steeds op zich wachten 'J De lange tocht door nieuwsland „BUUS", koning van de lach wordt vijf en zeventig Onrust in ons kunstleven; desondanks opmerkelijke artistieke activiteit leverde ook wel eens een glimlach op Vijf hoogtijpunten op het terrein der Muzen [Verliezen voor cle kunstwereld Verzoening tussen hemel en aarde PIEPFL UITJES IN EEN ERNSTIG ORKEST Struikrover Vuurgloed Een grote clown herdacht door zijn leerling TOON HERMANS Nylons "y'tTT K*cn Maandag 31 December 1951 HET OUDE JAAR 1951 7, (Van onze kunstredactie) WIE ZEGT dat de zorg voor cultuur ondergeschikt ge worden is aan oorlogspolitiek, geeft een misleidende voorstelling van zaken. Dat de uitgaven voor die doeleinden moeten worden beperkt, wil ons volk de zware lasten dragen, waartoe wij ter verdediging van onze beschaving van buiten af genoodzaakt zijn, valt ernstig te betreuren. Intussen mag "de zorg voor hetgeen wij beslist behouden willen niet verminde ren. Integendeel. De erkenning van de waarde der verdere ont plooiing van onze cultuur moet worden verlevendigd.Zo gaf de minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen be gin December aan de Kamer te kennen in de Memorie van Ant woord over zijn beleid. Het zou tevens een antwoord kunnen zijn a an het Haags Cultureel Centrum, dat tien maanden eerder de knuppel in het hoenderhok wierp en een opzienbarende bij drage leverde tot cultuur-afbraak met een discussie over „Kunst en schatkist in crisistijd". „Liever een straaljager dan een orkest" klonk het toen uit de mond van cultuurvoorstan ders en in het hele land voelden zich de cultuurdragers, de kunstenaars, in de rug aangevallen. Het heeft er sindsdien ernstig- ge noeg uitgezien, dit jaar: opheffing yan enkele Bymphonie-orkesten Werd in het uitzicht gesteld, samen voeging van'andere. Die eerste crisis hebben we overleefd: Alle Bymphonie-orkesten werken non zelfstandig, maar al weer wordt de Haarlemse Orkestvereniging be dreigd, nu het rijk de salarissen der orkestleden niet langer wil ga randeren, Nog steeds 13 hei wach ten op een duidelijke koers van het departement, dat de ontwikkeling van de kunst in Nederland te be schermen heeft, Er ïs een poging ondernomen, de grondslag te leggen voor een na tionaal ballet Toen het echter op de uitwerking van het plan aan kwam is men tamelijk dilettantisch te werk gegaan stokpaardjes be rijdend, zonder rekening te houden met het advies van deskundigen en met voorbijstreven van andere ini tiatieven om voor de danskunst in Nederland een gezonde basis te scheppen zodat de> urgente tot standkoming van een nationaal bal let op een zeer lange baan gesdió- Sinclair Lewis Koussevitzky Robert Flaherty De kunstwereld ontvielen dit jaar: Nelly Bodenheim, tekcnares(5Jan.), Sinclair Lewis, schrijver en No belprijswinnaar (9 Jan.), Julius Röntgen jr. vio list (23 Jan.), James Bridie, toneelschrijver (30 Jan.), André Gide, schrijver cn Nobelprijswin naar (19 Febr.), prof. dr P. H. van Moerkerken, schrijver (21 Maart), Willem Mengelberg, diri gent (22 Maart), Herman van den Lerenbeemt; voorzitter voor lopige Raad voor de Kunst (27 Maart), Jules Berry, acteur (23 April), M. H. Ducroo („Bram- metje"), schrij ver (23 April), Jules Verstraete, acteur (29 Apr.), Marianne Phi lips, schrijfster (13 Mei)Serge Koussevitzky. dirigent (4 Juni), Fran?ois Fratel- lini, clown (21 Juni), Arnold Schönberg, com ponist (14 Juli), Robert Flaherty, filmer (24 Juli), Jeanne Kloos Reyneke y. Stu- WEy schrijfster (25 Juli), J" van Oudshoorrj, schrijver (2 Aug.) Jos Liosting, ac teur (6 Aug.), Arthur Schnabel, pianist (16Aug.), Louis Jouvet, ac teur (17 Aug.),., Constant Lam bert, componist (21 Aug.), Lud- milla Pitoëff, ac trice (15 Sept.), Josef Baar, caba retier (9 Oct.), Gerard v. Ecke- ren, schrijver (23 Oct.). Cor Kuiler,' dirigent (13Nov.), Piet Köhler, au teur (28 NOV.). ven kwam- Voor de coördinatie