GERRfTSEN'S Donderdag-reclame DE GRAAF's Slagerij Wout van Heusden stelt 100 prenten ten toon AGENDA Koningin en Prins naar opening Boekenweek 1953 SCHIEDAM Schiedamse Slagers Reclame Herne Hill Hamers nodigen S.V.V. uit om te komen DE 'AVONTUREN VAN KAPITEIN ROB Schiedam helpt Bestuurswisseling bij Rode Kruis Prachtige bijdrage uit Goor Bijeenkomsten voor evacué's Verloor U iets? Hulde en dank in de Beurs Inlichtingendienst van Rode Kruis Frans voorstel tot verlenging Atlantisch Pact op komst? Staatsraad Deckers Zaterdag 70 jaar Amateurs spelen Briefgeheim" Cassière speciale MlfBENSPLEIN 10 De betere kwaliteit is niet duurder Nette Meisjes voor alle afdelingen STOOMWASSERIJ „DE PAUW" 2 Woensdag 11 Februari 1953 directie van*t Stedelijk Museuro tc Schiedam geeft de laatste tijd oiufc vaninitiatievenwaaraan menige andere museumdirectie in 2?X f 1 -an tentoonstellingen, die ctf met afwis- setende frequentie organiseerthebben een gehalte, dat in het alge meen ae toets der critiek glansrijk kan doorstaan. De nieuwe exposant, tot ïtibcoruan a.s., ts de Rotterdamse graficus cn kunstschilder Wout van neusden, van wie oud en nieuw werk werd saamgebracht in twee "■alen. Het is een indrukwekkende-tentoonstelling geworden, waaruit wij van Heusden's ontwikkelingsgang leren kennen en zijn grote, tech nische bekwaamheden bewonderen. Scherper en. duidelijker dan op groepstentoonstellingen zien wij kier een kunstenaardie schijnt voor bestemd een kunst te dienen, waarvan de intrinsieke waarde eerst door latere generaties ten volle zal worden doorvoeld. Wout van Heusden heeft het 2icb nooit gemakkelijk gemaakt. Opper vlakkigheid is hem vreemd. Zijn contemplatieve aard dwingt hem voortdurend tot het denken over de dingen, die Lem bezighouden Op de vragen, die daaruit voort vloeien, tracht hij een antwoord te geven, een artistiek, maar ook een geestelijk antwoord. Beide zijn met elkaar vervlochten. Dit maakt zijn werk tot een boeiend avontuur, dat de beschouwer intrigeert, prikkelt en óf meevoert óf afstoot, want zo als gezegd, maakt van Heusden het zich niet gemakkelijk. Men moet even de moeite durven nemen, zich er in te verdiepen, nog meer: zich er aan over te geven. Het oudste op de expositie aan wezige werk is het makkelijkst ver staanbaar. Zijn aandacht voor de mens overheerst. Het portret obse deert hem. Zijn lijnvoermg is reeds krachtig en aarzelloos en de bouw heeft iets stoers. Uit de zwart-wit- werking spreekt een beheersing van het grafisch materiaal, dat hem la ter zal in staat stellen tot verbluf fende experimenten. Hecht op zijn doel afgaand, maken de portretten van eenvoudige mensen zich uit het donker los, gezichten, die van lijden en zware arbeid getuigen. Bracht Ensor hem tot de maskers? Eerder lijkt, wat hierop volgt, een ononder broken démasqué. Zijn visie op de mens wordt ironischer. Hij neemt ook meer afstand. Het gezicht is „object" geworden, dat -verborgen in boomstronken of er uit op rij zend, dienstbaar wordt gemaakt aan het geestelijk klimaat van de ex pressionist en surrealist. Gedrochte lijke wezens en droompaarden, waarvan de lijnen onthutsend zeker in de plaat staan gegrift, bevolken een enkele maal zijn wereld. Er tussen door soms een verrassend gaaf en dun stilleven, waaraan hij nog opzettelijk een komische noot verleende door er een figuurtje op te laten neerkijken. Dan de profielen in verschillende staten,ongenaak baar als romeinse helden, maar