c Kamer van Koophandel richt adres over spoorweg D Ass.-Distillateur-Likeurstoker VERH0EFF Men acht omhoog brengen één lijn onvoldoende The greatest shoween groot spektakel De kruistocht tegen het openluchtthea ter NIEUWE CURSUS ENGELS ruimte voor klein rustig kantoor JANUARI RECLAME! 2 K. v. Koophandel in „Harmonie" Jongens vormden een bende Burgemeesterskamer in de restauratie DE A VONTUREN VAN KAPITEIN ROB Betty Hutton en James Stewart te midden van bont sterren geflonker Omwonenden contra het culturele belang van bijna 75.000 Schiedammers Plannen uitbreiding Musis Sacrum Schiedammer wint prijs van Voice of America In Monopole wordt goud gevonden en liefde Dikke duit voor het orgel Zilveren eremedaille voor L. van Es A.R. en S.G.P. gaan weer samen Overtrekken van clubs,stoelen, bankstellen PLATE Meubelstoffeerder^* KANTOORBEDIENDEN (mnl.) JONGSTE BEDIENDE (mnl.) b Cfk- KOERIERSTERS' Zaterdag 24 Januari 1953 KERKDIENSTEN 7fed„ Herv. Gemeente: Grote Kerk, IC uur cis L. J. Cazemicr. 5 uur cis O, de Ru, Botterdam. Nieuwe Kerk. 10 uur ds H. W. Hemmes, 3 uur ds J. D- Smids, Dopen Westerkerk, 5) en 10 30 uur ds A, Hoffman. Vredeskerk, 9 en 10.45 uur ds J. D. Siruds. Ned. .Prot. Bond. kerk Westvest. 10.30 uur ds P. J. Barnouw. Evangel. jLuth. Gemeente, kerk Lange Nieuwstraat-. 10 uur ds J. vnn Leeuwen, Jeugddienst, Oud-Kath, Kerk, berk Dam, 10 uur Hoogmis, Chr. Geref. Gemeente, kerk Warande. 10 en 5 uur ds A. Zwiep. Woensdag 28 Januari, 8 uur ds .f. C. Ravenswaay. Bchevemngerj. Zendisffsavond. Ned. Herv. {Geref.} Evangelisatie, ge bouw Ti vol i, 10 en 4 uur de heer Mouw, Gouderak. Oud Geret, Gemeente, Geref. Jeugd huis, L. Haven: 10 en S uur ds I*. Luyt- 3 es. Leger des Hells, 10 uur Heiligings- «amenkomst; 18 30 uur Openluchtpredi- 3ring aan de Gerrit Verboonstraat: 19.3D uur VorSossingssarnenkomst, Èvartg. Gem. Korkzaal Broorsvest 53. 10 en 7 uur de heer J. Segaar. Geref. Kerk (art 31). kerk Westvest 90; 8 en 5 uur C. Vonk. Chr. Geref. Gem„ Volksgebouw Tuin- Saan 50, 10 en 4 uur M- J. Middelkoop. Evangelisatie, geb. Broersvest, achter de molen, 10 uur: eredienst; 4.30 uur Dienst des Woord». Kerk van Jezus Christus van de Hei ligen der Laatste jpagen. Lange Haven 59 5 uur godsdienstoelenlng. Gem, Gods, «Pinkstergemeente'geb. Astoria, Kcthelstraat 4b, 10 uur de heer L. Daniel, Den Haag. Geref. Kerk: Oosterkerk, 10 uur ds J, J. van Wagenmgen, 5 uur ds IV. A, Krijger. Plantagekerk. 10 uur ds Th. Swen van VJaardmgen. 5 uur ds J. J. v. Wagenjngm, Julianskerk, 10 uur ds W. A. Krijger, 5 uur ds Th. Swen Ke- thel: 630 uur ds G. van Andel. n»m. 220 uur ds W. A, Krijger. Medische Zondagsdienst Van Zaterdagmiddag 1 uur tot Zon dagavond 12 uur wordt de medische dienst waargenomen door de volgende artsen: W. H. F. Meycr, Swammerdam. singel 43. tel. 60696: F Jungersus. Von- deliaan 2. tel. 67355; W. A de Bidder. Stadhouder slaan 46. tel. 67596. Geopend is apotheek F. H. Backer. St. Liduinasfgaat 56. Burgerlijke stand GEBOREN: Paulus F. z van H. G. Leenderg en A. M. Over de Vest; Anna G.. d. van P van Voo- ren en A. G. Eikelenboom; Arij M. A., z van J. A. Cramer en M. van Dijk: Johan. 2. van J- t.d. Velden en C- L M van "Leeuwen. OVERLEDEN: J. van Gils. 77 3., vr. van "J. W. C Coenen: N. A. Rietveld, 4 maanden, men liet aantal treinen, dat bijl her stel van de halfmirdienst aan de dienstregeling zou worden toege voegd, op ongeveer 24 per dag (sa men voor belde richtingen) dan ko men wft tot de conclusie, dat met een aantal sluitingen van de over- Aveg van gemiddeld 159 a 160 per dag moet worden gerekend. Daarmede is naar de mening van de Kamer duidelijk aangetoond, dat de voorgenomen gedeeltelijke oplos sing van het overwegprobleem in fei te