van het toneel Is wel een nieuwe rege ling geschapen, maar de toneelwe reld ia erlang niet door bevredigd: enkele weken geleden leidden al te snel doorgedreven beslissingen tn dit opzicht tot een ernstige crisis tussen de leiding van een der be langrijkste toneelgezelschappen een crisis die dit ensemble zelf ar tistiek had kunnen ontwrichten. en het bestuur van de toneelsticb- tlng, waaraan dit gezelschap onder horig is. En waar er nog steeds geen beslissing is genomen over het toe kennen van toneelsubsidies voor het volgend jaar, maar wel reeds werd aangekondigd, dat niet meer vijf, doch slechts vier grote gezelschap» pen Rijkssubsidie zullen ontvangen, blijft hier de onzekerheid voortbe staan. 'PÜttö is het te moeten consta teren, dat de weinig krachtige en duidelijke politiek van. het departe ment van O., K. en W, een der be langrijkste oorzaken ia van de on rust op vrijwel elk terrein van ons kunstleven: muziek, toneel, ballet. Moeilijkheden* bij het Concertge bouw-Orkest waarvoor nog steeds niet een nieuwe status bereikt werd; moeilijkheden bij de consoli datie van de Nederlandse Opera; moeilijkheden bij het Holland-Festi val, dat niet meer door Amsterdam gesubsidieerd zal worden. En zo- ais in het geval van de geweigerde reisbeurs voor Simon van het Revs en de subsidieverlening aan tijd schriften gebleken is zelfs een poging van de overheid een vorm van censuur op de kunst te laten gelden. Niettemin Is «r ook al wist het departement- van. O., K. en W. nog steeds niet een enigermate gunstig klimaat er voor te schep? pen toch nog een opmerkelijke artistieke activiteit te constateren. Het repertoire van onze toneelgezel schappen mag dan al een vaste Ign ontberen en het Amsterdams To neelgezelschap dat als vaste be speler van de Stadsschouwburg te Amsterdam de faam zou hebben vau eerste gezelschap in den lande mag dan al aanzienlijk aan be tekenis en kracht hebben ingeboet, evenals de toneelgroep Comedia en het Nederlands Volkstoneel, toch wordt er hier nog steeds toneelge- speeld op een hoog pel!. Vergeleken bij de prestaties van de Old Vic en de Comédie Fran<;aise, die ons be zochten (cn zeker vergeleken bg het teleurstellend peil waarophet gezelschap van Jacques Hébertot met grote hardnekkigheid elk jaar het Franse toneel hier komt verte genwoordigen) slaat onze eigen to neelkunst stellig geen slecht figuur. En in het bijzonder de Nederlandse Comedie en de Haagscbe Cnmedïe hebben zich verrassend omhoog ge werkt en Verschillende artistiek waardevolle voorstellingen gebracht. De thans vflfjarige Nederlandse Opera heeft de groeistuipen nog niet achter de rug, maar verraste met waardevolle producties ala „Je- nufa" en „Lohengrin". Onder Van Beïnum, Van Otterloo en enkele gastdirigenten zoals Au tal Dorati, hebben Concertgebouw-Orkest en Res. Orkest o.a. in 't Holland-Festival avonden van hoog muziekgenot ge schonken. Willem Noske's Initiatief, geconcretiseerd in de Stichting voor oude Nederlandse Muziek (Vonem) kan van nationaal belang blaken: ia Den Haag leidde het roods tot enkele interessante en zèer waarde volle concerten van teruggevonden composities van vergeten meesters. Tal van belangrijke tentoonstellin gen zijn er gehouden en brachten het Nederlandse publiek in contact met Bourgondische Pracht, de be tekenis van de Stjjl-groep, Heden daagse Nederlandse Beeldhouw kunst, Mozaïeken uit Ravenna en het werk van de grote Noorse schil der Edvard Munch, Daarnaast wer den nieuwe initiatieven ontwikkeld zoals van de stichtingen Kunst en Bedrijf en Kunst en Gezin om de kunst tot een groter publiek uit te dragen. Uitzicht op ruime mogelijkheden voor een brede culturele ontplooiing en eén daarop gericht overheidsbe leid is er voorlopig niet. Van de overheid mag men echter wel ver wachten, dat ze eens spoedig met klare plannen voor de dag zal ko men om te tonen, dat het haar ernst is met