m 1 C 3 Dèfinitieve regeling voor volkstuinen Af, KM >4 .Tot Steun in den Strijd liet mooi werk zien H.B.S.S. staat bovenaan op de ranglijst Verenigingen zullen aan de leden kunnen gaan verhuren asaegiffiR Groningers vieren „IS ei joarsveziede" in Yolksgebouw Tweemaal dieven in zelfbedieningszaak DE A VONTUREN VAN KAPITEIN ROB N Trek in hartige hap Eerstkomende wedstrijd tegen „Die Haghe" wordt wel erg belangrijk Onder regie van Willem v. d. Loos Nederlandse zaak- gelastigde wendt zich tot Bonn Gezin onwel geraakt door kolendamp Britse „Centurions" gearriveerd Koiendamp tast drie personen aan Door het ijs gezakt: proces-verbaal toe Habibi-lustrum SCHIEDAM Koeriersters luist NU adverteren 13 Januari 39 ct 155 ct 18 ct 49 ct 77 ct 77 ct 45 Ct 2 Maandag 12 Januari 1953 1*1 de vergadering van Maart 1952 verleende de Raad aan B. en W. mach tiging de op dat tijdstip gereed gekomen 150 volkstuinen ten Westen van de Poldervaart tc verhuren aan hen, die zich daarvoor het eerst hadden aangemeld. De tuinen, genummerd l tot en met 89 zouden worden ver huurd aan volkstuinders, die rechtstreeks van de gemeente wensen te huren en aan de leden van de Tuinbouwverenlging „Nuttige Ontspanning" znuden de In 4 rijen achter elkaar gelegen tuinen genummerd 90 tot en met 143 ter beschikking worden gesteld. In dezelfde vergadering kwam in be handeling het advies van B. en W„ uitgebracht naar aanleiding van het adres van het Hoofdbestuur van het Algemeen Verbond van Volkstuinders Verenigingen In Nederland, waarin o.m. werd verzocht de exploitatie van het complex in handen te geven van de organisaties, B. enW. zegden daarin toe het vraagstuk van de collectieve verhuring van gedeeltan van het com plex aan de verenigingen te zullen regelen zodra de aangelegenheid in haar geheel kan worden overzien. Nu de aanleg van de tuinen ift het afgelopen jaar verdere voortgang heeft gemaakt, staan thans aan de verhuring van het overige gedeelte van het complex als volkstuinen niet langer bezwaren in de weg. gelden de op 17 April 1952 vastge stelde „Huurvoorwaarden voor de volkstuinen van het complex aan de Vijfsluizen". Met betrekking tot de aan de volkstuindersveremgmgen. te ver huren tuinen ligt het in de' bedoe ling de besturen de verplichting op te leggen hun leden aan gelyke voorwaarden te binden. Ten aanzien van de aan de huis jes op de tuinen te stellen eisen zijn enkele voorbeelden voor de raadsleden ter inzage gelegd. Deze typen ZiJn met de bestuur ders van de volkstuindersvereni- gingen besproken, die zich daar mede accoord hebben verklaard. Ze zijn echter niet in alle opzich ten voor de volkstumders bindend in verband met de oriëntering van het huisje op het complex cn be ogen dan ook meer een richtlijn te geven voer de apzet van een huisje in verschillende afmetingen; de plaatsing van ramen en deuren kan bij de bedoelde oriëntering ge schieden. Als overgangsmaatregel aan de bezitters van volkstumhuisjes m het Sterrebos zal vergunning tot overplaatsing worden verleend, mits deze huisjes aan redelijke eisen van welstand votdoen. Ook voor model len van volkstumhuisjes. die door de tuinders zelf zijn ontworpen, doch die afwijken van de richtlijn- typen, geldt dit principe. Na ingewonnen advies van de dienst van Gemeentewerken zou den B. en W. graag goedkeuring zien gehecht aan de volgende uit eengezette regeling; Krachtens de eerder verleende machtiging blijven de tuinen ge nummerd 1 tot en met 89 bestemd