n a<;ki\da Nieuwjaarsreceptie in de aula Jaehtaffaire was weer voor Kantongerecht 0 Sneeuwballen werd voor meisje noodlottig Schiedams korfbal bij de jaarwisseling \S& Lily Bouwmeester met Ko van Dijk in Het Hemelbed 2 Vriendschap die in gram verkeerde toen Schiedammer jachtgebied kwijtraakte Bevolkingsbeeld van Schiedam in November S&fHr'k&ótt DE A VONT UREN VAN KAPITEIN ROB Chauffeur van vrachtauto geraakt en verblind - kind bekneld tussen auto en muur Kampioenskansen voor „Schiedam"en degradatiegevaar bij Succes Botsingen door de gladde weg «et?-1 VSOPpt&ï Vliegtuig brak bij noodlanding Vrijdag 2 Januari 1953 Vier weken geleden maakten we by hel Kantongerecht voor de eerste keer kennis met de veehouder P. <5., die terechtstond wegens overtreding van de Jachtwet. HU zou nJ. op zekere namiddag zonder toestemming van de betrokkene de jacht hebben beoefend in het gebied dat gepacht %verö door de Schiedammer v. d. B. Zelfs een predikant uit Overschie, ook al een verwoed ja^er, kwam er aan te pas ora de onschuld van G. te staven met een overtuigend verhaal over de vriendschap die er naar zyn oordeel al- tfld was geweest tussen G. en v. d. B. Kantonrechter mr Cos voelde er ech ter meer achter zitten en zo kwam het dat hij de zaak eerst voor twee weken en later nog eens voor dezeifde periode verdaagde lerïinde ook v. d. B. te kunnen horen. Advertentie l, AfJ Op de Oudejaarsdag heeft de ge dupeerde Schiedammer het verhaal verteld van een vriendschap die zo hecht was als iets maar hecht kon zijn. Tezamen gingen v. d. B. en G uit jagen en zoals het goede vrien den betaamt, stelden zij elkanders jachtgebied gul voor elkander open. Dat er iets was scheef gegaan, daar aan had volgens v. d. 33. alleen G. schuld. Was deze het niet geweest die zonder iets te zeggen naar de gemeente Schiedam was gestapt om een jachtvergunning los tc peute ren voor een stuk land dat kort daarvoor als bezit van v. d. B Gedurende de maand November steeg het inwonertal weer mts, nL met 37 tot 74.858. Hiervan waren 37.225 ma nr. en en 27.633 vrouwen. Er kwamen m deze maand 72 mannelijke en 52 vrouwelijke Schiedammertjes ter wereld. Het aantal overledenen bedroeg 53. Van een vestigingsoverschot was dan ook geen sprake. Er verdwenen 34 Schiedammers meer nsar elders dan er nieuwe stadgenoten door verhui zing bijkwamen Bij 49 huwelijken woonden in 31 gevallen man en vrouw beide hier ter stede, tweemaal kwam de vrouw - van elders en zestienmaal was de man geen Schiedammer. Het aantal <- echtscheidingen gedurende November bedroeg zeven. De gehuwden wonen na voltrok ken huwelijk: m eigen woning 8. inwonend bij ouders 18, inwonend by familie 1, onderhuur 5, elk af zonderlijk 10, buiten de gemeente 9. Wat betreft het verkrijgen van een eigen woning, hierbij dient in aanmerking te worden genomen dat in deze gevallen het meestal zo is dat één van de huwenden reeds over een woning beschikte b.v. als Weduwnaar e.d. Binnen de gemeente gingen 114 gezinnen, of he ver gezegd 502 per sonen ean het verhuizen. Tegenover 29 vertrekkende gezinnen stonden 25 gezinnen die naar Schiedam kwamen. De grootste vertrekkende familie telde 7 gezinsleden, waar tegenover o.a. stond de binnen komst van een gezin van negen en een gezin van meer dan tien per sonen, Bij de2e wisseling van woon plaats stond Rotterdam bovenaan de lijst met 55 binnenkomenden en 67 verirekkenden. Uit het buiten land keerden