1 Werk van zich Gemeenschap toont in jaarverslag C J Gerritsen's Slagerijen NETTE MEISJES auinda Activiteit die groot terrein een heel bestrijkt Gemeenschapsblad met gevarieerde inslag weer Oecumenische jeugd was bijeen KONING VARKEN JONGSTE BEDIENDE (mnl.) „St Caeciiia" zingt. Donderdagavond DE AVONTUREN VAN KAPITEIN ROB m VFrn, Ook mijmeringen van oud-stadgenoot vergadert Tewaterlating bij werf Gusto Oude Amerikanen vechten om Tripoli H Over de vorming van plaatselijke raden STADSKRONIEK Voor overval op fotograaf 1 Yz jaar SCHIEDAM ItVBEXSPJLEIX tO JONGSTE BEDIENDE CéHilHiHHiP 2 Dinsdag 27 Januari 1^53 Het pleit voor de activiteit van de Schtedamee Gemeenschap dat het overzicht van betreen secretaris F,dn-, den Hoed van 1952 rangschikte, vrijwel geheel reeds lang gemeengoed van alle Schiedammers is geworden. Er blijkt uit dat de S,G. z'n Ucbt tüet onder de korennvst Tiet schijnen maar dat men mverl mogelijk trachtte heel de burgerjj In het we:k te betrek ken door re er steeds deelgenoot van te late;, itfn. tn de jaarvergadering, die Maandagavond gehouden werd. heeft de Bestuursraad het verslag be handeld en goedgekeurd. Om met de interne organisatie te beginnen, de heer J, Harikoorn ver trok en de heer B. v d Berg nam ZUn plaats bu de Bestuursraad m De heer L L Vincent verruilde zyn plaats met zun broer, de hee** B Vmcent Als nieuwe leden wer den ook epeennmen de heren N J. J. van Baarle (Kath KringG W van Bergen Walraven i VVV» en D Schvvag-.mann Stede! uk Museum' Hiermee gronde de Bestuursraad uit tot een collage met 24 leden In totaal kwam men zesmaal huecn waarvan tweemaal m een gecom bineerde vergadering met het Va cant ie -comité Het dagelnks br«tuur van d Ge- nven«ohan bleef ©ncevvurigd tn de loop van dit jaar kwamen de leden hiervan niet minder dan 41 maai bil elkaar, waarbit neg niet ?yn gereken a talrnke besprekingen die men huiten de vaste vergade ringen nog voerde! Op de nieuwe centrale post san de Gomt Verhoon«traat. die uiter mate goed oldoct m waarvan men «nood god ii on gen» st-ak« dan ook node afscheid zal nemen, zetelt de heer P. Groenen daal Hij ben eert er de veelzijdige adm-i stratie i« vraagbaak voor ird»reen en fun geert daarnaast dan nog aj«; het uitvoerend orgaan van alles waar toe daceluka bestuur en Bestuurs raad besluiten ..Wat betreft werkzaamheden, be moeiingen. bemiddelingen d kan m dit verslag weer gerept worden van steeds groeiende bc!angstellirg genaard aan een onafgebroken ac tiviteit en voortdurende uitbreiding van onze contacten*', 70 ach ruft de heer Den Hoed. ..Een en ander kon slech.tr bereikt werden ri^or een grote mate van «sn»n- en mede werking uit de verschillende gele dingen van de burgerij, -saam ge bundeld m de Sticht me De wn- bobserinr ervan vond het bestuur van de SG m het "o de ere-pen- mng ve-vr.cM*- motto: „Eendrach tig Samen Streven Wat er gebeurde Als het me»*t naar buiten spr»- kende resultaat van de Gemer.i- schaps-actniteu werd aan de lot- starsdkoming van het grote podi im in de Plumage m dit jaarver*1 as* de eerste plaats in geruimd Re vc- wachting van de SG ts dat een tydens de zomermaanden te bren gen sen» vap zogenaamd* .gecom bineerde'' gemeenscha psvoors'"llm- gen zeker ial slagen Ove* dp tra ditionele middag- en ave dvoo-- stet'tngo'» in dc Plantage 1- f het gemeentebestuur volledige over eenstemming bereikt De jaarlijkse Vacan*iPwe»k kan al by na