van verminderd oorlogsgevaar jf heen WAT WEET U NOG UIT 1951? Weer een dak boven het hoofd ÏÏFR- Marshall-dollars maakten het vrije Europa opnieuw bewoonbaar Maandag 31 December 1951 HET OUDE JAAR 1951 9! I Carl Gustav I Mannerhcim. i Overleden 29 Ja- nuari. 83 jaar oud. j Mahnerrieim tres I -sinds Wereldoor- log ïir l cerschil- I Jende niflfflti pre- std-ent L'ftn Ftn- land. Ook als S Fins legeraan- j roerder hij iras maarschalk ge- ?iooi hij grote be- i kettdfteid. MOEILIJKHEDEN TUSSEN 1 SCANDINAVIË EN SOWJETU OVER TERRIT. WATEREN 5 O wj« t DEFENSIE PACT WSA-DENEMARKEN BETR. GROENLAND VERDRAG MET USA OVER D£ BURGERLIJKE VERDEDIGING PROTEST. VAN SOWJET UNIE TEGEN TURKS LIDMAATSCHAP VAN DE NATO EUWE NATO-LEDEN CHURCHIL Chin. Volks I I I I rcpublitk PLANNEN TOT VORMING VAN 2UROP TIBET ERKENT SQUVEREINITEIT /AN CHIN Japan ONDERTEKENING VREDESVERDRAG MET JAPAN UITBREID! OVERZEE Ml LIT. BA BEHANDELING PLAN 5CHUMAN OMMUN ROE6ELEN ARAB.LIGA TEGEN G£ALL. DEFENSIE COMMANDO PROEVEN ATOOMBOMMEN LIB V ONAFHANKELIJK BESPREKING INPARWS OVER MOGELIJKE BE PERKING DER SEWAPE NING yier^aiqj.: SUEI KANAAL KWESTIE COLOMBOPLAN BETR.VOEDSEL VOORZ VA DIPLOMATIEKE BEZWAREN TEGEN FAROEK ALS KONING VAN-DE SOEDAN GEALL. CONr OVER DEFENSIE VAN Z.O EK KING VAN RANÏUMLAGE LBOURNE Zui'ii Afrik* Nota (oacftrt Sowjwt b lok A rob fee ht l*go Moftrtt tanden Henri Pliilippe Pétain. Overleden 23 Juli- 35 jaar oud. Eens maarschalk en held van Frank' rijk. Laterwe gens zijn leider schap van hetVi- chy-bewind in de jioïitfjd, ter dood veroordeeld, welk vonnis in levens lange vestingstraf tpfird veranderd, Koning Ab- docllah van Jordanië. Vermoord 20 Juli. G9 jaar oud. JSe.i Westers georién- ;.i v? i eerde Arabische rorsi. gniuf rrt2?id fc rv.u Engeland. 7/fii vioorde.'flor ie Ca ecu Mohan.- r:rrfaa«se janoti- Ernest Bevin. Overleden li April, 70 jaar oud. Een van de grote leiders der Brit se Labour-pariy. Lid i?a?t Chur chill's oorlogska- bi net Minister i:au Buiten ia?idse Zaken in het ka- bi net-Aitlee. j Prins Karei van Zweden. Overleden 24 Oc tober, 90 jaar oud. Oud-voorzitler van het Intern. Rode Kruis. Be kend wegens rijn veelzijdig huma nitair werk. Overleden 4 Juli, 8/ jaar oud. Bel gisch miniftcr van Staat. Een der pioniers raw dc socialistische be weging i?i Eu ropa, - WiTSER Spaiji |--|qj"-| Een jaar van geringer I A7üXoorlogsgevaar,- maar I niet van minde)'" spanning. Ver minderd oorlogsgevaar, omdat het Kremlin door het Westen ervan overtuigd, dat het elke nieuwe coup a la Korea als een oorlogs daad van Moskou zal beschouwen, zich van openlijke agressieve avonturen onthield. Van gebleven spanning, omdat geen der .grote problemen, die Oost en West verdeeld houden Duitsland, het Verre Oosten, ontwapening pok maar Iets hadér' tot een oplossing zijn gebracht. 1 O^l Een jaar van groeiende kracht voor het' Westen; Het Atlantisch Pact, eind vorig jaar nog slechts een papieren con structie, kreeg in 1951 zijn eerste tanden eenmelkgebit- welis waar maar 't tanden wisselen is reeds' begonnen. Généraal Eisenhower kwam naar Europa en. vestigde. - zijn... hoofd.