ook een kïeurlitho met een prachtige baby. Meer en meer wijst zijn werk nu naar de overgang, van welke perio de wij een bijna compleet beeld te - zien krijgen in de kleine -zaal. Mocht men aanvankelijk in twijfel verke ren in welke richting van Heusden het zou zoeken, hier, temidden van de abstracties, wordt het geheim gaandeweg ontraadseld en openen zich perspectieven, die voor de beel dende kunst weieens van het groot ste belang zouden kunnen zijn. Hij ontdekte werelden, waaromtrent hij ons niet langer in het ongewisse laat. Rhythnusch herhaald en door zijn sterke verbeeldingskracht ge voed, draagt hij de beklemming over - van -een - kosmische -belevenis, die hem heeft gegrepen. Grillig, soms hakkelend, maar onmisken baar geïnspireerd krast hij de lijnen, waaruit oerwerelden en sterrebeel- den ontstaan, die ons door hun ge laden sfeer overrompelen. De reli giositeit van dit ontzagwekkend ge beuren, waarin de mens vërloren Een van dc prettigste sportcontac- ten die de athletiek-afdeling van SW onderhoudt, is- ongetwijfeld dal met de Londense Athletiek Club „Herne Hill Harriers". Sedert 1947 een jaarlijks evenement als één der vruchten van het nog steeds in Schiedam werkende comité van de Engels-Nederlandse sportorganisa tie. beter bekend als de ENSO. Ook voor 1953 hebben,onze stad genoten een uitnodiging ontvangen van het bestuur van de „Herne Hill Harriers' 'om in de komende maan den een bezoek te brengen aan En geland. Uit deze sportuitwisseling zijn reeds diverse vriendschapsbanden gesmeed lussen Londense en Schie- damse sportvrienden. Heel wat Schiedammers kregen er de moge lijkheid door om zo goedkoop mó gelijk een vacantïe door te brengen in Engeland. Ondanks het feit dat eïke uitwisse ling veel moeilijkheden met zich brengt, heeft het athletiekbestuur van SW gemeend deze uitnodiging in principe te moeten aanvaarden, ervan" overtuigd zijnde dat er vol doende animo onder de leden aanwe zig is. Men is in Engeland dit jaar van plan er een bijzonder interessante week van te maken voor de Schie damse gasten; dat blijkt wel uit de uitnodiging die is ontvangen. We gaan meer lezen Uit de statistiek van de Gem. Bi bliotheek aan de Lange Haven blijkt dat in Januari meer boeken wer den geleend dan een jaar geleden. In totaal waren er 3939 houders v?n ieeskaarten (v.j. 3250) en be droeg het aantal boeken 69114 (V,j. =fc 63473). Er werden in totaal uitgeleend 18870 boeken (v.j. 17454), verdeeld als volgt: romans 9418 (8843). stu diewerken 5328 (5184), kinderboe ken 4126 (3427). De aantallen voor de diverse uit leenpasten. waren: .Centrale bibliotheek Lange Haven Romans 6242 (6453); Studiewerken 3979 (4123); totaal 10221 (10581). Filiaal Dwarsstraat: Romans 427 f552); Studiewerken 187 (243); Kin derboeken H7 (439); totaal 731 (1234). Filiaal Lorentzlaan: Romans 1505 Studiewerken 1100 (737); Kinderboeken. 59; totaal 2664 (16S1). Jeugdafdeling: Kinderboeken 2184 (1700); Kinderstudie-wérken 1181 (887); totaal 3365 (2587). Uitleenpost Kethei; Romans 426 (431); -Studiewerken 23 (37); Kin derboeken 236 (233); totaal 685 (751). Uitleenpost Weeshuls: Kinderboe ken 204 .