I C 3 St. Jacobsgasthuis vroeger Typografen uit drie steden vieren feest in stadsgehoorzaal aliknua Ruime zege van SZC GERRITSEN's SLAGERIJEN OOK NU IN SCHIEDAM m Nieuw bankgebouw komt in G. Verboonstraat A hoy" heeft Faustus vier meter doen zakken 1.39 DE AVONTUREN VAN KAPITEIN ROB SCHIEDAM, VLAARDINGEN EN MAASSLUIS Amsterdamse Bank-Incassobank wil de plaats innemen van het V.V.V.-gebouwtje Twee portemonnaies verdwenen Verloor U iets? Optreden van „Ballet der lage landen" ZRO-waterpolo-wintercompetitie Kans op afdelingskampioenschap bleef daardoor bestaan „Willem Ruys" heelt reis voortgezet De heer Th. Heukels overleden Komen en gaan bij de brandweer Beschonken achter het stuur Boven wrak minimaal 6,50 meter water SCHIEDAM flinke mannelijke jongste bediende 0' Donderdag 15 Januari a.s. 's Middags 2 uur ROBENSPLEIN 10 SCHIEDAM ALLES VOOR DE SOEP 2 Woensdag 14 Januari 1953 2097 De rechercheurs grijpen direct het pak, dat Rob zoéven het-It ve- bracht. „Wat-wat moei dat allemaal betekenen, heren?", stottert de kap per. „Dat zuj ie zelf bei beste begrijpen", zegt één der politiemannen, „we hebben te al lang m de gaten, hoor Je hebt zo'n belangstelling voor cocaïne, hè?" „Cocaïne?!" zegt de kapper verbaasd „maar in dat pak zit ta bak!" Rob moet, ondanks zijn benarde positie, toch even grinniken, wanneer hij de teleurgestelde ge zichten der rechercheurs ziet, wanneer er inder daad slechts blikken ta- bak uit het pak komen En wat kukt die kapper en een fles te grppen. die hiji in de richting van nou vuil! Dat mannetje ziet een onbewaakt ogen- zijn belagers gooit. Op hetzelfde moment klinkt blik kans achter een scheerstoei weg te duiken een schot, maar de kogel spiegelruit. verbrijzelt alleen een Op'de plaat», waar vroeger het postkantoor was te vinden, waar wij daarna, jarenlang het gazon roet bloemperken zagen en waar nu sinds vorig jaar het WV-gebouwtje met de Schiedanise Gemeenschap en Lis- sone en Lindeman een plaats heeft gevonden, heeft de Amsterdamse Itank- Incassobank het plan opgeval om een nieuw bankgebouw te vestigen. In verband hiermee heeft de raadsleden thans een schrijven van B, en W. bereikt, waarin wordt voorgesteld «en perceel grond van 510 vlerkante meter aan genoemde bankinstelling te verkopen voor de prijs van f 110. per vlerkante meter. Mocht men tegen het voorstel geen bezwaren hebben, dan zal het WV-gebouwtje een andere plaats moeten krijgen. Oudere stadgenoten zullen zich dit. beel:l nog wel herinneren. Voordat het nieuwe St. Jacobsgasthuis aan de B.K. Laan tot stand kwam, konden dergelijke tafereeltjes aan de Hoogstraat dagelijks worden aanschouwd. In. plaats nat? de kunst borg het statige gebouw met de indrukwekkende portiek bin nen zijn muren de ouden uan da gen, die zich op sommige dagen kwamen verpozen op het grote voorplein, dat voor de gescheiden gehuisveste mannen en rouwen vrijwel de enige plaats van com municatie was. "Nadat de Amsterdamse Bank-In- passobank zich had teruggetrokken van het oorspronkelijke plan om irt het kader van de bouw van Oranje galerij. een oplossing voor haar huis vestingsprobleem. te vinden heeft men dus een opzet gevonden die heel wat- ingrijpender zal zyn voor het stadsbeeld tussen de Koemarkt- en Oranjebrug. Met het optrekken van het bank gebouw op het stuk grond, begrensd door Gerrit - Verboonstraat-'West- vest en Lange Nieuwstraat (van Lutherse Kerk tot Pieterman) wordt