NYLO WEKKERS Damwand langs Schie ging wijken Geen openluchttheater in de Plantage H.Th.v.d. Vlerk KOUSEN sf-riS Zware opgaven voor clubs in interessant programma Mannen van slag in Schiedams korfbal kan veel eer behalen Gusto aan de Passage Twee staatssecretarissen zijn gisteren benoemd Vrijdag 30 Januari 1953 PRESIDENT BESLIST: Nederlandse Comedie voor Kunstkring Bijeenkomst NCGOV A(.KM)A S0 Je Niet diep genoeg geheid SVV wii Emma gaan verslaan DE A VONT UREN VAN KAPITEIN ROB thans Vraag de voordelen van Inconé-kousen diploma D.R.Z. en D.H.S. hebben Zondag hun lot helemaal In eigen handen Sterrenparade lot besluit Moeilijke taak voor Succes in Haagje Hermes naar NO AD met veel moed en vertrouwen N.S.C. bestaat 75 jaar Concert door St Caecilia Mej. De Waal (O.K. W.) eerste vrouw in kabinet, dr W. H. v. d. Berge bij Financiën Jeugdbaldadipheid Vanmorgen heeft dc president van de rechtbank te Rotterdam, mr J. van .Vollenhoven, uitspraak ge daan in het kort geding inzake de aanleg van-een openluchttheater in de Plantage, Het Gemeentebestuur cn de Schiedamsc Gemeenschap zijn hierbij in het ongelijk gesteld. Vol gens het Vonnis va» de p-'- id ent zal het niet geoorloofd zijn dc plannen voor accommodatie voor meer dan twee duizend toeschou wers ten uitvoer te brengen. Uit overwegingen blijkt, dat de presi dent de twee eisers, dc* heren J. C. van "VVaart en D. Visser, in tegen stelling met hetgeen de pleiter voor het Scliiedamse Gemeentebestuur en De Gemeenschap had aange voerd, wel als rechtzoekende be langhebbenden erkend. Z.i. was de aanleg van een dergelijk openlucht theater in de groenstrook wet dege lijk In strijd, met de geldende ver ordeningen. Uit hetgeen naar voren werd ge bracht, moest worden opgemaakt, dat de bezwaren in dit Verhand voorai, of eigenlijk alleen gingen tegen de afsluiting van de opho ging, die o.a. ruimte voor toiletten e.d. zou bieden. De uitvoering van de piannen acht mr Van Vallen ho ven een onrechtmatige daad, zolang de Kroon nog geen beslissing heeft gegeven op het beroep, dat de om wonenden destijds instelden, toen na dc Gemeenteraad ook Gedepu teerde Staten geen bezwaar bleken te hebben tegen de bouw van het Cultureel Centrum. De geëiste dwangsom van f50.000 of f2.000 per dag bij uitvoering van de plannen, wees mr Van Vollen hoven niet toe. Nu de beslissing is gevallen zul len door de Sehiedamse Gemeen schap diverse problemen onder ogen moeten worden gezien. In de eer ste plaats geldt dit. de accommoda tie voor het podium tijdens het zo merseizoen en de VacanUeweek. Daarna heeft men een oplossing te zoeken voor de grootse demonstra ties, die in de Plantages zullen plaats vinden tijdens het Koninklijk bezoek .in September. Het. valt te verwachten, dat hoger beroep tegen dit vonnis zal worden aangetekend, alhoewel dit voor het komende seizoen van geen enkele waarde meer zal kunnen zün, om dat na een eventueel gunstige be slissing de tijd voor aanleg van het openluchttheater toch te kort zal z.yn. In het Passage-theater brengt de Nederlandse Comedie Donderdag 5 Februari de thriller ,.U spreekt met Uw moordenaar" voor de le den van de Kunstkring. Het stuk kcnt_ vuf verschillende rollen, die worden bezet tioor tna van Faassen. Jan Teulings. Guus Oster. Gerard Rekers en Hans Kaart. De regie heeft Henk Rigters. De plaatselijke afdeling van de NCGOV belegt Zaterdagavond weer een bijeenkomst in het gebouw Lange Haven 33. Er wordt gespro ken door de heer A. de Weger uit Rotterdam. Zang en muziek omlijs ten deze inleiding. fAdvertentie TM.) JUNGHANS, K1ENZLE, SMITH ALARM v.a. 7.95 met 1 jaar garantie Rotterdamsedijk 268, Telef. 