Amsterdamse Bank moet even geduld liebben nog Hoe de gemeente-huishouding in 1952 reilde en zeilde ABONNEERT U OP OIT BLAD STOFZUIGERS Raad wil eerst meer weten van Ben W Overal werd gewerkt aan uitbouw van de stad Stadsuitbreiding kost handen vol geld Geluidsbarrière55 een film van deze tijd SCHIEDAM ruimte voor klein rustig kantoer Radio van Dijk kerkdiensten Het bezoek van de Koningin Beursgebouw uit de schutting DE A VONT UREN VAN KAPITEIN ROB Voor bouwrijp maken al twaalf millioen Tot Donderdag te zien in Passage ACKNDA Verloor U iets? 0. DIJKSHOORN MEUBELKOOPJES Coöperatie „D.E.S.11 - Schiedam flinks bediende voor kruideniers# Verkoopster voor kruideniersfiliaal 2 Zaterdag 17 Januari 195Ü Mocht bet voor datribune gisteravond een verrassing worden genoemd dat het voorstel tot grondverkoop aan de Gerrit Verboonstraat aan de Amsterdamse Bank tot de volgende raadsvergadering werd verdaagd, voor het College van B. en XV. cn dan in het bijzonder voor het ressort Gemeen tewerken, leek het ons bijzonder pjjnlük. Immers, met het terugverwezen van dit voorstel, overigens op het kantje af met 18 tegen 16 stemmen, deed de Raad heel duidelijk uitkomen dat zü allerminst vertrouwen heefi in een strikt objectieve behandeling van deze affaire, waarin de bouwerscombina tie S.S.N". als een gegadigde, die met een kluitje in het riet zou 2ün ge stuurd, naar voren werd geschoven. Het was de heer P. Mak (A.R.) die de kat het eerst de bel aan bond, Zijn vraag was hoe het kon voorkomen dat een andere serieuze gegadigde voor deze grond was af gewezen op grond van het feit dat men rekening had te houden met de noodzakelijke oplossing van ver keersproblemen ter plaatse en dat nu plotseling moest blijken dat voor een andere koper deze bezwaren niet hadden gegolden. De heer M. Ëlsing (Arb.) wilde daar ook wel iets meer over we ten en sprak alvast rim voornemen rut om, de zaak te laten verdagen tot meer helderheid zou worden verschaft. Het meest uitvoerig ging nog wel de heer Tb. J. I,. v. d. 33crg (CHtJ) op deze zaak in nadat hij de vo- rf..o was bijgevallen. De S.S.N. had op de driehoek, be grensd door Ger- rit Verboonstraat- Lange Nieuws traat West vest winkels met woningen wil- -len neerzetten en maakte daarvoor na besprekingen met de overheids instanties plannen voor. Toen dat allemaal voor elkaar was, kreeg men in de zomer van het vorig jaar plotseling een brief van B, en W- waarin te lezen viel dat van deze bouw niets komen kon in verband met noodzakelijke verbreding van de weg. Zonder <Je S-S.N. verder ook maar op enigerlei wijze hierin te ken nen, wenst het College thans deze grond met verwaarlozing van al ..die verkeersargumenten wel te ver- kooen aan de Amsterdamse Bank. Hoewel de heer v. d„ Berg per soonlijk deze bestemming van de grond voor de bouw van een bank ten zeerste toejuichte, moest het hem toch ook van het hart dat hier toch op z'n minst sprake was van een vreemde wijze van han- delen. "Uit de mond van wethouder Van der Kraan hoorden we Wel dat voor datzelfde stukje grond van 1S33 af als gegadigden wa ren komen .Opdagen de Amster damse Bank en de Spaarbank - Anno 1820 (nfet Vh tweeën' in één gebouw),' Vroom en Trees- man, Rotterdams» Bank en de firma Schrijver (nog niet zo lang geleden) maar veel Wyzer wer den we van hem ook ai niet wat betreft de motieven die leidden tot afwijzing van de S.S.N. Aan ■de prijs zal het wel niet gelegen hebben want het eigen aanbod van de bouwers was 100 per vieric, meter. Daarboven had men «u in verband met de noodzake lijke verhuizing van de Schie- dapise Gemeenschap nu nog f 10 bedongen. Zoals te verwachten was, nie mand van de vragenstellers was eigenlijk bevredigd. De heer Mak meende nog te moeten opmerken dat "B. en W. in de zakelijke om gang wei beter