minister Rutten'B opmer king: „Intussen mag de zorg voor wat wij beslist behouden willen niet verminderen. Integendeel...." Wat wil men beslist behouden cn hoe denkt men dat te doen. zonder dat het gevaar van een ondemocrati sche overheidscensuur op de kunst om de hoek komt kijken? Er wordt thans veel aandacht geschonken aan het afsluiten van Internationale culturele accoorden. Belangrijk! Maar van meer belang is het dat de overheid, die zware offers vraagt voor de opbouw van een militair apparaat ter verdediging onzer be schaving, eerst bedacht ia op het behoud van kunst, kunstenaaren culturele Instellingen, voor mis eigen land, opdat er ook werkelijk nog iets aan beschavingswaarden te verdedigen blflve. Om de schilders Hubert en Jan van Eyck hangt nog menig onopge lost probleem. Dat hun werk een der grootste glories blijft onze Nederlandse schilderkunst staat in elk geval vast. Het geheim van hun kunst is, dat in een taal, die zelf geen geheim onverhuld liet, het groot ste mysteide, de verzoening, tussen hemel en -aarde, tussen God en menszo duidelijk voor tijdgenoot en nageslacht tot uiting is gebracht. Wfj bedoelen het beroemde Gentse altaarstuk „de Aanbidding van het ham Gods", waaraan hier een onderdeel, dat der Zingende Engelen wordt weergegeven. Na de jongste restauratie waardoor meer dan één partij verjongd voor ons staat, zal het kostbare werk waarschijnlijk nog weer meer pelgrims tot zich trekken dan ooit te voren. Een van de Kostelijkste portretten, die Jan van Eyck ons heeft nagelaten is dat van zijn vrouw, hierbij even eens gereproduceerddat op de tentoonstelling „Bourgondische Pracht" terecht een belangrijke plaats innam. Mogen wij ti even meetronen langs de scheve lettertjesde cur siefjeSj die in nette kadertjes ver pakt, het heir krantenkolommen hebben begeleid op de lange, zwa re tocht door nieuwsland? Ze ver" telden niet steeds de belangrijkste oorvallen uit onze stadmaar de den toch hun plicht: een mo mentje uw aandacht vragen voor dat grappigedat uitzonderlijke, dat belachelijke en eigenaardige, waarvan het geluid is als van een piepfluitje in een ernstigbrom mend orkest. Hoor maar eens: lees ik ïtt een. Februarikadertje over bet Rotter dams woonschip, dat „Dc Eeuwige Vrede" heet en dat 's nachts op stelten werd gezet doordat man en vrouw elkaar'eerst hadden toege dronken, de maat vergaten en toen maar gelijk enige ouwe ruzies be slechten. Pats! Dat was „De Eeuwi ge Vrede"; En dan de rare geste van een arrestant, die zo beu werd van het celletje, dat hij de tanden van zijn vork opat cn in bet Coolsingelzie- kenhuis doorgelicht moest worden. „Geen nood", zei de dokter. „De Natuur haalt deze kwestie ook wel int de knoop". Hetgeen gebeurde; in tegenstelling tot de kwestie met de Stellcndamse zeehond Jopie. die m het haventje werd gevangen en naar- Diergaarde Blij-Dorp ging. Jopie s natuur bleek niet tegen dé veran dering van omgeving bestand en Jopie is tot zijn voorvaderen ver zameld. In gevangenschap willen zeehondjes niet blijven leven. De apen wel. Die snuiters werden er dit jaar zelfs in bekwaamd om in onze diergaarde met mes en vork te leren eten, zoals een Maarts ver haaltje vertelt, en zij doen dat met veel animo. Ook apen willen hogerop natuur lijk. al mogen ze wel uitkijken niet te menselijk te worden, want men sen neemt men apenstreken kwalijk. Dat ervoer de Rotterdamse artist, die een bevriend dienstmeisje aan het schrikken wilde maken en bij haar werkhuis aanbelde als struik rover vermomd, met masker en pistool, maa - tot zijn schrik me vrouw aan de deur kreeg. Heer ar tist kreeg de hik van schrik en moest zich later op het politiebu reau verantwoorden. Ja, dat heb je van die grapjes! Even zuur verliep het immers ook met de bijziende burger, die op de Mathenesserbrug een vrouw en..pas sant in het gezichtsloeg. ..Jij-bent mijn vrouw", riep hij. lelijk over