(60). Uitleenpost Ziekenhuis: Romans -4Ö5 (313); Studiewerken 4; totaal 409-<313). Correspondentschap Maasdyki Ro- mans. 413. (100) l Studiewerken 33 (39); Kinderboeken 145 (108); to taal 591 (247), WOUT VAN HEUSDEN Zittend jongetje", ets, vernis mou uit 1923 schijnt te raken en waardoor de vraag van het waarom en waarheen zo nadrukkelijk wordt beklemtoond, verwart ons door zijn aan het vi- sionnaire grenzende verbeeldings kracht. Is de atoombom, die hij zo gruwelijk afschrikwekkend etste, dan toch het einde? De kunstenaar zwijgt er over. In de vlekken van de aquatint krast hij de dichter of het onbehagen van de tijd, het spook en de vechtende dieren, het geschonden gezicht of de kabbalis tische plattegronden. Gegrepen en toch doordacht zet hij zijn werk voort, zwijgzaam en consequent. Men moet het zien om zichzelf te zien en heel de angstwekkendheid van deze vreemde wereld. Verdwenen meisjes waren weer vlug thuis Dinsdagmorgen werd de politie opgebeld vanuit Rhcnen, waar om zeven, uur twee meisjes, de 15-jarige G. v. K. en de 14-jange J. B. met hun fiets waren verdwenen. Ver moed. werd. dat hun bestemming de Stationsstraat in Schiedam zou zijn. Inderdaad bleek dit het ge val. Reeds om 12 uur werden de jon gedames naar het Hoofdbureau overgebracht, vanwaar zij vanmor gen op transport naar Rhenen zijn gesteld, GEMEENTE SCHIEDAM fOFFlCÏEËlTN^EUWS HERIJK VAN MATEN, GEWICH TEN EN MEETWERKTUIGEN Ter algemene kennis wordt ge bracht, dat voor de herijk van maten, gewichten en meetwerktui gen ïrj deze gemeente zitting zal worden gehouden op 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25. 26 en 27 Februari. 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13 en 16 Maart 1953, telkens van 912 uur en van 13—16 uur, in een lokaal van de openbare school aan de St. Anna Zusterstraat 49, alhier. De maten, gewichten en meet werktuigen moeten schoon, droog en roestvrij worden aangeboden. IJzeren maten dienen van binnen en van buiten geverfd te zijn, kope ren gewichten afgewassen en ook de gaten gereinigd. IJzeren gewichten mogen niet ge potlood zijn doch moeten roestvrij zijn gemaakt en daarna ingewreven met gekookte lijnolie. Voor verdere bijzonderheden wordt verwezen naar de op de aan plakborden aangebrachte uitvoerige kennisgeving. Wat men moet weten; Apothekers-nachtdienst: Van Westendorp, Singel 81. Bellen hü ongeval; G.G en G.D Tuinlaan 89. Telefoon 69290. T entoonstelling; 30 Januari—16 Februari, Stede lijk Museum, da. 105, Zo. 25 uur: 100 Prenten van Wout v. Heusden. Concert: 11 Februari, Aula Sted. Museum, 8 uur: Orgelbespeling Dirk Jzn Zwart t.b.v. Rampenfonds. 12 Februari, Musis Sacrum, 8 u: Toonkunst. Utr. Sted. Orkest 0.1.v. H. B. v. Sijll, solist Louis Wernu*, cello. Operette: 12 Februari, Passage-theater, 8 u: Kath. kring. Hoofdstad-Operette met „G'schichten aus dem Wie- nerwald". Films: Passage, da. 2 en 8 uur: Storm, over Malakka <14 jr.). Monopole, da. 2, 7, 9 u: „Tumult 1. d. Slangenput" en „De wet van het woud". Bijeenkomsten: 11 Februari. Chr. Soc. Belangen, 8 uur: Chr. Besturenbond. Dhr. G. Moll spr. voor Soc. Pol. Pro gram 3952 v, h. C.N.V. 12 Februari, Musis Sacrum. 8 u: Human. Verbond. Dr. W. Wiers- ma spr. over „Humanisme in het •Tbude Griekenland". 