de normale regels in acht dienden te nemen. Na een plotseling druk overleg achter de bestuurstafel kwam de voorzitter mededelen dat het Col lege wel bereid zou zijn het voor stel aan te houden en zo de tijd t« verkrijgen om deze zaak nog eens opde keper te beschouwen. Toch kwam het nog tot een stem ming, waarbij bleek dat slechts wet houder Van Boehove bereid was mee te gaan met het voorstel tot verdaging. Had hij het niet ge daan, de stemmen zouden met 17 17 gelijk hebben gestaan. Nu werd het 18—16. waarmee we de zeker heid kregen dat het in Februari weer ter tafel zal komen, Uitbreiding van het ziekenhuis De heer Sonneveld (CHtD wilde wel iets weten over de toegezegde Ned. Herv, Gemeente. Grote Kerk, 10 uur: ds A. Hof/man. H. Avondmaal: 5 uur: ds A, HoüEman, H. Avondmaal- Nieuwe Kerk, 10 uur: ds J. xj. Smidsj 5 uur! ds P. J. de Bmyn, Kethel. Wester kerk, 9 en 10.30 uur: dr L, J. Cezemler, Dopen, Vredeskerk, 9 en 10.45 uur: ds~ J- G. Jansen. Jeugdkerk, Nieuwe Raven 1S5, 10 uur: onbekend. Ned. Prot. Bund, kerk Westvest, 10 30 uur: prof. dr M. A. Beek (Herv.), Am sterdam. Evanpel. Lulh. Gemeente, kerk L. Nieuwst raat. 10 uur: prof. ds p, Boen dermaker, Hilversum Oud-Kath. Kerk. kerk Dam, 10 Ul'r: Hoogmis v. d. Tweede Zondag na Drie koningen. Chr. Geref, Gemeente, kerk Warande. 10 en 5 uur: óe P. Dijkstra, «n. predi kant te Maassluis- Ned. Herv. (Geref.) Evangelisatie, ge bouw Ttvoji, Nieuwe Haven, 10 en uur. Oud Geref. Gemeente. Geref. Jeugd huis, D. Haven! 10 en. 5 uur ds F. Luyt- oes. Leger des KelJs: 10 uur HeÜJfOnKs- «amenkomst: 18-30 um» Openiuchtpredj- king aan de Gerrit Yeröoonstiraat; l9-30 uttr Verlossmgssimènkomst. Evan ff- Ocm. Kerkzaak Broers vest 53, 10 en 7 uur de ftcer J. gegafli'. Geref, Kerk (art. 31 j, kerk Westvest 90; 8 en 5 uur C. Vonk. Chr. Gercf. Gem., Volksgebouw Tuin laan 50, 10 en 4 uur M. J- Middelkoop. Evangelisatie, geb. Broersvest, achter de molen, 10 uur: eredienst; 4.30 uur Dienst des Woords. Kerk van Jeius Christus van öe Hei ligen der Laatste Dagen, bange Harven 59, 5 uur godsdienstoefening- Gem. Gods, „Pinkstcr*emeente", «eb. Astoria. Ketheistraat 4b. 10 uur de heer L. Dnniêl, Den Haag. Geref- Kerk: Oosterkerk v.m. 10 uur: ds G. Brinkman. Verk. ambtsdragers; n.m. 5 uur: ds J. J. v. Wagenitigen. Z, 43. PJantagekerk, v-m. 10 uur: di S. H. Emilde, van Dordrecht- Bav, en verk. ambtsdrag.; njin. 5 uur: ds G. Brink man. Z, 41. Jullanakerk, v.m. 10 uur: ds d. Roest. R'dam -Charjois- Verk. ambtsdragers; »-m: 8 uur: dg S. R, Smtfde. Zondag 40- Kethel, v.m. 0-30 Uur: ds J- J. v. Wa- gemngea. Bed. H. Avondmaal; n.ffl. 2 30 uur: 3e J. J. V. "Wagentngen. Bed. H. I AvondnL en. nabetr. verbetering van de kraaminrichting van het Gemeente-Ziekenhuis en ir Toorn (Kath.) was benieuwd naar de plannen die men in ver band met voorzieningen in het. Ge meente-ziekenhuis nog tegemoet kon zien. Aanleiding tot de gemaakte opmerkingen was het voorstel voor een crediet van 286.000 voor ver bouwingen die verbeteringen in het ziekenhuis aan de Nassaulaan op het oog hebben. De taak van mr Peek als voorzitter van de Ziekenhuis- Commissie werd verlicht door mej. Burger (Arb.), die erop wees dat ver betering van de kern het gehele ziekenhuis ten goe de komt. Wat be treft de algehele outillage van het Gemeento-Zte- kenhuis daar kan nog heel wat aan worden verbeterd. Men zal langzaam maar zeker aanpassing moeten vinden op de voortschrij dende stadsuitbreiding. Dat het hard nodig is, daarvan was ook de heer K. Bosch (VVD) overtuigd De voorzitter zegde spoedige ver betering van de kraamafdeling toe, maar sprak zichzelf tegen toen hij eorst de heer Sonneveld de verze kering gaf dat men met het nv voorgestelde karwei voor het einde van dit jaar wel klaar kwam en ir v. d. Toorn er opmerkzaam op maakte dat de begroting wel voor een geringer bedrag voorzag maar dit niet zo erg was omdat het toch wel 1954 zou worden voordat de zaak geklaard was. Interessant was wel te vernemen dat er al gesproken is over de bouw van een ffeheel nieuwe vleu gel op de plaats waar nu de ba rakken staan cn waarin dan een oplossing moest worden gezocht voor de huidige ontoereikendheid van kraamafdeling:, poliktinïek, huisvesting zusters en de T.B.C.