hT NE\^ YOR.KER r Een kwart eeuw TUSSEN SCHA TER- EN GLIMLACH echte THE Kruiswoordraadsel met n wens Nederland viert OUD en NIEUW 5 uur 38 m. 15 s. TE LAAT EEN DEÜR GAAT RADIO-PROGRAMMA DICHT Hoe snel gaat de tijd Plotseling overleden Televisie-programma Eén meisje en vele mannenü MaanJag 31 December 1951 HET OUDE JAAR '1951 21 „Het begon me zo 'te vèrvelen altijd in jacquet te lopen Toen ruim begin De- cember de kranten hei overlijden van Harold Wal lace Ross meldden hcd de Amerikaanse jour}ia!isi ip.k een zeer oorspronkelijke geest verloren. Rcss ices namelijk oprichter en hoofdredacteur van „The Mew Yorkereen der beste weekbladen ter wereld, dat in zijn cartoons een nieuwe humoristische stijl crceerde. Zijn monument kreeg ,.that fabulous editor" al kort voor zijn dooc. want teen verscheen, ter ere van het jubileum van zijn blad, „The New Yorker 25th anniversary album." (f 18.90) dat de duizend- beste getekende- grappen uit al die jaargangen se lecteerde tot een sublieme collectie spirituele humor, waaraan wij véle, goede uren danken. Ross, over wiens jour nalistieke carrière Frits van der Molen in „Man dril" een interessant arti kel schreef, behoorde in de twintiger jaren tot de* kring van Rover Benchley, Dorothy Parker en George S. Kaufman. In dit geavan ceerde milieu rijpte het plan een Amerikaanse „Punch" op te richten. Met financiële steun, van Baoul Fleischmann, de zoon van een rijke gistmagnaat werd gestart en in de eerste twee jaar vrat de onder neming alleen maar geld. „The New Yorker" ver loor 8000 dollar per week, zodat hef niemand hoeft te verbazen dat er in 192? •al drie kwart millioen van Fleischmann inzat. Toen kwam echter het succes! Eind 1949 bedroeg de op- -■ laag volgens van der Mo len, 328.000. „The New Yorker", is een der in vloedrijkste bladen, van Amerika geworden. DE humoristische stijl van de getekende grappen in het tijdschrift wordt door sommige men sen met het woord „waan zin" afgedaan. Zij kent echter vele nuancen, die men in liet album allemaal £en wonnerltjke combma- leert het boekje, dat over voortreffelijk vertegen- tle van het griezelige, het het nut van reclame gaat. _.e_ ju. „.i ahsurrie p.n het Ictein-mpn- ViPrrfp. ntaotip- Ho Tnnn -jtdP >A" hebben jouw ogen, )naar het haar hebben ze van hun vader,u ftEn nu volgt het weerbericht,u uMeneer,. zoudt U alstublieft op de grond willen gaan staan?" woordïgd vindt. Het ah nwiui J1V, absurde en het klein-men- Vierde plaatjerde man surde spe^t;indérdaad Ghas Adams,staat _w®er naast zijn stal- belangrijke rol."Een zuiver dl€ :21ch byvoorbeeld ijve- letje, maar hetrhord meldt voorbeeld van een alleen ngbezighoudt met het nu: „Zéér warme kastan- op de shock van het vol- huiselijk leven van enige jes". Is hier het begrip strekt onmogelijke geba- vampiers m een spookhuis; „publiciteit" niet precies in seerde mop vindt men in ee.n afgrijselijke juffrouw de kern geraakt? een tekening van George n een morbide vertrek Price die een lift voor- te lezen en zegt tegen een historisch is dit al- stelt waarin één passagier monster van Frankenstein \J .{jUm een belangrijk niet op de vloer maar op r"9> hen document. De tekeningen de zolder loopt, een onef- LU net.