2121 Welke verrassing heeft de commissaris van politie nog? Wel, in zijn kamer worden Rob en Bilj begroet door één der directeuren van de verzekeringsmaatschap pij, die de bestolen ho telgast heeft moeten schadeloos stellen. Maar nu zijn de juwelen terug en dus.Dus krijgen Bill en Rob. die- ten slotte in deze ophelde ring van het misdrijf zo'n grote rol hebben gespeeld, een behoor lijke beloning: ieder tweeduizend dollar! Bij de overhandiging van het bedrag is ook een journalist aanwezig en wanneer Rob en Bill een het verhaal van hun avonturen uitvoerig in de de „Amora" naar deze haven gebracht, want hier paar uur later op een terras aan de boulevard krant. Maar wat zij niet weten, is, dat slechts kan de lange arm van de justitie hem niet zo zitten uit te blazen dank zü de beloning nu vijftien mijl verderop, in de vrijhaven Tapioca, j gemakkelijk grijpen, netjes in nieuwe spullen gestoken! lezen zij 1 kapitein Laroux het verhaal óók leest Hij heeft Tijdens de Dinsdagavond gehou den bestuursvergadering van SW werd besloten dat ook deze voetbal vereniging een bedrag van f 1000 zal overmaken aan het Rampenfonds. Naast de Schiedamse bedrijven die reeds hun bijdrage voor de wa tersnood-gebieden leverden, heeft zich nu ook de firma Windhorst ge schaard. Een bedrag van f 600 ging naar Den Haag. Leerlingen van de Prinses Julia- naschool (hoofd de heer G. de Raad) hebben 220.51 hijeen gebracht voor het Rampenfonds. Reeds enige dagen lopen geruch ten als zouden zich in het bestuur van het Rode Kruis interne moeilijk heden hebben voorgedaan. In_ ver band hiermee hebben wij vanmiddag contact gezocht met een van de be stuursleden, die ons bevestigde, dat dr J. A. H. v. d. Berg zich tijdelijk als voorzitter heeft teruggetrokken. Het schijnt dat diens plaats thans wordt ingenomen door mr M« Mel- chers. Naar wij nog verder vernamen, betekent deze terugtreding van dr v. d. Berg niet, dat deze tevens is afgetreden als districtscommandant. In verband hiermee zou in de loop van vanmiddag een bestuurs vergadering in het Rode Kruis ge bouw aan de Lange Nieuwstraat plaats vinden. Men dénkt daar defi nitieve beslissingen te nemen over de komende samenstelling van het bestuur. Door toevallige omstandigheden heeft het Schiedamse Rode Kruis contact gekregen met het Rode Kruis te Goor. Vandaag kreeg men een vorstelijke aanbieding voor hulp verlening aan geëvaCueerden in Schiedam en Goudswaard. De zen ding goederen, vooral artikelen voor de linnenkast, is reeds onderweg naar Schiedam. Vogeltentoonsïellin g worelt uitgesteld Het bestuur van de plaatselijke afdeling van de Bond van Vogel liefhebbers bericht ons, dat beslo ten is de grote tentoonstelling, die van 19 tot en met 22 Februari in Musis Sacrum zou worden gehou den, niet te laten doorgaan. Burgerlijke Stand Overleden: S. H. Goedvolk. 35 j.; M, C. J. V. Heijmans. 84 j. weduwe van M. F. Grocnhorst. Geboren: Johanna E, d. v- H. v. d. Heijden en P Blom: Jacob H., z. v. I. Vink en J C. v Gemerden; Cornelia J. d v. G. M. Janse en S. C- Goidijn; Aaldert J., z. y. A. J. Plant en L. v. d. Zee; Maria A, d. v. A. A. P. Flasza en M. Bakker. Vanavond vindt in het gebouw achter de Herv. Kerk in Kethei een eerste bijeenkomst plaats voor de evacué's di® in het dorp zijn on dergebracht. De leiding hiervan zal in handen zijn van de predikan ten A. de Bruyn (Herv. en W. A. Krijger (Geref.). Donderdag en Vrijdagmiddag, steeds om drie uur, vangen in ge bouw Irene aan de Nieuwe Haven bijeenkomsten met geevacu eerden uit Schiedam aan. waarbij ds J. D Sm ids (Herv.) als leider optreedt. Prins Bern hardstichling opgelicht voor ƒ500, Zowel de 35-jarige Haarlemse kantoorbediende A. M. K., de 47- jarige Rotterdamse colporteur A. A. H., als d 39-jarige Haarlemse vertegenwoordiger L. J. H, K. hoorden 10 maanden met aftrek tegen zich eisen, toen ZÜ gister middag terecht stonden voor de Rotterdams^ rechtoank wegens ver duistering van- 500 ten