C 3 a<;k.\da Nieuwe boeken in de Gemeentebibliotheek Rotterdamse reacties op rampspoed Organisatie inzameling weer gewijzigd Rode Kruis heeft nu de leiding Orgelconcert voor het goede doel Naar Goudswaard Schiedam helpt BE A VONT UREN VAN KAPITEIN ROB Richtlijnen voor evacué's Sensatie en misdaad aan de Hoogstraat ontmaskerd Waar onze gasten vandaan komen U.S.O.-concert in Musis Sacrum Helpt U mee? Vd Afgelaste gebeurtenissen Bij aanrijding auto zwaar beschadigd SCHIEDAM Nette Winkeljuffrouw net kosthuis Juist NU adverteren Koeriersters MSUfcJïïm LAGERE vleesprijzen in DERRITSEN'S SLAGERIJEN 2 Dinsdag 10 Februari 1953 Nadat vorige week de organi satie van de inzameling van kle ding en dekking en de inlichtingen was ondergebracht bij de Schie- damse Gemeenschap, is deze gis termiddag gecentraliseerd bij het Rode Kruis. Dit heeft enkele wij zigingen in het werk op de ver schillende posten tot gevolg gehad. Voor dg distributie van kleding en schoeisel blijft de Beurs in'be drijf, terwijl het St. Jacobsgast- huis als centraal magazijn fun geert. Van hieruit wordt de Beurs bevoorraad en de verzending van goederen naar Goudswaard gere geld. De leiding van deze afdeling blijft in handen van de groep da- més onder leiding van mevrouw v. d. Water. Het ligt in de bedoeling de kle ding en het schoeisel, die niet voor de evacué's worden gebruikt, straks niet naar het Rode Kruis in Den Haag af te voeren, maar deze in Schiedam ter beschikking houden. Voor eventuele verde ling in de toekomst onder behoef tige gezinnen zullen kerkelijke in stanties en de gemeentelijke dienst van Sociale Zaken samenwerken. Het centraal vrouwen comité, dat tot dusver In. het. evacuatie centrum taken op zich had geno men, zal zich verder bezig houden met het welfarewerk onder de evacué's. Men denkt hierbij b.v. aan het organiseren van bijeen komsten, Ook op andere wijze wil men. verlichting brengen in de zorgen van degenen, die hier zijn ondergebracht. Het Rode Kruis, dat dus verdei kan worden benaderd voor alle mogelijke inlichtingen op het ge. bied van de hulpverlening en de evacuatie, krijgt nu ook de leiding over het bedclenmagazjjn, dat bij Lintas aan de Nieuwe Haven js gevestigd. Men verzoekt ons van de zijde van het Rode Kruis er op te willen ■wijzen dat de vlaggetjes en Rode Kruis-distinctieven, die in het be- Gouden feest „Onder Ons" wordt uitgesteld Het lag in de bedoeling om op 6 én 7 Maart a.s. het gouden feest van de HBS-vereniging „Onder Ons" te vieren. Reeds lange tijd ge leden werd aangevangen met de voorbereidingen van het feest. De rampzalige nacht van de eerste Fe bruari heeft de plannen echter ge wijzigd. Van feestviering in Maart zal in geen geval sprake zyn, Waar schijnlijk wordt het jubileum nu In het najaar herdacht. NOAD-tafeltennis nodigt evacué's uit Vier van de zeg Noad-teams moes ten in de afgelopen week hun com petitiewedstrijd spelen. De uitslagen hiervan waren: Noad 1—SVA 2 8—2, SVA 4—Noad 2 8—2, Noad 3—Ener gie 2 7—3. Elan 3—Noad 4 3—7. Het bestuur van Noad deelt mede dat evacué's dia verpozing zoeken door middel van een partijtje tafel tennis a.s. Vrijdagavond en vervol gens iedere Vrijdagavond in het Noad-clublokaal in hét Corner House aan het Rubensplein terecht kunnen. Verder nodigt het bestuur alle leden Uit om a.s. Vrijdagavond op de club avond aanwezig te willen zijn voor een geldinzameling op verzoek van de Nederlandse Tafeltennisbond Vqor evacué's die komen spelen zijn gymschoenen en bats aanwezig. Voorjaarsprograinina van „Jonge Strijd" In samenwerking met* het bestuur van de NW Bestuurdersbond heeft het afdelingsbestuur van „Jonge Strijd" een programma samengesteld voor het voorjaar. De avonden wor den gehouden in het zaaltje van het Volksgebouw aan de Tuinlaan. in lichtingen over deze lezing- en dis cussie-avonden zijn te verkrijgen bij mej. A. Dlrks, Rottei'damsedijk 445a. Het programma ziet er als volgt uit: 13 Febr, In stuif avond; 20 Febr. Hoe bouwen wij een stad; 