- af deling. Op het ogenblik telt het zieken- Aan het slot van zijn gister avond in de raadsvergadering uit gesproken Nieuwjaarsrede heeft de burgemeester ook nog enkele mede delingen gedaan over de datura van het verwachte Koninklijk bezoek aan Schiedam. Van een indienststelling van de kruiser „De Ruyter" in Mei of Juni zal door omstandigheden niets kun nen komen. Er bestaat echter ge gronde hoop dat men met de bouw van deze- kruiser op de .werf Wil- ton-Fijenoord in September zover zal zijn gevorderd dat de plechtig heid dan zal kunnen plaats vinden. XJit de woorden van mr peck bleek dat er alle reden is om te vertrouwen dat dienaangaande spoedig een gunstige officiële beslissing: zal worden genomen. Zoals bekend wordt aan dit ko men naar de werf Vilton-Füenoorii een bezoek aan de stad gekoppeld. In samenwerking met het gemeen tebestuur organiseert de Sehle- damse Gemeenschap voor deze dag een ontvangst van het Koninktyk Paar. huis 260 bedden, maar. zo kreeg ir v. d. Toorn te horen, er is naast de kinderafdeling nog ruimte voor een beddsnhuis. Dit zou met de gang naar de kinderafdeling en hierdoor met het oude hoofdgebouw in verbinding kunnen komen. Hoe het in de toekomst met het Gemeente-Ziekenhuis zal gaan, nie mand kan het op het ogenblik pre cies leggen. In ieder geval wordt er met de afschrijving op gerekend dat men wellicht binnen 1020 jaar tot algehele nieuwbouw zou kunnen ko men. Voor de nieuwe kinderafde ling b.v. is direct reeds een betrek kelijk korte afschrijvingstermijn in gesteld. Buiten- deze twee meest belang rijke onderwerpen is nog even ge sproken over de mogelijkheid om de volkstuindersverenigingen iets goedkoper te laten huren omdat zij zelf voor de inning van de gelden zorgen, waarvoor men in het Col lege echter weinig voelde. De heer Bosch (WD) had twee wensen op het hart. n.ï. een spoe dig verdwijnen van de verplichting van voorhanden zijnd lang geld voor woningbouw en een toekom stige Wilhelminahaven mét jacht- Vanmorgen Is ook de laatste schutting, die de voorgevel van het Beursgebouw aan de Lange Haven nog ontsierde, verwijderd. Nu de restauratiewerken vrijwel geheel achter de rug zijn, mag worden ver wacht, dat zeer binnenkort ook tot heropening van de benedenverdie ping zal worden overgegaan. 2100 in de haven heeft Veroni altijd een snelle raccboot klaar liggen om te kunnen ontsnappen, als dg grond hem te heet onder de voeten wordt Hij begrijpt, dat de ver- ■missing van de twee po litiemannen spoedig zal worden opgemerkt en dat hij zich uit de voe ten moet maken. Als een pijl uit de boog schier de motorboot over bet wa ter, in de richting van het schip, dat nog steeds op de rede voor anker ligt. Oude Bill heeft Ve roni herkenden begrijpt, dat er iets is mis ge gaan. Maar waar öly't de stuurman nou? Kapi- man achter het stuur herkent hij Veroni. 'Dat be- geeft bevel om alles zo snel mogelijk gereed te Medische Zondagsdienst Van Zaterdagmiddag 1 uur tot Zon dagavond 12 uur wordt de medische dienst waargenomen door de volgende artsen: C. Duyster-Jamin, B.K.