„De Ommelanden'' zoekt Friesland werkvv illig en in GELEZEN n Voorts Stakingsleiding doet een tegenzet in Kooten Geen betalingen meer aan specialisten van NYS hoeS«W2!!ÏÏ, Warmondss tolgaarder liep in fuik van A.N.W.B. Ook 3 Nederlanders komen voor Franse rechtbank NA 30 JAREN VAN STRIJD: Gewezen rijksbouwmeester vraagt eerberstel Paars sjaaltje LOZE GERUCHTEN EN NIEUWE STRIJD Amerikanen schoten dadelijk te hulp en gewogen ZIEKENFONDSRAAD BESLUIT: Jeugdige veekoopman Vrijdag verdwenen Bromslee" is geboren Arnhems Hof spreekt aetherpiraten vrij „WAT KRIJGT U?" - TWINTIG CENT Tarief, vastgesteld door Provinciale Staten, wordt voortdurend overtreden GEVOLG „COMBINATIE"-ZAAK Forrest, mysterieuze Amerikaan, wordt nog gezocht Regering iveigerde uitspraken der Kamer uit te voeren Vragen van Kamerlid over burgemeester van Finsterwoide Klachten over een omroepvereniging Kremlin „bevriest" politieke kwesties in Duitsland (Advertentie I. MA (Van onze correspondent) LEEUWARDEN. Na het kort geding tussen de coöpera tieve eondensfabriek „Fries land" te Leeuwarden en de nieuwe onder-directeur van „De Ommelanden" te Gronin gen, de heer B. Vooistra, wordt Friesland thans nog nauwer betrokken bij het conflict van „De Ommelanden", als gevolg van het feit, dat de directeur, de heer F. de Boer, momenteel pogingen in het werk stelt om arbeiders uit Friesland - naar zijn bedrijf te trekken. Aan het begin van deze week is de heer De Boer zelf naar Fries land gekomen, en hij beeft in de gemeente Achtkarspelen pogingen gedaan, om arbeiders te werven. Hij ■werd echter op de voet gevolgd door de stakingsleiding en bestuur ders van de Alg. Ned. Agrarische Bednjfsbond, die daarna onmiddel lijk hun standpunt ten aanzien van deze zaak nog eens hebben uiteen gezet. Alles verliep volkomen rus tig. Intussen heeft de heer De Boer gisterochtend in Groningen een persconferentie gehouden, waarop hij nadere mededelingen heeft ge daan over de zaak tegen de heer Noodlanding Groningen WASHINGTON. Dadelijk nadat de gezagvoerder van de KLM-Sky- master „Groningen", die zoals ge meld. een noodlanding in de woestijn van Dahran heeft gemaakt, had mee gedeeld, dat hij te kampen had met een tekort aan brandstof en dat hij 2ou tr chten te landen, heeft de militaire luchtvaart hulpdienst hulp ploegen ter assistentie gezonden Een V.S.-vliegtuig vertrok ogen blikkelijk en vond het gelande KLM-toestel. De parachutisten sprongen uit het toestel en seinden om een helicopter, die een arts meebracht. Geen der passagiers of bemanningsleden was gewond en al len zijn met auto's naar Dahran vervoerd. Vanmorgen zijn zij, met de KLM-Constellation „Utrecht", veilig en wel in Karatsji aangeko men. Moord op agent Van Eek Verdachten blijven in arrest WOERDEN, De gevangenhou ding van de beide verdachten in de moordzaak Van Eek, is Vrijdag op nieuw met 30 dagen verlengd. De tekenen beginnen er steeds meer op te wijzen, dat beide verdachten tot aan de openbare rechtszitting die uiteraard nog wel even op zich zal laten wachten in arrest zullen blijven. YOOR ous ligt <sen kloek en. lij vie boekwerk, waarin wij met veel genoegen hebben gebladerd, waarin wij met veel belangstelling en geboeid enige bijdragen hebben gelezen: het Nederlands Economisch en Cultureel Atcnter, een reeks monografieën over het Nederlandse bedrijfsleven. Neder landse bedrijven en voor de Neder landse samenleving belangrijke instel- uögen. Het ts het eerste deel, dat thans is uitgekomen. Met regelmatige tussen pozen zullen in alfabetische volgorde in volgende delen nieuwe bijdragen worden ondergebracht. Is het laatste deel een maal van de pers» dan heeft men een soort van encyclopaedia