27 Febr. Wij zingen jeugdliederen; 8 Maart In stuifavond: 13 Maart Zakgeldbeste ding; 20 Maart Zangavond; 27 Maart Instuifavond; 3 April Bespreking Zomerwerk; 5-6 April paas-week- end? 30 April Zangavond; 17 April Instuifavond; 24 April Verhouding jongen-meisje in het Jeugdwerk. Feest van klaverjassers ook uitgesteld De feestavond met prijsuitreiking va» de Schiedamse Klaverjasbond, die op Dinsdag 17 Februari zou 'worden gehouden, js tot nadere aan kondiging uitgesteld. Het bestuur is voornemens binnen enkele weken een klaverjastournool te organiseren, waarvan de opbrengst geheel ten bate komt van het Rampenfonds. Besprekingen hierover zijn reeds gevoerd. Esperanto-agenda Merkredonla II an de Feb: La estratro e stas en amabraso, helpv gin, venv multhombre. Cu vi tute ne havas intereson pri via sekcio? Hoe Esperanto vriendschap en me deleven kweekt, blijkt uit het feit, dat een Esperantist in Schiedam, uit Denemarken een brief van deelne ming ontving. Bijgesloten waren 4 doilar als bijdrage voor het Nationaal Rampenfonds. Mevr. D. Toemenggoeng heeft te Djakarta het initiatief genomen tot oprichting van de Indonesische Uni- -versalu Esperanto Bond. Mevr. Toe menggoeng heeft in het Augustus J.l. te Oslo (Noorwegen) gehouden inter nationaal Esperanto congres een le zing gehouden met als onderwerp: „De maatschappelijke positie van de vrouw in Indonesië". De Zweedse Coöperatieve Federa tie (Kooperativa Forbundet), die verscheidene fabrieken en ruim 8000 winkels in bedrijf bezit, heeft een brochure in Esperanto uitgegeven over haar geschiedenis, li aar orga nisatie en tegenwoordige situatie. De brochure werd geschreven door de heer Thorsten Odke, directeur v-n de Internationale Coöperatieve Beweging. gin van vorige week in grote ge tale zijn uitgereikt weer van kracht zijn. Vrijwilligers zullen de beschikking krijgen over een nieuwe identiteitskaart. Met ingang van Maandag is be paald, dat het Beursgebouw voor de uitreiking van kleding en schoeisel aan geëvacueerden niet meer in de avonduren zal zijn ge opend. Men sluit omstreeks zes uur. Geruime tijd geleden werd een orgelconcert vastgesteld in de aula van het Stedelijk Museum. De be kende musicus Dirk Janz. Zwart zou daar het kleine orgeltje gaan bespelen. Dit concert zal plaatsvinden Woensdagavond. De opbrengst er van de organist verleent belan geloos zijn medewerking komt ten goede aan het Rampenfonds. Ook uit dit oogpunt mag dus op een grote belangstelling worden ge rekend. Behalve de gisteren reeds vermel de goederen en materialen z'jn van daar» ook nog nam* Goudswaard af gezonden een aantal kruiwagens van gemeentewerken, kleding. beddc- goed, serviesgoed en laarzen. De eerste hulpverlening ontmoette gisterochtend nogal wat bezwaren bij de Spiikenisserbrug; waar men bet transport niet wilde doorlaten. In het vervolg zal deze strubbeling worden voorkomen door speciale vervoerbiljctten, Ook de reis over water ging niet zo vlot als ver wacht was. De gesleepte roeiboten bleken door het liggen op de wal niet direct waterdicht te ziin en er moest dan ook nogal eens worden gehoosd. Schiedamse verstekeling van boord gehaald Aan boord van de „Blltar" van de Rotterdamse Lloyd werd een verste keling ontdekt. Het bleek te zijn de 19-jarige lasser P- H. L. uit Schie dam, die ter beschikking van de kinderpolitie ig gesteld. Rol kurkzeil gestolen Gisteravond togen tién uur vond een agent hel tamelijk verdacht dat een man zich met een rol zeil op straat bevond. Hij hield de 24-jarige Ai-C. aan. die eerst vertelde, dat hij de roj kurkzeil van een kennis had gekregen en nu naar huis bracht Later kwam uit, dat de Schiedam mer het zeil had ontvreemd uit «en zaak aan de Korte Hoogstraat t« Rotterdam. Wat men moet w e t e r> A p o th ek er r - nach ld I e nst: Van Westendorp, Singel 81. Bellen bjj ongeval; GG en G.D Tuinlaan 89 Telefoon 69290. Tentoonstelling: 30 Januari16 Februari. Stede lijk Museum, da. 10—5, Zo. 2—5 uur: 100 Prenten van Wout v. Heusden, Concert: 11 Februari. Aula Sted. Museum, 8 uur: Orgelbespeling Dirk Jzn. Zwart t.b-.v. Rampenfonds. 