-, kwartier in Marly-lé-Eöy'Dé her-- bewapeningsprogramma's - der At- nbi»I«» llf» NOÏO.IOfl n S«wJ«l Ma» Bonen: eert overzicht der. vóór naamste ge beur te nissen in 19 SI. Links; een. overzicht van de be palingen van hei te San Francis co gesloten vredesverdrag met Japan. Hechts; Europees leger in voorbereiding. Links Onder: Mo hammedaanse wereld in verzet. lantische. staten bevinden zich in uitvoering. Uit Amerika, waar de overschakeling van vredesprodue- tie op de behoeften van de „kou de oorlog" nu vrijwel voltrokken is, vloeit een snel in omvang toenemende wapenstroom naar Europa. 1 Qft'1 Een jaar van langzame Xl/OJL voortschrijding op de weg naar Europese eenheid met inbegrip van West-Duitsland. Zes regeringen, tekenden het plan- Schuman tot samensmelting van de Westeuropese kolen- en staal industrie; twee landen ratificeer den het reeds. Een Westeuccpees leger staat op het punt gevormd te worden. Daarmee zijn wij op de drempel- gekomen van de Ver enigde Staten van Europa, waut alle pessimisme ten spijt: de fede ratie is niet te remmen. Landen met een gemeenschappelijk leger kunnen geen afzonderlijke buiten landse, economische en' fiseale'po- litiek meer voeren, TOri! Een jaar van een onbe- slist gebleven gevocali seerde oorlog. In. 'Korea werd de communistische agressie de kop in gedrukt, maar niet afgestraft. In Jsfoord-Korea zijn nog altijd de communisten heer en meester, in het Zuiden de Westelijke verbon den machten. Slechts - is de 38ste breedtegraad als grens vervangen door een lijn, die voor een deel iets noordelijker loopt. De gehele bloedige strijd" isdaarmee geëin digd in een herstel van de oude toestand.. Deze situatie is kenmer kend voor "de gehele internationale constellatie; beide grote partijen, het Westen en de Sowj et-Unie, "houden elkaar in een zeker even wicht, maar het evenwicht is nóg te labiel om als basis voor een bevredigend vergelijk te kunnen dienen. 1 AfTT Een. jaar van voort- J--/D-L gaande emancipatie der geheel en halfkoloniale volken, in het bijzonder de Arabische. Per- zië maakte een einde aan de ex ploitatie %'an zijn oliebronnen door deBritten. Egypte tracht te vergeefs tot nog toede Engel sen uit de Suezkanaalzone te ver- 50WJ ET UNIE J drijven.tDe Marokkanen verzetten zich\tegen de Fransen. Helaas is ditTnationalisme dikwijls meer fa- natiek'dan redelijk. De technische kennisN om de eigen bodemrijk dommen te exploiteren, 't vermo gen om naar behoren te regeren, ontbreken in deze landen nog te zeer. De Perzische nationalisten hebben'slechts bereikt, dat de ge hele olie-industrie nu stil ligt en het land, dat de inkomsten uit deze industrie mist, aan de rand van het bankroet staat. Het com munisme wordt- er rechtstreeks door in de hand gewerkt. Slechts eén eerlijke samenwerking met 't Westen, waarbij aan alle redelijke nationalistische eisén wordt vol daan, kan de Arabische landen van een betere toekomst verzeke ren. Een groot deer van het Wes telijke staatsmanschap zal in het komende jaar moeten worden be steed aan het scheppen van voor waarden, waaronder deze samen werkingmogelijk zal zijn. Achttien vrije Europese lan den vrij te houden: dat was het doel van de Marshall-hulp. Wanneer nu vanavond de Eco nomie Cooperation Administra tion, de instantie, belast met de verdeling van de Marshall-dol lars, officieel ophoudt te be staan, kunnen haar leiders vaststellen, dat dit gigantische doel tot op grote hoogte is be reikt. Economisch dakloos