Nederland dit jaar door het water... en door vernielend vuur kracht WIE, WAT, HOE EN WAAR? Zij die ons ontvielen Bromf ietsperikelen en natuurschoon Moet U eens hóren! femn woorden Industrialisatie Véél regen toch nog te weinig v HET OUDE JAAR 1951 Maandag 31 December 1951 NIET alken in de provincie Groningen, maar ook in Friesland, West Brabant, Overijsei en langs de grote rivieren aa. ondervond men het afgelopen jaar veel last van het hoge water. Deze foto werd gemaakt in de buurt van Amerongen, waar de Rijn buiten de oevers trad en zover het oog reikte de uiteriL'aarden ouerstroomde. •OOK in het afgelopen jaar is mis weer een aantal bekende en' minder bekende landgeno ten door de dood ontvallen. Een van de meest vooraan staanden was ongetwijfeld mr. J. H. van Maarseveen, in leven minister van Binnen landse Zaken, die in zijn Utrechtse woning door een hartaanval werd getroffen. Ben. belangrijk verlies' aok leed ons land door het overlijden van dr. A. F. Philips, voorzitter van'de raad van commissarissen en gedelegeerd commissaris van de N.V". Philips' Gloeilampenfabriek. Diepe indruk rraakte uojc da dood van M.-kolonel M. P, A. den Ouden,' commandant van het Nederlandse detachement op Korea, die in Februari j-1. sneuvelde bij gevechten om Hoengson. Van de vele andere "Nederlanders die dit jaar zijn heengega;m noe men wij: legerpredïkant ds Herbert Timens die eveneens fay Hoengson viel; It--kolonel b.d. J. Mallinckrodt, NEDERLAND fa 195!10.286-230" inwo ners, t 1,5 milliard voor- defensie, een handelsbalans, die nog altijd passief is en een werkloosheidscüfër dat' tót 232.825 steeg. Een Kabinetscrisis in hot begin van., het jaar duurt 69 dagen en Kost'ons 20 millioen. Aar- afvalstoffen verspillen wij aldus de Nationale Hulihoudraad de lieve som van drie ton. Maar de Limburgse mijnwerkers zorgen voor een besparing van 2.5 mil lloen dollar door in tier. Zaterdagmid dagen 124.000 ton kolen extra te delven. En-prins Bemhard "weet m Zuid-Ame rika een- Argentijnse order van J 200 millioen voor Werkspoor te bespoedigen. "Set leven wordt ook dit- jaar weer aanmerkelijk duurder. Desondanks flo reren speelholen en voetbalpools. Justi- tia onderneemt een offensief tegen deze Instelling err. Vbor de Rotterdamse kan tonrechter blykt, dat de' pools in ons land jaarlijks voor een bedrag van l!i millloen omzetten. Het aantal brom» fletsbertjders stijgt tot ongeveer 725.000. Hun aantal overtreft dat van de bezit ters var. luxe auto's en hun vervoermid del, gaat een probleem vormer, dat het hele Jaar door de aandacht trekt van de verkeersborden en van de overheid. De bromfiets trekt ó6k de aandacht van de zwijntjesjagerseen 20-jarige Gou wenaar steelt er'in vier weken Üjds niet minder dap negentien. gen verkeers- ekamen door de Vereniging'voor Veilig Verkeer voor de eerste maai voor deze categorie weggebruikers gehouden, beeft de hoofdcommissaris van politie Eindhoven die zich ir. drift schuldig maakte aan opzettelijke mishandeling en voor de predikant van Doornspijk, die zijn? gemeentenaren aanried «een ge bruik te maken vaö het massale bevol kingsonderzoek op tbc, Hulde daaren tegen aan de jubilerende Fhilinstabrte- ken. aan Leeowardcn, Amsterdam. - Schiedam en Vlaardingeu. die leningen voor de woningbouw in Korte tijd tot een succes maakten, en aan dokter Sas. die ztfn gezondheid waagde in de strijd tegen de pokken. Tot eert paniek heeft deze ziekte niet ge.'eid. Men toonde zich bevreesder voor het toezicht op het are- die t wezen, dat een sensatie verwekte, die niet onder deed voor die teweegge bracht door PJeter Jan Bruin en Mantis Oly. Sensatie ook verwekte de spion- nagestunt. die echter niet minder critiek uitlokte. Een slechte beurt voor de BVD. Wat echter bést was in IS5I was het