12 Februari, Musis Sacrum, 8 u: Toonkunst. Utr. Sted. Orkest O-l.v. H. B. v, Sijll, solist Louis Werner, cello. Film*: Passage, da. 2 en 8 uur: Storm over Malakka (14 jr.). Mrmopnle, da. 2, 7, 9 u: „Tumult i. d. SJangenput" en „De wet van het woud". Byeenkomsten: 11 Februari. Chr. Soc. Belangen, 8 uur; Chr. Besturenbond. Dhr. G. Moll spr. voor Soc. Pol. Pro gram 1952 v. h, C.N.V. Onze stadgenoot K. M. van Kam pen. Nieuwe Maasstraat llS, deed ons de vorige weck in Den Haag ge lanceerde idee aan de hand. Ieder lex-ert bij het Rode Kruis een siga renkistje in, waarin b.v. de volgen de artikelen zouden kunnen zijn ver zameld; een pakje sigatetten. stuk je scheerzeep, vingerhoed, doosje knoopjes, paar zakdoeken, washand je, klosje garen, enkele naalden, stop wol, kam, aansteker met vuursteen tjes of lucifers, veiligheidsspelden, gewone spelden, potlood, rolletje pe permunt, scheerapparaat, schaartje, briefkaarten, enveloppen en schrijf papier, schoenveters en een stukje zeep. Natuurlijk zou ieder op zijn wijze variatie in de inhoud kunnen brengen, wanneer maar voorop blijft slaan de behoefte van de evacué's aan nuttige gebruiksartikelen. Het Rode Krui;, heeft zich bereid ver klaard dergelijke schenkingen in ont vangst ts nemen. In de Rooms-Katholieke kerken van Schiedam was de opbrengst van de collecte voor het Rampenfonds als volgt; Frankelandkerk 4060, hulpkerk Aleidastraat 2700, Singel kerk 6000, Havenkerk 4500 en Go rzenkerk 1404. Het personeel van de Brandweer heeft een bedrag van j 107252, zijnde de beloningen wegens bet verrichten van hulpdiensten op 31 Januari en 1 Februari, aan het Rampenfonds afgedragen. Dc baten van de uitvoering, die de Chr. Gymnastiek Vereniging ..Juliana" Vrijdagavond in Musis Sacrum geeft, zullen eveneens aan het fonds worden afgestaan. Voor het watersnood gebied heeft de voetbalvereniging Hermes DV$ een bedrag van duizend gulden ge schonken. In de Hervormde kerk had de Rampenfonds-collecte als totaal re sultaat een opbrengst van 3900-—. In de Gercf, kerken bracht men Zondag voor het fonds een bedrag van II.000.— bijeen. Nederlandse romans: Aerde, Passie, '52: Bourbon, De troubadour, '51; Brulez De haven '52; Bulthuis, Feest voor Pauline, '52;' Corsari, En in die sneeuwbal zit ik, '52; Delen, Het don kere huis, '52; Dubois. Een vinger op de lippen, '52; Eckmsr, Ratten op de trap. '52; Fyk, De Jacht op de spiegel. '52; Fabricius, De ring van dc profeet; Gfcisen, De vleespotten van Egypte; Rofstra. Engelen van mensen, '52; Huysmans. De hoogste verdieping. '52: Kampen. Roes. *52;' Dampn, De belofte aan Racncl. '52;Helens Defrays, '52; Lannoy, De glazen muur. '52; Limburg. Hillegonda, '52: Mulder, Een vrouw ie veel. '92; Nijenhuis. Dossier 333, '52; Nijnatten-Doffcgnies. Dc dwarskop; Raephorst. Klein «Is sterren, '52; Renswoude. De doorbroken draad; Revis, Mensen die muiten. '52; Robbertz. Govert, '52; Romijn, Het smalste funda ment, '52; Roothaert. Chinese handwas sing, '52; Rossuin, Een lied in een vreemd land, '82; Rutgers van der Loeff-Basensu. Terugkeer. '52: Vermey- len, De wandelende jood. '52; Visser- Roosendaal. De enkele draad; Werf horst, Het laatste huis, '92; Woude, Schandaal om dokter Knox. Dit het EnpeJs: Aldridge, De diplo maat, '52; Karnes, Met geheel mtin hart. '52; DromfleJd, Ellen. '52; Char- teris. De Saint, en de erfgenaam, '82; Chevalier, En zt1 oogsMe geurigh eruydt, '52, 2 din; Cooper Operatie Heartbreak, '82; Gibbs. Het leven rooft, '52; Hobftrt. Dokters en mensen. '52; Kaufman De kinderen van Jubel, '52; Lin Yulang, Als een blad in de stórm, '52; Rawiir.gs, Maanlicht over Florida; Raoiw. Mitty, mün blanke vriendin: Spring. Het hart vindt pen haven: White. De vrouw van November, '52Wohl, De troon der we reld, '52. Dit het Duits; Feuchtwanger. Het heilige vuur, '52; plievier, Moskou, '52; Richter, Zij vielen uit Gods