Dirk Nijs op bijeenkomst van Schiedamse Scheidsrechters i i c PI 1 KANTTEKENINGEN VZC sters superieur aan Shell zevental (7-2) Politie-Muziekgezelschap gaf lustrumconcert Arbeidsproblemen" in het Yolksgebouw „Je behoeft niet te demonstreren, dat je de baas bent", zei Stopperspil-systeem: dankbaar onderwerp voor vraaggesprek AGENDA Museum-Concert Na de pauze: grote variatie STADSKRONIEK DE AVONTUREN VAN KAPITEIN ROB ZRO-waferpolo-wintercom petitie Monster-zege van SZC (17-2) Huisvrouwen in spé bij eikaar Weer scherpe nota van Moskou aan Denemarken Nederlands voorstel tot, handhaving KSG- egalisatiefonds Anders hoger kolenprijzen in ons land Besprekingen over Soedan in een „betere sfeer" De heer Kla assen was inleider 2 Donderdag 29 Januari 1953 Het stopperspil-systeem bleek een dankbaar onderwerp voor discussie op de gisteravond door de Schiedamse Sclieidsrechtersverenlging belegde bijeenkomst, waar dc Rotterdammers D, Nijs en J. Vlietatra als gasten aanwezig waren cn de b# jong en oud bekende Schiedamse spelers Jan van Schijndel (SVV) en Lex Janse en Man us Stolk (beiden Hennes DVS) eveneens achter de bruine (ja. inderdaad, niet: groene) tafel hadden plaats genomen. Zü gaven naast persoonlijke ervaringen en bijzonderheden tevens hun visie op enkele actuele voetbal-aangelegenheden. Al met al boeiden de besprekingen iedere aanwezige en ging tegen middenacht een ieder vol daan huiswaarts. Vooral het bestuur was dat ook, want zo terloops was een belangrijk bedrag bijeengebracht voor het fonds, dat beoogt te voorzien in de behoeften van door op fcït veld overleden spelers nagelaten gezinnen. Voor de pauze sprak Dirk Nijs een inleidend woord, waarin hij vele bijzonderheden uit zijn scheids- rechtersloopbaan u-aak op humo ristische wijze) naar voren haaide. Het voetbalspel van heden is niet systeem juist speelt: het js hier meer .een „derde back "-systeem, waarbij de taak van de laatste schijnt te zijn alsmaar vast te blij ven kleven aan de midvoor. De his torische groei (de reden van intro- te vergelijken met dat van vijftien ductie van het systeem een kleine jaar geleden, evenmin als dat van toen ook weer te vergelijken is met het spel van drie decennia terug. Voetballen heelt een geheel ander gezicht gekregen. Toen werd er goed gespeeld en hu ook nog. Als kijk spel is het wel iets achteruit ge gaan. Technisch is het hoger ge klommen. De bekende eerste klasse scheidsrechter liet niet na erop te wijzen, dat sport bijzaak in het leven moet blijven, ai is het dan ook een zeer prettige en nuttige, die wij voor r.iets ter wereld meer willen missen. Voordat er werd gepauzeerd ga ven Lex Janse. Mar.as Stolk, Jan van Schijndel, Vlietstra en Hijs (in deze volgorde) nog hun visie op „de stopper-spil", de drie eersten vooral de ptactische kant ervan. Hieruit bleek, dat de Hermes-mid- voor liever een stopperende spil te genover zich heeft dan een aanval lende: hij lichtte dit toe door te zeggen, dat hij meer kansen (voor zichzelf of zijn medevootwaartsen) tot scoren-kreeg. Manus Stolk daar entegen speelde liever niet tegen een stopperende spil. Jan v. Schijn del bleek principieel niet tegen do stopper-Spil te zijn, doch dan moet het in een vereniging beschikbare speiersmaterinal daarnaar geaard ziin. Met practische voorbeelden, waarbij o.m. de wedstrijden Feijcm- oordArsenal (kort na de bevrij ding) en Manchester UnitedAu stria (vorig jaar te Antwerpen) werden aangehaald, lichtte de neer Vliestra zijn standpunt (dat met dat van Van Schijndel vrijwel overeen bleek te komen) toe: eerst mate riaal bekijken.' dan. keuze Van systeem. Hfj meende, dat het stop- perspil-systeem ook wel degelijk een aanvalssysteem kan zijn. Dirk Nijs meende, dat geen enkelevereni ging in Nederland het stopperspii- Wat men moet weten: Apothekers-nachtdienst: F. H. Backer, St. Liduinasir. 