onder de uïaa *4 olijke t «- dities worden geroerd DU i kon dan ook op rep «Li gors - de belangstelling bo de «.gen be volking en die van omringende gemeenten bnseri Her Centraal Vacanti**-Comi*f had vrijwel derelfde beret ring m? »n 1951 Een daaruit ze\nru-.d werk comité beb?»t?e zich me' de r'ace- 3yk<e 'p'd'rig van de voo-b^nding en de Uitvoering G»*« .iagd kan vrorden van tic enorme hoeveel heid werk die werd verrot er w-aatjnor het welslagen van de Va cant!» week zeker ten ?e»»rs*e in gunstige zin is beïnvloed Or.2e- twyfeid droegen tot dit slagen ook de uitermate gunstig» weersomstan digheden bet hunne b" t~* over de onderdelen van dc Vat .ueweek wijdt het jaarverslag van de Schiednm«e Gerr^en^ha,' uitvoerig utt Mogen w e de re-en* eerder gepubliceerde bezeHccu'er* buiten beschouwing laten, dan val» hi»rvan not te melden de u'fmun tende «prrenv. erk'H j v?n Cch'c- dsmpTT* V3r dc mees;* ti"teenJnp~n- de pluimage Verder werd het dm- delyk dat het oodtam m de rian ts "e het met knn «Tollen zonder een gloo code helling waarop h»»t publiek kan plaatsnemen op vast" banken Om te laten zien hoe groot die behoefte aan een b»hoorluke accommodatie is: er werden voor dc Plantage-avonden vorig jaar met minder dan 35314 plaatsbewijzen verkocht. Wat de financiële basis betreft, deze werd voornamelnk gevormd door de verpachting van het at- tractiecentrum Er werden twee- maai zo vee loten «141341 verkocht als het jaar daarvoor, maar aan gezien de prijs tot de helft was teruggebracht was de opbrengst uiteindelijk met hoger Dp inzame ling bu de plaatselijke bedrtjven en particulieren bracht f 1000 minder PP dan m 1951. Men bracht nu r 40OÖ byeen. In de grote zaal van de RK Volksbond aan de Lange Haven zal de RK Mannenzangv eremgmg ..St Caeciiia" Donderdagavond een eon- rert geven onder ieidms van diri gent Wim de Eooy Ten gehore gebracht worden werken van Die- penbrock. Palestrina, Maesscn. Im- ja>w ea Van v. d S'gtcnhorst Mmer 71 p^,* men .De Lof der Je never" en Jasp Vranken's lied „Het lev "O is soed komt voor de eerste maal in Nederland ïot uitvoering Wal men moet weten: A p&thektrs-rrach tdienst.' F. H Backer, St Lidumastr 58 Bellen bjj ongevat: G.G en G,D Tuinlaan 69, Telefoon 69290. Concert: 27 Januari K K Volksgebouw. 6 uur Toonkunst-Orkest ol.v Hendrik B v Syll. 29 Januari. Aula Sted Museum. 8 uur: Beatrice MacKenzie. so praan. Thelma v. Breemen. piano. Filmt: Patsage. Da. 2 en 8 uur- The greatest show on Earth (14 jr Monopole. Da. 2, 7. 9 uur: Tripoli (14 jr Bijeenkomsten: 28 Januari, Musis Sacrum. 8 uur: Herdenking 15-Jarig bestaan Po- litie-Muziekgezelschap. Concert en toneel. 28 Januari. Volksgebouw. 8 uur: Schied Best. Bond. Dhr. J. Klaassen spr. over „Arbeidspro blemen". 29 Januari. Passage-theater. 8 u; Gusto: Muziekvereniging en va riété-voorstelling. 2108 De volgende dag komt de passagier aan boord. Hu 21 et er nu met direct uit als een opt il ekkinjCsrelrlger, vindt Bill, want lui ziet er zo deftig uit on hij draast zelfs een monocle En wat heeft die man ver schrikkelijk veeï bagage by zich! Er is ook een zware brandkast hij. die met veel moeite in zim hut w'ordt geplaatst De matrozen, die de zware last moeten versjouwen, maken er grapjes over „Wat zou er in zitten? Goud of diamanten'*" zegt één van hen .Mis schien heeft-ie de mij nen van koning Salomo ontdekt", meent een ander. Maar al bezorgt die J den hem toch wel een aardige man Hij doet he- 1 fooien En hij schijnt zich rare Fransman de bemanning veel last, zij vin- I lemaal niet uit de hoogte en hij is erg gul met 1 Amerika veel voor te stellen. •an die tocht naar Na het zo feestelijke December nummer heeft het eerste Gemeen schapsblad van 1953 zich alweer aangediend De voorplaat laat dit- maa' de bronzen vrouwekcip zien. welke d*> Schiedam se Gemeenschap kortgeleden aanbond als dank voor 29 Januari. Irene. 