nadele van de Prins Bernhardstichting. Uitspraak over 14 dagen. Goederen naar Goudswaard Ook gisteren is weer een ver langlijstje vanuit Goudswaard, bin nengekomen bij h0* Rode Kruis. Er bleek behoefte te bestaan aan ledi kanten, beddegoed, handdoeken, kousen en keukengerei. Voor zover de goederen bier niet voorradig waren is. een beroep gedaan-op de intendant van het Rode Kruis m Den Haag. Te bevragen bp het Hoofdbureau van F oh tie i tussen 9—12 30 uur en 2—6 uuri. grys met bruine sjaal; geruit kinder- tasje. 1 rol gaspenmngen, zwarte porte- monitale. brume portemonnaie, 1 paar bruine iongensschoeneti broekriem, handbeschermer 2 gebeeldhouwde kist jes, klnderschep. padvmdersricm met fluit, tramkaart, 1 paar gummi laarzen, huissleutel, rozenkrans, huissleutel, ring met 7 sleutels. Te bevragen bij de vinders: Geruite sjaal. Bakker, St. Lidumastraat 58: don. kefbïauwe damcsglacé handschoen, van Mounk. Voltastraal 12: glacé heren- handschnen, Hoeve. Rotterdamsedyk 251a; grijze hoed. Visser. Rotterdarn<«- dyk 149: grijze glacé herenlisnasenoen Hectrrran Korte Singelstraat t8a: oruina herenhoed Timmer s. Huysmansstraat 40: 1 paar varkensleren nerenhand- Suhoenen v d Meer Schoep, Snel- Ifüssmgel (winkel); zilverbon van j v. d Tempel. Marconistraat 65: gouden armbandje, Bron, Mariastraat 44. porl?- monnaie, Gordijn. Baan 29; bruine acte- tas. inh. badgoed en leesboek, Zappeg, Iepenlann 58 (Kelheb; armbandhorloge, De-Jager Singel 115a; zilveren ketting meta hanger, Schotto, Pavolst ra at 24: double schakelarmband, Reymers. Tuin laan 58. Zwarte vulpen, Tussen Vccn- landtstraat ]2a; brume poiiemonnaie inh. I 4311, Dourloo, PK O lasn 88b, portefeuille. Du Haard Botte rdamsedijk 272: blauwe vulpen. De Heer. B.K laan 203b; herenpoishorloge, Van Tilburg p Potterstraat 38: Imker gymnastiekschoen K Busscher, Bocrhaavepleln 1; roeiboot S 25, Werï Gusto: grijs zadeldekje. v d. Tempel, Alb. Thljmstraat 6"; honden- riem, Ooms, Rldderkerksestraat 22; blauwe autostep, v. d Vlies, kiosk B K. laan; bruine riem, v. d. Valk, Alb Thljmstraat no, 32b; groene roeiboot, v. d Berg Etcrnit, Adm. de Ruütenveg: jongembri) tn étui Drnn Katwilkers- laan 78: rozenkrans in etui, Van Krie ken, Lekstraat 75: zwarte hond (Dob berman pincher). Gerritsen plasoord 3 te Hillegersberg; koperen sleutel, v d. Berg, -Kreupolstraat 7; postduif no. Surp 50 no, 1122 StÖver, Nieuwe Maas straat 52: rozenkrahs in éfuf, Druppers, W. Brou.werstraat.35> herenpolsborloge, Windhorst, Wilhelminastraat £a, Vlaar- dingen Tijdens een bezoek, dat Dinsdag middag aan het beursgebouw werd gebracht, heeft mr H. Melchers na mens het Rode Kruis hulde en dank gebracht aan de heipers en helpsters, die hier dagelijks aan wezig zijn. om de evacué's ter zijde te staan bij het uitzoeken van de nodige kledingstukken. In het bij zonder werd naar voren gehaald het voortreffelijke werk van adju dant Timmermans, die hier een voorbeeldig staaltje van organisatie te zien gaf. In overleg met de com missaris van politie ts bepaald, dat adjudant Timmermans voorlopig nog met de leidmg van de kleding- distriibutie blijft belast. De Inlichtingendienst van het Ro de Kruis is m de Lange Nieuw- s tra at is dagelijks telefonisch be reikbaar onder nummer 68013. Voor bestuurszaken kan men een nieuw telefoonnummer, namelijk 65239, draaien. Moeder en kind nog in leven Naar wij vanmorgen, vernamen zijn moeder en kind, die Maandag middag betrokken waren bij