bier. Nederland voerde eer. record aantal hectoliters uit er. werd de groot ste bierexporteur. NEDERLAND heeft in 1951 te lijden gehad van een over vloedige hoeveelheid regen. Zó overvloedig, dat in het begin van het jaar sommige streken overlast ondervonden van het hoge water, acht maanden later de oogst werd bedreigd en in November de hoeveelheid neerslag bijna dubbel zo groot was als normaal. Midden Augustus lagen de gewassen platgeslagen op de akkers, In Amsterdam viel in niet meer dan één etmaal niet minder dan 9 milliard liter water. Tal van straten kwamen blank te staan. Daardoor bood de hoofdstad toen hetzelfde beeld als in Januari de provincie Groningen, die door een over stroming werd geteisterd. dr, A- F, philips Mr. ran Maarr-evten LultcDsnf-koL den Ouden LL-gn. v. Frtftap Drabbe die in de Mei-dagen van 1940 het vliegveld Valkenburg terugverover- de op de Duitsers;- mr J~ Thomassen, voormalig secretaris van Z.K.H, Prins Bernhard; Carry Pothuis- Smit. bekend strijdster Uit de ar beidersbeweging; lt.-generaal b.d, F. J. M. A. von Frljtag Drabbe; prof. dr. J. H. Gunning, bekend paeda- goog; dr, J. H. Holwerda, archeao- loog; lt.-generaal H, A. Cramer, mr. G. H. M. Delprat, oud-directeur van de Nederlandse Bank; C. Tabak, oud-algemeen-secretaris van de CJJV1.V.: L. G. a A. van der Hoek, oud-gouvemeur van West-Java; dr, ir, J. H. F. Deckers, lid van de Eerste Kamer voor de KVF en F. E. H. Ebels. oud-Kamerlid voor de VDB. Toen een duiker van het Munten- dammerdiep doorbrak baande een kolkende watermassa zich met on weerstaanbaar geweld een weg door de Zuidbroekpolder. Bewoners en vee moesten worden geëvacueerd. Dagenlang streden te hulp geroepen militairen een vergeefse strijd tegen klotsende golven onder een hemel, die bewolkt bleef, óók toen de ge staag neersiepelendc regen eindelijk ophield. Zoals het dit jaar begonnen was, zo ging het verder. Droog weer be hoorde tot de uitzonderingen. Lente én zomer waren koud en vochtig. De hondsdagen waren bitter plecht De zonneschijn, waar duizenden va- cartiegangers toen van dag tot dag op hoopten, kwam pas in October. Toen beleefden wjj een herfst, waar op de zomer jaloers kon zijn. In November was de lucht opnieuw bewolkt. Maar daardoor was het toen tenminste zacht. Zó zacht, dat het warmer was dan in April. Doch in. die maand vielen dan ook de Maartse buien, die de voorafgaande weten waren uitgebleven. Dienten- gevolgen. kende men. juist bij het aanbreken van het voorjaar ab normaal lage waterstanden, die een belemmering vormden voor de scheepvaart. De bewoners van Ameland weten er van mee ie pralen. De Wadden werden droog geblazen. Een brui loft in Nes kon niet op de vastge stelde tijd doorgaan, omdat de gas ten het eiland niet wisten te berei ken. Het was trouwens niet het enige huwelijk, dat in 1951 meest worden uitgesteld. Pe Benelux-ver- bintenis kwam nog maar steeds niet tot stand, al kregen de betrokken landen een gezamenlijke vlag. En nu we het toch over huwelijksmoei lijkheden hebben: de jonge echtver eniging tussen Nederland en de Re publiek Indonesië werd vertroebeld door wat prof, Supomo ..politieke sentimenten." noemde, welke naar hij zeide ..het voortbestaan van de Unie onmogelijk hebben ge maakt", Deze enkele feiten zijn vol doende om u te doen herinneren, dat ook de politieke hemel in ons land in 1951 bijna altijd bewolkt is geweest wy beleefden, de naweeën van de Indonesische crisi* m kregen er enige nieuwe crises bij. Crisisin de leger leiding, crisis ln het kabinet, crisis bij ..Door de Eeuwen Trouw", crisis bij bet Bureau Zuid Molukkcn en crisis ln de NEDERLAND houdt ook in som bere tö'den het oog gericht op de toekomst. Het weet, dat het in ko mende tijden zijn sterk groeiende bevolking alteen dan een bestaans