67593 Wat men moet weten: Apothekers-nachtdienst: F. H. Backer, St. Liduinastr. 58. Bellen bij ongeval: G.G. en G.D. Tuinlaan S9. Telefoon 69290, Passage. Da, 2 en 8 uur, Za. en Zo. 2, 4.15. 7, 9.15 uur: De straat (13 jr.). Monopole. Da. 2, 7, 9 uur, Za. en Zo. 3. 5, 7, 9 uur: Tarzan en de Wazuri-diamanten (14 jrJ. Bijeenkomsten: 30 Januari. Aula Sled. Museum, 8 uur. Opening tentoonst, 100 Prenten van Wout v. Heusden. 31 Januari. R.K. Volksbond. 8 u: Viering Se .lustrum Schied. Wa ter Scottts 31 Januari, Musis Sacrum, S u: Feestavond helpsters en colonne leden Rode Kruis. 31 Januari, Volksgebouw, 8. uur: Contactavond „Jonge Strijd". (Advertentie LM.) Honderden kochten in deze opruiming hun Poolster-Luxe keuken voor minder dan de helft van de prijs en niet tegenstaande wij het jammer vinden voor da tienlallen pechvogels die voordien voor deze keuken nog honderd gulden en meer betaalden gaan v/lj- door met de ver koop tot de laatste die wij in voorraad hebben. Poolster-Luxe de dubbel ge ëmailleerde keuken, de enige keuken waar naast de nor- mafe hoeveelheid pannen, emmers, fluitketel, vergiet, lepelrek enz, ook nog voor dezelfde prijs een braadpan en koekapan is bijgevoegd. En deze keukens koopt U nu, eerste keus Poolster- Luxe keukens, niet 19 of 21 delig maar 23 deiig, onder volledige garantie, maar voor een prijs die meer dan vijftig gulden lager.isdsn normaal. Nu koopt U Uw keuken-om- nooiMe-vetgeten, de beste keuken die te koop Is com pleet In de moderne kleuren, lichtblauw, turquoise en wit/ zwart met goud gebiesd en wit van binnen m na Posfotderx onder rembour*- Voor hen die een koopje kunnen waarderen: 49 dellge e«t-, thee- en ont bijtserviezen van-89"""gulden voor 49.-, ontbijtserviezen var» -h6rï" voor 6.98, diepe en platte borden van QSHrt- voor 49 «I. enz., «Hes gede coreerd aardewerk. WINKELCENTRUM 8INNENWEG Bij het maken van de damwand langs het industrieterrein aan de «verzijde van de Schie is gebleken, dat de in aanbouw zijnde damwand op een bepaald punt bU het terrein van de V.A.M. enkele centimeters is gaan wijken. Als vermoedelijke oorzaak moet met alleen gedacht worden aan het doorweekt 2Ün van het achterliggend terrein, tengevolge waarvan de daar in aangebrachte verankering niet goed blijft standhouden, doch ge vreesd moet worden dat de dam wand niet voldoende weerstand in de bodem ondervindt. Familie vati W ijk III zag toneel Hoe groot dc familie van Wijk III van de Herv. Gemeente eigen lijk wel is cn welk een' goede band er bestaat, dat kon gisteravond dai- deljjk worden opgemerkt in ge bouw „Irene" aan de Nieuw#* Ha ven. Van een gewone wijkavond kon niet worden gesproken ds H. W, Hemmes heeft daar in z*n openingswoord ook nog op gewezen Onverwijld zijn maatregelen geno- j men om het vooroverkomén van de damwand tegen te gaan. Juist op de plaats, waar in de Schie gebaggerd was, om deze op diepte te brengen, n.J. vóór de damwand, is weer grond gestort. Dit heeft een gunstige uit werking gehad, zodat de damwand niet verder is gaan wijken. Thans wordt door gemeentewer ken onderzocht, wat.'verder moet worden gedaan. De definitieve plan nen staan nog niet vast. Inmiddels is het werk stopgezet. Er zijn bepaalde voetbalwedstrij den waarvan bij voorbaat reeds een Zekere bekoring uitgaat. Zo'n wed strijd is