terug 5 Schiedammers, daarnaar vertrokken 32 stadgenoten. Advertentie 2. M Wie praat er nu nog op 2 Januari 1953 over hogs prij zen van textiel? Prijzen van ondergoed waarbij U niet met guldens maar met dub beltjes en centen te maken hebt! Prijzen die U aan vooroor logse opruimingen doen her inneren maar ook prijzen die alleen maar mogelijk zijn in deze opruiming. door de gemeente ontaigend was? In plaats van vriendschap was er wantrouwen gekomen en dat wan trouwen sloeg over In haat, een haat dJi zo groot werd dat v. d. B. na het reeds eerder signaleren van G, in zijn overgebleven jachtge bied, de politie aan het werk had gezet. Dat de wraak niet zonder gevol gen was geweest, dat kon ieder constateren, vooral G. die n.» het opmaken van een procos-verbaal zijn kostbaar geweer naar de Lan ge Haven zag verhuizen cn voor het in orde houden van dit kostelijkste bezit van de jager meermalen naar Schiedam kwam om het tn het vet te zetten. Hoewel de Jachtwet streng is en dergelijke grapjes besli5t met toe laat, wilde mr. Cos, de omstandig heden in ogenschouw nemend en waarschynlyk ook lettend op het bijzondere karakter van deze laatste zittingsdag in het oude jaar, het voor G. blijkbaar zo goed mogelyk maken. Hij kwam er af met een voorwaardelijke straf van drie maanden, waarbij de bepaling werd gemaakt dat \oor de verberudver- klanng van het geweer dezelfde maatstaven zullen gelden. paf-poef-spelletjes. Of het met die Voor G. betekent dat dus nog vriendschap weer in orde zal ko even geduld met z'n verdere pief- I men? Wij betwijfelen het. Wat men moet weten: Apothekers-nachtdienst: Van Westendorp, Singel SI. Bellen bij ongeval: G.G c-n G.D. Tuinlaan 89 Telefoon 69290. Tentoonstellingen: 20 December—18 Januari, Stede lijk Museum. Da, 10—5, Zo. 2—5 uur: Schilderijen uit de zeven tiende, negentiende en twintigste eeuw (verzameling B. de Geus v. d. Heuvel.) Toneel: 3 Januari, R.K, Volksbond, 8 uur: Kunst door Oefening met „Hoe ra! Petroleum!" 3 Januari, Volksgebouw, 8 uur: De Dilettant met „Truuske". Films: rassage, Da. 2 en 8 uur, Oude- jaarsa\ondvoorstelling 7 uur, Nieuwjaarsdag 2, 4.15, 7, S.15 u: Limelight (alle leeft.). Monopole, Oudejaarsavond geen voorstellingen. Nieuwjaarsdag 3, 5, 7, 9 uur: Het Tovertapijt. Bijeenkomsten. 2 Januari. Zandvlakte Sierrebos, 7.45 u: Verbranding ker-'^omen. De toneelvereniging „De Dilet tant" geeft Zaterdagavond een op voering in het Volksgebouw aan de Tumlaan. Voor Schiedam wordt dit de première van „Trusske", een to neelstuk van A. Klijzen, waarin geldhonger en misdaad heersen. 2087 Wanneer Rob de hut van de kapitein bin nenkomt, ziet hij, dat Leroux niet in zijn kooi ligt, maar met een van pijn vertrokken gezicht een brief zit te schrijven, „Ik voel me ellendig, stuurman," zegt de ka pitein, „en ik zou graag willen, dat je het plaats je Santa Veronica aan zeilde. Daar woont een vriend van mij, die dok ter is en mij al eens eer der heeft behandeld. Hij beschikt over een ge neesmiddel, dat je er gens anders niet kunt krijgen en waarmee hij mijn maagpijnen kan verdrijven. Om moeilijk heden met de douane te vermeden kun je t.om de nieuwe koers uit te zetten, maar als hij sproken door oude Bill, de bootsman, die blijk* best op de rede voor anker gaan en dan met een I de hut van de kapitein verlaat, wordt hij aange- baar ook iets op zijn hart heeft, boot naar de wal roeien." Rob gaat weer aan dek I Een