met dié betekenis zal hebben, die men ervan verwacht: zolang het weg verkeer geen gelegenheid zal hebben het gehele spoorwegverkeer vrij te kruisen, blijft het probleem bestaan. Thans bestaat de gelegenheid, het gehele probleem op afdoende wijze op te lossen, door ook de baan Schie dam—Vlaarlingcn omhoog te bren gen. Geschiedt dit thans niet, dan wordt gevreesd, dat Schiedam voor onbepaalde tijd zal blijven zitten met een verkeersobstakel, waarvan de Ook by de Kamer van Koophandel voor de Beneden-Maas is onlangs het probleem van de spoorwegovergang in de Overschiesestraat ter sprake gekomen. Na besprekingen met het Schiedamse gemeentebestuur cn schrif telijk contact met de Nederlandse Spoorwegen, heeft de Kamer thans een adres gericht tot de Minister van Verkeer en Waterstaat, waarin wordt verzocht om afdoende maatregelen op dit punt. Zo men weet wil de direc tie van de Nederlandse Spoorwegen N.S. moet deze wijziging zelf be kostigen voorlopig slechts de baan SchiedamDelft zover omhoog bren gen dat het maken van een viaduct mogelijk wordt. Het verkeer zou dan echter nog blijven zitten met het struikelblok Schiedam—Hoek van Hol land. De Kamer wil thans pogen de voorgestelde oplossing voor de drukste lijn ook te verkrijgen voor de tweede spoorwegverbinding. In het adres wijst de Kamer er in de eerste plaats op dat naarmate de noordelijk van de stad gelegen indus trieterreinen, op Schiedams en Rot terdams gebied tot ontwikkeling zul len komen en aan de andere kant de frequentie van het spoorwegverkeer wordt opgevoerd, de belemmeringen, die de overweg aan. het passerende wegverkeer m de weg legt, steeds in omvang zulle» toenemen. Naar uit een door de Koninklijke Nederland se Toeristenbond A.N.W.B. ingestelde enquête blijkt, gaven de waarnemin gen reeds enige tijd geleden aan. dat de overwegbomen tijdens een et maal gedurende ongeveer 10 uur of ongeveer 42TS- gesloten waren. De plannen tot opvoering van de fre quentie op de lanen Rotterdam—Am sterdam en eventueel Rotter dam—Hoek van Holland blijven uiteraard bij deze cijfers nog buiten beschouwing. Het is de Kamer bekend, dat de toestand bij de overweg nu en straks bij het bedrijfsleven ernsti ge ongerustheid heeft doen ontstaan. Met het gerreentebesUmr van Schie dam is de laatste tijd verschillende malen over deze aangelegenheid con tact geweest, terwijl de Kamer zich ook rechtstreeks tot de directie der Nederlandse Spoorwegen hebben ge wend. Nadien werd bekend dat goed keuring is gevraagd voor een plan tot uitbreiding van het spoorwegem placement Schiedam waarbij een nieuw hoog perron met afzonderlijke sporen voor de richting Delft is ont worpen. Onder deze sporen wordt een onderdoorgang gemaakt voor de Overschieseweg, met een vrije door- rydhoogte van 450 M. De directie der Nederlandse Spoor wegen heeft in haar brief te kennen gegeven, dat zij, teneinde enige ver betering aan het wegverkeer te geven en het later omhoogbrengen van het gehele emplacement mogelijk te ma ken, bereid is de aan de verhoging van de baan verbonden kosten voor haar rekening te nemen, doch dat zij, gezien deze reeds zeer belangrijke bijdrage, niet verder kan gaan. Hoewel erkentelijk voor het be grip, dat by de leiding der Spoorwe gen ten aanzien van de moeilijkheden bestaat, acht de Kamer van Koophan del de in overweging genomen ver betering nog slechts een zeer gedeel telijke oplossing van het probleem. Weliswaar zal, dank zij de verhoging van'de baan op „de oude fijn", het spoorwegverkeer in déze fijn het wegverkeer geen moeilijkheden meer in de weg leggen, doch het overblij vende spoorwegverkeer op de fijn RotterdamHoek van Holland heeft nog altijd een zodanige frequentie, dat de spoorwegovergang