HET VERHAAL VAN. ONZE STAD§| Niet altijd crescendo in 1951 till wma mimm mm 55 mmm wmm Daarwaar de oude haven lag fl;1 ÊMië fWf! Onze jongste geschiedenis Geest van volharding kenmerkte de gemeenschap r Schoonheid in Grote Kerk riAiiiA -vu- Tube- rova- actie J J Maandag 31 December 1951 HET OUDE JAAR 1951 W>e het verhaal van een stad Urtf, zoals het werd neet gelegd in de bant van alledag, neemt hennis van een boeiend relaas dat daarom nog de«- temeer tot de verbeelding spreekt omdat wijzelf het waren, die, er vorm en gestalte aan gaven. A'rct elke dag vielen cr feilen van belang tc melden en niet altijd, lang niet altijd, ging het treseendo, maar bij het doornemen van de Schicdamse kroniek over Het verhaal van het jaar 1951 begon, in de kranl althans, met het bezoek van Koningin Juliana aan Schiedam, waarvoor we wel niet zo goed waren ingericht, maar dat zeker vreugde genoeg aan de Schiekant zou brengen. Meer dan ccn voornemen zou het met wor den, want na een nadere verkla ring van burgemeester Peek bleef het stil rond het Koninklijk be zoek, dat waarschijnlijk verder in de toekomst is vcrscnoven. Veel tijd om er bij stil te staan hadden we overigens niet, want in Vlaar- dingen eiste de Kamer van Koop handel voor de Beneden-Maas alle aandacht op toen de eerste ver gadering als zelfstandig orgaan iverd gehouden. Nog steeds in het gezicht van de steeds dreigender wordende ac cijnsverhoging van het gedistil leerd kwamen in Januari de meeste distillateurs van Schiedam en daarmee wel van Nederland, naar de aula van het Stedelijk Museum, waar zij ter ere van het mmm M*m\ igj&GX'f. üC' Na de restauratie van de Grote Kerk zijn nog heel iaat kleinere taken blijven liggenwaarvoor niet direct de benodigde midde len- aanwezig konden zijn. Nog tijdens de afbouw ts reeds met succes een actie ingezet voor het aanbrengen van kóperen kronen en ook werd het interieur verrijkt met een fraaie doopvont. De groot ste problemen bieren echter voor 't laatst bewaard. Het is de res taura tic van het grote orgel en het aanbrengen vav gebrandschil derde ramen in het koor van de kerk. Met dit laatste is een hoop vol begin gemaakt door de schen king van een gedenkraam door het voormalig Interkerkelijk Bureau, dat dit. door Marius Richters liet uitvoeren. Het geeft het leven weer van Johannes de. Doper, aan wie de oudste kerk van Schiedam oorspronkelijk was gewijd. Ook voor de overige ramen heeft Rich ters reeds ontwerpen gemaokt, Met de uitvoering van het tweede en derde grote raam is inmiddels een aanvang gemeukt. honderdjarig bestaan van het Handelsentrepót ieder een fles van elk merk tegen de muur had den geplaatst. De uitgedeelde handdrukken waren voor de ge meentelijke commissie, die er toen recht feestelijk bij stond. Tegenover het minder heuglijke nieuws van uitstel van verdere restauratie van het oude St. Ja- cobsgasthuis aan de Hoogstraat stond het begin van het bevol kingsonderzoek op tuberculose en begon de Utrechtse beeldhouwer Jan van Luyn niet met het maken van een schetsontwerp (obelisk) voor het definitieve oorlogsmonu ment voor Schiedam? Scholten en Hamel startten in de Monte Carlo- rallye en de vrouwelijke dr Mere dith uit Australië verzuimde bij haar rondgang door Nederland niet in Kethel te kijken, waar Groene en Wit Gele Kruis in bewonderenswaardige samenwer king een voorbeeldige organisatie van gezondheidszorg ten piatte- lande opbrachten. Het vele werk, dat gemeente lijke instanties aan de urgentie- liist voor de stadsuitbreiding be steedden, was eigenlijk tevergeefs, want nauwelijks was een over zicht gegeven van hetgeen het gemeentebestuur zich voornam in de komende jaren te doen of we zaten al midden in de misère