gmg Een oud-Schiedammer V aan het verteilen Doele-clubhuis is vier jaar jong a<;i;m)a Rode Kruis-colonne deed uitstekend werk Schiedamse padvinders gaan helpen om nood te lenigen Geen festiviteiten bij Koninklijk bezoek Dank aan de burgerij 2 Sociaal jeugdwerk verwierf vaste plaats in stedelijke gemeenschap Inzameling van metaalafval .Vijf en vijftig jaar nj elkaar DE AVONTVREN VAN KAPITEIN ROB Herinnering zonder al teveel heimwee naar wat voorbij is Dr Klomp bracht dank-over- Zate rdagm iddag 'op karwei BOODSCHAP VAN SOESTDIJK: J Na lange rust, zal Hermes-D.V.S. thuis spelen Evacué's in Kethel waren bijeen Burgemeester dankt ook de politie Donderdag 12 Februari 1953 Op 12 Febrnari 1949, vier jaar geleden dus, opende het Clubhuis voor de Ongeorganiseerde Jeugd aan het DoelepleJn de deuren. Vier dagen later, in de avond van 16 Februari, vond de officiële ingebruikneming plaats, o.a, in tegenwoordigheid van de heer A. Oosterlee, toen hoofd van de afdeling Jeugdzorg van het Departement van O. K. en W- Wij konden toen schrijven; „Schiedam heeft nu ook zijn jeugdhuis waar de ongeorga niseerde jeugd, die tot dusver z*n heil op straat moest roeken gelegenheid krijgt zijn tjjd nuttig te besteden met sport, spel en handenarbeid". Er was by dat begin goede hoop voor de toekomst. De ervaring van die vier jaar heeft uitgewezen dat men er allerminst in beschaamd is. Die allereerste avond waren het er 150 jongens en meisjes die ken nis kwamen maken met het tehuis. Goed. het was een nieuwtje en daarna bleef het dan ook niet altijd op dat peil, maar langzaam maar zeker kon er een groei worden ge constateerd. Er zijn vaste bezoekers gekomen, uit welke kern weer krachten konden worden aange trokken die de leiding tot steun werden. Om die eigen plaats van het Clubhuis aan het Doeleplein. "te il lustreren. het is heel gewoon wan neer op doordeweekse avonden de vertrekken zijn gevuld met een blijde groep jongens en meisjes die bij elkaar zo'n driehonderd man tellen! Natuurlijk is een vierjarig be staan geen reden om op groot scheepse wijze te gaan feestvieren, maar gezien de belangrijke taak van dit instituut m de stad kan liet geen kwaad er op een dag als vandaag speciaal de aandacht op te richten, In verband met de wa tersnood is afgezien van zelfs de meest sobere herdenking. Slechts zal vanavond om zeven uur na het hijsen van hoofdleider in de kring van clubhuisleden even aandacht schenken aan het voor het werk zo belangrijke feit. Het ligt nog wel in de bedoeling om in de maand April een vijftal feestelijke bijeenkomsten te orga niseren voor leden, ouders en oud leden. In de loop van de vier achter ons liggende jaren heeft het Clubhuis een bijzondere betekenis gekregen voor de jongens en meisjes die er een tweede tehuis vinden. Het is bereikt door een uitstekende lei ding die zich vooral bezighield met het kweken van een eigen sfeer. In het belang hiervan werkte zeer zeker ook de verbetering van het interieur, die veelal door leiding en clubhuisleden in nauwe samenwer king tot stand werd gebracht. Ook Baten eriia/i sullen gaan naar Rampenfonds De burgemeester verzoekt Indus triëlen, in wier bedrijven ijzer en non-ferro metalen beschikbaar ko men, deze in de eerstkomende twee weken te willen afstaan aan de gemeentelijke Vervoer-, Reinigings- en Ontsmettingsdienst om te wor den verkocht ten bate van het Rampenfonds. Telefonische opgaven worden gaarne ingewacht