-Laan 156, tel, 69991; A. L. J. Kunze, Nieuwe Haven 115, tel. 67760; A. Hoogendyk, Tuinlaan 74, tel. 687S5. Geopend is apotheek „Rembrandt". Rembrandtlaeo 5. Minder dan voorgaande jaren heeft burgemeester Peek zich -ditmaal In zijn Nieuwjaarsrede bezig gehouden met het verstrekken van cijfers die de activiteit zouden moeten weergeven van allen die zich dagelijks inzetten voor het goed functionneren van de gemeentelijke huishouding. Het werd meer een algemene beschouwing, die, typisch verschijnsel van .onze tijd, werd voorafgegaan door een korte uiteenzetting over de constructieve maatregelen die men op het gebied van de Bescherming Burgerbevolking denkt te nemen. In het komende j'aar zal een beroep worden gedaan op de bevolïing om de organisatie uit te breiden tot een krachtig geheel. Gelegen in het gebied dat de Poort van Europa wordt genoemd, is de positie van Schiedam gevaarlijk en kwetsbaar. Burgemeester Peek sprak zijti vertrour wen ait in de medewerking van de burgerij bij deze beveïligïngsactie. Sprekende over het culturele leven, dat straks ook zal kunnen profiteren van het podium met openluchttheater in de Plantage en het gerestaureerde Beursge bouw dat als tentoonstellingshal dienst kan gaan doen, uitte mr. Peek zijn voldoening o.a. over de geleidelijke groei van het Stede lijk Museum tot een cultureel een- De Btedebouwkundtge .ontwikke ling van de gemeente is weer een eind gevorderd. Van der 438 ~h.a., waarvoor een onteigenfngsjplan is vastgesteld, ja 354 h.a. in bezit van de gemeente gekomen. Tn de komen de Jaren zal nog 84 h.a. moeten wor den verkregen, waarmee n^ar schat ting omstreeks 4.000.000,—'^zal zijn gemoeid. Een gedeelte van de grond heeft reeds zun uiteindelijke bestemming ontvangen: behalve de bouw van wo ningen en scholen werd het sportvel- dencomplex aan de Oude Dijk aan gelegd, zomede een gedeelte van het industrieterrein ten Westen van de Schie, het volkstuinencomplex bij' de Vijfsluizen en het eerste deel van het tuindorp Kethel. Men is nog op ver schillende punten bezig aan de rea lisering van de plannen: het tweede gedeelte van het industrieterrein wordt in gereedheid gebracht, de aanleg van het stadspark in Kethel maakt goede vorderingen, het aantal sportvelden aan de Oude Dijk wordt uitgebreid on binnenkort zal begon nen worden met de sportvelden ten Westen van de Poldervaart, de Atge- mene Begraafplaats wordt uitgebreid en met het daarbij aansluitende re- Misschien moet men iets overwin nen om te besluiten eon film te gaan zien die de ontwikkeling van de vliegtuigen met straalmotoren tot on derwerp heeft. Te vaak immers her innert het gierende geluid vsn dit nieuwste vliegtuigtype ons aan de jaren vol vrees cn ellende die achter ons liggen cn die wellicht onze toe komst weer zouden kunnen worden wanneer de ontbindende krachten m deze samenleving niet voldoende worden beheerst. Toch 2al men, dank zij vooral de regio van David Lean en die knappe verbinding van spel cn techniek, bij het zien van „Geluidsbarrière", de film die t.e.m. Donderdagmiddag in het Passagc-thealer draait, tenslotte tot de ontdekking komen er voor ons allen veel afhangt van die moedige pioniers van dc mensheid, die voorop gaan waar het de ontdekking betreft von de geheimen van het heelal. „Geluidsbarrière" is de film gewor den van de hedendaagse vliegtuigin dustrie, waar men koortsachtig w.erkt natt nieuwe ontwerpen die het onbe kende land achter do geluidsbarrière zullen moeten helpen ontsluiten. Cen traal punt bu die ontdekkingsreis blijft echter altijd de mens. Het is wel de grootste verdienste van de re gisseur Lean geweest, dat hij dit in meer da« een uur film vol techniek ten volle duidelijk heeft kunnen ma ken. Naast Ann Todd spelen mee Ralph Richardson als de vhegtuigmagnaat en Nigel Patrick en John justin als de in vliegers. Van de Engelse in vlie gers die hun medewerking gaven, verloren ondertussen reeds twee hun leven, Eén hunner, John Derry, stort te vorfg Jaar neer tijdens vl'egda- monstraties. In Monopole In de bioscoop aan de Hoogstraat trekt James Stewart, gehuld in de wondermooie kleuren van Technico lor, weer eens naar het Verre Wes ten. 