liet water liep OVER de dijken Puistjes; DEZE WERELD Grens van de risico s zeer moeilijk te bepalen Afsluiting zeegaten roept geweldige problemen op QBILIJKHEDEN? eaaBSBO; Wij gèihnraad Bil Ex-echtgenote kan beslag laten leggen op loon WihcX» Mn. A Nadere mededelingen over faciliteiten van fiscus voor giften „W eet-wei-man" zegt medewerking met Avro op besmeVivr.ü in de noodgebieden tEenheid: geen holle frase In koude oorlog van defensief naar offensief West-Europa niet zeer volgzaam Worsteling om EDG duurt voort Zaterdag 7 Februari 1953 (Van een onzer redacteuren) De dijken waren niet hoog genoeg. Dat weten we nu allemaal. erscheidene deskundigen hebben in de afgelopen week dit als hun mening gegeven; hoofdingenieur van de Rijkswater staat Dr Ir J. van Veen heeft het verklaard in zijn uiteenzetting aan buitenlandse diplomaten; en wie er aan mocht twijfelen moet er ,.De Waarheid" maar eens op nalezen daarin staat dag aan dag in tal van variaties, dat de regering liever dijken had moeten houwen in plaats van een leger. Hoe hoog hadden die dijken dan moeten zjjn? Mag men de kans van eens in de 350 jaar op een stormvloed als deze lopen, of moet ieder risico worden uitgesloten? Moet men dan ook dc kans van eens in de 1000 jaar op een nog hogere waterstand uitsluiten? En de kans van eens in de 2000 jaar? En de kans dat half Nederland onder water verdwijnt? Want begrijp goed; eens in de 1000 jaar dat is elk jaar een duizendste kans. Dat betekent, dat het morgen ge beuren kan! bekleding kan het doorweken van de grond wat langer tegenhouden, maar toch nooit geheel voorkomen. Er kan alleen tijd mee worden ge wonnen, wat soms inderdaad al veel gewonnen is. We hebben het een bij uitstek deskundige op waterstaatsgebied gevraagd waarop baseren de in genieurs hun berekeningen? Hoe komen zij tot een bepaalde dijk- hoogte? Neem, zei deze. hei geval van de afsluiting der Zuiderzee. Het denk beeld dat men zich indertijd nauw keurig rekenschap heeft kunnen geven van de maximale hoogte der bij de Afsluitdijk te verwachten storm-vloeden. berust op een misverstand. Een commissie onder prof. Lorentz heeft nagegaan hoe veel hoger de stormvloédstanden aan de berekende bij de Afsluit dijk konden worden. De bergings- kom, die de Zuiderzee vormde, zou wegvallen. Het uit de Noord zee en de Waddenzee opgestuwde water zou bij de Afsluitdijk worden tegengehouden. Hieruit was een bepaalde verhoging van de water stand te berekenen, uitgaande van waarnemingen bij enige vroegere hoge stormvloeden. Déze verhoging, opgeteld bij de hoogst bekende stprmvloedstanden gaf de te ver wachten hoogste standen vóór de Afsluitdijk en in de omgeving daar van. Hoe nu? Tijdvak te kort Maar voldoende nauwkeurige waarnemingen, waarop een kansbe rekening over een tijdvak van eni ge eeuwen kan worden gebaseerd, zifa eigenlijk alleen over de laatste anderhalve eeuw voorhanden. De voornaamste factor, die Langs onze kusten de waterhoogte bij storm vloed bepaalt is de meteorologische gesteldheid boven de Noordzee en het aangrenzende deel van de At lantische Oceaan, gedurende een pe- r.ode vsoi meestal enige dagen. Nu zijn er in die weersgesteldheid al lerlei mogelijkheden:" windrichting, windkracht en de duur van een storm zijn van Invloed. Al die mo gelijkheden kunren gecombineerd worden met de astronomische fac toren die het getij in het bijzon der springtij bepalen. Dan is voor het gebied van de benedenri vieren de stand var. Rijn, Maas en Schelde van belang. Enige maan den geleden bijvoorbeeld was de stand van