m w agenda „Het onstuimige hart klopte niet zo fel j Denen meer begrip voor landboow-eenmaking Min. Mansholt (in Kopenhagen) gematigd optimistisch Raad van Ministers besprak gemeenschappelijke markt Tragedie van Oradour herleefde in Bordeaux BevaiTs blad gispt leider van Britse staalvakbond „VS moeten krachtige, niet roekeloze politiek voeren'5 5 wssssi Publiek (Kath. Kring) mmm ff winkelcentrum binnenweg genoot zeer DE A VONTUREN VAN KAPITEIN ROB ia». Herman Jansen recipieerde Het was weer glad Als het weer het toelaat spelen GTB en HBSS Rotterdammer licht Schiedammers op voor f 15.000 Wisch Nederland acht vaststelling steenkoolprijs door Hoge Gezagsorgaan nodig Socialisten in Azië nemen belangrijke besluiten Onder doodse stilte werd de tenlastelegging voorgelezen Churchill probeert wig te drijven in Labourpartij Amsterdam looft 'n prijs uit voor toneelstuk JOHN FOSTER DULLES: Trijdag 16 Januari 1953 Konden wij gisteren laten zien hoe de Gerrit Verboonstraat er in de toekomst tegenover de Kop van de Plantage zal komen uit te zien. wanneer men met de bouw van het nieuwe bankpe- bourn gereed is, vandaag een plaatje hoe het er eenmaal was De foto is nog niet 20 heel oud, dateert uit 19 SS, toen het post kantoor nog op de oude plaats te vinden was. l'n verband met de boutü uan de nieuwe Oranjebrvg teas het verkeer omgelegd, van daar al die drukte over de West- vest. die nu al jarenlang die oude verbinding door het trot toir 2iet afgesloten. Nieuwe slagerij aan liet Rubensplein Aan het Rubensplem heeft Gerrit- sen's slagerij uit Rotterdam gisteren het zevende filiaal geopend. Er be stond grote belangstelling voor dit nieuwe slagersbedrijf* dat door de drukte zelfs genoodzaakt was zijn deuren een uur eerder te ontsluiten. Natuurlijk kwamen er ook vele relaties een kijkje nemen in de zaak, die een allerkeurigste aanblik bood. Talrijke bloemstukken sierden het interieur. Voor de fa. Gerritsen betekent de zaak aan het Rubensplein de eerste vestiging in Schiedam- (Advertentie I.M.) Er Is toch geen Balansop- ruiming denkbaar zonder een opruiming van lakens? Nu kan een ieder baar linnen kast eens aanvullen, maar ook voor hen die gaan trouwen Is dit een unieke gelegen heid om kwaliteiten te kopen die normaal onmogelijk te betalen zijn. Manufacturen ts orts hoofdvak en bij de textielfabrieken zijn wïj als kind in huis. Kunt U dan anders ver- Wachten dan dai wij U het beste brengen van wat er maar te koop is. Graslinnen lakens, 150x225 cm-, van Twents graslinnen dat voor geen enkel laken tot zeven gulden onder doet, koopt U nu voor nog geen vijf gulden. Zaterdagmorgen om 9 uur begint de grotè iakenverkoop van deze opruiming. Graslin nen lakens, kwalitelts lakens, Twentse lakens en U koopt ze nu 4 AD voor Jrf "t Ook verkrijgbaar 180x235. Postorders ondmr rembours. Een knieval voor koning Publiek, iets anders kunnen in „Het on stuimige hart" dat de Rotterdam- sche Comedie Donderdagavond in het Passage-theater bracht, niet zien. Natuurlijk werd een publiek succes geboekt, maar dat hiermee, artis tiek gesproken, een belangrijk ge tuigschrift werd overgereikt, wagen wij te betwijfelen. Eerlijk gezegd hadden wij meer verwacht van dit nieuwe Rotterdamse gezelschap, dat zich voor het eerst in Schiedam introduceerde, vooral ook omdat dit ontstaan toch te wijten zou zijn aan het mindere artistieke vermogen van het Rotterdamse Toneel Hoewel ..Het onstuimige hart'1 in de oorspronkelijke Engelse versie blijkbaar een werkelijk