zeker SVV—EMMA. die Zondag aan de Bosrand zal worden gespeeld. In de uitwedstrijd hebben de Rood Groenen een nederlaag moeten lijden cn in diezelfde -wedstrijd .moest de onprettige "ervaring "worden opge daan, dat de SVV-linksbaek Afidré Corvelèyrtdoro een bécnbreukfvoor. lopig'werd uitgeschakeld. Sedertdien heeft EMMA met"meer succes dan SV.V z'n tocht voortgezet. Gezien .de verrichtingen der SVV-ers van Zondag j.l., rnag verondersteld 2111 Wanneer de vol gende dag de kapitein en de stuurman met de pas sagier zitten te eten be gint de Fransman op eens ook over buikkram pen te klagen. Hij excu seert zich en staat wan kelend op. De kapitein ondersteunt hem cn brengt hem naar zijn hut: Bill wordt belast met de verzorging van de nieuwe patiënt. Nu begint de kapitein zich toch ernstig ongerust te maken. Kan het zijn, dat het fruit, waarvan ze al len zo veel hebben gege ten, bedorven is ge weest? Maar het smaak te toch uitstekend.... j - Aan boord heerst een ondraaglijke spanning. manning aangetreden aan dek. om getuige te De kapitein leest gebed en dan gaat het Het bericht van de vele zieken heeft degenen, I zijn van de eenvoudige plechtigheid, waarmee lichaam, in zeildoek geknoopt, met een „Een die nog gezond zijn. verontrust. Diezelfde dag I een overleden zeeman over boord wordt gezet, uvee-drie. in Godsnaam:", overboord, zijn er al drie doden en drie maal staat de be- l (Advertentie l.M.) volledig geminderd - moderne kleuren Q 98 StfaJIJW HM In li iniinawi*^ JB^ncont\ nu Vlaardingse tonelisten, ver- j worden, dat de zwarte wolken die enigö in ONA, hun medewerking I 2ich boven dc West-Frank clan öscaijk verleenden. Met veel plezier heb- i hadden samengepakt, aan hét op- ben de toeschouwers dit spel voor trekken zijn. zich laten opvoeren. Frans Steenbergen cn zijn mannen zijn" vol moed cn hebben elkaar be loofd om alles in het werk te stellen i gm zo vlug: mogelijk uit de" gevaar- Gehuwd: P. N. van Beelen 28 jr j lijke z&ne te komen* i M. A. de Lange 26 jaar; W. Jan-Het 2e elftal speelt uit tegen Nep- sen 18 jaar en J. L- van Oosterhout I nunis 2, het 3e om tien uur thuis te- 18 jaar^ A,_ J. M- Lauwers 21 jaar gen_Leerdam 2 cn het gaat,naar Burgerlijke Stand SCHIEDAMS LA GER VOETBAL Voor de komende Zondag staan er enige interessante wedstrijden op het programma, die voor de bezetting van de bovenste- cn onderste plaats van het grootste belang zijn. Vooral voor D.R.Z., dat op bezoek meet bij de leider Hurricanes en zelf. met één punt achterstand, de tweede plaats in neemt, betekent de uitslag van de wet'rtryd, het wel of niet meedingen naar het afdelingskampioenschap, zodat bezoekers van deze ontmoeting, een uiterst spannende strijd tegemoet -ruien zien. Mochten onze stad genoten een zelfde productiviteit aan de dag leggen als j.l. Zondag, dan behoort een kleine overwinning niet tot de onmogelijkheden. N. Reichardt 20 jaar; J- Middel !5 jaar cn H, c. Ossewaarde 23 jr; H. Harte 25 jaar en A. M. C. Corpe- leijn 23 jaar: B. D. Klein Essink 27 jaar en E. C. van Houwelingen 27 jaar: M. C. H. wouters 34 jaar en L. C. M. Heijmans 21 jaar; A. var. Loenen 24 jaar en C. Zagwijn 21 jr: M. J. Windhorst 27 jaar en M. SI. van Gelderen 24 jaar. Ondertrouwd: D. J. Bakker 27 jr en G, Berkhout 20 jaar; J. van Beek 23 jaar en A. van Wageningen 24 jaar; A. v. d. Boon. 3i jaar en S. Beitsma 25 jaar; D- W. Bouwer 22 jaar en J. Rook 2i jaar: P. J. Cla- zing 51 jaar en M. C. Schaap 35 jaar; G. Haddeman 24 jaar