Ned. s.s. .Gemma* met man en muis vergaan Geen accoord bereikt over Europees Leger PAROOL ORKAAN RAAST IN GOLF VAN BISCAYE Noorse tanker breekt door middenopvarenden gered Stormgeweld Queen Mary defect - reis van Churchill vertraagd ONDANKS TOESPRAAK VAN EISENHOWER Benelux wil financiering niet uit handen geven Pausins ivillen prinsesjes schaatswalsjes leren Mountbatten bemiddelaar teP m drie idóaètf Weer onrust in Zeeuws Ambonezenwoonoord Storm blaast trein weg Voorstel van Truman: politiek,gezags orgaan voor Atlantische gemeenschap Jongen gedood door oude granaat Ziekenfondsen geven geen geld meer voor brillen Prins B'ernhard niet tevreden over zijn eigen ski-prestaties Neutrale bufferzone op de weg van Cairo naar Suez ingesteld VaiMiiBiogBannr Verkiezing in Perzië; 4 doden, meer dan 100 gewonden Ontploffing- eist - - Acrobaat stort uit nok van circus Politie grijpt in: tien kampbewoners die' kantoor wilden bestormen in arrest Tsjechen en Polen laten Duitsers vrij „11e Jaargang, no. 306 Red. en Adm. Lang© Hav©n 141, Schiedöm Tel. 69300 - Abonn.prijs; per week 0.40, per kwartaal 5.15, Losse nummers f 0.0? DE Maandag 31 December 1951 Uitgave N.V. Da Nieuwe Pers - Postgiro 353644 Bankieri; Amsterdamsche Bank te Botterdam Directeurs B. da Vries LONDEN. De orkaan, die Vrijdag Ierland, Schotland en Engeland met tomeloos geweld besprong, heeft niet alleen de zeelieden met dood en verderf bedreigd maar ook de mensen, die vaste grond onder de voeten hadden. Duizenden bomen zijn ontworteld, rivieren buiten hun oevers getreden en in de Engelse Kanaal-badplaatsen zijn vvandelpieren als lucifers houtjes gekraakt. Er zijn tientallen mensen om het leven geko men, getroffen door bomen en delen van huizen of overvallen door het ver boven normaal winterpeil opgejaagde water. Ter wijl de orkaan hier de sporen van zijn tomeloze kracht achter liet, heeft hij zijn meedogenloze aanvallen daarna gericht op de Franse kust en de golf van Biscaye. Dit heeft het lot beslist van de Ne. achtergebleven otn te proberen de derlandsc tcertanker „Gemma", d'e reeds da^en tang: machteloos was overgeleverd aan het geweld van lie golven, terwijl de Ln de nabüheid wakende Spaanse trailers door de hoge zee niet konden vastmaken. Ze hebben lijnen over het geteisterde schip geschoten, maar de uitgeputte bemanning was niet meer bij machte om te reageren. Ten slotte is het schip op de rotsachtige kust gelopen en door de golven omgekeerd, zodat het met de kiel naar boven ligt. Daar de „Gemma" reeds eerder gemeld had, dat de boten waren stukgesla gen, moet aangenomen worden, de bemanning van zeven kopper, haar graf in de kokende golven heeft gevonden. Personeel van de' douane en de zcepolitie van San Sebastian, dat het wrak zo dicht, mogelijk gena derd is, heeft geen enkel teken van leven waargenomen. Inmiddels het nog niet geïdentificeerde lijk van een man op het strand aange spoeld. Men acht het mogelijk, dat dit een der opvarenden van de „Gemma" is. Het Zweedse motorschip v.Gunny" heeft Zondagmiddag in de Golf van Biscaye. bet achterschip van een door hét slechte weer in tweeën ■gebroken schip ontdekt, waarop zich 34 zeelieden bevonden. Het bleek het 2500 ton metende Noorse motor- tankschip „Ostbav" te zijn. Het voorschip niet acht man erop. dreef in oostelijke richting weg. Het ach- h lmLkqJi-. n qje: do pk J,de:machine in" bédwang worded gehrruden. De ..Gunny" is erin geslaagd een ge deelte van de opvarenden van dit achterschip aan boord te nemen en heeft koers gezet naar de Spaanse haven La Coruna'om