u' een definitieve afsluiting verkregen tegenover de Kop van de Plantage. Kaar wij vernemen ligt het in de be doeling het bankgebouw van vier bouwlagen te voorzien. Set gebouw wordt ontworpen door het architec tenbureau Kraayvanger te Rotter dam. In het schrijven aan de Raad, waar in B. en W, als hun mening weerge ven, dat met het tot stand brengen van dit gebouw een grote aanwinst voor de stadw ordt verkregen, wordt ook nog iets gezegd over de positie van het gebouwtje, dat de Schiedam- se Gemeenschap destijds ten behoeve van hun eigen Bureau en het "Vreem delingenverkeer in het plantsoen liet neerzetten. Daar het billijk moet worden geacht aan de Schiedamse Gemeenschap een bijdrage van 5O0Ö gulden toe te kennen in de kosten, welke zij heeft te maken voor de ont ruiming van de grond, waar thans de WV-kiosk staat, hebben B. en W. voor de grond een koopprijs van 110.per vierkante meter bedon gen, zodat aan de Gemeente uitein delijk niet minder dan de oorspron kelijk aangenomen prijs van 100 gul- Bij de politie deed de Rotter dammer v, d. W. aangifte van diefstal van een portemónnaie. in houdende f25,-. Vermoedelijk ge beurde het aan boord van een schip, liggende aan de werf „De Nieuwe Waterweg", waar v. d. W. werkzaam is. Uit haar mantelzak vermiste mevrouw A, B.-B, Zaterdag op de Broers vest plotseling een porte- monnaie met f30,-. Te bevragen bij het Hoofdbureau van Politie: (tussen 9—12.30 uur en 2—6 uur). Kmderbreiwerkje, gekleurde wollen muts met kwast, grijze ceintuur, kope ren kettinkje, gekleurde kin derpon e- monnate, kmderportemonnale leren ac- tetas (klein model). 1 paar schaatsen, fotoraapje, Yalesleutel, ring met 2 sleu tels, ring met 6 sleutels en een penning, huissleutel. Te bevragen bij de vinders: Kinder- routs. L. verhoef, Beieriandsestr. 25b: padvtnderspem. C. v. d. Keemel. Rot- terdamsedtjk 6a; gekleurde kindermuts, K, v. d, Graafl. Gansstraat 23; rode kin- derwant, M. Mes. Potgxeterstraat tj)a; bruine damesregenjas, v. Bun. icpen- Jaan, 40 (Kethel); gekleurde hoofddoek, K. van Oers. W. Frankelandeestraat 71 b; wollen want. S, v. d Berfi, Gahleis!raat 77; 1 paar blauwe kinderwantjes. Ws]. faaus, Boerhsveiaan 36: bruin glacé he- jenhandsehoen. D. Winters. Laan 12; grijze wollen muts, J Bakker. Ateida- straat 32 b; grijs-zwarte Para plu lehoes. de Veth Ant, Mmjsstraat 7i; kluwen den per vierkante meter ten goede komt. Evenals het bestuur van de Schie- damse Gemeenschap hebben B, en W. thans de vraag in onderzoek, hoe een bevredigende oplossing voor het VW-gebouwtje kan worden gevon den. Wat t» e n moet* w e t e n Apothekers-nachtdienst: Gouka en Co., Groenel?an 127. Belten b|j ongeval: G.G en G.D., Tuinlaan 89. Telefoon 69290. Tentoonstellingen; 20 December18 Januari, Stede lijk Museum Da 10—5. Zo 2—5 uur: Schilderijen uit de zeven tiende, negentiende en twintigste eeuw (verzameling B de Geus v d Heuvel.) Toneel: 15 Januari, Passage-theater, 8 u: Kath. Kring, Rotterdamse Co- medie met „Het onstuimige hart". Films: Passage, Da. 2 en S uur:Achter gesloten gordijnen (28 jr.). Monopole, Da- 2, 7, 9 u: Triomph der liefde <14 jr.). Vergaderingen: 16 Januari, Stadhuis, 730 uur; Gemeenteraad. B ij eenkomsten: 25 Januari, Kantoren Fa, Her man Jansen, Zijlstraat. 