■i Achtkarspelen in rep en roer door „Ommelanden'-staking griepwëeri Voorts. Moedeloos Straatsburg schrijft Europese Leger af Ook Bonn verontrust over Europese Leger GELEZEN - Aan het einde van 1952 175.765 werklozen Meerderheid A.R.-convent legen wouwen in raden En raad eens Actentas met f 2900 in telefooncel gevonden Burgemeester*kondigt verbod van samenscholing af 1 en gewogen Familie-in-zorgen besteedde geld voor allerlei inkopen „Een der zuilen van politieke gemeenschap ingestort Donderdag 8 Januari 1953 3 BUITENPOST. De burgemeester van de Friese gemeente Acht karspelen heeft Woensdag voor de 37 dorpen, gehuchten cn buurtschappen, welke er toe behoren, een samenscholingsverbod uitgevaardigd in verband met de houding van de bevolking tegenover dc arbeiders, die zich hebben laten aanwerven voor de zuivelfabriek „De Ommelanden" te Groningen, waar nog steeds gestaakt wordt. Meer dan vijf personen mogen zich niet bü elkaar op straat bevinden. Ondanks het samenschoiingsver bod, of misschien juist daardoor heerste in Achtkarspelen, in 't bij zonder in de dorpen Buitenpost, Twyzel en Drogeham Woensdag middag en -avond een ongekende drukte. Er was een grote politie macht samengetrokken, want, hoe wel het samenscholingsverbod van kracht was omzoomde een grote menigte de straatweg, waar de autobus met werkwilligen om onge veer half zes werd verwacht. Het aantal werkwilligen is gedurende de dagen, dat „De Ommelanden" deze bijzondere auto busdienst on derhoudt al sterk verminderd. De politie maakte geen aanstalten om de nieuwsgierige en ietwat ge laden mensenmenigte uiteen te ja gen, ondanks het feit, dat men hier en daar wel met tien personen te gelijk samenstond. Om half zeven arriveerde de bus. waarin de Frie se arbeiders, maar ook vele Gro ninger arbeiders zaten. Er deed zich geen enkel incident voor. De bus werd geëscorteerd door motoren van de rijkspolitie en op alle hoe ken van de straten stonden politie mannen, die instructie hadden bij voorkomende relletjes direct in te Boer werkt niet mee aan runder tbc- bestrijding AMSTERDAM. Vier weken hechtenis wegens weigering zich bij de provinqiale gezondheidsdienst voor Noord-Holland te laten in schrijven, was de eis, vandaag in appèl te Amsterdam tegen de vee houder A. B. te Oude water uitgespro ken. B. had in strijd met de wet ter bestrijding van 'tuberculose bij rundvee geweigerd de „gele kaart'' te tekenen en was daarom in Octo ber j.l. te Alkmaar veroordeeld tot vijfhonderd gulden boete of dertig dagen hechtenis. De president wild? verdachte, die zonder verdediger was verschenen, 24 dagen uitstel geven om over zijn houding na te denken, maar het antwoord luidde: „eenmaal nee blijft nee."De procureur-generaal, Pr F. C. Kist, noemde deze hou ding onredelijk en herinnerde aan de drie processen-verbaal, die nu al tegen verdachte zijn opgemaakt- De uitspraak is bepaald op 21 Janu ari a.s, -Koningin en prinsessen Maandag weer thuis DEN HAAG. H. M. de Konin gin en de oudste drie prinsessen zullen in de loop van Maandag uit St. Anton in Nederland terug ke ren. Ook de overige leden van ht-t gezelschap zullen die dag arrivereu. grijpen. De arbeiders werden allen bij hun eigen huis afgezet en hier en daar ging een gejoel op, toen zij zich haastig in hun woning be gaven. Woensdagavond zijn alle werk willigen door de leden van het hoofdbestuur van de Algemene Ne- Velsen geeft f 10.000 voor nieuw hospitaal- kerkschip Belangrijke schenking voor oude) „Hoop" VELSEN. De nauwe betrek kingen tussen deze gemeente, waar toe IJmuiden behoort en de visserij hebben er toe geleid, dat burge meester en wethouders de raad hebben voorgesteld een bijdrage in eens van 10.000 gulden te verlenen voor de bouw van een nieuw hos pitaal-kerkschip. 