Brylcreem n KOW, Tweede Kamerfracties te veel bemoeienis met formatie Géén splitsing in het proces-Oradour Voorts Geert gebondenheid aan nieuwe kabinet GELEZEN— Politie gekend in overval op Rotterdams fotograaf Chefarine A „Oorlogsmisdadigers: arme vervolgde Hollanders" jaJfWW' RIJKSBEGROTING IN EERSTE KAMER en gewogen Monsterproces tegen koffiesmokkelaars Pleegden ex-SS-ers roofoverval te Blaricum Proefkonijn" voor hardhandig experiment ONDUIDELIJKE ROL GESPEELD DOOR KOREA-VRIJWILLIGER Rechtbank zal ivaarschijnlijk wel afzonderlijke vonnissen vellen Vier bondgenoten tegen pijnen en griep VELE DUITSERS NOG VAN MENING: Ontvluchten hebben géén hulp van Duitse icèl van Duitsers individueel organisatie, Adenauer over Oradour Ruik Hond van de buurman doodgeschoten Woensdag 14 Januari 1953 3 (Van onze parlementaire redacteur) DEN HAAG. Op haar beurt ïs nu ook de Eei^te Kamer begonnen met de algemene politieke beschouwingen nver de Rijksbegroting voor 1953. Zoals steeds achtte zy het ook ditmaal beneden haar „standing" waarop vrijwel alle senatoren bijzonder trots zijn om de Tweede Kamer zonder meer na te praten. Zo geschiedde het, dat zowel van katho lieke als van protestants-christelijke en liberale zijde het oordeel werd uitgesproken, dat de fracties aan de overzijde van het Binnenhof zich ie diepgaand hadden ingelaten met de kabinetsformatie. Het verlangen naar onderlinge onafhankelijkheid zit er diep in en de jongste kabinetsformatie had niemand een verheffende zaak kunnen vinden. De KVP-er Krop man sprak zelfs van een publieke vermakelijkheid. En wat had deze op geleverd? Toen de „kater" op tafel lag, zei de tachtigjarige nestor, de antï-rcvolutïonnair Anema, behielden alle fracties zich haar vrijheid voor <hü bedoelde uiteraard: toen de kaarten op tafel lagen). Dat was een verspreking, die by ijlings herstelde. Maar de Eerste Kamer beleefde er haar plezier aan. En voorzitter Jonkman, die in het speechje waarmee hij de huidige zitting had geopend, dergelijke opvattingen ook had ver kondigd, zat by dit alles zichtbaar te genieten. Uiteraard hieid het verkondigen overschatte haar zelfs wellicht van een dergelijk oordeel voor som mige sprekers critiek in op hetgeen door hun geestverwanten in de Tweede Kamer is verricht. Dat gold met voor de liberale prof. Molenaar, wiens partij enigszins tot zijn leed wezen niet bij de kabinetsformatie betrokken is geweest. Evenmin voor de CH-er Kolif, wiens geestverwant Tilanus op hetzelfde standpunt staat. Maar wel voor de A.R.-er Anema, omdat de anti's zich bij de kabi netsformatie zeker ni„c van hun ge makkelijkste kant hebben laten kennen. Trouwens de oud V.U.- hoogieraar ging er prat op. dat zijn geestverwanten met voor spek en bonen in het kabinet zaten, zodat daarop door de liberalen z.i. ten onrechte een socialistisch stempel was gedrukt. Tegen het optreden van vakbe wegingsleiders als minister had bij ook geen bezwaren, mits zij zich niet lieten beschouwen als pleitbe zorgers van hun vroegere bonden. Ook dit leek iets op zelf critiek, want hebben ae anti's indertijd niet naast wat zij noemden NVV- en KAB-mannen ook een CNV-er m het kabinet willen hebben? Rond borstig als steeds gaf prof. Anema trouwens toe, dat hij niemand een verwijt wilde maken, omdat z.i. vrij wel alle partijen op de verkeerde weg waren ten aanzien van baar bemoeienissen met kabinetsforma ties. De CH-er Kolff zocht de schuld daarentegen wel in een bepaalde hoek nl. bij do