0 Herman Jansen 175 bedrijf met rijke jaar - een historie C een allround likeurstoker J NIEUWE CLUBS Geschieden is van stad leest men eruit BAU"s-jTWNGj m A(, i:\da Scliiedamse Slagers Reclame S R Meer werklozen aan het werk Jeugdige schakers aan het bord DE A VONT UREN VAN KAPITEIN ROB Winterhanden Geen energie meer? Pleegzuster 8loedwijn Claudette Colbert als de non in Monopole Ijsbaan is weer geopend Opheffing toezicht niet-militaire productie West-Duitse minister richt waarschuwing tot de vakbonden Europese Raad voor Kernonderzoek in Brussel bijeen Sneeuwonderzoek van KNMI had 6800 medewerkers SCHIEDAM gestoft, kamer Nette Jongens i i nr? WEEKRECLAME van 16 t/m 22 Jan, '53 Speciaal S. S. R. reclame 2 Dinsdag 13 Januari 1953 (Advertentie L M.) Dat hek in Nederland óók koud kan zijn hebben wij de laatste maand wel gemerkt. Voor hen hebben wij een aanbieding wollen dekens die hen ineens van alle kou afhelpen. Wollen dekens met het origi nele loodje-100°''° jacquard- aan elke deken, dat is een aanbieding die U in geen jaren hebt gezien. Deze deken in een ruime twee-persoons maat, drie kleurig, in moderne bioem- patronen gaan wij nu ver kopen voor nog geen twintig gulden. £n laten diegenen die hem voor dertig gulden of meer kochten nu niet denken dat zij te veel betaal den, neen, zij betaalden de normale prijs, want dit is een aanbieding uit onze „oprui ming om nooit te vergeten"*. JAC9UAWJ Woensdagmorgen om 9 uur begint de verkoop van deze 10GVo jacquard dekens 170 x 220 cm. Pttiiorden onder rembours winkelcentrum binnenweg Schiedam en gedistilleerd zfjn al heel lang onafscheidelijke begrippen. 'xi ieder geval meer dan 175 jaar, want dat Pieter Jansen in 1770 vanuit Vestfalen mar de stad aan de Schle toog was toen al omdat hij hier werk meende te zullen vinden in de branderijen, 't Is hem goed afgegaan, die Pieter, want zeven jaar na zijn aankomst weet h-U zich In het bezit van een eigen branderij. Hjj legde er de grondslag mee voor een bedrijf dat het tot ln onze dagen zou uithouden, hoe slecht het soms ook met Schiedam en de jenever-Industrie mocht gaan. Omdat 175 jaar tenslotte een hele lange tjjd Is voor een dergelijk bedrijf, maakte men bjj Herman Jansen er een of ficieel jubileum van, dat o.a. Donderdagmiddag aan de Zijlstraat wordt gevierd met een receptie. Om nog even op Pieter Jansen te rug te komen, deze kwam midden m éen van de grote bloeiperioden van het Schiedamse branderijbednjf te recht. Voordat de Vierde Engelse Oorlog zou uitbreken was er heel wat geld te verdienen. Naast oude namen van gevestigde families kwamen nieuwe op- Er stroomde veel geld naai Schiedam, waarvan men zich soms op vorstelijke wijze inrichtte. Langs de havens werden tal van he renhuizen gebouwd, die nu nog een sieraad van de stad uitmaken. Het was in de tijd dat de drie gebroeders Nolet de bekende bouwmeester Giu- dici opdracht gaven tot het bouwen van een patriciërswoning voor elk hunner. Nog weet men te vertellen van de Nolet, die voor honderddui zend gulden (een vorstelijk bedrag in die dagen) het huidige Kantonge recht aan de Lange Haven liet neer zetten en, omdat men tenslotte de ge opperde bouwsom toch wilde halen, het dak met koperen spijkers het be vestigen! Maar zoals zo vaak, na de plotse linge welvaart, waarvan slechts wei nigen in deze niet arbeidsintensieve bedrijven konden profiteren, kwam de bittere armoede als onafscheide lijke metgezel. Napoleon sloot het continent van Engeland en de zee af, waardoor Schiedam aan de rand van de afgrond werd gebracht. Velen stortten erin. Het