2,4, m C0STUUMS 39.M 40% STOFZUIGERS Flinke mnl jongste bediende dfe Nieuwjaarsvuur brandde a<;enda SCHIEDAM Radio van Dijk SPÖRTJAARBOEK Zitdag voor handel met de V.S. Rotterdamse Comedie voor Kath. Kring DE AVONTUREN VAN KAPITEIN ROB Verloor U iets? RENTE VERHOOGD V o Taft Republikeins fractieleider van de Senaat Geen ruimte meer in West-Berlïjn voor vluchtelingen Abonneert U op dit blad 69.S0 - 59.50 - 49.50 ST0OÜ3VERVERU VERH0EFF KOERIERSTERS 1951 -1952 4- PRIJS f2.90 2 Zaterdag 3 Januari 1953 Wat men moet wetens Apothekers-nachtdienst: Apotheek C. I-, Jansen, Zwaramer- damsmgei 41. Bellen bij ongeval: G.G. en G.D., Tuinlaan 89. Telefoon 69290. Tentoonstellingen! 20 December18 Januari. Stede lijk Museum. Da 105, Zo. 25 uur: Schilderij: n uit de zeven tiende, negentiende en twintigste eeuw {verzameling B. de Geus v. d. Heuvel.) Toneel: 3 Januari, R.K. Volksbond, 8 uur: Kunst door Oefening met „Hofe- ra! Petroleum 3 Januari, Volksgebouw, 8 uur: De Dilettant met „Truuske". Films: Passage, Da. 2 en 8 uur, Za. en Zo. 1. 3.45, 6.30. 9.15 uur: Lime light (alle leeft.). Monopole, Za. en Zo. 3, 5, 7, 9 uur: „Het Tovertapyt". Heel veel Schiedammertjes zim Vrijdagavond met op de normale tijd naar bed gegaan. Om 8 uur waren er enkele duizenden te vin den op de Zandvlakte, waar even» »ls vorig jaar weer een grote brand stapel was gevormd door zo'n vijf tienhonderd kerstbomen uit heel de stad verzameld en door dc Jeugd naar het Sterrebos gebracht. De imposante hoop dennengroen, die meters hoog oprees, miste haar uitwerking niet Behalve al die kleine Schiedammers waren er ook veel vaders en moeders meegeko men om getuige te zijn van deze verbranding, die vorig jaar voor de eerste keer helaas gedeeltelijk -moest mislukken door het slechte weer, De omstandigheden, waren nu werkelijk ideaal te noemen. Dc temperatuur bewoog zich om het vriespunt, er lag sneeuw en de grote belangstelling deed de sfep- van een gemeenschapsgebeuven i komen. Hoewel de microfnoni Jatie niet toereikend bleek on. üe mensenmassa te bestrijken, m jeugdleider K. Scholten, die namens de Schiedamse Gemeenschap dit Nieuwjaarsvuur organiseerde en leidde, toch nog een korte speech gehouden, waarin hij de symboliek van het verwarmende en stimule rende vuur centraal stelde. Hij sprak de hoop uit, dat de jeugd nieuwe kracht zou mogen opdoen voor 1953 en ware gemeenschapszin gou mogen uitdragen. Nadat de drumband van de pad vinders een korte taptoe had laten horen, werden de vanuit de Planta ge en de Gorzen aangedragen fak kels in de brandstapel gestoken, waarop vrijwel onmiddellijk het vuur hoog oplaaide. Een extra bezetting_ van vijftien agenten en een beveiligend touw, dat echter op een plaats toch nog werd doorbroken, hield de toeschou wers op een afstand. Tot degenen, die zich lang konden koesteren m de warmte van bet verzengende vuur, behoorden o.a'. ook de wet houder van Culturele Zaken, mr M. J, M, van Kinderen en de heer M. Hall en K. J. Heyboer van het- da gelijks bestuur van "de Schiedamse Gemeenschap, Toen het vuur vrijwel gedoofd •was van circa 8 uur tot half ne gen heeft het volop gebrand