Bestuursraad S.G. besprak plannen en problemen A.P. MARTENS Co. n.v. a<;km>a C De S.S.R. Slagers Nieuwe sectieKon. bezoek en attractiecentrum J Nat er gaat gebeuren met de nationale feestdagen Nog een partij BAMESHEMDEN en DIRECTOIRES VOOR: HALVE PRIJZEN DE AVONTUREN VAN KAPITEIN ROB jongetje aangereden op Rotterdamsedijk Verloor U iets? Bromfiets ontvreemd; dader gepakt Baldadige jeugd maakt strafwerk Jaarvergadering CHU Geslaagd concert in de R.k Volksbond van Toonkunst Symphoine-Orkest Oppositie in Z.-Afriks dient motie van wantrouwen in F otohandelaren exposeren SCHIEDAM Circus Elleboog bomt op Bevrijdingsdag voor de jeugd optreden DE GRAAF'S SLAGERU STUURMAN mmmKfm MEUBELMAKER K. Singelstraat 14 - Rotterdamsedijk 415 PRACHT DAMESHEMDEN BIJPASSENDE DIRECTOIRES KINDER-DIRECTOiRES 1.38 1.38 vanaf 0.69 SCHIEDAMMERS KOOPT IN EIGEN STAD SCHIEDAMSCHE SLAGERS RECLAME 2 "Woensdag 28 Januari 1953 Tot de voornaamste bestuiten die de Bestuursraad van de Schiedamse Gemeenschap tijdens de gehouden jaarvergadering nam, behoorde onge twijfeld de instelling van een aparte sectie „Kunst en Cnlturele Ontwikke ling", waarin die organisatie een plaats zullen vinder», welke tot dusver eigenlijk met moeite konden worden ondergebracht. Zo zullen tot de nieu we sectie gaat» behoren de Kunstkring, Katholieke Kring, Oost en West, Instituut van Arbeidersontwikkeling e.d. Waarschijnlijk zal het binnen af zienbare tijd ook nog komen tot een sectie Vrijetijdsbesteding. De bestuurs verkiezing bracht geen enkele wijziging in de huidige samenstelling. Wel werd erop geweten dat de verenigingen zich ieder Jaar weer hebben te beraden over de vertegenwoordiging van de secties in de Bestuursraad, j hoeds stagneren, dan zullen toch maatregelen Worden genomen voor tijdelijke voorziening. Uit de woot- j den van voorzitter M. Hol! werd duidelijk, dat h«| dagelijks bestuur I niet van zin is de vcrantwoorde- lijk beid te dragen, wanneer even als vorig jaar bij het podium moet worden gewerkt, zonder voldoende accommodatie voor de te verwach ten duizenden toeschouwers. Over de plannen voor het Ko ninklijk bezoek hoorde de Bestuurs raad ook een en ander. Vrijdag avond komt het hiervoor in het leven geroepen grote organisatie-co mité by een om de plannen door te nemen on te beoordelen. Uit de te keningen die werden getoond bleek duidelijk met hoeveel fantasie en welke grootse wijze de straatver siering: zal worden opgezet. Op de dag van het bezoek, waar schijnlijk wordt dit nu in Septem ber, zal de Schiedamse Gemeen schap 's middags van vier tot vijf uur een programma te verzorgen krijgen. In de Plantage is hiervoor een grote show ontworpen, warraan 1200 Schiedammers zullen deelne men! De heeft W. A. Wagener. die z'n sporen op dit gebied vooral in Rotterdam reeds verdiende, werkt hiervoor het gegeven uit. Het is de bedoeling zowel de plaatselijke his torie als het culturele en industriële leven naar voren te brengen. Wat de komende Vscantieweek betreft, men ontveinsde zich niet dat deze ongetwijfeld moeilijkheden zal ondervinden van dit dan spoedig plaatsvindende Koninklijke bezoek dat er echter geen geheel mee zal kunnen vormen. Omdat ook wethouder mr M. J. M. van Kinderen deze jaarvergadering bijwoonde, kon uitvoerig verslag worden gegeven van de bemidde lingspogingen di© deze verleende om de Schiedamse Gemeenschap en de Prot Christelijke opposanten tegen het attractiecentrum nader tot el kaar te brengen. Uit het grote over leg dat destijds in de raadzaal werd gehouden, waren geen nieu we gezichtspunten voortgekomen. "Wel