sneeuwbal, die op Oudejaarsdag in de Gordonatraat door het open portierraam van een vrachtauto vloog, werd oorzaak van een noodlottig ongeval, waarbij van een op het trottoir spelend meisje het bovenbeen werd verbrijzeld. Het slachtoffertje Is dc vierjarige Maria Louise van der Giessen, wonende Gordonstraat 30. Toen de chauffeur V. Woensdag- Met een verbrijzeld bovenbeen middag de Gordonstraat inzwenkte is het kmd na het ongeval door de met zijn vrachtauto, waren daar GGGD naar het gemeentezieken- (Van onze korfbalmedewerker) Nu 1952 is uitgeluid, willen we vaststellen, dat van de eerste helft van het seizoen 1952—1953 weinig, plezier vlei te beleven aan de korfbal competities. De weersomstandigheden verhinderen nu al weken achtereen het spel van bal en mand te beoefenen. Tot half November is er vrij re gelmatig gespeeld, al hebben de Schledamse clubs ook In de eerste periode verscheidene malen door terreinafkeuring werkeloos moeten toezien. Daar na hebben maar weinig wedstrijden doorgang kunnen vinden, maar ge lukkig waren dit over het algemeen ontmoetingen van clubs, die reeds een achterstand hadden. De competitiestandtn van de eerste twaalftallen, die hieronder volgen, vertonen echter toch nog vrjj grote onderlinge ver schillen. Unicum TOV Schiedam - WION Trekvogels Merwede USV Spartaan ODO Ons Huis Hou Stand Die Haghe Eureka ALO Pooriugaal Succes Charlois Raven Phoenix Z.H. III A 7 6 0 1 37—17 12 8 1 f 42—v23 13 6 4 1} i 24—19 10 8 5 2! i 33—19 12 7 5 0 2 31—19 10 7 3 I 3 2425 7 7 2 I 4 21—30 5 8 1 1 6 15—33 3 8 0 1 7 17—37 I 6 0 0 6 10—30 0 Z.H. HI 5 4 1 0 20— 7 9 6 4 1 1 30—18 9 6 4 1 1 27—17 9 9 2 3 4 26—26 7 8 2 4 2 24—27 S 5 2 0 3 18—13 4 7 2 0 5 19—34 4 6 2 2 3 17—27 4 6 2 0 4 16—26 4 In III A doet Schiedam een goede gooi naar de eerste plaats, maai de tijd zal moeten leren of de rood zwarten werkelijk ernstige candida- ten zijn. Als op de eerste Zondag in het nieuwe laar gekorfbald kan wor den, zal Schiedam kunnen tonen wat het waard is. De dames en heren moeten nameliïk od bezoek bii TOV. Na een rustperiode zim echter ver rassingen niet uitgesloten. Succes is door de nederlagen tegen Poortugaal en Phoenis in plaats kampioens- descradaticcandidaat geworden. De blauw-witten maken een goed* kans «Zondag' binnen de lijnen te komen, maar of zij er in zullen slagen verbetering in hun positie te brengen, betwijfelen we ■d'—'c. De strijd zal gaan tegen de koploper Hou_ Stand in Der Haag en dat is op- eigen terrein een moei- U»'- 1 n overwinnen tegenstander. Van de r—+-»•->*m»Uen go- ven we de competitiestanden in verkorte vorm, namelijk met bet aantal behaalde wedstrïjdpunten. R.K.B. II A USV 2 4 Rarendr. 4 Sprewers 3 4 Zuiden 6 6 Charlois 2 4 Succes 2 4 Unicum 2 6 OSCR 3 4 R.K.B. II B 8 Zuiden 7 8 Spangen 4 6 Hfflesl. 6 Actief 4 4 Velox 4 4 Spart, 2 2 Unicum 3 0 Schiedam 2 R-K.B. Ill B Spartaan WION 4 Spangen 5 Hillesl. 2 6 12 Succes 3 5 8 Ons Huis 3 Charlois 4 5 10 7 12 7 -9 Zuiden fi 5 Verbetering vnn de nositics is hier dat a.s. Zondag, waarvoor vastgesteld wel heel belangrijk. Misschien lukt zijn de wedstriiden Succes 2Char lois 2, KillesluisSchiedam 2 en Succes 3Wion 4. ter hoogte van de Vriendschap straat enkele jongens aan het sneeuwballen. Terwijl de auto pas seerde vloog een sneeuwbal het geopende portierraampje binnen en raakte de chauffeur juist boven het oog. Deze werd voor een ogen blik verbhnd en achtte het dan ook