de Rijn aanmerkelijk ho ger dan nu. Voor de berekening van de kan sen op zeldzaam hoge standen, die bijv. eenmaal in een paar eeuwen zijn te verwachten, is men dus aan- j gewezen o-p waarnemingen uit het I verleden, en dit materiaal van WerklOZGnUltiC^nngGTl nauwkeurige waarnemingen Hoe moet het nu verder, was onze volgende vraag. Wordt het, zoals velen vrezen, een kwestie van jaren? Zullen de dijken, die nu in het 'water liggen, volkomen ver nield zijn als tegen het voorjaar met het herstel kan worden begon nen? Of xnoet men liever denken aan een radicale oplossing door het afsluiten van de zeearmen? Het behoeft zeker geen jaren te duren, kregen \ve ten antwoord. Hoe kleiner de polder, hoe sneller de drooglegging kan verlopen. Het in- en uitstromen van het water bij eb en vloed is een van dc grootste moeilijkheden voor het dichten van de gaten. Bij kleinere gebieden, als Zuid- en Noord-Be veland, Thoien en Sint Philipsland. zijn deze watermassa's niet zo groot, dat men deze eilanden niet voor de winter kan hebben herwonnen. Minder eenvoudig is het een voorspelling tc doen voor Schouwen- Dniveland en Gceree-Overflakkee. Daar zullen de eb- en vloedstromin- gen sterker 2yn: men zal er wel licht een andere werkwijze moeten volgen. Wanneer verder in het voorjaar de waterstanden lager zijn, kan men deze eilanden mis schien poldersgewijs op de zee her overen. Vooral op Duiveland zijn veel polders met binnendijken. Het is denkbaar, dat die binnendijken straks boven het va ter gaan uitste ken, misschien moeten 2e hier en j daar wat worden opgehoogd, cn dan i kan men polder na polder droog leggen. Zo kan de ene polder aan de andere worden geregen tot een steeds groter wordend eiland. Deze methode zou het voordeel bieden, dat men minder sterke stromen te overwinnen heeft dan wanneer men zou trachten onmiddellijk de bui tenste dyken te dichten. Voor gebrek aan materieel be hoeft waarschijnlijk niet gevreesd te worden. De Zuiderzeewerken be schikker. over veel baggermaterieel. Eer, tegenslag is. dat het rijshout, dat men voor herstel van dijken zo bitter nodig heeft, in hoofdzaak uit de omgeving van de Merwcde, on der andere de Biesbos komt. Daar lagen ook de grootste voorraden opgeslagen, en de vrees is gewet tigd, dat deze voorraden verloren zijn gegaan. Nu werkt men in hei lisselmeer wel met asf a It zink stuk ken. waarvoor een schip van een speciale inrichting is voorzien, maai dit is voor gebruik op kleinere schaal minder geschikt. Gelukkig zijn er ook daar voorraden van rijs hout. zodat misschien geen vertra ging behoeft te ontstaan wanneer het weer zich eenmaal beter gaat lenen voor herstel werk. De dijken, die nu in het water liggen, kunnen van binnen natuur lijk nog door de golfslag aangevre ten worden, maar zeer grote schade behoeft men niet te vrezen, nu een maal het water aan beide zijden staat en de eenzijdige waterdruk is vervallen. Tweede Afsluitdijk De mogelijkheid van afdamming van de benedenrivieren wordt al geruime tijd bestudeerd. Dit middel lijkt aanlokkelijk, want het zou niet alleen een beveiliging tegen storm vloeden kunnen opleveren: het binnendringen van het zout zou eveneens worden tegengegaan en men zou een zoetwaterbekken vor men, dat de landbouwgronden voer verzilting kon behoeden. Het af dammen van de Brielse Maas kan als eerste stap in die richting wor den beschouwd. Verschillende oplossingen, met hun consequenties op meer dan een gebied, worden overwogen. Het verst gaat wel het denkbeeld om tussen Walcheren en de mond van de Waterweg