succes is geworden er -werd ook nog een film naar gemaakt ging de Ne derlandse vertaling san alle kan ten mank door het gebrek aan wer kelijke geestigheden. Meer dan ooit kwam by dit stuk. waarin de spe lers zich vrijwel steeds in bed be vinden. het zwaartepunt juist te recht op de tekst, die z'n onvolko menheden daardoor nog meer toon de. De ontroerende en dramatische momenten die zich eigenlijk pas in het tweede bedrijf voor hét eerst aandienden deden tenslotte nog iets wegvagen van öe vete bezwaren. In de gevoelige,- maar niet over tuigende regie van Mieke Verstrae- te, die Zelf de vrouwelijke hoofdrol, de enige vrouw (Verpleegster in een hospitaalbarèk in de tropen, zes bedden op het toneel!met ta lent vertolkte, heeft het gezelschap een voorstelling gebracht, waarin Wint Hoddes en Jan v. d Linden zorgden voor pakkende rollen, ter wijl Richard Flink de burleske fi guur speelde, Kees Brusse als de eigenaardige Schot slaagde er zo nu en dan in van dit toneeltype een levend mens te maken. 2090 Zo heftig valt Skip de kapper aan, dat Veroni geen kans ziet het buisje te pakken te krijgen, dat Rob in zijn zak heeft gestopt. Bo vendien krijgt hij zelf nu ook last van het gas, das rich in de winkel heeft verspreid. Veroni fs wel gedwongen Rob los Cc laten en hij vreest ook. dat het blaffen van de hond wel eens onge wenste nieuwsgieriger zou kunnen trekken. De kapper wankelt naai buiten en haalt een paai maal diep adem. Via de achterdeur bereixt hij zijn garage. Hij springt motoren "rü'dt ^isnel we^g, Niemand heeft blijk- I perszaak heeft afgespeeld, want op straat is wat hem te doen staat, want hij Tïjdt snel in de baar iets gemerkt van hetgeen zich in de kap- l alles rustig. Blijkbaar weet Veroni nu predes, 1 richting van de haven. Wat men moet weten: Apothekers-nachtdienst: Gouka en Co., Groenelaan 127. Bellen bfl ongeval: G.G. en GJX Tulnlaan 89. Telefoon 69290. Tentoonstellingen: 20 December18 Januari, Stede lijk Museum. Da 105, Zo. 2S uur: Schilderijen uit de zeven tiende, negentiende en twintigste eeuw (verzameling B. de Geus v. d. Heuvel.) Films: Passage. Da. 2 en 8 uur, Za. en Zo. 2, 4.15, 7, 9.15 uur: De Ge luidsbarrière (14 jr.), IVlonopoIe. Da. 2, 7, 9 uur, Za. en Zo. 3, 5, 7, 9 uur: De laatste grens <14 jr.). Vergaderingen: 16 Januari, Stadhuis, 7.30 uur: Gemeenteraad, In de distilleerderij van de firma Herman Jansen tussen Zijlstraat en Noordvest hebben honderden gasten Donderdagmiddag meer dan twee uur lang de hand geschud van de heer H. J. Jansen, de tegenwoordi ge directeur van dit 175-jarige be drijf, en diens naaste familieleden. Onder die velen, die in de gezellig aangeklede fabrieksruimte vertoef den, waren o.a, burgemeester Peek, wethouder mr M, J. M. van Kin deren, wethouder H. Sabel, oud- wethouder C. Kramers, da voor zitter en secretaris van de Kamer van Koophandel, de heren Busch- mann en van Minnen.)mr G, M. Ho- vingh van de Maatschappij van Nij verheid en Handel, talrijke zaken relaties en vele persoonlijke vrien den van de familie Jansen. Ook de Dienst voor de Accijnzen getuigde door zijn vertegenwoordiging van de goede verstandhouding met de firma Jansen. Gistermorgen vond in een intie me bijeenkomst met het personeel de onthulling plaats een bron zen plaquette, die een kleine Her man Jansen onthulde. De heer D. Stapel gaf er een historische schets bij. de heer J. H. Jansen sprak woorden van dank Het verkeer kon het gisteravond weer heel rustig aandoen, wilde men tenminste