en M. Broxks 23 jaar: J. C. Elshout 24 jaar en K. J. A. Ketting 29 jaar: c. Holleman 24 jaar cn H. Maan 25 jaar: A. Klink 27 jaar en M. T, van Breda 26 jaar; A._H. Maner 24 jaar en C. M. L- Zuid peest 2" jaar; J. v. d. Noord 28 jaar cn T. Bakker 21 jaar; C. Os- gewaarde 27 jaar en It. M. v. Bocho- ve 29 jaar; C. Raven 35 jaar en M. R. He y boer 25 jaar: B. Scholte 36 jr en C. J. Geel 18 jaar; A. J- M. v. d. Sm an 35 jaar en G. M. Klok 31 jr; H- Valkenburg 25 jaar en G A. Gross 26 jaar. Overleden: M. v. d. Hoeven, 77 jr, weduwe van H. Vf-mnn. Geboren: Beeïu.ru znan van H. Rietkerken en N. -Smits: Catharina S. M. d. v. J. v. d. Harg en C. S. M- Bonte; Wilhelmina d- v. J. Huizer cn D. Jan.son; 'Wilhelmina M. d- v. D. J. Rietveld cn j. jvl. A. de Koning: Marianne Jd. v. H. J- v. Gameren en M. Rolloos. VFC 3 te Vlaardingen. Excelsior J20. voor- kort een ern stige candidaat voor de onderste plaats, rchijnt de juiste vorm gevon den-te hebben en heeft zich ai een he ei eind buiten de bedreigde zóne gebrac-it. Voor Zondag staat de wed strijd tegen nummer drie op de ranglijst R.K.A.V.V., op .et pro gramma.- Onze stad,-.-'* .u n staan slechts arie punten V»»j deze vereni ging achter. Door een overwinning te behalen kan deze achterstand tot één punt teruggebracht worden. Voor Ursus is de bijna onbegonnen taak weggelegd, om in Oudewater de eerste overwinning, tegen de club van die naam. binnen te gaan halen. -Oudewater, dat zelf een prachtige kans heeft op de bovenste plaats, zal zich die kans wel niet laten ontne men, zodat de Ursusmannen de rode De keurig geüniformeerde man nen van Gusto's Muziekvereniging, die we 's middags op .de werf nog het Finse Volkslied cii het Wilhel mus hadden horen spelen toert "de ..Yvette" van de helling wa« 'gegle den, hebben we Donderdagavond voor de tweede maal ontmoet in het Passage-theater. Dit muziekcorps heeft in het af gelopen jaar niet stilgezeten. Uit de' woorden van de voorzitter verna men we dat er achttien maal Ts op getreden,- waarvan achtmaal bij te waterlatingen. vijfmaal bij festivi teiten, zo a is o.a. dc Va can tic week. Op het concours in Lisse behaalde men een eerste en tweede prijs, er werd gemusiceerd in 't sanatorium „Zonnegloren" ook de muzikan ten genoten daar danig van en het orkest nam deel aan het mu ziekfestival dat de verdeling van de gemeentelijke subsidie moest be pa- Het knvfbalprogramnu vermeldt een aantal wedstrijden, waarin eer valt te. behalen vnnr rfr, Schiedam» *c twaalftallen, althans voor vier van de vijf. Succes zal het In Ben Jfaag wel niet kunnen uolnerken trxen koploper Ilou Stand. Maar Schiedam zien we in iu>rdr«c.ht winnen van TOV, terwijl enk df rr servetwaal f tallen winst kunnen boeken, Als Schiedam inderdaad aan de gestelde verwachtingen beant woordt, klimmen de roodzwarten waarschijnlijk op tot de 3e plaats, tenmmstc al? tVION van Trekvogels wint. In het omgekeerde geval stij gen ze m elk gov;»' één trede en jstaa: Unm bovenaan met 14 pun ten t:-.f S wedstrijden, gevolgd door WtON met 14 uit 9- TGV 13 uit B, Trekvogels 12 Uit 8 en Schiedam 11 uit 7. Er zit dus nog muziek in voor Schiedam, De toestand van Succes is min der rooskleurig. De onderste plaats wordt gedeeld met Fhoenix. d3t 4 punten uit 3 wedstrijden heeft be haald, terwijl Succes G maai bin nen de lijnen is geweest. De mo gelijkheid bestaat dus nog om bo ven Phoenix uit te komen, zelfs nog wel boven ALO. Charlois en Raven. .Maar dnn moeten de blauw