een ..gladde kust" te maken, door afdamming van Öos- terschelde. Brouwershavense Gat en Haringvliet. Maar laat men zich dit niet te simpel voorstellen. De afsluiting van de Zuiderzee, die terecht als een grote prestatie wordt beschouwd, ts een klein werk vergeleken met de afsluiting van deze drie zeegaten. By elk gety passeert de monden van deze drie een hoeveelheid vloed- en eb wat er, die ongeveer het veertigvoud is van. die waarmee men te doen had bij de afsluiting van de Zuiderzee. Dan zouden deze dammen over grote lengte in zeer diep water op de stormstreek komen te liggen, aan open zee*, veel ongunstiger dus dan bij de door dc Waddeneilanden be schermde Afsluitdijk. Dit technisch al zeer moeilijk op te lossen pro bleem wordt dan nog verzwaard door de onderlinge afhankelijkheid van de stromingen in de drie zee gaten. U begrijpt wel, zo besloot onze zegsman, dat eerst een grondige studie antwoord kan geven op de vraag hoe dit alles tot stand kan worden gebracht. Daarbij moet dan blijken, of de aan dit plan verbon den blijvende voordelen opwegen tegen de kosten en risico's, die meekomen aan de uitvoering en instandhouding daarvan, ófwel dat men de voorkeur moet geven aan een minder vergaand plan. dat de mogelijkheden voor de toekomst niet in de weg staat en zelfs latere uitvoering van een groter plan zou vergemakkelijken. Advertentie LM.) Zuiver en ontsmet 'uw huid met de hei- idervJoetbareD.D.D. De Jeuk bedaart, de ziektekiemen worden gedood en de huid geneest. GENEESMIDDR TEGEN HUIDAANDOENINGEN DEN HAAG. Het ministerie van Financiën, heeft nader bekend ge maakt, dat de giften in geld aan het Nationaal Rampenfonds, welke inge volge een besluit van de regering tot elk bedrag van het inkomen of de vinst mogen worden afgetrokken, ten laste komen van het inkomen of de winst over het jaar 1953. Tenzij een belastingplichtige bij zijn aan gifte over het jaar 1952 het schrifte lijk verzoek doet om de gift van het inkomen of winst over 1952 te mogen aftrekken. Het vorenstaande geldt eveneens voor goederen, die uit bedrijfsvoor raden ten behoeve van watersnood slachtoffers worden afgestaan. Verder is bepaald, dat bedragen, die ten behoeve van het Nationaal Rampenfonds van het loon worden afgestaan (waaronder begrepen loon uit overwerk), niet alleen voor de heffing van de loonbelasting, maar ook voor de heffing van de vereve- ningsheffing buiten aanmerking wor den gelaten. „Ik ben gescheiden", schrijft ons een ahonné. „De rechter veroordeelde mü wekelijks een bepaald bedrag voor levensonderhoud aan mijn vroegere echtgenote uit te betalen. Door allerlei omstandigheden ben ik daarmee in gebreke gebleven. Nu heeft mijn vroegere echtgenote beslag laten leggen op mijn gehele loon, voor het achterstallige bedrag. Ik dacht dat zoiets verboden was. Men mag toch zo maar niet iemands gehele loon inpikken? Kunt U mij hierover inlichten?" Het beslag van de vroegere echt- van beslag tc beperken, willen voor- genole van onze abonné is volko- i komen, dat de arbeider niet meer men rechtsgeldig. Toch slaat dezein zijn allernoodzakelijkst levens vraagsteller de plank niet zo heel ver j onderhoud zou kunnen voorzien. jerdronken huize water, watêr en nogeens water... Het is lang niet het meesi iter, een paar.kale bomen, water, 1 zen eest dramatische beeld van de overstromingsramp, dat Henk de Vos in deze tekening vastlegde. Het is hier nu heel stil géworden, het levert is geweken, onder 0} over het water. Het enige, dat beweegt, zijn dc golfjes van de nieuwe zee en dc wolken in dc