'In het kader van de actie, die de V.A.R.A. voert om het hospitaal kerkschip „De Hoop" aan een nieu we medische installatie te helpen, heeft, de machinefabriek C. Maters, uit Beverwijk, een volledige instal latie voor automatische watervoor ziening aan boord geschonken. De waarde daarvan is 1000. derlandse Agrarische Bedrijfsbond bezocht. Men wilde alsnog trach ten deze mensen te bewegen niet bij „De Ommelanden" te wer ken. De directeur van „De Omme landen" spreekt inmiddels van „re- volutionnair optreden van de sta kers" en heeft proces-verbaai laten opmaken in verband met het stuk gooien van de ruiten van „Omme- ïanden"-autobus. In Leeuwarden heeft de heer S. v. d. Ploeg van de ANAG het woord gevoerd op een vergadering, spe ciaal belegd voor het personeel van dc condens-fabriek „Friesland". KONINGIN JULIANA heeft in Hotel Post te Sankt Anton de Oostenrijkse Bondskanselier dr. Figl en dien- vrouw ontvangen. Men ziet haar hier in gesprek met de kancelier. ONDANKS DIPLOMATIEKE ELEGANCE: Duitse socialisten en Gaullisten vinden elkaar in gemeenschappelijk standpunt (Van onze correspondent) BONN. Bondskanselier Adenauer heeft' zich reeds gisteravond bezig gehouden met de els van de nieuwe Franse minister-president René Mayer om de overeenkomst over de Europese Defensiegemeenschap aan te vullen met nadere protocolten. Hij zei, dat ook hijzelf al meermalen bad verklaard, dat het verdrag over de Europese Defensiegemeenschap geen dood docu ment was, maar dat het door nadere overeenkomsten zou moeten worden gepreciseerd en verder ontwikkeld. Minister-president Mayer had dus In zijn rede voor de Assemblée Nationale dezelfde mening weergegeven als die, welke hij, Adenauer, hij vroegere gelegenheden al had doen blijken. (Advertentie I. M.) 'Voorkom een pijnlijke keel met de beproefde geneeskracht van J-i r zullen weinig dichters zijn, die generaties van jonge dichters zo hebben beïnvloed als Rain er Maria Rilke. Wie zal voorts de velen teilen die zijn bundels in de kleurige om slagen van do Insel-Veriag ais een kostbaar kleinood bij zich droegen. Er, de vele populaire uitgaven in de Insel Bücherei hebben tot zijn roem niet minder bijgedragen. Maar met alleen zijn werk, ook zijn figuur heeft velen gefascineerd, een werking, die 'tog al tijd niet voorbij is. Daarom is bet ver heugend dat. de biografie door Chris- tiane Kooscboom onder de titel Rainer Maria Rilke in vertaling van Johan Winkler bi.i II. Mculenhoff te Amster dam verscheen. Niet ten onrechte luidt de onder titel „de levensgang van een dichter", want al heeft de schrijfster haar hoofdstukken streng aan jaartallen ge bonden het boek geeft ir.eer dan in teressante feiten allèen. Het schetst achtergronden, en duidt de atmosfeer aan. én beschrijft die, waaruit het werk van Rilke ontstond. Uit haar boek rijst niet alleen de dichter, maar ook de mens op. Zij schetst beiden jan de hand van vele citaten uit zijn geaichten en brieven. En waar de dichter tal van internalionale contacten had met kunstenaars, worden ook deze in de biografie op interessante wijze belicht. Het is daarom verheugend, dat dit "boeiende werk over Rilke. die van zijn jeugd af een onevenwichtig karakter had en die zo gevoelig was voor de atmosfeer, waarin hij leefde en werkte en die zodoende hoge eisen stelde aan allen die hem omringden, in net Ne derlands is