hand. Uit het Frans; Mauriac, Het snert - jong, "52: Simenon. Chez Maigret, '52; Tourville, Jabadao, '52. Uit de Noorse talen: Guldbrandsen, Zijn zeven vrouwen: Mexo, Morten houdt koers, *48; Soderhole, Charlotte Artckarberg; De gebroeders Anekarberg. j Uit de óverige talen: Kazsntznkis. Christus wordt weer gekruisigd, '52. Engelse roman»: Asch. The mother, '50; Barnes, With all my heart, '48: Bowen, The death of the heart, '48: Bowles. Let it come down. '52; Chrislie. Crooked house. '49: Deteciive Omnibus, The Gollancz. '51; Dickens, Flowers on the grass, '52; Dickens, Ch„ The Perso nal history of DaVld Coppnrfield. IRR8: Doyle, Sherlock Holmes, '52; Douglas. Green light. '52: Dunning, Whatever the heart apnnijits. '50: Grant, Scarlet feather, '46; Hemingway, The old than and the sen: Keith. Landen below the wind, '52; Maugham. Somerset. The narrow earner, '52: steen. Phoenix rising. *52; The swan. '51; Waueh. Men at arms. '52; Weston, The world is a bridge. '50. Duitse romans: Kroger. Sturm iiber dem Himslaja. '5(1; Plievier, Moskou '52; Roth? Ankunft bel Nacht, '49Tolstoi, Die Kreutzersonate, 1890. Franse romans: Daninos, Sonia. les autre? et moi; Vercors, La puissance du jour. 'St. Italiaanse romans: Guaresehi, Mor.do Piccolo. „Don Camillo". '52. Algemene werken: Gedenkboek ter gelegenheid van het 10-iarlg bestaan van de Ned. Ver. van bibliothecarissen, '52; Zaken- on beroepenregister met te lefoonnummers van Schiedam en om streken. "52. Wijsbegeerte: Delf gauw, Beknopte geüch. der wijsbegeerte. Dl. 3; Berdja- .jeu-, -Mijn weg tot zelfkennis; Sassen. Van Kant tot Bergson, '52; Plato, De levende gedachten van Plato, '52; Camus, De meng in opstand, '52; Jacob!, De psychologie van C. G. Jung, '4fl; Chorus. Grondslagen der sociale psy chologie, '53; Ruemke, Levenstijdper ken van de man, '51; Aichhorn, Ver waarloosde jeugd, '82; Buehler, Over zicht vsp de geestelijke omwikkeling van het kind, '52: Snijders-Oom en, Kleine kinderen worden groot, '52; Vloemans, Wijsgerige levensleer, '52; Vos, Inleiding tot de ethiek, 72; Ches- ser. Leef niet om niet, '52, Godsdienst: Maulana Mohammad Ali, IslAm, '53; Smit. De psalmen, '52; Aafjes, Vorstin onder de landschappen, '52; Knooppunten, Bijbelse. '32; Uit. het boek der hoeken, '52; Pol, Karakte ristiek van het reformatorisch Christen dom. '52- Heering. De verwachting van het Koninkrijk Gods, '52; BrUienburg Wurth, Kentering in de vrijzinnigheid, '52 Rrie. Johannes Ta uier. unri der Gottesfreund, *27; Huysmans. fialnie Lydwine de Schiedam; Meersch, La petite Sainte Thérftse; Undset. Catha- rlna van Siena, '52: Baldwin, Ik Bprong over de muur.- Veldhuizen en Tenendaal, De trap: Asch van Wijck. Gods werk eaM door: Srhlel. Onzichtbare vleucels: Bovet, De overwinning op de angst; Cobb, Christus dc geneesheer, '52. Sociale wetenschappen: Manderc, Amerika cn d« presidentsverkiezing, '52; Moorehead, De verraders, '52: Hersey. Harry S. Truman. *52; Hand boek, Beknopt, van de Raad van Euro pa, '82; Gollwitzer, En brengers waar gij niet wilt. '52; Gordey, Vlsuni voor Mos kou, '52; Boumsn, De groei van de Krote werkstad. '52; Sociologie en kerk, '51: Hamilton, Theorie en praktijk vars het social-case work, '52; Vliet. Hnn- delsrekcrsen voor Staatspraktljk Diplo ma en M.O., '52; Carrard. De mens in beroep en bedrijf, '52; Oesch, Mensen kennis en omgang met mensen. '52; Kooph. Wat zegt dc wet?. '52; Voorde en Nauta, Toelichting op do nieuwe kieswet. '52; Kruis. Vrede of oorlog. '52; Raatgever, Jan wordt soldaat., "52: An- del-Ripke. Kinderleven en mensenlot. '52; Casimir, Geschiedenis der opvoe ding en opvoedkunde. *40: Ma pes. Moe der speel met je kind. *48; Nijkamp, Kind en Sint, '52; Poelje, 'Gesprek der opvoeders. '52; Eggermont, Overbeeke en Velde, Het taalonderwijs In de hoeere klassen. '52. 