Ik Bij Vijfsluizen groeit een ideaal padvinderstehuis C STOFZUIGERS Half Maart denkt men het te kunnen openen m r AGENDA Expositie Wout v. Heusden werd geopend Noodlot en avontuur in twee bioscopen Radio van Dijk FEBRUARI RECLAME! VERHOEFF DE A VONTUREN VAN KAPITEIN ROB Een oplossing? Belangwekkende tentoonstelling van modern kunstenaar in Stedelijk Museum Weinig perspectief in ..I)e Straat" Bijeenkomsten van Kath. Kring GEWEEKTE lllllsCHlEOftM rOFFICIEEL NIEUWS"! Japan bewapent zich tegen communisme D. DIJKSHOORN DOORSMEERDER ADMINISTRATIEVE KRACHT MONTEUR Koeriersters Zaterdag 31 Januari 1953 Tegenover de padvindersgroepen, die voor de oorlog varen gehuisvest in het Doele-gebouw, na de oorlog in de Nieuwst raat terecht kwamen en nu kortgeleden ook weer uit het oude Diaconiehuis werden verdreven, had het gemeentebestuur in zekere zin nog een ereschuld af te lossen. Eigenlijk hadden immers deze groepen hun oude troephuis aan het Doeleplein weer moeten betrekken, maar hH ook zo broodnodige Clubhuls voor de Onge organiseerde Jeugd verhinderde dit. Zo kregen we het scheve beeld dat de ongeorganiseerde jongens en meisjes meer ruimte tot hun beschikking hadden dan waarover de leiding van de georganiseerde jeugd kon be schikken. Binnenkort, waarschijnlijk half Maart, is aan die onrechtvaardige toestand een einde gekomen als het nieuwe troephuis aan de Vijfsluizen, gevestigd in een oude boerderij, zal worden betrokken. Dank zU ®«n geste van het gemeentebestuur kon deze (onteigende) boerderij voor dit doel beschikbaar worden gesteld. *t Is er nog stil op het erf, maar wie de klink van de deur optilt en naar binnen stapt, ziet dat er in de oude boerderij, die er van buiten bezien zo onaangedaan bij staat, al heel wat is veranderd. Timmerlui en metselaars waren druk bezig toen wij dezer dagen een kijkje namen. In de voorkamers werden wanden met platen board betim merd en in het achterhuis was men bezig met de aanleg van nieuwe toiletten, die met hun gele tegel tjes een wonder lijk modern beeld te zien gaven in bet interieur dat getuigt van een eerbiedwaardige ouderdom. Al dwalende zijn we verder ge gaan. We zagen de oude kookpot, die er blijft en 'n schouw vol oud- Hollandse blauwe tegeltjes, we daalden in de vroegere karnkeldef af en trokken de trap op naar de zolders boven woonhuis en stallen. Die stallen zelf hebben onder tussen al een hele gedaantewisse ling ondergaan. Van de vroegere indeling is niet veel meer te 'be merken. De grond werd geheel be dekt met tegels, zodat een ideale speclgelegenheid binnen shuts ont stond. Gebleven zun gelukkig de karakteristieke palen die de zolde ring hebben te torsen. Deuren wer den dichtgemetseld, nieuwe uit gangen gemaakt, stookplaatsen aan gelegd, trappen vergroot en ver plaatst, kortom er wordt ontzettend veel veranderd. Dank zij bevriende relaties kon den de padvindersorganisaties, die hier terecht komen, beschikken over toegewijde hulp van deskun dige bedril ven. Men verlichtte er de financiële zorgen, die in eerste instantie worden opgevangen door de altijd weer actieve ..plaatselijke commissie", aanmerkel ik mee. Zo'n driehonderd padvinders en padvindsters, behc^nd tot N.P.V. en N.P.G. het Schotse Vendel, de Tono-groep en de Havo-groep zullen, straks plezier beleven van