over Neerlands handel en industrie, die menen wij - door velen gaarne zal worden geraad pleegd. Zeker wanneer de volgende delen even verzorgd warden uitgegeven, voorden zfm van even goed foto. en illustratiemateriaal als deze eerste band. Van de alfabetische volgorde zo wordt ona in een inleiding meegedeeld - Is men in dit eerste deel met opzet afgeweken. Men was van mening dat bij de behandeling aan een aantal zeer bijzondere ondernemingen of instellin gen. die in onze volkshuishouding een belangrijke plaats innemen, bij de be schrijving voorrang moest worden ver leend. En zo vindt men in dit deel on der meer een bijdrage over de Neder landse Spoorwegen en de Koninklijke XNederlandse Jaarbeurs. Prof. mr. r. de Vries, voorzitter van scliree£ voor dit Economisch en cultureel Archief een warm-gestelde aanbeveling. waarmee het boekwerk opent. Onmiddellijk daarop volgt een „ten geleide' van de oud-minister van Buitenlandse Zaken, Z£, mr, D U Stikker. „O; raadselen der symetrie" ts de ti- te3 van een aantrekkelijk uitziend boekje over het damspel. De schrijver, de oud-kampioen van Nederland, F. Raman heeft gemeend in dit werkje zijn gezichtspunt omtrent de symotrisehe standen te moeten uiteen zetten en een z.i. nieuwe theorie hier over te ontwikkelen. Wij menen echter dat de heer Raman niet is geslaagd In zijn poging om (zoals een der beoordelingen, vooraf het noemt) een omwenteling in de theorie van het damspel teweeg tc brengen. Raman die naar onze mening behoort romantici onder de damspelers heeft niet de wetenschappelijke Inslag welke noodzakelijk is voor het vol brengen van een taak als door hem op genomen fn bovengenoemd werkje (Uit gave Technische Uitgeverij Oceco, Hil versum, 3.90). ts In de titel van het eerst besproken □oekje sprake van „raadselen" de titel van een ander geesteskind van Raman gewaagt van „slaggeheimen" en iv(j zit ten aus ook weer volop in de romantiek. Overigens valt van dit 2e werkje meer goeds te zeggen dan van het eerstge noemde Hier kan Inderdaad gesproken wor den van een aardige aanwinst voor de damliteratuur. Fraaie combinaties in rianaen van 20 x 20. worden gevolgd door damzetten. lokzetten en studies die bijna zonder uitzondering een aanwinst betekenen voor het technisch arsenaal van de damspeler. (Slaggeheimen in hei damspel, Techn. Uitgeverij Oceco, HÜ- t ersum, U 3.60). Vooistra en over ontevredenheid, welke zou heersen bij de eondens fabriek „Friesland" als gevolg van bet optreden van dit bedrijf tegen de heer Vooistra. Gisteravond is m Kooten <Fr.) door de A.NJV.B. een vergadering gehouden met het doel, eventuele werkwilligen uit de ge meente Achtkarspelen te bewegen, géén onderkruiperswerk te doen. De heer Vooistra, die wegens overtreding vfn een concurrentie beding met de „Friesland" is ver oordeeld tot een dwangsom van 1000 voor elke dag, dat hij het terrein van „De Ommelanden" be treedt, of, zo hij deze boete niet betaalt, tot lijfsdwang, heeft tegen deze uitspraak hoger beroep aange tekend. De directeur van „De Om melanden" heeft gisteren verklaard, dat de heer Vooistra nog steeds in dienst is. Bovendien zou het optre den van de eondensfabriek „Fries land" tegen de heel Vooistra, vol gens de heer De Boer, ontstemming hebben veroorzaakt bij het perso neel v van dit bedrijf tengevolge waarvan inmiddels enkele leiding gevende personeelsleden ontslag zouden hebben genomen, om in dienst te treden vaj. „De Omme landen". Géén onrust Bij informatie is ons meegedeeld, dat het hier twee onder-chefs be treft, die ontslag hebben gevraagd, omdat zy bij „De Ommelanden" een betere positie kunnen krijgen. Van ontevredenheid onder het personeel van de „Friesland" over de zaak- Voolstra is niets gebleken. Inmiddels is het er voor de vele werkloze arbeiders in Achtkarspelen niet gemakkelijker op geworden. Enerzijds kregen zij gelegenheid om aan het werk te gaan. (Er zou naar verluidt, met ingang van a.s. Maan dag reeds een bus naar Groningen gaan rijden met ongeveer 3D arbei ders uit deze gemeente). Anderzijds' werd hun met klem gewezen op de gevolgen van eventuele onderkrui perij. Op de gisteravond gehouden ver gadering heeft stakingsleider S. v, d. Ploeg de zeer talrijke bezoekers nog eens opgewekt, om niet in dienst van „De Ommelanden" te treden. (Van onze correspondent) AMSTERDAM De Ziekenfonds, raad heeft besloten, dat van 1 Jan. af de ziekenfondsen geen betalin gen mogen doen aan bij de Neder landtóe Vereniging van Specialisten (N.V.S.) aangesloten medici voor na die datum verleende specialistische hulp. Binnenkort zullen nadere me dedelingen worden gedaan ovr de maatregelen die in verband met deze situatie zullen worden geno men. Deze maatregel is het gevolg van de omstandigheid, dat de tussen de or ganisaties van algemene zieken fondsen en de Nederlandse Vereni ging van Specialisten gevoerde on derhandelingen over de honorering na 1 Januari niet tot resultaat heb ben geleid. De Ziekenfondsraad DEN HAAG Een veekoop man uit Haastrecht, de 22-jarige F. H. van Dijk, wordt sinds Vrij dagmorgen vermist. Donderdag is hij naar Achterveld bij Amers foort vertrokken om zijn verloof de te bezoeken. Uit Achterveld is hij Vrijdagmorgen om acht uur per bus naar Amersfoort vertrok ken, om vandaar per trein naar Zwolle te gaan, waar hij de vee markt wilde bezoeken. 2n de bus is hij nog gezien, sindsdien ont breekt ieder spoor. Waarschijnlijk had Van Dijk vrij veel geld op zak. Ook schijnt het, dat hij de laatste tijd met moeilijkheden te kampen heeft gehad. Deense koningin-weduwe wordt morgen begraven KOPENHAGEN De bijzetting van het stoffelijk overschot van koningin-weduwe Alexandrine vindt morgen (Zondag) in de grafkapel der Deense koningen in de dom te Roskilde, 30 kilometer bewesten Kopenhagen, plaats. In het gevolg, waaronder zich drie koningen zul len bevinden, namelijk de zoon van de overledene, Frederik van Dene marken, Gustaaf Adolf van Zweden en Haakon van Noorwegen, zal koningin Juliana vertegenwoordigd zijn door de Nederlandse gezant in Denemarken, de heer Lucien. Vandaag wordt een rouwplechtig- heid in het- slot Amalienborg te Kopenhagen gehouden. waarbij koning Frederik op uitdrukkelij ke wens van de overledene zelf de koninklijke kapel zal dirigeren, welke een compositie van Grieg zal spelen. NA DRIE JAAR experimenteren is de Haarlemse technicus C. P. de Jong mt in het bezit van een brom slee, die wanneer het sneeuwdek gunstig is, een snelheid nou veertig kilonieter kan halen. Drie jaar pe- Eeden kocht de heer De Jong een Duitse bobslee en een bromfiets- motor. Zolang er sneeuw lag tracht te hij zijn plan een bromslee te bouwen - te verwezenlijken. Als de dooi intrad werd de motor weer losgeschroefd en op een fiets ge monteerd. Nu is de bromslee einde lijk klaarZij wordt voortbewogen door een vliegwiel met schoepen. Als het vliegwiel draait grijpen de schoepen in de sneeuw en komt-de slee in beweging. Er zijn twee ver snellingen en verder zit er een rem op de bromslee. heeft zich verenigd met het stand punt. dat de ziekenfondsorganisaties in dezen hebben ingenomen. Dit be tekent dus, dat de bij de N.V.S. aangesloten specialisten van 1 Jan. af niet meer aan de ziekenfondsen zijn verbonden. Verzekerden, die door hun huis arts worden verwezen naar een niet aan de fondsen verbonden specialist, kunnen van het ziekenfonds op ver toon