de schipbreu kelingen daar aan land te brengen. Het Franse-stoomschip „Savene" is hij het achterschip van de „Osthav" overige opvarenden te redden. De sleepboot „Zwarte Zee" van L, Smit en Co.'s internationale sleep- LONDEN De stationschef van een plaatsje i?i Het Ierse, graafschap Kerry kou zijn ogen met geloven, toén hij op zijn station eenlocomo tief loze goederentrein aantrof«jaar- pari Jty de herkomst niet kon ver klaren: - Een onderzoek "bewees, dat de trein uit een vier en een halve kilometer verwijderd- station door de storm was weggeblazen. ,wel aan boord. De sleepboot Oce aan", de nieuwste bergingsboot van L. Smit en" Co.. vaart volle kracht in de richting van. de „Zwarte Zee" en zou haar hedenmorgen' om 7 uur bereiken. Zoals wij Zaterdag hebben- ge meld, was de .iZwartë Zee" op weg naar hot Panamese stoomschip „Buc caneer", dat de schroef verloren had. De kapitein van dit .schip, echter nam de hulp aan van de Franse sleepboot „Abeille 25" omdat dit schip dichterbij was. De „Zwarte Zee" .werd daarop te hulp geroèpen door hét Engelse s.s. ..Angusbrae", dat in de Golf van Biscaye stuurloos ronddreef door het, dienst. de grootste Nederlandse zee-" j verlies van het roer. Tijdens de UIT diverse landen van Europa komen berichten binnen, waaruit "blijkt met welk een, bijzonder groot geweld de jongste storm heeft hui» gehouden. In Glasgow stortte een pas ge bouwde school in en woei een mas sieve schoorsteen om. die zich daar bij door een vier verdiepingen hoog woonhuis boorde. Tussen Hylhe en Dymcurch werd een gat van 7 me ter in de zeewering geslagen. Mili tairen moesten assistentie verlenen Verscheidene kustwegen in Groot Brlttannië konden niet worden be^ reden, omdat de golven er voortdu rend stenen en zand op slingerden. Te Liverpool spoelde een golf van twaalf meter hoog over een borst wering langs de Mersey en verplet terde het^ak van een cantine, waar ■4Q 'arbeiders zatèn te eten. Geen hunner werd gewond. Te Warring- -ton, vlak bij Liverpool, trad de Mersey buiten haar oevers en ver oorzaakte de ernstigste overstro-_ ming aldaar in een halve eeuw* "Volgens Britse meteorologen h?cl men in Engeland - té ..doen met de "krachtigste Decemberstorm in' 22 jaar. V - ':V' ,."V:v' sleper, is Zondagmiddag op 220 mijl Z.W. van Ouessant in moeilijkheden geraakt. Het schip vroeg om hulp. omdat het in aanvaring gekomen was met het 'Deense motorschip „Björn Clausen", waardoor een gat van twee meter was ontstaan aan bakboordzijde boven de waterlijn, terwijl tot overmaat van ramp de machine niet kon worden gebruikt, doordat de sleeptros in de schroef was geraakt. Men is onmiddellijk begonnen met behulp van de schecpsinventaris, o.a. matrassen.'het gat voorlopig te dichten. Persoon lijke ongelukken hebbeu zich bij de aanvaring niet voorgedaan. Alles is hulpverlening aan dit.séhip werd de „Zwarte Zee" door.tot 'nu toe on bekende oorzaak aangevaren. Het Amerikaanse s.s. „Southland" op weg van de Golf van Mexico naar Rotterdam is érin geslaagd vijftien opvarenden van het in nood verkerende Amerikaanse stoomschip „Flying Enterprise" te redden. Ze ven cn dertig personen moésten nog aan boord blijven, doch deze zijn later, gered door het Amerikaanse troe penschip ..General A. W. Greely'. Het troepënschip vroeg san de „Southland", een uitwisseling van na- Zie verder fia'g. 3 De ministers die, hl parijs over het Europese leger hebben be raadslaagd. Vaw links naar réchts: pro/. HallsteinDuits land; Bech, de Luxemburgse minister van Bultenl. Zaken; Van' Zeeland, de Belgische' mi