dit nieuwe troephuis, dat werkelijk ideaal mag worden genoemd. Lang hééft deze jeugd in de misère moe ten zitten, maar straks 2al ze er zich tegenover de groepen in an dere middelgrote steden op kunnen beroemen een tehuis te hebben, ■waarvan het interieur zowel als de ligging volledig' afgestemd lijken op het karakter van de padvinderij. Want niet alleen binnen zal men z'n plezier om dit nieuwe bezit straks niet op kunnen, ook bulten zijn er nog wel enkele mogelijkhe den, Zo is er achter de boerderij nog: een stuk grasland, waarvan met niet al teveel moeite 'n Prach tige kampeerplaats kan worden ge maakt. Zo wij hebben vernomen, zal men deze kans niet onbenut laten ook. Wellicht dat men kamperende gasten zal kunnen ontvangen. Verder zullen de groepen de be schikking hebben over de naastge legen schuur, terwijl buiten na tuurlijk ook in de kleine boom gaard voor en terzijde van het woonhuis bij mooi weer verpozing kan worden gezocht. De jeugd zal op een gedenksteen in de gevel kennis kunnen nemen van de stich ting van de boerderij, die als volgt is omschreven: „De eerste steen geleegen door Thomas de Vette en Helena Jurgens. 16 April 1863." Omdat ook na het vertrek van de vakmensen er nog heel wat is op 2112 De gezondheids toestand van de passa gier gaat zienderogen achteruit: de koorts neemt toe en zo nu en dan raakt hij helemaal buiten bewustzijn. Wan neer Bill des namiddags juist de hut wil verla ten, waar de zieke ligt te ijlen, komt de man overeind. „Hé!" fluistert hij: „luister 's, matroos.. Zou je mijn brandkast willen openmaken? Ik zal je de lettercombina ties van het slot opge ven". Bill wil dat wel doen, maar wanneer hij na veel_ moeite de zware deur heeft geopend, deinst hü verschrikt ach teruit. Nee, geld bevindt zich niet in de brand kast. Maar wat dan wel? „Niets aanraken!" roept I de passagier met hese stem; „dat zou gevaarlijk i I kunnen 2ijn!" Maar Bill denkt er niet over dat I Het initiatief om de oude boerderij aan de Vijfsluizen, die door het verloren gaan ren de omliggende; gronden buiten be drijf kwam, te bestemmen als traephuis voor padvinders en padmntfstars, een heel ge lukkig idee worden genoemd. Het zou moeilijk zijn een betere op lossing voor de huisvesting van de georganiseerde jeugd te win den. Een kleine 300 georganiseerde jongens en meisjes zullen nu straks voorgoed onderdak zyn. Er zyn echter «op meer groepen die met hun huisvesting sukke len. IVdenken maar aan de groepen die nu nog in het St. Jficobsgiïsthuts aan de Hoogstraat ztjn ondergebracht, maar daaruit vandaag of morgen ook zullen moeten verdwijnen. fn Kethel worden =o nu en dan nog landerijen en boerde rijen onteigend in verband met de stadsuitbreiding. Vaak is het omdat er stadsbebouwmg voorin de plaats moet komen, maar mis schien kan er ook eenzelfde si tuatie omstaan als aan de Vijf- „tuizen. ttaar de boerderij zona er bezwaar kan blijven stcan. Ligt hier misschien met een oplossing voor die andere jeugdorganisa ties «- Nil is het er nog stil. maar niet lang sal he- meer duren of in de vrije uren zullen daar bij de Vtjfsluizen de vrolijke stemmen opklinken van eer. jeugd die in de padvinderij z'n drang naar ge zonde romantiek uitleeft ..Er zit sfeer in. te knappen in het padvin dershuis, heeft het Schotse Vendei