van kwitantie volledige ver goeding krijgen van de aan deze specialisten betaalde kosten. Van de regel, dat de ziekenfondsen geen betaling mogen verrichten aan de bij de N.V.S. aangesloten specialis ten mag slechts in bijzondere ge vallen worden afgeweken. De N.V.S. bestaat uit tweehon derd specialisten, die in tie loop van 1952 uit de bij de Koninklijke Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst aangesloten Landelijke Specialisten Vereniging (L.S.V.) zijn getreden, Omdat zij het niet eens waren met de honoreringsregeiing. die de L.S.V. met de ziekenfondsen had afgesloten, en waarbij een pla fond voor de aan alle specialisten tezamen uit te keren bedragen was vastgesteld. De leden van de N.S.V. wensen vergoeding op verrichtings basis, zonder „plafond". i Adv f maar... Grote spruiten of.. kleine spruiten Veroordeling juridisch niet mogelijk ARNHEM. Het Gerechtshof heeft Vrijdag drie aetherpiraten vrij gesproken, omdat naar zijn oordeel de tenlastelegging zodanig was ge formuleerd, dat daarop geen veroor deling tot gevangenisstraf mogelyk was. De drie beklaagden, twee uit Almelo en een uit Vriezenveen, had den. nadat hun geheime zender „Pechvogels" uit de aether was ver wijderd en rij gestraft waren, met de zender „Pechvogels II" geope reerd. Alle drie waren door de poli tierechter te Almelo tot vrijheids straf veroordeeld. De procureur-ge neraal bij het Hof had een maand, twee maanden en vier maanden ge- eist.' Motorrijder op gladde weg verongelukt MAASTRICHT. Tengevolge ven de gladheid is Vrijdagmorgen de 33- jarige motorrijder J. Knooren uit Heer op de weg naar Gronsveld geslipt Zijn motorfiets botste tegen een langs de weg staande perso nenauto, waardoor K. ernstig werd gewond en naar het ziekenhuis „St Annadal*' moest worden overge bracht. Daar is hij overleden. WARMOND. De Warmondse tolgaarder is Vrijdagmiddag in de fuik gelopen. Ir C. A- Kuysten, chef van de vcrkeersafdeling van de ANWB, passeerde omstreeks half drie met een personenauto vol getuigen dit gehate tolhek en vroeg: „Wat krijgt u?". De dienstdoende tolgaarder antwoordde: „Twintig cent". Ir. Kuysten betaalde onder getuigen twee dubbeltjes en daarmee was bewezen, dat de tolgaarder in overtreding was. Bij besluit van Prov. Staten van zaak, dus het stelselmatig overtre- Zuid-Holland mag voor een perso nenauto sedert 1 Januari 1951 aan dit tolhek slechts vnf cent worden geheven. Het heeft twee jaar lang klachten bil de verkeersorganisaties geregend. Vaak werd ter plaatse ge protesteerd. maar dan was het ad vies: „bétalen of omrijden". En aan gezien krachtens de hcensie van 't Warmondse tolhek binnen vijf ki lometer afstand geen andere over gang over de Haarlemmervaart mag worden gemaakt, betekent dit om rijden om in Warmond te komen meer dan twintig cent kosten De ANWB heeft besloten deze (Advertentie i. M.) WINTER HANDEN? MARSEILLE - In een grote actie om de strijd tegen de zeero verft Ja het gebied van de Middellandse Zee op één plaats te concentreren heeft de internationale politie zeven zee lieden, onder wie drie Nederlanders, Engelsman, Van Delden en Berg huis uit Tanger uitgewezen en hen onder jurisdictie van de rechtbank in Marseille geplaatst. (Van een onzer redacteuren) DEN HAAG. Reeds dertig jaren wordt de Nederlandse publieke opinie verontrust door hetgeen is wedervaren aan de rijksbouwmeester J. A. W. Vrftman, die in 1923 werd gearresteerd en in de cel gesloten wegens vals heid in geschrifte, op het ogenblik dat de ministerraad zftn benoeming tot directeur van de Rijksgebouwendienst reeds had goedgekeurd. Op 18 Fe bruari 1925 heeft het Haagse Gerechtshof hem veroordeeld tot zes maanden