE1LÏÖER VERKEER. Een 'inwoner van Bemberg (Duits land) heeft achter het linker voorspatbord van zijn auto een - lamp aangebracht, die haar licht zijdelings óp de weg werpt. Als hij dimt, ftoept, die zijlamp auto matisch aan. Het weggedeelte naast de wagen, dat in duister ■teas gehuld, wordt heider ver licht. De tegenligger kan dus duidelijk zien waar en hoe hij mmoet rijden. (Van onze correspondent) HAARLEM. Wegens uitlokking van valsheid in geschrifte ca ge bruikmaking van ccn valse kwitan tie., waaruit nadeel- kon voortvloeien voor de belastingen, eiste dè Offi cier van Justitie Donderdagmiddag voor de rechtbank zes maanden te gen de 56-jarige drukker-uitgever W. S. uit Heemstede, In .Mei 194G had verdachte zijn echtgenote er toe bewogen een valse kwitantie te schrijven, waarin een zekere J. v/d H. verklaarde 22.853. van de firma S. te hebben ontvan gen.' Deze vordering op verdachte bestond inderdaad. Het was niet S.' bedoeling die in te lossen, ,doch om het geld, dat hij door de kwitantie van de bank kon halen, in zijn eigen zaak te steken. De president van de rechtbank" meende échter, dat iedere buiten staander direct begrijpt, dat de valse kwitantie bij de belasting als be wijs móest dienen voor dè betaling van de vordering, die de thans overleden heer J. v/d H. reeds sinds 1942 op verdachte had. De Officier vond de lering, van verdachte.' dat hij kasgeld riodig had en toen maar een-kasstuk heeft laten maten, volkomen onaanneme lijk. Hij noemde het optreden van S, voor een zakenman minderwaar dig. De verdediger, mr O. H van Wijk, betoogde, dat het niot het oogmerk is geweest van zijn "cliënt de - kwitantie naar buiten - als echt. te gebruiken. Het was een intern kasstuk voor de boekhouder. Tegen de 54-jarige echtgenote van S., die-dekwitantie heeft geschre ven» eiste de Officier twee maanden voorwaardelijk. Uitspraak 10. Januari. UTRECHT. De Spoorwegen zullen op 29 December én I en 2 Januari een groot aantal extra treinen laten rijden om de stroom van reizigers, welke cr op die da gen ongetwijfeld zal zijn, te ver werken. (Van onze reisredacfeur) PARIJS. De eerste zitting der zes ministers heeft vier en een half uur geduurd. Aangezien zzich vooral bezig hield met de politieke of wel constitutionele problemen, was de controverse tussen de heren Schaman en Van Zeeland de hoofdschotel. Vandaag Kotnen de financiële kwesties aan de orde en men acht bet niet uitgesloten, dat dan de heer Lieftinck de rol van de heer Van Zeeland overneemt. De wil tot het bereiken x'an een hulp te verdelen krijgt. Hij zon voorlopig compromis, van een re- namens de Europese gemeenschap sultaat, dat in ieder geval geen schaduw zou werpen op de komen de conferentie van Lissabon, was duidelijk aanwezig. Zekere toenade ringen zijn tot stand gebracht. Minister Van Zeeland is met een compromisvoorstel gekomen, dat nu hij de delegaties in studie is en Zaterdag behandeld zcl worden.' Het beginsel van een militaire en politieke federatie is aanvaard, evenals de overgangsperiode. Maar de contouren van dit alles zijn vrijwej alle in het vage gebleven. Wat de vorm der federatie zal zijn, wie of wat.'aan het hoofd zal staart en met welke bevoegdheden, het is nog in het midden gelaten, even als de duur van. de overgangs periode. De heer Van Zeeland wil aan het hoofd een comité van minis ters plaatsen, bijgestaan door com missarissen. De voornaamste beslis singen zouden in het mihisterscol- lege vallen en wel met algemene stemmen. De Fransen willen een commissaris. Zij willen hem het recht geven een gemeenschappe1 Jk budget vast te stellen en de verde ling der lasten, .die daaruit voort vloeien. Hij moet ook" de bestellin gen kunnen plaatsen, die door de gemeenschappelijke militaire plan nen gevergd worden. De Fransen zoeken voer deze conferentie het compromis daarin, dat een aantal beslissingen voorlo pig aan bet comité van ministers gelaten wordt cn enkele daarvan met eenstemmigheid genomen die nen té wórden. De benoeming der hoogste' functionarissen bij voor beeld en de omvang der nationale militaire contingenten. De rest zal met twee-derde meerderheid be slist worden: de budgetkwestie bij voorbeeld. De heer Van Zeeland gaat lang zo ver niét,maar .hij gaat in ieder geval verderdan een vorig maal. Frankrijk zou soepel willen