had men bemerkt dat in het Prot,Christelijke kamp de menin gen niet alle gelijkluidend waren. Kortgeleden is het gesprek nog weer opgevat, nu met de twee groepen, die zich duidelijk hadden onderscheiden in hun beoordeling van het attractie-centrum. Bij het tweede overleg met kerkelijke ver tegenwoordigers van de Hervormde Gemeente, de Ned. Prot Bond en Evang. Lutji. Gemeente was begrip getoond voor de moeilijke situatie waarin de S.G. zich op dit punt bevindt, In ieder geval had men oog voor de onmogelijkheid om op korte termijn wijziging te. brengen in het "karakter van de vermake lijkheden en verklaarde zich ac toord met voorlopige verlening van de huidige vorm, waarbij de S.G. de toezegging deed het element gok tenten zoveel mogelijk te vermijden. Bij de kerkelijke vertegenwoor diging van Geref- Kerk en Chr. Geref. Kerk ontmoette men meer principiële bezwaren. Vanuit de laatste groep toonde men echter voldoening over het plaatsvinden van dit gesprek dat ongetwijfeld in alle kringen meer begrip heeft gekweekt. Men had gegronde hoop dat het overleg hiermee niet zou zjjn beëindigd. In de disenssie die zich naar aan leiding van deze mededelingen ont wikkelde. werd o.a. vanachter de bestuurstafel nog naar voren ge bracht dat tijdens de vergadering Van het Centraal Werkcomité voor de Vscantiebesteding door Schie dam is voorge«ld een commissie in te stellen dit zich zal hebben te beraden over de mogelijkheden welke er ryn t,o.v. zogenaamde „culturele" kermissen. Duidelijk werd uitgesproken dat men binnen het raam van de Ge meenschap geen z.g. Mzuilen"-ver- iegenwoordïglng zou willen zien. "Wanneer men dit karakter aan de stichting gaf, zou de basis worden wesgegr&ven. £r moet vertrouwen zijn dat men rekening houdt met elkanders principes. Kenmerkend hiervoor is trouwens wel het feit dat tot dusver in de Bestuursraad over geen enkel voorstel ooit ge stemd werd. Wanneer niet alle le den het ermee eens «-aren. werd het betreffende voorstel teruggeno men! DE ZORGEN In Kethe] Is men nog steeds aan het zoeken naar «n geschikte plaats voor de muziektent, die tot voor kort in de Plantage stond. De af gevaardigde voor de Porpsgerneen dje r«Uzcüe behoudt e»cn liet recht *w»r Inzeteitden stukken voer dere rubrtek t* bekorten. Anonieme stukken gun m de pmnemendj. Beter schaftlokaal Enige lijd golfden hebben wij kunnen lezen dat het verplaatsen en opnieuw aanleggen van het sport- terrein in het Volkspark 'z.g. feest terrein) door een aantal arbeiders van de Soe. Dienst voor de Werk verruiming goed afgewerkt was. al hoewel bet bier zeker geen gemak- kei iik karwei, betrof. Die goedkeuring was voor bedoel de arbeiders e»»n stimulans om z" verder t® werken Gaarne wilden wij nu echter aandacht vragen voor de andere kant van het plaatje- Vsj hebben natuurlijk bit ons werk ook een schaftinkaajtjo. groot 3 x 1.30 m.. waarin wij met slecht weer en tijdens de schafttijd met 10 a 12 personen moeten verblijven. Onder onze creep zltrt dikwijls mepspn wier lichamelijke conditie tegen een (i --"•hik verblijf In een te kleine ruimte niet bestand is Ook voor de meer gemnde arbeiders Is het ech tst* bom ------r-r»_ Zou er niet err c-oiet schaftlo kaal kunnen komer.* Kamers alle arhptrtars. N. KRAMER-F REHKR. 