58. Bellen bij ongeval: G.G. en G.D, Tuinlaan 89. Telefoon 69290- Films": Passage. Da. 2 en 8 uur: The greatest show on Earth (14 jr.). Monopole. Da. 2, 7, 9 uur: Tripoli (14 jr.). Bijeenkomsten: 29 Januari. Passage-theater, 8 u: Gusto: Muziekvereniging en va riété-voorstelling. 29 Januari, Irene. 8 uur: Familie avond Wijk III v. d. Hervormde Gemeente. 30 Januari, Aula Stcd. Museum, 8 uur: Opening tent const. 10Ö Prenten van Wout v. Heusden. 31 Januari. R.K. Volksbond, 8 u: Viering 5e lustrum Schied. Wa ter Scouts 31 Januari. Musis Sacrum. 8 u: Feestavond helpsters en colonne leden Rode Kruis. De zangeres Beatrice Mac Ken zie beschikt over een stem, die zeker goede kwaliteiten beïii, doch tech nisch nog wei aan gaafheid en buigzaamheid kan winnen. Vooral in het hoge register klin ken de tonen vlak en het aanzet ten ervan, onbeheerst; haar voor dracht is bovendien nog niet geheel vrij van een zekere schoolshcid. Van de liederen die zij Woens dagavond op het concert in het Stedelijk Museum zong. kwam een viertal van Brahms het best tot hun recht. De vertolking van lie deren van Fauré en Debussy ech ter deed de hiergenoemde tekort komingen het sterkst voelen. Bea trice Mac Kenzie had hiermede be slist te hoog gegrepen en toonde tevens nog niet over voldoende zelf-kritiek te beschikken, want dan zou ze eenvoudiger werkjes hebben gekozen, dan b:jvoorbeeld twee decennia terug by Arsenal) belichtte hy uitvoerig om te beslui ten met: stopperspi]-systeem is, mits goed gespeeld, ook aanvallend. Na de pauze, waarin aanwezigen schriftelijk vragen van allerlei aard aan de inleiders hadden kunnen stellen, waren de aangesneden on derwerpen nogal gevarieerd van aard. Doch weer was het „de stop per". waar het langst bij stil werd gestaan» hoewel men hoofdzakelijk terug kwam bij reeds eerder ge trokken conclusies. Samenvattend was de conclusie: syster. ,on zijn er niet om nederlagen te voorkomen (of zo klein mogélijk te houden) maar om een winnend team te krij gen. Doch altijd eerst de techniek en dan pas het systeem, aangepast aan het beschikbare materiaal en de omstandigheden, die vaak zo verschillend zijn. Dirk Nijs kon zich niet voorstel len (zulks in antwoord op een des betreffende vraag) dat een scheids rechter bang kan zijn van een of andere speler. Hij behoeft dat ook nooit te zijn, mits hij maar de baas in het veld biyft Maar. dat baas zijn bestaat niet in het demonstre ren. dat je dat bent.,.. Veelal met een klinkslag er tus sendoor gaf Nijs zijn antwoorden. In sommige gevallen was zijn woordkeus echter niet bijzonder ge lukkig. Gisteren bracht de politie drie jongens van omstreeks 13 jaar naar de post. Het trio had in het Sterre- bos een fiets wegggenomen, deze naar het Julianapark gebracht en het rywiei daar neergezet met lege banden. Woensdagavond om kwart over acht is stoeienderwijs een ruit in gedrukt aan het Broersveld van de zaak van de firma M. De 84-jarige Rotterdamse bouw kundige K. heeft aangifte gedaan van diefstal van vier stroken zink. Dit zink werd ontvreemd van het dak van een pand aan de Van Os- tadelaan. Ten nadele van de weduwe B. v. B. is in de nacht van Woensdag op Donderdag een konijn gestolen uit een loods achter haar woning aan de Raam. Vanmorgen vroeg om 5 uur is waarschijnlijk van een vrachtauto een stalenkrat met flessen pap op de Broesvest op straat gevallen. 