Sartre's werk C OE GOEDKOPE WINKELS Kunstkring huldigt Rika Hopper voor groot publiek verstaanbaar omdat het stempel draagt van onze tijd AGENDA J Voorstelling van „De Ander Hengelaars willen organisatie met eigen water DE AVONTUREN VAN KAPITEIN ROB Veertig jaar bij Leger-muziek Herman Jansen is er 175 jaar Drieling Stuyvenberg maakt het best Ned. Comedie komt voor Kunstkring Jeugd gaat in Mei weer op stap net EEN KLEINE GREEP UIT ONZE HONDERDEN KOOPJES BALANSOPRUIMING ^:gB 39 ct. 39 ct. 39 ct. 99 ct. 1.98 8.55 3.97 4.88 99 ct. 49 ct. 7.97 2.58 79 ct. 89 ct. 89 ct. Koeriersters Litteraire kroniek DOOR: drs B. van der Laan r Vrijdag 9 Januari 1953 Het was een ontroerde voorzit ter Heyboer van de Scliiedamse Kunstkring die Donderdagavond na afloop van de voorstelling van ..De Ander*' door de toneelgroep ..Co rn edia". het toneel van het Passa ge-theater opstapte om daar de 75- jarlge lïika Hopper te huldigen. Die ontroering over wat deze kras se toneelspeelster daarvoor m haar spel ten beste had gegeven, ral de zaal veten hebben bevangen, Daarom waarschijnlijk kon dit kor te oponthoud tot besluit zo spon taan zijn en de sfeer aannemen van een grote vriendenkring waar men er zo'n groot plezier in vond de erkentelijkheid voor Rik» Hopper eens wat duidelijker te doen uit komen dan met het gebruikelijke applaus het geval kon zijn. Om a] die dankbare gevoelens te vertolken, van die taak "heeft de beer Heyboer zich op uitstekende wijze gekweten, waarbij gezegd moet wor^.11 dat mevr. Hopper zich een charmante jubilaresse toonde, die niet naliet te spreken van haar plezier om het spelen in Schiedam en herinneringen op te halen aan haar vriendschap met de vroegere burgemeestersfamilie, het gezin Van Haaren. Ook nu trouwens stond Burgerlijke Stand Geboren: Augusta L. H. doch ter van P. A. de Kaper en C. Th. Sprong: Fredericus H. zoon van H. H. Christen en M. H. Valk; Johanna dochter \*an hl.' van Veen en W. B. Planken; Johannes Th. zoon van A. G. Hogeling en C. J. v. d. Voort; Gerdina dochter van C. M. Hofman en E. Schil- peroort; Henrina G. C. dochter van H. A. J. Sars en M. J. Bor- noster; Catharina M. B, dochter van J. W. H. Maissan en M. J. P. w d. Water; Jan zoon van Ph. Braber en A, TuyteL -Ondertrouwd: H. Harte. 25 jaar en A. M. C. Corpeleim. 23 jaar; W. Jansen, 18 jaar en J. L. Oos terhout. 18 jaar; J. E. Meijers, 25 jaar en F, J. A. Mastenbroek, 24 jaar, J. Middel. 25 jaar en H. C. Osse waarde. 22 jaar: J. Troost, 27 jaar cn C. J. Soeters, 22 jaar, Gehuwd: G. J. Hoedt. 23 jaar en C. J. Th. de Kok. 23 jaar; J. C, Bakker, 20 jaar en C, van Boenen. 17 jaar; F, W. Ossenforth, 24 jaar en H. Schulze. 25 jaar; C. Kooijmarï. 25 jaar en M. v. d. Wilt, 23 jaar; J, G. van Konijnen burg, 27 jaar en E. Winkelman, 23 jaar; C. Vis, 41 jaar en A. J. y. d. Put. 30 jaar; J. de Koning, '25 jaar en C. Noqrdük, 25 jaar; G. Ketelaar, 26 jaar en D. Hibeis, 23 jaar; J, K. Scheuller, 23 jaar en W. P. C. Bouter, .22 jaar; H. v. d. Brink, 52 jaar en M. M. van Leeuwaarden. 