lucht. En dat dit een stukje van Bruinissc is, doet, er ook eigen lijk heel weinig toe. Maar vermenigvuldig dit partje noodgebied, deze ondergelopen huizen, deze onzichtbare, weggespoelde wegen en vooral dit vele water, met tien- of vijftienduizend. Want zó groot is 'net land, dat bezweek voor de kracht van de natuur. mis als hij meent, dat arbeidsloon geheel of gedeeltelijk gevrijwaard is van beslag. Dit geval is n.l. een uitzondering op de regel. Volgens de wet op de arbeidsovereenkomst is, indien het loon f 10 per dag of min der bedraagt, beslag over het alge meen sleehts tot een vijfde ge deelte van het loon toegelaten. Be draagt het loon méér dan f 10 per dag. dan is beslag op het meerdere geheel vrij, maar over .de eerste f 10 per dag ook slechts toegelaten tot een vijfde- Het komt er dus op neer, dat bij een loon van meer dan f 10 per dag in ieder geval f 8 per dag buiten het beslag blijft. Voor de berekening van het dagloon wordt de week op zes en de maand op 25 dagen ge steld. Een uitzondering op deze regel is echter gemaakt "voor het geval, dat het beslag dient tot verhaal van onderhoud, waarop degene, te wiens behoeve het beslag wordt gelegd, volgens de wet aanspraak heeft, In dat geval mag op het gehele loon beslag worden gelegd. Deze uitzondering is begrijpelijk. De wet gever heeft, door de mogelijkheid- Maar wanneer het beslag dient om in het noodzakelijk levenson- onderhoud van een ander te voor zien. dan is er geen reden meer om het levensonderhoud van de schuldenaar (hier dus de arbeider) te waarborgen ten koste van het levensonderhoud van de schuldeiser. In de praktkijk zal een schuld eiser er niet gauw toe overgaan het gehele loon in beslag te nemen, omdat hij het daardoor de schulde naar onmogelijk zal maken zich in het leven te houden en geld te ver dienen. De maatregel zou dus ten slotte in het nadeel van de schuld eiser zelf zijn. Bijna iedere advo caat zal daarom, als de goede wil van de schuldenaaar blijkt, wel be reid zijn een betalingsregeling te treffen, waarbij het de schuldenaar mogelijk blijft, in het allernoodza kelijkste te voorzien. Wij raden dus onze abonné aan zich in verbinding te stellen met de advocaat van ie tegenpartij en deze te verzoeken een betalingsregeling toe tc- staan. Mejuffrouw M. S. schrijft het volgen de: „Ik ben dienstmeisje en heb per ongeluk een. paar kopjes van mevrouw gebroken. Mevrouw wenst de schade op mijn loon te verhalen. Mag zij dat qocn?" Antwoord: Het is een veel voorko mende misvatting dat de arbeider, ciie zijn werkgever schade berokkend Heeft niet verplicht zou zijn die schade te vergoeden De arbeider is wel degelijk verplicht de schade tc vergoeden. "Ech ter ook niet meer dan de schade, d.w.z. dat iemand, die een voorwerp bescha digt of wegmaakt, dat enige jaren oud is, de waarde van dat voorwerp op het moment van de beschadiging of het wegraken, zal moeten vergoeden, dorh niet de waarde van het nieuwe voor werp. dat er voor in de plaats komt. De wet bepaalt verder dat bij iedere loonbetaling t'lkens ten hoogste twee vijfde gedeelte van het loon als schade vergoeding mag worden ingehouden. DEN HAAG De Woet-wel-man" (ook bekend als de „antwoord-man") en de redacteur van het Avro-pro- g ram ma ..Ik weet, ik weet waf. u niet weet", hebben het volgende telegram aan het bestuur van de AVRO ge zonden: „Door betreurenswaardige houding voorzitter AVRO inzake gedragslijn in huidige nationale noodtoestand zijn wij genoodzaakt met ingang van heden alle werkzaamheden voor de rubriek „Ik weet. ik