een zeer hinderlijk obstakel zal blijven. Men wijst er in dit verband op„ dat het totaal aantal treVsn (personen- en goederentreinen, ;se machines etc.), dat per dag zich op de li)n Rot terdam—Hoek van Holland beweegt, op het ogenblik 128 bedraagt; op speciale dagen ligt dit getal nog iets hoger. Dit betekent een ongeveer ge lijk aantal sluitingen van de over wegbomen per dag. Wanneer de Spoorwegen te eniger tijd de vroegere halfuursdienst op de bewuste fijn zullen herstellen zou het aantal treinen aanmerkelijk worden vergroot en daarmee het aantal ma len, dat de overweg voor het weg verkeer moet worden gesloten. Stelt Men ivil nauwer contact gaan nastreven Ter gelegenheid van de bijeen komst in 1953 gaat de Kamer van Koophandel voor de Beneden-Maas op Donderdag 5 Februari een buiten, gewone vergadering beleggen in het gebouw „Harmonie" aan de Schie damse weg in Vlaardingen. De voorzitter van de Kamer zal hierin o.nj. een overzicht geven over het bedrijfsleven in het district ge durende 1952. Het ligt in de bedoeling voor deze vergadering o a, de gemeentebesturen binnen het district uit te nodigen Men hoopt op deze wijze nauwer contact te bereiken dan over het al gemeen mogelijk is. hinder zwaarder zal worden gevoeld naarmate de aan de andere zyde van de overweg gelegen gebieden tot ver dere ontwikkeling zullen komen. „Wij veroorloven ons dan ook," zo besluit het adres van de K. v. Koop handel, er by Uwe Excellentie met grote klem op aan te dringen, haar invloed aan te wenden opdat verkre gen worde- hetgeen wy als de enige afdoende oplossing zien: een volko men vrije kruising door het wegver keer van het gehele spoorwegverkeer in alle richtingen." Alle vijf ingerekend en voorgeleid De politie heeft vijf jongens, 13- 16 jaap oud. ingerekend, die In de Gorzen een bende hadden, gevormd. De club hield zich bezig met het ple gen van diefstallen op verschillende plaatsen in de stad. Behalve de jong ste van het gezelschap zijn zij alien voor de Officier van Justitie geleid. De jongens maakten zich o.a. schul dig aan winkeldiefstallen, die ge pleegd werden in de Hema. Hier werden allerlei snuisterijen en bv. klapperpistooltjes ontvreemd. Bjj Sparger's Handel Mij aan de Havendyk klommen de jongens langs een regenpijp omhoog, openden op het dak een raam en lieten zich hier door naar beneden zakken. De buit bestond uit lorren, die met een touw naar boven werden gehaald. Waarschijnlijk is hiervoor een be drag van ca. 150 gulden ontvreemd. De lorren brachten de jongens ieder afzonderlnk weer naar opkopers. Hoofdman van de bende was een 15-jarige jongen, die in enkele maan den tijd V3n zijn. patroon ook nog eens 150 gulden ontvreemdde. Het feit. dat hij nogal veel geld uitgaf, heeft hem en de andere veelbeloven de jongelingen in het politiebureau gebracht. 3n de periode, dat buiten de voorgevel van het stadhuis een grote beurt krijgt, zal binnen de burgemeesterskamer een hoognodige restauratie ondergaan. Naar aanlei ding hiervan publiceerde de Nwe. Schiedamse Courant Vrijdag een be richt, waarin sprake was van tijde lijke verhuizing van de burgemees ter naar de kamer van de conser vator in het Stedelijk Museum aan de Hoogstraat. Van de zijde van mr Peek vernamen wij hedenmid dag, dat van een dergelijke ver plaatsing echter geen sprake zal zijn. De burgemeester zal tijdens de vernieuwing van zijn kamer zijn werkzaamheden elders in het stad huis verrichten. 