wit, ten toch uit een ander vaatje gaan tappen dan ze de laatste we ken gewoon zijn- In elk geval zal de toestand na Zondag wel onver anderd blijven. De reservetwaalf tallen spelen alle op eigen terrein. Succes 2 zal het wel klaren tegen USV 2. terwijl we ook van Schiedam 2 na de go»*- de prestatie van j.j. Zondag ren Velox 4. Succes 3 zal tenslotte pro beren Spangen 3 met een neder laag naar huis t# ?enrten #n waar om zou dat niet lukken? len. Door een ietwat ongelukkig toe val in de organisatie moest onver wacht worden opgetreden, hetgeen de laatste, de negende plaats, tot gevolg had. Het heeft echter hel moreel van de troep niet kunnen breken. Tot de goede punten behoorde on getwijfeld ook de aanschaffing van nieuwe instrumenten. Hulde werd gebracht zowel aan secretaris als penningmeester voor het- vele werk dat zij voor de vereniging verricht ten. Voordat met de Ouverture-Joycu- se een aanvang werd gemaakt, heeft ook nog ir Bastiaanse het woora ge voerd. Onder leiding van dirigent J. K. C. Karsseboom heeft Gusto's Mu ziekvereniging het publiek, w.o. de commissaris van politie, de heer Rijpma. een licht programma voor gezet dat men op alle knntcn aan kon. Ne dc pauze geen muziek meer, maar een bonte Sterrenparade met Henk Bokman, The Handy Fools. Diana en Da rant i. het Duo Ban kaart en de twee Pico's. Weer gaan de Dam laan-bewoners Zon da c een zware uitwedstrijd te gemoet. Hoewel hot Titburgse Noad vnrige week op enigszins verras sende wijze op eigen veld door DHC werd geklopt, toch zijn ook deze Zuiderlingen lang ni®! voor de poes. Hot zal iedere voetballiefhebber wel duidelijk geworden zijn, dat Her- mes-DVs op het ogenblik met een zware inzinking te kamper», heeft. Én dez? inzinking en tegenslag wet geblesseerde spelers komt juist op èen ogenblik, dat iedere nunt dubbel s meetelt in fir ze afdeling: waarin de i krachten el knar zr. heel weinig ont- lopen. We staren ons niet blind op de zware 71 nederlaag tegen PSV, we hebben nor genoeg vertrouwen in de blauw-w tten om de wedstrijd van overmorgen met optimisme te gemoet te zien. Het elftal, dat nog steeds niet dc beschikking heeft over Jac. Heystci en Cock v. d. Tiiyn, is ook op twee i andere plaatsen gewijzigd en ziet er j thans als volgt uit: I A van liie.it. doei; vV. Koning en T Oster holt, achter; vin Buy te- j r.en. G Burner en J. .urin*. midden: I .1 nop Hevstrr. II. Sb.'.k. Lex Janst?. j K. v. d. Hoeven en Leo Jansc, voor. J lantaarn voorlopig neg wel branden de zullen moeten houden. - Staan de zaken- voor Ursus er niet al te best voor, voor Martinit is het helemaal droevig gesteld, want de mannen van het Volkspark bezet ten met vijf punten achterstand de laatste plaats. Tot overmaat van ramp moeten ook zij bij een kampi oensgegadigde op bezoek. D.Z.B. is geen katje om zonder handschoenen aan te pakken. Misschien dat Marti nit wel de allures van dit huisdier heeft, maar dan alleen wanneer het in het nauw zit. Laten we er het bes te maar van hopen. Schiedam krijgt bezoek van hekke- sluiter, N.H.S., en hoewel de uitwed strijd met grote cijfers gewonnen werd, wij raden onze stadgenoten toch aan de zaken stevig aan te pak ken. N.H.S, mag dan geen club zijn die tot de uitblinkers behoort, de zwart-witte Rotterdam mers weten in ieder geval, hoe een stevig en en thousiast partijtje voetbal gespeeld moet worden. Demos krijgt voor de tweede maal in successie een stadgenoot te be kampen, n.l. S.F.C. Deze verenigin gen zullen