7. «'artewaalseitra *t 50a schap, de heer C. Br»int. vertelde van de plannen, die er m Kethel zijn voor de vorming van een plaatselijke commissie, waarvoor hij het contact met de Schiedamse Ge meenschap zal gaan onderhouden, een soort culturele wijkraad dus In Met van dit jaar bestaat de Gemeenschap vijf jaar, Gezien de vele plannen, dig er op stapel staan, zal het wei moeilijk worden aan de herdenking van het eerste lustrum grote aandacht te schenken. Er is gesproken over een bijeen kom ss in de aula. Een van de zorgen, die het be stuur van de Gemeenschap oo het ogenblik plagen, is de op handen zijnde verplaatsing van het gebot»w aan de G. Verboonstraat, Verschil lende mogelijkheden voor nieuwe vestiging zijn al onder de ogen ge zien, maar tot een besluit kwam het nog niet In ieder geval wordt beseft, dat niet deze verdrijving de beste plaats, die in het stadscen trum voor een dergelijk gebouw is te vinden, moet worden opgegeven. Lang fs er natuurlijk ook nog ce- sproken over de kwestie rond het openluchttheater In de Plantage, waarbij nog" eens werd gewezen en meer dan dat. ergernis is geuit over het feit. dat twee Schiedammers een object van zo grote, importantie kunnen tegenhouden, Morht de aan leg van het amphitheater onver- Toen het vierjarig zoontje van de famüie Loltnan uit de Vbornsestraat Dinsdagmiddag om half zes met zijn tante bij de Nieuw Mathenesserstraat op een vluchtheuvel stond, ging de jongen plotseling de straat overste ken. Op dat moment passeerde juist een personenauto met M. uit Maas sluis achter het stuur. De jongen liep tegen de auto op en werd tegen de grond geworpen. De GGGD vervoer de het kind naar het gemeentezieken huis. Naar men ons vanmorgen me dedeelde vielen de gevolgen nogal mee. Jeugd sticht brandje Op de Korte Haven bij de pas gerestaureerde Beurs betrapte «e politie gisteravond in do duisternis twee jongetjes van 8 cn 11 jaar, die bezig waren een fiks vuurtje te stoken. Te bevragen bij her Hooldburea u van Politie, tussen 9—12.30 uur en 2—6 uur-, grijze wollen muts bruine Korenoorte- monnaie. jongensportemonnaie. rieten boodschappen tas. Te bevragen bij de vinder?; groene hoofddoek, J. Lansbergen Morsestr. 20 b: padrindersrtemw. Moerman, Edison- straat 2Sb; witte wollen kindermuts. B. Swamtom. Warande 2b; bruine lederen herenhandschoen, L. J. v ,d. Berg. Ga- lileïstraat 77a; blauw geblokte wollen want. M. Molen veld. julianalaan 74: wol len kinderhandschoef.- A. van Oort. Wattstraat 27a; witte kinderhandsehoen. J. Weasel, Sehie ïlO: poriemonnale. SchüJTman J. Vermeerstraat 18; zwarte vulpen, A. de Hooij. Fa b rist raat 14; br. lederen schoudertas G, H. Mast. Groe- neiaun 63; bruin lederen heren portam.. J. Snerper. Fr. Haverschmidtlaan 33; bruin gevlamde vulpen. Zandstra. Gali- leis'.raat 34a: bruin lederen portemon- naie, Venderbos. Noordvestlaan 38: dou blé damespoJsborloge, v. Kl»nk. Edison- pïein 3: koperen broche. Kikkert. Mes daglaan 27b; zwart vulpotlood. H. Heins- broek. Houtstraat 17; wit zeemlederen kinderschoen'ie met sokje, v .d. Stelt. Goereesestraat 2b: bruine speel goedheer, v. Wijk, P.K.O.-laan JBïa; autowieldop, j. v .d. Wal Emmastraat rozenkrans, v. Tilburg. Paulus Potterstraat 38: kope ren huissleutel. J. v. Oostruw. IJssel- motidesestraat 44. Nadat vorige week enkele aangif ten werden gedaan van hef. tijdelijk ontvreemden van bromfietsen, die later min of meer beschadigd wer den teruggevonden, volgde gister avond weer diefstal van een der gelijk vervoerapparaat. De brom fiets stond volgens de eigenaar, de 34-jarige Rotterdamse grimeur G., op slot hij gebouw Irene aan de Nieuwe Haven. De verdwijning werd spoedig opgelost Omtrent kwart voor elf bracht een agent de vijftienjarige slagersjongen D. naar het. bureau, die hij op de brom fiets had aangetroffen. De slagersjongen heeft inmiddels hekend. dat hij reeds zesmaal een bromfiets „leende". Drie gevallen hiervan waren de nclitie bekend. In de afgelopen dagen heeft de politie niet minder dan 32 jongens naar het bureau gebracht. Negen jongens, omdat ze zich op Üe gras- gazons in de parken bevonden en dertien, omdat ze op het spoorweg emplacement verbleven. De rest maakte zich schuldig aan verschil lende soorten van baldadigheid. Op het politie-bureau wachtte hun een taak. namelijk het maken van straf werk. Tijdens de gisteravond in Gebouw Irene gehouden jaarvergadering van de C.H. Kiesvereniging werd voorzitter N". Koren gekozen. In plaats van de heer C. J. van Reede en Chr. de Bren. die beiden bedank ten. traden A. Bocsje en Da. Krom menhoek tot het bestuur toe. Ook de heer M, H. Gotink is opnieuw gekozen. De CJMV-Toneelgroep i „Het Zuiden" voerde het spel „Men- i sen in nood op". 2109 De reis naar Bos ton gaat om de Zuid we gens de passaatwinden. Het weer houdt zich uit stekend en wanneer het zo blijft, zullen ze een snelle overtocht maken. Aan boord heerst een prettige stemming, waar toe de aanwezigheid van de passagier veel hij- draagt. De man maakt met Iedereen een praatje en weet boeiend te ver- lellen over zijn reizen. Hii schijnt bijna overal geweest te zijn: in de Congo, in Perzië* op Su matra en Ceylon, ja. hij heeft zelfs een reis door Thibet gemaakt! Een gage blijkt te bestaan uit heer tijk fruit, vooral de matrozen In hun verblijven om fruit en som- en veel kwaad zal zon beetje buikpijn niet aan- slrtaasappelen en granaatappelen en hij deelt er mïgen eten er zoveel van. dat ze er buikpijn richten.,,, met gulle hand van uit. 's Avonds klaverjassen van krijgen. Maar fruit is goed voor het lichaam Burgerlijke Stand Geboren: Hans E. z. v. C. H. v. Duuren en I. M. Larsen. Marja, d. v. D. J. de Jong en M. A. v. d. Most. Pie ter, z. v. R. v. d. Burg en M. Bok Yvonneei. v.' J. E. W. Resjrtders en C. A. Voshol. Overleden: M. H. de Bruin 3j. M. P. C- v. Katwijk. 39 j. weduwe van S. J. van D old er. Het Rode Kruis naar „Harten Troef*' De plaatselijke afdeling van het Nederlandse Rode Kruis kemt met de helpsters er» eolonnelcden Zater dagavond bijeen in Musis Sacrum. Jan Mulder's cabaret brengt daar „Harten Troef". HBSS in spanning Voor H.B.SS. Wordt het Zaterdag weer een grote en belangrijke dag. want het Vlaardingse Sunlight kerm naar Schiedam. In Vlaard'ngen Aron H.B.S-S, desliids met 4—1. maar na dien is Sunlight stukken sterker geworden er, keurige overwinningen werden behaald, o.a. tweemaal een 2I zege op H.T.S.V. en een 32 zesv op Die Hughe. In de laatste 5 wedstrijden bleef Sunlight ongesla gen en voor H.B.S S. zal het dus ctn zware dobber worden om het on geslagen record voort te zetten. Deze uiteraard spannende match zil om 3.30 uur een aah.vang nemen op het terrein aan de Ha vend ijk. De andere wedstriiden zi?n: Or nas 2H.B-S.S- 2 Den Haas; HBSS 6— DVO 4 3.30 uur, Spieringshoek; HBSS a 1—VFC a 1: Martinit b— HBSS b 1 3 uur: HBSS c—Schie- dam o 2 uur Spieringshoek. Het Toonkunst Symphanie-Orkest onder leiding van Hendrik van Syll! had voor zyn concert. Dinsdagavond gegeven in de R.K. Volksbond, in een groot deel van het programma j een begeleidende taak te vervullen, l De violisten Hester Judith Krom- rrenhoek en L. van Sterkenburg i waren de solisten in het concert voor twee violen en strijkorkest van Vivaldj. Zij vertolkten hun partijen zeer verdienstelijk en werden hier bij goed gesecondeerd door het orkest: een succesvol optreden, dat van ernstige studie en aanleg ge tuigde- De pianist A. S. H. A. Biaisse speelde Beethovend eerste piano concert; een lang niet gemakke lijke opgaaf, die hij echter met heel veel talent vervulde. Tech- SV „Het Zwarte Paard*' Het 2e tiental van „Het Zwarte Paard" ging op bezoek bij R.S.R. IV te Rotterdam. Aart 5 borden werd door ons gewonnen, de overige 4 punten boekte R.S.R. IV. 1 afge broken parui, welke Vrijdag uitge speeld wordt. De huishoudelijke competitie ver liep als volgt: F. PeschRl. v. d. Kraan 01, A. v. Bommel—C- "Am- mersdorffer 10. P. v d. WaalF. J. Kleinekoort 10. 