n n C a<;knda Nederl. Spoorwegen boekten een bevredigend 1952 Oude herinnering aan onze Varkensmarkt Wordt ijsrevue bedreigd door sabotage? J f Ds. Hauerschmidt (Piet Paaltjens) kon er smakelijk over vertellen Er wordt weer geschaatst Papierophaler valt van de trap Congr Schilder gedood door een ontploffing DE A VONT UREN VAN KAPITEIN ROB 240 Nieuwe electrische locomotieven staan op stapel Nieuwe 1- en 2-stel- rijtuigen met motor Ijsmachine op raadselachtige wijze defect geraakt Geen nieuwe gevallen van kinderverlamming Prins maakte grote tochten op de Canarische eilanden Staking in haven van New-York geëindigd SCHIEDAM SCHIEDAMMERS KOOPT IN EIGEN STAD 2 Dinsdag 6 Januari 1953 Enige tijd geleden konden wij wijzen er» de herlevende, echt-Scbiedamse Iradltie van de Varkensmarkt. die eerlyds werd gehouden r,p de tweede Vrydag van November. Meer en meer blijken de weinige bakkers die zich nog met de bereiding van de bekende „spikkelaas-varkens" bezig houden* aftrek te vinden voor hun waar. Uit een oude jaargang van het ook at ter ziele gegane Schiedamse Jaarboekje diepte de redactie van de „Sehie- damse Gemeenschap" een artikel op van de hand van ds Fr. Haversehmidt, die ter gelegenheid van het 95-jarig bestaan van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen herinneringen ophaalde aan deze, ook in zyn tijd al ver dwenen markt. Middelpunt van zijn verhaal is de oude bakker Henke- mans die deze wonderlijke herdenking op z'n naam had staan. ..Er is een dag in het jaar, die elke Schiedammer heilig is. Ten opzichte van de overige feestdagen is de zienswijze verdeeld, of, indien men hel er over eens is, dan is het slechts omdat men er elders evenzeer prijs op stelt. Doch deze dag is uitsluitend Schiedams, en om de tweede Vrijdag van November naar behoien te vie ren, werkt alles eendrachtig mede. wat met of zonder de moedermelk, de geur onzer havens en fabrieken in mocht drinken. Wij hebben niet, als Leiden. Alkmaar, Groningen, onze ontzet fees ten. Hoe zouden wij ook? Wij zyn nooit belegerd' Maar wij hebben onze Varkensmarkt. cn wij tarten alle steden, zo buiten als binnenlands, om ons iets aan te wijzen. dat daarmee op één lijn kan wordeh geplaatst. De oorsprong van deze jaarlijks v.-eerkerende en steeds even genoeg lijke gebeurtenis schuilt in het duis ter. Misschien zou men om hem te ontdekken moeten opklimmen tot vóór de invoering van het Christen dom en tot de zwijnenoffers die een maal ook in deze streek aan Tfro, de God des lichts en der liefde, zullen zijn gebracht. Zóveel staat vast. dat reeds in de oudste, mij bekende, uit gave van Baedekers Reisboek voor België en Holland gewag wordt ge maakt van niet minder dan 30.0ÖÖ varkens, die hier jaarlijks met spoe ling worden vetgemest. Wat moet het in die dagen gezellig zijn ge weest aan de boorden van de Schie! "De bevolking onzer veste bedroeg, naar dezelfde berichtgever, nog geen 15.000 zielen, zodat men er dus °P Iedere ziel minstens twee varkens vond. Kom daar nu eens om! Het merkwaardige van onze Varkens markt is thans juist gelegen in de omstandigheid, dat zij geen spoor Burgerlijke Stand Geboren: Jan C„ z. van J. E. v. d. Berge en C. van Baaien; Pamela F. L., d. v. J. ten Hoope en J L. Metse- tnakers; Margaretha J., d. v. H. Zand wijk en I. A. Osterholt; Hendrik, z. v. H, M. F. Achterberg en T. Moer er; Alberta, d. v. A. J, Carree en A. Ku- lik; Elisabeth M.. d. v. J. A. Schrau- wers en A. M. Snoeren; Clara H. J. M., d. v. H. J. van