aan het kantoor \'an genoemde dienst Buitenhaven- weg 154 (Telefoon 68137). Afhalen en verkoop zullen belan geloos geschieden door de gezamen lijke handelaren ia oude metalen, doch uitsluitend onder toezicht van. een gelegitimeerd ambtenaar. Volgende week Maandag is er alle reden voor familie en kennis sen om honden te schudden bij het echtpaar Van der LindeOranje, Willemskade 39b. Man en vrouw herdenken dan de dag dat zij 55 jaar geleden naar het Rotterdamse stadhuis stapten. De 79-jarige Van der Linde en zyn 78-jarige vrouw wonen van die vijf en uijjtig jaar iets, meer dan een kwart eeuw in Schiedam. Heel vroeger heeft de bruidegom gevarenlater kwam hij als' kraanmachinist bij de Gusto in dienst. Hokdast zijn ze nooit pe- weest. Vanuit Rotterdam kwam de familie Van der Linde in de Lek straat terecht om vandaar via Nieuwe Maasstraat, Numansdorp- sestraat naar de Willemskade te verhuizen. Wat de zorg voor het nageslacht betreft, er kwamen drie zoons, die ondertussen aïtoeer «oor zeven kleinkinderen zorgden. Mogen we verder nog vertellen dat opa Van der Linde dertien jaar lang lid was van ,jDe Zilvervoorn" en dat oma erg van bloemen houdt. Wat dat laatste betreft. =e zal er Maandag zeker haar hart aan kunnen opha len. SBB-informaties voor ge'evacMeerden Met uitzondering van de leden van de A!g. Ned. Agrarische Bedrijt6bond, die zich moeten melden bij het Hoofd bestuur van de A KT.A.B., Catharljne- singel 3B, Utrecht, kunnen overige N.V. v.-ere zich met vakbondsmoetlykheden wenden tot de N.V.v.-Besluurdersbond Schiedam, Vlaardingerdsjk 57a. telefoon 66764. In leder geval kan men hier het adres van de plaatselijke vakbondsafde- ling bemachtigen. Burgerlijke Stand Geboren: Johanna Th. M.. d. v.A. J. Nolet en Th. I. van Laagsytld. PjeW, 2 V. p. H. Loch en G. G. de Raad. Theodoorm E. P. z. v. Th. E. van Gent en J. J. de Ridder, Overleden: J. de Jonge, 54 j, E. Baas, B4 j, G. van Loenen, 70 j. H. F. Tuin man. 70 j. X, Syriër, 51 j. menig bedrijf en talrijke particu lieren in onze stad hebben zich t.o.v, dit sociale jeugdwerk trou wens grote verdiensten verworven door de financiële en materiële steun die zy schonken. Uitreiking kleding in Kethel gestaakt Naar wij uit Kethel vernemen lag het daar m de bedoeling de uitrei king van kleding aan evacué's te sta ken. In de uitdeelpost had mett de indruk dat thans alle in het dorp on dergebrachte personen, van kleding zijn voorzien. Voor eventuele aan vulling zullen de evacué's uit Kethel in de toekomst altijd nog terecht kunnen in. het Beursgebouw, Wat tn e n moet weten: Apothekers-nachtdienst: Van Westendorp. Singel 81. Bellen bij ongeval: G.G en G D Tumlaan 89 Telefoon 69290. Tentoonstelling: 30 Januari16 Februari, Stede lijk Museum, da 10—5, Zo. 25 uur; 100 Prenten van Wout v Heusden G o. n c e r t 12 Februari, .Musis Sacrum, 8 u: Toonkunst, ütr Sted. Orkest 0.1,v. B. B. v.' Sijll, solist Louis Wern.r, cello. Toneel: 14 Februari, Musis Sacrum, 8 u: Utile Dulci met „Laura" t.b.v. Rampenfonds. Operétte: 12 Februari, Passage-theater, 8 u; Kath. kring. Hoofdstad-Operette met „G'schichien aus dem Wie- nerwald", F t 1 tn s Passage, da. 2 en 8 uur; Storm over Malakka "(14 jr.) Monopole, da, 2,. 7,. 