een oude twist. Maar het was zijn vrouw niet en daar niemand een ander vo maar mag slaan, greep H. Hermandad in onder de mededeling: „Jij bent mijn arrestant". Een suikerwerker kreeg het ook al aan de stok met de politie toen hij een enorm paas-ei in de étalage Wat bezorgde door een. kranten-aavertentie, waarin een huis te huur werd aangeboden. In derdaad was het ei een chocolade huis, heel mooi in. elkaar gebakken, maar tientallen woningzoekenden dachten een kansje te zien. en kwa men op zijn adres af. Natuurlijk werden ze giftig toen ze zagen hoe ze bij de neus waren genomen en de man mocht de hemel danken, dat zijn ruit niet aan diggels ging. „Die poes van jou moet van mijn overloop wegblijven", was een ver wijt tUGBcntwee buurvrouwen en omdat je gedachten niet altijd bij woorden kunt laten, nam buur vrouw l een emmer met water en - „pak an" kwakte de hele. tobbe leeg over het hoofd van de oppo- sante. Die, ook niet verlegen, nam hetzelfde wapen te baat en daar mee was de stand een-een in zo'n zomers ruzietje op het trappenhuis. Zij, die eveneens strijd voeren met het water, maar dan als mede stander, zijn onze brandweermen sen. In Juli hebben ze zich op een avond wezenloos gezocht naar een brand ten Noorden van het Kraling- se Bos, omdat er een helle vuur gloed was te zien uit die richting. Naderhand bleek, dat vijftig nieuwe natriumschijnwefpprs van het goe derenstation Noord de schuldigen waren. Beter zo, dan anders, zullen de spuitgasten wel hebben gedacht. Onblusbaar was daarentegen de liefde van een hartstochtelijk kan toorman, die echter geen echo van zijn teder woord hoorde in het hart van zijn dulcinea. Om toch wat te doen ging hij plots aan haar voeten liggun, een bezwijming si mulerend, wat voor een lief meisje geen plezierig gezicht is. Maar een agent kietelde de aansteller even met de punt van zijn laars in de zij, sprak een kernachtige toverfor mule en met een sprong stond de Casanova weer op zijn zolen. Het zal wel het eind van een ijdelo liefde zijn geweest. Dat een douanebeambte een smok kelaar uit de Waalhaven redt mogen wij zeker niet onvermeld laten. En dan nog juist op het ogenblik, dat genoemde wetsontduiker over een partijtje sigaretten b« een schip stond te sjacheren. Hu van angst plomp het water in en, geen beste zwemmer, schreeuwen van angst. Dc douanier er achter aan, zodat beide heren even later weer heelhuids op de wal stonden. Al licht. want wat moeten douane-man nen als hun broodwinning er aan gaat? Houdt de smokkel in ere, spaart de smokkelaars, zij hun de vies! verspreidt, dat d« nylons van het schone geslacht «oms drie sporten overslaan. Niets ij verschrikkelijker dan dat. Vrouwen kunnen soms een half uur weeklagen over ladderen de kousen, vooral als het' dure zijn geweest. Geen wonder, dat de. wijk raad er ook aandacht aan besteed- dé. Met niet minder verontwaardi ging kwamen zeven wandelaars op het Haagse Veer, die op de Meent door roetwolken uit een fabrieks schoorsteen van een vet donker tint je waren voorzien. Je moet wat over hebben voor de vaderlandse industrie, die net zo hard z'n best doet als de kraan van een Rotter dams burger, waarmee iets niet in de haak was. Het gekke ding bleef doorspugen tot de gemeentepils de wasbak uitliep, de kamer in, onder de deur door een -tenslotte feestelijk bij de trap neerklaterde. Een zuur schadepostje, maar hoe gaat het in deze wereld? Andere mensen kun nen er een klein lachje niet bij on derdrukken. Sommige zgken zijn in wezen wat verdrietig, maar aan de andere kant toch ook grappig. En dan komen ze in een kadertje. Cur sief gezet. Zoals de verhaaltjes hier boven. ONDER MEER GEEFT 1951 TE ZIEN: Tweemaal dook Rotterdam In het afgelopen jaar in z**. harnas; en r» maliënkolder, om een. vechtpartij té leueren om der taille van- Kunst de ene maal teek het Don Quichotterijde tweede maal «Ja* het echt-en-menens. De