voor verhuring aan individuele huurders. De tuinen 382 tot en met 428 worden verhuurd aan de Volkstuin- dersvereniging „Klein Babberspol- der" voor uitgifte aan haar lenen. Voor deze vereniging wordt voorts gereserveerd een gedeelte van het complex, waaróp de van 429 tot en met 503 te nummeren tuinen zullen worden aangelegd. Verhuring hier van aan de vereniging zal alleen geschieden voor zoveel deze daar aan voor uitgifte aan haar leden behoefte heeft. Voor zoveel er van de van 1 t/m. 89 genummerde tuinen verhuurd zijn aan leden van de Tuinder&ver- eniging „Klein Babberspolder" zul len deze niet langer rechtstreeks door de gemeente worden verhuurd, doch zal de administratie daarvan aan genoemde vereniging worden overgedragen. Eenzelfde regeling zou zijn te treffen t.a.v. de Volkstuindersver- eniging „Nuttige Ontspanning". Aan deze vereniging kunnen worden verhuurd de tuinen 90 tot en met 215 en voor haar waren te reser veren de nog aan te leggen tuinen 218 tot en met 280. Tenslotte kunnen de tuinen 281 tot en met 381 en 504 tot en met 572 rechtstreeks van gemeentewege aan gegadigden worden uitgegeven. Met deze regeling hebben beide verenigingen haar instemming be tuigd. Voor de rechtstreeks van ge meentewege te verhuren tuinen (Advertentie l. M.) ™r - BAUNS w V Het is toch nïet zo vreemd als Wij per jaar honderdduizen den meters vitrage verkoper» en dan ééns per jaar, met de balansopruiming,' het restant van onze voorraad wegdoen voor een prijs die niets met de werkelijke waarde te ma ken heeft. Nu moat U zich niet afvragen „hoe kan het er voor gemaakt worden" of „ik heb het vorige Week ergens driemaal zo duur gezien". Neen, nu is het raak om, als U In het voorjaar tóch nieuwe gordijnen nodig hebt, nu te kopen en ais anderen dan nog zitten te dokteren ot het er wel of niet af kan, hangen ze bij U al voor de ramen. 5000 meter vitrage van eerste kwaliteit Twents katoen garen. Dinsdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze vitrage op onze tapijtafdeling eerste etage en koopt U alie drie da soorten door elkaar per meter voor winkelcentrum binnenweg De Groningers hielden hun „Nei- joarsviiiede" in het Volksgebouw. Tuinlaan. De voorzitter, de heer H, H. J. Hol, opende de by eenkomst, wenste allen „Veul zegen in 't Neijoar!" en deelde mede dat 7 Maart wederom een feestavond wordt gehouden en dat de Soosavonden op 7 Febr. en 21 Maart zjjn vastgelegd. Hierna zongen de „Liesters" (het „Grüno" 'dameskoor) .onder leiding van mej. D, Vennik enige liederen die bij de leden zeer in de smaak vielen en er metéén de stemming in brachten. Daarna werd een 3-bedrijvig blijspel naar voren gebracht: ,,'n Kerel", doer W. J. Eelsema, onder regie van mej- O, Vennik. De rol len werden zeer goed vertolkt en vlot gespeeld- Een daverend ap plaus was een beloning voor de speelsters en spelers. Mevr. Albers boadt mej. Vennik bloemen aan van .de Liesters" en de voorzitter bon bons namens „Gruno". De zaal was versierd met Gro ninger en Schiedamse vlaggen. In de pauze werden de leden op Grun- ninger Kouke en olie wiev'n ge trakteerd (dit laatste is een spe ciaal Gron. gebak). Het muzikale gedeelte werd ver zorgd'door de heer Schülpercord. Schiedatnse renners boeken succes Bij de Zondag gehouden home trainerwedstrijd voor atle nieuwe lingen van Zuid-Holland, geldend als het officieus kampioenschap, is het de H.C. „Schiedam" gelukt de 4e prijs te behalen, met slechts 1/5 sec. aheterstand op