nister van. Buitenlandse Zaken; dr Adenauer, de WesCduitse Bondskanselier; De Gasperi, de fraiiaanse premier; Schüman, de Franse minister van Buitenland se Zaken; mr, Stikker; Pacciarcli, d* Italiaanse minister van Oor log; de Italiaan L'ombardo; ir Staf; kolonel De Gree.f, dé Bel gische minister ran Oorlog; Bt- daultde Franse mi Hist e?' van Oorlog. LONDEN. Churchill en Eden, met hun gevolg'van 35 adviseurs, 'dis gistermorgen met de Queen-Mary naar Amerika zouden rertrekkèn voor Hiin héaprekingen met président Truman en andere Amerikaanse régenngs- aritorttéïtenr t^vinden; zicïr nóg aJtjjd in Engeland.,"De Queen Mary, die reeds met een vertraging van 1Z uur van de laatste teriigreis uas thuis- gekomen, bleek .door een defect aan de ankerinstalïafie niet te kunnen vertrekken. De Curtard Maatschappij, de rederij, hoopt, dat het mankement hedenmiddag verholpen zal rijn en dat men dan zal kunnen vertrekken. En inmiddels wacht Churchill, die zich gisteravond met zijn ge- vol aan boord begeven h.eft,maar rustig af. President Truman is door hem al radio-telegrafisch van het oponthoud op de hoogte ge steld cn door zich 30 kilometer van de Amerikaanse kust door een snelle kotter te laten afhalen rn dan verder per vliegtuig raar Was hington te leizen, hoopt de Britse premier toch nop op lijd. 4 Jan., zijn opwachting in de Amerikaan se hoofdstad te kunnen maken. Volgens gewoonlijk betrouwbare kringen ia Londen zal premier Churchill daar ondei* andere "een Brits, plan voor reorganisatie van het Atlantische Pact te berde brengen. Men meent, jat dit plan voorstellen omvat om van dé mi nisterraad van de NATO een poli tiek orgaan va it dé Atlantische ge meenschap te maken, dat in staat is over alle politieke, militaire en economische vraagstukken van groot' gemeenschappelijk belang voor de leden besluiten te nemen. Churchill en Eden zullen- gedu rende hun bezoek aan de Verenig de Staten geen afstand doen van hun Britse regeringsbevoegdheden. Zij zullen voortdurend' met Enge land in verbinding' blijven. Dit besluit is zonder' precedent. Toen Attlee verleden jaar tijdens, zijn premierschap de Verenigde Staten bezocht, stelde -hij Morrison als waarnemend premier in Groot- Brittannië aan. APELDOORN. kKHetzoekc» naar oud metaal injföé. Soe.rense hossen, waar tijdcasyde beietting de Duitsers een grote'munitie-op slagplaats hadden, is Zatërdèginid.- dag de li-jarige, Apeldoorn noodlóttl De jongen, die'er ine; vriendje 'op uit v{! vond twee granaten^ enige afstand er Vr voorwerp naar een der projectielgpi?^3i.,.„,.^.,. j ongeri' vrijwel bj^.s&üg werd dood. .Zijn' vriendje werd -door de jarig Uk en, ëvdiard.1 WW AMSTERDAM. Met ingang van J Januari vervallen de bij dragen van de algemene zieken fondsen voor kleine kunstmidde len, O.3. brUleglazen, Dc bijdrage voor zeer kostbare contactglazen bRjft gehandhaafd. Tot dusverre verleenden de fondsen geen bijdrage voor chi rurgische kaak- én aangezichts prothesen. Voorlaan is zü'n bij drage wel mogelijk, Gehandhaafd blijven de bijdra gen der fondsen- voor in het al gemeen kostbar^kunstmiddelen zoals orthopaediscüi schoeisel voor sterke misvormingen, orthopae- aischecorsetten, béugels cn kunst ledematen.: De nieuwe maatregel, die nood zakelijk is als gevolg van de fi nanciële noodtoestand der zie kenfondsverzekering, levert een. besparing op welke voor de afde ling verplichte verzekering -op bijna ƒ2.130.000 kan worden ge raamd. PAKIJS. - Olietanks by na onafgebroken vergaderen tot Zondagavond toe en een indrukwekkende toespraak van gene raal Eisenhower, zynde ministers valide zes landen, die aan denKwerking van het plan-Pleven deelnemen, uit elkaar ge gaan, "zonder over hèt Europese leger tot een accoord tezjjn kwestie'van hiet .gemeenschappelijke budget bleek nanielyk; nóg ^steeds een hindernis, die slechts ten dele'kon wo^d©!?