Raaij en C. C. M. Meijster; Geertruida C. M., d. v. P. M M. de Vries en K. Droog; Elisabeth d. v. J. Verbiest en F- J. Kroonen; René, z. v, K. Koppe en W. Bijl. Overleden; L. Baks, 53 j. G. Pape, 85 j. weduwe van A. Goudzwaard. (Advertentie 1. M.) ■\BAIAKS Omdat juist in de Januari- opruiming de meeste Rot terdamse huismoeders hun linnenkast eens goed onder handen nemen, hebben wij speciaal in onze' afdeling lakens, slopen en doeken, aanbiedingen die hetnü voor iedereen mogelijk maken om er weer als van ouds in te zitten. Badstof keukendoeken, die jarenlang als een luxe werden beschot- <vd, kunt U nu overal hangen waar U tot heden een gewone blauwe handdoek gebruikte, want diezelfde luxe Badstof keukendoeken koopt U nu voor een prijs, waar U nauwelijks een gewone gladde doek voor kunt kopen. Woensdagmorgen om 9 uur begint de verkoop van een grote partij Badstof keuken handdoeken 60 x 60 cm. in zes verschillende kleur stellingen nu voor Postorders onder rembours V/'iNKE' CENTRUM 8INNENWFR van een levend varken te ontdekken geeft. Voor een jaar of wat werd. onder een luid gehuil, het laatste exemplaar ten behoeve van het Weeshuis der Hervormden in de, Stadswaag op de schaal gehesen. Men wilde, dat de toenmalige regen ten en regentessen de plechtigheid biiwoonden en. in 'n halve cirkel ge schaard. zich tot een gedachtenis lie ten fotograferen. Hoe het zij. een feit is. dat de grote dag. de dag van Schiedam, sedert mensenheugenis door de lieve jeugd van Broersveld en Gorzen des avonds tevoren reeds met een aangenaam geloei op koe hoorns en holle kruiken ingewijd, (ook dit doet vermoeden dat wij hier met een overblijfsel van het oude Heidendom te maken hebbent een feit. dat hip. en met hem een der bes te uitingen van ons volksleven, op het punt stond van voorgoed in on beduidendheid en vergetelheid weg te zinken. toen een man toen de kunstenaar, de twee- (ja drie) voudige op "wie ik daareven een (hoewei voor ditmaal niet onver deeld welwillend! oog had de vernederde uit haar schande ophief. Zijn duim in het weke deeg zettend, schiep hii het spikkelaasvarken. Ik zeg dat hii het schiep. En zo sprekende bedoel ik niet, dat er vóór hem geen pogingen gedaan zijn om iets dergelijks in het aanzijn te roe pen. Ieder ontdekker hoeft zijn weg bereiders, en zo is er hier en daar nog wel in snoepwinkeltjes verkrijg baar, wat aan de eerste, rtiwe grepen van de menselijijke geest op dit ge bied doet denken. Ja, ik ken deftige uitstallingen, waar men. met betreu renswaardige hardnekkigheid, tot op de huidige dag een zijpad schijnt te volgen, dat hoe langer zo verder moet uitlopen op on natuur en verval van alle ware kunst. Maar al zulke verschijnselen wijzen er slechts te beslister op, hoe datgene, wat mhn vriend (doch nu. meer of min. mijn vipand. helaas!) op de 2de Vnidag in November, van een jaar dat. ik ver geten ben, uit zijn atelier te voor schijn bracht om het voor het ven ster \*an zijn magazijn ten toon te spreiden, een nieuw tijdperk opent in de geschiedenis, neen het geboor te-uur zelfs van de spikkelaas- varkens, Wat men toen voor het eerst te zien kreeg, dat leefde. De staart, bijvoorbeeld Iedereen ver wonderde zich, dat hij niet kwispel- de. En toch het was geen slaafs rea lisme, De werkelijkheid vooral bij het zwijn niet onverdeeld aanlokke lijk. werd getemperd door wat de kunstenaar ontleend had aan de we reld der ideeën. En zo, om iets te noemen, stond op een der zijden van het dier. in reuzencijfers