^je net me schnk- zyn naar jaar van ver- fenheid die de liftman dan ken,... schyning gerangschikt. Het ook doet opmerken: „wilt Dat humor in één flits wezenlijke van de „New heeft „The New Yorker" <^e over een "niet al te U .alstublieftop./de grond enorm veel openbaren kan, Yorker"-stijI was 25 jaar later eén heel andere, be-stroef gevoel voor humor gaan. staan?" bewijst dit kostelijke al- geleden al aanwezig, al- ter bij zijn karakter pas-beschikt een heerlijk be- Ook de; geraffineerd-on- buin op welhaast elke pa- le.en drukten de tekenaars sende vorm gegeven. Min- Zeifgenoej^ame Euro- beholpen tekeningetjes van gina. Wat denkt U van. zich toen nog wel eens wat stens even wrang, maar peanen zullen, by het James Thurber bewegen deze strip: Eerste plaatje: koddig en daardoor min- meer op zijn plaats, was doorbladeren er vanmoe- zich meestal in deze hoge een man met een straat- dér raak uit dan nu. In de bijvoorbeeld nog kort ge- ten bekennen, dat wij, aan sferen: een echtpaar ligt stalletje waarop een' bord- crisisjaren draagt .Reginald leden het plaatje,van Per- deze kant van de Oceaan in bed, op de rand waar- je, dat luidt „warme kas- Marsh verscheidene .zeer ry Barlow: een man komt' een zo voortreffelijke col van een rob zit en. ...de tanjes". Tweede plaatje: sombere, felle platen bij. thuis -en leest een papier lsctie genuanceerde, ear- vrouw zegt nijdig tegen de een voorbijganger passeert Eén daarvan stelt een gre- dat zijn. vrouw hem ver- toons niet zouden kunnen .man: „Goed, goed .jij en laat .een boekje vallen, tig kijkende menigte voor, slagen overhandigt, terwijl opbrengen, hoorde een rob blaffen.Derdë plaatjer de man waarin een moeder een op de voorgrond drie klei- srn/rnw ■klein meisje optilt en tot ne meisjes ronddansen en haar buurvrouw zegt: „'t zingen: „Pappie is weer Is haar eerste lynchpar- soldaat, pappie is weer tij". soldaat". Dit album is voor ieder die over een niet Die -zwartgallige critiek SIMON CARMIGCELT Wij vieren Qud- en-Nieuw óm twaalf uur des nachtsMoor de L ondenaars heb ben het op dat - ogenblik pas elf uur in de avond 'en in Praag heeft men middernacht al een uur achter de mgIn Florida zlt.,Tnen op hef- zélfde moment aan de avond maaltijd van de 3 f ste December terwijl op Java de eerste Januari al zeven uren oud lis - -Wie van al die Oud-en-Nieuw- vterders heeft nu eigenlijk gelijk?. .Bestaat er ter we- reld zoiets als het „absolute nulpunt in de tijd"? In het hierbij afgedrukte artikel vertelt een onzer redacteuren jets. over het ge heimzinnige ver schijnsel „tijd",' ONHOORBAAR sluipt de tijd over de aarde. Met geen zintuig kunnen wtf hem waarnemen en toch probéren, wij hem te meten met klokken en horloges. En speciaal op Oudejaarsavond willen wfj precies kunnen zeggenr nü is het nog 1951.... en nu 3952. Waar komt zo'n jaar vandaan, waar begint zo'n dag eigenlijk? Omdat nérgens op onze aardbol een bordje „Hier" staat hebben wij mensen maar ergens een lijn getrokken. Om practische redenen loopt, die over water, namelijk over 'de Stille Oceaan,' van Noord- tot Zuidpool. Het la een denkbeeldige lijn, maar toch zó reëel dat zelfs Amerikanen zeggen dat Japan'in het Verre Oosten ligt, hoewel men van de Verenigde Staten naar Japan in Westelijke richting reist. Die lijn heet „datumgrerrs". Schepelingen kunnen. U vertellen dat zij, varend over de Stille Oceaan, in hun logboeken óf tiveemaal dezelfde