met een Haagse investeringscommissie, die zich van de schone plannen bitter weinig kon aantrekken. Op de derde Februari kwamen velen voor de eerste en laatste keer op het dak van de Grens- fJat aan de Rotterdamsedijk, waar de vlag in top ging. Langer dan gewoonlijk bleef men erbij stil staan, want het object was van imposante grootte en het uitzicht magnifiek. In die eerste week van Februari vluchtte men op de Willemskade 's nachts de huizen "uit voor de stank, die het riool daar losliet. Dank zij publicaties in de krant kwam er voorgoed een einde aan eert oud zeer, dat z'n oorsprong vond op het terrein van de gas fabriek. Zo'n vlucht uit de huizen was er (jammer genoeg) niet meer toen werk van de kunstenaar Piet Wiegman in het Stedelijk Museum werd geëxposeerd, of misschien maar gelukkig, want wat zou er van het stil genieten zijn overgebleven. Op 13 Februari moesten ,we zeker in de Plantage zijn om er onder de groene witte of witte groene bomen, al naar men verkiest, getuige te zijn van de terugkeer van de familie reiger. Hoewel we ook hier nog steeds een kalkverbod kennen, was er ook dit jaar geen agent geboren, die er iets aan kon doen. Gelukkig bleven we (tot dusver) bespaatd voor politieke reigerleuzen. Onze kleren gaan nochtans de weg naar de stomerij, alhoewel, het finan cieringsinstituut voor de midden stand was toen alreeds op komst, zodat we zelfs met een magere beurs in bonafide zaken spoedig de allerbeste artikelen konden uit zoeken. In de eigen sociëteit van de Ouden van Dagen in het Broers- veld (nog nooit hebben we iemand „aan het Broers veld" horen zeg gen) hebben we met eigen ogen gezien hoe de heer Vredebregt zóóó'n knaap van een worst aan wethouder Sabel schonk, 't Kwam door het vieren van het éénjarig bestaan van deze sociëteit, die dagelijks het betvijs levert van groeiend gemeens chapsbesef. Veer tig jaar hebben de Schiedam se brandweerlieden „Vriendschap zij ons doel" in hun vaandel ge schreven. 't Was jammer dat er tijdens de wedstrijden op de Westerkade zoveel regen moest vallen. Wat jubilea betreft, waren we toch niet karig, want was er ook niet een 65-jarige C.J.M.V., 3951 zal men ztrh toch niet kunnen onttrekken aan de. gtesl van volharding en doorzettingsvermogen, die heel de gemeenschap kenmerkteDat is het voor al wat deze beginning op wat achter ons ligt, in deze Soms zo benauwende tijden zo belangrijk maakt en die ons enkel kan inspire} en tot het doortrekken van deze lijn ook in het jaar dat nu slaat aan te breken. die ter gelegenheid daarvan o.a. in'.de Grote Kerk een herden kingsdienst hield en wie zou niet weten van het zilveren feest van de C.A.B., die het jubileum ge heel. in de sfeer van het werk plaatste? De lichamelijk gebrekki ge» en dan vooral zij, die werden verrast met een eigen invaliden- wagen. zullen een en ander niet licht vergeten. Dan was er ook nog een veertigjarige tuberculose- vereniging, die de patiënten in rie ziekenhuizen en alle eigen pupillen elders ging verrassen. De man. die met dit werk jarenlang zo nauw was verbonden, dr D. Ris Jzn., werd even daarna, op 31 Maart, tachtig jaar. Van Japi kwamen we bij Gapi en aan belden konden we oud papier kwijt. De gemeente doet het nu echter in wat straffer georganiseerd ver band. Die andere overgang was die van de Oranjevereniging, die '*V '"Whit.1 EtgfTilyïc nog maar heel ongemerkt, heb ben dit jaar 61728 Schiedammer# rich in de Lange Nieuwstraat gemeld om daar hun borstkas te laren fo tograf eren. Veel fijd vergde het niet, even min als het inenten tegen tuberculose, dat om? aHen zal moeten behoeden voor deze gevaarlijke volks ziekte* die nog steeds teveel slachtoffers maakt. In. totaal be tekende de opkomst