maar beter om af te remmen. Aan dit voornemen kon wel ge volg worden gegeven, maar het be tekende niet. dat de vrachtauto er door tot stilstand kwam. Het gladde wegdek deed de auto door glijden. recht op het trottoir af, waar op dat moment het vierjarig dochtertje van de familie Van der Giessen aan het spelen was. Het kind merkte de naderende auto op, probeerde weg te vluchten, maar werd toch nog gegrepen. Het meis je raakte met het linkerbovenbeen bekneld tussen, de bumper en de muur. Burgerlijke stand Gehuwd: G, P, Dröge, 27 jr. en J. M. Melchers, 25 jr.; P, J. F. Se- brechts, 23 jr. en J. P. v. Tricht. 23 jr.; A. Nicolaas, 26 jr en E. C. Thijssen 26 jr.; B. May, 22 jr. en J. M. v. Lienden, 26 jr. Ondertrouwd: A. J. H, v. Deur zen. 26 jr. en L_ v. As, 30 jr.: B. D. Klein Essnïk 27 jr. en E. C, van Houwelinge, 27 jr Overleden: J. Triel. 88 jr, vr. v. F. Wdber; N. D. -vgn wyk, 61 jr.; H. J. L. Jegen, 6 dagen. Geboren: levenloos kind van M. Brobbel en A. Lange; Henriette d. v C, Dubbeld en A. Schweig; Ag nes C. M. d v. J. Ooms en M. v. d. Hoorn: Elizabeth A, F. d. van I. Besteman en M. v. Haafteren. GEMEENTE MllÉ SCHIEDAM f OFFICIEEL NIEUWS HUREN WINKELS EN GARAGES IN NIEUWLANÖ. In Nieuwland zijn aan de F. J. Troelstralaan negen dagwinkels en negen garages in aanbouw. Even tuele gegadigden naar deze «na- Jcels en/of garages kunnen zich tot cn met 15 Januari 1953 schriftelijk wenden tot de directeur van de Gemeentelijke Woningdienst, Koop mansbeurs. Lange Haven 145, met vermelding van branche. Voor in lichtingen gelieve men zich even eens tot deze Dienst te wenden. Zn die reeds een aanvrage voor een winkel of een garage hebben Inge diend, dienen opnieuw te schrijven, aangezien de oude aanvragen ver vallen zyn. huis gebracht, waar zij werd op genomen. Het gladde wegdek veroorzaakte op oudejaarsdag nogal wat botsin gen, De politie signaleerde er niet minder dan zeven, waarvan de ge volgen echter over het algemeen gelukkig nogal meevielen. Per soonlijke ongevallen vonden er in ieder geval niet bij plaats. Diefstal van lood Bij de politie is aangifte gedaan van diefstal van een partij lood ter waarde van f 100,-. Het is af komstig van een aantal zaken aan de Lorentzlaan. f Advertentie l M'.i «ran. 1 Vin>t SHgce&r vhA1{ ygntfrr- f Zaterdagmorgen om 9 uur begint de verkoop van deze 4000 stuks Interlock onder klad in g van xwa ar Amerikaans garen voor prijzen die U Inderdaad nooit meer zult vergeten. W/A WIKKELCENTRUM BINNENWEG Honderden handen hebben burge meester en mevrouw Peek op Nieuwjaarsdag weer kunnen schuddenZoals gewoonlijk was het een grote drukte bij de Nieuw jaarsreceptie, die irt de aula van het Stedelijk Museum werd gehou den. De wethouders, raadsleden en hoofdfunctionarissen uit het pmb- telyfe apparaat van de gemeente, stonden zty aan zij met leidende figuren uit het bedrijfsleven. Groot was het aantal vertegen ujoordzgers van dc culturele or ganisaties tn onze stad. Onder de bezoekers bevonden zich zoals ge woonlijk veel predikanten en be stuursleden vav kerkelijke organi saties. BAtAMS li /i En Rotterdam wordt de meeste zeeo verkocht, want Rotter dammers werken nu eenmaal meer met hun handen dan met hun mond. Wi[ hebben een zaak voor ech'e Rotterdammers, en wij hebben een aanbieding zeep voor Rotterdamse handen. Bekende merken die de oude Rotterdammers onder de pomp gebruikten en die hun zoonsin de douchecel minstens zo goed weten te waarderen. 