39 jaar; E. v. d. Waal, 38 jaar en C. L. J. Lafeber, 35 jaar. Overleden: G. v. d. Velde, 55 jaar, vrouw van C. Prince; J. A. Daalmeijer, 78 jaar. (Advertentie l. M.J Wij frebben geen Nylons met blauwe of rode hielen en ook riet met gouden hartjes of palmbomen, neen, wij verkopen Nylons aan mensen die er mee moeten werken, die moeten bukken en knie len en er hun boterham mee moeten verdienen. Van zuike Nylons verkopen wij in deze opruiming een partij eerste keus van een door en door beproefde kwaliteit 3000 paar Nylons waarbij soliditeit als nummer één beschouwd werd. Nylons voor Rotterdamse benen die er evengoed first class uit willen zien, maar het werk er niet voor laten staan- Zaterdagmorgen om 9 uur begint de verkoop van deze solide Nylons, eerste keus, extra lang, in de bekende modekleuren, maten 9-9'/2 10-10V2 per paar M Postorders onder rembours. WINKELCENTRUM BINNENWEG weer eon Schiedams onderdak voor baar gereed bij ar Meyer. „Iemand die oud wordt, leeft op de herinnenng", merkte Rika Hop per tijdens die huldiging op. een uitspraak die ook gold voor de ge voelige maar dappere grootmoeder die ztj even daarvoor op de planken had gezet. Het lopen gaat Rika Hopper niet meer gemakkelijk af, maar zittend weet zij niet minder prestige te bereiken dan staande en de mo menten dat zij stond waren des te indrukwekkender. Trouwens, de manier waarop zij deze sterke vrouw met een kwetsbaar hart tot leven bracht, in alle geestige en aan grijpende momenten, dwong aller bewondering af. Het was spel van de oude stempel, spel van grote al lure. Aan haar prachtige dictie kon menig jongere nog een gevoelig lesje nemen. Door middel van 't scheppen van illusie wil Mamicio het tekort aan menselijk geluk in zijn omgeving aanvullen, maar op een korte be vrediging moet onvermijdelijk een schrijnende ontgoocheling volgen. Toch weet de oude vrouw, die een tijdlang gelukkig is met een terug gekeerde kleinzoon, die énecht maar waardig js, om dan geconfontecrd te worden met de echte, maar vol komen onwaardige kleinzoon, haar leed moedig te dragen: ..Bomen sterven staande" luidt de letterlijk vertaalde titel. lchrUveru Eriipt niet diep, maar ueet in een boejend epeelstiik, dat slechts een enkele maal de snan- mn^verliast, telkens in -t harÏÏe Dank zij een gevoelige regie die geen effect ongebruikt liet, plus de schilderachtige décors van Lucas Wensing, maar vooral dank zij het spel van Rika Hopper en de niet minder ingeleefde vertolking van Enny Meunier, Guus Hermus en Joban Elsensohn, boekte de verto ning veel succes. Een. extra saluut voor de typering van de laaghartige kleinzoon door Steije van Brandenberg. Trouwens ook aan de bijrollen, door John Soer. Joop Doderer, de knaphandige goochelaar en Wim v. Sierenberg de Boer. een luidruchtige jager, was aLle zorg besteed. Hier ter stede is een comité ge vormd dat zich ten doel stelt te komen tot oprichting van een hen gelsportvereniging waar hengelaars (sters) vanaf 10 jaar kunnen worden ingeschreven. Het doe! dat het comité voor staat is in de eerste plaats te komen tot het mogelijk maken dat haar leden hun sport kunnen beoefenen in eigen viswater. Zij zal trachten te-komen tot dit gestelde doel. De vereniging zal indien nodig samenwerking zoeken met personen of groepen, van personen die nodig zijn om het doel te bevorderen: iedere hengelsportliefhebber (ster) met geoorloofd sportvistuig verpo zing in eigen gepacht viswater. Het comité heeft ontwerp-statuten en. huishoudelijke reglementen voor lopig aangenomen waarover nader zai_ worden beslist.' De Koninklijke goédkeuring zal dan zo spoedig mo gelijk