mogelijkheid zal kunnen, bieden, wanneer de werkgelegenheid in ons. land op grote schaal wordt uitgebreidDit is de reden, dat.de regering in de loop ven dit jaar een wetsontwerp heeft voorbereid en ingediend, waarbij enorme ere- dieten worden gevraagd uöor de industrialisatie Ambonezenkampen. Wit kregen niet voldoende woningen, sl kwamen er ge middeld iedere maand méér huizen ge reed dan ln het voorafgaand jaar. Wij kregen echter wél loodzware defensie- laslen ie dragen, die. een ernstige be dreiging gingen vormen voor onze so ciale zekerheden en onze economie. Het jaar 1S51 is ln zijn geheel geno men even somber geweest als het weer, dat het, te zien gaf. Somber was ook de regeringsverklaring van het nieuwe, in Maart gevormde kabinet. Maar tege lijkertijd herinnerde zij er aan. dat ook achier de zwartste wolken tóch altijd de zon schijnt. Oude wijsheid, in het voorbije jaar opnieuw beproefd. Die zon hebben wij wel degelijk af en toe te zien gekregen. In dezelfde Novem- bermaand, dat er een temperatuurecorQ gebroken werd, bereikte onze buiten landse handel een hoogtepunt en wss voor het eerst sinda lange tyd Neder lands export groter dan zijn import. Resultaat van Neder'ands opgebroken ondernemingsgeest, o.a. óók tot uiting komend in de gestage voortgang van zijn waterstaatswerken, da opening van Hoeveel repen er ook in 1951 is gevallen, eén man in Neder land was er, die de hoeveelheid neerslag toch nog te gering vond. Althans on een bepaalde dag, waarvoor hij een regenverzeke ring had afgeslotenDat was de inwoner van Bergen op Zo om, die zich nu eens niet «.broom-" hield. HO* ging naar het weer station van het KNMI In Vlis- singen en trachtte de dienst doende ambtenaar te bewegen, water in de regenmeter te gie ten. Wat gelukte. Maar de op lichting der verzekeringsmaat schappij gelukte niet, omdat men De Bilt op zijn quivive was. Trots de vele onverwachte regenbuien die er in 1951 -pie len, u'tis men daar toch zeer wel in staat precies te constate ren, dat op die bewuste dag Vlissingen méér neerslag had gemeld dan er te meten viel. de nieuwe luchtlijnen naar Tokio en Sydney, de geboorte van de Neder landse televisie. En in diezelfde zonnige herfst, waarin zich een strak blauwe hemel boven onze lage landen welfde, was er óók door mensentoedoen een dag van koesterende warmte: Nanne Sjoerd Meinders kwam te Assen te rug in zijn ouderlijk huis en werd met gejuich begroet. Ook in toet afgelopen, jaar d« deze rubriek, een staalkaart van meningeal geweest. Meningen van lezers, die ln de gebeurtenissen van.de dag vaak aanleiding von den. om naar de pen te grijpen. Op deze laatste dag van' 1951 brengen wiju een staalkaart uit deze staalkaart. De stoffer voor vonden wij door na te gaan. welke reacties op vraagstukken, die in het brandpunt der belangstelling: stonden, als het meest karakteristiek dienden ta worden beschouwd. Natuurschoon .en de defensie Dat grote delen van de Vel uwe tot militair oefenterrein rijn aan gewezen, moet voor ons land niet minder dan een ramp worden ge noemd. Onze sterk toenemende be volking. industrialisatie en arbeids- rhythnie doen een groeiende be hoefte aan recreatiegebied ontstaan. Als zodanig echter kamt onze mooie Vei uwe eens vaeantie- oord bij uitstek steeds minder in, aanmerking, nu tanks enorme vernielingen aanrichten en op di verse plaatsen enorme kazernes worden gebouwd. Dit alles ge schiedt ter versterking van onze militaire weerstandskracht. Onze morele weerstandskracht echter moet er noodzakelijk door ver-, slappen, omdat rij ondenkbaar is zonder behoorlijke gelegenheid tot ontspanning. Wat men enerzijds wint gaat anderzijds verloren- De ■vernieling van ons natuurschoon valt daarom dubbel te' betreuren. NATUURLIEFHEBBERS Ongewoon veelvuldig en