datum-no teren (nl. als zy in Oostelijke .richting die grens passeren) óf een datum overslaan cals zij naar het Westen varen). Déér laten wy dus de tijd „Oöt- springen". .Hij. snelt de aarde over dn' Westelijke- richting, na 24 uur heeft hij de haie aarde omspannen. De zon is punt van uitgang bij het noteren van de in het- dagelijk se leven gébruikte tijd. Maar alle landen ter wereld zien niet tegelijk' de zon, hebben niet dezelfde „tijd" en vieren dus Oud-en-Nieuw niet op hetzelfde moment.- in Moskou is het eerder Nieuwjaar dan in Am sterdam, m Amsterdam eerder dan in Washington. Sterker: stel- u voor. dat ;«r twee schepen in de StillW Oceaan varen,-; het ene een .kilo meter ten Oosten, het andere één? kilometer, ten Westen vam, de datumgrens; Van. het -moment af dat de..;opvarenden van' - het-, eerste vaartuig huncollega's op het-ati-; dere ;.Oud-en-NIenw horen,: (of zelfs zieE^f'vieren,moeten r-jfjviSÏHnóff' bijna 24/uur wachten alvorens el kaar „Gelukkig Nieuwjaar'1 te kun nen wensen. Maar èrgens hindert ons dat be trekkelijke: wij zijn op Oudejaars avond immers universeler gestemd dan op andere dagen. Het moest, vinden wij, 26 zijn dat op heel deze planeet in één en dezelfde seconde alle mensen van hun stoelen rezen en konden zeggen: „Nu - begint'- het' Nieuwe Jaar...." Welnu dèt kan. Er is name lijk nog een ander soort tijd dan die, welke wjj, georiënteerd op de -zon, dagelijks gebruiken. Sterren kundigen rekenen met de zgn» sterretijd en die Is voor onze hele planeet: dezelfde. Het 'verschil tussen zonne- en sterretijd bedraagt per etmaal drie minuten en 58 seconden. Zóveel is een „sterredag". korter dan een Dat de tijd snel gaat is zo vaak opgemerkt dat de uit drukking een gemeenplaats is geworden. Maar hoe snel gaat de tijd eigenlijk? Het hangt er van af, waar op aarde men zich bevindtAan Noord- en Zuidpool staat de tijd stil: daar komen alle lengtegradendie onze aardbol in tijdzones ver delen, bijeen en elk horloge, zelfs als het sül staat, wyst daar de juists tijd aan. Maar aan de evenaar, waar de om trek van de'aarde 40.000 kilo meter bedraagt, gaat de tijd eerbiedwekkend snel: nl1666 fc.m. per uur. Op onze breedte (52 graden) is die an.eth.eid al aanzienlijk minder, al ligt zij nog vrij dicht btf die van een supersonische straaljager, na melijk bijna 1100 kilometer per uur.' „middelbare zonnedag"; zij duurt 23 uur 56 minuten ep 4 seconden. Nu wijzen op SI December 1951 om 24.00 uur Westeuropese Zomer tijd de sterreklokken 5 uur SS mi nuten en 15 -seconden aan; Zij zijn dus op dat ogenblik het tijdstip 00.00 uur al meer dan vijf en een half uur voorbij, Willen wij dus „nul ,uur" volgens sterretijd vieren dan moet het ogenblik van het plechtige opstaan hier ongeveer vijf en een half uur vóór middernacht vallen. Voor ons land betekent dit dat wij het glas moeten'heffen wan neer onze klok 18.22 uur wijst. Ergens op aarde moet de klok echter dan ongeveer twaalf uur 's nachts wijzen. Dit gebied ligt tussen 90 en 105 graden Oosterlengte. d.w.z. West- Indonerië (Sumatra c.a) Birma, Westelijk China, Mongolië en Sibe rië. Dó4r heeft men dus gelijk wanneer men Oud-en-Nieuw te middernacht vierti Gistermiddag toen hij met zijn zoon op weg waE naar een voetbal wedstrijd is de B2-jarige sigarenwin kelier N. Leupe uit de Kerkhof laan hij de Boezembarakken in elkaar ge zakt. Per brancard werd de man naar het hulpziekenhuls aan de Ba rakken vervoerd waar hij bij aan- ckmst bleek te zyn overleden. 