worden aangevraagd. Het comité, bestaande uit onder staande personen, is gaarne bereid alle gewenste inlichtingen te ver strekken: Voorzitter F. Lu pk er. Houtstraat 20b; secretaris M. Schwa- german, Stationsstraat 59a; penning meester C. Wcsthoff. Korte Kerk straat 6a: H. Prein, Hoofdstraat 89b; D. de Jager Roonsestraat 11b; advi seur L. J. M, Lupker, Korte Kerk straat 6a. Wat men moet weten: Apothekers-nachtdienst: Apotheek C. I. Jansen, Swammerdamsingel 41. Bellen bü ongeval: G.G. en G,D, Tuinlaan 89. Telefoon 69290. Tentoonstellingen: 20 December18 Januari. Stede, lijk Museum Da 105, Zo. 2- uur: Schilderijen uit de zeven tiende. negentiende en twintigste eeuw (verzameling B. de Geus v d. Heuvel.) Toneel: 10 Januari, Musis Sacrum, 8 uur: Toneel ver. „Tot Steun in den Strijd" met „Tehuis voor Dak lozen". Films: Passage, Da. 2 en 8 uur, Za. en Zo. 2, 4.15, 7. 9.15 uur: Achter gesloten gordijnen (18 jr.). Monopole, Da. 2, 7, 9 uur, Za. en Zo. 3, 5, 7, 9 uur: De strijd om Apaclie-pas (14 jr.). Bijeenkomsten: 9 Januari, Musis Sacrum, 8 uur; VARA-aetherforum. 10 Januari, Volksgebouw, 8 uur: Feestavond vereniging „Gruno" Zaterdagavond serenade in de Alb, Thijmsiraat De heer J. van Wamden, J. A. Alberding Thijmstraat 9b, zal Maan dag z'n 40-jarig jubileum vieren als lid van 't muziekcorpps van het Le ger des Heils. De heer Van Wame- len heeft in deze 40 jaar zonder on derbreking trouw z'n verplichtingen als muzikant van het Leger des Heils vervuld. Nog steeds speelt deze 72-jarige muzikant lustig z'n partijtje mee op de 2e (schuif) trombone, het kan gezegd worden tot voorbeeld van vele jongeren. Zelfs in het koude jaargetij, zoals e nu doormaken, is de jubilerende steeds op z'n post in openluchtsamen- komsten en muzikale rondwandelin gen die door z'n muziekkorps ge houden worden. Ruim 30 jaar is de heer Van Warneten secretaris-pen ningmeester van het muziekcorps en het doel dat hij zich bij het aan vaarden van deze functie stelde, nl. te zorgen voor een geheel verzil verde bezetting aan instrumenten, mocht hij vorig jaar in vervulling zien gaan. Natuurlijk is het mu ziekkorps zeer dankbaar voor de arbeid die de heer Van Wamelen in het belang van het muziekkorps verrichtte. Zaterdagavond omstreeks 7.15 uur zal men de jubilaris voor z'n wo ning een muzikale huldiging bren- gen. Meisje is weer terecht Nadat sedert Woensdagmorgen ijverig naar haar was gezocht, is de- 16-jarige Cornelia Krommenhoek van de Parallelweg in de loop van Donderdag weer in de ouderlijke woning 'teruggekeerd. Vanmorgen kon men ons nog niet mededelen omtrent de beweegredenen van haar verdwijnen noch waar zij Woensdag en Donderdag verbleef, ROTTERDAM Autobotsing op Pleinweg Om tien voor zes vanmorgen ont stond er op de hoek van de Plein- weg en de .Wolphaertsbocht een botsing tussen een personenauto, die door de 39-jarige aannemer J. G. V uit Gorinchem bestuurd werd en een bus van lijn D De bus kreeg een deuk en 2 gebroken ruiten. De auto werd aan de voorzijde ver nield en moest worden weggesleept. Gisteravond vlei In de Taanders- straat de 14-jarlge Maria E. die daar woont. 