van gesmol ten suiker, het aantal Nederlandse ponden dat het woog. Een denkbeeld, niet alleen geheel nieuw, maar dat (mocht het ook al niet op de handel in levende varkens kunnen worden overgebracht) in zijn toepassing be stemd was, aan een volslagen om en teling in die der nagebootste (en laat ons zeggen meest degelijke) de doorslag te geven. Immers het sprak tot de verbeelding, en. wie weet niet. hoe zij het is. die meer dan de stof fel hke hoedanigheid der voor tong cn maag berekende dingen, waar het de vraag naar lekker en duur geldt, het laatste woord behoudt» Geef iemand een redelijke sigaar, maar zet er een gezicht bij of het iets heel bijzonders is. Straks zult gij hem met een zekere geestdriftige aandrang horen, vragen, waar gij die soort vandaan hebt. Noem een vocht johannesberger of Lafitte. of laat uw wijnkoper zich iets ontvallen van 70er gewas en van een „klein over gebleven partijtje"; aanstonds gaan gehemelten tegast aan een bouquet, dat anders licht onopgemerkt was gebleven. Wat een geel kleurtje jonge klare plotseling oud en onein dig zachter maakt! En zó ook: schrijf op een spikkelaasvarken van enige omvang „10.000 kilo", en men waagt er zijn laatste kwartje aan. om het zo mogelilk in triomf naar huis te kunnen laten dragen, en onder een gewaarwording of men kans zag er met zijn familie de hele winter mee door te komen. Naar dit laatste trouwens was de speculatie van de uitvinder van het spikkelaasvarken henengericht. Hij liet zijn wonderdieren verloten, voor 25 ets, het lot. En terwijl het deelne mers stroomde, (kleinen die hun spaarpenningen offerden, en weke ouders of ooms en tantes, die hun lievelingen gelukkig wensten te ma ken), sneed het kunstenaarsmes ook nog aan deze kant, dat de hoofdprijs geregeld op het nummer van een beste klant"viel". Zowel op de baan van de Schie damse IJsvereniging als de sproel- jjsbaan van het tennispark Spierings- hoek is Maandag alweer volop ge schaatst. Ook vandaag zullen de lief hebbers er terecht kunnen. De grote ijsbaan moest na de openstelling gis teravond om kwart over negen weer worden gesloten in verhand met de toestand van de ijsvlakte, waarvan de bovenlaag tamelijk bros was. Et is nadien nog geveegd, en de baan werd opnieuw bespoten. Jn een pand aan de Prof. Kamer- lingh Onnesl. tuimelde Maandag öe 2f-jarige papierophaler P. J. Piersma van de trap. Terwijl hij zich met een jmsi gevulde papierzak naar bene den begaf, verloor hij zijn even wicht. De man raakte door de val bewusteloos. De GGGD bracht hem naar het gemeenteziekenhuis, waar bleek, dat hit er met een arm uit de kom en enkele kneuzingen nog betrekkelijk goed was afgekomen Later kon hij naar zijn woning wor den overgebracht. Wat men moet weten: Apothekers-nachtdienst: Apotheek C. I. Jansen, Swammerdamsingel 41, Bellen bjj ongeval: G.G. en G.D. Tuinlaan 89. Telefoon 69290. Tentoonstellingen: 20 December18 Januari, Stede lijk Museum Da 105, Zo 25 uur. Schilderijen uit de zeven tiende. negentiende en twintigste eeuw (\eizameling B de Geus v d Heuvel.) Toneel: 8 Januari, Passage-theater, 8 u: „Co media" brengt voor Kunstkring „De Ander". 10 Januari, Musis Sacrum. 8 uur: Tone elver. „Tot Steun in den Strijd" met „Tehuis voor Dak lozen". Films: Passage, Da 2 en 8 uur: Lime light (alle leeft.). Monopole, Da. 2, 7, 9 uur: La Traviata. Bijeemkomsten: 9 Januari, Musis Sacrum, 8 uur: V AR A-aethe rf orum 10 januari. Volksgebouw. 