op de weg blijven. Op veel plaatsen werd het om streeks zeven uur uitermate glad. De Gemeenteremiging trok er dan ook met strooiploegen voor de zo veelste maal op uit om de veilig heid te dienen. Op de hoek van de Lange Nieuwstraat en de Ger rit Verboonstraat werd de 43-ja- rige wielrijder H. de dupe van de gladheid. Hij durfde niet scherp af te remmen toen bii de kruising juist een auto passeerde met v. G. uit Den Haast achter het stuur. Er kwam een botsing van waarbij H. viel. De man, die kladde over in wendige pijnen, is door de arts van de G.G.D. naar huis gebracht. Indien de weersgesteldheid het toe- lsat gaat GTB een belangrijn* uitwed strijd tegemoet Het zal de Schiedam mers niet meevallen nu zij by de leiders, die G TB. de enige nederlaag toe wisten te brengen op bezoek gaan, temeer, daar de geelzwarten nog steeds onvolledig in het veld moeten verschijnen De ont moeting zal plaats vinden op het Rozen- burgterrein, GTB 3 ktügt bezoek van Excelsior P waarvan GTB al eerder een gelijk «pel wisten te behalen. Aan vang 2.45 uur aan de Lxan Onu Genoe gen. Voor HBSS staat een belangrijke wed strijd öp het programma tegen Die Hague, in Den Haag. De eerste wedstrijd fn dit seizoen Ipeelde HBSS tegen de zelfde club, maar dan op eigen terrein. Toen werd het ften 0 overwinning, maar de uitslag had evengoed anders om kunnen zijn Aiie reden du$ om Za terdag van bet begin tot het einde ste vig aan t« pakken. Verder luidt hét pro gramma: HBSS 2Zwaluwen V. 2, 3 uur Spjenngsboek. (Van onze correspondent) KOPENHAGEN. „Ik vond," antwoordde minister Mansholt met ge matigd optimisme op een vraag onzerzijds, „bü de Denen een aanzienlijk beter begrip voor de eenmaking van de West-Europese landbouw dan in Maart van het vorig Jaar, toen ik de laatste keer daarover sprak met Deense landbouwdeskundigen. Het kan echter nog wel twee of drie jaar duren, voordat Denemarken volledig aan de samenwerking deelneemt." „Ik heb mijn Deense collega alle inlichtingen omtrent de by de in tegratie van de landbouw te vol gen procedure gegeven. Het was destijds voor de Assemblee in Straatsburg en ook by de bespre kingen in Parijs met moeilyk de argumenten voor deze integratie aan te voeren, doch moeilijker 15 het om da afzonderlijke volken en de boeren, alsmede hun organisa ties de voordelen van ons plan duidelijk te maken. Er bestaat nog steed5 een brede kloof tussen Straatsburg en Parijs aan de ene kant en de landen aan de andere zijde, De Schiêdamse politie heeft een 34-jarige Rotterdammer aange houden. die verdacht wordt van oplichting van enkele Schiedamse ingezetenen voor een bedrag van circa f 15.000,-. De man wist zyn slachtoffer het geld afhandig te maken onder het voorwendsel grote raken te kunnèn doen. Voor hetzelfde feit werd de man reeds eerder in 1951 veroordeeld. Hiervan heeft hy nog enkele maanden voorwaardelijke gevan genisstraf te goed. Bij het onderzoek is reeds ge bleken. dat van het geld mets meer over 15. De man heeft het jeheel aangewend óm er zijn nog al zwierige levenswandèl mee te bekostigen. Burgerlijke stand Gehuwd- J. Brouwer, 23 j en M. J M van Leeuwen. 24 D. Romein, 31 J. en Th. J van Hu 131, 30 j M. G van Gehlen, 2a J én A C Höppsleih. 22 J.; Th. Reherman, 28 j. en P. v. d Piuljm. 23 j., A. J H. van Deurzen, 26 j en L. van as. 30 j A. J Th van Loenen, *1 j. en J. C c M Heeze. 21 J. Ondertrouwd: L. van Beek, 22 j. en A. J. Pliihppa, 19 j C. C J Hellemons, 19 j en G I. Kenny, 18 j W. P Huigen. 