heel de familie opgeroepen voor vrijwilh- gersarbeid op de vrije Zaterdag middagen. We hebben de indruk dat bij nadere kennismaking met „Vijfsluizen" de gevraagde hulp zo spontaan zal wc -den verleend dat men eer werkkn.chten teveel dan te weinig zal hebben. Naast die werkzaamheid zal echter ook nog wat geld moeten worden aange trokken. Omdat eigen werk altijd wei de meeste waardering en zorg ondervindt, heeft de leiding van het Schotse Vendel besloten de jongens de voorzieningen aan het troephuis zelf te laten verdienen. Er worden al plannen ontwikkeld voor cabaretvoorstellingen, film voorstellingen en een, tuinfeest aan de Vijfsluizen. Ook^hier zal echter de grote kring \-an familie en de vrienden nuttig werk kunnen doen. Wat men moet weten: Apothekers-nachtdienst: F. H. Backer, St. Liduinastr. 58. Bellen bij ongeval: G.G. en GD. Tuinlaan 89. Telefoon 69299. Tentoonstelling: 30 Januari16 Februari. Stede lijk Museum, da. 105, Zo. 2—5 uur: 100 Prenten van Wout v. Heusden. Films: Passage. Da. 2 en 8 uur, Za. en Zo. 2, 4.15, 7, 9.15 uur: De straat (18 jr.). Monopole. Da. 2, 7, 9 uur, Za. en Zo. 3, 5, 7, 9 uur: Tarzan en de Wazuri-diaman ten (14 jr.). Bijeenkomsten: 31 Januari. R.K. Volksbond, 8 u: Viering 5e lustrum Schied. Wa ter Scouts 31 .ianurri, Musis Sacrum. 8 u: Feestavond helpsters en colonne leden Rode Kruis. 31 Januari, Volksgebouw. 8 uur: Contactavond „Jonge Stryd". Burgerlijke Stand Geboren: Johaii G.. z. van J- G. v. d. Lubben en G. de Regt; Johan. z. van J. Marges en J. C. Tettelaar; Ma ria A. A., d. van H. W. Olsthoorn en A. P. M. Ru ijs; Adriana. d. van D. Kastelein en J. E. Roozendaal; levenl. kind van A. C. J. Westhuis en E. W, Vredenbregt, Met de tentoonstelling „100 Prenten van Wout van Heusden" heeft bet Stedelijk Museum aan de Hoogstraat stellig één van ï'n meest indrukwek kende manifestaties binnen, zijn muren. Dank zij de speurzin en het en thousiasme van conservator D. Schwagermann en de bereidwilligheid van onze stadgenoot, de heer St. de Vries uit de Lange Nieuwst raat, een toe gewijd verzamelaar van het werk van de Rotterdammer Wout van Heus- den. was het mogelijk deze expositie tn te richten. Ter gelegenheid van de opening beeft" de heer De Vries gisteravond in de aula van het museum een inleiding gehouden over leven en werk van Van Heirden. We hebben het nu ondertussen wel bekeken, het probleem van het ver- doolde meisje dat alleen in de stad ronddoolt, altijd het skchte vriend- je tegenkomt en met open armen het noodlot tegemoet gaat. Of de titel van de film nu is „Zij was zeven tien". ..Achter gesloten gordynen" of „De Straat", overal komen we het zelfde beeld, dezelfde techniek en ook dezelfde sfeer tegen. Misschien zijn er zielen die er een zekere beko ring in kunnen vinden, in deze ver halen van de ondergang, ons kan het slechts matig bekoren. Misschien komt hel ook omdat we niet zo heel zeker zijn van de eerlijke bedoelin gen var, de makers, ondanks hPt feit dat dezen, zoals bij ..De Straat" er een prekerige inleiding aan vooraf laten gaan. Om tot het verhaal te komen dat t.c.nv Donderdagmiddag in het Pas sage-theater is te zien: Een alleen staand meisje ontvlucht het pleeg- huis waar een drinkende tante en een nogal amoureuze oom haar uitbui ten. Hunkerend naar liefde et be