8 uur: Feestavond vereniging „Gruno". Remmen deugden niet Ondeugdelijke remmen van een personenauto veroorzaakten Maan dagavond even voor zes uur een bot sing ter hoogte van de Hema. Even als de personenauto liep de geram de driewieHge bestelauto schade op In Augustus a.s. jres van Wereld- federalisten in Kopenhagen Bezinning op grondslag van wereldregering (Van onze correspondent) AMSTERDAM. De uitvoerende raad van de Wereldbeweging voor Federale Wereldregering is dit week einde alhier bijeen geweest voor besprekingen over de technische opzet van het congres der be weging, dat in 1953 van 23 tot 30 Augustus in Kopenhagen wordt ge houden. Dit congres, waar ca 250 deelnemers uit de gehele wereld (met uitzondering van het_ Oostenro- pese gebied) als afgevaardigden wor den venvacht, zal geheel staan in het teken van de wijzigingen in het Handvest van de Verenigde Naties, die in het zittingsjaar 1955 van deze instelling aan de orde moeten ko men. Het congres heeft nl. ten doel te bespreken, op welke wijze, bij die verandering van het Handvest, de grondslagen van de Beweging daarin tot hun recht kunnen komen. Met als uitgangspunt, dat de na tionale eenheden niet langer in staat zyn lijf en goed van haar burgers te beschermen, aangezien de voornaam ste problemen van de wereld inder daad wereld vraagstukken zijn, wenst de beweging de creatie van een waarlijk souvereïne en effectieve wereldregering met wetgevende, rechterlijke en uitvoerende macht op drie wereldomvattende punten: Zij dient te kunnen beletten, dat con flicten beslecht worden door oorlog in plaats van door arbitrage; zij moet de macht hebben te voorkomén. dat er in delen van de wereld mensen van honger sterven, bij een relatieve overproductie van voedingsmiddelen in andere delen; gebieden die daar toe niet in staat zijn, moet hulp wor den verleend om ze te leren zich- zelve te regeren. GOUDA. Ten gevolge van een ontploffing in de vetzuur- en distil latie-afdeling van de kaarsenfabriek alhier is Maandag de 57-jarige Goud se ongehuwde schilder W. van Gel derblom door een weggeslingerde deksel van een ketel getroffen en zo ernstig gewond, dat hij korte tijd na dat hij in het Van Iterson-ziekenhuis was opgenomen, is overleden. Een andere schilder, die naast het slacht offer werkzaam was, werd bij deze ontploffing licht gewond. 2090 Een van de twee sloepen wordt gestreken, de oudste, een boot die aardis lek is, maar die voor dit korte tochtje wel te gebruiken is. Wanneer Rob in de boot springt, ziet hij, dat Bill zijn bullen kist ook aan boord heeft meegeno men. Wat kan die ouwe daarmee voor hebben? „Je hebt toch geen smok kelwaar bij je. Bill'" vraact hu achterdochtig. De bootsman verschuift zijn pruim, antwoordt eerst niet en antwoordt dan traag: ..Smokkel waar. stuurman? Dat moest u aan mij eigenlijk maar niet vragen-.--" ,.Wat bedoel je. bootsman?" zegt Rob. die zo langzamerhand het gevoel kriist. dat er iets niet in de haak is „Nou," zegt Bill, terwijl hij een stevige ruk aan de riemen geeft, „weet u eigen- zegt Rob „Ha dal dacht u maar!" zegt Bill; „daar lijk wel, wat er in dat pakje zit, dat u van de zit smokkelwaar in. En een heel gemeen goedje kapitein heeft gekregen?" „Daar zit tabak in," ook!" Terwijl de Spoorwegen in 1951 financieel gezien de eindstreep haalden met de hakken over de sloot, is het jaar 1952 een bevredigend jaar geweest. Men heeft een opbrengst gehoekt van bijna 350 xnillioen gulden, hetgeen bjj een kapitaal van 450 mil Hoen een goed resultaat voor een spoorweg