PvdA, die z i. mis leid door de leer der volkssouve- remiteit de ministers mm of meer als commissarissen der fracties zag. Ook de KVP-fracticleider Krop man bestreed deze leer. Hij meende nl. dat deze ook tot uiting kwam in het requisitoir, dat de PvdA- fractïeleider Burger, in de Tweede Kamer naar aanleiding van de mis lukte grondwetsherziening tegen de Eerste Kamer had afgestoken. Heiligschennis Hoewel hij daarvan geen practi- sche gevolgen vreesde de Eerste Kamer spreekt immers zelf mee als haar bestaan in het geding wordt gebracht beschouwde hij dit toch kennelijk als een soort „heiligschen nis". reden waarom hij ook de jong ste djes-rede van de Amsterdamse hoogleraar Van den Bergh onder vuur nam. Hij had misschien zijn geestverwant Romme, die ook niet bijster op de Eerste Kamer is ge steld, er bij kunnen noemen. Maar hoe dit zij, mr Kropman stond, als vrijwel al zijn collega's, sterk op de positie van de Eerste Kamer. Hij I N de toegepaste sociale wetenschap en misschien geldt dit we] voor alle wetenschappen bestaat een groei, end besef van gerichtheid op een zede lijk doel". „Wil men anderen doeltreffend hel pen. dan is daarvoor eerbied voor dc menselnke persoon lnkheid ecu eerste vereiste". „Eigen initiatief en zelfstandigheid moeten (by de „dient") worden aan gemoedigd. Het charter van de rechten van de mens veronderstelt een demo cratische methode om deze te hanteren, en de natuur van de mens 2elf stelt hem m staat een actief medelevend, verant woordelijk lid te zijn van' de gemeen schap en'deel te hebben aan de ontwik keling daarvan". Deze drie citaten tekenen duidcijjk de geest van het boek „TheoTie cn prac- fijk van het social casework" van de Amerikaanse vrouweU-ko hoogleraar prof. dr. Cordon Hamiiiv. dat ui een uitstekende vertaling van kob Limburg hy de Uitgeverij Ploegsma 'Amsterdam} uitkwam. Zy typeren ooc het social casework, dal prof Hamilton uitdrukke lijk „een humanistisch beroep" noemt. Humanistisch met alleen in de zin. welke.het buitenkerkelijke humanisme «r aan hecht natuurlijk ook in deze geest doch m een breder geschouwd verband. Het social casework, zoals het zich in de Verenigde Staten heeft ontwikkeld, stelt de mens met yi'n maat schappe lijke en geestelijke nonen in 'net cen trum van /nn behanc'chngs-methoden. Prof. Hamilton ziet die mens ook nog in het speciale licht dat de psychoana lyse op hom weipt. In haar uitermate belangwekkende bock stelt zij Fiends theorieën en. behandelingsmethoden ech ter niet centraal Freud toch hield zich in de eerste piaats bezig met het vraagstuk van de nemotnri. de zenuw zieken. zo men wil het social case work bemoeit zich m dc eerste plaats in psychologisch opzicht met normale men sen. die door allerlei maatschappelijke en geestelijke factoren ,n moeilijkheden z«n gekomen. Het social casework wel le onder scheiden in vele opzichten van ons maalschappelyb ueik. dat veelal meer is gc-ncht op leniging van materiele nood 7ai Zlch volgens prof Hamilton, gaan ontplooien tot een dei werkme thoden om tot een ..werkelijk goede maatschappij" tc komen. ..Politieke de mocratie 15 onhoudbaar, wanneer zij niet is gebaseerd op welvaatt van het volk", zegt zij. „Deze welvaart kan ech ter nimmer van boven af wot den opge legd: zij moet geleidelijk ontstaan door stimulerende samenwerking van de ge meenschap". Het is dan ook begrijpelnk dat zJi pleit voor medezeggenschap der arbeiders m de industrie en voor sociale als mogelijkheden om m dp