3 Februari gaat ons 1e tiental naar E.S.S. III, Lezing over arbeids problemen Hedenavond vindt in het Volks gebouw een bijeenkomst plaats van de N.V.V. Bestuurders bond voor de bestuurders der aangesloten bonden en de vertrouwensmannen daarvan. De heer J. Klaassen uit Dordrecht zal een inleiding houden over net N.V.V.-Welvaartsplan getiteld „Ar beidsproblemen". Op vertoon van hun honds boekje kunnen ook gewor> leden van de aangesloten organisaties deze bij eenkomst bezoeken. nisch gaf Blaisse's spel zeker veel aanleiding tot waardering, (een wat minder pedaal-gebruik zou de exactheid van sommigs snelle pas sages nog wel ten goede zijn ge komen) cn ook muzikaal liet het een uitstekende indruk na. Een ge- heugenstori ng in het laatste deel deed aan deze. goede prestatie dan ook geen afbreuk. Het talrijke pu bliek dacht er blijkbaar ook zo over en schonk de solist langdurige bijval, waarvoor hij dankte met de Derde Romanze van Schumann. Het orkest, dat ook in Beethoven volgzaam, echter soms wei wat wisselvallig in de klankproductie (vooral bij de blaasinstrumenten) begeleidde, deed zich ongetwijfeld van 2ijn goede zijde kennen in de Symfonie zum Oratorium „Sant* Elena al Calvario" van Leonardus Leo. Met de symphonic No- S3 van Haydn werd dit geslaagd concert besloten. v. B. Rode wijn over de straat Aan de Lange Haven viel gister middag omstreeks vier uur een vat, waarin 633 liter rode wijn was gebor gen, van een. stelling. Bij het terecht komen op de straat scheurden enkele duigen, waardoor de wijn ging stro men. Voordat men de zaak kon red den was al heel wat van het koste lijke vocht In de haven verdwenen. Twee jongens op pad Uit het Weeshuis der Hervormden aan de Lange Achterweg verdwe nen Zondag twee jongens van 14 en 15 jaar. Dinsdag werden ze beiden teruggebracht door de rijksveld wachter. In Oostvoorne bleken zij te zijn gestrand, AIKEN, (South Carolina.) In het stadje Alken heeft Dinsdag een ontploffing plaats gevonden, ge volgd door brand. Volgens de eerste berichten werdén 10 perso nen gedood, vel? andere gewond en bedraagt de schade twee miilioen dollar. Wat men loet wetei Apothekers-nachtdienst: F. H. Backer, St. Liduinastr. 58. Bellen bJJ ongeval: G.G. en G.D. Tuinlaan 89. Telefoon 69290, Concert: 23 Januari, Aula Sted, Museum, 0 uut: Beatrice MacKenzie, so praan, Thelma v. Breemen, piano. Films: Passage. Da. 2 en 8 uur: The greatest show on Earth (14 jr.). Monopole. Da. 2. 7, 9 uur: Tripoli (14 jr.). Bijeenkomsten: 23 Januari. Musis Sacrum. 8 uur: Herdenking J5«jarig bestaan Po- litie-Muziekgezeisehap. Concert en toneel. 23 Januari, Volksgebouw, 8 uur: Schied. Best. Bond- Dhr. J. Klaassen spr. over „Arbeidspro blemen" 29 Januari. Passage-theater, 8 u Gusto; Muziekvereniging en va riété-voorstelling. 29 Januari. Irene, 8 uur: Familie avond Wijk 3H v. d. Hervormde Gemeente. 30 Januari, Aula Sted. Museum, 8 uur: Opening tentoonst. 