kwam eerst het muziekgezelschap OJ3.K. aanm&rcheren vanuit de Gorzen. Qelukkig was de jeugd daar niet wachtende gebleven, maar kwam voordien met de fakkels m de hand nog tijdig genoeg om het hele feest mee te maken. ^In overleg met de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor de Beneden-Maas zal de secretaris der Nederlandse Kamer van Koophan del voor Amerika. drs P. C. A. M. de Bruyn, op Donderdag 8 Januari 's morgens van 30 tot "12 uur en eventueel *s middags van 2 tot 4 uur, in het Handelsgebouw te Vlaardingen een zitdag houden ten dienste van hen, die bii de export naar- en de import uit De Verenig de Skaten geïnteresseerd zijn of dit if toekomst wellicht zullen wor- °langh ebben den, die gebruik - maken van deze gelegenheid n belangen te bespreken, elecfd verzocht zo mogelijk te voren aan het Secretariaat van de Kamer, Handelsgebouw te Viaar- dmgen. even kennis te geven van hun bezoek en van het onderwerp dat zij ter sprake zouden willen brengen. Jubileum M. P. v. Litsenburg De chef-tekenaar van het bedrijf van de Gebr, Vincent aan de Adm. de Ruyterstraat, de heer M. P. van Litsenburg, is ter gelegenheid van zijn veertigjarig jubileum gisteren in de kring van directie cn per soneel gehuldigd Hij ontving de gebruikelijke geschenken. Tijdens de receptie, die in de middaguren werd gehouden, was os. het volle dige bestuur van de Kon. Mannen- zangvereniging „Orpheus", waarvan de heer Van Litsenburg bibliothe caris is, aanwezig Medische Zondagsdienst Vaq Zaterdagmiddag 1 uur tot Zondagavond 12 uur wordt de me dische dienst waargenomen door de' volgende artsen: D. Houthuyser, Ir.» Swammerdamsingel 43, tel. 68510; W. T. p. Nijenhuis. B.K. Laan 154. tei. 69880; J. Ris, Tuinlaan 92, tel. 67856. Geopend is apotheek C. I. Jansen, Swammerdamsingel 41. GEMEENTE ifM^SOHIEDAM romclEËL NIEUWS AANSLAGREGELING HONDEN BELASTING 1953 Voor het belastingjaar 1953 wordt aan alte personen, die over het jaar 1952 in de hondenbelasting zijn aan geslagen, ambtshalve een aanslag opgelegd. Uitreiking van een aan giftebiljet heeft met plaats. Indien geen aanslag raoet worden opgelegd of wyzigmg in de aanslag moet plaats hebben tengevolge van aan- of afschaffing van eén of meer honden, of wel tengevolge van an dere oorzaken, moet hiervan vóór 31' Januari 1953 kennis-worden ge geven aan de Secretarie-afdeling Belastingen, Oude Kerkhof 17 al hier. Voor ieder die in de loop van 1953 belastingplichtige wordt, het zij door aanschaffing van een hond of bij vestiging in deze gemeente, blijft de verplichting tot aangifte binnen veertien dagen bestaan. INENTING TEGEN POKKEN Op Dinsdag, 6 Januari, 's mid dags van 2 lot 3 uur bestaat gele genheid tot kosteloze inenting tegen pokken in het gebouw van de G.G. en G.D., Tuinlaan 80. Trouwboekjes der ouders* of ge boortebewijzen der kinderen mede brengen. Op Donderdag 15 Januari zal de Rotterdamse Comedie het toneel stuk „Het onstuimige hart" bren gen voor de leden van de Katho lieke Kring. Zoals gewoonlijk vindt de opvoering plaats in het Passa ge-theater. Ook voor deze kunst kring zal de Hoofdstad-Operette een uitvoering geven van „G'schich- aus dem Wienerwald". welke ope rette kortgeleden voor de Schie damse Kunstkring werd vertoond. Het was wel iets meer Door het wegvallen van een simpele nul hebben we onze lezers een totaal verkeerd beeld gegeve,i van de opbrengst van de inzame ling ten behoeve van het Kerst feest. die werd georganiseerd door de Nat. Christelijke Geheelonthou dersvereniging. Dit bedrag was namelijk niet 159,63 maar 1590,63. 