vertaald. Het was intussen onjuist, zo meen de Adenauer, om een wens als die van Mayer te beschrijven mtt het woord „revisionisme". Het ging hier niet om totale herziening van de politiek die aan de verdragen ten grondslag ligt, niaar om een „dyna mische ontwikkeling". Adenauer zei verder, dat de Bondsrepubliek on verminderd vasthoudt aan de poli tiek. die zij nu reeds enige jaren verdedigt. Ook de sociaal-democra tische oppositie heeft zich weer met de kwestie van Duitslands buiten landse politiek bezig gehouden. De SPD blijft bjj haar afwijzing van de „Conventies van Bonn" en het ver drag inzake de Europese Defensie gemeenschap Ollenhauer eiste nieu we onderhandelingen op brede ter nations Ie grondslag teneinde nieuw systeem van samenwerking en collectieve veiligheid te ontwer pen. Samenvattend kan men zeggen, dat in kringen van de Bonner rege ring en van de coalitie toch wel eni ge ongerustheid is ontstaan door het feit. dat de meerderheid, waar op René Mayer in Frankrijk steunt, tot stand gekomen is mede bij de gratie van de Gaullisten. Men rea liseert zich zeer wel. dat dit ver schuivingen in de Franse buiten landse politiek tot gevolg zal heb ben en men hoopt alleen maar dat het niet meer dan lichte accent veranderingen zullen zijn. Adenauer heeft met een diplomatieke luchtig heid. die te prijzen valt. onmid dellijk René Mayer's nieuwe ge dachten ingepast in een gedachten- sfeer. die in de Bondsrepubliek reeds lang zou bestaan. Maar ach ter deze diplomatieke élégance ligt toch ongetwijfeld een niet weg te redeneren gevoel van ongerustheid. De sociaal-democratie is met de gang van zaken in Frankrijk na tuurlijk niet ontevreden. Zij meent daarin een nieuwe mogelijkheid te zien steun uit het buitenland ts verkrijgen van een politiek, die zij nu al sinds jaar en dag in de Bondsrepubliek verdedigt. Het feit, dat die steun in dit geval van een zo weinig politiek-verwante groep als die der Gaullisten komt, is voor de socialisten hier geen bezwaar. (Advertentie LM.J Vefhoogt het aanzleo van Uw handen. Altijd gaal. jacht en welverzorgd Zoon mishandelde zijn moeder Eis: één jaar gevangenis VENLO. Tegen de 18-jarige B. v. d. S. uit Venïo is voor de Roermondse rechtbank een jaar gevangenisstraf geëist wegens mis handeling van zijn moeder Op 7 Augustus jj. had hii zijn moeder vast gehouden en de keel dicht geknepen onder het uiten van allerlei bedreigingen, omdat zij niet bij zijn thuiskomst on middellijk het eten op tafel had. De vader heeft de vrouw uit ck- greep van de zoon moeten bevrij den. Ter zitting ontkende v. d. S. iets „ergs" voornemens 'te zijn geweest. De beide ouders wensten geen getuigenis af te leggen. De door hen voor de rechter-commis- saris afgelegde verklaringen wer den voorgelezen. Dronken chauffeur rijd! twee wielrijders dood BREDA. Op de Veerseweg te Oosterhout zijn Woensdagavond drie wielrijders door een achterop ko mende Studebaker, bestuurd door A. van R. uit Sleeuwpk aangereden. S. uit Oosterhout en De G. uit Raams- donkveer werden op slag gedood. Het derde slachtoffer werd naar het ziekenhuis vervoerd, omdat hij zeer ernstige verwondingen had op gelopen. De bestuurder van de auto verkeerde onder invloed 'van sterke drank en reed met een behoorlijke snelheid op dc wielrijders in. Na de aanrijding raakte de bestuurder de macht over het stuur kwijt. Hij slingerde over de weg en schampte enkele bomen, waarna hii in een langs de straat lopende sloot terecht kwam. Hij liep lichte verwondingen op en werd door de politie ingesloten. De offi cier van justitie