100 Prenten van Wout v. Heusden. Hongarije wijst Franse militaire attaché uit BOEDAPEST. Het Hongaarse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft aan ;le Franse legatie in Boe dapest medegedeeld, dat het de F^nse militaire attaché, kapitein Paillet, niet langer als person a- gratae beschouwt, Ais gevolg daar van heeft deze di alomaat Honga rije moeten verlat m. Hetzelfde geschiedde onlangs in Praag, waarop de Franse regering antwoordde met de uitwijzing van de Tsjechische militaire attaché uit Frankrijk KAAPSTAD, De leider van de Zuid-Afrikaanse Verenigde (opposi tie) Partij. Strausg. heeft Dinsdag in de Volksraad een motie van wantrouwen ingediend tegen de re gering -Malan. lOok in vorige jaren, heeft de oppositie bij de opening van bet nieuwe zittingsjaar van de Volksraad een dergelijke motie in gediend) Strauss verklaarde dat als gevolg van de regeringspolitlek niet-blan- ken zich hadden aaneen geschaard tegen het blanke bewind. De rege ring w-as onmachtig gebleken om op voldoende wyze tegen de onge- hoorzaatnheidscarrtpagne op te tre den, zo zei hij. Niets minder dan een verandering van regering zou volgens hem een vreedzame rege ling van de toestand kruinen bren gen. Maandagavond had minister Swart (Justitie) een wetsontwerp op de openbare veiligheid inge diend, dat de regering in staat moet stellen beter op té treden tegen, ordeverstoringen. Het wetsontwerp zou de gouverneur-generaal toe staan een noodtoestand af te kon digen en hem uitgebreide volmach ten geven. Vragen over behandeling van een politiek delinquent DEN HAAG, Het Tweede Ka merlid Seheps (PvdA) heeft in schriftelijke vragen aan de minister van Justitie inlichtingen gevraagd over'de gedragingen van de eertijds in het kamp Bergveen gedetineerde politieke delinquent H. \V. van der Vaart Smit. Deze heeft half Juli 1952 verlof gekregen voor een bezoek aan het Academisch Ziekenhuis te Gro- ningerj. Twee dagen na het terugke ren van dit bezoek zou hij onder zware bewaking geboeid naar Den Haag zjjn overgebracht en daar in een cel opgesloten. Welke oorzaken, vraagt de heer Scheps, hebben geleid tot dit verschil in behandeling? CAIRO. De: Egyptenaar Man soor AH Abdel Aziz is tot drie jaar veroordeeld - op beschuldiging van spjonnage voor de Engelsen in de Kanaalzone en ongeoorloofd bezit van springstoffen. Aziz werd by Suez gearresteerd, kort nadat Egypte zijn verdrag met Engeland had opgezegd in 1951. Naar wij vernemen, ligt het in de bedoeling van de afdeling Rotter dam van de Bonefo (Bond van Ne derlandse Foto-Handelaren) om in de laatste week van April of jji ds eerste week van Mei een tentoon stelling te houden van foto-appara- tuur. in het bijzonder voor fa co- amateurs. Als plaats vap expositie heeft men «en der zalen van het Groot handelsgebouw op het oog. Hoewel het nog -wel even duurt voor we zover *ijn. heeft de Vereniging voor de Viertag var» Nationale Feest- en Gedenkdagen toch al een pro gramma samengesteld voor de viering van Koninginnedag op S0 April en de Bevrydlng op 5 Mei. Naar gewoonte zal er in de vooravond van de 30ste April een taptoe zijn op de Grote Markt, waarbij de muziekcorpsen nu om het stadhuis kunnen gaan. Zo mogelijk komen er hoornblazers op de toren en zal tijdens het sluitstuk van deze taptoe Bengaals vuur branden. Natuurlijk ontbrpken op Konin ginnedag de finales van de school- s-nctbal- en handbal wedstrijden niet. waarvoor de noriice ontmoe tingen al eerder zijn afgewerkt. V Morgen» Ml «r ren kindervoor stelling zijn in de Plantage, die in middaguren wordt gevolgd door kin- Herspelen tn d« Plantage Daar gaaf gebeuren: wielrijder» mei hindrrrvs- sen voor jonsens «m ringrijdpn voor meisjes, estafetteloop, rolschaatsen- wedstrijd. dri«benige wedloop en zak lopen. Voor