moeten uitmaken, wie van beiden voorlopig in de onderste re gionen blijft huizen. De uitwedstrijd werd door S.F.C. verdiend met 31 gewonnen, maar of dit ook nu zo zal worden, staat te betwijfelen. Demns, thans weer geheel compleet en met het voordeel van eigen veld, zal er op gebrand zijn revanche te nemen. S.V.D.P.W., dat na het behalen van het tweedeklasserschap, al aardig op Dinsdag 3 Februari zal de Nicu- w„ Schiédamsche Courant, be horende tot de Maasbode-groep, 75 jaar bestaan. Ter gelegenheid hiervan zullen directie en redactie vanmiddag van 3 tot 5 uur reci piëren in hotel De Kroon aan de Koemarkt. Plotseling overleden In de winkel van Van E. aan de SnelliussingeJ, werd Donderdagmid dag om 6 uur de 58-jarige aardap pelhandelaar J. H. uit Rotterdam plotseling onwel en zakte in elkaar. De GGGD bracht de man naar het ziekenhuis, waar de dood werd ge constateerd. Oorzaak bleek een nlotseling op getreden hersenbloeding. ROZENBURG—G.T.B. G.T.B, 1 gaat na een stilstand van 9 weken morgenmiddag een belang rijke wedstrijd tegemoet. Dc Schie- dammers zullen er goed aandoen zich ten voile te geven daar Rozenburg in eigen huis een niet te onderschatten tegenstander is. Zij die G.T.B. willen vergezellen, dienen om 2.15 aan het postkantoor aanwezig te zijn. G.T.B, 3 krijgt op het sportterrein- Laan Ons Genoegen Excelsior P 3 op bezoek waarvan G.T.B, uitspelend een gelijkspel wist te behalen. Aan vang 3.30 uur. (Dc redactie behoudt zich het recht voor InBMonflen stukken voor de*e rubriek te bekorten. Anonieme stukken caan in de Drullemanöï. Niet so, heer Nijs Ik was Woensdagavond aanwezig bij het vraaggesprek, dat heer Nijs hield met enkele vooraanstaan de. Schicdamse voetballers. Hoewel wij ons bijzonder goed hebben ge amuseerd, cn het doel waarvoor deze avond door de Schied. Scheids rechte rs vereniging was georgani seerd. alleen maar kunnen waarde ren, hebben wij toch enkele be zwaren. Uw verslaggever merkte op dat de woordkeus van de heer Nijs soms niet bijzonder gelukkig was. Dit was juist. Er waren verschil lende jongeren, in de zaal, die ho- penJijk enkele uitlatingen van onze bekende scheidsrechter niet hebben gehoord. Waarom dit zo moest is ons niet duidelijk, temeer daar de mede werkers. onze drie bekende spelers en sportjournalist Vlïetstra in be langrijke mate tot: het welslagen van dc avond bijdroegen. De SVV treft hier geen schuld. Wij kennen de heer Nijs niet al leen als voortreffelijk arbiter maar ook als goed verteller. Wij moeten echter waar het de jeugd betreft zeker nu zorgen, dat wij ons niet op gevaarlijk terrein begeven. M. VAN DIJK. Oud-scheidsrechter KNVB Lid v. d. Juniorcom. KNVB afd- R'dam. In de gehoorzaal van de R.K. Volksbond, waar het, sinds de ver bouwing gereed kwam, recht ge zellig uitgaan is, heeft Schiedams mannenkoor St. Caecilia gister avond ten aanhoren van een uitge breid auditorium een uitstekend concert gegeven." St. Caecilia heeft in Schiedam em, zeer goede naam en terecht. Sonore bassen hoort men nog wel eens vaker, maar op het heldere metaalachtige timbre van de tenoren kunnen veel man nenkoren jaloers zijn, de beren te noren mogen echte rniet vergelen, d it koorzang in eerste instantie om k la nkv er smelting vraagt. Hetgeen alleen mogelijk is, wanneer de „so listisch" neigingen tot een mini mum worden beperkt. Al kunnen weg is om ook tot de eerste klasse door te dringen, zal tegen G.V.M.D. de leidersplaats mcoten verdedigen, i Wat techniek en