bedrijf kan worden genoemd. Er werd een, zij het bescheiden* winst ge maakt. Het plan, dat bü de Spoorwegen „het plan 19481952" werd ge noemd, kon inderdaad worden voltooid, en thans staan de Ned. Spoorwegen voor de uitvoering van een nieuw plan. dat van 1953—1958. Zoveel mogelijk wil men tegemoet komen aan de gerechtvaardigde verlangens van reizi gers en verladers. De grootste zorg gaat daarbij in eerste aanleg uit naar de reizigersdichtheid op de z.g. „Oude lyn" Amsterdam—Haarlem—Haag- Rotterdam—Dordrecht. leidelijk verdwijnen. Ook de oude houten rijtuigen zullen in snel tem po uit hét verkeer worden genomen. Aldus deelde de President van de Ned. Spoorwegen, Ir F. Q. den Hol lander, mede op de gebruikelijke Nieuwjaarsbijeenkomst met de pers vertegenwoordigers in Hgb. Ill le Utrecht. De heer Den Hollander wees er op, dat het voornaamste re sultaat van het voltooide plan '48 52 is geweest de electrificatie van het spoorwegnet voor een omvang van 40% (1358 km van de 3210 km>. Zaterdag j.l. is zonder enige rucht baarheid 23 km van de te electnfi- ceren lijn Arnhem—Zwolle m ge bruik genomen. De totale 75 km zullen op 15 Mei a.s. officieel wor den gereden en op 17 Mei, met de invoering van de zomerdienst, aan reizigers en verladers in gebruik worden gegeven Voorts zijn er grote onderhouds kosten besteed aan de weg: 25 van de spoorstaven zyn vernieuwd, 33 To van de dwarsliggers, een werk van tientallen millioenen. Dan is er het nodige geschied aan de bevei liging, terwijl waar mogelijk empla cementen, stations en gebouwen zijn vernieuwd, zomede een groot deel van het rijdend materieel. Ook aan beveiliging is veel ver beterd. Voor het personeel waren het eveneens jaren van betekenis. De nieuwe opleiding en zelfoplei- ding mag uitstekend geslaagd heten. De „oude lijn" Wat de „oude lijn" betreft, streven de Spoorwegen er naar meer trei nen in te leggen bij een stipte dienstuitvoering. Daartoe worden allerlei nieuwe werken verricht zo als bij Haarlem (derde perron), Lei den, Rotterdam en aan de Moerdyk- brug. Er is ook het „zorgenkind" Schie dam, waar de lijnen van Delft en Hoek in elkaar overgaan, die men in de toekomst onafhankelijk van elkaar wil laten lopen. Andere sta dia zijn Eindhoven cn Arnhem, welk laatste station begin volgend jaar zo goed ais klaar zal zijn. Het meest spectaculaire is de ver nieuwing van het rollend materieel. De bedoeling is van het Westen uit naar de andere delen van het land meer treinen met electrische loco motieven te laten lopen, in welke treinen men rustiger zit dan in die, welke zich zei! voortbewegen. De oude stroomlijnstelten, die in het bedrijf wel „stofzuigers" of „blokke- dozen" worden genoemd, zullen ge- ROTTERDAM. De Ahoy-hal, waar Zaterdag de premiBre ging van de „Internationale IJsrevue" wordt dag cn nacht door politie en personeel bewaakt. Die intense aandacht is speciaal gericht op de „ijsmachine": de inrichting, die de vereiste lage temperatuur voor de kunstijsbaan levert. Voordat de deuren van de hal 's avonds op slot gaan, worden alle hoeken en gaten van het enorme gebouw nagekeken, of geen onbevoegden zich daar verstopt hebben. A1 deze wantrouwende activiteit is nodig geworden, nadat op Nieuw jaarsdag de Ijsmachine op ccn nogal raadselachtige manier volkomen kapot bleek te zijn gegaan. Een van de kranen van het inge wikkelde apparaat, die open hoorde te staan, was dichtgedraaid, waar-1 door bepaalde leidingen bevroren en kapot sprongen. De première moest