'Nu vanavond iedereen aan ieder een zijn beste wgnsen aanbiedt wil onze puzzie-redactie niet achter blijven. Maar,zü zou géén puzzie-redactie zijn als zij zo maar zei: „Nou dan, het beste voor 1952, hè!" Natuurlijk heeft zij haar wens gecamoufleerd in .een kruiswoord raadsel, dat U op deze laatste dag van het jaar nog wel enige hoofd brekens zal kosten.Maar, laat tl niet kennen! Na een juiste oplos sing kunt TI op de nummers 12. 22. 36 en 52 van links naar rechts die welgemeende wens lézen. Horizontaal; 1. grote bijl 4, reclamelicht 8. vaartuigje 15. zeer harde steensoort 16. schutsluis 37. loofboom IS. reeds. 19. oude maat 28. ontwikkelingsvorm bij insecten en "kikkers 29. laxvaai 30. walkanten 31. bron 32. voorzetsel 33- nobel 35. deel van de mast 39. perceel grond 40. lijst (meervoud) 42. insect 44. rivier in Duitsland 46. walvisachtig dier 49. gedoofd 51. soort verpak king 56- steekspel 57. gast 58. één enkele keer 59. spraak. Verticaal: 2. weekdier 3. zangvogel 4. meisjesnaam 5. aan klampen 6. zoogdier 7. plaats op Ameland 8. liefkozing 9. ad exem- plum (afkort.) 10. ontkenning 11. gewicht 13. gebrek aap regel, on geregelde toestand 14. iemands woorden nabootsen 15. dansfeest 20, aanhef van een circulaire 21- mondwater 22. afwas 23. blijven slapen, de nacht doorbrengen 24. poste restante 25. larve van de langpootmug 26. dat is (Lat. a% korting) 27. gewas 28. maanstand^ 33. zoogdier 34- Jn parten scheiden 35. zangnoof 37. wild zwijn 38. het zelfde (Lat. afkort.) 41. in de buurt 2 3' A 6 1 7 S 9 10 1) 1? 13 14 16 16 1? 18 :.v# 19 21 22 25 28 29 3o 32 33 33 36 >7 }6 W 40 4 i 42 4> 45 Lb 47 4& 39 5' 52 ÏG «36 b7 58 $9 42. hekwerken 43. dun (van lucht) 44. ruw maken 45. me Ikkl ieren 47. losgeraakte draad 48. eenheid van electrische arbeid 50. bundel, streng 52." gesloten 53. en omgekeerd 54. langs, over 55. gewicht 56. voor zetsel. Oplossing beroepen-raad sel: apotheker, rangeerder, boek binder, electricien, ingenieur, dia cones, aanspreker, directeur, expe diteur, landbouwer, tandarts. De spreuk, gevormd door de be ginletters. luidt: Arbeid adelt. Met de laatste slag van twaal ven. hoe ook overstemd door de schelle stoomfluiten van de sleep boten en het donker-dreunend loeien van de oceaatireuzen in de haven, met die laatste klokslag of misschien w'ei met het nerveus ver springen van de minutemvijzer op uw electrische klok in uw stil vertrek, is het jaar 1951 voorgoed voorbij. Onherroepelijk verleden gewor den: „Voltooid verleden tijd leer den wij op de Lagere School. De deur van het jaar, door de lente naar de zomer toe opengezwaaid, is via een zachte herfst, in vochtig- koude winterdagen krakend op een smalle kier gekomen en nu dicht. Vreemd, dat wij daarvan in een stemming kunnen raken van wee moed vermengd met verontrusting. Het is voorbij en er bleef zoveel liggenHet is voorbij volgens dé chronometer, volgens de kalen derbladen, maar het is niet voorbij in het archief van onze herinne ring. Wie hebben wij moeten ach terlaten? Als een tweede afscheid kan de oudejaarsdag gaan schrij nen. "Welk graf werd er gedolven? Hoe machteloos zwichtten wij voor de