menselijke persoon! ukheid het soi le element meer wakker te roepen. Zo is dit boek met alleen voor maat schappelijke werkers van grote bete kenis, maar ook vonr allen die van oor deel zijn. dat de meeste mensen in de huidige maatschappij niet de plaats, de taak en de waardering bereiken, waarop zij krachtens hun mens-zijn 1 cc ht hebben. De prijs is i 11.90. enigszins, toen luj klaagde, dat zij niet betrokken werd bij de voor bereiding van de herziening van het Burgerlijk Wetboek. Uit de krant Enige spijt klonk aoor in zyn consta tering. dat de eerste Kamerleden du kabinetsformatie uit de krant hadden moeten volgen. Dc vraag rees uiteraard of dio bewering heiemaal juist was. Want in de formatie-pogmg Donker heeft zijn geestverwant pater Beaufort een nogal opvallende rol gespoeld, doch deze woonde de vergadering Dinsdag dan ook niet bij. Hoezeer gebrand op de vrijheid van beweging tegenover het kabinet, dat vruwel voltallig achter de regerings tafel zat, onwelwillend uitte geen dezer sprekers zich. Mr Kropman vrij als oen vogel tn de lucht, naar zijn zeggen verkeerde in de beste stemming je gens het ministerie met een kleine re serve ten aanzien van de te verwachten beantwoording van de vragen van pater Stokman door minister Staf ten aanzien van de invloed van het humanisme ui hei leger. Het leek alsof de PvdA-fractie- leider In 't Veld zich in dit leger van „ongebondenheid" minder ge makkelijk kon verplaatsen. Hij vreesde, dat het tot een zwak be leid zou kunnen voeren en advi seerde het kabinet derhalve tot het bewaren van grote eensgezindheid en de kunst van het been strak houden. Hij stak overigens niet on der stoelen of banken dat hem daarvan ten aanzien van de Suri naamse kwestie weinig was geble ken. Evenals prof Molenaar, die van een „miserabelegeschiedenis sprak, begredp hij niet. hoe het mis verstand had kunnen blijven voort bestaan, nadat prof. Kernkamp zich op Schiphol en m de ministerraad had verklaard. Hij vreesde dat door (katholieke?) invloeden van buiten af de bezwaren van het kabinet eerst achteraf waren ontstaan. Ove rigens liet hij blijken dat hij het met minister Kernkamp volkomen eens was. Zulks in tegenstelling tot mr Kropman en prof. Molenaar. Mr In 't Veld had overigens nog meer critiek. Met name ten aanzien van de werkgelegenheidspolitiek. Het benauwde hem, dat onder de druk van de huidige moeilijkheden to weinig werd gelet op dc toe komstige werkgelegenheid. Het valt bij de huidige gunstige conjunctuur al niet mee om deze op peil te houden, en hoe moet het dan in 1956 gaan als de militaire opdrach ten ophouden de woningnood min der nijpend is enz. De stelling van zijn opvolger mi nister Witte, dat men dan de hand moet slaan aan krotopruiming, vond de socialistische oud-mi nister van "Wederopbouw kennelijk niet bevre digend, omdat deze dan op een on gekend grote „:haal moet worden ondernomen, hetgeen meer voorbe reiding eist dan daaraan thans wordt besteed. Dringend beval hij dit vraagstuk in de belangstelling van het kabinet aan. KERKRADE. Een en vijftig smokkelaars uit Aken zullen zich deze week voor de rechtbank van hun vaderstad moeten verantwoor den voor het leit, dat zij tussen Ja nuari 1950 en Juni 1951 samen m kleine hoeveelheden minstens 7000 kg koffie Duitsland binnen hebben gesmokkeld. Men verwacht, dat dit proces een dag of zes zal duren. De verdachten, onder wie dertien vrouwen en ook financiers en afne mers, zullen in totaal zes beklaag denbanken