uitzonderlijk fel hebben het afgelopen jaar branden in ons land gewoed. Zij hebben diverse mensenlevens geëist. Zij hebben tezame.n een mate riële schade aangericht, die in de vele, vele tientallen millioe- nen guldens loopt. De oorzaken waaraan zij waren te wijten liepen sterk uiteen. Onachtzaamheid, ontploffingen en onweer hebben in de achter ons lig gende maanden méér dan eens een laaiende vuurgloed teweeg gebracht. Nog groter echter was het aantal ernstige .branden, waarvan de oor zaak onbekend is gebleven. En op merkelijk vaak is in 1951 brand ge sticht: hetzij door spelende kinda ren, het2lj door Iemand die zijn wraak wilde koelen, hetzij door een pyromaan. In Maart keert het m.s. „Jobatt van Oldenbarneveldt", dat met emi granten op weg is naar Australië, vanuit het Engelse Kanaal nasi? de haven van iJmuiden terug, omdat een ziekelijk individu tot zesmaal toe brand veroorzaakt in kasten, verborgen hoeken én de machine kamer. In Juli ontstaat tot driemaal toe brand door een Twentenaar, die onder invloed van een pfromaan verkeert- En een pyromaan ook. heeft op zijn geweten, dat in Augus tus driie grote boerderijen te Leuth by Nijmegen een prooi der vlam men werden en héél het land tussen Maas en Waal in paniek raakt, Zondagavond 12 Augustus begint het. Achter elkaar werden de hof steden van Antoon Jeuken, Willem Jeuken en Jan Damen in de as ge legd, Men denkt eerst aan het over waaien van vonken. Dan geeft men zich rekenschap van de windrich ting en begrijpt, dat zulks onmoge lijk is geweest. Van dat ogenblik af sluipt de angst Ooypolder en Duf felt binnen. Fel laait zij op als Dins dagavond om klokslag negen uur zien opnieuw een rosse gloed ver spreidt en een hooimijt in lichter laaie staat. Het verschil tus»n dag en nacht wordt uitgewist. Als het werk op de velden is volbracht be trekken de boeren de wacht bij' schelven en schuren. Na hefc vallen van de schemering hangt er rond Ubbergen en. Millingen een vreem de lugubere sfeer. Overal lijkt het of men een feestverlichting heeft ontstoken. Grote schijnwerpers staan gericht op de landerijen. Over de smalle wegen patrouilleren rijkspo litie, grensbewakers en marechaus see. De radeloze boerenbevolking doet geen oog meer dicht... Desondanks slaat Donderdag 18 Au gustus om 0 uur 'a avonds precies het vuur uit twee grote hooi-oppers- Op nieuw heeft de brandstichter zijn Jeans gekregen. Ditmaal onder het wakend oog van héél de Ooypolder. Maar het Is tevens het laatste onheil dat hij sticht. Vrijdagavond turen de vrouwen en meisjes tevergeefs over de velden. AIS de torenklok van Lsuth tegen ne genen wijst sty'gt de spanning schier tot het ondraaglijke. Maar er gebeurt niets. Politiemannen noch brandweer-: Jieden behoeven in ache te komen. Als de Zaterdagavond en de Zondagavond even. rustig verstrijken, begint de groot ste angst weg te ebben. En sinds drie dagen zit een 17-jarige boerenzoon, uit Leuth. te Nijmegen m arrest. „Hij kan het niet zijn", zeggen de Alarm in de. Ooypolder boeren. „Iemand uit ons Leuth doet dat niet". „Wij verdenken hem", zegt de rijks politie. Maandag 20 Augustus legt hij een volledige bekentenis af. Pyromanie. „Niet geheel toerekeningsvatbaar", zegt de officier van justitie. En Leuth is Leuth weer. Voor het eerst r» a lacht dagen kruipen de, boeren rustig onder de wol. Maar elders In het land zet.het vuur zOh'vernielende werking Voort... Op 1 Augustus werden acht boerde rijen vernield door het hemelvuur. Op 2 Augustus brak brand uit in de graan- silo „De .Vrede" in. Zaandam.' Schade meer. dan een mtllioen. Op 14 Augustus woedt'het vuur in hét atelier van'Char- ley Toorop' m Bergen, Schade' ongeveer" i 40,000.oorzaak vermoedelijk kort sluiting.. De- i2flsie - September wordt Thomy-n's HaVenbedrfji in Rotterdam