2038 BUI heeft het ge sprek, dat Rob met de kapitein heeft gehad, af geluisterd. „Ik kon er niets aan doen, stuur man," zegt hy veront schuldigend. „ik iswam hier net langs en de pa trijspoort stond open en zodoende...." Rob geeft de oude bootsman een stevige reprimande. „Je weet drommels best, Bill, dat bet niet te pas komt om een gesprek af te luisteren. Laat het niet weer gebeuren," zegt bij. Bill knikt een beetje be schaamd. Maar nu ja.... En wat bU nu te vragen heeft? Och, Bill heeft in Santa Veronica een broer wonen, die hij in jaren niet heeft gezien en zou moest ik je verzoek weigeren, omdat je zo onge- hij nu meemogen in de boot, wanneer de stuur- manierd bent geweest het gesprek af te luiste- man daarmee naar de wal roeit? „Eigenlijk ren," zegt Rob, „maar enfin, je kunt mee gaan. ankers vallen. Nog ïn de loop van de dag komt in zicht en op de rede laat de Santa Veronica „Amore" haar Nieuw secretariaat Natuurbescherming Met ingang van 1 Januari is het secretariaat van de Stichting Natuurbescherming Schiedam over gegaan in handen van de heer W. J, van Leeuwen, adres: Bureau Plantsoendienst, Nassaulaan (telof. 67858 tijdens kantoor-uren). H.B.S.S. besloot 1952 De Contact-Commissie van de voetbalvereniging HBSS, aangeslo ten bij de Federatie v.\n Schiedam se CJMV's, heeft tot besluit van 1952 in zaal „Marijke" een zg. Olie- bollenavond georganiseerd. Alle leden met hun dames werden daar in de gelegenheid gesteld gratis oliebollen te eten, terwijl verder een afwisselend programma werd afge werkt, waarbij de luim niet ont brak. Het werd een gezellige avond, waarbij de talrijke aanwezigen zich geen moment zullen hebben ver veeld. KERKDIENSTEN Ned. Herv. Gemeente. Grote kerk 10 uur ds. J. G. Jansen. Dopen: 5 uur ds. D. Westerveld. gevangemsoreaikant te Rotterdam: Nieuwe kerk 10 uur ds. J. D. Smids, 5 uür dr. L. J. Ca2emler: WesterkerK 9 en 10.30 uur ds. H. W Hemmes: Vredeskerk 9 cn 10 45 uur ds. J. Gras, jeugdkerk, Nieuwe Haven 155, 10 uur de heer A. Gerritsen. Ned. prot. Bond, hoek Westvest, 10.30 uur ds. P. J. Barnouw. Evans. Lutih. Gemeente, kerk Lange Nieuwstraat. 10 uur ds. J. van Leeuwen. Oud-Katholieke kerk, kerk Dam, to uur Hoogmis van de besniidems des Heren: Dinsdag s uur v.m, H. Mis van Driekoningen. Ned. Iterv. (Geref.) Evangelisatie, ge bouw Tivoll. 10 uur en 4 uur ds. v. d. Heuvel, Schoonhoven. Chr. Geref. Gemeente, kerk Warande 10 uur ds. A. Zwiep; 5 uur ds. A. Zwiep. Oud Geret. Gemeente, Geref. Jeugd huis, L. Haven 10 en 5 uur: ds F. Luyt. jes. Leger des Heils, Legerzaaf. L, Haven 2: 10 uur- Heiligmgssamenkmnst: 16.30 uur- Jeugdsamenkomst Gerrit Verboom stra at: 18 30 uur: Openluchtsamenkomst ID 30 Vorlossingssamenkomst, Evantr. Gem. Kerktaal, BrnersVeEt 53, 10 en 7 uur de heer J, Segaar Geref. kerk (art. 311 kerk Westvest 90. 