vullen. Verschillende be klaagden hebben kans gezien oir veertig tot vijftig keer illegaal de grens te passeren, voordat zij wer den gesnapt. Een der verdachten speelde dat zelfs 35 keer klaar. (Advertentie I. M.) voor mooi, gezond haar! OMDAT BRYLCREEM het haar een natuurlijke glans geeft voor heel de dag OMDAT BRYLCREEM Uw hoofdhuid gezond houdt, Droog Haar en roosvorming tegengaat OMDAT de zuivere oliën geëmulgeerd zijn voor smetteloze haarverzorging. Vraag BRYLCREEM - de perfecte fc air dressing County Perfumery Co. Ltd, Stanmore, England, Imp. Jacq. Mot Jr. (Advertentie f.M.j American Blended Shag slechts SO ceni HILVERSUM. Zondagmorgen zijn, in verband met de roofover val in Blaricum, twee mannen ge arresteerd in het verzorgingskamp voor a-socialen en ex-pohtieke de linquenten „Draken burgh" onder Baarn. Een der mannen. T. ge naamd cn ongeveer 26 jaar oud, had in een modemagazijn alhier opvallend veel geld uitgegeven. De andere had een voldoende alibi, maar toen werd m hetzelfde kamp dc 28-jarige de R. gearres teerd. Beiden zijn door de taxi chauffeur herkend. Bij een confrontatie met de kas sier van de bank en diens cliënt Lamphen waren beiden minder positief in hun verklaringen. De gepakten zijn oud-S.S.'ers. T. is [n Hannover geboren en ongehuwd. Hij bezit de Nederlandse nationaliteit De H. is gehuwd geweest. Beiden ontkennen iets met de overval uit staande te hebben. Men zoekt nog naar een derde man. die naar men vermoedt het geroofde geld in zijn bezit heeft. Maandag is de overval opnieuw gereconstrueerd, maar dit leverde geen nieuwe aanwijzingen op. ROTTERDAM. De fotograaf A- B., vau de Dordtselaan, heeft op 18 September van het vorige jaar het twijfelachtig voorrecht genoten als proefkonijn te dienen A'oor een experimentele overval, die aan het brein van een ingenieuze filtnscenarioschrijver met gevoel voor humor ontsproten zou kunnen zyn. Nogal wrang Is voor het slachtoffer de wetenschap, dat de meppen, die twee Schiedammers hem met een ploertendoder toedienden juist op het ogenblik dat hij zijn hoofd onder de zwarte doek van zyn appa raat gestoken had, nauwkeurig uitgestippeld waren in een strategisch plan, waarvan de politie tevoren op de hoogte gesteld was. Een dubieuze figuur in deze erg vreemde affaire, die Dinsdag door de Rotterdamse rechtbank behandeld werd, was een Korea-vrywimger uit Vlaardingen, die als getuige optrad, maar, op z'n zachtst -uitgedrukt, een tamelijk stimulerende invloed had uitgeoefend op het duo. Tegen beide verdachten werd anderhalf jaar met aftrek geëist. (Aduertentte L Al.) Uit de pleidooien van de raads lieden bleek dat de mannen, de 25-jarige bankwerker Y. v. A. en de 28-jarige W. K., zonder beroep, door financiële moeilijkheden het idee van een overval gekomen .•aren K. was zo geschrokken, toen hy voor het eerst van z'n leven een belastingaanslag ontving. Géén van beiden had een strafregister van betekenis. De fotograaf was niet de eerste candidaat voor hun onderneming: een caféhoudster aan de Rochus- senstraat, een wisseiloper van de Hofdijk hadden eerder op de no- mmatie gestaan, maar de omstan- d eden bleken in deze beide ge varen niet gunstig. (Advertentie l. M,) Verkouden I DAMPO (Van onze reisredacteur) PARIJS. De militaire rechtbank in Bordeaux heeft besloten het pro ces van Oradour niet te splitsen! De Duitsers en Elzassers zullen geiyk worden verhoord. Eerst daarna zal onderzocht worden of het vonnis apart gewezen kan worden: de enige concessie die de Elzassische advocaten heb ben bereikt. 