gevangenisstraf. Hij had toen bijna 30 maanden In voorarrest doorgebracht en was, voordat omtrent zftn schuld door de rechter was beslist, op 1 Januari 1924 oneervol ontslagen. Sedert dit tragische lot de heer Vrijman trof, heeft hij niet opgehou den om aan de Kamers der Staten- Geueraal te adresseren om eerher stel en schadevergoeding. Doch aan de door de Kamers ten gunste van adressant gedane uitspraken weiger de de regering steeds geheel gevolg te geven. En nu is dezer dagen de thans 87- jarige heer Vrijman met zijn raads man wederom voor de commissie voor de verzoekschriften uit de Eer ste Kamer verschenen om zijn zaak uit de doeken te doen. En dan blijkt, dat hij in 1888 op het bureau van de toenmalige rijksbouwmeester in dienst trad en door zijn bijzondere bekwaamheden later zelf rijksbouw meester werd. In deze functie was hij in 1919 betrokken bij de bouw van laboratoria van de Technische Hoge school te Delft, waarvoor toen, met uitdrukkelijke machtiging van de toenmalige minister van Onderwijs bewerkte natuursteen in Duitsland is gekocht door bemiddeling van een Nederlandse aannemer. De aankopen werden betaald op grond van de waarheid niet geheel dekkende de claraties van bedoelde aannemer, door de heer Vrftmart voor deugde lijk verklaard. Dit is dan het misdrijf, dat zulk een tragische nasleep heeft gehad, doch dat het gevolg was van praktij ken bft de Rijksgebouwendienst, die daar reeds gebruikelijk waren toen adressant (in 1906) tot rijksbouw meester werd aangesteld. Het onge regelde van die praktijken kan met alleen de dienst en de heer Vrijman persoonlijk worden verweten, meent de commissie voor de verzoekschrif ten, doch evenzeer het departement en waarschijnlijk zelfs de regeringen, die zulke praktijken duldden en lie ten voortbestaan. Bij de wet van 15 April 1931 werd de heer Vrijman een wachtgeld toe gekend tot aan zijn pensioengerech tigde leeftijd en werd hem 30.375 terugbetaald, welke hij het Rijk had voorgeschoten door het doen van be talingen, die vertraagd werden door omslachtige administratie. In 1942 heeft hij als voorschot op de te ver wachten schadevergoeding (daarom trent zouden in 1940 de ministers Bolkestein en De Geer het eens ge worden zijn) door beslissing van de Duitse autoriteiten 50.000 ontvan gen. De commissie keurt dit af en komt tot de conclusie, dat hiermede de eis van schadevergoeding is afgedaan. Wat het eerherstel betreft meent zij, dat de regering verzocht moet wor den om het leed, dat de heer Vrijman heeft getroffen zoveel mogelijk te verzachten, kan het 2ijn door het als nog verlenen van eervol ontslag. Eervol ontslag geven aan een amb tenaar, die een veroordelend vonnis wegens misdrijf te zijnen laste heeft, kan men weliswaar niet van de re gering verlangen. Doch zij heeft hier zelf een precedent geschapen, door kort geleden in een dergelijk geval eervol ontslag te geven. (De, commissie doelt hier waar- schijnlijk op het eervol ontslag aan de directeur van de Leeuwarder ge vangenis, die wegens verduistering voorwaardelijk veroordeeld was. Red.). Ook werd te verstaan gegeven dat misschien de Amerikaan Paley, die op 19 December door de Ameri kaanse consulaire rechtbank te Tan ger schuldig is bevonden aan mede plichtigheid aan de affaire van. de Nederlandse kustvaarder „Combina tie" zal worden uitgewezen. Het zevental zal eerst voor de rechtbank in Aix en Province ge bracht worden - om vast te stellen of zij berecht zullen worden wegens zeeroverij in verband met de over val op de „Combinatie" of dat hun slechts de smokkel van Amerikaan se sigaretten uit Tanger naar de Europese Middellandse Zeehavens ten laste gelegd zal worden. De goed georganiseerde