te Breda, mr J. J. Bosch, heeft op de plaats van het ongeval een onderzoek ingesteld. DEN HAAG, Eind December stonden bij de arbeidsbureau.'s 166.020 werkloze mannen geregistreerdt van wie er 31-357 waren te werkgesteld bij een DUW-object of bij een gemeentelijk werkverrui- mings- of werkvoorzieningsobject. Op 30 November bedroeg het aan tal werklozen 129.560, onder wie 30.166 DU W-arbeiders, De normale seizoensstijging van de werkloosheid in de maand De cember werd dit jaar nog versterkt door het ongunstige weer on doo' de afloop van vele landbouwwenc- zaamheden, die door het natte weer in de maand November toen niét waren gereed gekomen. Onder de bouwvakarbeiders nam de werkloosheid toe van 28.914 tot 36.834, de metaalarbeiders van 11.210 tot 12.783, de landarbeiders van 14,007 tot 27.780, transportpersoneel van 7907 tot 9942 en de losse ar beiders van 21.220 tot 26-106. Het aantal ingeschrevenen bene den 19 jaar steeg van 5445 tot 7622. Het aantal aanvragen voor manne lijk personeel daalde in December van 9793 tot 9023- De relatieve werkloosheid was eind December het hoogst in Dren te met 111, het laagst in Limburg met 31 werklozen per 1000 manne lijke beroepsbeoefenaren, terwijl het rijksgemiddelde 54 bedroeg to gen 42 op 30 November. Het aantal als werkloos geregi streerde vrouwen steeg van 8968 tot 9745. Studentenstaking in Brussel hervat BRUSSEL. De staking der studenten van de vrije universiteit te Brussel, welke Maandagmiddag was opgeschort, is hervat daar de onderhandelingen tussen de rector en afgevaardigden van de studen tenvereniging geen resultaat heb ben opgeleverd. Zoals bericht; is deze staking ontstaan, doordat de voorzitter van de studentenvereniging voor de periode van een maand werd geschorst omdat hij, na aan *n in terne vergadering van het bestuur der universiteit te hebben deelge nomen, zijn mede-studenten op de hoogte had gebracht van het be sprokene. De studenten hebben thans besloten hun staking tot 20 Januari voort te zetten, datum waarop hun voorzitter weer wordt toegelaten 'tot de colleges. t - SIR BRIAN ROBERTSON, com mandant I50>t dfi Engelse land strijdkrachten in .het midden- Oosten, is naar Nairobi (Kenya) gevlogen om er studie te maken ran de strijd tegen de Man Mau. Engelse legeronderdelen, o.a. de Lancashire Fusiliers, werken nu samen met de politie om te trachten de activiteit ran het geheime genootschap de kop in te drukken. Dr Donner, prof. Ridderbos en dr Schouten pleitten vóór candidaatstelling UTRECHT. Vele uren lang heeft het Centraleh-Convent van de A.R.-partij Woensdag ge discussieerd over de vraag, of het de A.R.-kiesverenigingcn geoor loofd zal zijn vrouwen candïdaat te stellen voor Provinciale Staten en gemeenteraden. Het grootste, deel der afgevaardigden bleek er' tegen te zijn. Een beslissing, kon het convent niet nemen, omdat het alleen zijn taak is adviezen te geven. Grondslag voor de gedachten wis seling was het rapport, dat dr J. Donner, prof. Ridderbos en dr Schouten hadden uitgebracht en waarin werd voorgesteld het besluit van de deputaten-vergadering van 14 October 1921 géén vrouwen zo te wijzigen, dat de mogelijk heid van candidaatstelling open komt. Van de vele meningen, die naar voren werden gebracht, geven v.'jj verkort enkele weer: C. J. v. d Heuvel (Moerkapelle): „Het regeren ligt op de weg van de man, niet op die van de vrouw. Uitzonderingen zijn mogelijk". C. Smeenk (Arnhem1: „Het gaat om de vraag: hoe krijgen we de beste samenstelling der publieke colleges? Het kan gewenst zijn dat ook A.R.