2e hadden het uiterste geprobeerd, in lange redevoeringen, die werke lijk gloeiden van patriotisme en waarin meer sprake was van de Elzas dan van hun cliënten. Onmid dellijk na hem gingen de advocaten der Duitse beklaagden die uit Bordeaux komen tot het offen sief over. Want dezen begrepen, zeer goed, dat een uitspraak ten gunste der splitsing hun cliënten, in een bijzonder ongunstige positie plaat ste. De Duitsers konden dan collectief berecht worden in plaats van als individuen; ze droegen dan van de aanvang af het odium op zich van méér schuldig te zijn. „Dit is niet het proces van lan den of van provincies," zeiden de verdedigers der Duitsers, niet ten onrechte, .,dit is een proces van mensen, individuen. Juist daarvoor is de strijd tegen het nazisme ge gaan." Eén van hen, die de Duitse beklaagden als verdediger toege wezen is, zei met een ironische toe speling op bet voornaamste argu ment van de Straatburgse verdedi ger: „Ik ben door overmacht bij deze zaak betrokken." Er vielen harde woorden over en weer en boze blikken niet onbegrijpelijk, want de Straatsburgse advocaten moeten straks weer naar de Elzas terug. Maar het argument, dat iedereen Verzoek ouden van dagen; Uitreiking Noodwet- Drees voor vrouwen met 60 jaar ROTTERDAMHet hoofdbe stuur van de Nederlandse Bond voor Ouden van Dagen heeft een adres gezonden aan de minister-president en aan de minister van Sociale Za ken en Volksgezondheid. Daarin wordt verzocht om, wanneer de Noodwet Ouderdomsvoorziening wij ziging zou moeten ondergaan, tevens de leeftijd waarop weduwen en al leenstaande vrouwen een uitkering kunnen ontvangen, op 60 jaar te stel len. Thans is dit 65 jaar, niet als voor de mannen. (Advertentie l.M.) De 4 bestanddelen van Chefarine „4" tezamen In één tablet ver enigd vormen het beroemde ge neesmiddel, dat vaak uitkomst brengt, waar andere middelen falen. 'o zjtje doet wonderen lurOlon* Knaapj" overleden aan gevolgen van ongeluk CVan onze condual) GOOR. Dc vierjarige Horman Nieuucrth, die Maandag door een auto gegrepen cn ernstig gewend was. is Dinsdagmorgen in het al gemeen z'ckenlntis tc Hengelo (O.» overleden. Het knaapje liep voor de ouderlijke woning, de boerderij Rip- perda. tussen Goor en Dïrpenheim, plotseling de drukke Rijksweg op. EMMERIK. Na een uitgebreide onderzoekingstocht door een groot deel van West-Duitsland is het voor ons nu vrijwel vast komen le staan, dat de zeven uit Breda ontsnapte oorlogsmisdadigers na hun ille gale intocht in Duitsland niet meer door enige organisatie zijn geholpen. De zeven zyn op de ilag na Kerstmis by Kleef uit elkaar gegaan en heb ben cVkaar daarna niet meer gezien. Deze indruk werd ons nog beves tigd tijdens een gesprek met Hubert Schragmaim, de eigenaar van een chocolaterie in dit grensplaatsje, die Faber veertien dagen lang onderdak heeft verschaft. Schrasmarm, die reeds ver vóór de oorlog samen met de vader van Faber placht te jagen en om die re den deze oorlogsmisdadiger onder dak heeft gegeven, verzekerde ons dat Faber geen hulp heeft gehad tijdens zijn verbluf m Emmerik. Hij had een pak aan, cfat hy van „Frau R." in Ithondorf zyn eerste adtes had gekregen. ,.Hi] had geen geld bij zich. beha ivo een paar Hollandse guldens, en hu heeft hier ook niets gekregen", zei Schragmann ons. „Hy nas van plan hier te blijven tot of- ficeel was beslist over de even tuele uitlevering van de gearres teerde Bikker. Als