weet. wat u niet weet" te beëindigen" Beide heren waren als free-lances" aan de AVRO verbonden. Tracht de motor niet in bewegi te brengen en verplaats ook ^eest voorzichtig met auto's, die lang in het water hebben gestaan DEN HAAG. De KNAC geeft het volgende advie; aan de eige naars van personenauto's in het ge troffen gebied, welke geheel of ge deeltelijk in het water hebben ge staan: veging k het voertuig niet. indien zulks strikt noodzakelijk is. Verwijder het water voor zover mogelijk. Tap met name motorcarter, versnellings bak en achterbrug af. Maak ge bruik van de roestweren.de midde len, die de smeerolie maatschap pijen in het getrofien gebied leve ren. Doch houd er niettemin reke ning mee, dat het mechanisch ge deelte van een verdronken automo biel in zeer vérgaande mate gede monteerd e technisch verzorgd moet worden, voordat de wagen, weer rijklaar zal zijn. (Advertentie LM.) eer per tia feite ontoereikend. Ongekende hoogte De Witerhoegten. die bij de jong ste stormramp In het zuidwestelijk deel van ons land zijn gemeten, ko men xó ver uit boven de van vroe ger bekende hoogste standen, dat hier inderdaad kan worden gespro ken van een zeer zeldzaam voorko mende stormvloed. Zo was in Rot terdam de stand 44 cm hoger dan de tot nn toe bekende hoogste stand. In Lage Zwalnwe was het verschil 3" en In Teraruzcn zelfs 73 cm. En toch heeft waarschijnlijk niet alleen deze excessief hoge stand tot de ramp geleid. De zware golfslag joeg het water over de dijkkruinen. Wanneer dat langere tijd duurt doorweekt de dijk aan de achter zijde, en op een gegeven ogenblik valt plotseling aan die achterkant een grote schelp grond uit het dijk- lichaam. Dit proces moet de door braken hebben ingeleid. Bij velen heerst de mening, dat de kracht van de overslaande golven de dij ken van de landzijde uit hebben uitgehold. Dit is dus niet het geval. De opvatting, dat men er zou zijn met een bekleding van de dijken aan de binnenkant, moet dan ook van de hand. gewezen worden. Zo'n DEN HAAG. Het Algemeen "Werk- loosheidsfonds heeft aan besturen der bedrijfsverenigingen verzocht, zoveel mogelijk met de verstrekking van uitkeringen ingevolge de werk loosheidswet aan-de bewoners van de overstroomde gebieden en aan werk lozen, die daar hulp bieden, door te gaan. In geval postwissels c.d. onbe- ste-lbaar terugkomen, dient opgave te worden gedaan aan de Sociaie Ver zekeringsraad. die inlichtingen om trent de betrokkenen zal inwinnen. B;j nieuw ontstane werkloosheidyge- vallen kan men in het algemeen af gaan op de opgaven der betrokkenen. Tegen onjuiste opgaven zal streng worden, opgetreden. Werklozen die zonder loon in de noodgebieden hulp verlenen, kan men als werkloos in de zin der wet blijven beschouwen met kost of klei ne verstrekkingen hoeft geen reke ning te worden gehouden. In geval loon wordt genoten, dat lager is dan de uitkering kan dit loon tót het be drag der uitkering worden aange vuld. Werklozen die van nu af aan nog in de noodgebieden zonder loon gaan werken, kunnen alleen dan hun uitkering behouden als zij door een gewestelijk arbeidsbureau in geor ganiseerd verband bemiddeld zijn. Peking in ieder geval rekening te Zowel in het Britse Lagerhuis als houden met eventuele nationalisti- in vrijwel de gehele West-Europese sche raids tegen het vasteland van pers is uiting gegeven aan de vrees, China, dus tot versterking van de dat Moskou dé Amerikanen in het Chinese kusten. Het is ook moge- Verre Oosten wel eens in een posi- lijk, dat de Chinezen daartoe mili- tie zou kunnen