2 304.30 uur: Iteceptie t.g.v. 175-jarig be staan. Klaverjascompe*itie VOOr de wintercompetitie van de Schiedanise Klaverjssbond werden de volgen do resultaten bereikt: De Spil uitgest Raaós Vrienden liitgestKI Confiancp 16207, Schiezic'u 133Ö7; Ons Thuis 15215; Jaaps Vrienden 12890. Jciops Vrienden 13720: D K V. 14157: Jaaps Vrienden 14607 ,nh. wedstr.; Jooos Vrienden 14363 idem: D.K.V. 14960 idem: De Bruinvis 15924 idem. Burgerlijke stand Geboren' Jannetje, d- van S Moerer en J. Holleman; pieter z. van P- Cleu- sm;: en je. Markestetfn; Jan. z. van G. van Katwijk ert E. Looman: Ntcolaas A z. van a. Niehpt en H. Lamnaers: Peter C., z van C. C. van Kluiven en H. Noorduin. Overleden! J. van LeeuwènrS2 jr.: G. van Elden. 61 j.; D. J. van Dommele. 66 .1., Th G V. d. Ende, 58 jr., vr. van H, S. Keckla-fn; A- Kerkïaan, 83 jr.; M. j. Wiegel, 2 maanden: H. P. van Vel zen, 41 jr.- Joego-Slavie protesteert tegen verbod tot optreden van ballet in Italië BELGRADO. Het Joegosla vische ministerie van Buitenland se Zaken heeft Dinsdag formeel geprotesteerd tegen het optreden van Italië bij het verhinderen van het gever, van een voorstelling in Genua van een reizende Joego slavische dansgroep. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de Italiaanse legatie hier een nota doen toekomen, waar in verklaard wordt, dat dergelijke praktijken „gebruikelijk zijn alleen in kommform landen". Verleden week kwam de groep aan in Genua. Haar werd aangezegd dat zij met kon optreden omdat zij geen ver gunning had van het Italiaanse ministerie van Arbeid. De groep heeft daarna het optreden in an der" Italiaanse steden afgelast én is naar Joego-Slavié teruggekeerd. te getrouw in Schiedam!weer laat begon, was RZC II met zijn worpen niet bijzonder gelukkig. Dit impliceert niet, dat SZC de over winning niet verdiende. Daarvoor spreken de cijfers een te duidelijke taal. Maar indien RZC II enkele tegenplinten meer had gescoord, had Goederont zich niet behoeven te schamen. Tot driemaal achtereen in de eerste speelhelft stuitte een bal van de gevaarlijke WtnmaKers vla de bovenlat van het doel in het bassin terug. Telkens werd de ge vaarlijke sxlualie in de SZC-doel- o. ae vein -*mu. wuqs&iraat fi; Kauwen l waarin Boel nuttig werk wol, A. de Velb, BranderstecE: 4; 1 paar' weer geklaard. Het gelukte 'aldus in de eerste speelheJtt (er werd 2x8 minuten gespeeld) de gaston niet eenmaal een hal achter Goederont te krijgen Daarentegen werd zijn collega Zcegers m die periode viermaal geslagen. Reeds in de eerste minuut werd het 1-0, doordat Zeegers een worp van Dolf v, d. Kuyl met onder controle had. RZC probeerde gelijk te maken, doch vond Goederont steeds als ■da-in-de-weg. Nadat Verkaick met een boogballelje de SZC-voorsprong tot 2-0 had vergroot, viel het derde doelpunt aan dc „verkeerde kant". Hoewel SZC numeriek in de min derheid was (Dolf v. d Kuyl zat op het straf bank je), werd een RZC- aanval afgeslagen. Fijten lag ver naar voren geheel vrii <een ernsti ge dekkingsfout van RZC dus) en maakte geen fout, nadat hij de bal (Van een onzer verslaggevers) SPOKTFONDSENBAD, Dinsdagavond. In de eerste competitiewed strijd na het gesloten seizoen heeft SZC een duidelijke overwinning, 62, op RZC II behaald. De kans op het af delingskampioenschap van poule B (heren) van de ZRO-winfercompetitie bleef daardoor bestaan. Aan de kop is n.l. thans de situatie; GZC 3 (Gouda) 4 wedstr. 8 punten, waarop SZC volgt met 4 6. In de overwinning had doelverdediger Goederont weer een groot aandeel, In de niet op een bijzonder hoog toegespeeld had gekregen. 