789 dozen Laven del Soap v.3rfrfi 850 dozen Karnemeikzeep v.3ï60 780 dozen Palmoil Soap v.-3r3fT 800 dozen Mïmosazeep v.3r&0" Elke doos inhoudende 12 grote stukken zeep van de bekendste merken kwaliteits- zeep, zo geurig, zo fijn, dat U ze in Uw jeugd niet eens voor de handen mocht ge bruiken, Zo'n doos zeep koopt U nu voor nog eeen nulder». «HMOSa wc VCW9CR Zaterdagmorgen om 9 uur begint de verkoop van deze soorten toiletzeep, per doos van 1 2 grote stukken Postorders onder rem beurs WINKELCENTRUM RIHNF.NWE6 Twee mensen en een bed, niet meer. maar ook «iet minder, heeft Jan de Hertog nodig om een schets te geven van een huwelijk, wélks contouren tn hoofdzaak met komische middelen aangeduid worden. Na Broaduiay zal ook Nederland wel haneWk reageren op „Het Hemel den', dat een avond van probleem- en pretentieloos vermaak garan deert. Als Nieuwjaarspremière was het een handige greep van Rotter dams Toneel Aan „In pyama" van Kaart c.s. moesten we denken by het eerste tafereel, toen de „hy" (Ko van Duk) omstandig met preuts-listig vertoon zich "jit- en weer aan kleedde voor de huwelijksnacht znet „haar" (Lily Bouwmeester) in het vier-stijlige bed-met-hemel. De vro lijkheid, die Ko van Dijk al met deze pantomime wist te ontketenen, was typerend voor de hele voor stelling, die het, tenminste in de eerste helft, bij uitstek van de uiterlijke effecten moest hebben. Het imposante bed, gesierd met het geborduurde kussen: God Is Liefde, vorrr Je hierbij het onmis bare centrum van toenadering en twist, van sermoen en vredeson derhandelingen, om, van de meer zui ver-biologische verrichtingen maar zwugen. In zes taferelen werd dit samen leven van de populaire, doch wei nis diepgaande schrijver en de reeel liefhebbende, soms wat rebel se vrouw weergegeven; zes episoden met zijdelingse toespelingen en sug gesties van de stadia: verliefdheid, moederschap, paedagogiscbe proble men*. de „begrijpende" vriendin van de man, dreigende scheiding, verve ling. verzoening, enfin de voorko mende gebeurtenissen in een hu welijk. Als toneelschrijver toont De Hartog z*n kwaliteit, doordat hij deze betrpkkelyk afgeronde schetsen toch over de vijf caesuren heen tot een dramatisch geheel weet samen te voegen. Wat geforceerd doet echter de ernstiger toon aan van vooral het vyfde en zesde tafereel, waarin by het klimmen der jaren berusting en verdraagzaamheid hun intrede doen. Ko van Dijk heeft de man ïn zijn ijdelheid. komisch en later zelfs een beetje tragisch, heel knap gespeeld. De droge, kwieke humor van Lily Bouwmeester, o£ en toe ook beslist met op haar mondje gevallen, deed het. zeer goed en sa men veroverden zij zich zoveel sym pathie, d het wat gerekte stuk tot het ot toe bleef amuseren. Maar het succes van de voorstel ling (met eenvoudig décor van Lu cas Wensmg) moet evenzeer toege- schteven worden aan de vinding rijke r^gie van Frits van Dijk. die het komische en speelse tenvolle heeft uitgebuit Aan het slot van de vertoning m de uiteraard volle Schouwburg; waarbij ook de burge meester en mevr. Van Walsum aan wezig waren, applaus en kransen voor spelers en regisseur. De voorzitter van het bestuur van de stichting R.T., mr J. C. Nyen- bandring de Boer, heeft bij de aan vang van de avond Do Arnoldi ge huldigd, t.g.v wiens 70e verjaar dag in de pauze eon collecte werd gehouden. Met de opbrengst hoopte men een geschilderd portret van