9 u: „Tumult 1. d. Slangenput" en „De wet .van het woud". Bijeenkomsten: 12 Februari, Musis Sacrum, 8 u: Human, Verbond. Dr. W. Wiers- ma spr. over „Humanisme in het oude Griekenland". Sport: 14 Februari. „Pleinzicht", 8 uur: Aanvang Vierspelenkatnp van district Schiedam Ned. Bilj. Bond. 2122 Wanneer Laroux het verbaal gelezen hseft, gaat hij zijn hut binnen om met zijo. vriend .yeroru te over leggen, hoe zu de „ver raders" te pak ken kun nen nemen „We moe ten zorgen, dat ze ge ruisloos uit de weg wor den geruimd", zegt La roux en de kapper is het daarmee volkomen eens, Maar hoe? „Weet je wit?" zegt Veroni: „laten we eerst eens zien uit te zoeken, wat ze gaan doen. Wij kun nen zelf niet naar St Veronica gaan, maar ik heb waj een mannetje, dat bereid is, die kerels in de gaten te houden." De volgende dag slen- i ken naar een wel oud, maar nog stevig schip, Rob en Bill zien de man wel, maar wat zouden teren Rob en Bill in de haven van St Veronica dat te koop is, wanneer even verderop een 1 zij zich van hem aantrekken? Maar de „henge- rond, want Rob wil wel 's zien, of hij hier niet vreedzame hengelaar zijn vistuig klaar maakt, j laar" houdt het tweetal scherp in de gaten, een scheepje kan kopen. Zjj staan juist te kij- Voor het front van de troep heeft de commandant van de trans port-colonne van het Kode Kruis dr A. Q- C. Klomp, gisteravond zijn helpers en helpsters de waardering en dank overgebracht voor het uit stekende >verk dat de gehele colon ne heeft gedaan in het kader van de hulpverlening aan de gebieden die door de watersnood werden ge teisterd. Allereerst werd voorgelezen een schrijven van het Gewestelijk Com mando Rode Kruis Korps in Ztud- Hoiland, waarin dr C. de Groot zijn grote dank betuigd voor de wijze waarop alle opdrachten, uit gaande van zijn Commando, zijn uitgevoerd. In deze brief, die ook nog een persoonlijk woord van waardering bevatte van de voor zitter van het Rode Kruis in Ne derland, ir, F. C. C. Baron van Tuyll var» Zuylen, heette het o.a. „In veel gevallen is de hulpverle ning effectief geweest; in andere gevallen is het voorgekomen dat colonnes by aankomst in het nood- gebied geen werk van betekenis meer konden' verrichten. Dit laatste werkt altijd deprimerend en geeft aan de medewerkers een gevoel van wrevel en ontevredenheid. Deze te leurstellingen zvm niet te ontgaan bij de verwarring in de berichtge ving en de aanvragen om hulp waren nu eenmaal niet voor het oproepen van de colonnes te veri fiëren, Met dat aI kan gezegd wor den dat een ieder zyn of haar plicht heeft gedaan of heeft willen doen en dat stemt tot grote dankbaar heid. De hulpverlening hep direct op volle toeren en van het begin af hebben we aan alle aanvragen zowel aan mensen als aan materiaal kunnen voldoen op een gezien de omstandigheden snelle wijze." Van de in de brief geschetste verplichte werkeloosheid van 'de uitgerukte colonnes heeft het Schie- damse Rode Kruis maar weinig last gehad. Er is van de -eerste dag af hard aangepakt zowel in de bin nen- als buitendienst. „U hebt met Uw werk zeker een plaats boven aan de ranglijst verdien en gekre gen," aldus dr Klomp, die gewaagde van de erkentelijke woorden van de commandant van het Rode Kruis Korps in Nederland, generaal Van Oyen, die gistermiddag in de Lange Nieuwstraat vertoefde. Bij het schetsen van het werk van de uitgezonden groepen noemde de colonne-commandant in het bijzon der de namen van de sergeant P. Boes, T. Hoek en W, Schulze. De groep van sergeant Boes legde het contact met Goudswaard, waaruit dezer dagen de adoptie c^or Schie dam zou gpoeien. - Met een -Rode Krtus-groep' uit