i k. 1953 De strenge koude verdri j ft ook de overblijvers C enorme koopjes W .v. d. BURG Kieviten vertrokken maar keerden (te vroeg) weer AGENDA J NIKS HOOR 2 Donderdag-S Januari 1953 VOGELLEVEN IN SCHIEDAM ledereen spreekt over de Verloor Uiets? DE AVONTUREN VAN KAPITEIN ROB Mot ïezen gaat het steeds beter Meisje vermist in Schiedam Val op de gladde weg Vuurtje-stokers naar het politiebureau Brandende kachel uit raam geworpen Voor f 3500 schade in kolenloods Gevaarlijk ijs ojj de plassen V.J Twaalfjarige jongen begon voetreis om de wereld Hij strandde in Leiden Brandje in dak van locomotievenloods SCHIEDAM BALANSOPRUgaVSING STENO-TYPISTE Dcimes 25 tot 50% KORTING op restanten •miNiHHsa Wat U niet op school hebt geleerd kruidenier... De vrij strenge vorstperiode in de eerste helft ven December is toch oorzaak geweest, dat tal van vogels, die hier nog vertoefden het raad zamer hebben gevonden om alsnog naar veiliger streken 'te verhuizen. fn de eerste plaats «jaren de kieviten genoodzaakt andere voedsel ge bieden op te zoekenaangezien de weidegronden zo hard bevroren wa ren.. dat het voor een. zwakke kievitensnavel mogelijk was deze te doorboren, Dat was heel jammer, want de kieviten verlevendigen de overigens verlaten weilanden niet onbelangrijk. Zolang het niet vriest denken zij niet aan u erf rek ken. doch zodra de vorst te lang aanhoudt verhuizen zij naar zuidelijker streken. Zulks is te meeT te betreuren, omdat zij na het verlaten van onze veilige landouwen in oorden komen waar bijna iedere dorpsbewoner een jachtgeweer bezit en de lands wet ten het schieten van allerhande gevogelte, waaronder ook onze kieviten, niet verbieden Precies op 21 December, de da tum waarop de winter aanvangt, werd het weer in Europa belangrijk zachter, zodat we mochten aanne men, dat de weggetrokken vogels niet zo heel ver weg zouden gaan. Een gevolg hiervan was. dat ik tot mijn verwondering in de Kerstweek weer enkele troepjes kieviten bo ven de polder zag vliegen, richting W.N.W. Bovendien zag ik een der tig exemplaren in een weiland in de buurt van .Maasland bezig met fourageren. Een dergelijke terug keer midden in de winter behoort evenwel tot de grote bijzonderhe den. Ook de vele koperwieken,, waar van we de vorige maal melding maakten, zijn voor het merendeel verdwenen en deze verwacht ik niet zo gauw terug als de kieviten. Een t'nopje van. misschien vijftien- tot twintig stuks Is hier achter ge bleven en het ziet er naar uit. dat deze vogels ons niet voor eind Maart begin April zullen verlaten, als zij in gezelschap van hun soort genoten, die uit het Zuiden komen, weer naar de contreien van Lap land terugkeren. Hun forse familieleden, de krams vogels, hebben intussen moedig stand gehouden en als ik in de pol der kom zie ik steeds troepjes kramsvogels, al moet ik er bij zeg gen. dat hun aantal een maand ge leden groter was. De reigers, die in de polders overwinteren, hebben het in die eerste weken van December hele- maal niet breed gehad toen alle sloten en vaarten toegevroren wa ren, doch toen de dooi weer intrad, hebben zij zich voorlopig kunnen herstellen. Voor de in de weilanden aanwezige bonte kraaien maakt het