door brand geteisterd. Schade; ljj mli- Jicen, Oorzaak onbekend. Een aard appelmeelfabriek te Musselkan aal wordt 3 October een prooi <ler vlammen. Schade: een .mfilioen. Op 4 October; brandt in de Maasstad de houtlocds van een meubelfabriek uit. Schade; l3,a mil lioen.. Oorzaak onbekend. Dé 10e Octo ber wordt de chocoladefabriek „De Ba ronie" te Schiedcm in de as gelegd. Zeshonderd man worden werkloos Schade: enige millloenen. ongerekend de bedrijfsschade. Oorzaak onbekend. En alleen in de maand October gaan 22 boerderijen in vlammen, op. Daarbij vallen, drie doden te betreuren. De schade bedraagt acht millioen. Dat zijn enkele grepen uit een trieste lijst, .die hoogst, hoogst on volledig is en niets vermeldt om trent de vele branden,, die in het begin van het jaar woedden er. waarbij diverse slachtoffers te be treuren vielen, aa. in Rotterdam en in Amsterdam. Geen offer te groot De vraag of wy door het Opoffe ren van dierbaar landschapsschoon. aan onze defensiebelangen ook een te hoge prijs betalen, is niet moei lijk te beantwoorden. Hoe zwaar het ongerept behoud van natuur monumenten ook moge wegen, nög belangrijker ïs het behoud van onze vrijheid, die óns hoogste cul tuurgoed vormt. Als wij tussen de ze en de mogelijkheid tot ontspan- rïng moeten kiezen zal iedereen een eventuele vernieling van de Veluwe of andere terreinen als het kleinste kwaad beschouwen. VRIJHEIDSMINNAARS Wat verdedigen wij? Vrijheid is ons hoogste cultuur goed zegt men. Dat kan moeilijk betwist worden, wanneer men on der vrijheid verstaat: vrijheid van vereniging en vergadering, vrijheid van meningsvorming, vrijheid van meningsuiting, vrijheid van vrees, vrijheid van gebrek, vrije ontwik kelingsmogelijkheden en- vrije ont plooiing van kunst en wetenschap. Wat echter blijft er van deze vrij heid over, wanneer de verdediging er van zoveel geld verslindt, dat kunsten en wetenschappen, onder wijs en sociale zekerheden en dien tengevolge elke kans op een wer kelijk democratische ontwikkeling op tragische wijze in. het gedrang komen? Verdedigen wij werkelijk de cultuur of vermoorden wij haar. terwille van haar verdediging? cultuurminnaars' Vrijheidsbelagers en de vrijheid Hoe wil men ons volk ér .van doordringen, dat vrijheid ons kost baarste goed is en dathet zich.: tegen toekomstige belagers daar van tot het. uiterste teweer moet ri-elleii, wanneer men tegelijkertijd- hen,. püe deze vrijheid - in het ver leden belaagd hebben,met. flu welen handschoentjes aanpakt? Waarom krijgtChristiansen zijn vrijheid terug? Waarom'krijgt Ko- talla gratie? Barmhartigheid siert, de Christen, mildheid de demo-- craat. - Te veelbarmhartigheid èn' te veel mildheid echter vormen een gevaar voor de rechtvaardig heid. Dit is de reden, dat velen, die voor de rechtvaardige zaak' van' onze vrijheid goed en bloed', wisten le offeren het gratiebeleid-' van de regering- op- zijn zachtst ge-" zegd hóógst' .ongelukkig vinden. "VRIJHEIDSSTRIJDERS Op het fietspad of op de weg? De A"',N.W.B. wil de bromfietsen •naar de rijwielpaden verwijzen.; Daar echter' .vergallen zij voor an- deren het genoegen eri vormen zij bovendien een. gevaar. Op de hoofdweg doen zij veel minder kwaad. Bovendien: met welk recht zou men hun die hoofdweg willen ontzeggen? Betalen zij geen wegen belasting? WIELRIJDERS Een. „plof" is een fiets! Het verschil tussen, een. brófb.- fiets en een' fiets is véél kleiner dan het verschil tussen e?n brom fiets en alle andere motorvoer tuigen. Een bromfiets is een fiets met een motor Ctje). Daarmee is zij nog geen motorfiets: 'Zij blijft een fiets en hoort als zodanig op het fietspad. AUTOMOBILISTEN TOT de vele branden, die in 1951 in 'ons land woedden be hoorde o.a. die, welke op 4 Oc tober uitbrak in een meubelfa.