twee dagen worden uitgesteld. De recherche heeft zich met de kapotte machine bemoeid, omdat er reden is. sabo tage te vermoeden. De laatste avond, dat de ijsrevue m Arnhem optrad, weigerde de ijsmachine ook. Ver schillende nummers moesten toen van het programma- worden ge schrapt, de schcatsartisten, die de overige nummers verzorgden werk ten in een laag water. Het vreemde is, dat ook in Arnhem de gevaarlijke kraan was dichtgedraaid. In beide gevallen moet iemand tijdens enkele ogenblikken van on achtzaamheid aan de machine heb ben gezeten. Op Nieuwjaarsavond gebeurde dat. toen de man. die de machine altijd bedient, na een paar nachten hard werken enkele uren was gaan rus ten. In een laboratorium te Amsterdam heeft men de pekel uit de machine onderzocht op het zoutgehalte. Als dit te laag was geweest, had het ook invriezen van. de machine kunnen veroorzaken Het zoutgehalte bleek in orde Een andere mogelijkheid, die tot de storing had kunnen teiden is, dat de pompen hebben stilge staan Uit getuigenverklaringen is ge bleken, dat de pompen wel hebben gewerkt. De enige mogelijkheid, die overblijft is dus, dat een onbevoeg de, die precies de juiste kraan wist te vinden, m een onbewaakt ogenblik zijn slag wist te slaan De kapotte machine werd nog de zelfde avond op een auto gezet en, zo snel de gladde wegen het toe lieten. naar een firma in Amsterdam gereden» waar een ploeg van onge veer 40 man in een nacht het appa raat demonteerden en het euvel ver hielpen Volgens de directeur van de revue, van wie wij deze Inlichtingen kregen, zou het karwei normaal een week werk hebben gekost Ondanks de snelle reparatie heeft het incident de ijsrevue toch ver over de tienduizend gulden gekost: twee avonden geen voorstelling plus de reparatiekosten Toen de ijsrevue In Den Haag op trad, werd de ysmachine ook al streng bewaakt. „Geen enkel vermoeden." ant woordde de directie op onze vraag, uit welke hoek eventuele sabotage zou kunnen worden verwacht. De stoom verdwijnt In Mei volgend jaar zuilen 2'5 éénstel-nj tuigen en 40 twecstel- rytuigen in dienst zijn, waarby de horizontale dieselmotor met elec trische transmissie zich onder de vloeren bevindL Deze tremen zul len door de nieuwe conceptie rus tiger rijden, terwijl er geen plaats voor de motor installatie af moet van de ruimte m de rytuigen. De laatste zullen 28 m lang worden en een maximumsnelheid kunnen bereiken van 135 km per uur. Zjj zijn vooral bestemd voor de lijnen, die niet geêlectrifieeerd zijn en dit nieuwe materieel wordt in Hol land gebouwd Naast dit diesel-eleetrisch mata- neel wordt ook trekkend diesel- materieel in dienst genomen, zodjt in 5 a 6 jaar tijds de stoom zo goed als geheel uit de snoorvveg- tractie is verdwenen. Daartoe wor den 90 zware rangeerlocomotieven in Engeland gebouw, 50 lichte treindienst-locomotieven in Frank rijk. 10O zware treindienst-locomo tieven m Nederland, naast de reeds genoemde één- en twee-treinstellen. Iu totaal staan 240 locomotieven op stapel, waarvan 6 grotere el gebruikt worden. Dit alles zal aan de Spoorwegen een modem aan zien geven Ook technisch blijkt stoom moeilijk met electrischz tractie samen tg gaan. Toch nog gunstig Wat de onregelmatigheden be treft, die nu en dan nog voorko men, ook deze geven geer» aan leiding tot ongerustheid. Spreker herhaalt, dat hij ongeschokt ver trouwen heeft in het personeel, al zijn de spectaculaire onregelmatig heden in de afgelopen maanden aan menselijke fouten te wijten, er» niet