^ Wonnen. De militaire cn financiële deskundigen hèbb^fl^opdracht gekregen; këtwerk voort te zétten en een oplósshig yoör de moeilijkhéden te zoeken. Eind Januari, waar- scbijnlbk dë'26ste van die maand, zullen de ministers van Bui tenlandse Zaken en Financiën opnieuw confer er ent Men hoopt - - 'e dan vóór 2 Februari, wanneer'ie' Lissabon tle.ziUipg van do eïïom,e luchtdruk «n^ijn^ctego- Raad Atlantische Pact begint, overeenstemming te doch hebben bereikt. SAN KT ANTON.Het heeft heel weinig gescheeld of de prinses jes Beatrix en Irene hadden'in Sankt Anton, Onderricht .gehad in kunstrijdèn op dé schaats van een der beroemdste rijparen ter wereld De Pausins uit We.nen bevinden zich nl. op. het ogenblik onder de wintersportgasten in Sankt Anton. Toen zij hoorden, dat de prinsesjes hier ook waren bodén ze onmiddellijk aan haar enkele walsjes op de gladde- ijzers te-leren.: Helaas hadden de prinsesjes haar schaatsuit- frusting .«iet bij rich, zodat ran dit spontane aanbod geen gebruik kon worden' geiiiaakt. Volop gejiieieh 'dé prinsesjes van zón en ^nceaw Oostettryk- seSankt Antóh. Evenalskoningin "Juliana rijn'ze at aardig bedreven In. tie ski-sport. De prins kon we gens een lichte keelpijn enige da gen. het -hotel niet verlaten. Hij bënutte zijn'tijd'inet rich aart zijn 'Spaanse "studie te wijden De prins heeft ook de tweede dag van zijn verblijf zijn kamer moeten houden en .vertoonde zich Zaterdag slechts tijdens eqn korte wandeling met dé Koningin. Zondag echter heeft hij voor het eerst" ook de latten ondergebonden, 'maar na dé eerste tocht was"-prins Bernhard geenszins tevreden over zijn eigen prestaties. Koningin Juliana voelt zich hier tussen de wintersportliefhébbers volkomen op haar gemak, temeer omdaté niemand bijzondere aan- 'dacht^éan haar schenkt. Hét ko- CAIRO.Het Brilse kabinet zat beraadslagen over een voorstel om graaf Mountbatten.Ie benoemen tot bemiddelaar in het EgyptischEngelse geschil, aldus het blad „Al.Zaman" in een telegram uit Londen. Officiële kringen in Londerij zo zegt het blad, geloven, dat Mountbatten de meest geschikte bemiddelaar zou zijn omdat hflt 1. Koning Faroek eja. Egyptische leiders kent; 2. succes heeft gehad als bemiddelaar in India; 3. een van de weinige Britse persoonlijkheden is, die echte sympathie hebben voor de nationale aspiraties; van de .Oosterse volken. J^KÜIUJÜÜI niéliiliilUii!:! e IIFIIf liiü[»T!BIEi:U.II: ékUüliiilii 3ii!:L!! S> Guur Nieuwjaar Weersverwachting geldig van g m .Maandagavond tot Dinsdag- S m avond:- - Aanvankelijk zwaar bewolk^ g s met regen en overwegend ma- g M tige.. veranderlijke wind. Later g wisselende bewolking met „en- fp M kelc. buien, waswan sommige g niet hagel of no-lSe sneeuw en "g g tot krachtig of stormachtig toe- g S nemende Westelijke wind. p g Morgén overdag kouder- dan; gg g vandaag, v,-.;" j.p', 5 1 Jan. Zon op S u 4W m ondef p i 16 u 38 m; Maan op ll.u.17 m on- m i der 22 u 14 m. P ië Z Jan. Zon op 8 u 45 -rn onaer jg I 16 u 39 m: Maan op tl u LR9 m on- 'g der 23' 'u '33 m. Inmiddels heeft géneraal Saased- din Sabboer. verbindihgsoffieier van bet Egyptisch^ leger, - ver- klaard, dat tussen de Egyptische en de Britse strijdkrachten op de weg i Cairo—Suez een neutrale buffer- WÊIÊËÊk