8 uur Familie-het gebruik van het museum tydem - de tentoonstelling ..Onze Woning" Het kunstwerk van de Haagse beeldhouwer Theo v. d Nahmer en het brons ..Moeder en Kind" van .John Raedecker werden als nieuwe nt* Kf»cfiirpnnnnn aanwinsten van het museum m dit Villi. D"iül nikJUitu nummer be«chre\en door conferva- tor D Schwagermann Na epn meer alcerreen getinte in leiding voor zyn artikelenreek'..Het groen m ori2p stad" kwam de ge meentelijk turn architect J .T Schip per nu tot p*n meer plaatselijke avond Wyk III v d. Hervormde Gemeente. De Cbris'elnke Besturenbond h«eft voor Februari twee bneen- kem«irri op het pioaramma staan. De ledpo van de aangesloten «rga- detailbehandeling Aan de hand v m«itr*5 en afdelingen zijn in 'de bekende stadskaart van eerste pTaa's opgeroepen voor een Gheyn «13981. e^n jilattegrond van Op de werf Gii'to te SchiMam sa! Donderdagmiddag eer te water- lating plaats vinden Om half vyf glydt dan het motor vrachtschip ..Y'vet te", in aanbouw voor de Reöenaktiebolaeet Yrsa tn Marie- hamn op de Aland-edanaen m Fin land. van de helling erzadérmg op Woensdag li Fe bruari in het gebouw voor Chr. So ciale Belangen aan de Lange Ha ven. De heer G Molt penningmees ter van het CNV. zal dan spre ken o- rr het Sociaal-Politiek Pro gram 1932 van het CNV. Er 2a! ge legenheid zyn tot het stellen van vragen D» bestuurders worden voorts ver* arht op a*> jaarvergadering, die in d«r elfde zaal plaatsvindt op «dag 25 Fenruan Het wordt Gheyn Spieringshoek uit 1770 cn een oude gravure dte het voorjaarsw erk een zestiende eeuwse tuin .n beeld ven Jammer alleen dat Schiedamse zuinigheid het m Philadelphia (Ver. St^tenl deed beünden. Het zestigjarig bestaan van de vereniging „De Belangen" en de maandelijkse kroniek sluiten het blad met een luchthartig „Twee- Averecht" af. In het Monopole-theater zien we hoe Amerikanen in het jaar 1805 ook al een actie ondernamen op de kust van Noord-Afrika Het gaat dan nog met tegen Duitsers of Ita lianen. maar men acht het nodig de zeerovers van Tripoli een toontje lager t<? doen zingen De strijd gaal tegen Derna, van waaruit de ban dieten kunnen worden beheerst Maar goed. van die strijd merken we in de zaa! niet teveel, daarvoor 13 teveel aandacht nodig voor Maureen O'Hara die wikt èn weegt wie ze zal verkiezen, de Ameri kaanse commandant of de Pasha Omdat de laatste tegen het einde brengt, vertelt de heer Schipper Seen bedrieger blijkt te zyn, koerst over de perste beplantingen m de i zé naar de meer veilige kant en stad Schiedam. loodst haar bevalligheid veilig de Belangrnk voor de £p«chied«ehru- ving van onze stad mi? de bijdrage van oud-stad genoot P Const Rey- gersherg worden genoemd Onder de titel* .Mumermgm van een O it d-Schi edammer" haalt by herin- m ngen op aan bekende straat figuren, mal? Gons Kmpschaar. de VOETBAL-FOHCM IN TfVOLI Woensdagavond or gani «eert de ?chiedam«e Scheidsrechter* V»reni- rtng een avond tn