Is de periode dat tal van families voorgoed van de voorgrond verdwenen. Ook Pieter Jansen heeft er de klap pen van ondervonden en toen bij in 1812 overleed kreeg zijn zoon Willem tot taak de zaak weer opnieuw op te bouwen. Had men in het Schiedam van 1777 nog volstaan met de verwerking van moutwijn die vrijwel steeds uit Schotland werd ingevoerd, de oorlog met Engeland bracht de bedrijven er toe ook dit grondproduct van de je- neverindustrie zelf te vervaardigen. Ook nu nog kan duidelijk worden ge constateerd dat dit geheel geschied de naar het voorbeeld van de berei ding van de Schot«e whiskey. In vroeger dagen zijn oorlogsvloten altijd bijzonder goede klanten ge weest van Schiedam. Ze waren echter nM de enige want de jaren door vond hel eindproduct verre en soms vreemde doelen. Groot was in het velleden b.v. de export naar de Fran se havens, waar de jenever werd ver scheept naar Frans West-Indié. Het zou n.l. de slaven meer ten goede ko men dan de z.g. brandy die de ar beidskrachten ziek en ongeschikt voor de arbeid zou maken. Van 1812 tot 1853 heeft Willem Jan sen de zaken uitgebreid en zich os. ook toegelegd op de vetmesterij. Ach- tei de Noordvest hield men hiervoor zon driehonderd stuks ossen en var kens. die met het afvalproduct van de branderij, de spoeling, werden vetgemest en dan weer werden door verkocht. Dat het met de toenmalige hoofd industrie van Schiedam met slecht ging, blijkt wel uit hetgeen "Willem Jansen zijn kinderen kon nalaten Als één van zijn zeven kinderen erfde Htnricus Jansen, de grootvader van de huidige generatie vier branderij en. een boerderij en daarbij behorend land. De eerste tekenen van de industrië le ontwikkeling lieten zich zien. In- plaats van de zeventien windmolens die de vesten van Schiedam kroon den. gingen de eerste stoom molens, in de oprichting waarvan Henricus Jansen een groot aandeel had. het graan voor de branderijen malen Maar er gebeurde meer. Pasteur deed zijn opzienbarende ontdekkingen, waardoor ook meer inzicht werd vei- kregen in hel wordingsproces van het gedistilleerd, waarvan een nevenpro duct. de gist. steeds belangrijker zou worden naarmate het roggebrood als volks voedsel zou worden verdrongen door het tarwebrood. Zoon Herman trok naar Wenen om er de ze Wener-methode voor de gjstfabricage te bestuderen en deze na terugkeer in het bedrijf in te voe ren Pieter Jansen maakte 7ijn tijd niet atleen nuttig met het bezoeken van buitenlandse reiaties, maar stu deerde m Kopenhagen in de bacte- riolocie. Voordat het branderij bed rijf voor goed uit het beeld van Schte- dam zou verdwijnen, kwam het nog tot een hoogtepunt m de productie rond de tachtiger jaren van de negen tiende eeuw. Bij elkaar zouden er niet minder clan vierhonderd bran derijen aan de Schie worden geteld! Wat er zoal omging in die dagen wordt duidelijk uit de cijfers van de firma Herman Jansen, die in een week tijd 75.000 kilo graan verstook te Men was de grootste gistproriucent van de stad. Er waren weken dat 12d0015000 kisten jenever werden geexporteerd! Het was de laatste opflikkering. Waarschijnlijk heeft de tijdige om schakeling van branderij op distil leerderij, waarby het grondproduct van derden werd gekocht, deze en andere bedrijven voor de ondergang gered. Met het branderij bedrijf was het in ieder geval gedaan. Begunstigd door bepaalde overheidsmaatregelen begon dc spiritus-industrie een goed koper product op de markt te bren gen. waartegen het zelfstandige klein bedrijf dat maar niet tot goede orga nisatie kon komen, het wel moest af leggen. De nieuwe