die niet naar Breda zou worden teruggestuurd zou Faber natuurlijk rustig werk in Duitsland hebben kunnen zoeken Anders zag hu als laatste mogelijk heid het Vreemdelingenlegioen: de gedachte daaraan lokte hem echter met erg aan." „Faber sprak bij ons heel weinig over ziju periode in de Nederlandse gevangenissen", werd ons verteld. „Hy zet trouwens over het alge meen heel weinig. Meestal wandelde hi| met Schragmann een beetje door Emmerik. Hij voelde zich hier be- Uckkciijk vt-illg, wij hebben er geen idee van hoe men er bij de po lltic achter is gekomen, dat Faber bn ons logeerde. Hij zat hier onder een valse naam." De Duitse ,<ulitie zoekt verder. Wij kunnen niet zeggen, dat wij van de diverse poli tie-autor'tei ten, die wy hier en daar hebben gespro ken de indruk hebben gekregen dat er met ononderdrukbaar enthousias me en grote ijver wordt gezocht. De Nederlandse oorlogsmisdadigers la ten hun betrekkelijk koud. Als zij er „met de neus in worden gedrukt" zoals dat duidelijk in Emmerik is gebeurd dan volgt natuurlijk een arrestatie, maar verder beperkt men zich voornamelijk tot routine- recherchewerk, Maar Hubert Schragmann staat als individu natuur luk niet alleen Er schuilt dan wel geen Duitse or ganisatie achter de ontsnapten, maar overal in dit land zyn bij honderden de personen te .'inden, die de?e „arme vervolgde Hollan ders" wel willen helpen. Dewey beveelt onderzoek naar autobus-staking in New York NEW YORK Gouverneur Dewey heeft vandaag de commissie voor openbare diensten van de staat New York opdracht gegeven, een onderzoek in te stellen naar de au- tobusstakmg in New York. Tot dusverre zijn a He pogingen om te bemiddelen tussen de stakers chauffeurs en ga rageper soneel van negen particuliere autobuson dernemingen. die normaal 2,5 mil- lioen passagiers per dag vervoeren en de werkgevers op niets uit gelopen. Het autobuspersoneel, dat veertien dagen geleden het werk neerlegde, eist hogere lanen en een 40-urige werkweek. de mond snoerde, kwam van de president. „Als de zaak gesplitst wordt moet de militaire rechtbank zich onbevoegd verklaren en dan gaat de zaak voor de Eizassers naar een „court des assizes", de burger lijke rechtbank." Dit betekent dat de twaalf niet meer worden ver volgd wegens oorlogsmisdaden, maar wegens xnoord, brandstichting en diefstal. En dat de familie der slachtoffers als rechteisende partij kan optreden. Op slag verloren de Elzassische advocaten hun enthou siasme voor de splitsing. BONN. Over het proces-Oradour, dat thans ui Bordeaux wordt ge voerd, zei Bondskanselier Ade nauer tijdens een gesprek met journalisten: „Het proces zal in al zijn gruwelij ke détails worden gespeeld voor de ogen van de gehele wereld. Er zal-worden gezegd dat zij. die verantwoordelijk waren voor deze misdaad leden waren van de Waf- fen S.S. en dat zij hun orders moesten gehoorzamen. Maar ge loof nnj. dit proces zal opnieuw voedsel geven aan het beeld van de Duitse verschrikking en bloed dorst in de ogen van de buiten landers. en ongelukkigerwijs rea liseren wy, Duitsers, ons dat veel te wemig. De Duitsers geloven dat wy thans door de andere volken als gelijk waardige partners zyn aangeno men, zelfs als vrlenden Maar dat is een vergissing. Laat dit voor ons heel duidelijk zyn: Als Sow- jet-Rusland. als Staltn zyn hui dige politiek niet had gevoerd, zouden wy niet zo snel zijn op genomen m de Marshall-hulp. dan zou er nog geen Westduitse Feuerale Republiek zyn en geen Vredescontracten