- brisk: aan de Nassauhaven -in Rotterdam. Met niet minder dan 40 stralen moest de brandweer de strijd tegen de vlammen aan binden. A ..AN het eind van dit jaar zijn V* er groepen in ons land, die bitter gestemd zijn door de steeds grotere economische nood, tuaarin zij jzijn komen te verkeren. „Ik werd" aldus een brief die wij ontvingen „op 32-jaripe leeftijd, wegens invaliditeit, vit het ar beidsproces gestoten. Door mijn gering aantal dienstjaren kreeg ik slechts een pensioentje van 411.- 's jaars. In 1948 werd dit ver hoogd tot f 514.—. Hoe hoopuo! was Ik gestemd, toen werd aange kondigd, dat ik een toeslag zou krijgen van f 250.— per jnar. Hoe teleurgesteld werd ik later, toen die toeslag inschrompelde tot f 135-zodat ik nu een pensioen tje heb van f 649.—Gelukkig ge niet ik ook nog een lijfrente «an 600.Maar zelfs van f 1249.— kanomen in deze tijd niet leven etk aan elke prijsstijging het booja bieden/' „Dezer da gen",; aldus on-i briefschrij ver,; „verklaar-, de-J-minister Be él dat sen hitkéridg in eens-, 'zelfs voor de laagst. pensionneer dén rixeri nodig: was,! omdat die - pas! 20 a;30' toe: slag;- 'hadden ontyghgèh. In myn-geval, dat niefc-; ;op rich- MIN. i. d. BRINK 2elf staaL ;was' versobering dat;'èën bedrag, van- F 45,ri-, óver een .heel jaar. Hetijzou- dm té lachen zijn" als -het niet:zo'treurig- was. Dés. dé vtreufïgèr nu men h'et jaareinde": hog'-lcomt versomberen door een ïn Bet uitzicht gestelde huurverhoging. Voor de loontrek- kenden zal zij gepaard gaan met een compensatie, maar voor de niet meer werkenden niet. En die moeten toch ook huur betalen, ook dure brandstof kopen en óók ge kleed gaan?" Commentaar op deze hartekreet is overbodig. Maar hoe is het ge steld met de loontrekkenden. die naar terecht in deze brief wordt opgemerkt er ongetwij feld een stuk beter aan toe zijn dan de gepensionneerden? Ook bun positie geeft allerminst re den tot juichen. Prijsstijgingen heb ben het de arbeider en de in tellectueel in de loop van 1951 steeds moeilijker gemaakt de eind jes aan elkaar te knopen. Sedert 31 December 1950 zijn huren, brandstoffen, brood, mar garine, vet, zeep, nogmaals sommi ge huren, eiectriciteit,gas, suiker, motorrijtuigenbelasting, slaolie en bier duurder geworden. Reeds in Mei 1951 komt de grote meerder heid van. de Nederlandse gezinnen slechter rond dan een jaar daar voor. Er is in 1951 een loonronde van 5% toegekend. Maar met mger loon kan de werker in 1951 minder kopen dan voorheen. Hij moet zyn buikriem aanhalen en versoberen. „Dit is", zo heeft de regering Jh. ■•de loop van dit jaar gezegd, „het onvermijdelijka. gevolg van de internationale situatie, die of fers vraagt van heel ons volk.1 „Wij zijn".-zo heeft de vakbe weging hierop geantwoord, „bereid ons deel fay te dragen. Maar niet meer dan ons deel. Een loonronde van 5% is onvoldoende als men tot een versobering van meer dan 5% wil geraken," „De sterkste schouders moeten de rwasrste lasten dragen" Zo formuleer de kort daarop de vakbeweging haar standpunt. Enige maanden later noem de zij ..de houding der nict-lcontrek- kenders een uitdaging aan de arbeiders klasse". Dat was. joen de ondernemers, die zich aanvankelijk beteid hadden verklaard een' offer in "s lands belang te brengen, een rechtstreekse Investe- ringscontróle wisten te torpederen $n vervolgens alle mogelijke moeite de den de indirect werkende credletcon- tröle een zelfde lot. te doen ondergaan. De poging slaagde niet. Maar daarmee werden de lasten, die de doorsnee Ne derlander te dragen kreeg er niet min der om. Prijzenslagen brachten nauwe- lijks enige verlichting. Waren veeleer een uiting van afzetmoeiiykheden Ir» 5 bepaalde bedrijfstakken; die ook voor ri* werkers kwade gevolgen met zich brachten. In het begin van dit jaar ver