gebouw Tivoli. •vaaraan n ede werken de herprs D Vits. «cheid^rechter. -toh V'iet?tra. iport;oijrnali«t cn dc voetballer? .'an SVV en Hermes-DVS J van Schimüri. M Stolk on Lex Ja rise Dc?e avond wordt georganiseerd ten bate van Hrfc oorftr van het konyntje" Dit comité probeert geld te verramelen voo-- oe nabestaan den van mee vo^tha'ter* die op het oe*ba'veld zal doen t a v. de Coöperatie. in ge -.twen dere dnikk*>rn met t've« persen Al> Srhiedamsf vortballiefheb- j I2f> uur p°r week moeten werken b^rp ?iin in Tivols. Nieuwe J om de re order op de vastgestelde Haven 23" De toegang ne vrij tud gereed te hebben. e"o bplangrrke vergadering, waar- Piktol. Jan Verhappen.Moesphn- in het bestuur oa een uitspraak Kee ea Met hem maakt de lezer nog e^ns een w-andeling zoal* die vyf tig jaar geleden nog dagehiks, maar liefst op Zondag, kon worden gemaakt Willem van der Doei. zeeman, zwerver. Noordpool va arder en wat al met meer H°t was Sebastiaan. die h»m bezocht en vertelde over Willem van der Doec als schilder. Twee foto's zijn er om de prestaties op dit terrein te laten 71m tcrwyl het baardige gezicht van Van der Does getuigt van z'n vitaliteit In de serie „Hoe komt Schiedam aan zyn straatnamen" is de Veen- lantstraat aan de beurt. Een mooie gelegenheid om nog eens zien welk aardig portret deze vijftiende eeuw-c* Schiedamse magistraat nog bewaard is geble- Grote buitenlandse order voor Roelants De .Feoeraïim Internationale de 1'Automoblie" waarbij voor Neder land de KNAC is aangesloten, heeft een order -c-<-ven voor het druk ken van 110 00(1 elfbladige en 240 000 v yfr^twintizWadigo „Carrets de passages en douanes" met omslag aan de Koninkluke Nederlands» boekdrukken.! H A M Roelants te Schiedam ïïi-rvoor zullen 48 000 kilog-ammen papier worden ver- e**kl Gedurende vuf weken 7al ha\en van John daadkracht binnen. Payne's ferme In ren goed bezette jeiiudraal van hel Kerkeraarisgebnuw Vlaardm- grn hield gisteravond hei Oecume nisch Jeugdrnmite vw de planteen j langs de Nieuwe Waterweg 7Ïjn eer- «te hjjrenkoinst in 1953. De grote »y»- i komst bewees de drang, die er Mj I de jeugd leeft nm ren eind te ma ken aan de kerkehike geseheiden heirf en wegen te laeken tot ge7a menlijk optrekken 7o lac deze bij eenkomst in de lijn van het buitetv weekend, de najaarsconferentle en £7* '"TAAT T.F? ALLF'VAAf op j het brengen van Nijhoffs Kerstspel cfe oude KoeniQ'-fc'briio. be{ deze winter. Noad-tafeltennis reeds in tweede helft competitie De zes Noadteams 2ijn allen weer gestart voor de tweede helft van de comoetitie. De keuze-commissie heeft enkele teams gewijzigd- Noad 1 heeft Jan Zuidgeest weer m z n midden, terwijl Jan Hendrikse n^ar Noad 2 is verhuisd. Men 2011 de juistheid van deze opstelling kun nen trekken uit de gespeelde wed strijd tegen de Rotterdams» politie De eerste ontmoeting eindigde in een 9J overwinning. Nu werd Her mandad l m eigen huis met 10 - 0 geklopt. Jo Vis, Jan Zuidgeest en Kees Ma njner bleven ongeslagen. Noad 2 boekte een 9—1 overwin ning op Vanuden 1. Noad 3 stelde tets teleur. Weliswaar bleef deze laten ploeg nog ongeslagen, doch in haar er van j uitwedstrijd tegen Justitia 1 ver speelde zy 1 puntje Het werd 55, Noad 4 verraste door een S—2 overwmnmg op R,Z. 2 Martin Boe ren debuteerde bij Noad als inval ler met twee overwinningen. Wout Kievit en Kees Corsanen bleven Op d. Nieuw, Haven, vnor tie mtStslaBW De