2e was aan het schaatsen op de bevroren sneeuw. Met een gebroken linkerbeen werd ze naar het Coolsingel- zlekenhuis vervoerd 2093 Bill Is wel eens meer in dit kustplaatsje geweest en hij weet er wel zo ongeveer de weg. Wanneer zij de roeiboot in de haven vastleggen, komen alleen een paar baliekluivers kijken; de douane zien zij niet Bill wijst Rob de weg. maar hij zal in de buurt van de roeiboot blijven. Het stadje is tegen de rotsen op gebouwd en Rob moet enkele steile straatjes beklimmen, voor hij het huis van de dokter neeft j gevonden. Tjonge, die Veroni woont wél in een armoedige wijk. Schil- J derachtig Is bet hier I ivel, met al die oude huisjes, begroeid met planten en bloemen, maar i Waar is nu het huis van die Verom? Ah, daar i ten, dat twee mannen het de bevolking maakt geen welvarende indruk. 1 hangt een uithangbord. Rob heeft niet in de ga- I rend in de gaten houden. <3*1 zag? zelfde huis voortdu- IN de erkenning, dat de toegankelijkheid van Franse letterkundige voort brengselen voor het Nederlandse publiek beperkt wordt door taalkun dige moeilijkheden, verdient de vertaling van twee delen van Sartre's roman-cyclus „De Wegen der Vrijheid", namelijk „De Jaren des Onder scheids" en „Het Oponthoud" (uitg. Contact, Amsterdam en Antwerpen; prijs 6,50 per deel), oprechte waardering. Grote commerciële risico's brengt deze daad o.i. overigen» niet mee, omdat het werk van deze schrijver duidelijker en tot breder lagen van de Westeuropese bevolking spreekt dan bijvoorbeeld dat van Stendhal er. Gide, auteurs die zeer lang aan het Neder landse publiek verborgen bleven: zij immers vonden slechts begrip in beperkte kring. De „verstaanbaarheid" van Sartre is groter, omdat zijn werk het stempel draagt van onze tijd, van een algemeen onbehagen, dat zelfs in Nederland doordrong en ten nauwste samenhangt met Nietzsche's voorspelling van het nihilisme. Het verval der waarden, dat zich reeds openbaarde na 1918, liet niemand ongemoeid, die zich rekenschap gaf van het hoe en waarom van zijn „verscheurde tijd", een begrip, dat men thans ook en met voor liefde hanteert in de wereld van het geloof. Eerst de tweede Wereldoorlog echter legde voor ieder de zekerheidscrisis bloot ön het is alsof Sartre*c.s. maar hij door zijn werk in het bijzonder aan iedereen thans open baren, wat weinig talrijken, zich tot Frankrijk beperkend, reeds bij Gide, de Montherlant en Malraux konden ontdekken. HET genoemde „onbehagen" vond bij Sartre een filosofische verantwoording en voor velen te vens een aannemelijke oplossing in het existentialisme. Het valt buiten het kader van deze bespreking op deze filosofie in te gaan, hoe ver leidelijk het mag zijn, de betref fende gedachtengang sociologisch te benaderen Met name komt het ons belangwekkend voor, na te gaan, met hoeveel typiscn-Christe- .ijke waarden Sartre die zich god loos noemt, in zijn systeem, bewust of onbewust, exerceert. (De begrip pen godloosheid en on-Chrïstelijk- heid behoeven elkaar geenszins te dekken), Een politiek-weiielende houding, die hem er toe bracht, een partij op te richten tussen de so cialistische en communistische in. zijn deelneminc aan het Volkscon gres voor de Vrede, in Wenen, wij zen. naar ons gevoelen zeker niet op een ontdekking van nieuwe waarden, waar de West-Europese mens voor zou kunnen „staan". Nog geen eindoordeel HET is echter een zaak van bil lijkheid. dat wij ons eindoordeel over Sartre als filosoof opschorten, totdat hij in zijn volgende romans de aangekondigde „oplossing" heeft