2 din: Jordan. Kernnroblo. men dev onderwijsvernieuwing, '52. Taalkunde: Beckum. Van Gopr's vyf- talig correspondentieboek, '52: Prem- sela. Ik vind Prnns zo'n mooie taal. '52; Frisnn-Roche, Premier de Cordée, '52: Fernandez de la Mata en Geers. Snaatls voor reizigers en emigranten, zeelieden en technici, '52; Berghaus. Propeller ilherm Paradies; Durinn, Kai aus der Kiste; Eichendnrff, Aus dem Lebcn etnes Taugenichts: Kaestner. Das flie- cendg Klassenzimmer, '48; Apeldoorn en Jong, Beknopte spraakkunst, '50- en -. Oefeningen bij de beknopte Ned. snraakkxinst, '52; Laneee en Wut- zes, Ned. Spraakkunst; Rijpma. Be knopte Ned. spraakkunst:Vragen en oefenjngen bij de „Beknopte Ned. Spraakkunst". '50. Natuurkunde: Kahn, Het. wonder der natuur. '52; Doeglas, Afzeltingsgestecn- ten, '52: Carson, De wereldzee. '52; Coulomb- en Lnlgel: De samenstelling der wolken, '47; Goedemondt en Nes, De wei in, 52; Eanevelri. Zeetutóen tus- den de keerkringen. '52: Chevaltier en M$aa1imrr3bheJ.R, van en over dieren, 47: wiüinpe Prins en Bavelasr. De plant ats genees», genot-'en voedings middel. '52; Schilling, Tijgermensen van Anai; Tetmissen. Parasitisme in de dierenwereld, '32, Techniek: Wartena. Kluwer's tech nisch handboek; Korevaar en Bijls, Technisch* W.p. encyclopaedia, '52; Steincrohn. Doodgaan kunt U altijd nog. '52, 2120 En zo eindigt het verhaal van Bill „Tjon ge." zegt Rob naden kend; „je bent dan wel op wonderbaarlijke wijze aan de dood ontsnapt En heb je naderhand niets meer van de Ariad ne eehoorr??" „Absoluut niets." antwoordt Bill; „ik heb geen ogenblik de mogelijkheid veron dersteld. dat na zoveel jaar er ook maar iets van het schip over zou zijn en nu opeens deze foto.... ik kan het nóg haast niet geloven." Als we het wrak eens gin gen zoeken." zegt Rob; „ga je mee?" „Nog voor geen millioenï" is het ntwoord van BiJJ; ..ik wil er niets mee te ma egt hij aui.,uulu ,rail ,i[v WVM, wij hebben uw verhalen ge- 1 vrij." Dat is een goede boodschap. Maar.... de ken hebben" Dan 'horen zïi gerucht op de gang. 1 controleerd en zijn tot de overtuiging gekomen, commissaris heeft nog een extra verrassing bo« De deur wordt geopend en de commissaris van dat u beiden inderdaad onschuldig bent. U bent j vendien! politie treedt binnen „Goed nieuws voor u, he- 1 Er is ook regeling getrof fen voor geneeskundige hulp De evacué's uit de rampgebieden worden dringend uitgenodigd voor zover-zij dit nog niet hebben gedaan zich voor registratie te melden aan de afdeling Bevolking der gemeente. Secretarie Nieuw- straat 26, Schiedam. Deze registratie is van het groot ste belang voor het onderzoek naar vermiste jiersonen. gieken of ouden van dagen, die in de volstrekte onmogelijkheid ver keren zich persoonlijk te melden, gelieve hiervan schriftelijk mede deling te doen aan bovengenoemde afdeling. Indien evacué's naar andere adres sen binnen de gemeente Schiedam vertrekken of de gemeente Schie dam metterwoon verlaten, zijn zij verplicht daarvan aangifte te doen, wederom san bovengenoemde afde ling der gemeenteseertarie. Wanneer evacué's zich melden bij Sociale Zaken, Broersveld 142 om onderstand, moeten zij alle beschei den waarover zij nog beschikken, medebrengen. Bedoeld worden ren? te be wij zen, spaarbankboekjes, zie ken fondskaarten, enz., enr. Zij die httlD nodig hebben-van het Ziekenfonds kunnen zich melden bij de administratie van het Zieken fonds „Eendracht maakt macht", Warande 207. Geëvacueerden die hun bril verloren hebben, kunnen bii de opticiens hier ter plaatse een bril verkrijgen onder overlegging van een bewijs dat. zij als evacué zijn geregistreerd. Dit bewijs is op de afdeling Bevolking. Nieuwatraat 26. te verkrijgen. Het. bureau Bevolkjnc is deze week seopend van 3.30—12 uur en van 13.3017 uur. Twee films heeft het Monopole- theater t.e.m. Donderdag op het pro gramma slaan. Onder de weinig zeg gende titel „Tumult in de Slangen- put" wordt een op sensatie beluste jongedame ten tonele gevoerd, die van Pa een dokter krijgt toegewe zen. De man brengt echter maar wei- i nig verandering. Daarvoor zorgen, hoe gek het ook mag klinken, ge vluchte boeven