eerste helft was voor Frankelandsekerk. kwam gisteren ,^oad nne r,<,l afgesloten. Er r®s*" de 59-jarige oromfiet?er J v. d. S i 'e ROf eï"~ Ti'ilïe^stCV .te^en uit Vlaardmeen te vallen De man 1 ongeslagen TT 6, Noad won deze liep ernstige hoofdwonden on. mpt "i>d5tt ZiJ aitl->d *fn waarvoor dr J A H v d Berc vmger m de pap houden ondanks hem verbond. De GGD bracht hem ^X felt -dai,de ^^^udtegenBu'-- naar hun gersoTi a met 73 werd verloren t-, v. u :Het wordt er m deze afdeling alleen De vrachtrijder J- G. de B u*t rraar spannender op Noad 6 kwam z' F.» mnfen „Pr Bc'nvrr", hef crje ..De -.ng nester i?n d«* Po«tu'!Jpen" re SlowerS»ro Ju. J-igdraad *o Neder ro rap bef *r een hafrr pe- !ars« «p'b 'apc me Iprfen nop uit u> on« sfadscen'nim. kornet tnt r> ^pi-.C- da» men trouwen* met ,1*-, moer «el. nden Het rond de Gmtr tfnrlt tra* prlcpei ga"geour} d» na Al.* hl** 0O°d ven Irirv-i de be>.\ Öpen'en nop gehrl»^d en «-erfrke 1 C"r,ï letfer* op een boni<t> nm de Ion- jb-t taarn op rfe hviQ rezoe' t~t ..var- cew roe*.*" ie rijden Kom daar ru nop eens om Oecumenivepe ■»nd gtif ean n b«t he«r k n ting van plant - se--<pöi'p 11U- aciepiietde r* Na 7"n mle-dng i"- rien de um-vruison 7*ch plaa*«- en althans vop*- Schied.nm en 1 Yïaardipg*u w«rd be«!oten \n Fe- I bruan een plaatselijk oriënterend samenkomen te belegcen. teneinde moge ikhedou. beg«cnzingeo tn Cvn- «e<i:jentie« nader te bespreken I Ir haar tnleidlng aan h»t begin van de avo^d sprak mevrouw E i I d \>°r, ru er haar indrukken van j de Ki.Cheung Jd"2 m Stuttgart Zo i indtuki* ekkend a!« 1931 Berlyn v as der» Kirchentag tuet. aldu« sprer*- «ter. he* karakter \sm «utgaansda- j i :n ru; wel «ter-ver Maar wan- reer we \?n de (vpisch-DliUse ffifl- t,niitei« wjbfn afzien, liggen hier i I 'och moc'.ykheden vnor on* la no l «penaal \oor di. ieucd Zoudtn i V C J C C .7 M V jonge Kerk en i andere jencdbewegingen bereid z.*n j hun jaarlrk«e toog- of bondsdagen l \c-band «anen te komen"* Dit i« de S vraac waarmede de Oerumeniscb«" Jeugdraad z'eh bezighoudt 'en di' «trak« aart de organ'?atie« 2a' wor den \oorce|»gd Men projected du plan m bel jaar 1954 M"i bec'oot de a\oiirt d*e nel karakte- van een werk^jeenkep-** dro»g root het geramenliik hardop bidden \an het Onz» Vader. Gouda deed aangifte van diefstal van twee houten keukenstoelen De stoelen stonden in gun auto In het kantoor van de meubel- faor«ek van VK aan de Schiedaro- s» weg braken dieven een lade open van een bureau en ontvreemdden i daaruit een bedrag van 40. By de politie deed E v d B aan gifte van diefstal van zijn rijw.sl. dat op het Soerhaaveplem wis neergezet Ten nadelp van rïe 17-jarige A W. is m het spnrtfondsenbad een bedrag van 3 30 gestolen ,.Herculp«." ïr alweer aan de wandel De wan d el «rert verenig mg cule*" is alweer aan de wandel g-»- zaan Zonda: Schiedam«e vereniging deel aan de vnorjaarsma<*«en van dp R.W V te Rotterdam De niorp junioren t.ep 10 kmde seniorengroep 15 km Zondag woidl alweer g"«'art dit maal op do 12 en 20 km De a d«pi- rars*cr.croep 'beneden 12 jaar' komt jover twee weken a«n de beurt onvolledig uit tegen Hagero verloor met 100 en HBSS I nog onbeslagen Het is HBSS gelukf het ongesla gen record te handhaven door een 30 overwinning op Woerden Woerden kwam ër by na m»t aan te pas. zas althans geen kan« een behoorlijke aanval op te zetten Door het afbrekende spel der gas ten werd 't publiek