2110 Maar wanneer Bill op zekere dag de bakboordswacht moet porren, blijken er velen ernstig ziek te zijn, De mannen liggen met he vige pijnen en zware koortsen in hun kooien en kunnen onmogelijk aan dek komen Bill waarschuwt de kapitein, die erg bezorgd kijkt, wanneer hij dit nieuws hoort. Hij gaat met Bill naar de ma frozen verblij ven. Ja. de mannen zijn er ernstig aan toe Wat moet dat betekenen? De stuurman wordt er bil gehaald, die zo'n beetje voor dokter speelt, maar de medicijnen die hij de zieken toedient, hebben geen uitwerking. De koorts stijgt en de pijnen nemen toe. De man nen klagen over hevige krampen in de buik. ©N 2510 Nog diezelfde avond overlijdt het eerste slacht- ten afnemen. Welke geheimzinnige ziekte heeft offer. En de andere zieken voelen ook hun krach- zich van de bemanning meester gemaakt? Het dameszevental van VZC heeft zijn gaaf gemiddelde in de aan de gang zijnde waterpolo-wintercompetitie van de Zwembond voor Rotter dam en Omstreken in de ontmoeting tegen Shell gemakkelijk kunnen handhaven. Aldus zette het team weer een verdere schrede op de weg naar het lokkende kampioenschap van afdeling C. Tijdens het sportjorum, dat de Schiedamse Scheidsrechtersvereni- ging gisteravond in Tiwoll non de Nieuwe Haven organiseerde: u.I.n.r. Jan van Schijndel, Manus Stolk en Lex Janse. Een volle boel in Musis Sacrum Vyftlen jaar geleden kreeg het Schiedamse politiecorps een eigen muziekgezelschap, dank zy het ini tiatief van commissaris H. Th. Clasie. Dat was In 1938. slechts en kele jaren voor de tweede wereld oorlog veel verhoudingen zou ver storen. Eigenlijk kon eerst in de rlogse jaren van een regel matige opbouw van het muzieK- corps warden gesproken. Omdat de heer O. Verweet, dirigent van de oprichting af. nog niet zo lang ge leden een nieuw vaderland over zee zocht, kwam de heer DL de Graaff. vroeger o.a. dirigent van Prins Bemhard-kapel, het Schie damse politic-Muziekgezelschap lei den. Momenteel wordt gespeeld in de Eerste Afdeling van de Neö» Federatie van Harmonie- en Fan farecorpsen. Dat de politie-muziek in brede kring gewaardeerd wordt, bleek wel wecr gisteravond in Musis Sa crum, waar met een concert bot derde lustrum werd herdacht. Vrij wel geen stoel bleef onbezet en het waren zeker niet alleen corps leden en hun echtgenoten die de zaal vulden. Ook menige belang stellende van buiten het politie corps toonde z'n belangstelling- Voorzitter G. de Waal maakte het met zijn openingswoord ver kwikkend kort. Hij Ron in het bij zonder welkom heten commissaris Blue Tango in arrangement van de dirigent en een speciaal voor deze gelegenheid gecomponeerde mars „Het Derde Lustrum" sloot de mu ziek at. De rest van de avond verzorgde de R.K. toneelvereniging ..Alber- dir.gk Thijm." met het blijspel ..Tot Wederziens bereid". De regie hier van had Joh. v. Slobbe. Reeds voor rust bleek de supe rioriteit van de Vlaardingse dames, die in de score 4—2 nauwelijks vol doende tot uitdrukking kwam. In de tweede helft van de op een tech nisch laag niveau staande wedstrijd bepaalde VZC er zich toe drie doel punten aan zijn totaal toe te voe gen. waartegenover de Shell-dames niet eenmaal het net achter de VZC-doelverdedigster konden doen bollen. Het einde kwam aldus met een zonder veel moeite bereikte 7-2 overwinning voor de Vlaardingers. Van deze was mevrouw Goederont wel heel productief geweest: zij scoorde vijf doelpunten, terwijl M. Hazevoet tweemaal de bal in de touwen wierp. Voor Shell maakten Netty Schaap en "Wil de Munnik de tegenpunten. SZC—BZC Tegen het zwakke BZC noteerde het eerste zevental van SZC een zeer grot? overwinning. Toen de scheidsrechter de wedstrijd affloot en we gingen „turven" bleek, dat de Bergambachtse doelverdediger niet minder dan 17 maal was ge passeerd..