en contracten voor het Europese Leger Dat al les gebeurde met uit liefde voor Duitsland. Als iemand hier zich verbeeldt dat een Duitse staats man m het buitenland met open armen wordt ontvangen, vergist hy zich lelijk". Toen volgde de ontmoeting met de Korea-vrywiUiger B. C. P, ise later het hele plan de campagne aan de politie zou overbrieven. Zin sterke verhalen moeten een aan nioediging betekend hebben voor de mannen. P. verklaarde thans voor de rechtbank wel, dat hy al leen maar voor de vorm zogenaamd meegedaan had. om precies achter de opzet le ko-men, maar uit het „verhoor" dat de raadsman van v. A., mr Kingma. hem afnam, bleek dat zijn medewerking niet helemaal passief, was geweest, al werd aan zijn goede trouw niet getwijfeld. HÜ ontkende niet enkele sug gesties gedaan te hebben en vol gens verd. K. zou h\j ïelfs de tip van de fotograaf gedaan hebben. Het plan was namelijk ora van de opbrengst van deze overval een meet doeltreffend wapen, xlL een revolver, te kopen. Dc Korea-man wag ook degene, die op de ochtend van de bewuste dag bij de fotograaf informeerde naar de prijs van een opname en bij de overval was hij ook zelf aanwezig. Onmiddellijk daarna zyn de mannen gearresteerd. De Officier van Justitie moest m het requisitoir tegen v. A. toegeven, dat P. een vreemde toI had ge speeld. Maar een provocateur was hij niet geweest. Het geheel maakte enerzijds een amateuristische in druk, anderzijds was er een ern stige achtergrond. „Onhegrypelyke houding" Mr Kingma. noemde P. een vol ledige medewerker van het twee tal. De houding van de politie was onbegrijpelijk en betreurenswaar dig. Men hoort van overvalplamvm en laat die doorgaan. Ik weet niet, aldus pleiter, of de fotograaf B. daarvoor dankbaar is. Men had de mannen van tevoren op het bu reau kunnen, roepen om hen van hun plannen af te houden. Mr. Kingma pleitte clementie. Dit deed ook mr A. Niessen ten behoeve van zijn cliënt K. Ply deelde de critiek op het beleid van de politie. Het speet de raadsman zeer, dat de Officier het onjuiste standpunt n.l. dat de politie een gepleegd feit. een uitvoerings handeling moet hebben om in *e kunnen grijpen hier in het open baar verkondigd had. De taak van de politie is de mis dadiger te vangen, maar, aldus mr Niessen, de allereerste taak is: be scherming van de openbare orde. .Wat is in dit opzicht doeltreffen- Ider dan. het voorkomen van de strafbare feiten? zei mr Niessen. Tn beide zaken uitspraak over 14 dagen. Ru XV Raak Vragen van. Kamerlid: Wanneer zal regering werkgelegenheids beleid ontvouwen? DEN HAAG. In schriftelijke vragen aan de minister-president en aan de ministers van Finan ciën. van Economische Zaken en van Sociale Zaken en Volksge zondheid informeert het Tweede Kamerlid Janssen (KVp), wan neer de regering het werkgelegen heidsbeleid in zyn geheel zal ont vouwen en of de uitvoering daar van in. de eerste plaats gericht zal zjjn od stimuler-ng van het be drijfsleven. Hij herinnert er in zijn vragen aan, dat minister Dreeg op 6 November j.l. m de Tweede Kamer de verschijning van een interdepartementaal ad vies over deze aangelegenheid bin nen enkele dagen verwachtte. Heeft het beraad van het kabinet daarover reeds zijn beslag gekre gen? Familieleden Oost-Duitse minister naa»* het Westen uitgeweken BERLIJN. De schoondochter van de vroegere Oost-Duitse minister van Bevoorrading Hamann, me vrouw Susanne Hamann. is Dinsdag naar West-Berbjn gevlucht. In het begin van Januari