niet \eol moois geboden. Het samenspel klopte n>et altijd precies bij HBSS en dat was ook de oorzaak van de weinig» doelpunten voor de rust. Het was een ge rust?telling voor de grote schare HBSS-ers dat Yan Woerkom direct na de hervatting de score tot 20 verhoogde HBSS «eed het asama wat kalmer aan. „D waardoor de Woerdenaren even m wn jÏ,Ü d^1 aanval gingen Dat bleek echter n,*«M«lwnto»lVJ1] korte dnur ftl rpwd.a nam I HBSS het heft weer m handen j Het werd nog 30. Zelfs hadden j de gastheren nog driemaal het net j weten te vinden, maar de seheids- reehtcr gaf alle keren buitenspel Tegen Sunlight zal HBSS r»ker i beter vnor dp dag kom»n Het i« echter gebleken dat HBSS tegen hoger geplaatste clubs goed sp»l speelt. Het tweede elftal zag zich t»gen CSVD 2 m Delft een 52 neder laag toegebracht na een wedstryd die to+ kort voor yjd vrijwel ge luk op was gegaan. HBSS .3 maakte een lelyke mis stap. door met 5 ze1 uk te «peln te sett GSS 2. nadat HBSS met 3—1 met 4—3 en m»t .34 had voorg»- «taan Een strafschop in de laatste mm ui* werd HB^S noodlottig D- iruoren deden hrt uitstekend HBSS bl v" Ineg Ur«u« b 5-n HBSS b2 w, irrt 9 mart «pelend eer» If'iik «p»! uit het vuur ie «ler**n te-en BPSC b pn de r-ju- n<oren van HBSS «panden de kroon een 140 overwinning op DHS c. Hiir«rriijKp Stand Geboren Petrus Jz v A C Houtkamp en G Wynnes, Simone, d i. Th Botlemyer en H H Boele. t.aurentia rd v F J S dé Goede cn J M H Visser, Anne- marie. d v W v Ma: cl en J 0'm«iis, Petrus M. 7 II C J Markx en C Th Beyer. Petrus C. 7 v F, A v d Hoeven en P M Dincemans. Carharina .1 d v A Nootebeom en M v d Enk. Klazi- n.*» en Dieuwkje da v B J Oor- vhof en E Eiu-bers, Thendorus. t G A v d Tutjn en J JC Markatp Arie. r v A Verkad» en C Zonneveld, Pieter C. P v H..rtingweidt v C A Aaldtik. H»- crc d v W H Lage waard en J ",'mlïcLr«r:. Ar^r. v r n Werken en K d» Knegt. Evelina, M d v «I Pijnacker en A l)uiu«*r Overleden J w A Snef 87 j. A Buiter. 63 j. vr, v. J. ph. Wyn- gang Uitspraken rechtbank De Rotterdamse rechtbank veroor deelde vanochtend de 26 jaiige J. K. en de 25 jarige IJ. van A. beiden tot ppn jaar en 2es maanden gevangenis straf. Zij werden op heterdaad be trapt toen zij op een fotograaf m de Dordtselaan een overval wilden ple gen. Oneerlijke babysitter Twaalf maanden met aftrek, waar van drie maanden voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaar luid de het vonnis tegen de 36-jarige Rot terdamse typograaf P. H. van O, die on de kinderen van zyn zuster en zwager paste en tydens hun sfwezig- hPid \an de geleeenhetd gebruik maakte om hun geldkistje enkele duizenden guldens lichter te maken. Sleepgeld verduisterd De 27-jarige schipper W B. ehe zich sleepgeiden tot een bedrag van 1500 had toegeeigend. werd veroor deeld tot een gevangenisstraf van ne gen maanden met aftrek, waarvan drie maanden voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaar. Vrijspraak voor automobilist De Verkeerskarrser van de Rotter- dw=p Rechtbank «prak vanmorgen de 47-jarige H. J. P C G uit Roosen daal m; Hem was ten laste gelegd dat hy op de Rijksweg by Overschie «m verkeersongeval zou hebben tie houden m de foyer van ódeon ©pi veroorzaakt. <jat aan een 12-jarig Dingdag 10 Februari van 2 30 tot 4 30 u. meisje het leven heeft gekost. Esperanto-agcnda Merkredon: Fr: ino Vermaas el Rotierdam prelego* prt sia vojago al Iiisnamo Volksgobouw