niet zo veel uit of het al of niet vriest, zij weten altijd wel aan de kost te komen. Zo nodig voeden zij zich met dieren, die vanwege de koude zijn omgekomen. Bij strenge vorst, wanneer de bin nenwateren zijn dichtgevroren, trek ken talrijke eenden naar de grote rivieren en zelfs in de open ge houden havens, zien we dan wel. eens soorten, die we niet_ „elke dag tegenkomen. "Dat "was "b.v'" in "Fe bruari 1947 het geva] toen er in de Lange Haven een koppeltje zwart wit gekleurde kuifeendjes rond zwom en toen er in de rivier tegen over het Hoofd meer dan 200 non netjes en enkele tientallen grote en middelste zaagbekken te zien wa ren. Allemaal eendachtige vogels, die een gezaagtande snavel bezit ten, waarmee ze de prooi die uit het water opgedoken wordt, gemak kelijk kunnen vasthouden, terwijl het overtollige water er tussendoor loopt. Zelfs wilde zwanen zijn dan niet zeldzaam en als we die gezien heb ben, dan hebben we. naar mijn (Advertentie LM.) Spedaal snMerkbedden bij BROEKSVEST 64—66 Te bevragen bij het Hoofdbureau \*an Politie (lussen 9 en 12.30 uur en 2—6 uur). Bruin leren handschoen (R), geruite ceintuur. 1 paar gebreide wanten, grijze ceintuur. I paar heren glacé handschoe nen, doublé armband, 8 negatieven, zwart kinderschoentje <R', wit plastic dekje. Llpssleutel (Union). Te bevragen bij dc vinders: Grijze want, P. Bouman, Warande 73; 1 paar bruine herenwanten met bont. P. schreij. B.K. laan 254 b: blauw ge breide muts. K. de Boer, Hoogstraat 5; bruine muts. R. v. d. Pas. Solerstraat: 70; 1 paar wollen wanten. Toutijn, Sta tionsstraat la; glacé he ren handschoen (R) de Vries. Da Costastraai 7a; gerui te sjaal. A. Verlinde. Maasö'jk no b; 1 paar blauwe dameswanten. Verhoef. Beierlandsestraat 22 b; bruin wollen kin derwantje, H. v. d. Wal. Emm astrant 7; bruin gekleurde handschoen. C. Ver kalk. v. Osladelaan 43 b; kinderwantje. Th de Vries. Lekstraat 41 a1 paar bruine heren glacé handschoenen boek handel Venemans. Gcrrit Verboonstraat.; bruin glacé herenhandschocn. Du)mei Pie ter de Hooghstraat 22; goud of dou blé damespolshorloge, (z.g. veterbandjet. mevr, van As. Galileistraat 57 b Zak agenda 1953 K. Barmenslos. L. Achter weg 140; insigne ster A. v, Bokhorst. Tuinlann 114; bruine portemonnaie inh. 1.42, M. Dirks. R'damscdiik 445 a; scha kelarmband. J. Prcin. Cordon straat 16 b; poppen-hangertje met speelpakjc. C. Mak, Gasstraat 37; slee, A. v. Kerssen, Ph„ van Bourgondiëstraat 10; karretje met emmertje. Steenhoek Herenstraat 25; 4-delige schroevendraaier, A. v. Leeuwen, Boerhavelaan 56; Kinderlees boek. Offerman. Westvest 78; linker he ren overschoen. Bijl, Heenvlietsestraat 12; «en paar schaatsen. B "ockr.an. Kortlandstraat 19 b; bril. v, hulsdonk, Hotterdamsedijk 271, autosleutel. J. Mut ton, Flatgebouw de Grens. 