't Avontuur is niet van de lucht, vooral wanneer er goud in de buurt wordt gevonden. De slechte naturen laten zich gemakkelijk herkennen. Ofschoon men er ook onze James wel een tijdje tot zal rekenen, blijkt zijn brave inborst toch later duidelijk. In een fraaie achtervolgingsscene komt het tenslotte tot een alleszins bevre digende afrekening. Wat men moet weten: Apothekers-nachtdienst: Gouka en Co., Groenelaan 127. Bellen bij ongeval: G.G. en G.D„ Tuinlaan 89. Telefoon 69290. Tentoonstellingen; 20 December—18 Januari, Stede lijk Museum Da 105, Zo 25 uur: Schilderijen uit de zeven tiende. negentiende en twintigste eeuw f verzameling B de Geus v d Heuvel.) Toneel. 20 en 22 Januari, Musis Sacrum, 8 uur: Schied. Onderw. Toneel voert op „Fatale Druppels". Films; Passage. Da, 2 en 8 uur, Za. en Zo. 2, 4.15, 7, 9.15 uur: De Ge luidsbarrière (14 jr.). Monopole, Da. 2, 7, 9 uur, Za. en Zo. 3, 5, 7, 9 uur: De laatste grens (14 jr.). creatiegebied in Nieuwland is men begonnen. De bouw van enkele scha- Jen in Nieuwland en de aanleg van de Maasboulevard staan voor 1953 op het program. Het stratennet in Nieuwland wordt belangrijk -uitge breid. In aansluiting hieraart vinden grote veranderingen in de oude bin- nenstad plaats. Verschillende gracht jes, in feite slechts open riolen, wor den gedempt, ten behoeve van de grote uitvalsweg naar Nieuwland werden enkele panden aangekocht en in dit verband is de bouw van een brug over de Noordvestgracht in stu die genomen. Voor al deze werken moest een krachtdadig beroep op de geldmid delen worden gedaan: alleen reeds voor het bouwrijp maken der gron den is voor meer dan f 12.000.000,— crediet verleend. Met voldoening kan worden geconstateerd, dat de geld markt, die een jaar geleden voor de gemeente vrijwel gesloten was, thans weer in staat Is de nodige middelen te verschaffen. Het belangrijkste gedeelte van de voorbereidingen voor de uitbouw der gemeente is thans verricht. Buiten de 85 h.a., die sinds 1948 werden ver kocht of m erfpacht uitgegeven, met inbegrip van de daarvoor nodige straataanleg, en de 133 h.a„ welke bestemd zijn. voor sport en recreatie, nam het grondbezit met 130 h,a. toe en beloopt thans 34Ö h.a. Men staat dus gereed om in de komende Jaren het nieuwe stadsbeeld', te voltooien. De Wilhelminahaven bleef ook dit jaar de aandacht vragen, De wijzi ging van de oeververdediging vond regelmatig voortgang. Baggerwerken werden verricht en ovqr de aanslib bing, een euvel, waaraan alle havens aan dc grote rivieren ia toenemende mate lijden, werden regelmatig ge gevens verzameld. Het blijft voor Schiedam van belang, aldus de bur gemeester, de diepgang van de haven op peil te houden om daarmede de kansen op toeneming van de zee scheepvaart te behouden. De binnenscheepvaart vertoont een dalende tendenz als gevolg van de toeneming van het wegverkeer. Burgerlijke stand GEBOREN: Theodoras J. z. v. G. A, C. v .a. Tuijn en C. C. A. Kuil; Dmgenus z. v. A. J. Voshol en C. Sehewe; Robert J, z. v. J. A. Ouwer- ling en E. v. Gerven; René z. v. L. A. C. Timmerman en G. v. d. Berg; Ida A. d. v, M. Soeterboek en F. P. Bonman. OVERLEDEN: H. L. Verbrugh 64 j., H. Gommel, 56 j. trum met een steeds groeiend rijk bezit, waar men door vele acti viteiten in brede kringen de be langstelling en waardering voor de schone kunsten weet te wek ken. Nu de omstandigheden het op trekken van een nieuw zieken huis onmogelijk maken, aldus de burgemeester, streven wij naar harmonische uitbouw van het be staande complex tot een all-round ziekenhuis. Bij de behandeling van de be groting voor 1953 werd een uit voerig overzicht gegeven van de stand van zaken bij de Huisves ting. De resultaten