tijd Wie de geschiedenis van de firma Herman Jansên nagaat, zal steeds weer ontdekken dat men zich nim mer op één probleem heeft blind ge keken maar steeds naar nieuwe mo gelijkheden heeft gezocht. Ook heden ten dage is dit nog duidelijk te be merken. Omdat men zelf een goedkoper giasproduct meende te kunnen leve ren. werd in 1907 de glasfabriek Uto gesticht aan de Noordvest, waar in de drukste tijd van de Eerste Wereld oorlog niet minder dan duizend ar beiders werk vonden. De automatise ring van de glasfabricage deden de Uto weer verdwijnen. Onder de tegenwoordige leiding van de heer Herman J. Jansen heeft met) zich vooral na 1945 weer op de export toegelegd. Zoals vroeger gaat het product weer heel de wereld door. Voornaamste afnemers zijn wel Engeland, waar men een eigen ver- koopkantoor heeft, Indonesië en In dia. Behalve jenever én likeuren wordt thans ook whiskey gefabriceerd en uitgevoerd. Zuid-Afrika kende hier voor echt er grote beperkingen, die nu echter zijn overwonnen door de vestiging van een eigen bedrijf te Wemmershoek in de nabijheid van Karpstad. Vier Schiedamse vakmen sen trokken er met hun gezin naar toe als kern van het bedrijf, waaraan nu ook inheemse arbeidskrachten zijn ve: bonden. De resultaten van deze nieuwe vestiging, die in 1950 m wer- j king trad. zijn tot dusver niet ongun stig. Het pand Zijlstraat. 6, waar de firma Herman Jansen is gehuisvest, behoort tot de fraaiste patriciërs huizen. welke onze stad uit het Jaatst van de achttiende eeuw over hield. Met zijn voorname gevel, die nu vrijwel schuil gaat achter de 1 bedrijfsgebouwen, die de plaats van j de vroegere voortuin aan de Noord- vestzijde innemen de familie Jansen herinnert zich nog de pauwen van grootmoeder, die er vroeger pronkten is het een van I de best geslaagde werken van de bouwmeester Giudici. de bekende Rotterdamse architect Jan Verheul wijdt er in zijn boek „Inrijhekken. poorten en hoofdingangen in Rot terdam en omgeving'- dan ook grote aandacht aan. Binnen vmdt men nog een bijzonder fraaie eikenhou ten trap en mooi gestucadoorde plafonds. Vroegere wandschilderin gen, betrekking hebbend op het Oude Testament en fraaie marme ren schoorsteenmantels werden in 1909 gekocht. Het in 1777 gebouwde huis nam de familie Jansen in 1828 over van de erven van mevrouw Nolet-Van der Blank. De Plaatselijke Adviescommissie ten behoeve van de uitvoering van de Gemeentelijke Sociale Werk voor. ziemngsregeling heeft de vraag on der ogen gezien in hoeverre er nog mogelijkheden zijn tot het verrich ten van werkzaamheden, nadat de vergroting van het gemeentelijk feestterrein achter de rug zal zijn. De commissie meent te moeien adviseren om het werkobject Volks pa rk-Sterrebos te handhaven, waar door gedurende dit jaar in het gebiedl dat ook de Wandelweg tegenover de ingang van de werf Wilton-Fyenoord tot de Laan van Spiermgshoek omvat, een vijftigtal arbeiders aan het werk kan worden eehouden De arbeid zal bestaan uit bet onderhoud van wegen, paden en grasvelden, uit het onderhoud van de speelvelden in het Volkspark en op de Zandvlakte en uit de verzor ging van de bosbestanden. Aan arbeidsloon, vermerderd met sociale lasten, zal het object f 145 967 gaan kosten. Toezicht gereedschap pen. uitbreiding, schaftgelegenheid en privaat moeten daarnaast nog f 7010 worden gesteld. Voor rekening van de gemefii' blijven van al deze kosten lCv van de arbeidslonen ff 14597). uitvoe- I rmgskosten 'f 7010) en 136e be- i dnjfskosten (f 28091. In het crediet van f 156,116 dat B en W. in verband hiermee aan vragen. is ook