dood? Er is meer dan weemoed. Gemis en leed zitten in 't zwart gehuld onder onze lamp. Zij zijn jasten, die geen dichte deur weer- loudt. En verontrust worden wjj ook. De laatste kans in het eigen jaar een misstap te herstellen, schuld te vereffenen, nalatigheid op te heffen is voorbij. Wij zijn niet zo tevreden over onszelf, wij kunnen het ver staan als iemand walgen gaat. Wij vinden dit onprettige gedachten. Daar houden wij niet van. Wij wil len er onder uit. Wij helpen er elkaar overheen. Wij maken er een feest van. Drink, dans en flirt! De Januari-kater is nog ver en het nieuwe jaar begint kil en kleurloos genoeg. Maar ergens schreit uw zieL In een hotel in Singapore zag ik jaren geleden twee Engelsen aan een tafeltje in diep gesprek. 21} waren niet dronken. 21] hadden zich aan de omgeving aangepast. Zij zaten daar met door de Direc tie verstrekte feestartikelen. Maar schertsneus en fuiimuts waren ver geten in een ernstig gesprek: zij zagen dieper dan de buitenkant. /Bij deze zoveelste jaarwisseling in uw leven, kom Ik u even vra gen: ziet u ook dieper dan de bui tenkant? Ziet u ook, dat er eigen lijk elke dag, elk ogenblik een deur dichtslaat: onherroepelijk? Dat oud en nieuw eigenlijk niets bijzonders zijn? Dat wij mensen met z'n allen een groteske tragi-comedie opvoe- DINSDAG 1 JANUARI 1S52 HILVERSUM I, 402 m AVRO: a oc Nieuws. 3.15 Gramofooo- muziek. 3.43 Orgelconcert. 9.00 Morgen wijding. 940 Voordracht met muziek. 10.00 Kamerorkest. 10.45 „Vandaag be gint het leven ophieuw", causerie. 11.00 Gevarieerde muziek. 12.00 PolitiekapeL 12.30 Groeten van zeevarenden en gra- iTiofoonm.uz.Jek:. 13.00 Nieuws en weerbe richten. 13.05 Mededelingen of gramo- foonimiziek. 13.10 Metropols-orkest. 13.45 Buitenlands overzicht. 14.00 Om roeporkest en solisten. 15.05 „Wat ge beurde er met de smeden?", klankbeeld. 15.30 Gr&mofoonmuziek. 16.00 Reportage van Amsterdam op Nieuwjaarsmiddag, 17,00 Dansmuziek. 17.39 Sportrevue. 17.45 Groeten van zeevarenden, en grama- foonmuziek. 10.00 Nieuws. 18.15 Dans muziek. 18,55 Voor de kinderen. 19.00 Pianospel. 19.15 ..Paris vous parle". 19.20 Fanfare-orkest. 19.45 Nieuwjaarswensen. 20.00 Nieuws. 20.05 Actualiteiten. 20-15 Gevarieerde muziek. 21.13 „De ring", hoorspel. 22.15 Amusementsmuziek. 22.45 Groeten van zeevarenden en gramo- foonmuziek. 23.00 Nieuws. 23.15—24.00 Gramofooninuziek. HILVERSUM II, 298 m KRO: 8.00 Nieuws en weerberichten. 8.13 Gewijde muziek. B.Z5 Hoogmis. NCRV8.30 Nieuws en waterstanden. 0.45 Harmonie orkest. 10.00 Gerefor meerde kerkdienst. 11.30 Gramofoonmu- zick. 12.00 Koorzang. KRO; 12-15 Lunch concert, 12.45 „Een nieuw jaar, een be langrijk jaar", causerie. 13.00 Nieuws en katholiek nieuws. 13.10 Gramofoon inuziek. 13,45 Omroepkoor, kamerorkest en solisten. 16.10 Nieuwjaarsviering uit oude töden. 16.30 Ziekenlof. 17.00 Pia norecital. 37,30 Nieuwjaarsgroeten van zeevarenden en van militairen in Oost en west. is.Oö Nieuws. 18.15 Actualitei ten. 18.20 Gramofoonmuziek. 10.00 Nieuwjaarsgroeten van emigranten. 19.30 Gramofoonmuziek, 19.40 „Dit is leven", causerie. 1B40 Gramofoonmu ziek. 20.00 Nieuws en weerberichten. S De gewone man zegt «r 't zijne van. 20.15 De bruiloft van Kloris en Roosje. 21,30 Viool, cello en piano. 22.10 Kamerorkesten, solist. 22.45 Avondgebed en Liturgische kalender. 