2106 Aarzelend begint nu oude Bill afijn ver haal te doen, „Je moet me niet kwalijk nemen, stuur", zegt hij, „maar ik was werkelijk even van streek, toen ik dat schip herkende. Het is een ver schrikkelijke geschiede nis geweest en ik denk er liever niet meer aan terug. De Ariadne" was een viermastbark,_ een Fin, die van Marieham naar Fedala in Marokko voer. *t Was een beste zeiler en we maakten een snelle overtocht. Ja, dat was een andere tijd dan nu. Waar zie je tegen woordig nog zeilschepen varen? Wij voeren in ballast, maar in Marokko zouden wy kurk gaan kaanse haven nooit zouden bereiken, konden we 1 moeden, wat ons ie iaden, bestemd voor Boston. Dat wy die Ameri- niet weten. En als ik ook maar had kunnen ver- wel afgemonsterd. vachten stond, 4an was ik A LS het iemand toevertrouwd kan zijn een film te maken onder de ■cx titel „The greatest skoui on earth" Het grootste schouwspel ter wereld dan is het wel Cecil B. DeMille: Hollywoods kijkspulspecia list bij uitstek. Zijn faam. in dit opzicht dateert al uan 3945 af. toen oyfde nog stomme film „Carmen" uitkwam. En sindsdien is het deze filmoeteraan in al zijn rolprenten of het nu familiedrama's waren, westerns of verfilmingen uan onderwerpen uit de bijbelse of antick-romeinse geschiedenis erom te doen geweest zóveel mogelijk verbluffende ogenkost te bieden: kostbare enscnêneringen in monumen tale stijl, gigantische massa-scènes, imponerende gebeurtenissen met effectvol realisme op het doek gebracht. Met :0u 72 jaar ts hij nog steeds de krachtpatser van het nog-nooit-eerder-vertoonde. Dat ojwust hij U met Zijn onlangs gereed gekomen film over de circuswereid ,.The greatest show on earth". (Adwertentie I.M.J l>aat. elke 1veek tv at spaargeld door ons weghalen Geef op onze AFHAALDIENST SPAARBANK AxNNO1820 SCHIEDAM Hoofdkantoor: Lange Haven 80 Zoals wy Vrijdag reeds in het kort konden melden, vond gisterochtend voor do president van de rechtbank te Rotterdam een kort geding plaats, waarbij bewoners uit Tuinlaan en Lange Nieuwstraat als eisers en de ge meente Schiedam met de Schiedamse Gemeenschap als gedaagde optraden. 1 ii7.el was het openluchttheater in de Plantage, waaraan de Raad kort ge leden met slechts één slem tegen zijn toestemming verleende, Ondanks deze ondubbelzinnige uitspraak heeft 'h deel van de omwonenden zich ook nu veer tevieer gesteld tegen de verwezenlijking van dit object dat alle ?5.flö0 Schiedammers aangaat, omdat het de enige mogelijkheid hietlt om massale manifestaties, zoals deze vorig jaar in de Plantage voor de eerste maal plaatsvonden, mogelijk te maken. Had men de vervanging van de oude muziektent door een modern podium niet kunnen verhinderen, thans is men andermaal ter kruistocht uitgetrokken. Het Cultureel Centrum kon men de stad onthouden, waarom nu ook niet het openluchttheater? Om die film te kunnen maken, huurde DeMille voor drie maanden Amerika's grootste circus: Ringlmg Bros Barnum and Bailey, compleet met alle 1450 medewerkers en paar honderd dieren. Zelf bracht hij voor de fslm nog een staf vat) 300 mede werkers mèe. En een hele reeks po pulaire filmspelers liet hjj hier op het filmdoek verschijnen: onder het circuspubliek Bing Crosby en Bob Hope, in de arena James Stewart ala clown en Dorothy Lam our als het meisje-met-de-ijzeren-kaken, en in de nok van het circus Betty Hutton >n Comel Wilde, die speciaal voor deze film tot Iuchtnummer opgeleid werden (DeMüie's stijl gedoogt nu eenmaal geen plaatsvervangers voor het gevaarlijke stuntwerk!) en zo wel aan als los van de trapeze met 'een glimlach de klamme -sensatie- dienen. PASSAGE toont tl dit „groctste schouwspel ter wereld", waaraan twee en een half uur lang heel wat af te kijken valt. Van DeMille hoeft men nooit iets te verwachten, dat ook maar In de verste verte wat met artistieke pogingen te maken heeft: hij dient de kassa en biedt dus; het grote publiek niets dan ver strooiing, amuse ment en sensatie: schetterende fan fares van kleur en klank, bonte cir