het tragische gebeuren aan het Lorentz- plem nog m leven. Hun toestand blijft voorlopig nog ernstig. Bijbels beschikbaar Het Nederlands bijbelgenootschap te Amsterdam stelt voor alle door de watersnood getroffenen gratis een bjjbel ter beschikking. Naar verkiezing in de Staten of in de Nieuwe Vertaling. Aanvragen kun nen geschieden via de plaatselijke predikanten of rechtstreeks aan de bibliothecaris van de plaatselijke afdeling, de heer B. v. d. Hoek, Graaf Florisstraat 73 (tel. 67314, al leen na zes uur 's avonds). Aanrijding op de gladde weg Het gladde wegdek heeft gisteren drie maal ahto's laten botsen. Twee- maai ontstond materiële schade o-p de Rotterdamsedjjk, waar ook een verkeerspaal sneuvelde en op de hoek van de Appelmarkt en de Lange Haven werd de kleding van een bestuurder grondig beschadigd. Stelende terrazzowerker In de Nieuwe Maasstraat werd de 20-jange terrazzowerker De R. aan getroffen met een voorraad van 200 zetsteentjes. Hij bleek deze by zijn patroon te hebben ontvreemd. LONDEN Groot-Brittannië ver wacht dat Frankrijk weldra met een voorstel zal komen om de loop tijd van het Atlantische pact van 20 op 50 jaar te brengen. In Londen wordt vermoed, dat het Franse idee ten doe) heeft aan zowel de Britse als de Amerikaanse belofte voor verzet tegen alle agressie in Euro pa een hechter fundament te ge ven, Frankrijk, dat tot driemaal toe een invasie te verduren heeft gehad, is cr evenzeer op zijn hoede voor om op het continent alleen met een sterker Duitsland achter te blijven als het voor een mogelijke agressie van Rusland is. MAASTRICHT. Op 14 Febnj- ari hoopt staatsraad en oud-minis ter mr dr L. N. Deckers, 30 jaar te worden. Er was, om dit feit feeste lijk te gedenken, een uitgebreid huldigingscomité gevormd, waar van dr L. G. Kortenhorst, voorzitter was. Van elke huldiging is even wel onder de huidige omstandig heden afgezien. De binnengekomen gelden zullen aan het Nationale Rampenfonds worden afgedragen. Ex-generaal van Hitier op erewoord vrijgelaten BONN. Ex-gen era al Walter Kuntze, die door het gerechtshof van Neurenberg tot levenslange gevan genisstraf werd veroordeeld, Is we gens zijn slechte gezondheid op ere woord vrijgelaten, zo- is door de Amerikaanse Hoge Commissie me degedeeld. Kuntze werd veroordeeld in verband met de gijzelaarszaak. Tezamen met een aantal andere ge neraals werd hij er van beschuldigd de executie te hebben gelast van gijzelaars tot eer. aantal van vijftig voor iedere Duitser, die in de Bal kan door verzetsstrijders-gedood zou worden. •- ,v Jongeman in bad door gasverstikking overleden (Van onze correspondent) TILBURG. In de keuken van een woning aan de Kapelstraat te Tilburg is het lijk van de zeven tien-jarige Schoenmakers, Zondag nacht, in de badkuip aangetroffen. De jongeman is door gasbedwel- ming om het leven gekomen. Hij z^u een te ruime gasslang van het gaskomfoor aan de warmwatergey- ser bevestigd hebben, waarna hij toen het bad volgelopen was de kraantjes van het komfoor ge sloten heeft. De hoofdkraan werd echter niet afgesloten, wat tot het gemelde gevolg leidde. -AMSTERDAM. Do achttiende Boekenweek, die dit jaar van 28 Februari tot 7 Maart wordt gehou den, zal zoals gemeld op 27 Fe bruari worden geopend in de Stads schouwburg- te Amsterdam met de opvoering yan „Briefgeheim", on der welke titel vier Nederlandse éénactera door amateurs zullen worden opgevoerd. De Koningin en. Prins Berhhard hebben