-vrouwen daarin zitting hebben. De kijk van een deskun dige vrouw is veel waard". J. van Dalen (Apeldoorn): „Als regel geen vrouwen. De beslissing daarover moet echter de deputaten- vergadering nemen". Ds Nederlo} (Dokkum): „Mede namens ds C, v. d. Zaal, evenals ik Christelijk-Gereformeerd predikant, pleit ik vóór aanvaarding van bet rapport". Prof. dr J. Severijn (Utrecht): „De man is *t hoofd van de vrouw. Dit is scheppings-ordinantie. We moe ten niet gaan meewerken tegen de Schrift te gaan handelen". Ds J. Fokkema (Zij der veld): „Het gevaar bestaat, dat bij aanvaarding van het rapport mannen de A.R. partij zullen verlaten". Dr J. Donner (voorzitter der commissie): „Als een vrouw colie- Ambtenaar inde geld voor omzetbelasting en stak het in eigen zak (Van onze correspondent) LEEUWARDEN, - De officier van Justitie heeft een jaar gevan genisstraf (drie maanden voorw. geëist tegen de adjunct-commies van belastingen, de Leeuwarder J. v. d. V., die een winkelier had weten te bewegen tot afgifte van honderden guldens voor de omzetbelasting. Hij gebruikte het geld te eigen bate. Uitspraak over veertien dagen. giaal meewerkt aan besluitvorming ih raden enstaten,, is dat iets an ders dan een heersen van de vrouw over de man". Dr J. Schouten; „Dr A. Kuyper heeft al in 1918 doen blijken geen bezwaar te hebben tegen vrouwen als lid van de gemeenteraad". ACHT EN ZEVENTIG jaar oud is mevr. W. Mansholt-Andrea, de moeder van minister Mans- holt. en op die hoge 'leeftijd maakt zij haar eerste zeereis. Haar dochter, mevr. A. Steller- Mansholf, emigreerde Woensdag met haar twee kinderen naar Hastings (Nieuw Zeeland), waar haar man al sinds October een vaste betrekking als leraar heeft. De oude mevrouw Mans- holt reist met haar dochter mee, zij heeft toestemming een half jaar in Nieuw Zeeland te ver blijven.- ..Ik hoop. dat het nog iaat Zanger mag*" zei ze. Onze minister run Landbouw bracht zijn moeder (rechts), zuster (links) en haar kinderen naar de „Sibajak". die hen naar Nieuw Zeeland zal brengen. Advertentie L M.) Om Zunrtranden op de maag te blussen: Ets ol twee Rennks nemen. En zo kunt U dan weer zonder zorgen alles eten wat U graag lust; zonder vrees voor die brandende pijn. Kijk eens om U heen hoe tientallen mannen en vrouwen het gebruik van Rer.rties tot een vaste gewoonte maken. En met succes. Zij weten niet meer wat bran dend maagzuur Isl Overmaking gelden door Indonesisch overheids personeel DEN HAAG. Blijkens een bekendmaking van het Indonesi sche Hoge Commissariaat is een wijziging gekomen in de wijze van overmaking uit Indonesië naar Ne derland van verlofbezoldigingen, wa chtgeld enpen sioenbeta li ngen specialistentoelagen e.d. voor per soneel of voormalig personeel van autonome ressorten in Indonesië (zoals provinciën, gemeenten en waterschappen) en van delegaties voor hun in Nederland verblijven de gezinsleden, De betreffende be talingsvergunningen zijn ingetrok ken. Belanghebbenden dienen zich voor verdere betaling persoonlijk te wenden tot het hoofd van de afdeling comptabiliteit van het In donesische Hoge Commissariaat in Den Haag. f~)E goochelaar, die een kinder- LJ partijtje moest opluisteren, wist hoe je een dergelijk nummer aan dat grut verkopen moet. Jongens en meisjes."' zei hij, ,.ik liep vanmorgen op straat en viat komt daar aan? Een mannetje! En weet je wat dat mannetje had?" „Nee!" riep de zaal veelstemmig. „Dat mannetje had zóóóóó'n groot h'iofdonthulde de man op het ro- «tcL „En weten jullie wat dat man netje irt zijn rechterhand droeg?" Stilte. Honderd nog