gegeven, al kunnen wij niet na- aten op te merken, dat zijn „ver antwoordelijkheid" naar onze smaak niet losgemaakt kan worden van de gevolgen van zijn politieke rol. Want kennelijk komt zijn houding de twijfel vergroten van hen, die aarzelen tussen hun vrijheidsin stinct (opgevat in politieke zin) en hun zekerheidsbehoefte, die hand in hand gaat met een' wonderlijk schuldbesef, tegenover wat men met een, althans in het Westen, verou derend woord het „proletariaat" noemt. Men kan Sartre voorhouden, dat een aarzeling zijnerzijds er toe bijdraagt, allerlei weifelaars en naar „zekerheid" hunkerenden, die. mo gelijk voorlopig, de „kerk" achter rich lieten, tg brengen tot het nieu we „geloof" van Moskou. Geen twijfel echter laten zijn beide vertaalde romans omtrent zijn rang als schrijver en psycholoog bestaan. Wie kennis neemt van deze boeken en zijn weerstanden over wint ze ondergaat zoals een wjjn- kenner de wijn. weet zich onmid dellijk in de aanwezigheid van een auteur van ongewoon formaat. Hij voelt zich niet meer gedrongen tot een ontleding van compositie en stijl naar ae vertrouwde, maar enigszins ranzige maatstaven van de Académie Fransaise hij laat zich meevoeren door een schrijver, die zich om alle succes-waarborgende techniek niet bekommert, maar zich doet gelden door zijn uiterst scher pe en van een hoogwaardige ach tergrond-humor vergezelde situatie- en persoonsbeschrijving In bet eerste deel, evenals trou wens in het tweede, krijgt men een beeld van wat men het best de „inhibition frangaise" zou kunnen noemen. De vertaling hiervan wordt een omschrijvjng: de vertraagde re actie van het Franse volk op de gebeurtenissen die Hitier voorbe reidde. Deze wordt het duidelijkst geopenbaard in de houding van de hoofdpersoon Mathleu, die een vo lumineus boek (De Jaren des On derscheids) nodig heeft om tot klaarheid te komen over zijn relatie met cn tot Marcclle. zijn vriendin, en dan m het volgende deel (Het Oponthoud), los van deze verwik keling, zichzelf in zijn eenzaamheid doorgrondt, nadat hij geconfron teerd is met zijn ondergang in een dreigende oorlog. Sartre's humor MEN moet zich de tijd geven Sartre's humor te ontdekken: ook een Vestdijk geeft deze niet spoedig bloot. Slechts een enkele maal exploiteert Sartre het ^komi sche van een situatie, zoals bijvoor beeld wanneer boeren, te vroeg ge mobiliseerd, terugkeren naar huis. dronken en na een bezoek aan het vertrouwde garnizoensbordeel. Overigens vindt men rijn hu mor meer in de rangschikking det- situaties (vooral in het tweede deel) en in de letterlijke weergave van de gedachten der roman-per sonages, beginnend met: Hij zei, hij dacht. Het is namelijk zeker niet de op nauwkeurige weergave belus te romanschrijver, die hier aan het woord is. maar wel de kunstenaar, die, dank zij zijn scherpe waarne ming, ieder individu een eigen le ven wil laten. Dit brengt ons tot een van de wezenlijkste trekken van Sartre's kunstenaarschap: zijn figuren zijn niet geschapen volgens een bepaald en vaststaand concept. Men heeft de pleizierige indruk, dat ze op een bepaald moment de auteur ont glippen om een eigen leven te lei» den. Een duidelijk voorbeeld hier van is de Jood Birncnschatz het onmogelijke doet om voor Fransman door te gaan De lezer heeft zich reeds verzoend met de gedachte de