Ovêrschfè' o.Lv. dr Pel .was .sergeant Hoek met <z'nco lonneleden behulpzaam bij het eva cueren van zo >i tweeduizend perso nen, uit het rampgebied. Onder de moeilijkste Omstandigheden trok de groep-Schulze er met een. voedsel- transport op uit en keerde met evacué's terug. Een smet op de goede naam van het Rode Kruis in Schiedam waren de malversaties van drie helpsters, die men onverbiddelijk buiten de groep plaatste. Voordat men overging tot de or de van dienst en de wekelijkse cursus liet aanvangen, heeft dr Klomp nog gememoreerd de lang niet gemakkelijke Laak van de men sen van de binnendienst, t.w. ser geant A. v. d. Slot, de magazijnbe heerder C. Aleman, diens vervan ger H. Soeters, administrateur A. Vermaat en W. v. d. Burg. Ook voor hen waren er woorden van hulde. De bijeenkomst,\die. plaatsvond in de. achterzaal van het Rode Kruis- gebouw aan de Lange Nieuwstraat, is ook bijgewoond doorenkele^ le den van het dagelijks "bestuur Van de Rode Kfuis-afdeling. In het Gemeenschapsblad dat kortgeleden verscheen, heeft een oud-stad genoot, de heer P. Const. Reygersberg, herinneringen aan het Schiedam uit vroeger dagen neergeschreven, Vooral brengt h{j bekende oude straatfi guren weer tot leven ea roept weemoed om wat voorbU ging op. Maar al dat intieme uit vroeger dagen kan de schrijver toch niet weerhouden, zUn voorkeur voor de dynamische kracht van een groetende stad uit te spreken en zichzelf en z'n lezers? te verzoenen met wat onherroepelijk verleden tyd is geworden. Omdat het zeker de ouderen onder ons zal In teresseren, nemen wij het artikel van de heer Reygersberg In extenso over. „Elke stad had en heeft haar ty pen, die door onze speelse jeugd maar zelden mét rust gelaten wor den; ook schrijver dezes herdenkt ia stille ogenblikken nog wel eens de Schiedamse „typen", die hij niet ongestoord kon laten. De bekendste onder hen-was Go- ris Knipschaar, die de ontactische gewoonte had, juist dan in de na bijheid der jongensschalen aanwe zig te zijn, als de lieve jeugd joe lend de klaslokalen op de Westvest of in het Frankenland, verliet, waar ze urenlang onder het waakzaam oog van paedagogen had vastgeze ten. Dat dan de kleine ietwat gebogen en nogal vurige Goris die er blijkbaar op liep niet met rust kon worden gelaten, spreekt van zelf, Zijn. vechtwapen was de bre de leren riem om zijn middel, waar mee hij de belhamels te lijf ging, die al gauw het andere uiteinde te pakken hadden; het slot van het liedje was. dat men om de dichtst bijzijnde boom zolang rondtolde tot dat beide partijen buiten adem wa ren, Geen wonder, dat gewoonlijk de leren riem al getrokken was, wanneer Goris in- de verte een troepje van de lieve schooljeugd zag naderen. Naast Góris' was de lantaarnop steker. de Pïktol. eêxr goede bekers- de van de jeugd uit die dagen Wanneer hij zijn ladder tegen een der lantaarnpalen had gezet om met zijn lichtje het vleermuisvlammetje aan te steken, werd de goede man in de winterse sneeuwtijo bekogeld, totdat by van de ladder afkwam en met zijn korte, vlugge benen de deugnieten achterna zette. De goedige Jan Verhappen, de schuddebol, werd gewoonlijk met rust gelaten, omdat men spontaan aanvoelde, dat achter die grote, ruwe verschijning het goedige hart stak van een ongelukkige tobber. Moeseline Kee uit de binnenstad was minder het voorwerp van de spotlust der jongelui maar meer van hun verbazing, hoe het n.1, mogelijk was. dat een mens 20 