was Europa in het begin van 1948. Dc laatste reserves waren opgeteerd. Het pro ductie-apparaat, voor een deel door de oorlog vernietigd, voor een an der deel ouderwets geworden, was in geen enkel opzicht meer in staat, .de West-Eurbpeaan een mi nimum welstand te garanderen. Kortom: West-Europa scheen een gemakkelijke prooi voor het op dringende communisme. Toen, in het begin van dat jaar begon de E.C.A. haar werk en ver schafte in de daarop volgende vier jaren. Europa economisch. en in vele opzichten ODk letterlijk weer een dak boven het hoofcL En ware Stalin's machtspolitiek er niet, ons werelddeel zou thans waar schijnlijk opnieuw op eigen benen hebben kunnen slaan. Nu blijft het. onder druk der defensie-inspanning, nog aangewe zen op Amerikaanse hulp, militaire hulp vporaL Maar tot 1 Juli 2al er toch ook nog een. milliard dollar aan economische hulp worden ver deeld. Niet meer door de E.C.A. echter, maar door de M.S.A., de Mutual Security Agency, die van morgen af zowel de economische als de militaire hulpverlening aan Europa zal leiden. e. maarschalk.Tito 5. Het vredesverdrag mets Japan werd gesloten in,..: a. San Francisco, b. Tokio,,. ,r. - - C. Parijs. 6. De directe aanleiding tot de Brits - Egyptische strubbelingen aan het Suez- kanaal was a. de opzegging door. Egypte van een ih 1936 gesloten verdrag, b. een moordaanslag op de Britse commandant, gene raal Erslcme, e. een overval van Britse mi litairen op -de. harem van een vooraanstaande pasja. 7. Een ■matt, dte 2ich onder andere grote bekendheid ■verwierf door het:huilen van dikke tranen, was a. de Perzische premierMos- sadeq, b. de Amerikaanse filmster. Franctict Tone, - e. de ex-generaal van Hitler's pantsertroepen, Gudèrian. 5. Generaal Mac Arthur werd door president Truman ontslagen, omdat a. hij een Japanse prinses wilde huwen, b; Formosa aan, Mao Tsc-toeiig wilde -afstaan, c. over het hoofd van de pre sident heen een eigen poli- tick wilde doordrijven; ■9. De, Verenigde Staten: 'versterkten hun bezet tingstroepen in Wést-D uits tand tot....- zes divisies, b. veertien divisies. twee en twintigdivisies. 10. Algemene verkiezingen in Groot - Brittannië brachten de conservatieven in plaats van Labour aan het bewind. Het grootste stemmenpercentage bij deze verkiezingen kreeg a. "Labour, h. de conservatieve partij c. de liberalen. vy 11. In Abadan verlieten .de Britten,... - a. «en grote olieraffinaderij, b. een proefveld-, voor' atoom raketten, c. een basis voor vliegtuigen. 12. Tuiee tanden teerden op de catididatenlijst tjan de organisatie van het Atla-n-- tische Pact geplaatst, 'name lijk.:.. a. Spanje en'Andorra, b. Zweden en Zwitserland, Griekenland: en Turkije. IJ. -De ;djfcortt7ip N.A.T.O. geraakte meer en meer in zwang- Dit betekent:... a. North-Atlantic Treaty Or ganisation, b.' Nereus' Anti-Tank Octopus, c. Nieuwe Atlantische Toe risten-Overeenkomst. 14. Het., hoofdkwartier, dat generaal Eisenhower, als opperbevelhebber der tische strijdkrachten in Europa betroklipt in- a. Marly-le-Roy, .b;'. Parijs.", v c. •Bonn. 15. Wat tiias''het eerste land, dat zijn definitieve goed keuring aan het plan-Schu- vian hechtte?. a Nederland, b. Frankrijk^ i c: Luxemburg. Stad 1. Een groot deel van het Sterrebosch.heeft de ge meente verkocht. Voor.. a. aanleg van groot recreatie centrum, - b.. uitbreiding werf Wilton» Fijéioord. c. het graven van een diepe haven, 2. Dit jaar werd de Scfiie- dainse bevolking doorge licht, omdat. a.' men .een. fióudamokkcj op het spoor was, b. de t.b.c.