nummer drie, Hollandia uit Den Haag. Bij de persoonlijke klassering be- zetten de Scbiedamse renners A. Bezemer met 1 minuut 15 2/5 sec 1 de löe plaats en J. Vos met 1 min. 164/5 sec. de 14e plaats. Tweede prijs voor étalage De groentehande] H. N, den Bunnen aan het Broers veld ver kreeg een tweede prijs in de eta lage-wedstrijd. uitgeschreven door de landelijke organisatie. De pnis bestond uit een medaille plus oor konde. Wat men moet weten Apothekers-nachtdienst: Gouka en Co., Groenelaan 127, Bellen h\j ongeval: G G en G.D. Tuinlaan 89. Telefoon 69290. Te nt»onstellingen: 20 December—18 Januari, Stede lijk Museum Da 10—5, Zo 2—5 Uur: Schilderijen uit de zeven tiende, negentiende en twintigste eeuw (verzameling B, de Geus v d Heuvel.) Toneel: 15 Januari, Passage-theater, 8 u: Kath. Kring, Rotterdamse Co- medie met „Het onstuimige hart". Films: Passage, Da. 2 en 8 uurrAchter gesloten gord linen (18 jr.). Mtmnjiole, Da. 2, 7, 9 uur: De strijd om Apache-pas (14 jr.), Vergaderingen: 16 Januari, Stadhuis, 7.30 uur: Gemeenteraad. Een gehuwde vrouw en een meisje van 16 jaar zijn dezer da- een betrapt, toen zij, onafhanke lijk van elkaar, bezig waren le vensmiddelen te ontvreemden in een zelfbedieningswinkel. Belden zijn zij aan de politie overgele verd. 2095 Nog altijd vroljjk grinnikend laat de kap per Rob binnen en bet valt Rob direct op, dat de man zorgvuldig de deur achter zich in slot doet. De kapper wrijft zich vergenoegd in de handen en wanneer Rob hem het pak en de brief overhandigt, maakt hij de brief snel open „Mooi zo," mompelt hij, „prach tig. een pak tabak van vi|f pond Een vorsteiiik geschenk van mijn vriend La roux". Ja, vriendje. denkt Rob, maar je zal wel een an dere toon aanslaan, wan neer je het pak open maakt, want wat jij 4 denkt dat er in zit. zit er toch met in. Maar de byzyn van Rob te openen. Ondertussen zijn kapper denkt er blijkbaar niet aan het pak in de twee heren buiten naar de deur van de kap- perszaak geslopen en zjj proberen met valse I sleutels de dour te openen. Een beschonken Engelsman ra- meide Zaterdagnacht op het Ru bensplein de dour van een sla gerswinkel, HU trad, wellicht be lust op een hartige brok, naar binnen, maar bad grote pech, want de winkel bleek leeg te zijn, Om dat er bij het binnengaan nogal wat lawaai *was gemaakt, kwam de politie er aan te pas en bracht de zeeman naar zijn schip in de Rotterdamse haven. Er bleven een ingetrapte deur en een duur auto ritje als herinnering over. Esperanto-agenda Merkredon: Formiko prelegos pri: „Virinoi" Klub ver sper o Volksge bouw Tuinlaan 50 Lau la vetero la somero baldau venos, tiam oni ne po vos veni al la Klubo, do venu nun. De „Moderne Filmmaatschappij' te Osaka (Japan) heeft een film vervaardigd naar het onlangs ook m het Esperanto vertaalde Japanse boek „Kinderen van de Atoombom" Deze film, die onder dezelfde ti tel verschijnt als het, boek, toont de toeschouwers wat een explosie van één atoombom te weeg kan brengen, De teksten in deze film zijn in het Esperanto gesteld. Tijdens zijn verblijf in Kopenha gen. sprak de Japanse professor Fujlu Egami van de universiteit Na- goya (Japan) in het Esperanto voor de studenten Esperanto-club te Ko penhagen over het onderwerp: „De levensomstandigheden van de stu denten en professoren in- Japan." De vertegenwoordiger van het Grancho Marx-program. „You Bet your Life" te-Los Angelos verzocht de heer Joseph Scherer, voorzitter van de Esperantoclub