met wie we in een stil buitenhuisje enkele benauwde ogenblikken beleven. „De wet van het woud" brengt da bezoekers naar een houthakkers- kamp, waar we ons eerst blind kun nen staren op de vermeende dader van geheimzinnige voorvallen. Ook hier betekent het einde dat alle? weer in goed? banen is geleld. Op het ogenblik heeft Bureau Be volking in de gemeente Schiedam 10(18 evacué's ingeschreven Hier onder geven wij een overzicht van de plaatsen vmi herkomst, gelegen in het rampgebied. Abbenbrnek 10, Alblasserdarn 10, Den Bommel 65, Brouwershaven 7, Bruinisse 22, Dirksland 1. Drelschor 27, Geervliet 1, Goudswaard 7, 's-Gravendeel 88, Haamstede 1, Heenvliet H. Hellevoetsluis 4. Her kin gen 5. Hoek (Z) 1, H. en L, Zwalmve (Moerdijk) 1, Kerkwerve 25, Klundert 12, Krabbendjjke. 5, Krimpen a. d. IJssel 1, Maasdam 1, Middel har nis 78, Nieuw Helvoet 4, Nieuw Vossemeer 7, Nieuwe Tonge 84, Nieuwerkerk 31, Noordgouwe 43, Numansdorp 4, Ooitgensplaat 99. O os Ierland 72, Oude Tbnge 16, Ou denhoorn 2, Oitwerlcerlc 4. Sint Phi- Jipsland 2. Puttershoek 2. Rilland Bath 4, Rotterdam (Pernis) 2, Se- rooskerke 4, Sliedrecht 3, Sommeis- dijk 62, Stad a h. Haringvliet 13, Stavenisse H. Stellendam 14, SI tijen 24. Willemstad 2, Zierikzee 61. Zon- nemaire 2, Zuid-Beyerland 11, Zuid- land 35. Het Utrechts Stedelijk Orkest zal Donderdagavond in Musis Sacrum concerteren o.l.v. Hendrik B. van SijU. Solist is de cellist Louis Wer ner. Uitgevoerd worden werken van Mozart, Cimarosa en Schubert. Vakbondsleden kunnen weer van de gebruikelijke reductie profiteren en op vertoon van het lidmaat- schapsbewijs of bondsboekje kaar ten verkrijgen tegen 1 per per soon aan de volgende adressen: C. v/d Hoek. Vlaardingerdijk 57a; Volksgebouw, Tuinlaan 50; Secr, Raad v. Overleg, Westfrnnkelsnd- s es tra at 73 r Gebouw voor Chr. Soc. Belannen, Lange Haven 73: W. A. v/d Meiden. Westfranketandsestraat 26c en aan het gebouw R.K, Volks bond, Lange Haven 71. „Humanisme in het oude Griekenland" D® rector van het Leidse gymna sium, dr W, Wiersma, aal Donder dagavond spreken voor de gemeen schap Schiedam van het Humanis tisch Verbond. Het onderwerp van zijn lezing in Musis Sacrum is „Hu manisme in het oude Griekenland." De eerste tienduizend gulden (opbrengst van *t speciaal foto- nummer, dat onze bladen heb ben doen verschijnen) zijn reeds beschikbaar gesteld voor de ra dio-actie „BEURZEN OI'EN. DIJKEN DICHT" Nog meerdere exemplaren moe ten worden verkocht. Helpt U een handje? Ais een of twee abonné's van ons blad. de straat waar ze wonen voor hun rekening nemen, d.w.z, daar huis aan huis de speciale foto-uitgave trachten te verkopen, dan kan een nog groter bedrag ten goede van liet RAMPENFONDS komen. Belt U maar even 69300 en wij bezorgen een aantal bladen voor de verkoop bij U thuis, OPROEP Scholieren (15 jaar en ouder) cfie morgen. Woensdagmiddag mede werking willen verlenen, wor den verzocht zich Woensdagmid dag aan oqs bureau Lange Ha- van 141 te melden. Geen postzcgelruilbeurs Men 'verzoekt ons mede te delen, dat. de postzegelruilbeursvan de Schiedamse Gemeenschap Woens dagmiddag niet zal doorgaan Burgerlijke Stand GEBOREN: Annigje J., d. van A. Dekker en M. P. Kostense; Ma- rianna J. M., d. van M, Sneevliet en M. M- Steggerda; Willi elm i na F. L-. d.' van F. L. den Hertog en C. H. W, Beuman: Marianne d. van G. G. Smit en H. KriekCasper, z. van C. v/d Herik en C. de Hoop; Joan, d van J. van Grondelle en G. HovclI; Johannes A., z. van A. J. van Klaveren en E. L. M. v/d Oever. OVERLEDEN: H. J. van Dijk. 84 jaar; W. Sprong, 70 jaar; M. de Groot, 65 jaar; J. Catoen, 39 jaar, vr. van J. B. Tehrugge. ROTTERDAM De door de 'ichting Rotter- darnsche Diergaarde aangekon digde film en lezing van de heer D. van Sijn onder de titel „Ma rokko, tuin van Allah" op 13 Fe bruari a.s. gaat niet door. Afge haalde kaarten blijven geldig. De cabaretavond, die de R.T.V, „Ons Ideaal" op 11 Febru ari in Spes zou geven, is afgelast. Deze avond is