een percentage van 91.6 oen de bevol king. *t Was lang niet slecht, vooral wan neer we bp denken dat het pile# ging op basis van vrijwillig heid. Gelukkig was het cijfer voor actieve t.b.e. in Schiedam rowel als in Keihei laag. Het bedroeg hier 0.78 per duizend. Een hele geruststelling tras het voortsdat 49 Schiedam mers door dit onderroek in hun eigen belang zowel als dal van de hele gemeenschap tijdelijk uil rie circulatie konden worden genomen. Door het bevolkingsonderzoek op i.b.c. kwamen ook nog elf geval len van longkanker aan het licht. .IrtinW'i I'iN.'l'Pi'.MWW. I r I uk, 'Mi' i' oen nieuwe naam kreeg en zich schaarde onder Gemeenschappe lijke vleugels. Hoe graag we bet allemaal ook wilden, maar de verbreding van de Lange Haven, waarover we eind Maart zo hoopvol spraken, gaat niet door, althans voorlopig niet, op last van Den Haag. Feest avonden waren er ook voor het vijf en zeventig-jarige Volks onderwijs. Officieel bezoek kwam op 2 April uit Wandsworth en het Arbeidsbureau verhuisde van de Lange Nieuwstraat naar het Broersveld. Op 6 April beleefden we weer een hoogtepunt van ge meenschapszin. De twee grootste Scbiedamse mannenkoren „Or pheus" en „St. Caecilia" gaven gezamenlijk een uitvoering in de Grote Kerk, waarvan de uitste kende klanken de bezoekers nog lang zijn nageklonken. Hoewel de open riolering aan de Zijlstraat eerst in 1952 zal verdwijnen en de afbraak van ai die krotwo ningen tussen Zijlstraat en Breed- straat nog wel iéts langer op zich zal laten wachten, konden we op 21 April toch al aanwezig zijn bij de opening van het nieuwe bedrijf van de Sehiedamse Werktuigen en Machinefabriek, die ongeveer op de plaats staat waar vroeger een kloosterbcgraafpiaats moet zijn geweest. Brrrrr, we moeten niet meer denken aan die onver kwikkelijke geschiedenis met de huren van de flats voor ouden van dagen en onvolledige ge2in- w....y Jong en oud Schiedam kunnen zich gelukkig prijzen dat dit on derzoek. dat hier in zoverre baan brekend mocht heien, dat voor het eerst in Nederland een middelgro te stad dit geheel baseerde op vrijwillige medpioerkiiig. zo goed gehikte. We waren et de eersten mee tn een hopelijk hele lange rij. nen. Gelukkig dat klaar verstand tenslotte onberedeneerd verweer overwon. Zo kwamen we in Mei aan, de Uitbundigste maand van het jaar, die na 1945 voor heel onze na tionale gemeenschap zo'n stemmig begin krijgt met de herdenking van de doden uit deze laatste wereldoorlog. In de Gernt- Ver- boonstraat kwamen we weer bij een met enkele tienduizenden. Op 9 Mei waren we bil het gezin van as Schep, predikant bij de GereC. Kerk in Schiedam, die toen op de „Sibajak" vertoefde, op weg naar zijn nltwwe vaderland Tasmaoië Aan het einde van het jaar mogen we het wellicht weer wat zijn vergeten, maar een feit van be tekenis was het toch ook dat in die bloeimaand het oude meubi lair van het Passage-theater werd opgeruimd. Vooral bij de toneel voorstellingen kunnen we het aan de stilte in de zaal bemerken hoe veel kunstminnend Schiedam hier mee is vooruitgegaan. Van ge tallen gesproken: in Mei waren ei 20.000 uniforme vuilnisemmers uitgereikt en er was een herinne ring aan de 50.000ste Schiedam mer, in dit geval een Sehiedamse, die de volwassen leeftijd bereikte- De werf Gusto kocht het Ooster- hoofd voor 450.000. waarmee we ook 't laatste stuk industriegrond van betekenis langs de Maas uit handen hadden gegeven. Vijftig jaar Sehiedamse en Delftse kin deruitzending naar het koloniehuis m Voorthmzen leverde op regen achtige Zaterdagmiddag temidden van de bossen vijftig nieuwe rust bedden op. De zolder van de Dr de Visser-school aan de West- Frankeïandsestraat bergt voortaan kostbare inventaris. Dank