aan technische Nu de gehele sta tistiek over 1952 is voltooid kan men zelfs zeggen, dat in dit op zicht 1952 een goed jaar is ge weest, zelfs ook wat de laatste maanden betreft. Het Is mogelijk, dat de electrische dienst moeilijker is dan de stoomdienst. ma or in het algemeen kan toch. aldus Ir. den Hollander gezegd worden, dat de spoorwegmensen het niet moeililker hadden dan voorheen Diensttijden goed De aanwezige persvertegenwoordigers maakten in ruime mate van de gelegen heid gebruik tot het stellen van vragen, die veetal gingen over verbeteringen op excentrisch gelegen economisch zwakke lijnen. De heer den Hollander, die een enkele maal moest zeggen, dat hii over de stand van zaken nog geen volledige mededeling kon doen, antwoordde ove rigens op de meest openhartige wijze. Dé ongelukken in de fatale November December periode, hebben hem geen andere visie gegeven op de diensttij den en dit is in overeenstemming met de ziensw({ze van het personeel, ..Wij zyn". aldus de heer den Hollander „een democratische onderneming en doen al- DEN HAAG. Er zijn geen nieuwe gevallen van kinderverlam ming gemeld in de laatste week van het vorige jaar. "Wel 93 geval len van roodvonk, waarvan in Gro ningen 2, Friesland 1, Drenthe 2, Overijssel 7, Gelderland 7, Utrecht 3, Noord-Holland 25, Zuid-Holland 34, Zeeland 1, Noord-Brabant 8, Limburg 3. Verder 55 gevallen van diphterie, waarvan in Overijssel 2, Gelderland 2, Utrecht 1. Nouru- Holland 12, Zuid-Holland 21, Noord Brabant 1, Limburg 16. SANTA CHUZ DE TENERIFFE. Prins Bernhard. die incognito een bezoek van tien dagen brengt aan de Canarische eilanden, heeft de laatste vier dagen van zyn vet- blijf besteed met het bezoeken van de meest karakteristieke plaatsen. Hij reed Maandag naar Santa Cruz terug na Las Canadas te hebben bezocht, waar hy de 3400 meter hoge Teide-vulkaan zag. Zondr.g heeft de prins een bezoek gebracht aan de Or nta va-vallei waar hij bananenplantmgen zag. Maandag was hy toeschouwer bij de traditionele Driekoningen-op tocht. Prins Bernhard is van plan 10 Januari per vliegtuig naar Neder land terug te keren. les samen". Wat Schiedam betreft ls men aan de uitvoering toe. De N.X. be veiliging wordt 2ecr geleidelijk uitge breid. Het. lijntje Lootaan—Scheven in gen 1s een obstakel bii de uitbreiding van Den Haag, hleiover heeft de Directie een men mg, welke kenbaar gemaakt zal worden. De beslissing van de Minis ter over AlkmaarBergen zal wel niet zo lang meer op zich laten wachten. Spoorwegmuseum Tenslotte deelde spreker mede. dat het Spoorwegmuseum tn de loop van dit jaar tn het oude Maliebaanst&Utm te Utrecht wordt gevestigd. De rechter vleugel wordt ingericht voor de histo rische zaken, de linkervleugel zal de nieuwe technische installaties laten zien en d:e welke in de naaste toekomst kunnen worden verwacht AMSTERDAM. De eerste bijwa gen van een uit Haarlem komende tram van de NZHVM is hier Maan dagmiddag -om kwart voor vijf uit de rails gelopen. Hierdoor geraakten de bovenleidingen van de tramlijnen 13 en 17 stroomloos. Het tramverkeer in de binnenstad had aanzienlijke vertraging, De ontspoorde tram is met behutp van een kraanwagen in de rails geplaatst. NEW YORK De staking i/l de haven van New York, waardoor het werk op zestig pieren stil lag, is Maandag geemdigd. Bij slechts weinig pieren werd later nog ge post. Ongeveer 500 wegers en per sonen, die monsters trekken, eisten loonsverhoging. Zonder dc hulp van deze personen kunnen