de ouderen wordt 's avonds In de Plantage op hef podium ren v ar iét évoors telling gegeven. Wat de 5do Mei betreft, de vie ring van deze nationale feestdag begint met het schatgraver» van jongens van IQ tot 14 Jaar op de Zand vlak tr. Vonr de jeugd komt het Circus Elleboog uit Amsterdam middacs in de Plantage optrede» Ook nu weer heeft men pogingen in hel werk erideld om in de na middag van de Bevrijdingsdag een •en Schiedams elftal tegen een Rot terdamne ploeg, maar b'i.ikboar zal die wederom moeten misluk ken. Het zi«t er naar uit dat rilt pian uitdraait op «en gecostumerr- de Voet bal partij, die echter niet minder attractief zal blijken te zijn. Tot besluit van het feest trekt volwassen Schiedam in de avond uren werr naar de Plantage om daar te gaan kijken er» te luisteren naar de prestaties van Schiedamse amateurs np het gebied van lichte muziek, gymnastiek, toneei en zang. O.a. gaan hier de Zilte Spetters op treden. In vorige Vacantieveken oogsttp (tjt groepje met mandoline en zanr vret succes. Wanneer alles meeloopt zullen we in dc Plantage ook kunnen genieten van hetgeen een Zuid-Afrikaanse Dansgroep, dan waarschijnlijk juist op tournee in Nederland, brengt. Men is druk doende een dergelijk tinirk ontreden vast le leggen. Van 30 April t.e.m. 5 Mei zal het rijdende carillon uit Asten door Schiedam pr> Kethel trekken. Deze ongewone klanken in nnzc straten zullen vergezeld gaan van een col lecte. waarvan de haten gaan toe vloeien aan het zich at zo lang in Stilzwijgen hullende JZchierfa-oe» t Carijjnncnmité. Zn men weet is des- tijd? reeds zo'n Men mille van de j toen benodigde zes «n dertig mille voor vernieuwing van het klokken- I «pel in de oude St. Janstoren bijeen l gebracht. LANGE KERKSTRAAT 25 - SCHIEDAM TELEFOON 66919. BRENGT r DEZE HEEK de beste kwaliteit rundvlees tegen de laagste prijs RUNDERLAPPEN f i.2g, f 1.38 RIBLAPPEN 1.53: f 1.63 FIJNE RIB J.39 CONTRAFILET 1.79 BRAADSTUK 1.38. 1.53 LENDECARBONADE 16R HAMLAPPEN 1.75 HAMSTUK 1,84. 3.39 DOORREGEN LAPPEN 1.34 KA L FS CA RBONADE 0.95 KALFSLAPPEN zonder beert f 1.41 KALFSBIL f 1.63 tVjf gaan steeds door DTK GEROOKT SPEK l.W) DTK VE»S SPEK |.M gesneden rundvf.t o.69 Alles per Vin gram REKTE HAM ut rent KINNERAKHAM 31 cent COP^edRFAF 27 fent F^TFRHAMWORST 2fi cent PEKELVLEES 40 cent Alles eer 100 gram GESMOLTEN RUNDVET 41 et. peT pak LET OP HET JUISTE ADRES GEVRAAGD een 00 bunkerboot, mnet in etaat zyn om gis reserve kapitein te varen, Leeftiid 23 tot 30 jaar. Liefst wonende in Schiedam Brieven onder No. 5 724 bureau van dit blad. gevraagd, boven de 20 jaar. voor rep., nieuw b«j te ma ken Plate, Gr. Markt 21, S'datn. Een bi y ven de herinnering zijn die prachtige foto*», ge-' mi.?kt op Uw trouwdag bij en in stadhuis, kerk en in de fevptzaal door Foto-Re portage Diertst R. v. d. Pi of. Kaïn. Onneslaa.i !58a. Koffer schrijfmachine te koon f 60.Tevens Under wood jchriifmachine in g. st. 90—, Bcoersveld 2. Geen geld of goederen af (e seven aart mijn vrouw J. H TeekampSatarie. daar door mij niets betaald wordt. B. Teekamp. Hoge- ban weg 17a. Schiedam. Te knop: Gr. poppenwagen 7 50. zwart m, eostuum. «lanke maat met blouse 3.—Newtonstraat I8B, Schiedam. bij deze letters voeren alleen de btf ons R aangesloten slagers en «lI garande ren U prima kwaliteit. In de week van 29 JANUARI t/m 4 FE BRUARI bieden wij aan: Runderrollade per 750 gram 2.48 Pekelvlees (eigen fabrikaat) per 100 gram 0.44 DENKT AAN DE ROOKWORSTDAG! Iedere Woensdag: per 100 gram 0.39

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1953 | | pagina 1