zwart en zö vervuild kon zijn. Had men in die dagen guirlan des, slingers en ander sierend pa- .pier-materiaal nodig voor feesten in huiselijke kring, dan was daar voor „de versierster" uit 't Brocrs- veld het aangewezen adres. Wanneer de Schiedammer, na zo veel jaren, de bekende jeugdplek- jesdoorwandelt, doemen deze ty pen met hun karakteristieke eigen aardigheden voor hem op ik denk hier rog aan Gekke Janus en de Frambozenneus en leeft hij zich weer geheel in, in zijn geluk kig niet zo zwaar aan te rekenen 'schelmstreken. Met de woningbouw en -inrich ting was het in die dagen allertreu rigst gesteld. Hele blokken beston den uit éénkamerwoningen met kleine keuken en zolder, waarin niet zelden gezinnen met meer dan acht kinderen leefden. Zulke woning-complexen lagen tussen Broersveld. Hoogstraat en Achterweg, in de Konijnen buurt, in de Gorzen en elders. De werktijden in de branderijen liepen van 's morgens Cs nachts) Nog niet zo lang geleden trokken de padvinders er op uit om voor eeh „heitje" een karweitje te doen. Za- Bm M»meester en wethouders hebben de leden van de gemeenteraad van daag het volgende schrijven doen toekomen: „BÜ deren moeten wfl U be richten, dat de voorzitter van ons College van de commissaris der koningin tn de provincie Zuid-Holland de telefonische mededeling heeft ontvangen, dat HM. de Koningin besloten heeft dit jaar geen bezoeken af te leggen, welke met feestelijkheden gepaard gaan, doch voornemens Is, alleen werk bezoeken te brengen vtf voorkeur in de door de watersnood getroffen ge bieden. Met eerbiediging van dit besluit hebben w(j de Schiedamse Ge meenschap verzocht de voorbereiding voor de feestelijkheden te staken". Nadere informaties die wij van morgen in verband met deze 'be slissing nog inwonnen, konden ons geen opheldering verschaffen over het karakter van de plechtigheid rond de ingebruikneming van de krui ser „De Ruyter" op de werf WiJton- Fijenoord. Mocht de koningin ter gelegenheid hiervan in September toch naar Schiedam komen, dan zal dit betekenen, dat zij dus alleen naar en van de werf de stad zal passeren. JADAT OP ZONDAG 1 FEBRUARI, in de nacht waarin de storm- i ramp ons tröf. het personeel van. de verschillende gemeentedien sten van hoog tot laag met volle inzet van zijn krachten de *Westfranke- ïandsedijk en de Buitensluis had versterkt en op die dag de meest nodige voorzieningen waren getroffen, heeft zich een stroom van vrijwilligers gemeld, zowel organisaties als particulieren, welke als om strijd zich hebben ingespannen om, voorzover dit binnen het bereik van Schiedam ligt, het leed dat ons land en onze stad was overkomen, te verzachten. Voor al het werk, dat door zo velen eendrachtig Js verricht in het belang van het vaderland, is het gemeentebestuur zeer erkentelijk. Ik voel mij dan ook gedrongen hiervan, in het. openbaar te doen blijken en aan allen, die hebben medegewerkt, zowel in ambtelijk als in niet-ambtelyk verband de verzekering te geven, dat hun streven allerwege ten zeerste is gewaardeerd. Schiedam, 10 Februari 1953. De Burgemeester ."van Schiedam, Mr J. W. REEK. Twee jongens ontvlucht uit tehuis Twee jongens met een plunjezak trokken Woensdagavond om 11 uur op de Broersvest de aandacht van een agent. Deze wilde beiden aan houden, maar zag slechts kans de jongen, die de plunjezak droeg te grijpen. Bij onderzoek bleek, dat in de zak gestichtskleren waren ge borgen. De kleding