— SZC was over alle linies supe rieur. Herhaaldelijk ktvam het voor, dat geen enkele BZC'er de bal aan- •Eenmaal per jaar komen de meisjes van het Zonnebloem en de Mater Amabiles bijeen. Dinsdag avond was het weer 1"t geval in de cantine van d* Schiedamse Cartonnagefabriek, waar o.a. de film „Het Gouden Edelweiss" ver toond werd. Er was hersengymnas tiek en een dansje sloot de avond niet al te laat af, Maasnimph terwijl man in Korea was Voor het Schiedamse Kanton gerecht stond Woensdag G. J. "de R.-N, terecht. Zij had zich aan boord bevonden van een buiten lands schip en was door de politie van boord gehaald. Het bleek dat de echtgenoot van deze Maasnimph zich op het ogenblik als vrijwilli ger in Korea bevond. Zij hoorde zich veroordelen tot een hechtenis- straf van veertien dagen. raakte, om een aanva] te onderbre ken. alvorens zijn doelverdediger hem achter zich vandaan haalde. Doordat BZC zo zwak tegenstand bood. liep bij SZC alles van een leien dakje. Ook wanneer een ba] eens wat minder zuiver was ge plaatst. kon men zich altijd her stellen. Tn deze vorm spelend be hoort BZC beslist niet in afdeling B thuis. Het is voor de Bergambach- ters- uiteraard maar een schrale troost, wanneer wij. hieraan toevoe gen hen wel eens in een beduidend betere vorm te hebben gezien.... De twee tegendoelpunten konden nauwelijks een pleister op de won de worden genoemd. Australische cricketers staan er goed voor ADELAIDE. Australië kan de overwinning in de vierdetestmatch tegen Zuid-Afrika vrijwel niet meer ontgaan. Wisten de. Zuid-Afrikanen in antwoord op het eerste inningsto- taal van 53Ö van Australië op de derd edag 224 voor 4 te scoren, de zes overige eerste innings-wickets zagen zij on de vierde dag voor 163 runs veroren gaan. Met een totaal van 3B? ontkwam Zuid-Afrika ter nauwernood aan dé follow-on. In middels hebben de Australiërs hun voorsprong tot 287 runs vergroot. In de tweede innings hadden zij aan het einde van de speeltijd 144 runs voor het verlies van sléfints 1 wicket bij "elkaar geslagen: 'Indien de Australiërs de vierde ontmoeting op hun naam brengen, zijn zij in deze serie van vijf wedstrijden reeds ze ker van de eindoverwinning. India leidt in crieketmatcli tegen West-Indie PORT OF SPAIN. Aan het einde van de vijfde dag van de eerste testmatch cricket tussen West-India en India had India in de tweede innings een voorsprong van 158 runs met zes wickets in handen op de West-Indiërs geno men. Nadat West-Indië in de eer ste innings all out was voor 438. scoorde het in de tweede innings 179 voor 4. Van de batslieden van India bereikten Joshi en Apte met 52 tie beste cijfers. In de eerste in nings had India 417 gescoord. (Van onze correspondent) KOPENHAGEN. Aan de Deen se gezant in Moskou werd gisteren dcor de Sowjetregering een nota overhandigd, welke een antwoord is op de Deense no la van 29 October van het vorig jaar. waarin Dene marken de beschuldiging afwijst, dat een eventuele slationnering van geallieerde vliegtuigen op Deense