zone van 10 km breedte is inge steld. De overeenkomst is gesloten piet hét Britse opperbevel en heeft ten doel, botsingen tussen de beide legers te voorkómen. In deze neu trale zone zullen zich geen Britse 'en 'geen Egyptische 'patrouilles mo gen bevinden. Anderzijds heeft; het Egyptische kabinet een wètsqntwerp goedge keurd, waarbij medewerking met „vréémd© troependie' onwéttig op Egyotisch territorium zyn gesta- tioniieerd", strafbaar wordt gesteld, met drie jaren gevangenisstraf. Onder medewerking verstaat het ontwerp:het verstrekken van on derdak. kleren, voedsel, transport middelen ninklijk gezin staat temidden van de andere ski-ers -in de volgeprop te kabelbaan, gaat vroeg naar bed en is weer tijdig op de been om zoveel mogelijk van licht, zon en sneeuw te kunnen genieten. Oudejaarsavond zullen de Ko ningin, de prins cn dc prinsesjes, evenals vorig jaar, weer in Oosten rijk doorbrengen, doch reeds thans hebben zij zich voorgenomen om het ook op der.e laatste avond van het jaar niet te laat te maken. De prins heeft grote bewondering voor een jonge Noor, Erik Tandberg, die- zonder ski-stokken de steile af daling van de Galzig maakt. Zon dagmiddag presteerde Erik het op één ski naar beneden tc' komen, omdat de tweede tijdens dc afda ling gebroken was. TEHERAN. 'Bij "ongeregeldhe. den tijde'ris de Perzischealgemene verkiezingen zijn vier personen om het leven gekomen eri 106 personen gewond. 2n het district Daragaz in Noord-Oost-Perzië- .is de stembus door betogers gestolen waardoor op- hieuw gestemd moet.worden. ■Betogers bebb'eh ;de woning van de voorzitter van Het', comité belast met heCtoezicht op de verkiezingen ih het district Teheran i*i brand ge stoken; Het was Zaterdagmiddag 6 uur, toen. de Europese ministers hun besprekingen onderbraken om ge neraal Eisenhower het woord te geven. Wat de generaal zeide, is niet bekend gemaakt,, maar de Duitse bondskanselier Adenauer verklaarde later, dat de eenheid van Europa ia het middelpunt van zijn. rede had gestaan en dat zijn. woorden een buitengewoon grote indruk op alle aanwezigen hadden gemaakt. De Europese ministers zetten daarop aan generaal Eisen hower uiteen, dat een Europees leger niet van vandaag op mor gen op de been gebracht konwor- dën 'en gaven vervolgens een over zicht van de punten, waarop reeds overeenstemming was bereikt en van de punten, die nog geregeld dienen te worden. Een principieel accoord bleek te zijn verkregen over de instel ling van eèn Europese volksver- tcgenwoox-diging. die zich met de zaken van het Europese leger zal bezig houden cn over de bereke ning van .de bijdragen van elk der zes landen aan een voor het Europese leger op te stel lea ge meenschappelijke begroting. Nog geen overeenstemming was bereikt over de duur van de over gangsperiode, .voorafgaande- aan het volledig opnemen Van de strijdkrachten i.der zes landen, in het Europese 'leger, over de ia te stéllen tHÓgë /Autoriteit .en ave: da ■vrijgg;p atyiij,deriraad,;van, „npuis- tegsj die zal-'moetenbeslissen over ■MydSMtê'dm'a.:y&njide gemeeaBchap- ;gel den -1 Cwaa r- "rifti?"" t' eehstem'migheïd 'moet -J^!tóêrt;.vT3e,:éêhslemmigheidvis een de BenëhiXlandén^ die ■ttaBtddó'r'' hóp^n-:7 .'ite;; J-yèrblhderen, jgt -jde-;. groter»? !(ffK»3si^kri;iiaiieen. WesfrDuitsianai, li'ét^g.éuwendeel' d er. .An; eri k aanse doBfirs'1- v^ullen bjpslok.kgn.- Daarèntcgén.;::'aeht^ï^*-; feite eéh'i-rëcht den .geschapeh.