Don Quichotterij het woord klinktveel onaardiger dan het bedoeld is betrof de krampachtige pogingen van enkelen, om door middel van een Vlaams kunstkenner in parti culiere dienst zogenaamde beurzen openbaar te maken, dat de Em^ maüsgangers niet uals doch echt pan Johannes Vermeer zijn. De Vla ming Decoen daagde op hettoneel van de aula in het Museum Boymans de Vlaming Coremans uit de met veel emphasis uitgesproken echtheidsbeweringen te komen weerleggen. gen van kunst, want dat d® opeis bare manisfestatie op de trappen van de Beurs:zo een. succes sou sor teren. als inderdaad het geval bleek, hadden zelfs de optimisten niet dur ven verwachten. Trouwens; er rijn. moer plusje» aan de balk te snijden, want voor Zadkine's beeld van de Verwoeste Stad behoefde dit Jaar geen aparte campagne meer te worden gevoerd: de gemeenteraad accepteerde het geschenk en vóór wij een jaar ver der zijn. heeft de knappe verfranste Rus zijn tot zes meter vergrote beeld in brons klaar au dan komt het hoog boven de Leuvesluis te tronen, waar men het zelfs van de Maas uit zal kunnen zien staan ala een gestolde kreet om verzoening met een" niet te vergeten onrecht, als een symbool van ons aller Wil, om ons te verheffen boven het wreedste wat een vijand (die geen reden had onze vijand te zijn) ons kon aandoen. De andere actie gold de algeme ne verontrusting, dat men het Rot terdamse orkest zou fuseren met het Haagse, waardoor èn-de leiding èn het bestaan van meer dan zestig musici in gevaar zou worden ge bracht. De handtekeningenactie van Het Rotterdamsch Parool heeft die theoretisch-onschuldige, doch in we zen funeste plannen de hals mede omgedraaid. Flipse en al de zijnen vertoeven en werken, als een zuiver, onvervreemdbaar Rotterdams „be zit" in ons midden. Chabot's herdenkingstentoonstel ling hepft tot diep in het buiten land de aandacht getrokken; de wijkraad Hillegersberg heeft aan gedrongen op een Chabotlaan in de nieuwe uitbreiding, van het Molen laanStrekkadekwartier; uit deze beide dingen blijkt, dat Rotterdam zich wel degelijk bewust is welk een groot kunstenaar het in Chabot „aan de boorden van de Rotte" heeft gehad. Rotterdam zelf Is beslist belang stellender geworden voor alle uitin- Het Rotterdams Toneel verraste in het afgelopen jaar met een voortreffelijke opvoering van Shakespeare's „Othello", waarin Ko van Diik een indrukwekken de vertolking gaf van de titelrol. ziau 'n clown was, en dat wilde ik ook worden later. Maar hoe zag ik hém dan? Ja daar heb je het weer. Ik kan het niet beschrijven. Ik heb mijn gezicht, mijn handen, mijn armen. NEE... ik heb „ja" gezegd, toen iemand van de redactie mij vroeg of mijn hele body nodig ora IJ die in- ik iets wilde schrijven over Johan Buziau, Jahad ik maar „nee" dl'u^ weer te. geven. gezegd, want nu ik -achter de schrijfmachine zit kom ik voor de zoveelste z'in spierwitte clownskop, Z'n maal tot de ontdekking dat ik niet schrijven kan. Niet alleen dat ik af cn z!lu,n/I0jn rf, ftS "0U T*'n n °l mel tee "Tei MoSsS-V* drolecndOM moet, maar ik ben helemaal geen schrijver. Ik kan zomaar niet opschrg-, tot diep jn mjjn hart. Toen ik als Tet L'n En tot een inbreker, die er in een Octobemacht op uittrok zouden we kunnen zeggen: Het is niet al goud v/at er blinkt. De man legde een bezoek af aan een school en verdween met zestien goudvissen plus behuizing, een al even eigen aardig bericht als dat nieuwtje over het ladderen van de dameskousen in Kralingse Veer. Daar staat een fabriek, die zulke gemene dampen ven wat ik denk. Want eer het op papier staat ben ik het al weer ver geten. ETS schrijven over Buziau? Mooier onderwerp is toch voor mij eigenlijk ondenkbaar en tochneeHoe moet ik mijn gedachten en mijn bewondering omtrent hem samenvatten in wat neergetypte woorden voor 'n kran tenartikel? Als ik journalist was? Ja! Daar zeg je zo wat. Maar dan zou ik Buus ook weer