typisch-Joodse assimi- .ant te ontmoeten, maar wordt plot seling gestoord door een reactie die bij dit beeld niet paste; Birr.en- schatz schaamt zich diep over het „accoord" van München. Men kan deze reactie toeschrij ven aan de perfecte psychologische kennis van de auteur en daarvoor pleit heel veel. o a, de beschrijving In December 1832 bestond de firma Herman Jansen, distilleerderij en li keurstokerij hier ter stede, 175 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum zal er Donderdag 15 Januari, 's middags van half drie tot half vijf een recep tie zijn ten kantore van de firma, Zijlstraat 6. Donderdag is de drieling Stuyven berg aan de Slachthuislaan drie maanden oud geworden. Sinds hun geboorte verdubbelden zij hun ge wicht. Naar wij vernemen maken zij het in ieder opzicht uitstekend. Na een mislukte poging om Sha kespeare's „Koopman van Venetië" naar Schiedam te halen, heeft het bestuur van de Kunstkring voor 5 Februari een opvoering van „U spreekt met Uw moordenaar" vast gelegd. De Nederlandse Comedie komt hiervoor naar het Passage-the ater. Naar de heer K. J. Heyboer gister avond meedeelde, worden in het vol gende seizoen weer acht avonden ge geven. De traditionele Jeugdwandelmar- sen. georganiseerd door „De Schie- damse Wandelaar", het vendel Schie dam van de Oranje Garde en de Po- litie-Sportvereniging, zullen dit jaar aanvangen op 2 Mei. Daarna zijn als marsdagen vastgesteld 16 Mei. 13 Juni en 27 Juni. Zaterdag 11 Juli is een inhaaldag. Inzet van deze mar sen is de wisselbeker van „De Schiedam mer'\ die vorig jaar in Ke- thel terechtkwam bij de leerlingen van de school voor Chr. Onderwijs. SCHIEDAM WONINGRUIL Apeldoorn-Schiedam of Rotterdam-W Aangeboden te Apeldoorn; diverse woningen. Gezocht te R'dam-W. of Schiedam: enige woningen (3—6 personen). Brieven onder no. S 700 aan het bureau van dit b2ad Mevrouw Schuddebeurs, Tuinlaan 68 b, Schiedam vraagt een Aanmelden: Zaterdags van 34 uur Op alle Wala-corsetten, Beha's en Panties 10 KORTING I u 70 r *J/2s Wil ^renge: Wij brengen div. koopjes en speciale aanbiedingen, die ook Uw inte resse zullen hebben. Gaarne zien wij Uw bezoek tegemoet Rode ZAKDOEKEN Fillet VITRAGE KINDER DIRECTOIRES div. .soorten Grote KUSSENSLOPEN Lang Interlock heren pantalons Flanellen HEREN PYAMA'S 3 pers. graslinnen BEDLAKENS Flanel DAMES NACHTHEMD Fantasie wollen HEREN ANKLETS Gezoomde THEEDOEKEN Zwanendons DAMES PYAMA'S Zeer fjjne NYLONS fantasie hiel TETRA LUIERS Badstof BADDOEKEN Interlock DAMES SLIPS AL DEZE GOEDEREN ZATERDAGMORGEN 9 DUB VERKRIJGBAAR HOOGSTRAAT 145—149 GROENELAAN 56 Wij moffelen Uw rijwiel met bijlevering van nieuwe spatborden, nieuwe spaken, kettingkast en jasbescher- mer gedemonteerd en ge monteerd, totaal 37.50 als nieuw terug. Alleen Rotter- damseriijk 240a, aan de kant van de Hemd. Wy hebben geen filialen. Frans Walt- man, Rotterdamsedijk 240a, telefoon 68948. (Bel ons op en wjj halen Uw rijwiel). Voor aquarium, honden- en kattenartikelen, vogelzaden, honden- en kattenbrood, is en blijft het vertrouwdste adres. Ie Schied. Hond. Badi, Hoogstraat 76, Tel. 66017. Geslepen glasplaten voor Uw meubelen, etalages, kortom voor alle doelein den. Van Katwijk's Glashan- del, Lange Kerkstr. 