8 en-5 uur-C.. Vonk.- Chr. Geref. Gem.. Vnlksgebouw Tuin laan 50, 10 en 4 uur; M. J. Middelkoop. Evangelisatie. aeb Broersvpst, achter de molen, 10 uur: eredienst; 4 30 uur: Dienst des Woords. Kerk van Je»us Christus va» de Hei ligen der Laatste Dagen. Lange Haven 59. 5 uur: godsdienstoefening. Gem. Gods „Pinkstergemeente", geb, Astoria. Kethcistraat 4b, 10 uur: de neer L. Daniël. Den Haag. Te bevragen bij het Hoofdbureau van Politie: (tussen 9 en 12 30 uur en 2—6 uur): grijze herenhoed, 1 paar wollen wanten, 1 paar glacé heren- handschoenen, zwart lederen dames- handschoen, oorbel (parelknop). bruin kindertasje met inhoud; doublé manchetknoop, jongensportemonnaie; huissleutel aan ring, Lipssleutel, handpomp, ring met 3 sleutels, con tactsleuteltje en huissleutel. Te bevragen bij de vinders: 1 paar grijze nappa handschoenen, v, Meurs, St. Liduinastraat 67a; capuchon van regenjas, H. v, Harmeien, Bilderdijk- straat 18c; bruine kinderwant, W. Walbeek, Da Costastraat 31; 1 paar glacé heren handschoenen, A. Storm, Blocmstraat 25b te Rotterdam; mili taire herenhandschoen, Heinsbroek. Poort u ga alsestraat 2b; 1 paar glacé hcrenhandschoenen. A, M. v. d. Borg, Kreupclstraat 27; 1 paar blauwe da- meswanten, C. Leven, Hoogstraat 158; rood-bruine want, L. v, Schmjdel, L. Kerkstraat 82; 1 paar bruin leren handschoenen, C. Krabbendam. Ru bensplein 17b; grijze want, R. Wou denborg, Numansdorpsestraat 6a; rood-stoffen boodschappentas!e. Wil- lrmse, 1c Tuinsingcl 15: wollen be renhandschoen Hamerslag, Stadhou derslaan 4b; gekleurde sjaal, A. v. d. Klauw, Rubensplein 21: pakie onder- kleding. Monden, W. Frankelandse- straat 53b: zwart kinderpetje. H. Be zem or, Talm a Ia a tl 9; dubbeel parel snoer, C. Bogerman, v. Ostadelaan 42b: zwart damesbeursje, inh 0.35, N. Vonk, Geert Reinderstraat 28a; bruin plastic beursje, Ozephius, Prof. Keesomstraat 8c: zilveren armbandje, v. d. Hoeven, Westvest 26c:-Zilver- bon van 2,50, Mevr, de Koning, Wa rande 158; kindertBsje, v. Hoek, Alb. Cuijpstraat 16c; dubbele rode porle- monnaie. Mak. Gasstraat 37; bruin kin der schoentje (r), J. Grootveld, v. Sv/indenstraat 76; 2 planken (bad- dtngs), Lansbergen, Schiedamseweg 82 CKethel». kinderbril; licht mon tuur, Knotsenburg, Nw. Maasstraat lib; sleutel. M. Putters, Ploegstraat 30: kettinkje met 2 sleuteltjes en een zakmesje. Mevr. van Geene. Nic. Beetsstraat 25a; lap gestreept flanel, Apotheek Jansen. Swammerdamsin gel 41; witte wollen want, H. Peters, B.K.laan 177; bruine alpinomuts, J. H. Woudenberg, Swammerdamsingel 27: bruin glacé handschoen, v. Gelo ven. Ale id astraat 44; regenpijpen, G. Sommcrdijk, Mendglsp&Qölpin 13b, Botterdam: bruin leren herenporte- mtmnaie. Mevxi Verschuren, Voome- sestraat 32c; bruine kinderportemon- naie, inh. j 2.15, v. d. Burg, Emma- straat 76 te Vlaardingen; gouden vul pen, M. Douw, B.K.laan no. 238; vul pen. licht grijs 'bruin gespikkeld, H. J. Heij, Oranjestraat 51b te Over- schie; vulpen, Fr. v. d. Tempel, Mar conistraat 65a; handpomp, E. Ballijns, Advertentie l. M.) TOT OVER F 10.000.