manoeuvreren, die DE nationale ramp, die over ons land is gekomen, heeft, begrijpelijker- wijs, de aandacht der Nederlanders zozeer op de eigen zorgen gericht, dat er maar weinig belangstelling kon bestaan voor hetgeen buiten onze gren zen gebeurde. Een uitzondering in dit opzicht vormden Engeland en België, beide getroffen door een catastrofe, slechts in omvang verschillend van die, welke over Nederland kwam. Van de gevoelens van medeleven, gelouterd door eigen leed. die ons volk tegenover de Britse en Belgische vrienden bezielen, getuigde minister-president dr Drees in be wogen woorden in zijn rede in de Tweede Kamer. Een verdere uitzonde ring kan worden gemaakt ten aanzien van de ontelbare hulpacties, die de vrije wereld te onzen behoeve ondernam; zij vervullen ons volk met diepe dankbaarheid en hebben het ervan overtuigd, dat de eenheid van het Wes ten meer. veel meer dan een holle frase is. En in dit opzicht zijn de kleine, naamloze gestes, zoals die van de Franse arbeider, die enkele honderden francs op de Nederlandse ambassade kwam brengen, misschien nog spre kender en ontroerender dan de grote, van staatswege gegeven bijstand, waarin dc Amerikanen opnieuw op even royale als doelmatige wijze voor gingen. INTUSSEN, 't leven gaat door en de emoties, welke ons nu nog be vangen houden, mogen niet te lang verhinderen, dat. de blik wijder wordt gespreid, dan in de afgelo pen dagen geschiedde. Met name is he^ nodig, zich bezig te houden met de nieuwe richting, welke de Ame rikaanse politiek, onder leiding van slagen. In het kort kan men zeg gen, dat Washington doende is in de koude oorlog van de verdedi ging tot de aanval over te gaan. Onverwacht komt dit niet. Reeds tijdens zijn verkiezingscampagne hadden Eisenhower en zijn adviseur voor buitenlandse aangelegenheden, de huidige minister van Buiten landse Zaken. Dulles, duidelijk ge- HET HERSTEL van. de dijken is begonnen. Deze kaart gee/t een samenT;atting ran de feiten. die Ir A. G. Maria, directeur-generaal ran Rijksicaterstaat, op een pers conferentie mededeelde. T Gr/mafyttf tyAtr».,*»* *Ie>/+n»cS 777? Dulwtaad-^5^,57 HET HERSTEL VAN DE H DIJKEN IS BEGONNEN de regermg-Eisenhower, heeft inge- maa}ttf dat zy Trumans politiek van „containment" het bieden van weerstand in gevallen van klaar blijkelijke communistische agressie en het opbouwen van kracht, die Moskou van verdere pogingen tot machtsuitbreiding zou moeten af houden wilden vervangen door een politiek van terugdringing van het communisme. Een verrassing kan de „State of the Union"-boodsch3p, die Eisenho wer in het begin van de week tot het Congres richtte en die op ver schillende punten van een krach tiger buitenlandse politiek gewaag de, daarom zeker niet worden ge noemd. Drie belangrijke passages hield deze boodschap in: 1. De regering-Eisenhower erkent geen geheim meer zijn, werden in het bijzonder van republikeinse zij de reeds jaren gehekeld. Zij gaven de Russen, in ruil voor hun deel neming aan de oorlog tc-gen Japan, de vrije hand in Oost-Europa en de beschikking over Zuid-Sasjalin en de Koerillen. Welk gebruik Moskou van de in Oost-Europa gegeven armslag maakte, weet men: Polen. Tsjechoslowakije. Hongarije, Roeme nië, Bulgarije en nu ook Oost- Duitsland werden tot satellieten ge degradeerd. Natuurtijk betreurde ook de Amerikaanse Democratische Partij deze gang van zaken diep. maar zij kon moeilijk een overeen komst desavoueren, die door Roo sevelt was getekend. Voor de republikeinen bestond deze gevoelsoverweging niet <?ri dus kon Eisenhower