38, di recte glasimport, dus laagste prijzen. Tel. 68735. Baby commode 29.kin- dcrledikantje 19,50. Ton en andere modellen alles ge lakt. Tussenbroek. Edison- straat 31A, Schiedam. Knutselaars. Grootste soi te ring. Ronde stokken, latten, planken. Triplex multiplex, meubelplaat, hardboard. Tegen de laagste prijzen. Frans v. Thienen, Bmers- veld 123, Tel. 69799. Koopt bij de Vakman. Wrin- gerbokken 13.Strijk planken v.a. 5,75, Keuken tafels 12.— en 13.—. Keukenstoelen 15.—. Keu kenkrukjes 6.—. Frans v. Thienen, Broersveld 123, tel. Knutselaars. Voor Uw meu- bellijst, schildcrlijst, balpo- ten. naaiboxpoten. Houten ballen, tafelpoten, ben ken. ribben enz. Frans v. Thie nen, Broersveld 123. Tel. 69799. Wie ruilt een vrij bovenh., bet'. 5 kamers (Westen), voor een ben.huis, bev. 3 kamers? Brieven no. S 701 aan bur. van dit blad. Het juiste adres voor wrin gers, keukentrappen, was- ftitipen, wasketels, wasteilen emmers enz.: Frans v. Thie nen. Broersveld 123, Tele foon 69799. Het Radiohuis, Hoogstr. 92, Telef. 68044, Amroh Pin-up onderdelen. Radio bouw schema's. Alle soorten radio buizen. Snoer, stekkers, fit tingen, stopcontacten, scha kelaars en verder alles op electrisch gebied. Erkende Philips Radio cn Philishave repa rati e-in rich ting. Het Radiobuis, Hoogstr. 92, Te'of. 68044. Philips radio's 136.—, 155.—, 162.—, 198 245.—, 295.—, 345.348.enz. Elec- trische gramofoons 68.—, f 79.v 98.—, 195.enz. Philips sch eerapparaten 47.Voor iedere beurs! Radio, gramofoons en scheerap pa raten worden ook op termijnbetaling geleverd. Kolenzeven, Passen op ü\v vuilnisemmer Rubbertocht- band 0 25 p. m Frans v. Thienen, Broersveld 123. tel, 69799. Auto moest remmen voor werkman op trambaan Op de Staatweg moest gistermid dag de bestuurder van een vracht auto met aanhangwagen die een personenauto inhaalde, plotseling remmen omdat een werkman op de trambaan aan het werk was. Op het gladde wegdek slipte de aan hanger, waardoor de vrachtauto dwars over de trambaan geduwd werd en de personenauto aanreed en zwaar beschadigde. De werkman wist zich tifdig in veiligheid te stellen DP tram ondervond 15 mi nuten vertraging en het verkeer moest worden omgelegd. van hen. die. geestelijk onvoorbe reid, gemobiliseerd en vrijwel on middellijk daarna weer naar huis gezonden, psychisch in een luchtle dig komen te verkeren, maar wij hebben de stellige indruk, dat di verse gebaren van Sartre's roman figuren niet „voorbedacht'1 zijn. maar ontstaan desnoods tegen de zin van hun „auctor". Wanneer wy het hebben over de Sartriaanse humor, dient men hier onder iets anders te verstaan als een pijnloze aangelegenheid: de ana lyse van Sarah's karakter en uiter lijk en de reactie van Mathieu m zijn opwelling van dankbaarheid en afschuw tevens, geeft van een ge voel voor de tragische eenzaamheid van het individu blijk, dat men bij de Nobel prijs-winnaar Mauriac zel den. en dan nooit in deze hevigheid, en bij de in ons land zo gewaar deerde Duhamel nimmer ervaart. Het pleit, hoe wonderlijk het na de inleiding ook klinken mag. voor Sartre als kunstenaar, dat hij Bru- net en Gomex als volwaardige en onafhankelijke tegenspelers van de hoofdfiguur Mathieu laat optreden. Beiden, belichamen zij. op een zeer eigen wijze. Sartre's drang naar dui delijkheid in en voor zichzelf. Maar ook hier weer schematiseert de auteur niet: beiden leiden een van hem onafhankelijk bestaan, hoewel het voorbehoud