behoorde aan de jongens, die 's avonds om 8 uur waren ontvlucht uit het tehuis „Kindersïuis" aan de KraHngseplas- laan te Rotterdam. De 17-jange K. "W. was,met de 15-jarige W. de K. uit Vlaar dingen naar de ouderlijke woning in Overschie getrokken en had daar burger kleding gehaald. Onder de tunnel bij de Rijksweg hadden zij van kleding verwisseld. De jongen uit Overschie is door de politie teruggebracht naar Rot terdam. Het bleek, dat de moeder uit Vlaardingen na thuiskomst on- middelijk hem m'n taxi had gezeten weer bij de „Kindersluis" had af geleverd. HBSS-PROGRAMMA Het programma voor SBSS voor Za terdag luidt: SportlustHBSS. 4 uur. Woerden. HBSS 2—Excelsior M. 2. 4 uur. Spieringshoek. HBSS 3Zwaluwen V ,4 3 3(1 uur, Havendllk, Energie Boys 2—HBSS 4. 3.30 uur; Aeolus atHBSS al. Fortuna b4—HBSS b2. Zwaluwen V. c2—HBSS e. Vrijdagavond houdt HBSS weer een clubavond in zaal „Marijke". terdagmiddag gaan zij weer op pad, ditmaal om de kas van het rampen fonds te spekken. Als motto werd ge kozen „Mouwen omhoog, ons land moet droog". Meer dan duizend leden van de samenwerkende jeugdorgani saties te weten, Katholieke Verken ners, Nederlandse Padvinders, Gid- senbeiveging en het Nederlandse Padvinders Gilde trekken er Zater dagmiddag om 2 uur op uit. Zij ver delen voor hun werk de stad in zes wijken. Huis aan huis zal worden aangebeld om een opdracht te vra gen, waarvoor dan een vergoeding wordt verwacht, Ieder lid van de jeugdorganisaties heeft op zich geno men tenminste een gulden te verdie nen. Wat zij kunnen doen'' Kleine op drachten vervullen, zoals koper poetsen, schoenen poetsen, bood schappen doen, aardappels schillen, ruiten zemen, zolders opruimen, tui nen in orde maken en dergelijke. De leden, die nog niet over een uniform beschikken zullen worden voorzien van een legitimatiebewijs. Reeds nu bestaat de mogelijkheid om alvast karweitjes voor de Zater dagmiddag op te geven. Men kan dit telefonisch doen ander de volgende nummers voor het westen 69574, het oosten 67529 en 394D0, de Gorzen 50913 en Kethel 262. Wanneer de opzet slaagt, zullen de jeugdorganisaties met deze actie in het gehele land een bedrag van meer dan 150.000 gulden kunnen bijeen brengen. Voorwaarde is echter, dat ieder meehelpt, ook In Schiedam. Als de weergoden weer geen spaak in het wiel steken, «peelt Hermes-DVS voor het eerst na 23 November weer eens een thuiswedstrijd Het gaat dit maal tegen het Haagse ADO. Door de resultaten van de laatste maanden zijn onze' stadgenoten aardig tn de verdrukking gekomen en de pun ten ryn dan ook broodnodig. Ook de wedstrijd van Zondag zal lang niet een voudig zijn. daar ADO hoog genoteerd staat en nog een zeer goede kans maakt voor de bovenste plaats. Het »s dan ook te betreuren, dat. hoewel de blessures een goed verloop hebben, Cock v d. Tuyn en Jacques Heyster nog steeds niet van de partij zullen zijn. Wij hebhen nog wel voldoende ver trouwen Jn de capaciteiten van onze stadgenoten, dat zij Zondag extra flink van zich af zullen bijten en tenminste éen punt zullen veroveren. Dan zal ech ter met volledige overgave moeten wor den gespeeld, want ADO is beslist geen katje om zonder handschoenen aan te pakken. Voor de ovenge KNVB-elftailen is het volgende programma vastgestelde ADO 2Hermp.s-DVS 2; Hermes-DVS 3 Excelsior '20 2: Hermes-DVS 4De Hol lar: diaan 3. twee uur ongeveer tot *s avonds zes uur, behalve de (vele) dagen van overwerk, de