hun voornemen te kennen gegeven de ze openingsavond bij te wonen. „Briefgeheim", bestaande uit éen- acters van Tone Erulm, W. F. Her mans, Ed Hoornik en Manuel van Loggem, zal worden herhaald in Bellevue te Amsterdam op 2 Maart, in de Rotterdamse Schouw burg op 3 Maart en in de Stads schouwburg te Utrecht op 4 Maart. De opvoering staat onder leiding van de heer J. J. van Mechelen, een van de leden van jury. Aan het „Geschenk", dat tijdens de Boekenweek zal worden uitge reikt aan kopers, die voor 3.90 of meer aan Nederlandse boeken be steden, is wederom een prijsvraag verbonden. I> inhoud is echter niet een nieuwe novelle zoals gebruike lijk was maar bestaat uit tien korte verhalen, die reed<- gepubli ceerd zijn, van de. auteurs R- Blij- stra, Joh. Dajsne, Hennëtte van Eyk, Maurice Gilliams, Albert Helman, Nescio, Annie Salomons, Joh. W. Schotman, B. Stroman en Teun de Vries. Het publiek wordt nu uitge nodigd te radon van welke van de ze schrijvers de verhalen afkomstig zijn. Zij zijn bijeengebracht door Anthonie Donker. Voor de jeugd is door Clara Eg- gink een dichtbundel samengesteld, getiteld „De muze en de seizoe nen", bestaande uit 52 verzen, waarin de jaargetijden een belang rijke rol spelen. Dit boekje, dat ge ïllustreerd werd door Jenny Dalen oord, is tijdens de' Boekenweek verkrijgbaar voor'75 cènt. De voorzitter Van de Cbnnnissie voor de - Collectieve Propaganda van het Ni^erlandse Boek, de heer Chr. Leef lang, die op een perscon- ferente deze gegevens verstrekte, deelde verde-- oa. mede, dat de door hem toegejuichte populariteit van het goedkope boek de finan cieringsmoeilijkheden van de boek handel heeft vergroot. In het na jaar van 1952 is gemiddeld zestig cent per boek minder uitgegeven dan Is 1951. De heer Leeflang was overigens van mening, datde belangstelling van het publiek toeneemt en dat het boek niet het meeste te lijden heeft van de bestaande geidschaars- te. Sprekende over de toenemende g.-woonte van boekverkopers om m de wrnkeis lezingen te organi seren, deelde hy mede, dat by de Nijhoff-herdenk mg in Utrecht, pro ces-verbaai was opgemaakt wegens overtreding van de winkelsluitings wet. Dit wekt vooral verwondering omdat deze lezingen, die alleen toegankelijk zijn voor genodigden, tot nog toe ongemoeid zyn gelaten. Verkoop van boeken vindt in de avonduren trouwens niet plaats. Generaal Bradley: Wapenleveranties aan Formosa nu in een sneller tempo WASHINGTON. Generaa! Bradley heeft Dinsdag verklaard, dat de wapenleveranties aan For mosa door het militaire hoofdkwar tier in een sneller tetnpo uitge voerd zullen worden. Dè Republikeinse voorzitter van de Senaatscommissie voor de bui tenlandse betrekkingen, senator Wi ley, verklaarde, dat Bradley dit me degedeeld had tijdens een zitting achter gesloten deuren van zijn commissie. Wzley gaf geen verder® bijzonderheden over de versnelling van het tempo. Hij zei, dat Bradley, de voorzitter van de gezamenlijk® stafchefs, de senatoren gezegd had, dat de kwestie van een zeeblokka de van communistisch China „een. zaak van het hoogste staatsmansbe- leid was, waarover de president een beslissing moest nemen". Exploitant van Haagse speelclub in arrest DEN HAAG De 34-jarige ver tegenwoordiger P. B-, mede^exploi tant van een speelclub in de Twee de Schuytstraat is Dinsdag gearres teerd. De Haagse politie deed Za terdag "een inval in genoemde speel» club.