vluchtte haar man, Knut, met zyn moeder en drie kinderen van Oost-Duitsland naar het Westen. Van de oud-minister zelf en een dochter is niets meer vernomen na hun arrestatie in De cember. Hier is dan waar dp verstokte ïn-bed-lezers op hebben gewacht: de brtl waarmee je „om een hoekje" kunt lezen Nooit meer een stijve nek, nooit meer een slapende hand of een konde arm. De prismaglazcn vnv de bril zorgen, dat U werkelijk rüst terwijl V leest. Waarschuwing: de brtt helpt met uoor mensen die tot rier nachts lezen en om acht uur op moeten. Die zijn tóch moe. De kapitein van de ..KHpfontein" is btj de ondergang van zyn schip zyn kanarievogel kwyt geraakt Dc Vereni ging van Vogel. en Natuurvrienden heeft hem een nieuwe gegeven. Met kooi. De tulpen gaan weer bloeien. Maan dag wordt in Lisse de tweede ..Bioem- lus*"-wtntert<intoonstellmg Reopcnd. In de hallen van het Hollands Sloembol- lenkenootschap. Dr worden vee) kykers verwacht Dat hele kleine vleesrantsoentje van de Britten wordt volgende wek een heel klem beetje groter. Maar tijdelijk zullen de Britten een beetje m.ndrr bacon krygen Nog geen vetnoj daar. De Engelsen zyn begonnen met dc export van bet wondermiddel Efocaine. Dat is een pijnstillend middel waar artsen grote verwachtingen van hebben Stel je voor: zieken die niet meer bang voor pijn hoeven te zijn! De enig echte Fa roek moet wyker voor de Sfinx. Op de nieuwe Egyptische postzegels komt Faroek niet meer voor. Wel de Nijl en de Sfinx. Eis: 14 dagen voorwaar delijk AMSTERDAM. Op 23 Mei £eeft de landbouwerszoon J. H. Z. uit Bameveld met een geweer van de Nat. Reserve, dat hy in zyn bezit had, de hond van een buurman dood* geschoten. De Utrechtse politierech ter had hem op 22 September hier voor veroordeeld tot veertien dagen gevangenisstraf. Voor het Amster damse Gerechtshof eiste de procu reur-generaal mr J. r'. Hoeffelmaa Dinsdag veertien dagen voorwaarde lijk met een proeftijd vaa twee jaar. Hu vond de straf van de politie rechter te zwaar, omdat beklaagd# een blanco strafregister had. Eerste Kamerlid vraagt bemiddeling in conflict specialisten-fondsen DEN HAAG. Het Eerste Ka merlid De Vos van Steenwylc (KVP) heeft aan dc minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid schriftelijk gevraagd,of het waar is» dat de minister overweegt door mid del van een pryzenbesehikkmg in te gril pen in het conflict tussen spe cialisten en ziekenfondsen. Hy vraagt o a. ook nog of het niet wenselijk is, dat. alvorens daartoe over te gaan. nog wordt getracht een voor beide partijen bevredi gende regeling te verkrijgen, doo* een paritaire commissie in te stel len onder een neutrale voorzitter, die met de onderhandelingen daar over kan worden belast? Nieuwe cbef Marva DEN HAAG. Tot chef van de Marme-Vrouwenafdeling (Marva) ia met ingang van 1 Maart a.s. benoemd mevrouw mr E. G. van Dieraen- Mekking, te Amsterdam, secretaresse van het hoofdbestuur van de Unie voor Vrouwelijke Vrijwilligers. Zii zal kapt zee A M. Valkenburg opvolgen en de rang krijgen van of ficier Marva der le klasse. Nu wc het toch over postzegels heb ben. c komen dit jaar weer Rode KruisposUegcK We zullen U nog waar schuwen als het zo^er Is. Een gekruiste Argentijn-Nederlandse koe, die rensueha heet, heeft een eoede beurt gemaakt Zij vestigde het wereld record voor 5-jarige koeien door In 330 dagen 11253 liter melk te geven. Een melkkoetje zogezegd.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1953 | | pagina 2