moet gelden, dat 'n schrijver niet schept buiten de sfeer van zijn mogelijkheden. Verademing Als een verademing ondergaan 1 *wy, maar Sartre als Mathieu niet minder, de verschyning van Brunet, de militante communist, met Een teliuis gevr. voor hend 1 jr., liefst buiten, houdt veel van kinderen. Mevr, Bollemeijer, Gent's Whisky flat, Noordmolenstraat 38, Schiedam. v.'ie men nader in het derde, nog niet vertaalde, deel te maken zal krijgen. Brunet die vertegenwoor digt (wij citeren) „de gezonde we reld, bruusk en koppig, van op stand en geweld, van handenarbeid, van een zeer langdurig geweld en van discipline", Brunet, die het heimwee van Mathieu naar de „ze kerheid" symboliseert, Wn zijn ove rigens zeer benieuwd naar de ont wikkeling van deze figuur, die zich in het derde deel ontpopt als een zindelyk-gedisciphneerd klooster ling van het nieuwe geloof, indi vidualist zijns ondanks, of misschien dank zij zyn Franse herkomst. Gomez daarentegen :s een andere evolutie beschoren: ook hij keert in het derde deel terug, maar door hom hebben wij vernomen, dat Sar tre begrip heeft voor een Monther- lanliaanse ontwikkeling. Deze Span- je-stnjder heeft zichzelf ontdekt als iemand, die de oorlog liefheeft: La guerre, c'est beau. De ideologie is bij hem een bijkomstigheid gewor den en hij heeft in de strijd dingen ervaren, die hem tot Mathieu doen zeggen: „Les Francais, ce sont des saiauds et des laches". (De Fran sen zijn smeerlappen cn lafaards). Vergelijking NGEWÏLD suggereert Sartre hier een vergelijking: hebben, wii bij Brunet te maken met een onvoldragen Malraux (deze. „ge bruikt" een ideologie tot een in telligente zelf-verwerkelijking), bij Comez zijn we in de buurt van de toreador de Montherlant, die, on danks onbetwistbare acteurs-nei gingen. de Romeinse krijgsman ver tegenwoordigt in de Franse litte ratuur van deze eeuw. Maar uit beide figuren kan men een les distilleren voorzover men die nog nodig heeft na Nietzsche en op komst en verdwijning van het fascisme: een samenleving, die zich slechts oriënteert op de middel matigheid. zal aan zijn periferie spanningen zien ontstaan, die tot evenwichtsverstoringen, kunnen lei den. Wij beseffen zeer wel beide ro mans uiterst onvolledig weergege ven te hebben. Men verlange van een criticus geen uitvoerige uit eenzetting van hun inhoud; hij kan slechts opwekken tot kennismaking van een werk van ongemene rijk dom en verscheidenheid. Gelukkige noodzaak: de rijkdom van deze werken ontsnapt aan een bespre king. Ook beseffen wij. dat deze vertalingen het Nederlandse publiek mogelijk hier cn daar met ergernis kunnen vervullen. Het heeft weinig zin daartegen aan te voeren, dat wij ons nimmer gechoqueerd voel den door de situatie-schilderingen van Sartre maar eerder als onze delijk er vaarden het „gepaste stil zwijgen", dat bij ons zo vaak op geld doet. In Sartre ontdekt men in Ieder geval geen neurotische „medeplichtigheid". Ons rest nog dank te betuigen aan hen. die de vertaling verzorg den: deze taak was van dien aard, dat wij ons niet gerechtigd ach ten, dctail-critiek te geven. Wij mo gen volstaan met op te merken dat M. Mok van een grotere kundigheid heeft blijk gegeven dan Jo Boer: hij belette ons naar de Franse tekst te grijpea.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1953 | | pagina 1