- wor-. Zéven Noren zivaar. drie licht gewond 1 OSLO. Twee Noorse burgen* wacht-officieren en een burgta^ chauffeur kwamen Zaterdag oai het leven toen een kist met 25 geomite een krachtige spring stof explodeerde tijdens een oefeningscursus te Kodal nabtf Sandefjord. De' explosie deed zich voor in een gebouwtje van' een jeugdorga nisatie dat voor" de' cursus werd gebruikt. Ongeveer veertig cursis ten hadden het gebouwtje juist verlaten en stonden buiten toen het. geomite ontplofte. Een vrouw en drie kindéren, die zich op do. eerste verdieping bevonden, wer den naar buiten geslingerd maar kregen slechts lichte verwondin* gen. Het gebouwtje werd vrijwel volledig vernield. Zeven van d« cursisten werden zwaargewónd. Morgen zaJ, Jn verband met Nieuwjaarsdag, onze krant niet verschijnen. Ónze kantoren zul len de gehele dag gesloten zijn. DE DIRECTIE HAVANA., r- De Zweedse circus acrobaat Meyer Anton Gunnar. Claesson' pit Stockholm, 37 jaar, 's Zondag in het circus alhier van een stalen perche van 50 voet hoogte neergestort. Hij voerde zijn nummer uit boven op het dak van het circus. De perche boog zoals altijd sterk door. toen plotseling Claesson viel 'en op het dak van het d -^is térecht kwam. Hij brak een 'i/m en een been ca wérd in het gelaat gewond. Zes dui zend toeschouwers zagen hem val- leo. - MIDDELBURG. ln bet Ambonezenwoonoord op Walcheren hebben zich Zaterdag ongeregeldheden voorgedaan. Een tiental kampbewoner© wilden dc assistent-kampleider te lf|f gaan. omdat htf een Amboncse tok een uitbrander had gegeven. Toen dc. Ambonezen liet kampkantoor wildon bestormen cn mét stenen en andere voorwerpen begonnen te gooien, werd de politie gewaarschuwd, die in allerijl uitrukte. Nadat tien raddraaiers waren gearresteerd, keerde de rust in het kamp terug. Reeds: eiiigè tijd poogde ëen aan tal kampbewoners onrust tc sto ken, Vrijdag werd de sfeer zecir gespannen, doordat dé Ambonese kok van -.de assistent-kampleider een reprimande had gèkregen.-De kak probeerde, een deel van dc kampbevolkiiïE; tégen de asSistènt- kampleider óp te.zetten. [ji Dé leider van de. Ambonezen kampen inZeeland, 'kolonel. Brend- gen, kreeg. Vrijdagavond de waar schuwing, 'dat het betel' was," dat de-assistent die nacht niet- in het woonoord zou overnachten. Om de gemoederen van de kampbevolking wat tot rust te laten komend -werd besloten eerst Zaterdagmorgéiieen onderzoek in te stellen. "Voorts werd de districtscommissaris van de Rijkspolitie ingelicht. Zaterdagmorgen gingen kolonel Brendgen, de inspecteur van maat schappelijke zorg, de heer S. J; G. van Leeuwen en dc assistent-kamp- leider voor een nader onderzoek naar het kamp te Grijpskerke, De Amh ones e - kok z ou verh oord worden, doch toen hij het vér- trek,, waar dit Verhoor zou worden afgenomen, betrad, bevond zich in zijn gezelschap een Ambonese vrij gezel, die luidruchtig en dreigend redeneerde. De man werd buiten de deur gezet, maar op zijn ge schreeuw verschenen een tiental andere Ambonezen die de assis tent-kampleider te - lij f wilden gaan- Deze trok zich op verzoek van'de kolonel in het kantoor van befc kamp terug cn de kolonel en da heer. Van Leeuwen vatten post voor de deur cn de ramen. De on ruststokers probeerden het kan toor te betreden, doch slaagden, daar niet ln. waarna zij begonnen te gooien. De politie moest de orde herstellen. GOETT1NGEN. Tsjechoslowa» kije en Polen hebben 254 Duitse ge vangenen, onder wie zes vrouwen,, die sinds het einde van de. oorlog werden gevangen gehouden, vrijge laten. Gemeld wordt, dat zich nog 5000 Duitsers ip genoemde landen-in gevangenschap bevinden.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 1