hele nacht door En het loon voor zulke weken van gemiddeld 100 werkuren (op Zon dagmorgen werd er doorgaans ook nog gewerkt tot zes uur) was de som van ongeveer 7 gulden En wat eigenlijk bij het werkloon moest inbegrepen worden, en dus als „verdienste" zou moeten wor den uitbetaald (geld voor verwar- mingskosten e.a.) werd vrijgevig als „aalmoes" gratia geschonken De meeste kinderen uit zulke gezinnen zagen vader nooit, dan wanneer ze 's middags het eten gingen brengen aan de branderij, en op Zondag, wanneer vader bijna de gehele dag rustte, om op te knappen van de zware werkweek. Voor zogenaamde vrije bedrijven (kuiperijen, timmermansvas. e.a.) bestond weinig gelegenheid, daai bet timmerbedrijf en de kuiperij meestal ingeschakeld waren in de grotere ondernemingen, der brande rijen. Ongetwijfeld was in die Ujd de liefdadigheid groot, maar een beter sociaal begrip zou hebben moeten doen inzien, dat, wat "oen ..lief dadigheid" genoemd werd. eigenlijk onthouden loon was, waarop de werkman recht had. Wanneer degene, die deze droevi ge tijden heeft gekend, nu zijn tocht vol mijmeringen voortzet door zijn geliefde vaderstad, verheugt hij zich terecht dat deze wonde- plek ken uit de „goede oude tyd" ver- dwenen zijn. Hij is een lofzanger van het nieuwe Schiedam geworden. De zuinigheid, waarvan reeds dé historieschrijver Petrus Opmeer ge waagt, heeft in Schiedam de wijs heid wel eens bedrogen, tot nadeel voor een bloeiende ontwikkeling der stad. niet alleen, in de late middel eeuwen, maar ook nog tegen het einde der 19e eeuw. Dat men m de negentiger jaren een spotliedje zong op de vooruit ziende en vooruitstrevende Schie damse burgemeester Piet van Dijk De Lange Nieuwstraat vijftig, misschien zestig jaar geledendat tuns een stroat zonder asfalt en- trottoir. „Kinderhoofdjes" vorm den nag de rijweg en de huizen die het deftig wilden doen, /hadden een eigen stoep, met zwa re palen en sierlijk yzeruierk af gesloten. De waterboer fflnp nóg met z'rr „Maaswater" rond en de Schiedamse jongetjes droegen witte klompen en petten, 't Was nl gemoedelijkheid wat de klok sloeg. van Mathenesse ligt iedere oud- Schiedammer nog vers in het ge heugen Hy had reeds bemerkt, dat de'stad met van haar jenever industrie alleen zou kunnen blijven bestaan en aaarom aangedrongen op andere industrialisatie en de ha- venontwikkelmg. 't Mocht niet ba ten; hy heeft spot voor dank ge- oogst- en zonder de tragische diep te van het liedje te kennen, zon gen wij het lustig mee op onze gang naar school en huis. In de herinnering van een oud- Schiedammer leven voort de Zon- dagmiddagwandelingen door de Diefhoeklaantjes (benoorden de Warande) naar het Hoofd, waar men de statige Harwichboten zag passeren, naar de Hoekplanken, om langs de Rotterdamse dijk terug te keren, waar men bi; een krom ming van de dijk somtijds het hn- genae stoomtrammetje uit de rails zag schieten dwars de sloot in, Heel het gemoedelijke, stomende geval belandde dan eindelijk toch weer aan de Koemarkt als begin- en eindpunt. Wilden we eens echt van de buitenlucht genieten, dan kuierden we langs de vlaardingerdyk de Pol der in, rustten in „De Halve Maan" met zijn blaaspijp om langs de Dam- laan weer het berookte Schiedam binnen te gaan. Veten uit Schiedam zyn vry on bekend met de gewoonten van het Gilde, dat nog heel lang in het be kende Zakkendragershuisje zijn ze tel had. Wilde men lid van het zakken