- Mesdaglaan 6b; huissleutel. H. van Dongen, B.K.laan 201. Men gelieve na het afhalen van de voorwerpen bij de vinders het Hoofd- bureau hiervan in kennis te stellen. Burgerlijke stand Geboren: Maria d v P. A. Har te veld en G. van Dijk; Leen der t z van K. G. Verbeek en S. v. d. Pas; Cornelus z. van P. van Ark cn E. M. Th. Admiraal; Hendrika E. d van S. Steenbergen en G. J. L. Roggeveen; Theodorus C. H. M. z. van Th. C. H. Draer en M. H. Kinwei; Johanna M. d van J. W. v. d. Berg en L. van Leeuw-en; Martin B. z van J, Hoogendoorn en C. M. Kleinekoort. Overleden: B, Molendijk, 60 jr.; J. W. de Ronde, 75 jr.; M, v. de Kooij, 68 jr.: A, Windhorst, 61 jr.; T. Lambrechtse, 80 jr.; B. C. van Kempen, 76 jr, weduwe van A. H, van Zanten; W. M. P. Rietstap 66 jr.; H. J. van Noort, 60 jr. Treinongeluk in Korea: zC5-en:twintig doden POESAN. Een Zuidkoreaanse personentrein op de Bin Seoel-Foe- san is Vrijdagavond in een rivier gestort. Tengevolge van dit ongeluk kwamen 24 Zuidkoreaanse soldaten en twee bugers om het leven. Der tig andere personen werden zwaar gewond. WASHINGTON. De Republi keinse senatoren hebben eenstem mig senator Taft gekozen tot hun fractieleider. Senator Bridges uit New- Hampshire werd gekozen tot tij delijk voorzitter van de Senaat. Deze treedt op bij afwezigheid van vice-president Nixon. Demo cratische leden van de Senaat hebben met algemene stemmen senator Johnson uit Texas geko zen tct president van de Demo cratische fractie. De aftredende voorzitter van het Huis van Af gevaardigden, Rayburn, is door de Democratische afgevaardigden tot leider der Democratische Huis fractie gekozen. De Republikein. Martin wordt de nieuwe voorzitter. BERLIJN. De Wcst-Berljjnse dienst, die belast Is met de zorg voor uit het Oosten komende vluchtelingen heeft medegedeeld dat men niet meer in staat la nieuwe vluchtelingen behoorlijk on derdak te verschaffen. De 69 vluch telingenkampen en noodkampen zijn rol. Nieuwe vluchtelingen kan in het vervolg niet dan op zeer primi tieve wijze onderdak worden, ver schaft. Aardbeving in Costa Rica eist 26 slachtoffers San JOSé, (Costa Rica). Het aantal doden bij de aardbeving, die op 30 December Costa Rica teister de, is m de loop van Vrijdag tot 26 gestegen. Men gaat nog- steeds door met in het puin slachtoffers te zoeken. Het gebied, tvaar de aardbeving woedde, ligt ongeveer 16 km ten Noorden van de vulkaan Irgzp, die rookwolken uitstoot. Öp een hulppost in San Isidro vertelden enkele overlevenden, hoe by de aardbeving grote landver schuivingen hadden plaats" gevon den, die tonnen aarde en rotsen op de huizen en hun bewonera deden neerkomen. Met groot leedwezen ge ven wij kennis van het plotseling overlijden van onze lieve man, vader, behuwd- en grootvader, de heer SERVAAS TIMMERMANS in de ouderdom van 51 j. "Wed. M. Timmermans Hijs, S. Timmermans, J. -Timmermans- van Schenkhof, A. Timmermans, Ria. Schiedam. 