aldaar hem een interview toe te staan en dit in zijn program te mogen opnemen. Het interview heeft inmiddels zo wel voor de radio a3s televisie plaats gehad. Jubileum bij de G.T.B. De voormanstoker bij de Gemeente Technische Bedrijven, de heer Th. Sjes. was Zaterdag een kwarteeuw in dierst. In zijn woning aan de Hu man sdorpsestraat kwamen directie en jubileumcommissie hem huldigen. Natuurlijk was er de traditionele enveloppe met inhoud en van het personeel kwamen verscheidene ge schenken. In dc middaguren heeft de heer Sies nog eers druk bezochte re ceptie gehouden. Uitzending Aetherforum vanuit Schiedam Naar wij vernemen zal de uitzen ding via de radio van de Vrijdag avond in Musis Sacrum gehouden zit ting van het Aetherforum plaats vin den op Maandag 19 Januari, Het pro gramma „Het hangt aan de muur en het tikt" zal Zaterdag aanstaande al te horen zijn. Zaterdagavond om zes uur werd een damesfiets in de Aleidastraat geparkeerd. Toen men er Zondag morgen gebruik van wilde maken, bleek de fiets te ziin verdwenen. Burgerlijke stand GEBOREN: Maéhitda C. M. d.v. C. Holier hoek en E. Kustner; Peter A., z.v P, Driesen en A. Vermeer: Arie, z.v. P. Verkade en A. M. F, Qqartel; Theresiits. zv. J. Th. dc Vaal en J Figee: Cathanna M-. d.v. M. Faasse en G. van Schie; Annemarie d.v. M Picket en M N Koenen. OVERLEDEN: J. C. J. J. Marinus, 10 maanden. De vorige week door HBSS gehouden ledenvergadering heeft een vlot verloop gehad. Vooral de training kreeg de nodige aandacht. Op uitnodi ging van HÖSS was de heer H. Teeuw, het jongste ere-lld van de KNVB, op de vergadering tijdelijk aanwezig teneinde enige toelichting te geven omtrent het vorig j'aar verschenen blad voor de Zaterdagvoelhallers: „Zaterdagsport". Punten van groot belang werden daarna niet meer be handeld en bytUds keerde men huiswaarts. Het voetbaSprogramma van j.l. Za terdag werd weer in z'n geheel af gelast, zodat ook de elftallen van HBSS wederom niet speelden. Hoewel het moeilijk is, om een juiste kijk op de situatie in deze klas se te geven, volgt hieronder toch de stand. Er zijn enkele uitslagen var» wel gespeelde wedstrijden niet in verwerkt. Deze wedstrijden vi-erdcn n.l. destijds gestaakt en weer andere wedstrijden werden gespeeld, doch de Bond heeft de uitslagen noe niet erkend, omdat het programma afge last was. Van Bondswege is nu nog geen officiële beslissing gevallen. De ze wedstrijden zijn: Die Haghe— Sportlust <4—2L HTSV—'s Graven- zande (5—2). HBSS—Sportlust (2—1) Die Haghe—Jodan Boys (42)„ Zon der de uitslagen van deze wedstrijden luidt de stand: HBSS ZWSH Die Haghe Zwart Wit Sunlight HTSV' Sportlust Jodan Boys Woerden 's-Gravenz. 26— 3 22—11 25—18 26—22 22—27 25—26 21—23 18-13* 10—13 16—45 2 extra verliespunten. Gezien de grote ommekeer in het weer, ziet het er naar uit, dat a.s. Za terdag weer goede kans ls op voetbal. De voor HBSS op het programma staande uitwedstrijd tegen Die Ha ghe is dus van groot belang, getuige bovenstaande stand. Na „Alberd, Thijm" was het de arbeiderstoneelvereniging „Tot Steun in den Strijd", die profi teerde van het initiatief van de Schiedamse Gemeenschap om Willem van der Loos als gast regisseur te laten optreden bij onze a ma teu r- ton eel gezclsch a ppen Met deze toevoeging van een be roepsregisseur wil men pogen het peil waarop het-amateur-toneel in Schiedam zich beweegt, te verho gen. Door omstandigheden waren wij destijds niet m staat kennis te ne men van hetgeen de