schepen niet worden geladen en gelost. Andere havenarbeiders bleven van hun werk weg en eerbiedigden de sta kers pos ten Pogingen, die werden ondernomen om de kwestie door bemiddeling van de regering te regelen, mislukten. De vakbond der staten kondigde echter aan dat zyn leden zouden werken voor elke zakenman the gebruik wil maken van hun d'ensten zonder contact op te nemen met de werkgevers. Wielrijder door vrachtauto aangereden en gedood AMSTERDAM. Een S2-jorige wielrijder is Maandag op de Wees per zij de nabij de Kruislaan aangere den door een vierwielige vracht auto. De man, die een schedelbasis- fracluur opliep, is op de weg naar het Onte Lieve Vrouwe Gasthuis overleden. Op 1 Januari overleed, geheel onverwacht, mijn lieve Man. onze beste Broeder. ANTON WïNDHORST op de leeftijd van 61 jr. Schiedam, 6 Jan. 1.953 P. E. Windhorst- Van Slype Driebergen, A. M. E. Windhorst Schiedam. A. H. Windhorst Arnhem. M. pannevls- Windhorst De teraardebestelling heeft heden plaats gehad. Volstrekt enige kennisgeving Hiermede vervu] ik de droeve plicht kennis te geven van het overlijden van mijn hooggeachte patroon, cTe Heer ANT. WINDHORST met wie ik ruim 27 jaar in vriendschap heb mo gen samenwerken. Ik zal hem. nimmer ver geten. A. AALDIJK procuratiehouder Ant. Windhorst's Fabrieken en Veem- bedrijf „De Adelaar" Schiedam, 1 Jan. 1953 Met groot leedwezen ge ven wij kennis van net overlijden van onze hooggeachte patroon, de Heer ANT. WINDHORST Zijn nagedachtenis zul len wy in hoge ere houden. Het gezamenlijk kan toor- en fabrieks- personcel van Ant. Windhorst's Fabrieken en Veem- bed ryf „De Adelaar" Schiedam, 1 Jan. 1953 In vrede ontslapen onze lieve vrouw, moeder, be huwd-, groot- en over grootmoeder, zuster en beh uwd zuster JOHANNA KRABBENDAM geb. Verboom, in de ouderdom van 79 jaar. ..Uw God is mijn God". Ruth 116c. Namens de familie: J. G, B. KRABBENDAM Apeldoorn. 2 Jan. 1953. Welgelegenweg 27. De teraardebestelling zal plaats hebben a.s. Woens dag 7 Januari te 2 uur op de begraafplaats Heide- hof. Vertrek van het sterfhuis 1 uur. thk> s&b Grote serie verstelbare Li berty fauteuils in prachtige modellen, compleet m. kus sens vanaf 37.50. Wilson. Grote Visserijstraat 80, 97, 89 en 101. chique salon fauteuils met riet opzij, prachtige bekle ding. zwaar verend 250. 310.—. 380.— Wilson, Gr. Visserijstraat 80, 97, 99. 101. Geslepen glasplaten voor Uw meubelen. etalages, kortom voor alle doelein den. Van Katwijk's Glashan- del, Lange Keikstr. 38. di recte glasimport, dus laagste prijzen. Tel. 68735. Te koop aangeb. 3 delig Ie ren motorpak met schapen bont gevoerd, geheel gaaf, grote maat. Tuinlaan 56 c. Aquarium te koop 90x60x 40. Br. no. S 695 bur. v. d. blad. Gevr. nette werkster, loon 30.— zonder kost, Aanm, as. Woensdag Café-Dancing Trianon. Julianalaan 124. hk BK. Laan. Te koop aangeboden zo goed als nieuw slaapkamer-ameu blement plus nietiw drie delig kapokbed B. Ilmer, Beyerlandscstraat 16. S'dam Glas in lood in elke gewen ste uitvoering tegen uiterste priizen. Vraagt prijsopgave zonder verplichting. Van Katwijk's Glashandel. Lange Kerkstr. 38, tel. 68735. Werkster gevraagd voor 2 halve dagen p. w. (8.30—12 uur) cn Vrijdags van 3.30 5 uur. Stadhouderslaan 47, Schiedam. Te koop aangeb. kinderwa gen in g. st z. 35Ju lianalaan 100 B. A^WUWVWW\/vwuwi. YÖ..,./S> Inschrijving ^,sCfyo nieuwe Hg 9 leerlingen Warande «;u tylffr Tel. 68211

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1953 | | pagina 1