scherming begeeft ie zich op het ge- j Van Heusden. zo begon de heer De i Vries, wilde al vroeg kunstenaar worden, maar aangezien het zijn i ouders ontbrak aan de middelen om i hem naar de Rotterdamse Academie te sturen, werd de jongen om toch i met verf te kunnen omgaan huis- schilder. Na een cursus in decoratie- vp kunst gevolgd te hebben, zag hij kans een avondcursus in beeldende kunsten te bezoeken, waar zijn leer meester Maasdijk aldra iets in Van Heusdens werk zag. Hit deze eerste periode is helaas weinig over, omdat de jonge kunstenaar de eens beschil derde doeken .opnieuw gebruikte Op ongeveer 25-jange leeftijd sloot "Van Heusden 2ieh op aandringen van Lode Seghers aan bij dc hthographie- klasse. De eerste litho, daterend van 1922 en op de huidige expositie aan wezig. frappeerde Van Hcusdens leermeesters reeds door de graphi- Sche feeling, die er uit bleek. Al spoe dig verried het graphische werk een vrijer omgaan met de vormen en na zijn reis naar Duitsland vertoonden zich bepaalde expressionistische trek ken. Toch bleef Van H. met zijn werk zeer bepaaldelijk een aparte plaats innemen. Volgende week, op Donderdag en Vrijdag gaat de Katholiekp Kring weer hei Vastenavondfeest vieren in Musis Sacrum. De avonden wor den verzorgd door het Pinguin- Cabaret. Nadat men reeds voor de Kunst kring optrad, brengt de Hoofdstad- Operette op Donderdag 12 Febru ari ook voor de Katholieke Kring nog eens „G'schichten aus dem Wienerwald". De belangstelling is zo groot dat nu reeds geen plaats meer beschikbaar is. Op Vrijdag 27 Februari komt Bernard Verhoeven, lid van Twee de Kamer en voorzitter van de Ka tholieke Culturele Federatie, ter gelegenheid van het eeuwfeest van de kerkelijke hiërarchie spreken over het onderwerp „De Katho- i lieke Emancipatie", pad in de stad die voor Voor Maart zun ook reeds twee avonden vastgesteld. De 12e Maart vertoont men in Musis Sacrum de kleurenfilm ..Tussen Indus Cn Gan_ ges" die werd vervaardigd door mr A. Hustinx mt Roermond, die pen reis van acht maanden door j India rn Pakistan ondernam Dei heer J. Dnrmnlcus houdt 24 Maait een lezing over de Vrijmetselarij. Behalve als graphicus heeft Van Heusden ook ais schilder bekendheid verworven. De sterke realistische wei king, die zijn eerste schilderwerk Totale uitvoer lager, maar: Meer drank naar dollar-gehied (Van onze correspondent) AMSTERDAM. Naar w(j ver nemen, is de waarde van de gehele Nederlandse gedistilleerduitvoer met dertien procent gedaald. Volgens door de Vakorganisatie Gedistilleer de Dranken afgegeten machtigingen had de export in 1952 (50,039 hl ad 50 Tc) namelOk een waarde van f 18.217.000, vergeleken met f 20.981.000 in 1951 (58.190 hl ad 50 Tc). Tengevolge van de Britse beperkingen op de Invoer is de ex port naar het sterlinggebied terug gelopen. Naar het doilargebied is echter een grotere hoeveelheid van het vaderlands product gegaan, het geen dus rr"»er dollars in de devie zenpot deed vloeien. Het "Westelijk halfrond nam zes tien procent meer af. het doilarge bied. zelfs achttien. De uitvoer naar dollarlanden is evenwel slechts acht procent (vorig jaar zes) van de to taal-export. De uitvoer naar het Westelijk halfrond vertegenwoor digde m het afgelopen jaar een waarde van 1.651.000 (3152 hl ad 50 Tc), vergeleken met 