Kath. toneel vereniging „Alberd. Thijm" er met deze bijzondere medewerking van terecht bracht, doch over het al gemeen was hetgeen wij erover vernamen van dien sard dat van een bevredigend resultaat mocht worden gesproken. Zaterdagavond hebben wij deze goede indrukken in Musis Sacrum ook kunnen opdoen, waar „Tot Steun in den Strijd" het blijspel „Tehuis voor Daklozen" bracht. Duidelijk was waar te nemen hoe men zich uit de onvermijdelijke strakheid waarin altijd dezelfde regie tenslotte wel moet uitmon den. had losgewerkt en tot een belangrijk groter levendigheid in het spel was gekomen. Vooropge zet moet worden dat men het ge tij in zoverre niet mee had, dat de keuze van het stuk zo al niet ongelukkig dan toch weinig ge lukkig mocht worden genoemd. De schrijvers Ter] in gen en Henk Bakker weten wel wat een speel baar stuk aan tekst en handeling nodig heeft maar ze maker» er allerminst een spel mee dat men voor zo'n gelegenheid nu eens graag op de planken zou zien. Dat was dan de negatieve zijde van deze opvoering, die overigens alleen maar tot enthousiaste bij val van de stampvolle zaal kon leiden. Uit die simpele thriller groeide zo een stuk dat van begin tot eind ten volle werd meebe leefd. Na een aanvankelijk wat traag begin waarin vooral tot uiting kwam dat de dictie bij alle her vorming op het toneel voor ama teurs een van de moeilijkste pro blemen blijft, kwam er al spoedig meer vaart in het geheel toen dat geheimzinnige tehuis voor daklo zen zich all en ns meer vulde me* het stelletje wonderlijke bezoe kers. dat zich met alle graagte overgaf aan de wil van de auteurs die de zwervers de meest rauwe kost in de mond legde. Hadden D. Goedhart en A. J. Rademakers het in het begin nog al te kwaad gehad met hun rol van p'nilantropen, beiden kregen het niet al te lang daarna heet wat gemakkelijker in de vermom ming als zwervers, die in de man ke straatmuzikant van J. Roden berg een goede tegenspeler kre gen. Had mej, A. Rodenberg al haar ingetogenheid te bewaren om van het jonge vrouwtje met het ver leden iets aannemelijks te maken, van die beperkingen hadden de heren L. de Vogel en H. v, d. Stranding Iïadmar voor Engelse Raad voor de Scheepvaart DEN HAAG. De afgelopen dagen heeft de Engelse Baad voor de Scheepvaart in Londen de zaak behandeld van de stranding van het Britse vrachtschip „Radmar" in Januari 1952 op dc Maasvlakte bij Hoek van Holland, Uit berich ten daarover in „The Times" blhkt o.a, dat de zgn. Wreck- commission er" (die in dit geval de zaak behandelde met twee bij zitters) binnenkort uitspraak zal doen, Touseul sprak dr Mende BONN. De Nederlandse zaakge lastigde heeft er bü de West-Duitse regering mondeling zijn verwonde ring over uitgedrukt dat een der ontsnapten uit Breda Vrijdag in Bonn door het liberale Duitse parlements lid dr Erich Mende is ontvangen. In verband met deze diplomatieke stap wijst het bondsministerie van Justitie op artikel 17 van de Grond wet, waarin het beet „een ieder heeft het recht, zich alleen of in gezelschap van anderen schriftelijk met verzoe ken of bezwaren tot de bevoegde autoriteiten of tot de volksvertegen woordiging te wenden De mogelijk heid van mondeling contact wordt als vanzelfsprekend aangenomen. Welke stappen de bondsregering of andere in aanmerking komende Duit se autoriteiten nu ondernemen is nog volkomen onzeker. Vanavond klankbeeld over Indische Nederlanders DEN HAAg. Over de zender Hilversum II zal Maandag om 