-bestrijdihg met kracht :ter hand is genomen; c.; het een .góede training; was voor röntgenologen. 3. jWaarom werd er aan het Gemeente-ziekenhuis een nieuwe vleugel ge bouwd?..:. a. omdat er een speciale kin*, derafdeling nodig was. b. spelers van S.V.V. en Her mes er bijslechtweer in doe rtrainlri'g kunnen beoefe- van het Mono-pole-thea ter, vierd fee sr. ornaat hij. a. als Korea-vrijwilliger ver trok; b. jubileerde, c. de honderdduizend had ge wonnen. 7. Aan de Ratterdamscdiik werd. de torenflat „De Grensgebouwd, omdat a. het daar steeds een kale boel. was, b. aan de woningnood tege moet moest worden geko men, c. men een riant uitzicht op de havens wilde hebben. S. Waarom werd de Vacan- lieiieek gehouden? a.ten gerieve van hen, die geert geld haddcD om „naar buiten'.'..te gaan, b. een aantal ambtenaren wat te doen moest hebben. c. op verzoek van dc Schle- dathse middenstand. 9. Jaw. v. Schijndël en Cock. t>. d. Tuyre werden dóór de KNVB .uitgenodigd s, voetbalclubs In Groningen en Limburg te gaan trainen, b. met .het ..Nederlands elftal mee té spelen, c. fOn grensrechter."! bij een wedstrijd met een liefdadig doel te fungeren. 10. De oude Oaoievaarsbrug werd afgebroken en ver- rangen door een -nieuwe omdat a. de ratten de houten fur.de- uoodsakelijk is. c. er een oude man doorge zakt was. 3 De Nobelprijs voor littera tuur ging dit jaar naar; s, Simon Vestdijk; b. William.Faulkner: c, J. B. Priestley. 4 Een Nederlandse /if-ru van Bert Haanstra werd be kroond op het filmfestival te Cannes. De titel luidt: a, „Spiegel van Holland"; b. ,J3e dijk is dicht"; c. ..Zuiderzee". 5 Het tijdschrift Podium onf- riitgr geen rijkssubsidie, omdat; a. staatssecretaris Cals ver stoord is over dc publicatie in dat tijdschrift van de door hem immoreel geachte no velle .Melancholia" van Simon van het Revc; b. dat er een rechtsprocedure hangende is wegens ccn in dat tijdschrift voorgekomen belediging Van de r.k. volks groep: c. de redactie naar de smaak van O.K. en W. te luiks ge oriënteerd is. 5. Bij de eerste Jcawslrmmi- fastatic op dc trappen terdam met behulp van Anita Blatnaw en anderen j 'n nieuwe Rotterdamse lite- rat re kring opgericht onder dc naam. van a. ïn Naijver Bloeyende, j b. Vrouw en Vrienden, c. helemaal geen naam. Spon Kunst werd. 4. Schiedam.'heeft'een bur- gerleningvan f 2.000.000 uitgeschreven. -Voor. a. dc woningbouw te finaneie» b. restauratic van het oude St. Jacobsgasthuis on andere oude gebouwen, c. B. en W. eens echt gozellig feest wilden .vierea. 5. Ecu aantal Schiedamse politie-ag enten moest voor de rechter verschijnen, omdatj a. 't politie-voetbalelftal kam pioen was geworden. b. zij in diensttijd eén borrel tje hadden Bedronken, 'c. zij de burgemeester en de commissaris hadden bele digd. 6. Lou DarneU, fiireclëur 1 Een der eerste concert meesters van het. Residen tie-Orkest verwierf up. het Internationale «io list enpo r - cours té Brussel de vierde prijs. Wte: a. Adolphe Pofh; b. Jan Daamen; c. Theo Oleff. 