klaarde wijlen minister Van Maar- seveen, dat de prijsstijging van de j brandstoffen door prijsdalingen leiders zou worden gecompenseerd; In de voorzomer deelde de Stich ting van de Arbeid mee, dat er in. hét Nederlandse prijsniveau een stabilisatie was ingetreden, Nog weer later kwam men tot .dé .slot som, dat er een geringe prijsver hoging was ingetreden en stond daarvoor een niet verplichte uitkering ineens toe. Legt ge uw oor te luisteren bij de huisvrou wen en in de gezinnen, dan leert ge, dat men de situatie daar be-- slist slechter acht dan blijkbaar 'het geval is op diverse--statistische- bureau's. 'En inmiddels 'valt -inderdaad over het jaareinde dé dreigende schaduw van een mogelijkehuur-, verhoging.^Daarmee eindigt het j a'ar zoals" het begonnen- is. - .Vin derdaad was 1951 sorpber! ATATVURLTJK gaan wij er van uit, dat u, als getrouw lezer van onze krant op de 1V hoogte bent (en blijft!) van alles, wat er op deze grote wereld gebeurt. Maar een jaar la lang en u kunt onmogelijk alles onthouden. Bovendien is het niet waarschijnlijk, dat u zich voor alle onderwerpen, die dagelijks in de krant worden aangesneden in dezelfde mate interesseert. Ah u weinig belang stelt in bijvoorbeeld sport, zult u waar schijnlijk niet meer weien, dat zekere Bagaerts uit België in. de afgelopen zomer de Ronde van Nederland won. En als u gewend bent het buitenlands nieuws maar vluchtig te lezen, zal de naam Razmara u wellicht niet veel zeggen; dat is géén stad in Brazilië, ook niet de naam van de Pakistaanse luchtvaartmaatschappijmaar wel de naam van de premier van Irandie dit jaar werd vermoordEn zo zouden wij honderden feiten, namenplaatsen,enz-, kunnen opnoemen, waarvan alleen degene, die elke avond de krant spélt en bovendien alles onthoudt óók nog, na verloop van enkele maanden nog zou kunnen toeten., toaarop zij betrekking hebben. En tóch willen wij u vanavond eens in de gelegenheid stellen uw eigen geheugen, uw eigen kennis, aan een oordeel te onderwerpen. Wij laten hieronder 80 vragen volgen en geven u bij elke vraag drie mogelijke antwoorden, waarvan er echter uiteraard slechts één het juiste is. Probeert u eens na te gaan, of u die antwoorden weet te vinden. Op een stukje papier vult U :dan voor de rubriek Binnenland in <by wijze van voorbeeld): la, 2e, 3b. enz. Daarna doet "U hetzelfde voor Buitenland en de andere rubrieken. Wanneer U met alle ru brieken gereed bent en U slaat dan op de pagina 4 dan zult U daar het door U bereikte resultaat kunnen vergelijken met de lijst van juiste antwoorden. U kent U zelf voor elke juist beantwoorde vraag één punt toe. Als U alle zestig vragen goed hebt beant woord (maar wij betwijfelen of daartoe wel iemand in staat is) bent U een uitmun tend krantenlezer. Naar on ze mening verdienen echter ook zij, die bet tot vijftig of meer punten brengen, deze eretitel. Wie veertig tot vijf tig punten behaalt, heeft het er nog uitstekend afge bracht De lezer of lezeres, die het brengt to* dertig a veertig punten, achten wy een zeei goed lezer van het nieuws. Wie tussen twintig en der tig punten binnen haalt heeft het er ook nog niet slecht afgebracht Maar wie het zelfs niet weet te brengen tot twintig punten.,..!- - Nu ja, het is Oudejaars avond. Over een paar uur begint een nieuw jaar waar in U veel kunt goedmaken. - Naar onze bescheiden mening hoort daar dan toch ook wel by, het -beter lezen- van de krant.-' En voor het overige veel plezier met deze hersengym nastiek. Succes! Binnenland. '1. In het begin'ucn dit jaar heeft het ontslag, ver leend aan generaal mr H, J. Kruis nogal stof doen op- Waaien. De minister van Oorlogdie hem dit ontslag verleende, was a. Staf. b. s' Jacob. c. Schokking. 