3-0, peil staande wedstrijd, die. gewoon- Naaat de bovenlat enkele malen als dameshandschoenen, G. H. Mast. Groc. neJaan 65; armbandje, A. Bierhuizen, p X.O. laan no. 79; zilveren ring met steen J. Krommenhoek, Broersveld 102 b; plastic kmdertasje. M. Bastiaanse. Dam 5; biaüw étui met potloden, de Goede, Nieuwe Maasstraat 69 b; blauwe vulpen, B. Poot, G. Remderstraat 22a; nikkelen dameshorloge, J. Putters Broersvest 4 d; kinderschopje. A. de Boom. L,. Niéuw- straat 19 b; zwarte damesschoen. Stok, Chr. Huijgensfcraat 8; slee, H. Kretscher. Bpmbranatlaan 45; kindersehaatsen, j. de Jong. Ant. Muijsstraat 28; handwa gen wiel, Konsten ge. v. Smeleveldstraat 14 a: nieuwe damesschoen (maat 5), B. Huls. Boterstraat no 63; kunstschaats, 3. v, d. Heuvel. SlaehhhuisJaan 29 b- mond harmonica. T. de Jager Rembranötlaan 33 a; rozenkrans, J. v. Es. Zeestraat 13; bril sn etui. R. van Hattem v, Swmde- straat 61. Men gelieve na het afha)en van de voorwerpen bij de vinders het Hoofd bureau hiervan in kennis te stellet- Drie afdelingen van de Algemene Nederlandse Grafische Bond wa ren gisteravond bijeen in de Stads gehoorzaal, waar men het ,3allet der Lage Landen" had geënga geerd. Er werden propaganda- woorden gesproken, waarbij een overzicht werd gegeven over het jaar 1952. dat zoveel gunstige re sultaten had gebracht voor de Bond. Men herdacht het overlijden van het lid Nico D. van Wijk, die op 2 Januari j.l. ten grave gedra gen werd na meer dan 40 jaar lid van de Bond te zyn geweest. Er heerste een uitstekende stem ming in de Stadsgehoorzaal gister avond en er zijn vele vriendelijke woorden gesproken. Eerst door de heer S- Klaasse, die de aanwezi gen hartelyk welkom heette, waar bij hij zich in het bijzonder richtte tot de vrienden uit Schiedam, Maassluis, en tot de enkelen uit Brielïe, Hij verwelkomde voorts de wethouders J. Buis en T. de Bruyn en de Bondssecretaris A. M. v. d. Boogaart. Die vriendelijke woorden kwamen ook uit de mond van de Schiedamse bestuurder, de herr Kousemaker, die veel lof had voor de Stadsgehoorzaal en die hoopte, dat ook Schiedam spoedig zo'n mooi gebouw zou hebben. Het afgelopen jaar is geen ge makkelijk jaar geweest, zo zei de bondssecretaris de heer A. M. v. d. Boogaart! Het is een jaar geweest, waarin veel gebeurd is en waarop we met dankbaarheid terug mogen zien. De collectieve arbeidsover eenkomsten werden herzien en de lonen voor de jeugdige arbeiders konden we in dezelfde mate ver hogen als die voor de volwassenen, dat in nog geen enkel ander be drijf werd bereikt tot nu toe. De vaeantieregeling bij ziekte werd verbeterd, er kwam een betere pensioenregeling en het wed uwen- pensioen werd in gunstige zin ver anderd. Jarenlang is er gevochten om ook de krantenbezorgers onder de bepalingen van de Ziektewet en- het Ziekenfondsbesluit te laten vallen; ook dit werd bereikt in 1952, De heer v. d. Boogaart hoop te dat de Bond een goed jaar zou hebben, waarin men dichter zou komen bij wat de Bond als leuze voert: geluk te brengen in grafi sche gezinnen, opdat men een steent)e biidraagt om te komen tot een wereld, waarin ieder mensen kind gelukkig en zorgeloos kan le ven. LE FOYER DE LA DANSE Nadat men het publiek een kijk je had laten nemen in de werk plaats van het Ballet begon men aan het eigenlijke programma, waarvan ,.Le foyer de la Danse" bijzonder goed in de smaak viel. Mascba Stom en Ine