2 Euripides' tragedie :,Ifige- neia in Tattrië" .werd .op gevoerd tn een circus-arena, omdat a. dé voorstelling dan door meer mensen, kon worden bijgewoond dan tn een schouwburg; b. de regisseur het stuk wrüde opvoeren overeenkomstig de mogelijkheden van een ver toning in de Griekse oudheid; e. de vereniging van schouw burgdirecteuren tegen het stük, gekant was en geen gewone theaters voor de op voering ..beschikbaar wilde stellen. GONZALES van (le Beurs dirigeerde Eduard FUpse zijn orkest in a. Jacquet, h. colbert, c. 'zijn overhemd. 7. Het Rotterdams Toneel -repeteert in.,., a. Rotterdam, h.- Amsterdam, c.. Appelscha. S. Hoeveel handtekeningen werden verzameld «oor het petitionnement tot be houd van het Rotterdams Pkilharmonisch Orkest? a,. 1873, b: 12.640. c. ca 23.000. 9. Het beeld van Zadkine .„Voor.de verwoeste stad" komt te staan.... a. op het Hofplein. b. bij de.Laurenskerk, bij de Leuvchaven lQ.ht October werd te Rot- 1, Hoeveel doelpunten maakte het Nederlandse Elftal in 1951? a. 22, b. 12, C. 17. 2, 'Is Piet v. d. Pol Euro pees kampioen? a. 47/2. b. libre, c. driebanden. 3, Wélke club werd voet balkampioen van Neder- land? a. P.S.V.. b. Dc Robbr-n, e. Willem II. 4, Wellvè plaats "bereikte Wiïn v. d. Voort, in de wereldkampioenschappen scli an tsenrijden? a. eerste, b. tweede, c. negende. ;5. VVie werd dit jaar we reldkampioen bij de töiclrenners? a. Arie van Vliet, b. Gerrlt Schulte, c. Pronk. 6. Bij welke tok van sport hoort de naam Gonzales? a. tennis. b. waterpolo, c- worstelen. 7. Bij welke gelegenheid moest, de bereden politie optreden? Jeorfbalwedstrijd Het Zul- deuSpangen, b, financiële debatten in de Raad. c. wedstr. NerxosLimburgia. 8. Wie legde dit jaar beslag op dc Parool-beker? j», Theo HuJzenaar. b. burgemeester Oud, c. Irma Schumacher. 3, Welke stad ambieert cofc zo'n mooi Stadion als Rotterdam? a. Heerenveen, b. Maastricht, c. Amsterdam. 29. Arie de Bruin de be kende recFifsbiniien liield dit jaar op met de ac tieve voetbalsportIn welke club speelde hy? r. Overmaas, b. C.V.V.. C. S.V.V. - -W- Milliardcn dollars taanrvan hijna een voor Nederland/ pompte dc E.C.Ain haartiricrv jarig bestaan naar Europa. Er>oj-* me projecten teerden ?ittpet»oet;d. van dr Noordkaap tol. Ankatyu hele hui ren blokken scheepstecrucn. fabrieken voor"#l- Icrlct doeleinden scholen uit proud; moerassen werden tioft vrucht dragend land gemaakt; ntcM- toe mijnen ktoamctt tn ontgrintttttcr; spoor- en autowegen werden aan-* Aielcgd. Op het ogenblik is het dpnr 'dc oorlog zo gehavende Europe so productieapparaat niet slechts vol ledig hersteld, maar hottettdim rtof 41 procent grol er dan iir. 1938.' Euipe staaltjes van de waarop de E.C.A. te toerk ging: Plaat. r>r 1: In het kader ran project, de provincic Drente door industrialisatie een hetere foe- komst tc bieden, toordl een jongg Drent in ec»i> ambachtsschoo! oppe« leid for een bckumam. vakman. Plaa: rr 2: Ook de TnrUsr boem re», oten minste velen van hen* znrticn nu zo hun graan, nadat d« E.C.A. het land moderne land- hou torn acht nes heeft geschonken^ Plaat «r 3; ffui2enbnjiv.% ge-$» nancic7d tnef Marshntl-rfollara/'op het Griekse eiland Rhodos. Plaat nr 4; Een. enorme Ameri kaanse transformator voor eert Franse e.lectrische centrale uxntdi, uitgeladen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 9