1.427.000 in 1951 (3095 hl). Voor rekening van het doilargebied kwam 2599 hl (2343) met een waarde van ƒ1.451.000 1.228 000), De export m ponden sterling is vanouds het belangrijkste, namelijk 42 T- (vorig jaar S3 van het totaal. De bezmni- gmgspolltiek deed de uitvoer in ponden met niet minder dan 32 afnemen De export naar Engeland. Noord-Ieriand en de Kr aal-eilanden bedroeg in totaal 4,158.jOü 6 813.0001. Naar Australië gmg slechts 114 hl. tegen vorig jaar ruim vijf maal zo veel (SG4 hl». De waarde van de uitvoer naar Nieuw-Zeeland vermin derde met bp na een derde: f 502.000 tegen 1.337 000- In totaal gmg naar het ster- Itnggobied 35.759 hl Nederlands gedistil leerd. tegen 24.033 hl in 1851: waarde f 7.5&3.000 11.192.000). Deze vermindering kon niet worden ge compenseerd door de in de aanhef ver melde stijging van de uitvoer naar het doilargebied en de verhoging van de ex port. bijvoorbeeld naar België met 23 T- en Indonesië met 21 Tc. In kringen van de gedistilleerd-expor teurs verwacht men. zolang de Import restricties In het sterünggebied voortdu ren. geen verbetering in het verloop van de Nederlandse gedistilleerdultvoer. (De bovenvermelde waarden syn „free on board"). Medische Zondagsdienst Van Zaterdagmiddag 1 uur tot Zondagavond 12 uur wordt de medi sche dienst waargenomen door de volgende artsen: L. H. Geerdes, Veenlantstraat 2. tel. 6835?; A. Hoo- gendijk, Tuinlaan 74. tel. 68785; F. J. kenmerkte, is evenwel bijna niet in I W. Beukers. B.K. Laan 76, te1.88ÓOL ïlin cranhicrrns trhmnmwn rinnrtro- ^7j -- vaarlyke meisjes als zy alleen maar schoeljes en verdachte huizen beschikbaar heeft Vol goede wil probeert re er iets van f maken, maar het gaat on herroepelijk mis als de fatale man haar weg kruist. Zelfs het huwelijk met een begrijpende jongen kan haar van die obsessie niet meer af helpen. 't Eind van de zang is een droeve klacht om alweer een ver loren meisje- De hoofdrollen van deze film %an Zweedse orighie worden vervuld door Maj—Britt Nilsson (uitstekend), Pe ter Lindgrer. en Keve Hjelm. Aan de Hoogstraat, in Monopole, trekt Lex Barker—Tarzan er met zijn Jane (Dorothy Hart) op uit, ver gezeld van twee blanken die voor Engeland diamanten komen halen in het oerwoud, 't Is weer het oude liedje met de heren, ze beliegen en bedriegen onze edele vriend die zich onder de woudreuzen nog best thuis gevoelt V voelt al waar dat naar toe moet. De snode opzet van de „vrien den" komt uit, cr dreigt even een ontzettend gevaar, maar tenslotte komt toch alles weer zoals we het met elkaar graag zien en er is dan onk upon «pranlcjj» ««rUït OH? tlOTt wanneer we na enkele uren de Hoog- I straat weer betreden. zijn graphische scheppingen doorge drongen. Omstreeks 1940 legde Van H. zich toe op het schilderen van stillevens. Daarna g aakte hy onder j de invloed yan bet werk van Seghers, waarna hy zich tenslotte in surrea- listischc richting ontwikkelde. Was Van Heusdens werk tol om streeks 1947 vrywcl onbekend geble ven, teEen het einde van dat jaar gelukte het in Den Haag een tentoon stelling te houden van werk van de beeldhouwer Van Stuivenberg,* van Van Vlijmen en van Van Heusden. De uitermate afbrekende recensies leidden mirabilé dicta tot een expositie in Ammsterdam, waar Van H's werk wel gewaardeerd werd. Sindsdien