22 J. en P. M. Krop, 21 j.: A, J M. Lauwere, 21 j. en N. Relcliardt. 20 j A. van Loenen 24 j. en C ZagwJjn, 21 11 A. Möriiz. èl 1. en F Lucas. 19 j A. J. J. Ooms, 28 j. èn M f, de Regt, 25 j.; J. Sehcenloqn, 25 J. en Th. J. Vletboórti. 27 j.; M. J. Wtndhorst, 26 j cn M- M. van Gelderen, 24 JM. C. H. Wouters, 34 j. en L. C. M. Heijmans, 21 Geboren: Robert P. 2. v. C. Heijboer 1 C. Vogelzang: Elisabeth, d. v. J. Levering en w. j. v, d. Gaauw: Adrla- nus J„ z. v. D, van Staalduinen en A. BUI; Marcell». d» v. de Jonge en G. Nijhof: Cornelia M.. d. v. C. W. van Noort en A. v. Wagtendonk; Francises, d. v, o. van Loenen en f. Hommel. Overleden: L. H. Vendeviie, 83 j., vr. van A. Burgers; D." van Waardenburg,, 73 j. Het is steeds de bedoeling van de Nederlandse regering geweest de Deense landbouw te betrekken m de Westeuropese land bon wge- meenschap. Naar onze mening 15 het volstrekt onmogelijk een inte gratie van de Westeuropese .land bouw tot stand te brengen zonder medewerking van Denemarken, dat zulk een grote roi m de landbouw van de gehele wereld speelt. Ik heb mijn collega nog eens de belangrijke taak geschetst, .welke de te stichten Europese organisatie wacht. Het komt er op aan. het protectionisme vap de importeren de landen onder internationale con trole te brengen, de markten beter te organiseren, de productie te sti muleren ftn betere prijzen op de wereldmarkt te bedingen. Dit alles moet ook xn het belang van Dene marken zijn. Wat men echter in Denemarken, dat Engeland als voornaamste af nemer heeft, schijnt te vrezen tc. dat ons plan speciaal tegen de En gelse mkrkt gericht is en dat En geland er daarom vijandig tegen over staat Dit »s echter niet het geval Wij willen met Engeland zo nauw mogelyk samenwerken en ik ben van mening, dat hét ook wel degelijk in het belang van En geland is wanneer het „groene pian". werkelijkheid wordt. Enge land kan in de grootste moeilijk heden gêrakèn wanneer het op een instabiele markt moet kopen. Het wordt rechtstreeks bedreigd wan neer de export uit Australië en N'ieuw-Zeeland verder terugloopt In dit geval kan het in het belang van Engeland zijn ook in Europa een overzichtelijke en stabiele af zetmarkt te bezitten Zoals het thans gaat, gaat net met goed. Als voorbeeld biervan kan ik aanvoeren dat Nedeilan-1 al in Seen drie jaar ei meer naar Engeland heeft geëxporteerd, daar tegen de prijzen, die Enge land betaalt öp productfe niet meer lonend is H»t heeft daarom do voorkeur gegeven aan de Duitse markt." Baron v. Tuylf benoemd tot burgemeester van DEN HAAG. Bij Koninklijk Besluit Is rnet in Sang van 1 Febv 1953 benoemd tot burgemeester der gemeente Wisch (Gelder'snd) de beer H. G I Baron van Tuvll van Serooskerken. mêt toekennin? van gelijktijdig eervol ontslag PB burgemeester der gemeente ïtuur- lo. Baron van Tüyll van Seroos- kerkërt. die Óp 20 Mêl 1917 ge boren is, is niet aangesloten bü enige politieke paxtii. LUXEMBURG. De ministerraad van de Europese kolen- en staal gemeenschap heeft Donderdagmiddag te Luxemburg met het Hoge Gezags orgaan van gedachten gewisseld over de gemeenschappelijke markt voor steenkool, erts en schroot, die op 10 Februari aanstaande in werking moet treden. Aanvankelijk deed zich een verschil van mening voor, doordat de Raad van Ministers van oordeel was, dat de Hoge Autoriteit eerst haar standpunt bekend moest maken. IVIonnet, de voorzitter van de Hoge Auto riteit verzette zich evenwel heftig tegen deze procedure, zodat de Raad van