51; blauw kralen rozenkrans. L. Peters. Potgieter straat 40 a. Men fcvlieve na het afhalen van de voorwerpen bij de vinders het Hoofd bureau hiervan, in kennis te stellen. meningzo ongeveer het mooiste, gezien, tvat er in de vogelwereld te aanschouwen valt. Meeste drukte aan de Maaskant Dg meeste bedrijvigheid valt op het ogenblik waar te nemen in. of beter gezegd, op het volgespoten haventje aan de Maaskant. Dank zij de vele regens van de laatste maanden staat er tamelijk veel wa ter nn bij die plassen hebben grote troepen kapmeeuwen hun bivak op geslagen. Wat zij daar de hele dag uitvoeren? Niet zo heel veel. Meest al staan zij wat te dutten of vlie gen elkaar voor tijdverdrijf eens in de haren. Vervolgens gaan zij eens wat consumeren van wat het grote riool aan de Maaskant alzo de rivier instuwt Juist bij de kapmeeuwen ontdek ken we heel dikwijls de eerste symptomen van het komende voor jaar. Reeds omstreeks de jaarwis seling kunnen we al exemplaren zien. die een geheel of gedeeltelijk bruine kon hebben gekregen; het zomerkleed van de kapmeeuwen. Aan deze tooi hebben zij ook de naam kapmeeuw te danken. Een andere naam voor deze vogels is kokmeeuw, dit naar aanleiding van hun roep „kok-kok". Intussen is de lijd weer aangebro ken waarop we aan de huisvesting van onze zangvogels moeten gaan denken. Het zijn in hoofdzaak me zen. winter koninkjes of roodstaar- tjes, die gaarne gebruik maken van nestkastjes. Januari en Februari zijn de meest geschikte maanden om een kastje op te hangen. De vogels hebben dan nog gelegen heid om aan deze behuizing te wen nen imet uitzondering van de rood- staartjes. die eerst half April arri veren Bestaande kastjes dient men nu te reinigen en ais we het geluk hebben, dat een paar vogels in ons kas1 Je gaat bioeden. dan kunnen wij daar heel veel genoegen van beleven. Vooral m'ziT, hebben een groot tekort aan behoorlijke brocdgele- cer.heid vanwege het feit. dat er zo goed als geen dikke bomen meer in het bos te vinden zijn. waar »i- t:.'d wel een of ander gat als wo ning in gebruik genomen kon wor den. Behalve de medewerking in deze van vele vogelvrienden zooi ik eok die van de Plantsoenendienst zeer op prijs stellen. Het zou in een gro te behoefte voorzien, indien men een aantal kastjes zou ophangen in de Plantage, het Juliariapark, het Volkspark en op de Begraafplaats. A'. DE JONG Wat men moet weten: Apothekers-nachtdienst: Apotheek C. I. Jansen, Swammerdamsinge! 41, Bellen bU ongeval: G.G. en G.D„ Tuinlaan 89. Telefoon 69290. Tentoonstellingen; 20 December18 Januari, Stsde- lijk Museum. Da. 105, Zo. 2—5 uur: Schilderijen uit de zeven tiende, negentiende en twintigste eeuw (verzameling B. de Geus v. d. Heuvel.) Toneel: 8 Januari, Passage-theater, 8 u: „Comedia" brengt voor de Kunstkring „De Ander". 10 Januari, Musis Sacrum, 8 uur: Toneelver. „Tot Steun in den Strijd" met „Tehuis voor Dak lozen". Films: Monopol e, Da. 2, 7,..9 uur: La Traviatai- B U e e n>k o m s' t e n 9 Januari, Musis Sacrum, 8 uun VARA-aetherforum. 10 Januari. Volksgebouw, 8 uur: Feestavond vereniging „Gruno". Uit de maandelijkse statistiek van de Gemeente-Bibliotheek blijkt dat ook in December 1952 een grotere leeslust viel te signal oren dan het jaar daarvoor In totaal leenden men uit 7845 romans Cv.j. 7294). 