zij de bereidwilligheid van de rader van gemeente-secretaris mr N, J. Post, die alles zelf bijeenbracht, kon het Bijbels Museum vanuit Utrecht naar Schiedam komen. -W- Tweemaal- was er in deze periode ccn vertrek, dat de aan dacht van velen vroeg. Zo nam wethouder Kramers afscheid van de Raad en na een zes en veertig jarige diensttijd vertrok de oudste ambtenaar van de gemeente Schiedam met pensioen. De chef van de 3fdeling Bevolking, de heer Nipius, zal dit niet licht vergeten, evenmin trouwens als iheatcr-directeur Lou Daniels, die een kwart eeuw directeur van het t ege n woordige Mono pol e -thcatc r was en daarvoor op ondubbel zinnige wijze is gehuldigd. Tussen al dit afscheid nemen en huldigen door moest er nog tijd zijn voor het ontvangen van petroleum- congressisten, die zich echter tot „Schiedam" beperkten. Het natio naal muziekcorps va:n het Leger des Heils kwam hier een concert geven. Aan de Parallelweg trok ken de jongens van het straat voetbal. die door clubhuis! ei der Karei Scholten. waren opgetrom meld, zich bitter weinig aan van alles wat er verder in hun stad gebeurde. Zij zorgden er voor dat er mei nog meer enthousiasme dan anders kon worden gespeeld op de terreinen, die 71.1 met eigen handen in orde hadden gebracht, Het deed de naam van Schie dam allerminst weer goed dat na al die affaires op het gebied van de kunst, die voorlopig waren be sloten met het schilderij van v. Welie, er ook op ander gebied iets gebeurde dat met door de beugel kon. Hoewel naar later bleek, de feiten niet geheel in overeenstem ming waren met de wijze waarop men de „jenever-affaire", waarbij 16 politieagenten waren betrok ken, aan het publiek meende te moeten presenteren, was *t kwaad toch al te ver doorgesijpeld en hadden we met elkaar een nieuwe (morele) last op onze schouders genomen. Nee, dan spreken we liever van de demobilisatieraad, die van de 1109 teruggekeerde Sehiedamse militairen er 800 weer op weg wist te helpen. We hebben er lang op moeten wachten, maar m het jaar 1951 is er dan toch oen einde gekomen aan het ge harrewar over de ruimte cn de Beurs en het orgel in de aula van het Stedelijk Museum, waarop de Ned. Herv. Gemeente .„eeuwig durende rechten" kon laten gel den. 't Is met geld afgedaan. AW~- We konden ons als Schiedam mers gelukkig pryzen met het houden van de algemene Toon kunst-vergadering in onze stad, waar duizend wandelaars een Zaterdagmiddag vulden met de Kon. Wilhel min a-mars en dc tennissers om de stedelijke kam pioenschappen streden op de ba nen van Spienngshoek. De Raad zou het tijdens de begrotings debatten vooral bemerken welk een verlies hel voor dit college betekende dat de heer B. Keddc de Raad verliet wegens zijn uit treden uil de C.P.N. Een uitste kende start had het kraamccntrum van de samenwerkende kruisver enigingen cn bij de zomeravond- competitie van de wielrenners was het zeker niet slechter. De nieuw bouw van Wcrmeker ving aan en 31 Juli ging de vlag in top op 96 woningen in Klein-Babberspolder, waarmee we voorlopig onze wo ningbouw zullen besluiten. In de Oranjestraat pakte de aannemers- combinatie S.S.N. met alle spoed die men van haar gewend is, een nieuw obiect aan, waarvan we begin 1952 de resultaten zullen zien. De V.V.V. en dc Gemeen schap vingen ook al tc bouwen aan m het plantsoen aan dc Ger- rit Verboonstraat, waar beide een eigen huis zouden krijgen. Engelse zwemmers en zwemsters waren hier en de cricketers en S.V.V.