hierbij in 1952 waren zeerbedroevend waar -het nieuwbouw betreft. Na zijn bewondering te hebben uitgedrukt voor het getoonde be grip voor de moeilijke situatie bij Raad en burgerij, kondigde, mr Peek aan dat erop ~ttiag worden gerekend dat dit jaar in leder ge val 539 woningen gereed zuilen komenWanneer het trsjgc bouwtenipo enigszins- zou kunnen wordey opgevoera zott zelfs een aantar van meer dan 600 bereikt kunnen worden. Op deze wijze voortgaande zul len jaarlijks 1000 gezinnen kunnen worden geholpen. Tijdens de besprekingen met de bevoegde regeringsinstanties is de indruk gekregen, dat van die zijde de nodige medewerking mag wor den verwacht. Inmiddels zal wor den voortgegaan.om door een effi ciënte verdeling van de beschik bare ruimte de-gevolgen van de achterstand zoveel mogelijk te be perken. Het gevolg hiervan zal zijn, dat van de grute groep eco nomisch aan deze stad verbonde nen, die nog elders wonen, velen nog geruime tijd zullen moeten wachten indien niet door woning- ruil een oplossing kan worden ge vonden. Onder de huiaige omstandighe den zal aan de ingezetenen voor rang moeten worden, verleend. Aan de laatste 30 gedemobiliseer- den uit Indonesië, aan wie de re gering een toezegging heeft ge daan, zal in de komende maanden woningruimte ter beschikking wor den gesteld. Op deze wijze zal getracht wor den het aantal woningzoekenden, dat op 31 December j.l. de re cordhoogte van 4400 bereikte, ge leidelijk te doen dalen. - De Technische Bedrijven wer den in de afgelopen jaren voor grote problemen gesteld. Niet al leen moest het gedurende de oor log achterwege gelaten onderhoud van de gasfabriek in versneld tempo worden ingehaald, daar naast stond de groeiende vraag naar gas en electriciteit, welke tot een grote uitbreiding noodzaakte. Voor particulieren is de kolenprijs het viervoud van voor de oorlog, voor de industrie het zevenvoud. Daar de tarieven van gas en elec triciteit in dezelfde tijd gemiddeld slechts ongeveer verdubbeld zijn, is het begrijpelijk dat een ver schuiving naar de goedkopere bronnen voor kracht en verwar ming heeft plaats gevonden. "Wanneer men zich realiseert dat de ..vraag thans 2 maal zo groot is als die van 1939 en dat deze sterke groei in nauwelijks 4 jaren tijds moest worden opgevangen, dan is het duidelijk, dat hier in alle stilte een belangrijk werk is verricht De vermeerdering van de gas productie komt hoofdzakelijk voor rekening van de watergasinstalla tie; door dit apparaat kunnen de schommelingen in het verbruik worden opgevangen, zodat de pro ductie op meer economische wijze plaats vindt. Een tweede instal latie zal dit jaar in gebruik wor den genomen. De mindere calo rische waarde van het watergas werd gecompenseerd door de toe voeging van propaan, terwijl in de komende jaren het kraakgas van toenemend belang zal worden. Door dit alles kan een constante waarde van 4000 calorieën voor het stadsgas verkregen worden. De mogelijkheid om deze waarde te verhogen is in studie. Dg vergroting van de vraag naar electriciteit dreigde meerma len tot overbelasting van het dis tributienet te leiden; door uitbrei ding van het aantal transforma torhuisjes en door verzwaring van de bestaande is hierin voorzien. De moeilijke overgangstijd, gedu rende welke de beruchte piek uren-regeling gold, is gelukkig voorbij. De capaciteit van het schakel station. aan de Singel werd met 50% vergroot, van wetke vergro ting reeds zeer binnenkort een be langrijk deel in gebruik zal wor den genomen, De watervoorziening, die vooral in het Westelijk deel van de stad veel moeilijkheden ondervond, werd aanmerkelijk verbeterd, door een nieuwe transportleiding. Door verdere electrificalie van 'n pomp station werd een meer rationele bedrijfsvoering bereikt, terwijl daardoor de