nu vastgesteld np 17 Februari a.s. in dezelfde zaal. De baten van de voorstelling zul len worden geschonken aan bet Natiosiagl Rampenfonds,. Het door V.O.P.A. „Beatrix" voor 14 Februari a,s, aangekon digde jubileum-nachtfeest in-Mai- son De Klerk, gaat niet door. Het jubileum zal nu worden herdacht op Zaterdag 30 Mei. Nader/» bij zonderheden hieromtrent volgen. De jubileum-feestavond; die de b.v. „Tarwebmirt" Zaterdag a.s. in het Feycnoord'-stadion zou geven, 1ï tot luider bericht uitgesteld in ver band niet de jongste gebeurtenissen Od de hoek van de Bergweg en de Gordelweg is Ristermidag de 27- jarige koopman J. A. den O., die aap de Van Batlegoysingel woont, met zijn personenauto tegen een vrachtauto gereden. Hij kreeg snij- wonden aan hoofd en handen en moest in het Bergweg zieken hu is worden behandeld. Zijn auto werd zv/aar beschadigd, Het tramverkeer van de lijnen 10 en 14 had twintig minuten vertraging. Destructiebedrijf werkt op volte kracht Het destructiebedrijf te Over- schie heeft op het. ogenblik naar schatting 1200 cadavers een on derverdeling. is nog nipt te geven verwerkt, die it hoofdzaak van de geteisterde gebieden op Goeree- Overflakkee. Schouwen en Duive- land. de Hoeksewaard en Tholen afkomstig zijn. De aanvoer geschiedt In hoofd zaak met boten, die om de cada vers te kunnen vervoeren plat- boomvaartuigen aan boord hebben, waarmee de polders wordt inge gaan om de dode dieren te halen. Het destructiebedrijf had enige dagen nodig om op volle toeren te komen, doch thans, nu de grote toevloed begint los te komen werkt het bedrijf dag cn nacht. Personeel Dunk offerde bijna 17,per persoon In ons blad van Zaterdag j.l. vermeldden wij ten onrechte, dat door de 51 man personeel van de firma Dunk bij liet abattoir voor het Nationaal Rampenfonds een bedrag van 85.63 was bijeenge bracht. Dit is. 856.30. dus bijna 17.per persoon! Woensdag 11 Februari ?.al de eerste I steen worden geiend v»n de nieuwe RK kerk aan de Burgemeester Bautnann- laan te Oversrhie. Te half negen zat een H. Misoffer in de kerk aan de Delftwe^ worden opgedragen De eigenlijke steen- j legging geschiedt te 10.39 uur op de 1 bouwplaats. De Hervormde Gemeenten van Groot-Rottrrdam (Centrum, Char- InJs, Delfshavcn, HitlegorsbcrR, Kra- üngen, Overschle, Frijjennórrt, Per ms, Vreewijk cn It hoon) hebben door middel van collectes Zondag een bedrag van 1O0.OD7,7J bijeen gebracht. Via de quaestor-generaal van de Ned. fier vormde Kerk zal dit bedrag worden overgemaakt aan het Nationaal Rampenfonds. De Rcnionptrants-Gerororm eerde Gemeente te Rotterdam bracht zes duizend gulden bijeen, de Evange- lisch-Lutherse kerk 1400, en de Rotterdamse Gereformeerde ker ken 19.250 De 59 man bemanning en de ene passagier van de Argentijnse tan ker „La Plata" hoorden in volte zee over de radio het trieste nieuws van de ramp die Nederland heeft getroffen. AUc zestig beslo ten zfj van hun bedden een deken af te staan. Personeel van de firma Wambcrsie bezorgde deze spontane schenking bij het Rode Kruis. Op andere schepen zijn nog inzame lingen. zowel var geld als van goederen, gaande. De Rotterdamse revue- en caba- retctnb „Oké" geeft Zaterdagavond 14 Februari in het patronaatsge bouw aan de Hammcrstraat een avond waarvan de opbrengst voor het Rampenfonds is bestemd. Zondagmiddag 15 Februari aan vang 2 uur geeft de Habibi-club in Emporium een jazzfestival ten bate var. het Nationaal Rampen fonds. De firma P. Meyer te Oslo die onder de naam Meyer Line een dienst onderhoudt tussen Rotter dam en andere Noord-Europese havens en de Oostkust van de V.S.. heeft een gift van 10.000 aan het Nationaal Rampenfonds gedaan. De beide Rotterdamse distric ten van de NBB organiseren op. Zaterdag 15 Februari in Lommer rijk een grote bridge-drive ten bate van het Nationaal Rampenfonds. Aanvang half elf. Het minimum inleggeld bedraagt 2 per persoon. Aanmelden onder opgave van kpeclslerkte bij mevr. M. C. Son ne veld. Mathenesserdyk 132, tel. 37588: W. J. Thumann, Sonmsn» straat 50, 'lel. 81213; J. A. Hess, Lange Welle 56. tel. 73357. Het ingezamelde bedrag wordt nog voortdurend proler door nagfi- knmen giften. Enkele bijdragen die in Relffthaven binnenkwamen brach ten het totaal op J* 101.672,71. Dp Klaverjasverenigins ..De Cool" gevestigd Coolsestraat heeft uit de kas. van de kastelein en van het kaarten een bedrag van 10Ö bijeengebracht cn gestort op giro 9575 van hel Nationaal Rampen fonds. Aan boord van het s.s. „Nieuw Amsterdam" van de Holland Ame rika Lijn, dat gisteren van een toe- ristenreis te New York zou terug keren. hebben de passagiers, bijna allen Amerikanen, een bedrog van 6800 dollar voor het Rampenfonds bijKehracht. De bemanning van dit schip zegde Zondag als eerste bijdrage reeds 2000 toe, Het kan toor in New York van dez.e rederij gaf 1500 dollar, het personeel te Rotterdam zamelde 10.000.in. De officieren en bemanning van de ..Maasdam" brachten ,f 410.7-» bijeen, de passagiers van dit schip, 653 dollar. 'De passagiers van de „Rijndam offerden f 2400.— voor het goede doel, de bemanning 2100. Achttien schepen berichtten, dat de opvarenden één dag gage zul len afstaan, hetgeen een bedrag van 16.140.zal opleveren. Pernis-raffinaderij draait weer DEN HAAG. Doordat niet man en macht ts aangepakt, is men er op de raffinaderij van de BPM te Rotterdam-Per nis o.a. in geslaagd, destilleereenheden en een deel der thermische kraakinstallatie weer in bedrijf te stellen. Er bestaal goede hoop, dat alle fabricksinstallaties met inbegrip van de katalytische kraakinstallaties aan het einde de zer week weer zullen draaien. De verwerking van ruwe olie uit Schoonebcek, welke zoals bekend geheel te Pernis geschiedt, zal dan ook over enige dagen weer op het oude peil .worden gebracht. De evacué's, die ztch nog niet. hebben laten.inschrijven dienen zich vanaf vandaag hiertoe te mel den op de afdeling bevolking van het Stadhuis tussen 3.45 en 15 uur. Met ingang van heden Is deze af deling in de avonduren niet meer' geopend. Tot onze ontsteltenis ig na een zeer kort ziekbed overleden ons toegewijcf lid Zr S- GOEDVOLK Penningmeesteresse van onze Personeelsver. Bestuur en Leden v. d. Personeelsver. G em eentez i ekenhuis G. G. en G. D. GEVRAAGD. Zonr'ap en Maandag gehele dag vrij, Vishandel NEPTUNUS, Hoogstraat 3. Net persoon P.G.. zoekt met huiselijk verkeer. (Geen beroeps). Br. onder No. S 733 bureau van dit blad. Solide Engelse kamer, groot dressoir, schuiftafel, 2 grote clubs, 4 stoelen, mooie be kleding, 498,—. Wilson. Grote Visserijstraat 80-97- 99-101. Draaibare rooktafel met verlichting, chroom rand ert rookstel, v.a. 39.95. Fan* tastisch mooi en gezellig. Wilson Grote Visserijstraat 90-97-99-101. Geslepen legplaten voor TTW meubelen, etalages etc., le vert tegen concurrerende prijzen van Katwijk's Glas- handel Lange Kerkstraat 38 Tel. 68735, het oudste adraj Degciyk kosthuis aangebo den met huiselijk verkeer voor nette jongeman. Br. No. S 734 bux*. van dit blad. Radiotoestel te koop. J. K. Boterstraat 15, Schiedam. Gevr. voor halve dagen van 8.30—13 uur, Vrijdags hele dag, net meisje. Goe de verzorging, goed loon. Tilman. Marconistraat 57A, Schiedam, Jongeman, 29 jr., zoekt per 1 Maart a.s. eenv, vrüe ka mer met pension. Brieven onder No, S 735 bureau van dit blad. WOENSDAG voor RECLAME DIK VERS SPEK 0 95 GOUDGEEL KOOKSPEK 0.99 Mooie magere doorregen LAPPEN 0 99 Mooie magere VETTE LAPPEN 099 DIKKE REUZEL VARKENSCARBONADE 1.39 RUNDERBRAADLAPPEN 119 Alles per 500 gram. 300-gram rund- of varkensgehakt 250 gram gesneden niervet 1 ^0 uitsluitend Woensdag tesamen '»£v VOOR DE BOTERHAM. BESTE HAM 0.79 GELDERSE SNJJWORST 0.79 HAMWORST 0.59 De echte SAKSISCHE LEVERWORST 0.49 ROOKWORST 0.75 Alles per 200 gram. Ons volledig gevitamineerd Gerritsen'* kluitje slechts 0.34 Deze reclame geldt uitsluitend voor Woensdag 11 Februari. Voor Schiedam: Rubensplein 10.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1953 | | pagina 1