4519 studiewerken (v.j. 3888 3047 kinderboeken.' (v.j. 3232), d.w.z. bij elkaar 15411 boeken (v.j. 14414). De uitlening was als volgt over de verschillende uitleen posten ver deeld: Centrale bibliotheek Lange Haven Romans 5477 (5921); Studiewerken 3571 (3457); totaal 9048 (9378). Fi liaal Dwarsstraat: Romans 300 (457) Studiewerken 103 (157); Kinderboe ken 94 (350): totaal 497 (964); Fi liaal Lorentzlaan: Romans 1235 (290); Studiewerken 800 228); to- taai 2035 (518). Jeugdafdeling: Kin derboeken 1584 (1523); Kinderstu diewerken 841 (938); totaal 2425 i2461>. Uitleenpost Kethel: Romans 445 (324); Studiewerken 23 (34); Kinderboeken 206 (17D;" totaal 674 (529). Uitleenpost Weeshuis; Kin derboeken 217 (250); Uitleenpost ziekenhuis: Romans 205 (302); Stu diewerken 3 (12); totaal 208 (314). Correspondentschap Maasdijk: Ro mans 183: Studiewerken 19: Kinder boeken 105: totaal 307. Houders van leeskaarten 3259 (vo rig jaar 2559); boekenbezit 69.114 (vorig jaar -±z 67.618). De 16-Janee Cornelia Krommen hoek. wonende aan de Parallelweg in Schiedam, is Woensdagmorgen omstreeks half negen van huis ge gaan en sedert dien spoorloos ver dwenen. Haar ouders wisten niet beter dan dal zij op weg was naar haar werk in een fabriek te Vlaar- dingen. doch bij navraag aldaar bleek, dat het meisje hier onbekend was. i Namens de ouders verzoekt de j commissaris van Politie te Schie- dam om inlichtingen omtrent de i verblijfplaats van deze minderjari- gc. Hel signalement luidt: lang 1.65 I m„ flink postuur, donker haar, j blauwgrijze ogen. Het meisje is gc- kleed in een donkergroene mantel, S draagt een grijs rokje, blauw trui- i tje. zwarte schoenen en geen kou sen. Op de hoek van de Vondellaan en de B.K.Laan kwam mevrouw O. te vallen tengevolge van dc gladde weg. Zij brak een enkel. Een pas serende auto bracht haar naar het Gemeen tezi eken h u is. Burgerlijke stand GEBOREN: Theodora W. d, v. P. W. A. Seijkens en M. M. Eiken broek: Johannis z. v. R. Vuijk en H. Hollem; Astrid C. M. d. v. J. Cornax en E. M. Dierckx. OVERLEDEN. R. Baarda. 75 j. vr. van W. C. Hoek: J. M. Bras, 65 j. vr. van A. Soger, Drie jongetjes in de leeftijd van 6, 9 en 12 jaar vatten Woensdag het plan op om eens een goed vuurtje te stoken. Zij kochten een fles pe troleum en togen hiermee naar de Schotse Poort aan de Lange Kerk straat. waar de brand werd gesticht. De politie kreeg er lucht van en vatte de vuurtjes-stokers ih de kraag. Voor de. ouders bleef de taak om hun spruiten weer van het hoofdbureau af te halen. ROTTERDAM Het dienstmeisje van de Ned. Herv, predikant :dr-W S^ van Leeu wen,- die aan de Voorschoterlaan ..wóóht, kwam gisteren een kamer binnen waar een petroleumkachel stond te branden. Tot haar schrik zag het meisje grote vlammen uit het apparaat slaan dat op onver klaarbare wijze defect was geraakt. Zij waarschuwde de predikant en diens zoon. Dr Van Leeuwen wik kelde de kachel in het ka-pet en wierp het brandende apparaat uit het raam. De brandweer die zeer snel ter plaatse was. behoefde niets meer tc blussen Schade werd toe gebracht aan het karpet en het vloerzeil, een deur bladderde, het plafond werd zwart geblakerd en het behang verbrandde. Bij elkaar wordt de schade geschat op een kleine vijfhonderd gulden. De brandweer rukte uit met de siart- genwagens 3 en 6 en gereedschaps wagen 2. Door uitstraling van vuurpotten ontstond gisteren brand in een loods van de Rotterdamse Kolen Centrale aan de Waalhaven, Oost zijde