Tuinlaan. Gekamaradoj venv civj: honore al via sekcio viestas devigit.i mon- tri vian ïaudnn per via ceesto. Evenals vorig© jaren is ook nu weer m Engeland n zg Joh Bu- chunan Esperanto prijsvraag uit geschreven. waaraan om. kan wor den deelgenomen door studenten van alle Engelse universiteiten. De candidateo moeten een aangegeven gedeelte m het Esperanto vertalen uit het „Korthanger Abbey" van Jane Austen, een opstel maken in het Esperanto van ten minste 2090 woorden over een opgegeven onder- w*erp. Er zim drie prijzen elk ter waar de van 25 pond sterling. De tentoonstelling van kinder arbeid georganiseerd door het Mi nisterie van Opvoeding van Guata- mala in samenwerking met de Es- peranto-Bond is een groot succes geworden. Meer dan 1300 tekeningen uit 21 landen' Op de Auckland Universiteit te Auckland in Nieuw Zeeland is een Esperantocur&us begonnen met 60 deelnemers. Ook tl F handhaldf weer Het eerste heren-elftal van W.r\ handbal heeft het Haag«e Excel sior met 237 naar huis terug ge zonden. De dames zetten hun over winningen reek* voort door m»t .3—2 van Rotterdam te wmnen H«r tweede en derde elftal van WF, ontmoetten elkaar, waarbij WF I met 115 winnaar bleef. ROTTERDAM h» NWrrlamb* Kapp©F«b©nd *M Rotterdam ral ter ce'ecenheid van h»t 50-J»ti«r bestaan der efdelms een r-ecep- REGEERT WOENSDAG IN LET OF: HAR STCARBO NADEN MAGERE VETTE LAPPEN DOORREGEN LAPPEN DIKKE REUZEL DTK VERS SPEK DIK ROOKSPEK alles per 500 gram 139 0.99 1.39 0.59 0.99 0.39 500 gram GEHAKT HALFOM 250 gram GESNEDEN NIERVET VARKENSKOPPEN en -POTEN 0.S9 Der kg 17 kent toch onze adressen ln Rotterdam THANS OOK TN SCHIEDAM Er kunnen enige geplaatst ..Ede' worden Stoom- wa«- «m chem wasserij aeiss'. \Ve?tmo!ei|straat 1618. Schiedam Gp\ raagri ten kantore van de Fa. VISSER A Co.. distil leerderij en llkturatokerii ,.De Vink", Lange Haven 52, Schiedam Leeltnd ca 16 jaar. Sollicitaties mondelinr of schriftelijk aan bovenst adres. Ten kantore van de Gemeentelijke Woningdicnst wordt voor spoedige indiensttreding gevraagd een (mannelijk) Vereiste diploma ULO. nf aelykwaardige opleiding Het salaris wordt gebasferd op de Jeugdregelmg Sollicitaties di»n»n te worden gericht aan de Directeur van de Gemeentelijke Womngdiensl, Lange Haven nr 145, Schiedam, vóór 8 Februari 1953 Persoonlijk bezoek alleen na oproeping -4» iji -fit Grote serie verstelbare Li berty fauteuil* in prachtigp modellen, compleet m kus sen* vanaf t 97'>n Wilson. Grote Vu.sery«traat 80. 97, 33 en 101 t chique salon fauteuil* met riet op?u prachtige bekee rling. ?waar verend f 250—, f 310 380—, WiHon. Gr Visserijstraat 60, 97, 89. 101 Gev e»n f-inke werkster r Pm-sdag-, Donderdeg- Vi ijddsrni'meen van 8 30 Te knop gevi handnuaima- chine met nngspo»! of elec- tnsch. tevens koperen kroon Br r.i S 723 bur v. d blad Gevlepen legplaten voor l*w meubelen, etalage? »tc levert tegen conrtirreiende pi uren. Van KatwijkGlashannel, Langr Kerkstraat 38. Tel. 687'! het. niHcte adres Weggeop'T. een rw ruw harig hondje, genaamd Ted- dy. gr kop. hr pootjes, pluimstaart Zeer uan ge hecht T b t b Mcvf Po«?t, Fr Halspl 10 3 Schiedam Gevr wogen1» huwelijk d^r rgenwnordige. een flinke jonge werkster vo ïr 3!B dag per week Te bevr Mevr de Rondr. Ie Tuinringel 22a na rit-s'd ink tikp uerk«t boven de Ji tatie Station Schiedam Per ronkaartje wordt

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1953 | | pagina 1