cusparades, gecon- fijte romantiek, breed uitgespon nen en niet al te ingewikkelde in- triguetjes, verbluf fende stunts, wat lichte tragiek en een happy ending. Zoals altijd in zijn films is ook hier het verhaaltje dan wei danig goedkoop en zijn de fi guren erin cfiché's, maar dat neemt niet weg, dat er soms nog goede typeringen in gegeven worden, zoals b.v, door de gevoelige acteur James Stewart, die de he Ié film door zijn. clownsmasker draagt, en de pittige Gloria Grahame, Het breed opgezette kykspul ver heelt nat-.urlijk niet. dat een film ils deze naar de geest nogal arm zalig is en soms zelfs wordt het ef fectbejag bepaald onsmakelijk grof (in de scènes van de treinramp b.vj. Maar doorgaans beantwoordt de film althans aan haar enige pre tentie: onderhoudend amusement te zijn, DeMille verfilmde niet meer dan de oogverblindende, verbluffen- Blijkens de dagvaarding achten de eisers zich in hun belangen san- getast wanneer de aanleg van be doeld openluchttheater zou plaats vinden, terwijl hier h.i. ook sprake sou zijn van overtreding van de Bouwverordening 1944. Als eis werd gosteld bij uitvoe ring van het raadsbesluit fbü aan leg van een openluchttheater dus) een dwangsom van f 50.000 of een boete van f 2000 per dag totdat zou zijn beslist over het nog steeds lo pende bezwaarschrift inzake de bouw van het Cultureel Centrum, waarover de Kroon nog een uit spraak heeft te doen. Mr. D. van der Linden, die optrad als raadsman van de bewoners, voerde allereerst de Oude argumen ten aan die ook dienst deden toen het ging tegen de bouw van het Cultureel Centrum. Er was weer sprake van eeuwen-oude bomen en da reigers werden niet vergeten De naam van de Bond Heemschut werd m dit verband ook nog ge noemd. In het z.i, groenlozc Schie dam schetste de raadsman de Plan tage als een ontspanningscentrum van betekenis, terwijl deze groen strook ook voor de Gorzen waarde zou hebben. Uitvoerig schetste mr. v. d. Linden nog de oude geschiedenis van het Culturele Centrum voor welk plan de Raad toestemming gai. Het hier tegen ingestelde beroep verwierpen Gedeputeerde Staten, Hoewel deze affaire reeds in 1951 aanhangig werd gemaakt, deed de Kroon, lot wie de omwonenden zich daarna wend den. nog geen uitspraak. Ook vond geen mondelinge behandeling plaats m de Raad van State. Natuurlijk mag de overheid in een plantsoen bepaalde kleine en soms ook erg nuttige bouwwerkjes neerzetten, doch deze mogelijkheid hield naar de mening van mr. v. d. Linden zeker met de aanleg van wat nu goedgekeurd werd, in. De juridische grondslag van het verweer van de bewoners bespre kend, releveerde de raadsman san een arrest van de Hoge Raad van November 1924, waarin is vastge legd dat een burger in het geweer kan komen wanneer de overheid de wettelijke norm overtreedt. Hoewel G. S. het beroep van de omwonen den inzake het Cultureel Centrum verwierpen, hadden zij deze echter wel ontvankelyk verklaard als zijn de belanghebbenden. Ook mr. G. J. Scholten uit Den Haag, optredend namens gemeente bestuur en Schiedamse Gemeen schap. is eerst uitvoerig ingegaan op liet karakter van de Plantage, waar uiteraard niet zo heel veel zou ver anderen. Inplaats van_ een vlakke toesch omver sruimle die als open grintvlakte allang bestaat, zou er nu een oplopende accommodatie ko men met vaste banken. Men ken zich afvragen of dit verschil toelaat tn het tweede geval van een bouw werk te spreken. Mr. Scholten zag het plan dan ook zeker niet ais in strijd met de Bouwverordening 1944. daar hier het karakter van openbaar plantsoen niet wordt aan getast. Dat een dergelijke oplossing wel vaker ter hand is genomen, toonde deze raadsman o.a. met de verwijzing naar het openluchtthea ter aan dc "Wcstzeedijk. Z.i. staat nergens beschreven dat een plant soen beslist een Zocher's plantsoen moet zijn. Wat betreft zijn verweer cp zui ver juridische motieven, hierbij was wel het meest zwaarwegende de stelling dat belang niet identiek is aan recht Hieruit zou volgen dat bernrp van derden in deze met mo gelijk zou zijn. Zoals reeds bericht, volgt uit spraak in deze voor Schiedam zeker belangrijke kwestie op Vrijdag 3ö Januari. Amerikaanse centen in automaat Twee jongens van 12 en 13 jaar poogden met Amerikaanse oenten sigaretten uit een automaat te kry- gen. De politie zag het en rekende het tweetal in. de en begoochelende buitenkant van het circus en hn deed dat met. be- wonderingwekkend knappe flair en technisch vakmanschap, een betere zaak waard. Zijn behandeling van het sentimentele verhaaltje mag dan nogal trekken en banaal zijn, wan neer hij hier. om u te amuseren, show biedt, brengt hy dan ook spek takel in grote stijl: even oogverblin dend. verbluffend en begoochelend als het circus zelf. Reeds geruime tjid heeft de eige naar van Musis Sacrum, de heer J. de Groot, het P1*®*1 om het za lencomplex aan de Lange Haven te verbouwen en uit te breiden. Hier bij wordt gedacht aan het bijtrek ken van een dee] van de naast gelegen ruimte en de kegelbaan. De grote zaal zou dan aanmerkelijk meer plaatsen kunnen bevatten, ter- wijl ook de foyer kan worden ver groot. Behalve deie uitbreiding wordt ook nog gedacht aan hotel- exploitatie. Naar de heer De Groot ons me dedeelde, staat over de uitvoering van de plannen tot dusver nog niets vast. ir Kortgeleden schreef de Voice of America een prijsvraag uit met het doel jongeren ééns te laten uitspre ken over de vraag „Wat kunnen wij doen om een vrije wereld te helpen opbouwen?" Het was onze stadgenoot H. J. A. J. Breuger, kan toorbediend? bjj de Schiedamse Werktuigen- èn Machinefabriek, die hierbij een prijs m de wacht sleep te. Maandagmorgen komen voor lichtingsambtenaren van de Ameri kaanse Ambassade naar de Zijl straat om hem een gramofoonpla- ten-album van Jo Stafford te over handigen. „Geron" op de planken Ten bate van de kas van de voet balvereniging PPSC heeft de Ger, Reciteervereniging „Geron" gister avond in Musis Sacrum weer een opvoering gegeven van het blijspel „In het Witte Paard", De regie was in handen van de héér J. W. Lin kels. De voorzitter van PPSC, de heer M. Kooyman, sprak een kort ope ningswoord. Na afloop waren er bonbons voor de medewerkende da mes en sigaretten voor de heren. Wat men moet weten: Apothekers-nachtdienst: F. H. Backer. St. Lidumastr. 58 Bellen by ongeval: G.G. en G.D Tumlaan 88. Telefoon 69290. Concert: 27 Januari. R.K. Volksgebouw. 8 uur: Toonkunst-Orkest oLv. Hendrik B. v. Syll. 28 Januari, Aula Sted Museum. 8 uur: Beatrice MacKenzie. so praan, Thelma v. Breemen, piano. Films: Passage. Da. 2 en 8 uur, Za. en Zo. 1.30, 4, 6.45, 9.15 uur: The greatest show on Earth <14 jr.). Monopole. Da. 2, 7, 9 uur, Za- en Zo. 3, 5, 7, 9 uur: Jungle-goud (14 jr.). Bijeenkomsten: 25 Januari, Musis Sacrum. 10.30 uur: Human. Verbond. Mr. A Stempels spr. over „De Rechten van de Mens". 23 Januari, Musis Sacrum, 8 uur: Herdenking 15-jarig bestaan Po li tie-Muziekgezelsehap 28 Januari, volksgebouw. 