is dc belangstelling ge groeid en heeft Van Heusden zowel bij particulieren als bij de overheid, erkenning gevonden. Hoewel de moderne kunst steeds abstracter wordt en derhalve voor de oningewijde steeds moeilijker te vat ten valt, kenmerkt zich Van Heus dens werk van de laatste jaren zich door een met volkomen abstract ka rakter. De heer De Vries venvees daarbij zijn gehoor naar de prenten getiteld: de blmde. de wandelaar en het geschonden aangezicht. Na tot slot gewezen te hebben op het belangwekkende van deze expo sitie. die rfe volledige ontwikkeling van een levend kunstenaar toont, verklaarde de heer De Vries de ten toonstelling voor geopend. De inlei ding werd omlijst door muziek van Mozart en Bcla Bartok ten gehore gebracht door een kamermuziek-en- semble. Tot besluit van de avond be zichtigden de aanwezigen onder lei ding van de ennservater D. Schwa- germann de expositie, die tot 16 Fe bruari zal duren. Geopend is apotheek M. M, Evers, Lange Haven 81. DAMCLUB „SCHIEDAM" De damclub „Schiedam 2" begon de competitie goed, door met 15—S van Ons Genoegen 2 te winnen, na een voorsprong van 12—0 te hebben gehad. De uitslagen van de onderlinge bordenwedstrijden luiden: W. VerhaalJ. v, Walsum 2—0; J. de Wild—J. Levering 1I; A. v. d. Moer—P. v. Noordennen 1—1; M. v. Noordennen—W. Heuvelman I—1; G. Baatsen—J. Ontnk 0—2; M. v. Galen -M. Coté 0-2. Ges.aagd voor het candidaatsexa» men Nederlands Recht mej. G J. Klein. Schiedam., INENTEN TEGEN POKKEN Op Dinsdag, 3 Februari 1953 des namiddags van 2 tot 3 uur bestaat gelegenheid tot kosteloze inenting te gen pokken in het gebouw van de G. G. cn GJ)„ Tuinlaan 80, Schiedam. Trouwboekjes der ouders of ge boortebewijzen der kinderen mede brengen. Haa^^e kinderrechter houdt Ie/in? Zoals wjj reeds eerder konden berichten, belegt de plaatselijke af- deling van de Ned. Ver. van Ex- Politieke Gevangenen en Voormalig Verzet Dinsdagavond een bijeen komst in Maison Westhuis aan de Warande. De Haagse kinderrechter mr C. F. H Huvsman. zelf lid van de Ned. Ver. van Ex-Politieke Ge vangenen. «preekt dan over het on derwerp: ..Kinderen die geen ouders hebben die hun goede nacht zeg gen". Deze interessante lezing van een bij uitstek deskundige, zal ook kunnen w--den bijgewoond^ door Juvpntute werkzaam zyn op het gebied van de kinderbescherming. KERKDIENSTEN Hervormde Gemeente. Grote Kerk 10 uur ds J. D. Smids.'S uur ds A. Hoff man. Dopen. Nieuwe Kerk. lo uur ds J. G. Jansen. 5 uur ds H. w. Hemmes. Westerkcrk. 9 en 10 30 uur ds J. Gras. Vredeskerk, 9 uur ds F. van der Grift. mes°OSkerke' 10'45 "Ur ds H* W* Hcm" Ved. Prot. Bond, kerkgebouw West- vpst, 10 30 uur ds J, B Schouivink. 7 30 uur ds J. B. Schouwink, Jeugddienst. Evan*. Luth, Gemeente, kerk Lange Niéuw-straat, 10 uur ds 3. van Leeuwen Oud-Katft. Kerk, kerk Dam, 10 uur: Hoogmis van Septuagesima. Maandag, uur v.m.: H. Mis van 's Heren opdracht m de tempel Chr. Gerrf. Gemeente, kerk Warande. 10 en 5 uur ds A. Zwiep. Ned. Herv. (Geref.) Evangelisatie, ge bouw Tivoli. 10 uur ds Tolsma. Den Haag, 4 uur ds Slok. Dordrecht. Chid-Geref. Gemeente. Geref Jeugd Ha\cn. 10 cn 5 uur ds F. Luyt- jcs. Leger des Heili amenkomst. 