een bedrag van f 330 begrepen voor de inschakeling bij dit object van een werkloze hoofd arbeider. Begin Februari zullen de wedstrij den om het kampioenschap jeugd- sehaak van Schiedam een aanvang nemen. Hieraan kunnen deelnemen alle schakers die op 31 Augustus de leef tijd van 20 jaar nog -niet hebben be reikt, Van deze wedstrijden kunnen ook niet-georganiseerde schakers in schrijven. Opgave tot deelname dienen vóór 24 Januari ingezonden te worden aan K Deleting: J. A. Alb. Thjimstraat 52b of M. J. C. Hersbach. Vlaardïn- gerdijk 159b Leden van aangesloten verenigingen kunnen zich opgeven via de secretaris van hun vereniging. Aangezien deze wedstrijden, waar aan geen kosten verbonden zijn, een bijzondere gelegenheid bieden de nog niet georganiseerde jeugdige schakers in contact met het schaak leven te brengen, worden vooral de ze aangeraden hun schroom te over winnen en zich voor deelname aan te melden. 2096 De kapper vraagt Rob. of kapitein La roux e.-g veei last had van zijn maagpijnen. „Hft zaa er lang niet goed uit, toen ik aan boord ging" ant woordt Rob; „en hij meende, dat u hem wei een medicijn zoudt kun nen verschaffen, waar door zijn piinen worden verlicht." De kappei trekt een lade open en haalt er een buisje uit „Dit is het geneesmid del" zegt Hij. „wanneei Laroux dit gebruikt zal Mi spoedig hersteld zijn Rob Iaat het buisje in zijn zak glijden en op hetzelfde moment wordt Sne]^draait'die"kapperUzich om nn bij slmKt een twee mannen, de revolver in de HU Politie! per moeten aan dat bevel we) voldoen, kreet van verbazing. In de deuropening staan 1 Handen omhoog!kimkt het en Rob en de kap- (Advertentie l.M.) Wat men moet wetens Apothekers-nachtdienst: Gouka en Co., Groenelaan 127. Bellen bjj ongeval: G.G en G.D., Tuin la an 89. Telefoon 69290, Tentoonstellingen: 20 December18 Januari. Stede lijk Museum Da 105, Zo 2—5 uur: Schilderyen uit de zeven tiende," negentiende en twintigste eeuw (verzameling B de Geus v d BeuveL) Toneel: 15 Januari, Passage-theater, 8 u: Kath. Kring, Rotterdamse Co- medie met „Het onstuimige hart". Films: Passage, Da. 2 en 8 uur:Achter gesloten gordijnen (18 jr.). Monopole. Da. 2. 7, 9 u: Triomph der liefde (14 jr.). Vergaderingen: 16 Januari, Stadhuis, 7.30 uur: Gemeenteraad. B ij eenkomsten: 15 Januari, Kantoren Fa. Her man Jansen, Zijlstraat, 2.304.30 uur: Receptie t.g.v. 175-jarig be staan. (Advertentie LM.) Nieuwe kracht met S.V. „Het Zwarte Paard" Na een korte rust startte m het Volksgebouw weer-de huishoudelij ke competitie van de schaakvereni ging ,.Hct Zwarte Paard". Er werd als volgt gespeeld: A KerkhoffA. v. Bommel a.p.: F. Pesch—M. v. d. Kraan a. p.; H v. d. Kraan—F. Pesch 0—1; M. v. d. KiaanA Kerkhoff a.p.; H. v. d. KraanA. v. Bommel 0—1: M. v! d. Veen—W. Kerkhoff a.p: C. v. d. Veen—F. J. Klemekoort 1—0; C. L. ZantboerP. v, d. Waal V?ï A. H. v. d. WalC. v. "Meer en donk 10; E. SmirrenJ. Schenk 01; A. GommelA. v. d. Wilt 01: A. v. d. "Veen—W. F. v. Meerendonk 0—1. Rammende autobus deed de melk stromen Terwijl de melkboer L. P. K. uit Overschie Maandagmorgen om kwart over tien zijn paard en wagen in de P. K. O.