veldspel betreft, be- 1 hoort S.V.D.P.W. tot de besten var» zijn afdeling, maar onze stadgenoten. moeten niet uit het oog verliezen, dat het dc doelpunten zijn die een wed- i strijd beslissen. De uitslag van de wedstrijd. Schied. BoysCroosvvljk. valt moeilijk te voorspellen, want hier komen twee elftallen in het veld, die volkomen aan. elkaar gewaagd zijn. De Boys, nog niet geheel kansloos, zullen zich ten volle moeten geven om deze kans te behouden. Bij de uitwedstrijden kan D.H.S. zijn positie versterken door van D.O.K. te winnen, voorspellen we een puntenverdeling tussen Tediro en W-F. en moet, gezien de posities op ranglijst. Singelkwartier in staat zijn beide punten op Ons Huis te be halen. DEN HAAG, Bij Koninklijk FcbIuH van 29 Januari 1953 zijn met ingang van 1 Februari benoemd tot staatssecretaris van Onderwas, Kun sten en Wetenschappen mej. dr A. de Waal uit Utrecht, lid van de Tweede Kamer, en tot staatssecretaris van Financiën dr W- H, van den Berge uit Voorburg, directeur-generaal voor Fiscale Zaken in algemene dienst op het departement van Financiën. Dc minister van O. K. en W, zal de nieuwe staatssecretaris meer in het bijzonder belasten met de behande ling van de zaken van het middel baar onderwijs, het voorbereidend hoger onderwijs en van het nijver heidsonderwijs De minister van Financiën is voor nemens de staatssecretaris de behar tiging van de fiscale aangelegen be den op te drajzen Mejuffrouw dr. A. de Waal ts 25 November 1908 geboren in Cu len* borg. alwaar zij de openbare legere school rh de R.K. Muloscbooj doorliep. Daarra bezocht zij de Christelijke II B.S. In Leeuwarden en' studeerde sociale i»eo- Sr.iplite aan dc Rijksuniversiteit m Utrecht, waar zij in 1931 cum Uude h33r docto raal afiegde. Daarna was zij tien jaren werk zaam bij het middelbaar on- derWUi. o.rn, in Nijmegen en bij hei gouverne ment* middel- haar onderwijs in Nederlands Indië. In 1343 promo veerde za Jn Utrecht tot doctor tn de Vlttifc.-i «lii wü»b«;geérle. In 134» vwigde lusar benoeming bt.1 de afdeling Sociale Geographie van het Geographisch# In- itituut In Utrecht, waar zij tot 2932 werkzssm was. 1»* 1st st» Wetenschap pelijk ambtenaar le klas. in deze iuuc- Dt Dg Waal tie gat zij o.m. d« colleges over de didactiek der aardrijkskunde, terwijl zij enkele keren tUdens langdurig ont breken van ee-> hoogleraar In de so ciale geograph. eert teeropdracht voor dit vak vervulde. Mejuffrouw De Waaj was sedert 1949 lid van de gemeenteraad in Utrecht. In 1951 behoorde zij tot de Nederlandse delegatie naar de algemene vergadering der Verenigde Naties. Zij is presidente of hoofdbestuurslid van verscheidene vrouwenorganisaties In 11352 werd rij lid van de Tweede Kamer voor de K.V.P. Dr. van den Berge is geboren te Tho- ien in Zeeland in 1905, Na de H-B.S, te Goes te hebben afgeiojDen heeft hij ver volgens verscheidene rangen bij 'e Rijks Beiaatingdienat doorlopen tot hij enkele jaren geleden is benoemd t"t directeur- generaal voor Fiscale Zaken btj Finan ciën. HIJ studeerde reenten aan de Rijksuniversiteit in Leiden «n promo veerde san de Gemeente-Universiteit van Amsterdam. Dr. v d. Berge is geen lid van enige oartij, maar hij heeft steeds ten volte gesympathiseerd met de door minister Lleftinck gevolgde politiek. En thans geldt hetzelfde op het d"or dien» op volger. minister v. d. Kieft voorgestane beleid. Nu hij staatssecretaris Is zat do heer Van den Berge o.m. ziln functie van lid van de raad van