smokkelarij, welke geleid heeft tot onderlinge oorlog tussen de drie best toegerus te benden, heeft de Franse regering vermoedelijk al driekwart milliard gulden gekost aan onbetaalde in voerrechten. De zaak kwam aan het licht toen de motorbarkas „Esme", eigendom van de Amerikaan Wright uit Tan ger de „Combinatie" -naar lading sigaretten afnam. De „Esme" werd later veriaten op de kust gevonden. Wright, die beweert dat de „Esme" zonder zijn voorkennis of toestem ming gebruikt is. is geen mede plichtigheid aangewreven. Be meest opvallende figuur in het groepje dat naar Marseille is ge stuurd is de Australiër Townsend, schipper van een andere motorbar kas, de „Laloom", een schip van Paley. Faiey is door Townsend voor de rechtbank een gemene leugenaar genoemd die hem altijd om geld lastig viel en het dan in nachtclubs verbraste. Een andere Amerikaan, de ge heimzinnige Forrest uit New York, van wie men gelooft dat hij de lei der van de grootste der .grote dne" is, wordt m het gehele Middelland se Zeegebied gezocht. Op 19 Decem ber is te Touion een arrestatiebevel tegen hem uitgevaardigd. DEN HAAG. In een zestal vragen van het Tweede Kamerlid Haken (CPN) aan de minister van Binnenlandse Zaken wordt gesug gereerd, dat burgemeester Tuin van Finsterwoide onbeheerst zou znn opgetreden en twee personen, onder wie een zwangere vrouw zou hebben gestompt. Het gedrag van de man nen en vrouwen, die met „de bur gemeester kwamen praten over aanvulling van hun werklozenuit- kering" was, volgens de heer Ha ken, zodanig beheerst, dat de aan wezige politiemacht geen aanlei ding zag om met geweld op te tre den, „zulks m tegenstelling tot de burgemeester". In zijn laatste vraag verzoekt de heer Haken om de burgemeester van Finsterwoide direct van zijn functie te onthef- fen. DEN HAAG. Bij de openbare beraadslaging over de begroting 1953 van zijn departement heeft de minister van Onderwijs, Kunsten en W. de Tweede Kamer enkele gegevens toegezegd over een aarpal klachten, die hem in de afgelopen twee iaren hebben be reikt over uitzendingen van een der omroepverenigingen. Genoem de gegevens heeft de minister thans de Kamer aangeboden in een nota met tien bijlagen, ter vertrouwelijke kennisneming door de leden. (Uit het debat in de Tweede Kamer is af te leiden, dat de omroepvereniging, welke hier in het geding is, de Vara is. Red.). den van het besluit van Provinciale Staten en op grond daarvan de wil lekeur van de tolgaarder, krachtig aan te pakken Nog Vrijdag werd een brief met protest en klacht na mens de ANWB naar Gedeputeerde Staten gezonden Men hoopt en ver wacht. dat dit optreden gunstige resultaten zal afwerpen. De Warmonder tol, twee hoge ijzeren spijlhekken naast een tol- gaardershuisje op een smal stenen bruggetje over de Haarlemmervaart, is een plaag 'voor het dorp War mond èn voor het toeristi sche en doorgaande verkeer. Het tolrecht werd in 1639 door de Sta ten van Holland afgeleid uit een veerrecht, dat reeds in de vijftiende eeuw bestond. Gedeputeerde en Provinciale Sta ten van Zuid-Holland hebben in 1950 in den brede de billijkheden en onbillijkheden van het Warmon derhek overwogen en tenslotte een tarief van vijf cent per auto, twee cent per motorfiets, een cent per fiets enz. vastgesteld. De eigenares se van de tol. die deze met twee zoons exploiteert, trekt zich van dit tarief niets aan. De opbrengst van de tol werd in 1950 op ongeveer f 30.000 geraamd. Gezien de zeer lage onderhoudskosten (van de op brengst behoeven geen wegen on derhouden te worden), achtten Pro vinciale Staten een opbrengst van f 7.000 voldoende. Een poging tot aankoop van de tolrechten stuitte op de vraagprijs af: driehonderd duizend gulden. Vooral de Warmondse wethouder D© Vroomen heeft zijn uiterste best gedaan om het lastige obstakel weg te krijgen. Hij liet er niet ver vandaan een pont leggen, maar dit werd na een. proces verboden. De gronden naast de tol behoren aan de eigenaresse. Toen de brug door de gemeente Leiden verbeterd zou worden, moest een noodbrug wor den geslagen. Daartoe moesten palen in die grond worden gesla gen. De tolgaarder vroeg en kreeg tweeduizend gulden schadevergoe ding voor het slaan van deze palen en.... bleef tol heffen. BERLIJN. Het Russische com mando in Berlijn heeft uit Moskou instructie ontvangen om de eerst komende maanden geen besluiten te nemen, waarmee politieke richtlij nen gemoeid z(jn. Dit werd Vrftdag in geallieerde kringen in Berl«n vernomen. Onmiddellijk werd de veronderstelling geopperd, dat het Kremlin alle met de koude oorlog samenhangende kwesties, althans in Duitsland, „bevroren" heeft in af wachting van een mogelijke ontmoe ting van maarschalk Stalin en de nieuwe president van de V.S. Eisen hower. De houding van de Russen trad aan de dag tijdens een Nieuwjaars bezoek van de Amerikaanse Hoge Commissaris Reber aan de Russische generaal Tsjoeikow. Reber zei na af loop, dat hij geprobeerd had Tsjoei kow oen oplossing voor te leggen van enkele lopende geschillen tussen Oost en West. Tsjoeikow had echter heel vriendelijk te kennen gegeven, dat hij de eerstkomende maanden geen besluiten zou kunnen nemen met betrekking tot de door Reber aangesneden problemen. O OMDAT ik een dun paars sjaaltje voor mijn vrouw moest kopen, ging ik een grote winkel binnen en zei het tegen-de bediende, een autoritaire man van een jaar of veertigmet een kort kuifje en een onnodige knevel van giraffen-haar. Hij luisterde ernstig naar mijn verlangen, nam een lange ladder tn klom daarop naar de nok van het bouwwerk, waar hij een grote, stoffige doos pakte, die hij vervolgens met levensge vaar naar beneden droeg. Er za ten allerlei kleine doosjes en trommeltjes in. Eén voor één maakte de man ze open en pas de laatste bevatte een dun sjaaltje van hard, exceem-verwekkend begrafenislila. ,JJaór hebben we wat we zoe ken". riep hij en keek mij loerend aan. Toen hij nog boven op de lad der stond en ook later, tijdens het doosjes openen, had ik stilletjes staan bidden dat hij een prachtig sjaaltje te voorschijn brengen zou, want als zo'n vreemde meneer zich al die inspanning getroost, zit je moreel min of meer aan hem vast, vind ik. Nu echter duidelijk was dat mijn rrouio dit floddertje zonder meer zou afwijzen, dacht ik: Misschien kost het maar een kwartje. Dan kan ik het kopen en buiten aan een hond geven". En ik vroeg: „Wat is de prijs?" „Deze komt op vijf vijf en ze ventig. meneerzeide man. Hij liet mij geen ogenblik uit het oog en stond er gespannen bij of hij tot handgemeen zou overgaan als ik nu ..neen" dorst zeggen. Daar voor bevreesd, koos ik de midden weg en ping me er uit liepen. „Hemeltje, dan heb ik geen geld genoeg bij me", begon ik, met het doel nu een rookgordijn van later- nog-eens-terugkomen te scheppen, waarachter ik mij uit de voeten zou kunnen maken, maar hij prik te er dadelijk doorheen en sprak agressief: „Geeft u dan maar wat u hebt, dan leg ik het sjaaltje voor u apart en kunt u het ontbrekende geld even thuis paan halen." Hij keek met een nou-jij-weer blik. „Nee. dat kan niet", zei ik, „want ik too on nogal ver weg." „Wdar dan?", snauwde hij. „In de Duynstraaf'loog ik, want dat kan ik goed, straten liegen. „Dat is toevalligIk_ ook!", riep de bediende, grimmig lachend. „Op welk nummer woont u?" Ik ging eens op mijn andere been staan. Het was erg warm in de