niet zien zo als ik hem nu z\p. Nee, als ik de lezer 'ft beeld van Buziau zou moeten geven dan zou ik hen moeten uitnodigen plaats te willen nemen in een of ander thea ter en in die sfeer zou ik (zeker makkelijker dan met de pen) m.a-w. door middel van het gesproken woord Buziau voor hem doen leven. Buziau! Hoe zag U hem en hoe zag ik hem? Ik ben er zeker van dat U hem beslist anders zag dan ik. Onmiddellijk neem ik aan dat het voor U een feestelijke avond was toen U in een of ander theater uitbundig veel plezier beleefde aan deze geniale clown. Maar hoe waren Uw reacties? Gelach? Applaus? Bravo? Waarde ring? Bewondering? Bloemen? Ova ties? En toch... een dag later, mis schien wel reeds enkele uren later, werd ge weer opgenomen In Uw eigen werkkring en de grote clown ging voorbij... als iemand die loopt 2jjn naam. Buziau... het klonk als jongen van araper zestien Buus voor de eerste maal zag, begreep ik nauwelijks de pointes uit zijn optre den. Natuurlijk luisterde ik bijzon der aandachtig naar ieder woord en elke intonatie maar ik was toch wel het meest gevangen door zijn „kap". Die porceleinen harlekïjnskop die ieder woord zo prachtig accentueer de. OH AN BUZIAU is tn.de Ne derlandse kunstwereld,'it' be grip getoorden. Deze onverbe terlijke clown die duizenden en duizenden, ook buiten onze grenzen, jaar in jaar uit heb ben zien optreden in verbluf fende typeringen van de meest uiteenlopende karakterstaordt 7 Januari vijf en zeventig' jaar. Wie konden wij beter vragen een artikel aan Buziau te wij den dan Toon Hermansdie.— zélf leerling van Buziau eveneens duizenden liet en laat genieten ua?t clownerieën? Hoe Toon Hermans op ons verzoek reageerde wel, zijn bijdrage drukken wij hierbij voor U af. Zijn bewondering voor zijn leermeester stak hij niet onder stoelen, of banken en -wij. zijn 'er van- overtuigd dat heel Ne derland voor de jarige Buziau een even grote uereriftg koes tert. Dddrom, ook namens al die bewonderaars proficiat Buus.' IK zag Buziau. Maar dc clown A ging niet voorbij zoals de man die loopt langs je raam. Hij keek naar binnen in mijn kamer in mijn leven en in mijn hart. Hij kon in mijn ogen lezen hoezeer ik hem be wonderde en er kwam iets van 'n bijna vaderlijke glimlach om zijn felgeschminkte ciownslippen, hij reikte me de hand, mijn hart bons de, maar hij stelde me gerust.'Toen nam hij me mee naar die wereld van klatergoud en bordpapier theater. Met 'n bijna schorre stem zei hij toen „Daar zit je publiek". Het publiek! Waar hij zoveel van hield en nóg van houdt. Het publiek dat ook hem zeker niet vergoten is maar in stilte nog hoopt op Buziau's come-back. Stel je voor Buus! Opnieuw weer Honderden dames en heren zullen dat donderende applaus uit zoveel 8 Is de Vitale, levenslustige vjji en mensenhanden. Want reken er opzeventiger. Je zult in onberispelijk de glimlach. Is er een nobeler, ede ler en vreedzamer, partij denkbaar op deze verwarde aarde? Buus! Straks is er feest. Feest om jou! langs je raam. 'n toverwoord! Heeft U in Uw jeugd het verschil gehoord tussen Mulder ze zitten erzc zitten er met hon. derden, met duizenden vertegen woordigers van deze droeve gebrek kige wereld die zich al vaker heb ben afgevraagd: „Komt de Koning terug? Ja of Neen?" Als deze Koning terug zou 1 ko» costuum naast je lieve vrouw reci. pieren, maar juist die dag zal ik je in mijn gedachten zien staan achter de oplaaiende glans van het voet licht en achter in de zaal zal ik tij- TV/1 AG ik U zeggen hoe ik hem Kastermans, Peters cn Buziau? Die men... dan vindt hij geen tegen- dena h®4 kletterende applaus roe- zag? naam had x-oor mij zo'n bijzondere strijdige partijen, maar slechts cén pen: „Bis Buus! Bis Buus! Bis bis... Op de schoolbanken hoorde ik klank omdat ik wist dat deze Bu- onafzienbare schare,., de partij van nog vele jaren!

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 7