doen, wat Truman taire krachten in Korea en aan de grenzen van Indo-China zullen moe ten vrijmaken. Minder aannemelijk schijnt daar entegen de Amerikaanse verwach ting, dat de heractivering van Tsjang's strijdkrachten het in Chi na potentieel aanwezige verzet te gen het communisme zou kunnen aanmoedigen slechts weinige 1 jAT het West-Europa nog schort Chinezen zullen in Tsjang Kai-tsjek *-J aan de militaire kracht, nodig nog een bevrijder willen zien. Maar om zijn bijdrage te leveren aan Ven dit neemt niet weg. dat het besluit poging, de Sowjets te dwingen al van Eisenhower zeker enige voor- hun kaarten op tafel te leggen, zien de delen heeft cn misschien zal kun- Amerikanen wel in. Daarom ook nen bijdragen tot de door de Ame* hun besluit, druk op de Europese rjkanen zo vurig gewenste oplos- gealtieerden uit te oefenen, teneinde sing in Korea. 4-~- ;--r - het hun onmogelijk zou maken, West-Europa verder in voldoende mate bij te staan bij de opbouw der defensie. En in ons werelddeel voelt men zich. ongetwijfeld met recht, beslist nog niet krachtig genoeg om een agressievere Amerikaanse koers togen het Sowj et-imperium lucht hartig te kunnen volgen. De vraag is echter, of deze voor delen op we een tegen de minstens even duidelijke nadelen en risico's. Om cén ding te noemen: Tsjan. tot een snellere totstandkoming van een Europees Leger met Duitse troepen! te komen. Als stok acn- tcr de deur gebruiken zij daarbij het dreigement van een herziening wm ven oing ie noemen; ïsjangs strijdkrachten, hoezeer ook door de ^er hulpverlening: in de toekomst Amerikanen versterkt, zijn veel te gering om ook <1111 vcci lc zouden ze er wellicht toe overgaan, maar mei enige hoogte van hun gitten in over- eenstemming te brengen met de be reidwilligheid van de ontvanger, aan hun wensen te voldoen. Dulles, nieuwe ecteur van het Amerikaanse bu reau voor de wederzijdse beveili ging (M.S.A.), is deze week de Westeuropese hoofdsteden afgereisd om de regeringen daar persoonlijk in kennis te stéllen van de nieuwe Amerikaanse inzichten en verlan gens. En tevens heeft hij deze gele genheid gebruikt, om de hier kans op succes, een offensief tegen het China van Mao Tse-toeng te kunnen beginnen, maar wat, indien Tsjang zich toch in een dergelijk vergezeld van Stassen, di avontuur stort? Hij kan er op spe- Am"'1 tuieren, dat de Amerikanen hem te hulp zullen schieten, indien hij in nood zou komen te verkeren. Eisenhower zou het zich moeilijk kunnen veroorloven Tsjang te la ten afslachten, na hem eerst te hebben aangemoedigd. Maar dit zou een uitbreiding van de oorlog be- tekenen in een eebied waar deze gaande ongerustheid omtrent. Ame- door het Westen het minst gewenst :'fca s militaire bedoelingen m het dcior het Westen het minst gewenst kan zijn. Een zodanige uitbreiding van de strijd dreigt ook op andere wijze. De deneutralisering van Formosa is •-•c ututundiiOL'tiii); Vein i utmuhiJ I» T3_-;_ een tweesnijdend zwaard; schenkt nl.T..!, Verre Oosten wat tot bedaren brengen. Voor een deel schijnt dit hem ook te zijn gelukt, te oordelen naar de reacties in Londen en zij Tsjang de mogelijkheid tot her- ontketening van de Chinese bur geroorlog. zij opent tevens de weg tot een communistische aanval op Formosa. En wanneer dat gebeurt, moet de Amerikaanse zevende vloot toch in actie komen, want Formosa is een vuistpand. dat de Amerika nen, zolang de koude oorlog voort- ILUjI XiKtliuU VL Lim.ll«Vat X i LiIIla.1 j feitje air™" JET sloten ligt in tje geheime clausules van de overeenkomst van Jalta. 