Rietstap we schreven het al eerder in dit blad vertoonden onder het mom van speelse humor een uitmunten- de combinatie van technische be- j heersmg en soepele gratie, die te recht door het publiek werd be loond mei een hartelijk applaus I Uitstekend gedanst werd er ook in „Romeo en Julia" van Shake speare, waarbij we weer Mascha Stom zagen met als partner Mar tin Scheepers. Bijzonder aardig was ook „Prik- kebeen en Ursula", terwijl ook ,J3e rattenvanger van Hameln" goed ten tonele werd gebracht. De oud- Franse dansen, waarmee men het programma was begonnen vielen wel in de smaak. Knap gedanst werd er in de klassieke dans uit de Notekrakerssuite van Tssi- kowsky. Het slot van 't program ma was „Garden Party", een veel van de dansers en danseressen eisend stuk ballet, dat op zeer vlotte en overtuigende wijze werd gespeeld, waarbij Mascha Stom weer uitstekend werk verrichtte. Geen wonder dus, dat de heer Klaasse de dank van het publiek en van de Bond voor "dit uitmun tende programma om wilde ïetten in „iets stoffelijks". Hij bood de leden van het Ballet ieder een doosje ijzerkoekjes aan, waarbij hij ook de heer Wolfgang Wyde- veld niet vergat, die aan de piano bijzonder goed had begeleid. ROTTERDAM Het (gevaarlijke) ijs lokt Twee jongens kregen een? nat-pak De schommelende temperaturen maken dat het ijs nog steeds ge vaarlijk is. Gistermiddag was een 11-jarige jongen er bet slachtoffer van. Hij zakte door het ijs langs de Flantageweg, maar kon zelf op de wal kruipen. Een agent bracht hem naar huis. Een jongen van dezelfde leeftijd waagde zich op de sloot langs de Spaan5ebocht. Hij zakte erin. Met een geblesseerde knie werd hij via het Coolsingelziekenhuis naar zyn woning vervoerd, Op de Bergse Achterpias ging een 20-jarige schaatser onverstoor baar door met het draaien van ijs- krullen, hoewel een agent hem had gezegd van het ijs te gaan. Het kostte hem een procesverbaal. Met een geluidswagen van de radio- surveillance-bngade Is het publiek gisteravond van de Bergse Plassen geroepen. PORT SAID. Na een opont houd van nog geen vier dagen voor het aanbrengen van een noodreparatie, als gevolg van de aanvaring met de „Oranje" in de Rode Zee is het m.s. "Willem Ruys van de Kon. Rotterdamsche Lloyd Dinsdag uit Port Said vertrokken cm zijn reis naar Rotterdam te vervolgen. In de ouderdom van 72 jaar is gisteren te Rotterdam overleden het cud-lid der Tweede Kamer en van Gedeputeerde Staten van Zuid- Holland de heer Th. Heukels. De bijzetting van het stoffelijk over schot in 'het familiegraf op de be graafplaats Oud-Kralmgen zal ge schieden Zaterdagmiddag 17 Ja nuari om 2 30 uur. De heer Heukels werd in 1880 te Lollum (Wonseradeei) geboren. Na een loopbaan by het onderwijs kreeg hij een functie als chef boek houder bil de scheepswerven A. Vuyk en Zonen te Capelle a d. Us- sel. Van 1919 tot 1925 was hij voor de A.R.-partij lid van de Rotter damse gemeenteraad. Tot voor kort was hij curator van de Ned. Econo mische Hoogeschool te Rotterdam. De heer Heukels. die ridder in de orde van de Nederlandse Leeuw is. trok zich in 1947 uit het openbare leven terug. In de Rochussenstraat, is Gistermid dag de 65-jarige J. H S. van de Goud- sernweg met zyn pets door een per sonenauto aangereden Bij de val liep hij een hoofdwond en een «eoroken linkerbeen op. zoiat luj m het Cool singelziekenhuis moest worden opge nomen. Bij besluit van Burgemeester en