8 uur: Schied. Best. Bond. Dhr. J. Klaassen spr. over „Arbeidspro blemen". In het Mon opole-theatcr aan de Hoog straat is goud te vinden, klatergoud wel te verstaan. De brute gedurfdheid van John Payne cn de opwindende schoonheid van Rhonda Fleming ver oorzaken heel wat last in het HoUy- woodse oerwoud dat daar op het witte doek wordt getoverd. John is een avontuurlijke kapitein van een schoener die hem afhandig wordt gemaakt en Rhonda een zeer appatijtchjk meiske dat daar zo heel alleen tussen een stelletje elkaar beloe rende en bedriegende bruten rondwan delt. Goede harten bedriegen eikaar echter niet en zo zien wc verhouding tussen de kapitein en het vrouwelyk schoon tot stand komen ondanks alle mogelijke Temmende invloeden die ztch ui de loop van de paar uur, die V daar in de bioscoop doorbrengt, optreden. Laat het, hier nog even gezegd worden, dat alles in fraai technicolor Is gesto ken, ook Rhonda. Het Comité Restauratie Grote Kerk heeft een aardige steen bijge dragen aan het fonds waaruit de restauratie van het grote orgel, dat op het ogenblik zij het nog on volledig weer boven de hoofdin gang prijkt. Tijdens ccn bijeenkomst met alle roede werkers cn mede werksters kon ds A. Hoffman een bedrag van f 10.285,73 aan de presi dent-kerkvoogd. de heer P. Scha berg, overhandigen. Deze laatste heeft in een dankwoord nog de nadruk gelegd op de grote culturele waarde van dit orgel. De bijeen komst. waarin ook nog de film ..Dik Trom" is vertoond, werd o a, bijgewoond door de commissaris van politie, de heer K. Rijpma. UITSLAGEN DAMCLUB „SCHIEDAM" De uitslagen van de voor de dam club „Schiedam" gespeelde wed strijden luiden: I. VisserA. Struik 2—0; A, v. d. Moer—M, Coté 2—0; J. Onink—T. Visser 20; W, PrangerW. Heu- velman 11; A. VerberkJ. de Wil de 0—2; L. Schuitman—D. Zonne veld 0—2; G. BaatgonC Haber- mehi 0—2; JJ. CotéT. Visser 02: J. Wester veldJ. Levenng 02 Donderdag speelt Schiedam 2 haar eerste competitiewedstrijd thuis te gen Ons Genoegen 2 mt Bolnes. Voor de huldiging van onze stad genoot L. van Es. die vijftig jaar aan de Singer Maatschappij N.V. was verbonden, is de directeur van. het Amsterdamse hoofdkantoor spe ciaal naar Rotterdam overgekomen. De heer J. A. P. Gerritsen heeft de kwaliteiten van de gouden jubilaris, die ats een van de bekwaamste ver koopsiet de rs m Rotterdam gcidt. met onder stoelen of banken gesto ken. Er was natuurlijk het gebrui kelijke cadeau, maar daarnaast kwam nog als bijzondere verrassing de mededeling dat de beer Van Es was onderscheiden met de ereme daille in zilver, verbonden aan de Orde* van Oranje-Nassau. In de grote kring van het perso-, neel. o.w. ook vertegenwoordigers, uit het buitenland, heeft de heer J. Verhagen als plaatselijk directeur nog een schilderij aangeboden. Vele woorden van erkentelijkheid werden daarna nog gesproken. Met de naderende verkiezingen fn zicht is er overleg geweest tussen de A.R. en SG.P. over een samen gaan op één lijst. Hiertoe werd be sloten. Met de C.H U. schijnt de af spraak te zijn gemaakt elkaar in "de komende verkiezingsstrijd geen af breuk te doen. Oecumenische Jeugd komt bijeen De maandelijkse bijeenkomst van het Oecumenisch Jeugdeomité in Schiedam- Vlaardingen-Maassluis zal Maandag avond gehouden worden in de Jeugd- zaal, Kerkeraadggebomv, -Maasslulsse- dijk 5 t« Vlaarding<»n; Aanvang 8 tiur. 1. Mevr. E. v. d Veen spreekt over haar oecumenische ervaringen, waarn* de heer J. v. d. Veen, adjunct-penning meester van de Oecumenische Jeugd raad in Nederland dc besprekingen in leidt teneinde te komen tot oprichting van Plaatselijke Oecumenische Jeugd raden. Behalve afgevaardigden van alle kerkelijke jeugdgroopertneen zijr. indi viduele belangstellenden hartelijk wel kom. Jonge Kerk trekt weer naar Zwitserland Vorig jaar trok ds J. G. Jansen met een groep se leden van de Jonge Kerk naar Zwitserland Het kampleven schijnt - te zyn bevallen want er zun reeds weer- plannen voor een tweede kamp. De reié gaat ditmaal naar het chalet-kamphuti „Ins Gr (ine" te Reutl-Hasliberg. bij' de Bruigpas en het bekende tounstencen- l.rum Mairmgcrt. Vorig jaar vertoefde men in Grindelwald. De gioep vertrekt ditmaal op 29 Juni en keert op 11 juli