capaciteit verdubbel de. De in 1940 aanwezige gaslan taarns zijn voor de helft vervan gen door eleetnsche, door toepas sing van de nieuwste verlicntings- methoden werd naast een verho ging van het licht niveau tot het 2 a 3 voudige een dusdanige be sparing op de verhehtingskosten verkregen dat de kosten, voort vloeiende uit deze wijziging, na enkele jaren gecompenseerd zul len zijn. Te laag vleesverbruik Op 26 October 1952 was het 10 jaar geleden dat het Slachthuis van de Keuringsdienst voor Vee deze ingebruikstelling werd een en Vlees werd opengesteld. Door definitief, einde gemaakt aan het bestaan van de 87 slachtplaatsjes in de keuringskring Schiedam. Wel was het toegestaan deze nog enkel® jaren als zodanig tc be nutten, doch de voordeion van de centralisatie bleken zo groot, dat van deze overgangsbepaling vrij wel geen gebruik is gemaakt. Schiedam is toen een moderne in richting rijker geworden, waarop het met recht trots mag zijn. Ook nu nog trekt het complex de be langstelling van velen uit bmnen- en buitenland. Damclub „Schiedam" De uitslagen van de gespeelde partijen bij de damclub „Schiedam" luiden: J. WesterveldG. Baatsen 2 A. Verberk—W. Verhaal 2 M. Cotê—D. Mast 2—0 P. v. NoordennenG. Baatsen 2—0 W. HeuvelmanT. Visser 11 J. LeveringI. Visser 11 Chr A Habermehl—A v d Moer 11 A. StruikW. Pranger 1—1 A. v. OtterlooJ. de Wilde 0—2 Te bevragen bij het Hoofdbureau van Politie (tussen a—13.3S uur en S—5 uur)rood kindermutsje, rood wollen ceintuur, oorbel (witte knop), melk- maat (l liter), gereedschap, zadeldekje. Geruit kmdertasje, bruin leren acte- tas (klein mode)), dasklem, wit kinder- schoentje, ring met sleutels, huissleutel. Te bevragen bij de vinders: beige damesglacc handschoen, W. Knol, Lo- rentzlaan 5313; bruin kmderwantjs. Ro- kus, P.K O.-Jaan 97; grijze daraeshand- schocn. M L. de Schipper, Grsswm- kelstraat 28C, te Vlaardingen- een paar kinder wantjes, F. Vermaat, Graaf Flo- risstraat ll; geruite shawl. Blonde. Oostsingel 36; damesportemonnaie, me vrouw Van Wamelen, Bilderdijkstraat 13B; muntbiljet van 2.50. J. Huis man, Billegersbergstraat 8BA te Rot terdam; muntbiljet van f 1.Van Rij', Puttershoeksest raat 24; bankbiljet van 10A. Comat, Eoergoensevliet 113; te Rotterdam; darae&tasie, G. Kor te- naar. Singel 132; horlogebandje, C. W. Ebs, Hogebanwes 75B; 3 muntbiljetten van 3.W. P. don Kotter, Schiet baanlaan 94ARotterdam; doublé da mespolshorloge met rood leren band je, Ten Napel. Buijs Ballotsingel 41A; doublé armband met gfoot medaillon. Ten Napel, B. Ballotsingel 41A: een paar gummi laarsjes, J. de Jong. Bui- tenbavenweg IvGB; dne veiUngkisten, Van Katwjjk's Glashandel, L. Kerkstr. 38; rode autoped met luchtbanden, Ge- rarts, Gasstraat 19; 5 kg gewicht. WV huis aan de Gerrit Verboonstraat; huls sleutel. J, TV, "Vollebregt. Tabnplem 20B; grote bruine hond (krullend haar), tij delijk Gem. Reiniging; étui met sleu tels, C. Mak. Fr, Halsplein 8B; ring met huis- en Lipssieutel. H. van Oppijnen, Zwarlewaatsestraat 7. 1 paar glacé kinder handschoenen, H". de Groot. Boylestraat 41b; zwarte Ango ra dameshandschoen, J. Kerkhof, Hoge- banweg 27c; ceintuur. B. Stuothandel. Herenstraat 47; brum glacé herenhand schoen, Boegheim, Lsibnltzstraat 4a: want, A. v. d. Graaff. Cai thesfiissbraat 6a: 1 grijze wollen handschoen en 1 blauw wollen handschoen, N. Esseboom, v Ostadelaan 38a: vulpotlood, -C. Zand bergen. Alex Numanstraat 24a: dubbel rood schooJeUii. mevr. J. A. Xöneman, Alb. Thijmstraat 22b; blauwe vulpen, W. C. Rotteveel. Nieuv.