-laan ter hoogte van het stationsplein liet draaien, naderde aan de achterzijde van de wagen een autobus, die blijkbaar niet ge noeg meer kon uitwijken. Het ge volg was een botsing, waarbij 70 liter melk verloren ging. Onder de weinig zeggende titel „Zuster Bonaventura" heeft de film, die van heden t.em. Donderdagmid dag in het Monopole-theater wordt vertoond, als toneelstuk ai eens een opvoering beleefd in het Passage-the ater. Er bleek zich een meespelend drama achter te verschuilen, waar aan de bezoekers van toen nog wel heel wat goede herinneringen zullen hebben bewaard. In de film zijn het Claudette Col bert, Ann Blyth, Robert Douglas en Anne Crawford die de belangrijkste rollen bezetten. Natuurlijk was de roi van de doortastende non een kolfje naar de hand van Claudette. We zien haar weer de slachtoffers van een watersnood in het Engelse graafschap Norfolk ontvangen en fnaken kennis met de vermeende moordenaar, die er met een politic- brigadier en een vrouwelijke recher cheur als begeleiders strandt. Aan het uitzoeken van de schuldvraag in de moordgeschiedenis is de rest van het spel gewijd. Natuurlijk wordt de ware schuldige gevonden, maar niet dan nadat heel wat spanning in de zaai is verwerkt. Schaakclub „Schiedam" Voor de wintercompetitie van de schaakclub „Schiedam" werden de volgende partijen gespeeld: Groep 1: G. M. Groen-—J, Btjloo 0—1; V. LamJ. C. Hölzken 10; J MoererP. Roozenbeek 10; A. MastJ. C. Droge 1li- Groep 2 A: L. de BruinW. Hoo- gendam jC VrijlandJ. Wa penaar si'Ai OffermanM- Hersbach 0—1; C. v. Hulst—F. Ro- nje 01. Groep 2B: J. HersbachW. v. d- Most 01; S. KosterF de Vlie ger afgebr. Voor de competitie van de Rotter damse Schaakbond speelt het twee de tiental a.s Donderdag uit tegen Het Zwarte Paard 1 en het vierde tiental a.s. Vrijdag thuis tegen Kra- lingse Veer 3. Brand in vuile schoorsteen In de Hidderkerksestraat 7b ten huize van C. G. D. de H. kwam brand m de schoorsteen De brand weer verwijderde het vuur. De oor zaak moet worden gezocht in de vervuilde toestand waarin de schoorsteen verkeerde. In December werd de heer A. R. Nieuwen hu is voor de tijd van een jaar benoemd tot arts bij de Ge meentelijke Geneeskundige en Ge zondheidsdienst. B. en "W. stellen voor hem m i.v. 1 Januari opnieuw voor de tijd van een jaar te benoe men. Burgerlijke stand GEBOREN: Johannes H. C. H. z. v. M. Boer en E. Jansen; Hendrik zoon van J. L. v. d. Kruyt en G. van Oossanon Johanna M. d. van M. Jongebreur en M. Noor- dijk; Jan A. z. v. G. Kappert en A. Nijmeijer; Cornelia J. d. v. J. Sprong en D de Vries, Cornells z. v. P, Verkade en M. Dijkshoorn; levenloos kind van R. W. v. d. Horst en A. A. v. Uden Overleden: A. v. d. Linde, 70 j.; W. Vaandrager. 65 j.; J, de Bruin, 58 j. vr. van M van Nielen; Th. C. Oliehoek. 85 j weduwe van Th. J. van Kampen. - De lagere temperaturen van de laatste dagen heeft de ijsbaan aan Spienngshciek weer in goede condi tie gebracht. Plotseling invallende dooi verhinderde gisteravond nog gebruik van de baan. maar hot zag er vanmorgen wel naar uit, dat dit j vanavond anders zal zijn geworden Naar men ons van de zijde van het bestuur van de SIJ.V. mededccld*» ligt het in de bedoeling de baan hedenavond volledig open te stel len. Hengelaars vereniging Schiedam en Omstreken'" Met aanvankelijk 20 leden is op gericht eon Hence laarsveren s ging ..Schiedam en Omsticken" die zich ten doel stelt de leden verpozing te doen vinden m zelf gepacht vis water. Een comité, bestaande uit de he ren F. Lupker. Houtstraat 20b, voorzitter; M. Schwagerman, Sta tionstraat 5£>b. secretaris; C West- hoff, Korte Kerkstraat 6a. penning meester; H. Prem, Hoofdstraat 89b en D, d Jager. Roonsestraat 11b. zijn bereid alle gewenste inlichtingen op lidmaatschap en contributie te geven. Aan de heer L. J. M. Lup ker zal als adviseur optreden. De statuten en reglementen zijn vruwel gelijk aan die der Haar- lemsche Hengelaars Bond welke m zeer korte tiid van 300 naar 7000 leden uitgroeide. Enso-secretariaat is verhuisd Het ENSO-secretariaat is met in gang van heden overgegaan in han den van de heer H. M. van Dn el. wiens adres is: Van 's Gravenzan- destr. 