Ministers tenslotte besloot eerst zijn eigen standpunt uiteen te zetten. Uil de verklaringen der mims* ters bleek, dat sommige landen voorstander zijn van net onmiddel lijk mgaan van een vrije markt voor steenkool, andere- daarentegen de bij het verdrag voorziene over gangsbepalingen toegepast wensen te zien. De Franse minister voor Energie en Industrie, Louvel, legde de nadruk op de hoge sociale las ten in- Frankrijk en wenste de overgangsbepalingen toegepast te zien. De Belgische minister van Economische Zaken. Duvseusart, die de vergadering leidde, verklaar de zich voorstander van vrije ko- lenprijsen De algemene indruk is evenwel, dat Monnet zich hierte gen zal verzetten, omdat het ge vaar niet denkbeeldig is, dat öe koïenprijzen in de andere landen zich dan zouden optrekken san de hoge Belgische koïenprijzen. Van Nederlandse zijde sloot men zich aan bij het Franse standpunt. Aan gevoerd werd. dat overgangs zen, dat in 1951 en 1952 meer dan bepalingen niet voor niets In het verdrag zijn opgenomen. De ge schiedenis van artikel 24 van het verdrag, dat een tijdelijke egalisa tie, bv. door subsidies, mogelijk maakt, wanneer de prijs van steen kool in de gemeenschap hoger is dan in het binnenland gold. toont duidelijk aan. dat men hierbij vooral de Nederlandse toestand voor ngen had. Wanneer Nederland de toepassing van dit artikel vraagt, dan geeft het tegelijkertijd echter de verzekering, dat het hier een overgangsmaatregel betreft, waarvan men zo snel mogelijk af wfi. Men was van Nederlandse zij de verder van oordeel, dat de prijs van steenkool vastgesteld moet1 worden door het Hoge Gezagsor gaan, omdat het duidelijk is, dat. op het ogenblik een schaarste aan steenkool in Europa bestaat Ter staving hiervan werd er op gewe- 20 millioen ton steenkool werd in gevoerd in de zes landen, die deel uitmaken van de KS.G. Zolang er nog geen prijzen door de Hoge Autoriteit zijn vastgesteld, aldus het Nederlandse oordeel, la het zaak zekere uitvoercontingen- ten vast te stellen voor de landen, die niet bij de Schumangemeen- schap zijn aangesloten. Het is in clit stadium nog niet mogelijk te zeg gen wat de prijs van steenkool tn Nederland zal zijn. Ongeveer 2U gedeelte van de benodigde steen kool komt uit eigen bodem en de rest wordt ingevoerd uit Amerika. Den prijsverlaging is in Nederland echter niet mogelijk. Wat het erts en het schroot betreft, was men vrijwel algemeen voorstander van een vrije markt. RANGOON. De grootste confe rentie van socialisten in Aziatische landen, die ooit is gehouden, is Don derdag te Rangoon geëindigd. Zy heeft tieu dagen geduurd. Birma, In donesië, India, Israel, Japan, Malak- ka, Pakistan en Egypte hebben dele gaties gezonden en andere landen waarnemers. De conferentie heeft be sloten het communisme als vernede- rend te verwerpen. Alle kolonialisme, zowel van de oude vorm als van het nieuwe totalitaire soort wordt afge wezen. Er zijn vier resoluties aange nomen, waarin de „vrijheidsbewegin gen" in Malakka, Kenia, Oeganda en Noord-Afrika worden gesteund. 