23-00 Nieuws. 23.1524.00 Gramofoonmuziek. ENGELAND BBC LIGHT PROGRAMME 3300 - 247 m 12,00 „Mrs. Dale's dagboek". 12,15 Va ren en dat wij zulka dodeUjk-era- stig doen. zelfa als wij aan het feesten slaén? Ziet _u misschien cok, dat er ach ter dit alles een andere, d e eigenlijke werkelijkheid ligt? Dat deze Realiteit wel iets bijzonders is? Midden in deze wereld, waar de wanhoop om de dichtgevallen deu ren alleen nog maar met Sartre's „Huis Clos" weet: „laten we maar doorgaan met ademhalen", heeft God een deur opengezet, waardoor eeuwigheidslicht komt stromen ook op uw naakt bestaan. Dat begon in Bethlehem, toen Christus werd ge boren. Dat ging door lijden en kruisdood heen en staat sinds Pasen te stralen. Daar moet U toch ook van weten? Daar kunt u nog veel aan doen. Want die deur staat nog open. Die houdt God open. Nog open ook voor TJ! Zo gezien, kan het een. nieuw jaar worden: werkelijk nieuw en (waarachtig!) vol heil en zegen. F. OBERMAN. riété orkest. 12.45 Voordracht. 13.06 Dansmuziek. 13.30 Orkesteoncert. 14.15 Voor de kinaeren. 14.45 Voor de kleu ters. 15.00 Voor de vrouw. Jfi.Oö Orkest concert. ls.30 Voor de soldaten. 16.45 Accordeonorkest. 17.15 .Mrs. Dale's dagboek". 17.30 Amusementsorkest ea pianoduo. 18-15 Orgelspel. 1830 Rendez vous. 19.00 These Christmas Times. 19,45 Hoorspel. 20.00 Nieuws en radiojournaal. 2025 Sport. 20.30 Verzoekprogramma. 21.00 Voordracht en zang. 22.00 Geva rieerd programma. 22.30 Discussie. 23.00 Nieuws. 23.15 Actualiteiten. 23.20 Dans muziek. 24.00 Voordracht. 0.15 Lichte muziek. 0 55—1.00 Nieuws. DINSDAG 1 JANUARI 1952 Experimenteel televisieprogramma van de VARA 20.15—21.45 uur: 1. „De bruiloft van Kloris en Roosje", een Larense boeren bruiloft. Pauze 2. Weerkaart. 3. Soiree dansante. WOENSDAG 2 JANUARI 1952 HILVERSUM 1 402 m. VAKA: 7.00 Nws 7.15 Ochtendgymnas tiek 7.30 Zendersluiting 9.00 Nws en weerber. 9.12 Gram.muz. (9.30—9.35 Wa terstanden) VPRO; lft.00 Boekbespre king 10.05 Morgenwijding VARA; 10.20 Voor de hulsvrouw 10.30 Gram.muz. 10.45 Voor de vrouw 11,00 Gram-muz. SS. Voordracht 12.15 Dansmuziek (12.30 Land- en tulnbouwmed, 12.33—12.38 Voor het -platteland) 12,55 Kalender 13.00 Nws 13.15 Pianotrio 13.40 Orgel en bariton 14 00 Gesproken portret 14.13 Promenade-orkest 15.00 Kinderkoor 15.20 cello en piano 15.30 Voor de jeugd 16.30 Zendersluiting 18.00 Nws 18,15 VARA-Varia 1S.20 „Scheppend wtrk voor miltalren". reportage iSJO Act. of gram-muz, 18,40 Gram.muz. 18.00 „Werkloosheid en werkgelegenheid", causerie 19.15 Pianoduo VPRO: 19.30 Maandkroniek 19,35 „Van alle dag" VARA 20.00 Kws 20,05 Politiek commen taar 20.15 Omroeporkest en solist 20.50 „Sollicitanten", hoorspel 21,40 Volksdan sen 22.10 „Tussen mens en nevelvlek", causerie 22.25 Octet 23.00 Nws 23.15— 24,M Litersir-muzlkaal programma. HILVERSUM 11 298 m. NCRV7.00 Nws 7.15 Een woord voor de dag 7.30 Zendersluitlng 9.00 Nws en weerber. 