mcar gedeel telijk ontwikkelde hersentjes zwoeg den aan het probleem, want kleuters staan in zo'n zaal zelden op om kribbig te zeggen: „Hoe kan ik dat ■weten?" „Een poes," opperde, een meisje. „Nee, geen poes.', Een sigaar," klonk het van ach teren. „Nee hoor, ook niet." Opnieuw viel er een zwijgen. Het icas deksels moeityfe. Wat heeft een klein mannetje met zóóóóó'n groot hoofd, doorgaans in zijn rechter hand? „Een aapje," werd. nog beproefd. „Nee, nee in zijn rechterhand had dat mannetje een wande l- stakje," verklaarde de artist met een gebaar van zie-je-icel-hoe- simpel. „Maar nu opgepast! Wat had dat mannetje in zijn linker hand?" Weer die bereidwillige stilte. Want kinderen zijn daar goedig in. Ze gaan telkens weer zitten broeien, als een daarvoor gehonoreerde me neer op het toneel het beveelt „Nou. wat had hij in zijn linker hand?" De raad-tijd liep kennelijk ten einde en niemand had nog wat dur ven zeggen. Toen. op het laatste nippertje, rees een heel klein jonge tje op de voorste rij van zijn klap- stoel. En om ook de geringste kans beproefd te hebben, opperde hij, ine t een voorzichtig stemmetje: „Niks?" KRONKEL (Van ottze correspondent) AMSTERDAM. Jacob van Vliet, een ongeveer twintigjarige kantoor bediende, liet op 21 October van het vorig jaar een tas met f 2894 van zyn patroon in een telefooncel op de Nleuwmarkt te Amsterdam liggen. Toen hij een minuut of tien later zijn verlies ontdekte en als een razende terug fietste naar de cel, was de tas weg. De negentienjarige Albertinus I. be kende Woensdag voor de Amsterdamse rechtbank, dat hjj de tas had mee genomen en thuis in de Korte Keizersdwarsstraat ouder zijn bed had ver stopt. Het geld vond een plaatsje in de kelder. „Dat geld, waar we al die dingen voor kochten, waren mijn eigen spaarcentjes", vertelde de vader aan de rechtbank. „Er zou een zuster uit Drente overkomen. Daarom wil den we een beetje knap voor de dag komen. Van geld in de kelder wist ik niets". Uitspraak op 21 Januari. Acht maanden gevangenisstraf zonder aftrek van voorarrest eiste mr jhr A. Reigersman, de officier van justitie tegen hem. Ook zijn vader, de S3-jarige grondwerker G. I., hoorde deze straf tegen zich vor deren, omdat hij actief aan hei be steden van de inhoud van de acten tas zou hebben meegedaan. Tegen de 55-jarige moeder van Albertinus eiste mr Reigersman wegens schuld- helïng vier maanden voorwaarde lijk. Op verzoek van haar raads man werd zij even later in vrijheid gesteld. De hele familie, benevens een 50-jarige kostganger, die de compromitterende tas op verzoek van vader I. bij de Petroleumhaven verstopte (drie maanden met aftrek was de eis tegen hem) heeft name lijk voortdurend in voorarrest geze ten. Als een lopend vuurtje ging na de 21ste October het nieuws door de Korte Keizersdwarsstraat, dat de familie I.. die diep in de schuld zat en elke dag met huisuitzetting werd bedreigd, plotseling enorme in kopen deed. Een deel van die in kopen v/aren voor de groene tafel uitgestald: een radio, een complete keukenuitzet. een vloerkleed, een tafelkleed enz. De enige schuldbekentenis in dit familiecomplot kwam uit de mond van zoon Albertinus. Vriendelijk lachend vertelde hij het verhaal aan dc rechtbank. Hij had f 3439 van het bedrag opgemaakt en de rest van het geld in de kelder verstopt. Hoe zijn ouders in eens aan het geld voor al die aanschaffingen kwamen, wist hij niet. (Van een onzer redacteuren) STRAATSBURG. De nacht van Mayer in Parys heeft in Straatsburg een kater veroorzaakt. Na de verklaringen van de nieuwe premier inzake de Europese Defensie Gemeenschap is een der twee zuilen, waarop de politieke gemeenschap, waaraan men hier ijverig werkt, weggerukt, *zo menen pessimisten in Straatsburg. Hoezeer men hier ook soms schijnt ondergedoken in de juridische wirwar van plannen en voorstellen, toch heeft de verklaring van Mayer diepe indruk gemaakt. Het was de heer Van der Goes van Natcrs, die dit contact met de politieke werkelijkheid het eerst legde. Maar op constructieve manier: er is, na het E.D.G.