2 Januari 1953. Buitenhavenweg 172. Geen bloemen. De begrafenis vindt plaats Maandag 5 Januari a.s, te 11 uur v.m. op de alg, begraafplaats te Schie dam. De Burgemeester van Schie dam J. W. PEEK en mevr, H. G. A. PEEK-LINTHORST betuigen met wederkerige heilwens aan allen hun har telijke dank voor de geluk- wensen bij de jaarwisseling toegezonden. BURGEMEESTER en WET HOUDERS van Schiedam betuigen met wederkerige heilwens hun dank aan allen die hun bewijzen van be langstelling bij de aanvang van het jaar hebben betoond. t GROENE KRUIS" te Schiedam vraagt flinke gezinsverzorgsters boven de 20 jr. Huis houdschool vereist. Zelfstandig het huishou den kunnende doen. Aanmelden Maandag 5 Jan. tusBen 8—9 uur 's avonds bij Mevr. J. M. v. d. Griend-Lingmont, Rubenslaan 16. Schiedam SCHIEDAMHoogsliaat 66 - TeMoan 68981 SCHIEDAM f' OPRUIMING Voorts eén fantastische col lectie regenjassen, pantalons, ulsters en sportcolberts tegen sterfc verlaagde prijren ZfET U 8ETER EN ZIET U ER BETER UIT I D. DIJKSHOORN OPTICIEN ST. UDUINASTRAAT 1 SCHIEDAM. TEL 67Ó49 2.— per weck REMBRANDTLAAN 64 TEL. 69572 Gevraagd op distillateurs-kantoor tc Schiedam Leeftijd 16—18 jaar. Sollicitaties met vermelding van volledige gegevens onder nr. S 694 bureau van dit blad. FABRIEK SINGEL 343 TELEFOON 69939 Filiaal: Vlaardtngcn HOOGSTRAAT 60, Telefoon 2335 Speciale verlaagde winierprijzen REGENJAS OF MANTEL (gabardine) X O donkerblauw of zwart verven J o,"— PANTALON, PULLOVER. VEST (trui) X 5 CA donkerblauw of zwart verven J JAPON, eenvoudig model, donkerblauw x x of zwart verven J REGENMANTEL (.Gabardine) X J MANTELS diep zwart verven J Keurig geperst GRATIS AFHALEN EN BEZORGEN Het vertrouwdste adres voor trimmen en scheren is en bluft: le Schied. Honden Badh. v. d. Steen, Hoogstr. 76, Tel. 66017- De man met 20 jaar practijk-ervaring. Voor feestjes, bruiloften, vergaderingen en vereni gingsavonden natuurlijk de nieuwe zaal van Wlm de Ruiter, Broersveld 55, Vraagt condities. Rookfauteulls, compl, met verende kussens 72.50. Al les eiken en eigen fabrikaat. H. J. Stentler. West Franke- landsestraat 79, tel. 69974. Glas In lood in elke gewens te uitvoering tegen uiterste prijzen, Vraagt prijsopgave zonder verplichting. Van Katwijk's Glashandel, Lange Kerkstraat 38. Tel. 68735. Voor al uw feesten en par tyen nog enkele avonden be schikbaar, pick-up installatie met nieuwste platen, billljkp nrüs, desgewenst met micro foon. J. Kooymans, p.a. Ma- rfaatraat 44 B. Te koop 1 paar schaatsachoe- nen, m. 38—39. Hofstee, Ju- lianalaan 40 Gaat U met vacantie? Ver trouw Uw dier dan toe aan de bekende dierenvriend met de modernste bewaar plaats, want ook Uw dier heeft recht op goede verzor ging. 3e Schied. Honden- badh.. Hoogstraat 76, telef. 66017. De man met 20 jaar practijk-ervaring, Te koop aangeb. blauwe le ren damesjas, m. 42, jacquet m. 52, hoge zijden hoed no. 7, Rembrandtlaan 22 a. Flinke zlt-slaapk. zonder pension voor dame of heer, Schiedam. Br. nr. S 692 bur v. d. blad. Eng. lessen voor beginners, gevorderden, conversatie, emigranten, billijke condi ties. Br. nr. S 693 bur. v. d. blad. onder redactie van Klaas Peereboom. j Verkrijgbaar bij: agenten en bezorgers van dit blad en aan ons kantoor.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1953 | | pagina 1