9.10 Voor de zieken 9.30 Gram. muz. 10.30 Morgendienst 11.00 Gram. muz. I2.0o Pianorecital 12.30 Land- en tuinbouwmed, 12,33 Amusementsmuziek 12.59 Klokgelui 13.00 Nws .13.15 Pro testants Interkerkelijk Thuisfront 13JZ0 Amusementsmuziek 13.50 Keg.ultz.:: Be gin a Zwart; „Wij slaan op de totig- tong" 14.00 Marinterskapel 14.45 Voor da meisjes 15.00 Kamermuziek 15.30 Gram. mu-, 15.45 Voor de Jeugd 16.30 Zender- sluiting 18,00 Nws 18.15 Pianorecital 18.30 Orgelspel 19.00 Spectrum van het Chr. Organisatie- en Verenigingsleven 19.15 Boekbespreking 19,30 Gram.muz. 19.40 Radiokrant 20,00 Nws en weetber, 20.10 Commentaar famiUecompetttla 20.20 Radjo Phiihsrmonlsch orkest, koor en kamerkoor 21.30 „Intern. $a menwerking: Luxe of noodzaak", cau serie 2I,5[> Pianorecital 22,05 Amuse mentsmuziek 22.30 Internationaal Evan gelisch commentaar 22.49 Gram.muz. 22.45 Avon dover denklng 23.09 Nws en SOS-bcricbten 23.15 Gram.muz. 23.20 „Hoe zit dat met mijn klnd7", cause rie 23.35—.24.00 Gram.muz. door EDWARD HOPE 35 „Móéder... geef me die stoei daar in de hoek... touw... vlug, vlüg..., wei allemenssneen knaap met eea revolver... wat ben ik nou begonnen...1" Curly zette de stoel naast de so fa, waarop Mugg Schnitzel nog steeds buiten westen lag. „Ik zal je het touw geven waarmee Stan ley vast zit", zei ze. „Niks!", brulde Brougfaton ver schrikt, „niks touw van Stanley.... die blijft vast... je kan zijn stoel overeind zetten...' „Maar het Is een vriend van me uit Vermont", zei Curly verbaasd, „Kan me niet bommen... geen fluit. Dat verbergen van jou is de zoak van Buzz Jones en Paul Lsw- tcn. Buzz is er niet dus moet Paul maar zeggen wie los mag en wie üiet. Ik heb de bibbers van al dte vriendjes van jou". Hij voelde langs Mugg Schnit zel's kleren, Hfj sprong plotseling achteruit. „Kijk eens even!", riep hij opgewonden, Hfj hield een automa tische revolver in zijn hand die in een holster onder Mugg's arm zat. „Zeg. zei ifj niet dat die knapen er. altijd, twee hebben?" „Ik zei: .misschien!" Hink Broughton zocht verder en vond zowaar nog een tweede wapen: een grote, zwarte revolver die in. gangster even later bijkwam vond -hij zich terug in een ongemakke lijke stoel, nog ongemakkelijker vastgebonden. Toen werd er geklopt. Vrolijk: boem, boem-ber-de-boem.' Gus McNeal stapte binnen. Hij bleef in de ingang staan en wilde wat zeggen. Hij kreeg de kans niet. Als een kanonskogel kwam Hink Broughton door de lucht vliegen. Hij landde op Gue McNeal en er was een zware boem tóen de twee op de Tond vielen. Gus kreunde. „Hou je bek", Broughton hield hem aan de grond genaneld, „Touw, Curly!" „Nee. zeg hoor nou..." Cuxly zag haar filmcarrière «1 in lucht ver dwijnen, „Tou nou, ceg... dat is meneer McNeal. Hij..." „Ik heb tabak van die vrienden van jou. Touw!" „Curiyhijgde Gus McNeal. Hink Broughton plantte zijn knie in Gus' maag. „Hou je bek jij", zei hij krachtig. „Als je nog wat zegt draai ik je een poot -uit", „Maar...." De knie porde bar der. Curly bracht het touw. Ze huil de haast „Hóór nou eens...,!" „Als hij stevig vast zit mag je alles vertellen.... als we op de volgende patiënt wachten.... geef me nog een stuk overhemd om een prop in zijn mond te doen". Curly bracht hem een stuk over hemd; ze was verdoofd door deze vreemde gang van zaken. „Zie zo", zei Hink Broughton vergenoegd. Hij keek het rijtje ge vangenen af. „Dat is een knap stuk werk al zeg ik het zelf. Meer kun nen we er niet hebben want we hebben geen stoelen meer". „Meneer Broughton, alsublieft, zei Curly .wanhopig, ,Niks alsjeblieft..,. Ik ga Paul een heupzak zat,.. Broughton gooi de ze beidr zoeken..,, tk verbied j< van deze knapen los ...te laten voor dat ik terug