Pier 2. De vuurpotten waren ontstoken om jutezakken te dro gen. Ongeveer duizend zakken en een houten schot van twintig vier kante meter gingen in vlammen op, Naar schatting bedraagt de schade 3500. Personeel van de gereed schapswagen 1 en slangen wagen 52 bluste met een straal op de wa terleiding. De mannen van de G 1 moesten een hoeveelheid kolen om zetten. Bij de blussing, die onder leiding van brandmeester A. K. Kruithof stond, waren aanwezig de G 1 en de slangen wagens 52 en 31. Dronken achter het stuur De 32-jarige physi CO-therapeut M. P.. wonend in de Leliestraat te Schiedam, had vannacht zo'n moei te om zijn auto te keren op het parkeerterrein aan de Rochussen- straat. dat zijn rijden de aandacht van de politie trok. Het bleek dat hij sterk onder drankinvloed ver keerde en dus verhuisde hij, na het ondergaan van de bloedproef, naar een cel in het hoofdbureau van politie. Rode vlag waarschuwt Een rode vlag, waarop aan bet- de zijden verticaal int witte letters het woord „politie" is aange bracht, zal worden gehesen wan neer de Krafingse Plas en de Bergse l'lassen met fjs zijn be dekt en dit ijs moet worden ge acht gevaar op te leveren voor het publiek. Voor de Kralingse Plas zal de vlag worden gehesen op de start- toren van de Rotterdamse zeil vereniging. Voor de Bergse Voor- plas aan de vlaggemast naast het gebouw van de Watersportver eniging „Aegir" op de punt van de landtong a3n de Bergse Rech ter Rottekadc en voor de Bergse Achterpias op de uitkijktoren van het Plaswfo'ck-Park. 2092 Maar Bill heeft een beter plan. „Ik ge loof, dat u daar weinig mee zult bereiken, stuur man," zegt hij: „de ouwe wordt kwaad en u krijgt er alleen maar last mee." „En wat wou jij dan?" vraagt Rob. „Kijk 's", antwoordt Bill, „ik zou die brief aan die dokter ook 's open maken. Al licht komen wij dan op het spoor van de bende, die fiier achter zit." Rob scheurt de enveloppe open. Maar daar staat slechts in, dat de kapi tein de dokter een ze kere Veroni om een geneesmiddel vraa'gt en hem als beloning „wat tabak" aanbiedt. Bill stelt Rob voor de cocaïne zullen zij het pakket afleveren aan de eocaine- aan boord te laten en het pak met tabak vol te smokkelaars. Bij' de eerste de besté gelegèn- stoppen, dat hij in zijn bullenkist heeft. En zo heid zullen Rob en Bill afmonsteren, want de oude bootsman voelt ook niets. ■oor dergelijke practijken ..vn r - Voor de rest van het jaar mag die blijvende watervlakte aan de Ho- penbameep, op de grens van Schier dam en Rotterdam, een doorn in het oog zijn van allen die er in de buurt wonen, iji deze dagen kan men zich gelukkig prijzen met de prachtige ijsvlakte, waarop in de uren buiten schoolt(;d regel matig honderden, jongens en meis jes te vinden sijrc. Behalve, de ijs- pret. was er Woensdagmiddag oofc nog de onverwachte attractie van een gesprongen waterleidingbuis die voor een kort ogenblik voor een fikse fontein zorgde. onverlaten hebban uit het Rieding- magazijn Van W. aan. de Westersingel een roodgekleurde dames-topper (waar de f 39.75) gestolen. -'Gust Komijn Exposeert van 10 tot ,31 Jantiarl gouaches eri tekeningen in het Scbielan-dshuia. De tentoonstelling wordt. Zaterdagmiddag