bodem waartoe overigens nog :niet besloten is een bedreiging inhoudt van de Sowjet-Unie en de met haar geallieerde staten. De Russische nota herhaalt de scherpj» beschuldigingen, dat het Atlantisch Pact de voorbereiding tot een aanval op de Sow jet-Unie en de Europese volksdemocratieën is en stelt de Deense regering ver antwoordelijk voor de gevolgen van bet openstellen van Deense vlieg velden voor Amerikaanse vliegers, waardoor zij zich slechts op geringe afstand van de grenzen van Oost- Europa bevinden. DEN HAAG. Op verzoek der Nederlandse regering komt. vermoe delijk 23 of 24 Februari, de raad van ministers van de Kolen- en Staalgemeenschap te Rome bijeen. Minister Zijlstra zal daar voorstel len, om bet egalitatiefonds voor de kolenprijzen der KSG nog voor ge ruime tijd in stand te houden. Op heffing zou leiden tot verhoging van de prijs van steenkolen in Ne derland. De Nederlandse minister is van oordeel, dat het >n Nederland geen beste indruk zou maken, in dien een-van de-eerste consequen ties van d® Europese integratie zou zijn. dat de prijzen,, die moeten worden betaald voor huisbrand, zouden stijgen. CAIRO Egyptische en britse onderhandelaars onder wie premier Naguib en de Britse ambassadeur te Cairo hebben Woensdag zes uur gesproken over de toekomst van de Soedan. Na afloop is bekend ge maakt. dat de besprekingen in ..een betere sfeer" werden gehouden en dal beslotenis „zo spoedig moge lijk" weer bijeen te komen. Majoor Salem, de adviseur van premier Naguib voor Soedan ese aangelegenheden, heeft verklaard, dat. ambassadeur Stevenson ter ver gadering de verzekering gegeven had, dat Engeland er naar streeft, zo spoedig mogelijk met Egypte tot overeenstemming te komen over de kwestie. De Egyptische eerste mi nister zei de in de vergadering van Woensdag, dat het plap van Egypte voor Soedan gebaseerd'was op voor stellen die in November 1952 bij Engeland waren ingediend en op het verdrag dat door Salem met de Soedanese partijen was gesloten. Amerikaans Congreslid stelt terugkeer tot de gouden standaard voor WASHINGTON De voorzitter van de financiële commissie van het Huis van Afgevaardigden. Reed, heeft een wetsvoorstel ingediend, strekkende tot wederinvoering van de gouden standaard. Een zelfde voorstel is door Reed in het vorige Congres ingediend. Sta al arbeiders gaan in Luxemburg staken LUXEMBURG. De vakver- enigingsleiders hebben besloten, dat de staalarbeiders volgende week Woensdag gedurende 24 uur als waarschuwing zullen staken, daar „„de ...werkgevers geweigerd hebben de werktijden te verkorten. De vakverenigingen wensen .een. werkweek van 48 uur in plaats van 56 uur-. In het Volksgebouw heeft de heer J. J. Klaassen hit Dordrecht een in leiding gehouden over het onder werp ..Arbeidsproblemen". Zijn ge hoor bestond uit bestuurders van de bij de NVV Bestuurdersbond aangesloten organisaties. Parkeerplaats Maak van die open vlakte op de hoek Wy knopc weer eens ook ons is stukje prp- Fauré's prachtige maar veeleiser- jujpma dienr echtgenote cn de' stipe plar.' de „Notre Amour", of „Après un j inspecteur H. Witlems van Beve-centrum J Rève". Het optreden van deze jon- rcn en j j. Knook cn hun dames, i doorn tn hef oog. Het ts in ee zangeres was zeker niet talent- Tot zjjn spijt had de beschermheer de Raad al eens een pan loos (cle weergave van twee ar:asiVfln het Politie-Muzlekgezolschap. uit Mozart's Lc nozze di Figaro, j burgemeester Peek, bericht var van de Korte Singelstraat en de Singel toeft een par