Wethouders zijn overeenkomstig van hoofdlieden van de brandweer ont vangen voorstellen. a. Benoemd als brandmeester aan bÏLueenheid 90 de heren J. van den Berg en Th. J. Verzijlberg en aan bluseenheid 59. bü bevordering. A. van Sintmaartensdijk. Ais onderbrandmeester J. Hors man aan bluseenheid 21,P. J. de Nljs aan bluseenheid 50 en M. de jong aan bluseenheid 70. b. Eervol ontsla een uit de brand weerdienst: J v Drie] san bluseen heid 59 en F. Dieleman aan blus eenheid 103 In de Rochussenstraat arresteerde gisteravond een agent van politie de expediteur J. G. van M. uit Est, die in beschonken toestand zyn au to bestuurde. De man werd opge sloten m het politie-bureau Ooster- vantstraat. Kraanmachinist maakte val van 3V2 meter Gisteravond is de touwiadder die aan het „Peleus", Merwehaven, hing geslipt toen de kraanmachinist O. F. A. W., Schipperstraat, erop stond. Hij viel 3''» meter lager op het dek van een kram en liep een ver vb] breuk op. De man is in het Havenziekenhuis opgenomen. Op de trap van het station Hof plein is gisteren de 6I-iarige W. S B., Heemraadssingel, gevallen fis vrouw is met een gebroken rechterdubeen In het St. Franciscusgasthuis opgenomen. „Over fle gehele lengte is het wrak van de „Faustus" bijna vier meter in de bodem van de Nieuwe Waterweg weggezakt. Toen we be gonnen met zuigen lag het obsta kel bij laag water circa 2.89 me ter onder de waterspiegel en nu hebben we als minimale, diepte ongeveer 6.59 meter gepeild," zo vertelde de schipper van de zand zuiger „Ahoy", de heer T. Oos- terwiik, toen «e gisteren als gast van de firma J. C. Oosterwük een bezoek aan de In werking zijnde zuigfahriek brachten. Gedurende de weken, dat de „Ahoy" bezig is het graf van de Faustus te delven, zijn al zeer be hoorlijke vorderingen gemaakt. Zowel onder het voor- als achter schip zyn diepe geulen gezogen en er rest nu slechts de dikke kleilaag onder het middenschip te verwijderen. Ter oriëntatie heb ben duikers boeien vastgemaakt aan de schoorsteen en de voor mast van de gezonken Panamees. In het stuurhuis van de „Ahoy" liggen een aantal stille getuigen, die de ondergang van de Faustus hebben meegemaakt. Door de ziugbuis zijn nl. verschillende voorwerpen opgezogen en zo lig gen m de „commands-post" stuk ken pijpleiding, een combinatie tang. een nijptang, stukken ket ting, een koperen bel, een snd- brandblusapparaat en voorts eigen dommen van de bemanning als stropdassen, scheerapparaten, een zakmes, twee Amerikaanse dollar centen en een Canadese nickel (5 centstuk). Juist toen we aan boord stap ten van de „Ahoy" moest het zui gen worden gestaakt, omdat men iets zwaars te nakken had. Het bleek een van de ankers van de „Faustus" te zyn, die achter het schip hebben gehangen, toen dit zijn wilde reis door de pier in de monding van de Nieuwe Water weg ondernam. Het werd bij de stukken ankerketting en scheeps- platen gelegd, die oo e«?n van de dekken van de zuiger werden bij eengebracht, als het rampzalige overschot van wat eens een trots empire-schip was. De tien bemanningsleden beke ken ue „vangst", de datum van de dag waarop het boven water wtrd gehaald, werd on not anker geschreven, waarna het werk werd voortgezet. Er mag geen werk bare dag worden verloren, te meer, omdat in dit jaargtJ.jd*» de deining bii het begin van de zee arm dik wil Is zeer zwaar is, waar door het werk reeds vele naaien moest worden gestaakt. Ditsriraop