ben. Paul 'weet over- al van. Die zal wel zeggen wat er moet gebeuren. Pas op die een la. Toen de kleine daar.misschien heeft hij nog handgranaten achter zijn kie zen Weg was hij. Curly keek naar Stanley. Die keek recht naar de muur. GuS McNeal probeerde de aandacht te trekken. Hij zat er bij of hij zou barslen. Alleen Mugg Schnitzel berustte. Zijn hoofd hing omlaag en zijn blonde haar hing voor zijn ogen. Curyl zuchtte en ging op de sofa zitten HOOFDSTUK VIJFTIEN Ze houdt niet van me 1 Haley ging voor, de kamer van de rector binnen. Ma en dochter kwa men vlak achter hem aan; ze gniffel den en keken rond alsof ze als toe risten rondgeleid werden in donker Parijs. Paul kwam heel achteraan, traag. Wat idioot, dacht hij, dat-hij nou voor Frances hier binnen moest komen, terwijl Curly niet was ont- dekt En Midge! Stel je nou voordat Mike Haley was binnengekomen ter wijl hij alleen met Midge in de ka mer was! Boeh! Maar toch was bet een geluk bij .een ongeluk. Alles zou gemakkelijk utt te leggen zfjn en Mike zou daarna wel niet meer te rugkomen. Het gezelschap was- niet erg geani meerd. Moeder en dochter bleven minachtend rondkijken. En zwegen. Mike Haley keek nog steeds als de beledigde onschuld. En zweeg. Paul stond vlak bij da deur en daarom hoorde hij duideïfjk de hoge hakjes van Midge door de hall gaan. „Neem me niet kwalijk," zei hfj tegen niemand speciaal en glipte de hal] in. Midge stond onder aan de trap. Ze bleef abrupt stilstaan toen ze hem zag „Zo,"- zei ze koel. ,3en iij daar. Ik verwachtte, je niét!' l „Nee, maar Je vader wel.*' „Nou. Hou Je maar taai dan!" Ze liep twee treden op. Paul sprong naar voren. „Midge!" Zijn stem was smekend. Ze hield rtil. „Wat is er?", vroeg ze. „Midge, ik moet met je praten.... Ik, ik moet mijn excuses maken. Ik „Ja," zei ze peinzend, „dat zou je wel eens kunnen doen, ja!" „Ik heb het haar gezegd. Ik heb haar gezegd dat ze zo niet tegen jou kon 6preken. Dat het geen manier van doen was...." „Ze deed het toch maar. Je was wel wat laat met dat vertellen!" „Ja maar, ik was zo stomverbaasd dat ik helemaal in de war was." „Dat dacht ik al. Ze zal een goede echtgenoot van je maken als je haar trouwt." „Ik trouw niet met haar.. Ikke., moet je horen., ik,." ze is heel mooi.... en.... krachtig en zo. Flinke vrouwl O ja: wat wi] vader van je?" „Ach niets.... omdat zij In mijn kamer was!" „Wie in jouw kamer wasje schijnt zoveel vrouwen op je kamer te krijgen." „Frances natuurlijk. Het Is...." Ze lachte alleen maar en liep de trap verder op. Ze verdween boven. Hij stond daar met samengevouwen handen naar boven te kijken toen de heer Merces in de hall verscheen. „Ah, Lawton!" Paul schrok en stotterde wat. „Komt U binnen, meneer Lawton". „Na U, meneer".... 2 Midge zat op kamer voor de spie gel, goochelde met potjes en tubes zoals vrouwen dat plegen te doen. Haar handen deden het werk auto matisch, dus had ze alle tijd om na te denken....l Ach, het is een kind.... een.aar dige sentimentele jongen. En. Ik ben toch zeker niet verliefd.... ehnee/ ik bèn niet- verliefd. i het is mijn moederinstinct. Zou ik we] een moederinstinct hebben? Ik Vind die pasgeboren babies altijd zo vreselijkje 2ou. ze zo terugstu ren om overgebakken te worden. (Wordt vervolgd.)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 11