keerplaats. zo schreef een inzender dezer dagen in de Nwe. Schiedamse Courant. ,,'t Is blijkbaar één van de problemen in Schiedam waarvoor peen oplossing mogelijk schijnt," vulde de redactie van dit blad in een onderschrift nog aan. -wg maar rsr tcanl ebrut k te -1 zo gun- et stad#- daoelykse ontlasten, maar voorat de ivorden, tenminste van een overhouden. Oj wit men be* belangrijke verbindingsweg parkeerverbod kunnen voorslist eerst ernstige ongeluk die de Korte Sin pel straat zien zodat tre daar alleen zo langzamerhand Is ge- de R.E.T.-bussen zouden overhouden. Oj wil slist eerst ernstige ken zien gebeuren? Herinnering aan de oude stad die het programma openden hield beloften in\ maar zii zal voorlo pig althans bi.1 de keuze van -Je liederen omzichtig te werk moeten gaan want haar vocaal-technisch en artistiek kunnen 1? n"£ aan be perkingen onderhevig. Th rim a van Breemen. die over het geheet genomen zeer goed Ce- geleid Ir. wisselde het programma af mm enige piann-snli In ie Rhapsodic on. 79 van Brahms fpia nist irch nit muntend gespeeld) mi"- te men min of meer de karakteris tieke composita ire tecenstellincen. maar Chopir.'s Fantasie op. '9 speelde ze op een wijze, die in al!e opzichten nan hose eisen voldeed. Het niet talrijke publiek heeft zangeres en pianiste hartelijk hii- val geschonken- H- VAN RORN Kinderen zamelden in flfmp" Vnor ..F)< Eep aantal scholioren K'aas de Vries school A <h Ht'k«horn) hoeft kortiolcde erhlrdering moeten zenden. W->* betreft de muzikale prestaties va- het orkest, deze gaan naar 'te: oordeel van de heer De Waa] zien derogen vooruit. Er kan z.i. dan ook worden gezegd dat men de kinderschoenen ontwassen Is- Om een proeve van bekwaam heid af te leggen, was een sterk gevarieerd programma gekozen, waarin het meest eigene voor een de-criiife orkest, nl. de marsen, nog het hecte voldeden, nok in de lichte werken van Offenbach en Bratton kon men uitstekend voldoen, maar hepsald nnder d« maat bleven de musicerende mütjptriar.nen In oe Wstermtt<dc-suite van Geors Frie- drich Hünrip]. gearrangeerd door r, Mol. Vooral in het laatste deel hiervan raakten enkele instrumen ten nu en dan enigszins uit het verhand, hetgeen de welluidend heid nu niet. bepaald ten goede Het waren wei rfe sronttte smet- j a" .p i ten on Hit met kenne- oft, A. |fjv v„i>! tnCT-Udiv-i* vcorbo-eiHc en i ppr-n- „ftn-neMe, fOOr^rt. dat het PllhKeic taan een actio mensem yr-o- h-+ j Mj„f beeft "-Uten Ken hospitaalkerk^chin Hoon". Hei j peorrrMuk en een mars waren or initiatief sloeg in bij do school ka- j nm te laf en horen waarmee mop moraartjes. die 37.75 bij elkaar jn de afwinnen romer In Va1ken«- hrarh'on. Dozer da«cn is hot be. waard in d« afdeUnt? Uitmuntend- drag overgemaakt. beid oen eerste prijs behaalde. Een maal besproken, toy hebben er hier al eens eerder op potoezen en bij de begroting nebben we dan. tenslotte de dooddoener ,,'t fs op hel openblik te duur" kunnen horen. Iedere dag weer verbazen wij ons Over die situatie daar terzijde van de druk ke Broersvest. Terwijl aan beide zijden van de Korte Singelstraat de vele auto's geparkeerd staan en vlak otn de bocht de R.E.T.