-ers zorgden er dit jaar voor dal de band tussen Schiedam en Wands worth niet slapper werd. De Vacanticwoek bracht ccn hele stad in opschudding doordat directeur Reynders van het Ar beidsbureau ons zijn voornemen kenbaar maakte nm bij president Au nol op bezoek ie gaan. „Het Voorntje" had Toen inmiddels de Parool-wisselbekcr in de stede lijke hen gel weds tnjd gewonnen. Over besteding van gemeente gelden gesproken: m Kot hel kre gen ze een splinternieuwe open bare school, die enkeLc maanden later door een prot. christelijke zou worden gevolgd en aan de Maaskant gooiden ze de Industrie- haven dicht, die (voor de oorlog) heel wat tonnen gelds had gekost, maar nimmer wat opbracht. Voor bij dit Sehiedamse verdriet gingen de zeilboten van „De Nieuwe Waterweg", op weg naar het Brielsemeer om daar tc zeilen om de Parool-beker, Veel met het water had ook de Zuidcrzec-ten- toonstclling m het Stedelijk Mu seum tc maken, waar eigenlijk veel te weinig Schiedammers kwa men. Op de werf Wilton-FJucnoord oord bracht men de kunst naar het bedrijf. De kunst van de mode word voor het eerst m Schiedam gedemonstreerd in Musis Sacrum. Op 22 September vond in de Gro te Kerk de overdracht van het gedenkraam van het I.K.B. plaats, i 'f Deze foto van een van rie danse resje# uil de balletgroep van Cor- rie Karton# hebben we nlhjd zo'n. beetje cis symbool van dc laatste Vacantieweek gezien. Wordt er niet het bcsf i» uitgedrukt de ontspanning die m dienst staat van dc schoonheid? Wie. zich een eer lijk oordeel or or hei grote zomerfeest van Schie dam toil aanmeten, die richtte aller eerst rie blik op iaat initiatiefrijk enthousiasme ook in het afgelopen, jaar weer tot stand tmat te bren gen, zoals het selectie-orkest van dc vele frarmonie-corpsen. de re vue, waaraan amateur-tone listen nit welhaast alle groeperingen deelnamen c« wiet tc vergeten dat simpele wagenspel, dat rie schoon heid van tuaar volkstoneel tot in de stadswijken bracht. Ook uit dezr. Va cautie week. mochten u?p weer veel kracht putten voor het Sehiedamse leven op het culturele vlak in de komende jaren. De ouden van dagen kwamen bijeen voor het vieren van het eerste lustrum van hun eigen bond. De schooljeugd schaakte. Nadat een verdienstelijk stadge noot, de heer J. Keuning, al eer der de zeventigjarige leeftijd had bereikt, mocht dit ook worden opgemerkt van de dirigent van O.B.K., de heer J. C. M. Feltzer. Voordat dc catastrofale -brand in de Baronie op 10 October plaats vond, kon door het gemeentebe stuur melding worden gemaakt van de voorgenomen bouw van waarschijnlijk 800 montagewonin gen (hoogbouw) in de polder Nieuw land, waartegen de Raad later geen 'bezwaar toonde. Een voorbeeld van wat een fabrieks- caniine dient te zijn, gaf de me- taalbuizcnfabriek „Excelsior". Vele gemeentelijke autoriteiten luister den de opening dan ook op. Na jarenlange werkzaamheid in dienst van de moderne vakbeweging ver lieten de heren Sprong en Hart- koorn 'op 15 October de dienst. De toneelvereniging „Utile Dulci" schonk de Kunstkring bij het veertigjarig jubileum „De kunst om te leven" inbet Passage theater. Het Leger des Heils, dat later zo smartelijk zou 'worden getroffen door het plotseling over lijden van sr. kapitein Vos, ont ving in de October-maand nog bezoek van landelijk commandant E.- Thykjacr. Alie Schiedammers kunnen zich nu alvast gaan verheugen in hel vooruitzicht van lange wandelin gen in het toekomstige bospark Kethel, waarvan de plannen in middels werden bekend gemaakt. Maar met het aanleggen van plantsoenen en parken alleen ko men we er niet, er zal ook eer bied voor het openbaar groen moeten zijn. Vandaar de oprich ting van een jeugd-naluurwaehl, die langer zal moeten leven dan de duizenden ballonnetjes, die kinderhanden tijdens de Vakantie week hadden losgelaten. Bij 't be kendmaken van de hieraan verbon den wedstrijd, bleek, dat nog me nig ballonnetje zich achter't „ijze ren gordijn" had begeven, 