de toneeldirecteur te kunnen fi nancieren. Vier Pieternellen Extra-voordelige dames linger ie- aanbiedmgen schalden uit de luid sprekers door de lunchroom van een warenhuis in uiverkooptnd. Dit was het fond van „Gewenst en onge wenst", Nieuwjaarspel mèt vier Pieternellen doch zonder (één) Tho- masvaer, dat Alfred Kossmann en Kees Reedijk met passend gebruik van humor, ernst, sarcasme en ge moedelijkheid en naar actualiteit tol dc laatste dag „bij" geschrpvpn hadden. Nell Knoop, Magda Jarsssens, Jet ty van Dyk en Coba Kei ling vormden het Pieternellen-kwartet. Over htm pikante teleurstelling, dat de geannonceerde beha's alleen rog in de kleine maten voorradig waren, zette de kleine vrouwen-vier zich spoedig heen met een dicpgaan- Ko van Dijk en Li ïy Boi/iomees- ter (op een hoekje vanet Hemelbed). r de conversatie over de talloze kleine en grote gebeurtenissen, die'zich in en buiten de stad afspeelden. De vier begroetten de nieuwe bur gemeester en namen afscheid van oud- idem Oud. De Zuid-Amerikaanse rei zen van de Prins, Faustus-ramp, Fan ny Keen's falen, de trieste comedie van Slansky, Amerikaanse verkiezin gen en natuurlijk de kabinetsforma tie werden vervolgens behandeld. T.a.v. het fooienstelsel werd voor speld: „als dat zo doorgaat met bietsen en azen, komt er gegooi in de Horeca-glazen**. En over Willy Lages: „welaan dan, wat let je men maakt een nieuw wetje en dan is het nog een kwestie van een tikkeltje amnestie. Willy neemt de trein, alles is weer fijn en als het een beetje voorspoedig gaat krijgen we ook een LagesstraatJ" Een fraaie song was „het lied van het (eindelyk verkochte) betonske- let, dat zo lang de Coolsingel ont sierd heeft; Ad Noyons droeg het met begeleiding van het oehoe-koor aar dig voor; uiteraard vormde de we deropbouw weer een belangrijk the ma, maar behalve enthousiasme deed ook de stem der beduchtheid zich horen: „wees voorzichtig, bouwers!" Eén der 7 „levenslangen", ontsnapt uit Breda, vormde met laddertje en tuinslang de wrange afsluiting van deze ontraditionele wens: „Heil"... maar in 't nieuwe jaar! K. F. REEDIJK. Passagiers ong deerd BIRMINGHAM Een tweemoto- rig lijntoestel van de luchtvaart maatschappij der Ierse republiek moest op Nieuwjaarsdag hier een noodlanding maken, toen de moto ren plotseling uitvielen. Toen bet in glijvlucht dalende vliegtuig uit het lage wolkendek kwam vloog het tegen een hoge eik, waardoor het toestel achter de stoelen der pas sagiers afbrak. Het achterste ge deelte van de romp bleef in de takken hangen, het voorste gedeelte kwam op een bouwterrein aan de grond en ramde een andere boom. Doodsbleek stapten de passagiers uit het voorste gedeelte van het toestel. Geen van hen was gewond. De piloot en zijn assistent werden naar een ziekenhuis overgebracht, waar hun snij won den behandeld werden. Bert Haanstra jurylid bij filmfestival Cannes AMSTERDAM - De cineast Bert Haanstra heeft de uitnodiging aan vaard zitting te nemen m de jury voor de documentaire afdeling pp het filmfestival 1953 te Cannes G5- Apnl). In afwijking met vroejere jaren, toen de jury uitsluitend uit Fransen bestond, is deze thans in ternationaal. Tot juryleden worden echter alleen zij benoemd, die reeds op een dergelijk festival een grand pnx hebben verkregen. Dit was twee jaar geleden het geval met Haanstra's „Spiegel van Holland".

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1953 | | pagina 1