3n de resolutie over Malakka worden „het gebruik van terreur" door het Britse bestuur en door de commu nistische opstandelingen beide ver worpen. De conferentie keurde een plan goed tot instelling van een Eco nomische raad voor Azië ter verbete ring van de productie. De apartheids politiek in Zuid-Afrika wordt ver oordeeld. In een telegram aan de Franse premier Mayer wordt de Franse autoriteiten verzocht zich te onthouden van daden die de toestand in Algerije zouden kunnen vererge ren, BORDEAUX. Onder doodse stilte van de talrijke aanwezigen is Donderdag voor het gerechtshof van Bordeaux de tenlastelegging in het proces-Oradaur voorgelezen. De 21 beklaagden, 7 Duitsers en 14 Elzassers. stonden onbeioogen tussen hun be to akers, toen een griffier de gebeurtenissen in de zomer van 194.4die aan 642 inwoners van Oradour-sur-Glane het leven kostten, de revue liet passeren. Het enige andere geluid in de kleine rechtzaal was het onderdruktê^jgesnik van verwanten van de slachtoffers en enige van de zeven inwoners, die op ivonderbaarlijke wijze aan de dood zijn ontsnapt. opend, waarna de doden en gewon den werden overdekt met hout en stro, dat in brand werd gestoken. Door zich dood te houden wisten vyf personen aan de massaslachting te ontkomen. In de tenlastelegging werd er aan herinnerd, hoe een SS-afdeling van de divisie „Das Reich" de mannelij ke bewoners van het dorp in schu ren en garages bijeendreef, terwijl de vrouwen en kinderen in de kerk werden verzameld. Op een gegeven teken werd met machinegeweren het vuur op de weerloze groepen ge- (Van onze correspondent) LONDEN. De „Tribune" Be- van» weekblad) van Donderdag blaft op de voorpagina hard en venynlg over het feit, dat de leider van de vakbond in de staalindustrie. Lin coln Evans, in de Nieuwjaars onder scheidingen van de Conservatieve regering de ridderstüel heeft aan vaard en dus Sir Lincoln Evans Is geworden. In combinatie met de op handen zijnde denationalisatie van de ijzer- en staalindustrie vindt de Toch kolendampvergif tiging in Maasdam geconstateerd MAASDAM (ZHJ. - Het oAder- zoek var, dé rijkspolitie naar de oorzaak van het overlijden van de hoer M. B. in zijn woning te Maas dam en de bewusteloosheid van zijn echtgenote en zijn zoon, heeft uit gewezen, dat kolendampvergiftiging de oorzaak is. Volgens de politie is dit gebleken bii sectio op het stof felijk overschot van de heer boe- wel nog geen uitslag binnen was van net onderzoek naar vergiftiging door het voedsel De toestand van de vrouw én de 25-jarige zoon, die in bewusteloze toestand naar hét Dla- conessenhuls te Dordrecht waren overgebracht, is vooruitgaande. Zutfen kreeg gelijk bij 't conflict met provisoren van plaatselijk gasthuis ZUTFEN. - De Hoge Raad heelt het beroep niet ontvankelijk ver klaard. dat de provisoren van het Oude en Nieuwe Gasthuis hadden aangetekend togen het ontslag, dat hét gemeentebestuur hun had ver leend. Ten aanzien van het protest tegèn de reglementswijziging zegt de Hoge Raad. dat de gemeente het recht had de reglementen te wyzi- gen De gemeente Zutfen ért het vroe gere provisorium kwamen in con flict doordat de gemeente 2ich plot seling gesteld zag tegenover grote tekorten, die zij moest aanzuiveren Geslaagd voor het candidaats- etfamen tandhéelkundè dê heer W. Nooffieo te Schiedam. „Tribunê" dit „een van de vreemd ste gebeurtenissen In de geschiede nis va» de Laubourbeweglng". Öp een andere pagina beschuldigt het blad Churchill ervan bezig te zijn een wig te dryven tussen de Labourpartij en de vakbonden. Aangemoedigd door de aanvallen van Deakin. Ëvans. Williamson en Lawter op de politieke vleugel van de partij, zouden de Conservatieven hun infiltratie in de vakbeweging voortzetten cn Churchill had ge tracht de steun van de bestuursraad te krijgen zonder daarom zijn dena- tionalssatieplannen te laten varen. Al deze machinaties zullen echter falen, verzekert de Tribune, en