20,45 uur een klankbeeld worden uitgezon den getiteld „Indische Nederlanders kleumen in de kou". Hierin wordt het werk van mevr. Spoor—Dijkema behandeld. Roer en mevr, N. Bodenberg-de Vogel geen last, Mej. Ada Roden berg speelde een verdwaasde vrouw zoals deze was gevraagd. Do heer F Rodenberg en mevr. P. Rodenberg-de Vogel ontvinger» de gasten en de heren J. v. d. Graaf en H. Geeratz kregen als politiemensen de ingewikkelde knopen te ontwarren. Na afloop van de voorstelling ging het doek nog niet onmiddel lijk dicht, maar werden eerst Wil lem van der Loos en diens echt genote. mevrouw Van der Loos- Sprong. op het toneel gehaald om eenhuldiging in ontvangst te ne men voor zijn voortreffelijk werk dat ook in 4e kring van „Tot Steun in den Strijd" alle moge lijke waardering bleek te hebben gevonden. Aan het begin van de avond heeft de voorzitter van de toneel- sectic van de Schiedamse Ge meenschap.' ir W. E. Hoek. een kort welkomstwoord gesproken. De voorstelling werd o.a. ook biigewoond door de heren H. Hoi! en F. A. de Wolff .van het dage lijks bestuur van de Schiedamse Gemeenschap en het volledige bestuur van de toneelsectie van de Schiedamse Gemeenschap. ROTTERDAM Zaterdagavond werd het gezin De Bakker, dat bestaat uit man, vrouw en vier kinderen, in- het Bergwegziekenhuis opgenomen. Z'J waren onwel geworden na het nuttigen van eer» broodmaaltijd. De familie De Bakker woont aan boord van het beurtschip „Madon na" dat in de Rederijhaven ligt Een buurman waarschuwde de G.G.D. die het gezin naar het zie kenhuis vervoerde. In het bloed van de man en de vrouw weid kaolrponoxyde aangetroffen, wat wijst, ap kolendampvergiftiging en niet op voedselvergiftiging zoals aanvankelijk werd vermoed. Zondagavond arr.veerde in de Mevwehavgn een Duitse kustvaar der die vaart voor een Nederlandse reder en in Engeland gefabriceerde met Amerikaans geld betaalde tanks aanvoerde De bok „Heracles" zou vanmiddag de tanks uit de „Trau- tesovnow" lichten. Het zijn Britse Centurions-tanks, de drie eerste die worden afgeleverd naar aanleiding van een Amerikaanse order voor 90.000.000 dollar aan tanks, benzine- trallers, munitie en onderdelen. De order, de grootste in zijn soort, werd in Engeland geplaatst en is geheel bestemd voor levering aan Denemarken en Nederland. In de loop van 1953 zullen nog enige honderden tanks naar beide landen worden verscheept. Zij worden ge leverd onder het Mutual Defence Assistance Program. De bedoeling was de tanks van morgen vroeg te lossen, maar het juiste gereedschap om de „Hera cles" de tanks uit het ruim van de kustvaarder te laten hijsen, ontbrak. Mevrouw van Butselaar—Brouwer, wonend aan de Vlietlaan, haar zoon Marten (11) en dochter Antje (16) zijn Zondagmiddag naar het Berg- wegzieken huls gebracht wegens ver schijnselen van kolendampvergifti ging De heer Van Butselaar ontdekte rookontwikkeling in zijn achterka. nier. maar toen men op onderzoek uitging werd geen spoor van vuur gevonden. Naderhand begonnen de kinderen te klagen over misselijkheid en toen constateerde men de vergif tiging die ook de vrouw des huizes hacl aangetast. Nu wordt gezocht naar dc oorzaak, van deze gevaarlijke toe stand. De politie heeft Zondagmiddag bij de Bergse Voor- en Achterpias toezicht moeten houden, daar vele liefhebbers van het schaatsen zich ondanks de waarschuwende rode vlaggen op het ijs waagden. Niet minder dan acht personen zakten door het ijs. Zeven kregen een