18.30 10 Girt era fond rierdp de R.K. lioc- kci/club „Spint"' feest m Musis Sacrum, Afs de onfHuchfe oor- iogsmisdadtgers trokken zeven le den van de Rotterdamsedijkper piA«f\óetjr naar ae Lange Haven, waar hun een warm onthaal ten deel vieU uur Heiligings- Open iuchtpr edi ting aan de Gerrit Verboonsttaat, 19 30 uur VerlossIngssamenkomst. Evan*. Gem. Kerkraal Broersvest 53, 10 en 7 uur de heer J". Segaar. Geref. Kerk (art. 31), k-rk Westvest 90- 8 en 5 uur C. Vonk. Chr. Geref, Gem., Volksgebouw Tuin laan 50, 10 cn 4 uur M. j; Middelkoop, Evangelliatie, geb. Broersvest, achter de molen, 10 uur: ere-dienst, 4 30 uur Dienst des Woords. Kerk van Jezus Christus van de Helli- een der Laatste Dagen. Lange Haven 59, 5 uur godsdienstoefening Gem. God*, „Pinkstergemeente", geb Astoria. Kethelstraat 4b, 10 uut de beer L Damel. Den Haag Geref, Kerk. Oosterkerk. 10 uur ds J Bylevelct. Kynsburg. 5 uur ds G. Brink man Planlagekerk. 10 uur ds J. J. van Wagenlngert. 5 uur ds J Byleveld Ju- lianakerk, 10 uur ds G Brinkman, 5 uur Kethel: 930 uur ds H H, Grosheide. H dam-Chariou: nam, 220 uur di J. J. van Wagemngen. Alcoholpercentage van jenever in het geding De economische politierechter te Rotterdam behandelde gisteren een mm of meer principiële zaak tegen een Schiedams distillateur, wiens jenever, volgens de keuringsdienst van waren een te laag alcoholper centage bevat zou hebben, althans niet dat percentage dat door verordening minimumslerkte jene ver wordt voorgeschreven. Zijn „Oude Jenever'' bleek bij afleve^ ring bij een temperatuur van 15 graden Celcius minder dan 35% zuivere aethyl-alcohol te bevatten. De keuringsdienst, de keuringsme thode van het wijnbcsluit toepas send, had tweo monsters met resp. 33.3 en 33.8 genoteerd. Volgens de methode van de wet van 1862. ge volgd door de Dienst Invoerrechten en Accijnzen, wat de jenever echter wel goed, daar hierbij rekening wordt gehouden met de tempera tuur van de jenever. De distilla teurs kunnen dus. zoals het nu het geval is. klem komen te zitten tus sen twee overheidsmethoden om het alcoholpercentage te bepalen. Na toelichtingen van deskundigen achtte de Officier toch de wijnbe- sluitmethode de beste en eiste f 25 boete. De politierechter verlaagde het bedrag in 2ijn vonnis tot f 10, De firmant zeide in hoger beroep te zullen gaan. Schiedammer onder scheiden Onze stadgenoot, de heei "W. ten Hooven, adjunct-directeur bij de N.V. Corn. Swarttouw's Stukadoorsmaat schappij te Rotterdam, is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje- Nassau. Communisten zullen een ..zwartboek" uitgeven over Masaryk WENEN Volgens het orgaan van de Tsjechoslo waakse communis tische jeugd „Mlada Fronta", zal de regering de volgende maand een „zwartboek" uitgeven, dat beoogt te bewijzen, dat de stichter-president van de Tsjechoslo waakse Repu bliek, MasaryK, een politiek volgde, die in strijd was met de belangen van de natie. TOKIO. De Japanse minister van Buitenlandse Zaken, Oka2aki, heeft bij het begin van de begro tingsdebatten in üe Rijksdag ver klaard. dat Japan niet neutraal zat blyven tegenover net communisme en dat het zich geleidelijk aan be wapent om zyn. verdediging te ver sterken. De theorieën over de vorming van een „derde macht" noemde hij „fantastisch" en „zelfbedrog", als men overweegt wat het communis me op het ogenblik in de wereld be tekent. Eerste-minister Josjida verklaarde, dat