weer naar huis terug. es verdwenen en terug gevonden De 19-jarige m cisjcs J. H. uit de Lange Kerkstraat cn j. P, S. uit de Fabristraat, verdwenen dezer dagen uit de ouder hike woning. Met behulp van de politie werden ze later elders in de stad weer opgespoord. Diefstal uit eantine Er is ingebroken in de eantine op het sportterrein aan de Havendijk. De buit bestond uit 15 flesjes limo nade. DUIVENSPORT De resultaten bij de vier aange wezen 'duiven op de gehouden rayon-tentoonstelling in Musis Sa crum, bracht de volgende uitslag: l. G, de Boer 370 punten: 2. N. van Leeuwen 367"»; 3. 4 en 5. J. "Wen- teler, Th van Wccfie en M. v. d. Steen, allen 3661:'»; 6. en 7. C. Ver- linden en P. Wijntics. beide 366 p. De prijzen kunnen worden afge haald in het rayonlokaal, Dam 27. Meisj SCHIEDAM voor verder gevorderden begint D.V. Vrijdag 6 Februari Prinses Julianaschool Oostsmgel 9. Schiedam, 8 uur. 13 WEKELIJKSE MONDELINGE LESSEN 10.— Totaal gedurende 1& uur Aanmelding schriftelijk aan secr Chr. Emigratie Centrale, Lange Nieuwstraat 165 a. Schiedam. GEVRAAGD OP GOEDE STAND Brieven onder no. S 721 aan het bureau van dit blad Nieuwste stalen prijsopgaaf vooruit l week klaar i/o Stadhuis Schiedam Voor spoedige Indiensttreding gevraagd beslist met veel ambitie en aanleg voor het vak, om na gebleken geschiktheid de leiding van het bedrijf op zich nemen. Leeftijd ca. 20—30 jaar. Zij die ais zodanig reeds werkzaam zijn geweest genieten de voorkeur. Brieven roet volledige inlichtingen (w?lke strikt vertr. zullen, worden behandeld) onder opgave van verl. salaris, geboortedatum, enz. te richten onder No. 9664 bureau van dit blad. JAPON chem. reinigen 3.— VERVEN donker blauw- o£ zwart 6. MANTELS diepzwart verven PULLOVERS. VESTEN, PANTALONS, donkerblauw of zwart verven f 3.50 COSTüUMS chem. reinigen 4,— Alle goederen in enkele dagen gereed. StoomververÖ SINGEL 142—150 TEL. 69929 GRATIS HALEN EN BEZORGEN. Gevr. bij echtpaar z. kinderen HULP IN DE HUlSKOUDINfi dn gelijks v. 9.30—5 u. Aanm. 's avonds tus sen 7 en S uur, Stad- bouderslaan 34. Schie dam. Telef. 66890. V Meiaal-Industrie ie Schiedam vraagt: 1823 jaar, voor loonadministratie en correspondentie en een Sollicitaties onder no. 33061 Advertentie Bureau Keuzenkamp. Rochussenstraat 269, Rotterdam Gaat U met vacantie? Ver trouw Uw dier dan toe aan de bekende dierenvriend met de modernste bewaar plaats, want ook Uw dier beeft recht op goede ver zorging. Ie Schied. Honden Badh., Hoogs'ïï-aat 76. Tel. 66017. De man met 20 jaar pra cty ker varing. Theemcubel 49.50, huiska- mgrstellen 150.clubstel 250.Eiken en eigen fa brikaat. H. G. Stentler, W. Frankelandsestraat 79, Tel. Wie wil netjes en rustig wo nen op vrij bovennuis. Wa rande, huur 7.voor wo ning in 't Centr. omtr, Vlaard.dijk of Vlaardingen, Br. nr. S 720 bur. v. d. blad» Voor feestjes, bruiloften, vergaderingen en vereni- Rlngsavondea natuurlijk de nieuwe zaal van Wira de Ruiter. Broers veld 55. "raagt condities. Wegens vertrek buitenland te koop: kl. haard (Becker), boekenkast, 3 planks en Zeestafeltje. Na half zeven. Donker, v. Marumstr. 7a. Gevr. werkster voor t- dag in de week of Donderdag of Vrydag om de 14 dagen, Tel. 66365. Geslepen legplaten voor Uw meubelen, etalage's etc. le vert tegen concurrerende prijzen. Van Katwijk's Glas- handel, Lange Kerkstraat 38, Tel. 68735. Het oudste adres, Te koop: opktapbed met om bouw. Graaf Florisstr. 7. Het vertrouwdste adres voor trimmen en scheren is en blijft le Schied. Honden Badh. V. d. Steen, Hoogstr. 76. Tel. 66017 De man' met 20 jaar practijkervarmg. Gemeub. kaaier aangeb- op goede stand, Br. nr. S 722 bur. van dit blad.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1953 | | pagina 1