't Was alles nieuw wat de klok sloeg, zo tegen, het einde van het jaar. De vuilverwerking van de V. A. M. (compost) werd. aan de Schie in gebruik genomen. O.B.K. blies op nieuwe instrumenten, de eerste paal voor de technische school ging achter de Noord vest de grond in, het corps zcekadetten werd geïnstalleerd op de dag dat St. Nicolaas op het stadhuis werd ontvangen, de gemeente-biblio theek opende een modem inge richt filiaal in het Oosten, het rioolgemaal begon ons afvalwater langs - een nieuwe weg naar de Maas te stuwen en over de nieu we, brede, Ooievaai sbrug gaan we voortaan hel oudste Schiedam in. Dertig jaar is er in onze stad r«u al sprake van actieve dieren bescherming. Vijftig jaar bestond rie firma Hasekamp --an de Ha- vendijk. Vol verwachting wacht ten we de aangekondigde veiling van Monopole er Musis Sacrum af. maar twijfel behoefde er niet te blijven. De verkoop ging niet door. De postzegels, die in het Stedelijk Museum zorgvuldig wa ren uitgestald, waren evenmin be stemd voor een veiling. Velen kon den er enkele waardevolle uren mee doorbrengen tijdens een be zoek aan de jubileum-tentoonstel ling van de Rotterdamse Pliilate- listen Vereniging. Een verlies van betekeni® was voor Schiedam het nog onverwachte overlijden van mr. M- M. van Velzen, oud-wet houder en een toegewijd stadge noot. Met hem ging een Schiedam mer van importantie heen. Mogen we hier tenslotte niet onvermeld laten het gemeenschappelijk schaakgebeui-en, waarbij dr. Euwe simultaan speelde tegen veertig van de sterkste spelers van Schie dam. Burgemeester Peek, die toen met de leden van het college van B. en W. nog niets afwist van de meevaller van 930.000 voor de gemeentekas en de burgerzin lening van twee milIioen -nog niet had aangekondigd,deed als niet- schaker de eerste zet. Hnoturf het tijdstip van ver wezenlijking van rie siadfiui#- pJauif>Tr tussen Singel en Mar coni plein verder dan ooit van our «erioUderd schijn r. heeft mei de handen toch niet in de sc'ioot gelegd. In het Stedelijk Muse um kon kennis worden genomen nan de inzendingen voor de prijsvraaguidaruatt D. Zuiderbroek dr eerste prijs verwierf voor zijn ontwerp dat U op de folo van rie Broersüest-zijde bekykt. Met de grote (geld voor woning bouw) verrassingen van het jaar mogen we de deur van 1951 weJ dicht doen. Het bleef immers niet bjj die 930.000 voor 1950, maar ook voor 1951 wordt een dergelijke uitkering in petto gehouden. Zodat het een meevaller van bijna twee millioen werd. Voeg daarbij het geen reeds door leningen werd verkregen 1.600.000) en wat we nog mogen verwachten uil het ver- zekcrmgsmaatschappijcn-potje van de regering (volgens de eerste be richten ook zeker een paar mil- lioen) en we zitten al op zo'n vyf a zes millioen gulden. Hierbij mo gen we dan sinds 29 December zo'n kleine twee millioen rekenen, die de burgerzin-lening ons opbracht. Met deze lening vooral bewees Schiedam in het afgelopen jaar, dat 't ook met de gemeenschapsge dachte het niet alleen bij woorden ivil laten, maar metterdaad wil tonen dal we er zijn en dat we dit ten volle verdienen. We konden ons voor het slot van het jaar geen betere manifestatie hebben ge wenst, Het jaar 2.951 ïcucrdc Schiedam ook dc imllioensle liter schoolmclfc op. Deze dagelijkse gezondheid uit een jlesjc uindt op de sdholen steeds weer vaste ajhemcr#. Hier nog eens dat. plaatje van toafekere Pief Boer in de Goeman Borpesiusuchooi. die op zo'n vroege morgen de jvbiteumschooImelk in hef gericht uern de ronde kaas voor z'ii moeder opdronk. De wethouder rv inspecteur van het Onderwijs hebben er met al die andere heren met vreugde naar sfaan kijken.:

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 5