Japan zal trachten zijn Betrek kingen met de Verenigde Naties, in het bijzonder met de Verenigde Sta ten, te versterken. Onderzoek naar brand op „Qucen Elizabeth" SOUTHAMPTON. Reclier- cbeurs hebben Vrijdag het onder zoek naar dc brand op het Britse passagiersschip „Queen Elizabeth", dat in Southampton in dok ligt, afgesloten. Zij hebben meer dan 1.100 arbeiders en leden van de bemanning, die aan 't schip werk ten, ondervraagd. Resten van dg hut, die Woensdag uitbrandde, en stukken poetskatoen uit een an dere hut, waarin Donderdagavond opnieuw een brandje ontstond, worden onderzocht. Vrijdag is de Engelse recherche nog ontboden om een onderzoek in ie stellen aan boord van het vlieg kampschip „Warrior" te Deven- port. nadat ontdekt was dat een electriciteitskabe! was beschadigd. De Engelse admiraliteit heeft ver klaard, dat hoewel er een onder zoek ingesteld wordt, men niet ze ker weet of dc schade aan de ka bel aan sabotage of aan toevallige omstandigheden te wijten is- NEW DELHI India en In donesië hebben Vrijdag een over eenkomst getekend „om de handel op alle mogelijke manieren te be vorderen en uit te breiden". SCHIEDAM Kiest een bril die U staat, dus,. W Mr. Opticien. ST. LIDUINASTR. 1 TEL. 67649 SCHIEDAM 2.per week REMBRANDTLAAN 64 TEL. 69512 JAPON chem. reinigen 3.— VERVEN" donker blauw of zwart 6.— MANTELS diepzwart verven Tj— PULLOVERS, VESTEN, PANTALONS, donkerblauw of zwart verven 3.3b COSTUUMS chem. reinigen4.— Alle goederen in enkele dagen gereed. Stoomverrery SINGEL 142—150 TEL. 69929 GRATIS HALEN EN BEZORGEN. GEVRAAGD voor spoedige indiensttreding een prima Tevens gevraagd voor de afdeling Solex een (mnl.) Leeft. 18 jaar en een leeftijd Z: 13 jaar. Sollicitaties uitsluitend schriftetijk aan; AUTOMOBIELBEDRIJF UNIQUE. B.K. Laan 2 Schiedam Te koop: prima merkr ij wie len. M. Leyie. Zwammer- damsinge! hoek Halleystraat Ook op conditie. Permanent-wavé v.a. 8 watergolven 2.~: model- knippen 1.Haar\ erven in alle «ewenric v'fnrcn ..Maison Modern", Jac van Ka Ik er. Hoogstraat 53 Schie dam, tel. 69750. Het vertrouwdste adres voor trimmen en scheren is en bluft le Srhied. Honden Fadh. v. d. Steen, Hoogstr. 76 Tel. 66017 De man met 20 jaar practijkervaring Voor feestjes, bruiloften vergaderingen en vcrenl elmryavonrien natuur:uk cf" nieuwe zaal van VVim de Ruiter. Broei-sveld 55 Vraagt conrfitips Te koon aanaeb in zeer .-laat tdm3e nindrr- uagen (Engels model. ki<Mir blauwi Stadhouderslaan 47, Schiedam. Gaat V met vacantie? Ver trouw Uw dier dan toe aan de bekende dierenvriend met de modernste bewaar plaats, want ook Uw dier heeft recht op goede ver zorging ie Schied. Honden. R-dh. Hoogstraat 76. Tel. 66017 De man met 20 jaar practijkervaring. Geslepen legplaten voor Uw meubelen. etalages etc., loyert tegen concurtende prijzen van Katwiik's Glas- handel. Lange Kerkstraat 38 Tel. 68735, het oudste adres. Verkoopontwikkeling aan- gebnden zonder resultaat, geen kosten, door middel van postbus 132. Schiedam. Vr:|bli|vnd te ontbieden. CnmpMe kamers vanaf f 347 50. 4 club les gotisch met tifej vanaf 260—, "ookfp uteui's ctiiiiol f 72 50, iidaroTauiPinl i 39 50 mo dern dre«mr f 147 50 H J. S'cn'Irr "'j t Frank! straat '9. Tel. 69974.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1953 | | pagina 1