19b. telefoon: 66 939 (whs.-, 34737 (kant.) Geallieerden beloven Bnrn BONN, In een nieuwe overeen komst, ier vervanging van die op het toezicht op de industriële productie van West-Duftsland van 3 Aprli 1951, zeggen de drie "Westelijke geal lieerden, dat zij het toezicht op de niet-militaire productie-capaciteit van West-Duitsland geheel' zullen opheffen, wanneer de West-Duitse en Franse parlementen definitief de verdragen met de Westelijke mo gendheden ïullen hebben goedge keurd. Op het ogenblik heeft West-Duits- land nog de toestemming van de geallieerden nodig alvorens het zijn capaciteit van scheepsbouw en pro ductie van synthetische rubber, syn thetische, uit kolen vervaardigde, benzine en olie, en precisie kogel lagers en rollagers kan vergroten Medegedeeld is echter, dat de ge allieerde Hoge Commissarissen mild zullen zijn bij beslissingen op West- Duitse aanvragen tot vergroting van de productie-raDaciteit van één van deze industrieën, zo lang de parle menten de verdragen nog niet zul len hebben goedgekeurd. BONN. De West-Duitse minister van Justitie, Dehler. heeft de West- Duitse federatie van vakverenigin gen gewaarschuwd „niet opnieuw te pogen de West-Duitse volksverte genwoordiging onder druk te zet ten". Hij voegde hieraan toe, dat bjj niet-np v>lging var» deze waarschu wing „de wet in haar .'olie ge strengheid zou worden toegepast". Dchler legde zijn verklaring af naar aanleiding van een uitlating van Walter Fréitag. voorzitter der West-Duitse federatie van vakver enigingen. Freitag zei dat. indien er in het vervolg niet meer rekening 7Ou worden gehouden met de wen sen der vakverenigingen zich verwik kelingen zouden voordoen, die„dc vakbonden niet gewenst hebben." Hij had hieraan toegevoegd, dat de posi tie en de getalssterkte der West- Duitse vakbonden hun het recht ga ven zich als een der belangrijkste delen van de staat te beschouwen. BRUSSEL. In het inter-univer- sitair instituut voor kernwetenschap pen te Brussel is Maandagmorgen de vierde conferentie van de Europese Raad voor Kernonderzoek geopend. Atoomgeleerden uit Nederland, Bel gië, Frankrijk. Italië, Zwitserland, Denemarken, Zweden, Noorwegen, West-Du itsland en Joegoslavië ne men aan deze conferentie deel. Ne derland is vertegenwoordigd door prof. dr S. R. de Groot en prof. J. H. Bannier uit Utrecht. Groot-Brittan- nie.de Raad van Europa en de Unes co hebben waarnemers naar de con ferentie afgevaardigd. De conferentie wordt voorgezeten door prof. Banier. Ondervoorzitters zijn de Duitse No belprijswinnaar prof. W. Heissenberg en Francis Perrm (Frankrijk). De geleerden zullen besprekingen voe ren over het Europese laboratorium voor kernonderzoek dat te Geneve zal worden ingericht. DEN HAAG. „Behoorlijk" noemde een der KNMI-deskundigen. de bijna 6800 ingekomen berichten als resultaat van het massale we tenschappelijke onderzoek, dat het KNMI te De Bilt met medewerking van het publiek instelt naar de in vloed van duinen, heuvels, grote steden, meren enz. op regen- en sneeuwval. Het instituut vroeg in zijn weerpraatje via de radio- nieuwsdienst op Oudejaarsavond de medewerking van alle Nederlanders om die nacht tussen twaalf en kwart over twaalf de dikte van de sneeuwlaag buiten nauwkeurig te meten en hetzelfde de volgende dag nog eens te doen Bijna 6800 Ne derlanders uit vrijwel alle delen van ons land hebben aan dit verz.oek gevolg gegeven. Het registreren