-'Alle gearresteerden, met uit zondering van drie dames, die reeda waren vrijgelaten, zullen voor de officier vén justitie geleid worden. Slowaaks ministerie van Justitie opgeheven WENEN Het Tsjecho-Slowaak- se ministerie van Justitie heeft in een bekendmaking medegedeeld, dat het Slowaakse „commissariaat van Justitie", zbals het Slowaakse mi nisterie van Justitie werd genoemd, is opgeheven. Slowaakse aangele genheden betreffende buitenlandse zaken, landsverdediging, buitenland se handel e.i veiligheid worden thans centraal te Praag behandeld. Heden nam de Here tot Zich in Zijn Vaderhuis onze innig geliefde en zeer zorgzame Man. Va der, Behuwd- en Groot vader, onze Broeder, Be- huwd-Broeder en Oom, GERKIT VAN LOENEN Echtgen. van Cornelia Magd. v. d. Kooij in de ouderdom van 66 j. Wed. C. M. v. Loenen- v. d. Kooij Zoetermeer, J. v. Loenen H. v. Loenen- v. d. Berg Schiedam. J. v. Loenen A. P. v. Loenen J. G. v. Loenen- Schoppers Zwijndrecht, P v. Loenen N. v. Loenen-Kruys Schiedam, G. v. Loenen F. v. Loenen-Hommel Kleinkinderen en verdere Familie Schiedam, D Febr. 1953 Dam 43 Geen bezoek - Geen bloemen De teraardebestelling zal plaats hebben op de Al gemene Begraafplaats te Schiedam, Donderdag 12 Febr. a.s Vertrek vanaf het sterfhuis 's nam. 2 u, SINTERKLAAS TERUG? .De VcGê-kruidcnier lijkt wel op Sinterklaas", schrijft Mevr. Jans. „Bij de bood schappen krijg ik altijd geld- zegcls cadeau!" GEVRAAGD; tevens voor licht admini stratief werk. Liefst in het bezit van Mulo diploma; leeftijd IS—20 jr Brieven onder no. S 736 bureau van dit blad. RÜNDERBRAADLAPPEN 1.10 MAGERE VARKENSLAPPEN 129 GOUDGEEL ROOKSPEK 0.99 KALFSLAPPEN zonder been 1-29 KALFSFRICANDEAU 3-59 DIKKE REUZEL - 0.59 Alles per 500 gram 500 gram rund- of varkensgehakt 250 gram gesneden niervet uitsluitend Donderdag, tezamen VOOR DE BOTERHAM: BESTE HAM Hf GELDERSE SNUWOKST 0.79 HAMWORST 0-59 BOTERHAMWORST 0.49 De echte SAKSISCHE LEVERWORST ....0.49 Alles per 200 gram. Deze reclame geldt uitsluitend voor DONDERDAG 12 FEBRUARI. Voor SCHIEDAM: S Wij gaan weer verder R Deze week bieden wij aan Verse worst 1.48 per 500 gram Gebraden gehakt 30 ct per 100 gram Gebraden rosbief 50 ct per 100 gram LET OP DE S.S.R. HAAMBILJETTEN Lange Kerkstraat 25 - Schiedatd - Telefoon 66019 HARSTCARBONADE f 1.44 HAMLAPPEN - -f LIS MAGERE DOORREGEN LAPPEN1-34 VARKENSFRICANDEAU 1.84—1.89 MAGERE VETTE LAPPEN 0.99 DIKKE REUZEL S -0-66 DIK GEROOKT SPEK1.09 DIK VERS SPEK S L04 KALFSCARBONADE 0.96 KALFSLAPPEN zonder been S 1-41 KALFSFRICANDEAU S L63 BRAADLAPPEN f 1.33—L38 RIBLAPPEN f 1.58—f 1-68 HAAS f WS Alles per 500 gram Zolang de voorraad strekt, ZUIVER GESMOLTEN RUNDVET 41 ct. per pak VOLOP VOOR DE SOEP Voor d® boterham: KINNEBAKHAM. S 0.31 TONGENWORST f 0-33 CORNEDBEAF 0-27 GELDERSE SNIJWORST 0.43 HAM S 0.40 PEKELVLEES f 0-40 Alles per 100 gram BOTERHAMWORST en PALINGWORST S 0.65 per 250 gram LET OP HET JUISTE ADRES WIJ VRAGEN prettige werkkring, hoog loon. STADHOUDERSLAAN 3 <j&> Huwelijk. Weduwe. 41 jaar. gezond, 4 grote kinderen. z,k.m. met nette man tussen 40-50 j., lang postuur, vast werk. Br. nr. S 737 bur. van dit blad. Een blijvende herinnering zijn die prachtige foto's ge maakt op Uw trouwdag bij en in stadhuis, kerk en in de teestzaal door Foto-Repor tage Dienst B v d Mast, Prof. Kam. Onneslaan 158a, tel 68509 Onderwijzeres zoek ges tof f. kamer met warme maaltij den. Br. nr. S 733 bur. v. d. blad.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1953 | | pagina 1