zijn voor de duur van de overgangs periode, die in ieder geval de kritieke période van de koude oorlog dekt. Maar in ruil daarvoor eist het serieuze toezeggingen voor het geval die overgangsperiode be vredigend, .verloopt. Nu, mo^t. jal vastgesteld wórden,' tot welkë af- spraken meii zich straks verplicht, indien men tot de definitieve rege ling toetreedt. Dc bedoeling hier van is duidelijk: .indien na drie jaar de grootste spanning voorbij is. zouden enkele landen misschien dc noodzaak van een Europese federatie als minder dringend kun nen zien en geneigd zyn de forma tie van een definitief plan-Pleven uit te stéllen. Maar intussen is dan een Duits leger op de been ge bracht. Voor generaties wil Frank rijk beschermd zijn tegende geva ren die daaruit voortvloeien. Een der meest serieuze trekken van *t Franse voorstel is, dat de Hoge Commissaris via de verdeling van. het budget ook- de Amerikaanse Advertentie fl M.) LONDEN. Een der bekwaamste Russische atoomgeleerden, kolonel Fedys Astrachow, eens winnaar van de Stalinprjjs en leider der uranlum- velden in Oost-Dultsland, Is, naar de „Daily Express" meldt, naar het Westen gevlucht. Hij zou zich reeds In Washington bevinden. Astrachow, die vier jaar geleden naar het uraniumgebied in de Harz en het Ertsge bergte werd gezonden, stond direct onder het Russische ministerie van Defensie, Hü was verantwoording schuldig aan de drie directeuren In dit ministerie, die belast zÜ« met Ruslands uraniumvoorziening. Astrachow verdween zes weken zijn zij met Astrachow. naar Wash- geleden. 'Het Qoslduitse ministerie van Binnenlandse Zaken meldde, dat hij afwezig was „zonder ver lof". Aan alle grenswachten werd een nauwkeurige persoonsbeschrij ving van hem verstrekt. De ge allieerde; autoriteiten vernamen toen, dat de Amerikaans»- geheime dienst een vooraanstaande vluch teling had verhoord. Later maakten vier vooraan staande Amerikaanse atoomgeleer den een geheime reis rtaar Duits land. Deze reis wordt nu in ver band gebracht met de vlucht van Astrachow. ;Men gelooft, dat deze geleerden, onder .wie prof. Op- penheïmer, de feiten moesten veri fiëren, die door de geheime dienst waren verstrekt. Waarschijnlijk in gton teruggekeerd. Hoe belangrijk de geheimen kun nen zijn, die Astrachow kan ont hullen', blijkt wel uit het feit, dat de uraniummijnen in; Oost-Duits- land door éen reusachtige Rus sische organisatie, bekend als de Wismut. A.G., worden geëxploiteerd. De staf van deze organisatie be staat uit 19.000 man. Meer dan 300.000 mensen zijn fn dienst van deze organisatie, die ook beschikt over 5000 man veiligheidstroepen. VATICAANSTAD. De direc teur van de 'Vaticaanse sterren wacht,. de Nederlandse pater J. Stein S. J., is in de ouderdom van 81 jaar te Rome overleden. MIAMI. In Miami vond Donderdagmorgen vroeg een geheimzinnige explosie plaats, vier uur nadat een voorstad, Hialeab, op haar grondvesten had geschud. De beide ontploffingen volgden op telefonische tvaarscbuwln- gen van de bende, die reeds maanden de stad onveilig maakt. In belde gevallen slaagde de politie er niet In, de juiste plaats vast te stellen, waar de springstoffen tot ontploffing werden gebracht. Er werd geen schade gemeld. de onderhandelingen met Amerika en andere buiten-Europese forma ties moeten voeren. Hiertegen gaat ondermeer de tegenstand van mi nister Lieftinck, die zijn aandeel in de Amerikaanse hulp in eigen, hand wil houden. Het punt is daarom zo belangrijk, wijl het de Amerikanen de mogelijkheid biedt druk uit te oefenen op de onder bandelaars cn men weet dat Ame rika voorstander is-van het plan- Pleven. (Van onze correspondent) BRUSSEL Een nieuwe stijging van liet indexcijfer der kleinhan delsprijzen zal in verscheidene sec toren van het Belgische bedrijfs leven alweer collectieve loonsver hogingen meebrengen, die te zijner tijd ook de duurte weer zullen doen toenemen. Voor December bedraagt het Indexcijfer 422,4 (vergeleken bü het gemiddelde van de jaren 1936 tot 1938), wat een stijging van l.S punt betekent. In November was het indexcijfer, dat een jaar geleden nog 384 bedroeg, ook al met 1.7 punt gestegen. Op grond van het in het afgelo pen jaar voor de meeste bedrijfs takken ingevoerde stelsel van kop peling der lonen aan het index cijfer zal een loonsverhoging van 2,5 procent