volle kracht Ahoy'. Even l&ter stortte uit de spuit stukken het bruine ?t nderige water, dot door de ziugbuis op derti*, meer diepte onctei hel wrak werd weqeezogen. bondgenoot van SZC was opgetre- den. maakte dezelfde speler, weder om in vrije positie liggend, juist voor rust er nog 4-0 van. 1 Ook na rust had RZC geen suc ces. Goederont keerde veel worpen, in vier. vyf gevallen ten koste van een hoekworp. Uiteraard onder het motto: beter corner dan een doel punt. Nadat Zijlstra de stand tot 5-0 had opgevoerd, verslapte SZC j een beetje. De verdediging 'werd te j veel verwaarloosd, waardoor Win- i makers eindelijk succes had, 5-1, t Terwijl beide teams tot een „zestal" j waren teruggebracht, werd het on verwachts 5-2, toen een harde, verre I worp jn de SZC-doelmond van richting werd veranderd. De achter- stand van RZC II was evenwel te 1 groot om nog op te kunnen halen i Deze vage hoop ging helemaal ver- j loren. toen vlak daarop Dolf .v. d. Kuyl aan alle (mogelijke) onzeker heid een eind maakte door het halve dozijn vol te maken. 6-2. Dit werd tevens de eindstand van de wedstrijd, waarin de tegenstand van RZC II te gering was om de SZC- ers tot grote da oen te inspireren. p» vTpniging „Vo'.k'ondenvij's" afa Schiedam houdt tuee propagai\.ia-fee«t- a vond en op Dinsdag 20 en Donderdag 22 Januari in „Musis Sacrum". Oe SOT voert op ..Fatale Druppels", toneelstuk in drie bedrijven (5 taferelen) door Ar nold Ridley. De S.O.M, verzorgt het muzikale gedeelte.. Gevraagd op distillateurs-kantoor te Schiedam: Leeftijd 1618 jaar Sollicitaties met vermelding van volledige ge gevens onder no. S 705 bureau van dit blad Geslepen glasplaten voor Uw meubelen. etalages, kortom voor alle doelein den. Van Katwyk's Gias- handel. Lange Kerkstraat 38 Directe glasimport. dus laagste prijzen. Tel. 68735 Te koop! Meisjesmante] bpi- ge. 12 a 13 jr.. zgan. Bil lijke prij's. Spinbuispad 11, Schiedam. Radio te koop, in /.eer goe- tfe .staat, goed spelend Car- tesiusstraat 16 B. Te koop badgeyser tevens te gebruiken als douche- geyser. Jansen, Talmastr.49. Een blijvende herinnering znn die prachtige foto's ge maakt op Uw trouwdag, bij en in stadhuis, kerk en in de feestmaal door Foto-Re ports ge-Dienst B. v. d. Mast, PK O. laan 158a. tel. 68509. Te koop donkerbi. gestr. da- mosmantel pak je. kf. m. 38, prijs 7 50. jongensjas, lft- 16 j. 62 colbertjasjes eveneens v, 16 j. samen 6.50. v, Swindenstr. 29B. De bekende slagerijen van GERRITSEN, die te Rotterdam 6 filialen hebben, OPENEN aan het hun 7e ZAAK. Ome grote omzet garandeert BETER VLEES VOOR MINDER GELD. Profiteert hiervan, zoals heel Rotterdam al jaren lang doet. Vergelyk onze prijzen; BESTE HAM 0.89 FÜne Kundcr BRAADLAPPEN 1.13 SAPPIG PEKELVLEES t 0.89 RIBSTUKJES 1.49 159. 1.69 SNIJ WORST 0.89 VETTE LAPPEN 0.99 ONTBIJTSPEK zonder zwoerd 0.69 DOORREGEN LAPPEN 1.39 VETTE HAM 0.69 KALFSLAFPEN 1.49 TONGEWORST 0.69 VARKENSKARBON \!>£N 1.59 HAMWORST 0-59 BIEFSTUK en HAAS 1.99 BOTER HA MWORST 0.49 DIK NIERVET 0.99 BLOEDWORST 0.39 DIKKE REUZEL 0.69 De prhte Saksische TURFDIK ROOKSPEX 1,39 SMEERLEVERWOR5T 0.49 Alles per 500 gram Allea per 200 gram K, v. Vuuren, Hoogstraat 106 Tel. 66720. De zaak met 20 jaar ervaring op ge bied van fotoreportages. EN ALS EXTRA RECLAME; 500 gram RUND- of VARKENSGEHAKT f tezamei 250 gram G F. AN EDEN NIERVET

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1953 | | pagina 1