presidenten der Benelux moeten neerleggen. Zeer waarschiioMUt ?a, dr A. J- v, d. Tempel, hoofdambtenaar van Financien, plaatsvervangend directeur-generaal van de afd. Fiscale Zaken worden en mogelijk ook da plaat» van dr. v. d. Berge in de Douaneraad der Benelux gaap. innemen. wij ons. gezien de capaciteiten van. dit koor, een interessanter pro gramma voorstellen, conventioneel is de liederènkeuze van dirigent Wim de Rooy nooit. De noviteit van dit concert was een kort lied van Jaap Vranken „Leven is goed"» De tekst van E. du Person wordt hieöiij op de voet gevolgd en nu is bqt gevaar bij een dergelijke zeer illustratieve com po neer trant, dat een ^zekere opzette lijkheid ontstaat, die de natuur lijkheid van het muzikale verloop schaadt. Voor ons gevoel is ook deze compositie niet aan dit gevaar ontkomen. Het koor verdient voor de vertolking van dit zeer moei lijke werk een extra woord van lof. dat we ook de solist in Jalofs Die ZwÖlf Rauber niet willen ont houden. De pianosolist, dié zich ter afwis seling van de koorzang deed horen was voor Schiedam zeker geen on bekende. Paul Niessing, hier reeds ettelijke malen opgetreden in pae- d agogische pianoconcerten, heeft een gedeelte van de daar gespeel de werken gisteravond opnieuw vertolkt on toegelicht. Ook nu had hjj met zijn verzorgde spel veel succes en werden zijn uiteenzettin gen met grote aandacht gevolgd. E. S. Motorclub „Schiedam" In de gisteravond gehouden, vergadering van de motorclub ..Schiedam" werd een nieuw dage lijks bestuur gekozen. Hierin heb ben thans zr"'»ng de heren C. Was senaar, voorzitter. L. Roeling. Boer- haavelaan 5, secretaris, F. v d Berg. penningmeester. De politie betrapte gisteren in de Hema een 12- en een i3-jarige jongen, terwijl zij bezig waren snuisterijen te ontvreemden, In de Beijèrlandsestraat werden twee jongens van 13 en 14 jaar op gepakt en mee naar het bureau ge nomen, omdat zij op straat brandje stichtten. Toen zij gisteravond naar. een concert ging, zette een bewoonster van de Nieuwe Maasstraat een gloeiend strijkijzer op de kachel plaat. Bij terugkomst bleek het ijzer door de plaat te zijn gebrand. Het hout van de vloer was reed» gedeeltelijk verkoold en een begin nend vuur de binten aange tast. De brandweer kon volstaan met het uitdragen van het verbrast de deel van de vloer. „W ederzijdse hulp" vierde 80-jarig bestaan Gisteravond hebben de leden van de Overschiese V/erkl leden vereni ging „De Wederzijdse Hulp" het 80- jarig bestaan van hun vereniging ge vierd met een bijeenkomst in het verenigingsgebouw. Dc waarnemend voorzitter, de heer P. Hartog, heeft de aanwezigen welkom geheten. Hii moest medede len. dat de voorzitter, de heer J, W. Ksrreman Sr.. die sin rij 35 jaar be stuurslid is, door ernstige ziekte ver hinderd was d.e vergadering te lei den. Bit monde van de heer Hartog zijn zes leden gehuldigd die meer d*n 50 jaar lid c"«r vereniging zijn i.e. de heren A. Hensen Jr., A. van den Berg. C. den Breeijen, D. de Jong, A. van de Akker en p. Martijn. Na het officiële gedeelte heeft de Overschiese Edelweisskapel onder leiding van de heer Vt. van der gte! de aanwezigen bezig cehouden met een aantal vlot gebraente melodieën die f*«*n «*»r?n sppls'iz CDgsttcTL Do hoofdschotel van de avond vormde de opvoering van .Kitty Jokt nooit", ren toneelspel van Ad Pol en ge bracht door de R.K. tonaelvereaijfijg te Overschie. t

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1953 | | pagina 1