door architect J. Bakema geopend. Geert. Elffericht speelt improvisaties. Dief annex oplichter aangehouden Uit een loodsje op een volkstuin aan de Smitshoekseweg werd in De cember een motorrijwiel gestolen ten nadele van de koopman A. B. uit de Tweebosstraat. De dief stoop- te enkele onderdelen en verkocht die aan een opkoper voor 5. De rest van het voertuig ging naar de broer van deze opkoper aie er een tientje voor over had. Twee vrien den kochten bij de een de onder delen en hij de ander het restant en knutselden alles weer ineen tot een karretje. De recherche had in tussen de dader aangehouden, de 22-jarige opperman A. C. C.. zonder vaste woonplaats. Die. Lit nu in bet hoofdbureau van politie pokde récherche het politiebureau Boezemsingel heeft wal met hem te verrekenen: een goederendiefstal a 390 en een oplichting van 10. (Van onze correspondent) LEIDEN. Gistermorgen- startte de 12-jarige O- J. uit Rotterdam, zijn woonplaats, voor een voetreis om de wereld, Gisteravond meldde hij zich bij de Leidse politie omdat hij last had van slaap, honger, kou en moeheid. De politie heeft hem vanmorgen., .weer. naar huis ge bracht. De aanleiding tot "zijn voet reis was gelegen in onenigheid met zijn ouders. De afvoer van een grote kachel in een locnniotievenloods 33n de Hilledijk raakte gisteravond laat oververhit en zotte de dakbedek king (hout on asfalt) in brand. Hot personpol van rie brandweer hakte het dak gedeeltelijk open om het smeulend vuurtje te kunnen blus sen. Daar nergens een aansluiting voor do rubberslang was te vinden moest men met emmers water naar boven klauteren, wat een lastig karwei was, daar de goot vol ijs lag. Verdof werden natte lappen gebruikt. Tot bij enen was het per soneel van slangenwagen 64. ge reedschapswagen 1 en slangenwegen 61 bezig onder leiding van brand meester J. Evertse. Personeel van de spoorwegen hield een slang in. reserve, maar hoefde niet in te grij pen. De schade bedraagt ongeveer 150. Stakers in vlootbasis van Singapore weer aan het werk SINGAPORE. Vakverenigings functionarissen hebben Woensdag 19.000 Aziatische ai'bctders van de vlootbasis van. Singapore, die 25 December het werk neerlegden om eisen inzake loonsverhoging en een verbetering van de arbeidsvoor waarden. kracht bij te ïetten. order gegeven, vandaag het werk te her vatten. Het werk bij de basis wordt ernstig door de staking belemmerd. Hier worden, o.m. de schepen, die dienst doen in de Koreaanse wate ren, hersteld en opnieuw uitgerust. Gouverneur Sir John Nicoll zegde toe, een onpartijdige bemiddelaar te zullen benoemen, mits de stakers onmiddellijk weer aan het werre zouden gaan. DEN HAAG. In de vacature Steinkiihler is benoemd verklaard tot lid van de Eerste Kamer de heer N. Schuurman (K.V.P.) te 's-Hertogenbosch ASSEN Te Borger zullen Zaterdag de Provinciale kortebaan kampioenschappen van Drente voor dames worden gehouden. Voor l'w bruiloft de gezel lige zaal ..Marijke" diverse datums vrij. Te bevragen v. Wijk. Hoogstraat 122. Tel. 66216. op alle Wala-corse tten, Beha's, Stepins en Panties WIJ BRENGEN: diverse koop jes en speciale aanbiedingen, die ook Uw interesse zul jen hebben. Gaarne zien