-verdrag practisch wel van de kaart is, geen reden tot defaitisme, zo hield hij de Straatsburgse wetgevers voor, „Er zijn er onder ons, voor wie den. maar in de tekst zelf." het hele bestaansrecht van de poli- 1 Dit beginsel, dat ook door de Ne- tieke gemeenschap berust op de derlandse regering vurig is verde- Defensiegemeenschap. Er moet een digd, komt overigens overeen niet politiek dak kemen voor het Euro pese Leger. Maar bestaat er op dit moment nog wel een EDG? Wij zijn geen college van academici, maar van politici. Wij bereiden een Europese politiek voor en wij die nen ons dus rekenschap te geven van wat er hier in Frankrijk ge beurt. Wellicht is er op dit ogen blik geen Europese Defensie Ge meenschap van supranationaal ka rakter meer. Dit zijn betreurens waardige feiten. Het zijn niettemin feiten". Maar is hierom de politieke „emeenschap overbodig? Integen deel. zij is nu juist noodzakelijker dan ooit. Er kan een andere zuil worden opgetrokken, naast die der Defensiegemcenschap. die thans zeer labiel is. Die zuil is de econo mische integratie. .,Van het begin af dient vast te staan", aldus de heer Van der Goes, dat het Europese statuut een ge meenschappelijke economie erkent, niet in een afzonderlijk protocol, dat verworpen of aangenomen, uit gevoerd of verwaarloosd kan wor- het mandaat, dat de zes ministers vpn Buitenlandse Zaken op 10 Sep tember van het vorig-jaar aan de Assemblee hebben gegeven. Neder land heeft, volgens de heer Van der Goes, het offer gebracht van grond wetswijziging. waardoor het natio nale recht ondergeschikt werd ge maakt aan het supranationale- „Wij zijn allen bereid, dit offer te brengen voor een reële zaak. die dit offer waard is. Het is voor ons onmogelijk. mooie frases over voortschrijdende markteenheid in Europa te aanvaarden, als die ach teraf worden vergeten. Wij zullen hieruit de volledige consequenties trekken". Op het punt der directe Europese verkiezingen verklaarde Van der Goes zich met het beginsel accoord. Dit dient ook in hét statuut te worden opgenomen, maar alleen op voorwaarde, dat dan ook de kies wet Europees en niet nationaal is. aan de zeer moeilijke taak, een Europese kieswet te ontwerpen. Op de achtergrond van Mayers zwenking in de richting der Gaul listen was ook het betoog van de RPF-vertegenwoordiger. Michel De- bré, belangrijk: hij keerde zich grondig tegen het werk van de commissie en tegen de hele Euro pese politiek der laatste jaren. Zij moet mislukken, omdat zij uitgaat van de fictie, dat de basis der na tionaliteiten genegeerd of opgebro ken zou kunnen worden, Die na tionaliteiten moeten juist het stra mien vormen, waarop het ene Euro pa. volgens zijn inzichten, moet worden gebaseerd. Geen continen tale eenheid, volgens Debré. Wij hebben al genoeg continentale zelfgenoegzaamheid in de wereld. Straks gaat ook Azië en de Arabi sche wereld ons nadoen en dan ko men wij in een door met elkaar vechtende continenten verpeste we reld te leven. Voorts loopt de een heid der Franse Unie gevaar door de federatie der zes landen. Het is