- bussen. alle uitzicht op het verkeer beletten, gebeurt hei dan om de zoveel mi nuten dat een grote gele autobus de straat inkomt oj uitzwaait. Als om de nioei- lyfcheden en het gevaar nog groter te maken is er dan ook nog een bushalte. Alles bi; elkaar is het een aanfluiting voor de leus „FeiMg Verkeer" traarvoor ook onze overheid, ro graag ijvert. Wanneer men het werkelijk poed meent me? die veiligheid op de weg. den kun het gpJd der ronr aanleg van een par keerterrein op dat open stuk grond moet uitperen. zeker niet als weggegooid worden beschouwdMen zou er niet alleen de Broersvest mee Het oude Schiedamse dia lect in de krant heeft in Apeldoorn een oude stadge noot de pen op papier doen zetten. Het was de heer J. G. B. Krabbendam die ons een brief i-hreef en daarbij voegde een gedicht dat hij uit z'n herinnering aan vroe ger jaren opdiepte. Het bleek het Schiedamse Ste rf elied te zijn. beginnend met: ..Daar ligt aan Schie- en Maasstroom een aller liefste stadHet is te lang om het hier in. z'n ge heel te citeren, maar we Stan Laurel en Oliver Har- zullen U toch zeker niet het dy in „Zeebonken". Het ge- aardige slot onthouden: „De beurt allemaal in de R^K. meisjes zijn er vrolijk, doch Volksbond aan de Lange echter niet koket. Ze Haven, kleed en zich niet zwierig, tn z'n voorwoord dat we in het programma aantrof fen. schrijft voorzitter L. A. Alebregtse o.a.: ..Sedert eni ge tijd staat ..Harpe Davids" onder leiding van Albert Mey. solo-clarinettist van de Kon. Mil. Kapel. Onze oud-dirigent, de heer J. K, C. Karsseboom. die ruim dertig jaar zijn beste krach ten aan de vereniging heeft gegeven, heeft zich bereid verklaard feet ere-directeur- sehap te aanvaarden. „Harpe Davids" tracht na tuurlijk ook met haar tijd mee te gaan. Daarvan ge tuigt de drumband met aan het hoofd de tamboer-mai- tre. Wellicht heeft U oti2e laatste aanwinst al door Schiedams straten zien trek ken." Tot zover voorzitter Ale bregtse. Buiten de prestaties van het orkest en drum band kan er nog worden genoten van een muziek film. waarin het Radio Phü- harmonisch Orkest van Ita lië Griea's compositie ten gehore brengt. Na de pauze kan er worden gelachen om Het Stedelijk Museum wil de laatste tijd nogal eens in het nieuws zijn. De bijeenkomsten In de aula warden steeds tal rijker, er werden vrij regelmatig nieuwe exposities geopend, en... wai uitermate belangrijk Is. conservator D. Schwager- inann kan ïn nu en dsn weer een nieuw element toevoegen aan de verzameling. Xo mogen wij U vandaag laten zien een uit I9M daterend zelfportret van de schilder Herman A. van Kruiningen. Het doek werd geschonken door de heer B, de Gras vaa Crr, llCttifi, lituu mnia collectie schilderwerken we hier In twee Kersttentoonstellingen aanschouwden. Het schilderij van de nog jonge Van Krumingen mag zeker als een waardevolle aanwinst worden aangrmerkf. Wie zou hij hej gereed komen Mervan de weg hehhen durven aftekenen waarlang* de kunst van deze rasechte Amsterdammer, die wij kortgeleden in tiet museum nog zagen demonstreren, zich zou ontwikkelen? doch nogthans keurig net. O, wie mijn raad kwam vra gen zoo hij een m ris je nam. Ik zou hem zeker zeggen: Mijn vriend ga naar Schie dam." „Ik kon me in de vermel de taaiuitspraak nog best thuis gevoelen. Ook 't Bcrs- veld en Eranderreve werd in mijn jeugd niet anders dan zoo uitgesproken", schrijft de heer Krabben dam. die wij In dat verre Apeldoorn van de Schiekant hartelijk groeten. „Harpe Davids" met dirigent Mey We zitten blijkbaar mid den in een concert-periode. Toonkunst gaf een uitvoe ring. in de aula ziin tw»* concerten vlak achter elkaar en behalve de Politie-Mu- ziek gisteravond en Gusfn vanavond, komt nu ook ..Harpe Davlds" zich vol gende week op Dinsdag nog aandienen. Gusto-muziek aan het woord Gusto's Muziekvereniging komt ons vanavond weer