en op kaart brengen van der.e ge gevens vereist enorm veel tijd, 7.o- dat het uiteindelijke resultaat pas over enkele weken kan wordfen te gemoet gezien. Met grote droefheid geven wij U kennis, dat na een kortstondige ziekte, geheel onverwachts nog voorzien van het H. Ohesol. zacht en kalm is overleden onze lieve onvergetelijke zorgzame vrouw, moeder, be huwd- en grootmoeder, zuster, behuwd-zuster en tante Mevrouw THEODORA GERTKÜDIS VAN DEN ENDE echtgenote van de heer Hendricus Simon Kerklaan in de ouderdom van 58 jaar. Lid van de dames-congregatie der H. Familie. Uit aller naam: H. S KERKLAAN Kinderen en kleinkinderen Schiedam, 12 Januari 1953. Nteuwstraat 10. Rozenkransgebed Dinsdag- en Woensdagavond om 7.30 ten sterf huize. H.H. Uitvaartdiensten zullen gehouden worden op Donderdag 15 januari a.s. in de Parochiekerk van de H. Joannes de Dooper. De stille H. Missen om 7.45 en 8 15 uur. De gezongen H. Mis van Requiem om 10 uur waarna de begrafenis zal plaats vinden van uit de kerk op de R.K.. Begraafplaats te Schiedam. Enige cn algemene kennisgeving. Gevr. voor tijdelijk per 1 Febr. of vroeger een met gebr. v, keuken voor 2 wii k verp leegster 5. Brieven aan secretaris van Het Groene Kruis. J Mid delburg, B.K.-iaan 209. gevr. Aanm. W. Hasekamp Co. Willemskade 23, Schiedam. WDistilleerderij en Alcoholfabriek „DE PAPEGAAI" v.h. v. Be rekel Co. te Delft vraagt voor spoedige indiensttreding gewend om volgens moderne methoden en met modern materiaal te werken. Brieven aan bovenstaand adres. Typen 19 en Steno Steno-typen Frans (corresp.) Duits (corresp Duits (begmn Engels (beginn Engels {corresp j Ned. Hand. Corr. Boekh. (begmn.) Boekh. (Juni ex i 13 en 20 Jan. 20 Jan 20 Jan. .15 Jan. 20 Jan. 20 Jan. 19 Jan. 19 Jan. 15 Jan 20 Jan. 16 Jan. VOOS BETER OV06SWUS SINGEL ÏZ TEL. 6834Ï SCHIEDAM Het Radiohuis, Hoogstraat 92 Tel. 68044. Philips radio's 136.—, 155.—, 162.—, 198.—, 245,—295.—, 345.—, 348enz. Elec- tnsche Gramofoons 63.—. 79.—. 98—195enz Philips Scheerappa raten ƒ47.Voor iedere beuts' Radio, gramofoons. en scheer apparaten worden ook op termijnbetaling geleverd. Braadstuk per 500 gram 1.90 Prima schouderham 100 gram 45 cfc. WOENSDAG KOOKWORSTDAG Alleen deze dag ROOKWORST per 100 gram 39 cent Let op de bekende raambiljetten Het Radiohuis Hoogstraat 92 Tel. 68044, Amroh Pin-Up onderdelen. Radio Bouw schema's. Alle soorten radio buizen, Snoer, stekkers, fit tingen, stopcontacten, scha kelaars en verder alles op electrisch gebied. Erkend Philips Radio en Phihsbave reparatie inrichting. Glas in lood in elke ge wenste uitvoering tegen uiterste prijpen. Vraagt prijsopgave zonder verplich ting. Van Katwijk's Glas- handel. Lange Kerkstraat 33, Tel. 68735. Eiken cluhstel best. uit 2 grote clubs. 4 stoelen, zwaar verend, pluche en kleur naar keuze, 169.Wilson, Grote Visserijstraat 80-97- 99-101. Te huur gemeub. zit.-slaapk. met stookgel. en gebr. van keuken voor dame 50, 60 jr. Br. nr. S 704 bur. v. d blad. Mevr. ZoetmulderSlaven burg vraagt een net meisje voor de dag. Aanm. na 7 ti Hemaflat, Rotterd.dyk 328 6e et. Aangeboden: Mutsaert Wan delwagentje 30.— Van Meurs. Oranjestraat 35, tus sen 4—8 uur. Extra solide slaapkamer, geheel meubelplaat, 3-deurs- kast, tooeledikant. 2 nacht kastjes, tafel. 2 stoelen f 398. Wilson. Grote Visserijstraat 80-97-99-101. Wegens huwelijk der tegen woordige. flink dagmeisje gevr.. Aanm. na 6 uur. Wa rande Pt Modiste gevraagd, ref. en verlangd salaris Br. onder No. 9605 bur. van dit blad.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1953 | | pagina 1