moeten worden doorge voerd in de meeste basisindus trieën. Na deze loonsverhogingen zullen nieuwe prijsstijgingen, voor de spoor- en tramwegen, voor de open bare diensten en voor vele bewerk te producten' wel' weer onvermij-, delijk zijn. Ineen verhoging der. kolenprijzen hééft de regering in principe al toegestemd en steeds verontrustender klimt zo de spiraal van lonen en prijzen naar een niveau» waar de munt onherroepe lijk'gevaar moet lopen. - De politie doorzocht alle kerken. Bij het merendeel van de geheim zinnige bomaanslagen, die sinds Juni in Miami hebben plaatsgevonden, vormden kerken het doelwit Er werd .echter niets gevonden. Degene, die de telefonische waar schuwingen ontving, was dé direc teur van de-veiligheid in de voor stad Coral Gables. William Sklm- brough. Degene, die hem opbelde had een sterk buitenlands accent. Hij zei: „We wilden u even meedelen, dat wij. nog een massa dynamiet hebben. We zijn van plan nog meer aanslagen op kerken te plegen. Het kan ons niet schelen welke kerk bet is". Een tweede waarschuwing werd aangenomen door Skimbrough's echtgenote. Ditmaal werd er gezegd; DEN HAAG. Dé minister van Verkeer en Waterstaat heeft op schriftelijke vragen van het Twee de Kamerlid Van der Goes van Naters (P.v.d.A.) over het sterven van een groot aantal wilde ganzen in de Noordoostpolder geantwoord, dat de muizentarwe op ©an enkele uitzondering na is aangebracht in de muizengaten in de akkers. In de greppels van enkele velden is mui- zentarwe gestrooid, omdat''de gaten moeilijk'te vinden waren, doch 't is nauwelijks aan te n«men, .dat dit de oorzaak 'kan - zjb'n van de grote sterfte. Veeleer'moet gedacht wor den aan het bovenkomen der kor rels door het dichteggen der mui zengaten en het lang houdbaar blijven van de tarwe- ten gevolge van het langdurige droge weer. „Wij 2ullen vanavond het Joodse centrum in Galiano (straat) en Za- more (avenue) opblazen." Mevrouw Skimbrough herkende de stem. Zij was bij eerdere bomaan slagen door dezelfde persoon gebeld. ROCQUENCOURT. Minister Staf heeft Donderdag een bezoek gebracht aan het hoofdkwartier van generaal Eisenhower (SHAPE) bij Parijs. De minister gebruik te de lunch met Eisenhower en met diens plaatsvervangende chef, generaal Gruenther.Men neemt aan, dat zij over de Nederlandse bijdrage aan de Noord Atlantische strijdkrachten hebben gesproken. SCHEVENÏNGEN RADIO. Het 40<l ton bruto metende tankmotor schip Gemma" van het teerbedrijf „Uithoorn" te Uithoorn is Donder dag, kort nadat het schip van Bil bao naar Londen 'was vertrokken, in zwaar stormweer in moeilijkhe den geraakt. De motor sloeg af en men zag kans haar weer .op gang te krijgen. Donderdagmid dag om 2 uur seinde de gezag voerder. dat zijn schip met een snelheid van één mijl per uur in Oostelijke richting afdrijft. De po sitie van de „Gernma" was op dat ogenblik 15 mijlen N.N.O. van Bilbao. Om vijf uur 's middags seinde de „Gernma", dat men zich drie mijlen ten Noorden van Kaap Ma- chichaeo bevond. „Wij; kunnen, niet ankeren omdat het water hier. twee km. diep is. De kust is rots achtig. We hebben dringend hulp nodig". Om half zeven Donderdag-; avond meldde het voor Carthagena.' bestemde Spaanse stoomschip „Campas", dat het zich naar lief: in nood verkerende Nederlandse motorschip „Gcmma" begeeft. Hedenmorgen werd gemeld dafc de „Gernma" op 15 mijl NNO varu Kaap Machicbaco voor anker is ge-- gaan, zodat direct gevaar om op de rotsachtige kust terecht te ko men, is geweken. Drie Spaanse trawlers zijn m de nabijheid, doch door het slechte weer is het-niet mogelijk een sleepverbindïng tot stand te brengen. FRANKFURT. Dominee M. NiemöIIer, die fel tegen de her bewapening van West-Duitsland. gekant is, zal weldra op uitnodi ging van de Russische kerk een. bezoek aan Moskou brengen. Dominee NiemöIIer zal over godsdienstige vraagstukken confe reren met Russische geestelijken. Hij is echter .ook voornemens het probleem van de Duitse krijgsge vangenen te berde te brengen. .VVVWVlAOAiOlVlA^VWVV^IA'WV/V^VAAMA'WVV'iA'VVVVVVVVVi met het opsporen van de fop-advertenties in onze Koeriersterpagina. U DOET TOCH OOK MEE? Zie „Het Rotterdamsch Parool" van gisteravond. RUIM 50»,— AAN GEGDPRUZEN. )wvv\zwvw\^in/\A/iA//wwwwwwwwwwwwvvww^

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 1