wij Uw be zoek tege moet N.v. HOLLANDIA Vlaardlngen vraagt voor spoedige- indiensttreding vlot dictaten in 't Engels kunnende op nemen en uitwerken en bekend met ar chiefwerkzaamheden. MULO-dipl. vei eist. Uitv, soll.brieven met vermelding van leeftijd en ervaring te zenden aan de afdejing Personeelszaken tijdens de Opruiming Nu is het Uw kans Uw garderobe aan te vullen met een extra kledingstuk voor weinig geld JAPONNEN DEUX PIECES ROKKEN BLOUSES LANGE KERKSTRAAT 19 Telefoon 66135 Knutselaars. Grootste sorte ring. Ronde stokken, latten, planken. Triplex multiplex, meubelplaat, hardboard, Tegen de laagste prijzen. Frans v. Thienen. Broers- veld 123, Tel. 69799. Permanent-Wave, compleet 5.75. Ook speciaal alle kleuren haarverven. Kap salon „Alida", Grote Visse rijstraat 8 E (hoge stoepr. Tel. 33762. Rotterdam. Solide Engelse kamer, groot dressoir, schuiftafel, 2 grote clubs, 4 stoelen, mooie be kleding, f 498.Wilson. Grote Visserijstraat 80-97- 99-101. Knutselaars. Voor Uw mcu- bellijst, schilder lijst, balpo len, naaiboxpoten. Houten ballen, tafelpoten, beuken, ribben enz. Frans v. Thie nen. Broersveld 123. Tel. 69799. Te koop kunstschaatsen met schoenen m. 43. v. d. Most, Broersveld 100. Gevr. nette jongen ben. de 16 j., voor lichte fabrieks- werkzaamheden. Tramkos- ten worden vergoed. Aanm, N.V. Arba, Rozenburgsestr No. 14. Glas In lood in elke gewen ste uitvoering tegen uiterste prijzen. Vraagt prijsopgave zonder verplichting. Van Katwijk's Glashandcï. Lange Kerk&tr. 38, tel. 68735. Gevr. nette broodbezorger Bakkerij de Lange. Kreu- pelstr, 23. Tel. 67473. Kolenzeven, Passen op UW vuilnisemmer. Rubbertocht- band 0.25 p. m. Frans v. Thienen, Broersveld 123, tel. Het juiste adres voor wrin gers. Keukentrappen, w as- kuipen, wasketels, wastei- len. emmers enz. Frans v. Thienen, Broersveld 123. Tel. 69799. Koopt bij de Vakman. "Wrin- grrbokken 13.Strijk planken v.a. 9.75, Keuken tafels f 12.— en 13. Keukenstoelen 15.Keu- kenkrukjes 6.Frans v. Thienen, Broersveld 123, tel. 69799. Mevrouw Ris. Tuinlaan 92. vraagt net meisje v. d. en n. Zich aan te melden des avonds tussen 77.30 uur. Rijwielen, compleet, vanaf ƒ135.Betaling desgewenst in overleg. Frans Whitman, Rotterd.dijk 240 a. Tel. 68948. Draaibare rooktafel met verlichting, chroom rand en rookstel, "v.a. 39.95. Fan tastisch mooi en gezellig. Wilson. Grote Visserij straat 80-97-99-101. Hoeveel automerken kent U uit Uw hoofd? Dat zijn er heel wat, is het niet? Welnu, die hebt U niet op school geleerd! Door regelmatig in dagbladen te adver teren werden de automerken alom bekend. Dit geldt voor iedere zaak, voor ieder merk, waar oordeelkundig voor wordt geadverteerd. Bedenk, wat dagbladreclame vermagi „De Schiedammer" brengt de naam ER IN! Ik 2eg tegen m'n man: Denk maat niet, dat ik in 1953 wéér in de zorg ga zitten. Nu ga ik ook bij VéGé profiteren! De VéGé-kruidenier is veel voordeliger. De kwaliteit is af! Dat weet iedereen l En je krijgt ook nog gratis geldzegels bij dc boodschappen! En daarmee ga ik eens flink sparen! en er zijn er meer dan 1250! GULLER MET ZEGELS GULLER MET GULDENS

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1953 | | pagina 1