winkel. „Vef en tweertigzei ik. „Wat?" Nu ja, ik kon er niet om heen. Ik moest een keus doen. Transpi rerend wan spanning gokte ik: „Vijf en twintig". Even draaide de hele winkel om mij heen. Toen het beeld weer duidelyk toerd, stond ik achter de toonbank, gekroeld door een on draaglijke jeuk op mijn bovenlip. Ik had een snör! Ik voelde me opeens kleiner en 'dikker en ouder. Ik was veranderd in de bediende. „Vijf en twintig", dacht Ik, sufferd je moest natuurlijk weer net zijn% nummer raden." Maar het was niet anders. Om zes uur reed ik moedeloos met de tram naar de Duinstraat en stak. er de sleutel in het slot. Een le lijk, mager mens kwam me tege moet en riep: Dag Piet!" Met die vrouw moet ik sindsdien zien rond te komenwant we zijn wel degelijk getrouwd, de foto staat zes bij negen op het buffet. Meest al zeurt ze over allerlei wezen loze dingen aan mijn hoofd. Dan geef tfc haar maar eens een stomp, want daar ziet ze geen kwaad in. En elke ochtend moet. tfc naar die zenuwc-winkel. Ik weet natuurlijk helemaal niet wat de boel kost en waar alles staat, dus de bonje met de baas is niet van de lucht. Op dte manier wordt mijn hu meur er bepaald niet beter op. Als er klanten zijn loop ik op eieren en als er niemand is. sta ik maar aan dat enge mens thuis te denken. En die snor kriebelt als een mierennest. Maar raad eens wie er vanmid dag binnenkwam? Ik! Om een paars sjaaltje. Nou, dat tuist ifc te staan. Ladder op, ladder af, doos jes open en: ,£>eze komt op vijf vijf en zeventig, meneer". Én daar begon ik te draaien hoor. „Hemeltje, dan heb tfc niet ge noeg geld by me." Toen kon ifc me echt niet langer inhouden. „Vuile leugenaarschreeuwde ik, „je hebt een tientje in je zak." En ik schopte mezelf de straat KRONKEL op. (Advertentie LM.) Dames! Vooral nu Hamea-Geiei voor Uw handen. In Japan is het ook koud, net als hier. En net als de kwekers in AaZsmeer en Bos koop verpakken de Japanse tuin ders hun heesters en planten in stro hulzen. Maar dm zijn dan toch an ders dan hier. Ieder struikje krijgt een mooi kroontje van stro. Want. zeggen de Japanners, 's zo mers kunnen de planten zichzelf mooi maken, dan hebben ze er recht op, dat wij het 's winters voor ze doen. Om muzikaal te beginnen: de Italiaan se tenor Ben ja mi no Glgli is grootoffi- cier m de Orde van Verdienste gewor den. In Hul] is gisteren een postduif aan- gekorricn. afkomstig van de Britse traw ler Cape Spartel, die onderweg is naar de Noordpool De duif had een Nieuw jaarsboodschap bn zich voor koningin Elizabeth. Een andere Nieuwjaarszoet kw.im van de American Automobile Associa tion. De groet was bestemd voor de Ne derlandse jongens en meisjes van de school verkeersbri ga des. De ANWB is zo tevreden over het werk van de patrouil les dat ze besloten heeft ze uit te brei den. Darmstadt in West-Duitsland heeft een beroemd schilderij van Hans Holbein aan Bazel geleend. Bazel heeft nu twin tig Duitse kinderen vier weken te loge ren gevraagd. De twaalf glazenwassers van Peoria (Illinois, V.S.j zbn gaan staken, niet om dat ze mser loon willen hebben, maar omdat ze het per dag m plaats van per weck wensen. Het is ook nooit goed. In Bh opal m India zijn 200 slagers zonder werk. gekomen toen op religieuze gronden een verbod werd uitgevaardigd om koeien te slachten. Op de spoorlijn Duinkerken—Parijs waren bij Duinkerken twee broers aan het vechten. Ze gingen gewoon door toen de trein aankwam. Fluitsignalen hiel pen niet en de machinist was met zo goed of hls moest van zijn. machine af komen. Toen ging een van de broers er vandoor. De trem ging verder mat ver traging.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1953 | | pagina 2