Churchill zal volkomen bedrogen uitkomen als hij afgaat op de pers- rapporten over verschillen van me ning tijdens dé ontmoeting van het hoofdbestuur van de partij met de bestuursraad der vakbonden. Al wat daar gebeurd was, was dat de be stuursraad gevraagd werd „een paar mensen" m de subcommissies van hét partijbestuur te benoemen en. er de voorkeur aan had gegeven haar denkbeelden door middel van haar eigen commissies kenbaar te maken Bevan zet dus zijn aanval op de kop stukken van de bestuursraad voort. Vervolgens werd een begin, ge maakt met het verhoor_van de be klaagden. Als eerste wérd gehoord sergeant-majoor Karl Lentz, de hoogste in rang van de beschuldig den. Deze zeiae niet te weten, of de anti-tank-groep van de SS-een- heid, die Oradour uitmoordde, met vlammenwerpers was uitgerust. De president gaf als commentaar op de ze verklaring, dat Lentz de uitrus ting van zijn groep zeer slecht scheen te kennen. Hierop werd het proces tot van daag verdaagd, In de stad Tann, bij Straatsburg in de Elzas gelegen, hingen Donderdag dé vlaggen halfstok als protest te gen het besluit van het gerechtshof te Bordeaux om de 12 Elzassers, die zeggen gedwongen te zijn geweest om bii het Duitse leger te dienen, te- geljjk met de zeven Duitsers en da twee Elzassers, die vrijwillig in Duitse dienst waren getreden, te be rechten. Ook de vereniging van oud- strijder^ van de brigade Elzas-Lo- tharingen heeft een protestverkla ring uitgegeven. (Van onze correspondent) AMSTERDAM Op advies van de Amsterdamse Kunstraad zal in 1953 weer een toneelprijs van f 2ööo van de gemeente Amsterdam wor den uitgereikt De laatste maal ge schiedde dit in 1948. De stukken moeten vóór 1 Maart worden Inge zonden. WASHINGTON. „De Ver. Staten moeten een krachtige, doch niet roekeloze politiek voeren om het hoofd te kunnen bieden aan „het Sowjet-gevaar'', verklaarde de aanstaande minister van Bui tenlandse Zaken van Amerika, John Foster Dulles Donderdag in dc Amerikaanse Senaat. Na zijn rede keurde de Senaatscommissie voor Buitenlandse Betrekkingen zijn benoeming tot minister goed. Deze goedkeuring was nodig al vorens de Senaat zelf de benoe ming kan bekrachtigen. Dulles zcitiè verder nog: „Ook al worden de Ver, Staten niet door éen mili taire macht aangevallen, zij moe ten toch op hun hoede blijven." Vertier moesten zij voortdurend .,de bevrijding van de volkeren, die onder Sowjet-heerschappij staan", indachtig zijn. „Dit bete kent echter niet een bevrijdings oorlog,*' zo voegde Dulles hieraan toe, „er zgjri ook andere middelen om dit te bereiken." Hij zeide van mening te zijn, dat de Amerikaanse politiek moet worden herzien m het licht van de huidige omstandigheden. „Dit wil met zeggen dat de gehele huidige politiek moet worden ge wijzigd." De herziening van het buitenlands beleid was nódig met het oog op een neiging in West- Europa naar desintegratie in plaats van naar integratie, de problemen tussen Europa en Noord-Afrika, de toestand in het Midden-Oosten en de strijd in Korea en Indo- Chma. Volgens Dulles bestaat ook in Zuïd-Amerika een krachtige ondergrondse communistische be- weeing De nieuwe minister sprak zich vervolgens uit voor eer, algehele samenwerking tussen de Tanden van de „vrije wereld" tegenover de communistische landen, diê als eenheid met één politiek streven optreden. Dulles achtte Europa er, Azië van gelijk belang voor de Amerikaanse politiek.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1953 | | pagina 1