juist de grootheid der Franse Unie, dat zij geen continentale of raciale grenzen kent. Deze plan nen lopen uit op Europese dictatuur van technocraten en niet op een Europa van democraten. De Duitse liberaal Max Becker kwam met kracht op tegen het Gaullistisch betoog. Een Duitser moest hier de Franse Schuman-poli tiek in bescherming nemen tegen een Fransman. Debré staat als een ling in Straatsburg, maar helaas is zijn stem een écho uit Parijs, waar de generaal juist de EDG om hals probeert te brengen. Intussen werken de Nederlanders voorzichtig en gestadig achter dc schermen, om bij vertegenwoordi gers van de andere landen aanhang te krijgen voor hun inzïchtcn. Dé Fransen hebben echter meer be langstelling voor wat er in Parijs gebeurt. En Spaak ligt met zware rheumatiek in oed. Hij moest giste ren de voorzittershamer aan dr Duitser Pf under overdragen. Mer Aan het kindertclevisie-program- ma van de B.B.C. werken Zondag mede: MajoorDavid Coppin (13) en I inks zijn vijfjarig zusje JVJar- Amanda en rechts zijn zes jarige broer „Kanonnier" Nicolaas. Uit liefhebberij maakt David model soldaten. waarvan de uniformen tot in de kleine details verantwoord zijn; Mama Copain valt de eer te beurt de „legerorders" van zoonlief uit te voeren. En vader Coppin? Die is... Majoor in het Britse leger In Italië is men op de goede weg. Een republikeinse afgevaardigde heeft een Wetsontwerp ingediend, dac een verbod inhoudt op de vervaardiging, import en verkoop van oorlogsspeel- gocd. Een afgevaardigde voegde eraan toe dat in een rechtgeaarde democratie niets verboden mocht worden, maar dat op ooriogsspeelgoed een uitzondering gemaakt moest worden, omdat deze te worden. Om nog even in de militaire sfeer te blijven willen wij u een mooi ver haal vertellen, dat zich alleen maar in Frankrijk kon afspelen. Dc politie zat achter de 21-jarige soldaat Felix Sul- fren aan. die gedeserteerd was uit het leger. Hij werd ontdekt, maar tevens ontdekte men dat hij net die dag trouwde. De gendarmes plaatsten een wacht bij het huis waar hij zich met Zi.ui Joti;?e vrouw ter ruste had begeven en arresteerden de bruidegom toen hij de volgende morgen de neus buiten dc deur stak. De politie deed in Noord Italië een heel andere ontdekking. Daar vond een agent een bijeenkomst van tien jongens beneden de negen jaar. die zich de Man Mau van Pon te San Pedro noemde. De politieman hoorde juist dat een nieuv. lid de eed aflegde, waarbij hij Wloufde zoveel mogelijk ruiten te breken. Wat een boeven. Er zijn echter nog nette boeven ook. In caüfornië werd de chauffeur Robert Shull door een man overvaller., die hem een revolver onder de neus hield. „Ik heb een gezin waarvoor ik mn*t zor gen." jammerde dc chauffeur. Toen zei de aanvaller: ..Nou geef me dan maar vijf dollar en nok je adres, dan krlig je ze eerlijk terug als ik weer eéii baantje heb." Een echt meelevende boef Meelevend \vn; ook G'.is Firadlcv in Virgink,. Zijn vriend was ziek en die wilde hij nu eens verrassen -net een kwartel. Tien dagen iang probeerde hij zo'n dier te schieten maar het iuktê niet en dus ring hij met !ese handen or» weg 00 een *e«even moment vloov; een heel stel van deze *-<— e s ra-:n pis Kern dhecte Boropcw vtrkic- j ijjn bed .stond en dat hij" onmiddci- S'kSJ15SJ°bïS3? O» «E gens plan afleggen. In de praktijk betekent dit voorlo- zegt echter, dat de telefoo: pig geen directe Europese verkie- zijn bed stond en d< zingen, maar hard en snel werken lijk Parijs aanvroeg,

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1953 | | pagina 2