verrassen met een uitvoe ring in het Passage-theater. Uit. het programma halen wij nu alvast aan de uit voering van een Danssuite in drie delen van Gerard Boedijn. De componist ba seerde dit werk op oude wijsjes uit West-Friesland. De laatste jaren Is het een gewoonte geworden bij zo'n avond niet al te lang te musiceren, maar ook nog wat plaats open te 'louden voor film of variété. De het ditmaal bij variété, waaraan medewerken Henk Bukman, de twee Pico's met hun accordeons, dp Handy Fools en Diana en Daramte. Natuurlijk ontbreekt Joop Walvis niet. De heer Klaassen vergeleek de ontwikkeling van het verleden met het heden. De Batavieren zakten in boomstammen de Rijn af. wij va ren in grote Oceaanstomers.' Zo ook is de ontwikkeling .van de plannen van de arbeidersbeweging. Eerst wa ren er enkeie onsamenhangende be grippen op papier gesteld, thans is er een lijvig boek met economische verlangens. Spreker was op 9-jarige leeftijd' broodbezorger en sprak de hoop uit, dat de jeugd van van daag, die onnoemlijk veel meer vrije tijd heeft, zich wat meer op het Welvaartsplan zal gaan werpen. De inleider gaf met enkele voor beelden aan hoe. door structurele veranderingen in de maatschappij, werkloosheid ontstaat. De scheeps werven waar vroeger zeilschepen werden gebouwd moesten omge vormd worden. Niet iedere arbeider in die dagen kon of wilde mee! De verpakkingsbedrijven b.v. voorzagen destijds ruimschoots in de behoefte, echter de hedendaagse cartonnage- bedrijven zullen zich. om bij te blijven, eveneens omschakelen zoals vroeger de scheepswerven. Door de twee wereldoorlogen deden zich ook structurele veranderingen voor. Egypte b.v. werd katoen produce rend land. Japan overstroomde des tijds de gehele wereldmarkt met veel goedkopere artikelen als ge volg van de lage lonenpalitiek. Het gevolg daarvan was grote «.erkloos- heid hier te lande in de textiel industrie. De conjuncturele inzinkingen ont staan b.v. omdat de vraag naar het product vermindert. Seizoenschom- melingen doen zich voor o.a. bij de visserij, bloembollenkwekerü en houtinvoer. Al deze verschijnselen moeten zoveel mogelijk worden op gevangen. Spreker gaf dan oen ty pisch voorbeeld van .de vlasserij. waar tal van arbeiders in het voor jaar werkzaam zijn, daarna helpen dezelfde arbeiders later bij het in halen van de oogst. Hierbij zijn zelfs geschoolde vaklieden. Juist deze vakmensen moeten zo snel mo gelijk weer terug in hun vak zegt het plan, Ook het probleem produc tieverhoging. het probleem afzetge bied en 't. veroveren van de markt werden nog aangetipt. Tenslotte memoreerde spreker hoe het Welvaartsplan bij het Neder landse volk was ontvangen en hoe daarna het R.K. elan voer de mid- den2ronooti is gekomen. Ook herin nerde hij eraan rlat t verschil 'en- de referaten zijn gehouden np de Chr. Poe. Conferentie te Utrecht met betrekking tot He maatschappelijke vraagstukken en runen He hieruit te moeten concluderen, dat wil men zowel de protestantse gis katholieke anbriörrs in de naaste toekomst be vredigen, men in grote lijnon het welvaartsplan zal moeten volgen. Burgerlijke Stand Geboren: Johannes Th. A., z. V. H. Koning en A. J. Fcririers; Mar garet ha C.. d- v. A. D. Mo*ch en C. Sterren berg, Elimbcth C. L.. d. v. G, J. Hees been cn C- J. L- Schaap: Frans J-- z. v. F. Fop en C. M. v. Betirdrn; Elisabeth M. J- d. v. J. C. Heinsbroek en M. J. van Eük: Adriana, d. v. F. Kik en N. A. Govers.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1953 | | pagina 1