proces-verbaal. Op de Heenyaadssingel werden door de politie drie .ijssie-piepers' aangetroffen. Zy werden van het gevaarlijke ijs gehaald en naar het politiebureau Oostervantstraat ge bracht. Brandje op Sommelsdijk Vanmorgen ontstond een kleine brand aan boord van de Sommels- d)jk. liggend in de Rijnhaven. Op dit H.A.L,-schip was men bezig lassen toen een vonk een deel van een schot m brand zette, waarna het vuur oversloeg naar een par tijtje verf en poetskatoen De brand wacht aars boord greep direct in en nog voor de brandweer was ge arriveerd had men met eigen mid delen het gevaar al bezworen. Enorm was Zondagmiddag de be langstelling voor het lustrumfeest van de Habibiclub in Emporium, dat natuurlijk met Jazz werd ge vierd Zoals wij reeds meldden in het Dagboek van een Rotterdam mer was de negerband van Wally Bishop de grote trekpleister en Wally en zijn mensen hebben de, merendeels jeugdige toehoorders, niet teleurgesteld. Zjjn virtuositeit als drummer leidde tot geweldige uitbarstingen van enthousiasme en schriile fluitconcerten, terwijl ook trompettist Ado Moron a cn da sa xophonist (tenor) Sandy Mossee meer dan eens een open doekje kregen. Afgezien van onvermijde lijke en verwachte 2wakke plekken in een groot programma als dit van de Habibi-club, vertoonden het al gemene peil van de muzikale pres taties een bevredigende hoogte. Bij name de spelers van The Je£ Kersting Hot Club kregen terecht applaus op applaus en dat oogstte ook meer dan één solist. Het ge heel maakte een zeer verzorgde en verantwoorde indruk en zal ze ker een aansporing temeer zijn voor de Habibiclub op deze wijze te Rot terdam verder te gaan. Onderzoek naar Branden op Brits tankschip LONDEN. - De reders van het Britse tankschip 4,Rosewood" heb ben .de hulp van Londense re chercheurs ingeroepen voor een onderzoek naar een reeks kleine branden die zich op het schip „Rosewood" hebben voorgedaan op zjjn reis van de Perzische Golf naar Rotterdam. Het tankschip loste eind Dec. zijn lading, 13.000 ton benzine, te Rotterdam. Het zal over een paar dagen de haven van Falmouth in Zuidwest-Engeland binnenlopen. Heden nam de Here tot Zich. na een kortstondige ziekte? onze inni«gelief de Vader, Behuwd- en Grootvader Zwager en Oom, de Heer WILLEM VAANDRAGER Weduwn. van H. M, den Ouden in de ouderdom van 65 jaar en 11 maanden. Mede namens verdere familie: Rotterdam, L. L. Zevenbergen- Vaandrager A. Zevenbergen Aadje 's-Gravenhage. J. J. K. Vaandrager C. Vaandrager- De Jong Schiedam, 11 Jan. 1953 v. Leeuwenhoeckstr. lla De teraardebestelling zal plaats hebben Woensdag 14 Januari ap de Algem. Begraafplaats (Vlaard.- dijk). Aankomst aan efe kapel te 2.45 uur. Geslepen glasplaten voor Uw meubelen. etalages» kortom voor alle doelein den. Van Kfitwijk's Glas- handel, Lange Kerxstraat 38 Directe glasimport, dus laagste prijzen. Tel. 68735. Ronde glasplaten, schuifpui ten, glas in lood, geslepen suite-deuren, toiletspiegels, etalage-glasplaten, autorui ten, enz. levert U Lopik's Glasindustrie. Boterstraat 39 Telefoon 63945. Fermanent-Wsve, compleet f 5.75, Ook jpeciaal alle 'kleuren haarverven. Kap salon ..Alitfa", Grote Visse rijstraat 8E (hoge stoep), Tel. 33762. Rotterdam. Deze prijzen geiden CHQCOHAGEL 250 gram SPEKSNIJBONEN 2 buk VERMICELLI 250 gmm GEKOOKTE WORST de echte Gelderse 150 gram BOEREN ME1KAAS250 gram ZUIVER VET SOOgram ZAANSE KOEKEN per bus

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1953 | | pagina 1