2. De wonderkapper, ale zoveel van zich heeft doen spreken, vertoeft niet meer ttz Een. Hy is.... a. als vrijwilliger naar Korea, b- tn Antwerpen, c. naar Nieuw Zeeland geëmigreerd. 3. Herinnert u zich nog „HET DING" in die kist, d£e op het strand lag bij Zandvoort aan de zee?Het is.... a. bij Zandvoort ln zee gegooid, b op het carnavaL te Bergen op Zoom terecht gekomen, c ten geschenke aangeboden aan de voorzitter van de KRO. 4. Fedde Schnrer stond in November te Leeuwar den terecht, omdat hij.% a. in de rechtszaal Fries wenste a. om hem. te bewegen een ar tikel in de verkeerswet te veranderen, b. om hém te herinneren aan de belangen van de gewone wielrijders t.d.v. de brom fietsers, c., een huldeblijk voor de nieuwe bewindsman van zyn oude studentenvereniging. 8. Een ernstige crisis heeft zichhet afgelopen jaar voorgedaan bij de Stichting rJpoor de eeuwen trouw Dat- kwam, omdat deze orga nisatie te nauwe relaties on derhield met.... a. mr Erik Hazelhoff Roelfsema b. een Belgische ex-SS-er. c. dr Nikijuluw van het bureau Zuid Molukken. 9.Weet u nog hoeveel zo merse dagen het ja ar 1951 telde? Het uietne» er.... e 29. 10. Voordat Nederlandein delijk televisie kreeg werden tegen toepassing van deze uitvinding op ruime schaal, bepaalde bezwaren geuit. Deze kwamen van de kant van.... a het Tweede Kamerlid ds Zandt, b. een der omroepverenigingen c, de directie van bet Phliips- HET DING te spreken, b. de eed in het Fries had afgelegd, c iemand had beledigd. 5. Dit jaar bezocht me vrouw Roosevelt ons land. Zy vertoefde enige tyd in de plaats, waaruit (naar men meent) het geslacht Roosevelt afkomstig is. Dit is.-.. a. Roozenveld, b. Thorn, c Oud Vo5semeer- 6. De kabinetscrisisdie Nederland in het begin van dit jaer beleefde,- werd aeraorzaakt dooT a een motte van mr oud, b. or (tick van prof. Romme op sommige pvdA-ministers, c. een breuk tussen minister Stikker- en de rest van bet kabinet. 7. In het begin van dit jaar werd atm „minister Wem"-. mers een houten fiets aanger boden. Dat was 11. De Haak-in-aciie, die ongeveer 3 millioen voor de kankerbestrijding op bracht, werd. georganiseerd door... Wim Jansen met zijn wed strijd voor verloofde paren, b. Joh. Bodegraven, c. het Nederlandscbe Rnode Kruis. 12. Aan Pieter Dourlein is dit jaar de Militaire Willents Orde verleend. Hij kreeg die a wegens zijn moedige hou- gehouAen met de gang van zaken in. de gemeente Fin- - sterwolde, omdat daar a. een enorme werkloosheid onder de veenarbieders heerste, b- de gemeenteraad zijn taak verwaarloosde,- e de communisten een. staking organiseerden in de open bare nutsbedrijven. Buitenland 1. De Algemene Vergade ring der Verenigde Na ties brandmerkte in het be gin van dit jaar een land als agressorDit was. a Tïoord-Korca, b. Communistisch China, c De sowjetrllnfe. 2. Britten en Duitsers voerden een onbloe- - dige oorlog om het eiland,...- a. Helgoland, J b. Riïgen, c. Nordemey. 3In Februari kwamen een aantal Duitsers in offi ciële functie voor heteerst sinds de wereldoorlog weer in Parijs, om deel te nemen aan.- a. het sluiten van een vredes verdrag, ,.-v b. een conferentie over een te vormen Europees leger, c. een internationaal feest van de wÜn. 4. Het initiatief tot -de wa- penstllatandsande rhande - lingen in Korea ging uit pan 3. de Russische V'N.-gedele- geerde Mahk, president Truman, de slag ln de Javaree. c. de houding die hij aannam nadat bij de ditpp van het Engiand-splel was geworden. 13. De naam van dc Bra bantse industriestad Til burg is dit jaar lierhaatde- Ifjk in' de krant voorgeko men, omdat a er klokken werden gegoten, die bestemd waren voor Curasao. b. er een grote staking van de textielarbeiders is geweest. c. een bepaalde ziekte heerste, 14De:.Tweede.Kamer heeft zich dif jaar o.a. bezig

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 8