2. De neutralisering van Formosa wordt beëindigd; de Amerikaanse zevende vloot welke enerzijds moest verhinderen. dat communistisch Chïr.a een aanval ondernam op Tsjang Kai-tsjek's nationalistische toestand verandert daardoor echter niets: de Russen zullen nu heus niet de vrijheid aan de satellietsta ten hergeven en Zuid-Sasjalin en de Koerillen aan de Japanners te rugschenken. Hoogstens heeft de re- gering-Eisenhnwer zich de juridi sche mogelijkheid geschapen tot on- strijdkrachten op Formosa, maar dcnteunïnit' van eventuele anderzijds net Chinese continent te- heids bewegi neen in de satellieflan- gen overvallen van Formosa uit den. En misschien ook brengt deze °P Korea, wijst in elk geval niet Londen hebben opgedaaan. De, ook De Amerikanen rekenen ei- klaar- ijkclijk op, dat optreden Moskou en Peking schikkelijker zal maken. Maar dat kan een uiterst gevaarlijke vergis sing zijn het feit. dat Peking nu nog eens is komen aanzetten met een opgewarmd Russisch, reeds door de V.N.-Assemblee verworpen, voor stel tot een staken van het vuren Overigens zal hem in Rome, Bonn en de Benelux-hoofdsteden zijn ver zekerd, dat men daar vervuld is van alle mogelijke oereidwilligheid ten aanzien van een'snelle rectifica tie van de Europese Defensie Ge meenschap. In Den Haag. waar Dul les heden vertoeft, zal men hem echter bovendien te kennen heb ben gegeven, dat Nederlands ver mogen om zijn verplichtingen in het kader van de N.A.T.O. na te ko men. belangrijk is verm de gevolgen van de overstromings ramp. Viër dagen voor de catastrofe hadden wij nog medegedeeld, dat Nederland geen economische hulp meer behoefde Onaangenamer ervaringen, van politiek standpunt bekeken natuur lijk. moet Dulles echter in Parijs en moest beschermen, is van deze ta ken ontheven. 3. Op West-Europa zal druk wor den uitgeoefend om de Europese geallieerden te bewegen tot het be trachten van meer spoed bij de tot- «sfnndbren^inv van het Et ironene i#»- ger. \f AN genoemde drie besluiten is v 't eerste vooral voor binnenlands stap een zeker element van onbe rekenbaarheid in de Amerikaanse politiek, die epn voordeel kan be tekenen op Trumans nauwkeurig uitgestippelde koers, waarop het ook voor Moskou gemakkelijk varen was V EEL sterker is 't tegen Moskou en Peking gerichte Verwarring- op enige aarzeling in het commu- jn Engeland zelf uitgeoefende, aan- nistische kamp Het 's waar, dat drang op dc Britse regering om haar Eisenhower in het conflict in het afwijzende houding tegenover d.e Verre Oosten een element van on- Europese Defensicgemeenschap ten- zekerheid omtrent de militaire be- minste voor een deel te herzien, dodingen van de V.S. heeft ge- heeft tot nog toe geen succes gehad bracht, dat de nauwkeurig omlijn- en d«t maakte, op zijn beurt, ook de politiek van Truman-Acheson de Fransen weer halsstarriger. Het ontbeerde. Maar hoe kan hij weten, heeft er nu alle schijn van, dat elk antwoord de communisten, in Washington, zo het werkelijk met stichtende element aanwezig in de hot bijzonder de Sow jet-Unie, daar- toenemende kracht de communisti- gebruik in de Verenigde Staten be- maatregel tot deneutralisering van op zullen geven? In West-Europs sche wereld in het defensief wil doeld. De geheime clausules van de Formosa. Het geven van de vrije voelt men zich in dit opzicht aller- dwingen, zijn kracht eerst tegen de overeenkomst van Jalta, die al lang hand aan Tsjang Kal-tsjek dwingt minst gerust. eigen ppallip#»rden moet gebruiken.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1953 | | pagina 1