-e Maasstraat 104aï rode autostep met luchtbanden,- v. Se- teis, AI ei d ast raat 85: werkborstel, v. Dam, Rubensstraat 44; ijzeren slee met Jatjcs. A. v. d Graaff, Leibnitfcstraat 6a; eikenhouten laddertje, P. Stolk, Vondel laan 27b; huissleutel aan ketting, K. Tlmmera, B.K.Jaan 215b; bril. A- van Wjjnen, Nieuwe Buurt 1. De strijd om de sluitende be groting van deze dienst duurt nog steeds voort. Hierbij zyn echter talrijke fa 'toren in het spel, welke B. en W. niet in de hand hebben. De grondslagen van de ontwerp- exploitatie-begroting, aan de hand waarvan de tarieven zijn vastge steld. zyn dermate veranderd, dat gedacht moet worden aan een structurele verschuiving in de ver houdingen. Weliswaar liggen de feitelijke inkomsten 24% boven de geraam de, de uitgaven z^jn met 45% ge stegen. Ook dit zou nog' te onder vangen zijn geweest, ware het niet dat het vleesverbruik door de be volking een scherpe daling te zien heeft gegeven. Bij een stijging van het vleesverbruik met 25% en hiermede Is bet vooroorlogse Peil nog niet bereikt zou een slui tende exploitatie venekerd zijn. Deze stijging is evenwel nfet direct te verwachten, zodat ook in de toekomst voorlopig nog met te korten rekening moei worden ge houden. Verontrustend is hei ver liescijfer. dat voor 1953 op 26 ct. per inwoner begroot wordt, ech ter niet, gezien de belangen van de volksgezondheid welke hierbij zijn betrokken. De basis van het bedrijf is gezond en daarom geldt voor de dienst nog steeds de spreuk, gebeiteld op de eerste steen van het Slachthuis: „Met vertrouwen verder bouwen". j Op 1 Februari 1953 ho- jj pen mijn geliefde ouders J. DE MAN en J. J. DE MAN- VAN wamelen) 5 de dag te herdenken waarop zij 25 jaar gele- 3 den in het huwelijk tra- den. Dat zij nog Jang ge- 5 spaard mogen blijven isj de wens van hun zoon Johnny Van Swindestraat 47 A alhier. Kiest een bril die U staat, dus. VD Mr, Opticien- ST. LIDÜINASTE, 1 TEL. 67649 SCHIEDAM EIKEN DRESSOIR 85 UITSCHUIFTAFEL f 39.50 DAMESCLUBJE 29.50 KAPSTOKKEN massief Zie onze 4 VERDIEPINGEN MET KOOPJES. PLATE to. Stadhuis SCHIEDAM. Gevraagd voor spoedige Indiensttreding leeftijd 1821 jaar. leeftijd 20 jaar. Zij die in het kruideniers vak ervaring hebben, genieten de voorkeur. Aanmelden dagelijks Ketheistraat 10. GEVRAAGD OP GOEDE STAND Brieven onder No. S 708 bureau van dit blad. 2.— per week REMBKANDTLAAN 64 TEL, 69573 <^5 dk ifrHilHiHHiW Ê&b e&o DAMES Voor een betere haarver- amrging is „Maison Modern" het aangewezen adres. Per manent behandelingen van af 6.—, wassen - watergol ven 2.rac lalknippen 1.-, Jac. v. Kalker, Ho'og- straat 53. Tel. 69750. Gaat u met vacantie? ver trouw u*w dier dan toe aan de bekende dierenvriend met de modernste bewaar plaats. want ook Uw dier heeft recht op goede ver zorging. Ie Schied Hond Badh,, Hoogstraat 76. Tel. 66017. De man met 20 jaar practijk ervaring. Het vertrouwdste adres voor trimmen en scheren is en blijft le Schied. Honden Badh. v. d. steen, Hoogstr. 76. Tel, 66017. De man met 20 jaar practijkervaring. Rookfauteulls, compl. met verende kussens 72.50, al les eiken en eigen fabrikaat. H, J. Stentier. West Franke- iandsestraat 79, tel. 69974. Het Radiobuis, Hoogstr. 92, Tel, 63044, Philips radio's 136.—, 155.—, 162.—, 193.—, 245.—. 295.—, 345,343.enz. Electri- sche gramofoons 68.—, "9.—, 98.195.enz. Philips scheerapparaten 47.Voor iedere beurs! Radio, gramofoons en scheer- ap paraten warden ook op termijnbetaling geleverd. Het Radiobuis, Hoogstr, 92, Tel. 68044. Atnroh Pin-Up onderdelen, Radio Bouw schema's. Alle soorten radio buizen. Snoer, stekkers, fit tingen, stopcontacten, scha kelaars en verder alles op eleetrisch gebied. Erkend Philips Radio en Philisshave reparatie-inrichting. Wie kan a.s. echtpaar helpen aan 1 of 2 kamers met keu ken, Br nr. S "09 bur. van dit blad. Voor feestjes, bruiloften, vergaderingen en vereni- irinjrsavonden natuurlijk de nieuwe zaal van Wim de Ruiter, Broersveld 55 Vraagt condities.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1953 | | pagina 1