dragers-college worden, dan onder ging men een symbolische doop, en ontving men als zakkendrager een nieuwe naam. „De Ekster", „De Kraai" e.a. En toen een der nieuw aangeworven leden eens fel be zwaar maakte tegen het a«invaar den van een zakkendragersnaam werd hy voortaan door heel Schie dam met anders "genoemd dan „De Ongedoopte". Hoe zijn eigenlijke familienaam was, heb ik nooit ge weten. De meeste clezer herinneringen Ie- ven bij een Schiedammer we'et* op, vooral wanneer hij van het station zijn weg vervolgt langs de Schïe, de Boterstraat naar de Markt; lan^s deze weg is Schiedam nog het oude Schiedam gebleven. Maar toch..-- liever zijn hem de mooie nieuwe wi|ken Oostelyk en ■Westelijk van de stad met. haar frisse nieuwbouw.-beter geoutilleer de woningcomplexen, bredere stra tenaanleg en variërende plantsoe nen; "wanneer men oaarleeennver stelt de aanblik van het oudere ge deelte: Raam. Verbrande Erven, Achter de Teerstoof enz., dan treurt de bijna zeventig jarige bezoeker niet meer omdat er zoveel uit de Oude tyd verdween, maar is hij een jongere generatie dankbaar dia dat van het vroegere Schiedam wist te maken. En bil is blij, te weten» dat er nog méér plannen bestaan, die zijn vaderstad zullen maken tot „a joy for ever". Een groep van circa 130 evacué's in. Ketliel was gisteravond bijeen in het gebouw achter de Hervormde kerk aldaar. Ds P. J. de Bruyn open de de bijeenkomst, die zich kenmerk te door een uiterst gernoedelyke sfeer. De voorzitter van het Rode Kruis, dr J. A. H. v. d. Berg, heeft in deze bijeenkomst een en ander ver teld over het werk van zijn organi satie. De voorzitter van het Groene Kruis de heer J. Korpel, tieeide mede, dat geëvacueerde leden van elders met onmiddellijke ingang dezelfde rech ten kunnen laten gelden in hun tijde lijke woonplaats. Voor de Ned. Chr. Vrouwenbond wekte mevrouw Westerveld de vrou wen op tot deelname aan de we reldvrouwengebedsdag op 20 Fe bruari. Namens de evacué's heeft de heer Meuldijk uit Den Bommel een woord van erkentelijkheid gesproken over de gastvrijheid, die in Kethel werd ondervonden. Wie vond dat boekje? Tydens haar werkzaamheden in het evacuatiecentrum, dat vorige week in gebouw Irene aan de Nieu we Haven was gevestigd, heeft zus ter Visser van het Sociaal Advies Bureau haar zakboekje met aanteke ningen verloren. Er is ijverig naar gezocht, maar zonder resultaat. De mogelijkheid bestaat dat het boekje ergens tussen is geraakt en zodoen de werd meegenomen. Daar het boekje verscheidene aantekeningen over haar werk bevat, heeft het voor zuster Visser bijzonder grote waarde Wie brengt het terug? Burgemeester Peek heeft commis saris Rypma verzocht aan het poli tiecorps en inbegrip van de reserve- politie zyn grote waardering uit te spreken voor de voortreffelijke wij ze waarop de politie van hoog tot laag zyn zeer verzwaarde taak heeft verricht gedurende de periode van 1 t.e.m. 8 Februari. Voor de toewij ding en opofferingsgezindheid waar mee dag en nacht onafgebroken wer gewerkt, heeft de politie zich grote verdiensten verworven, aldus de burgemeester. Inlichtingendienst en uitreiking kleding Rode Kruis In aansluiting op hetgeen wij gis teren reeds mededeelden omtrent de mogelykheid tot het inwinnen van informaties bij het Rode Kruis, ver zoekt men ons er de aandacht op te willen vestigen dat inlichtingen wor den verstrekt iedere dag van 910.30 uur 's morgens. Voor de uitreiking van kleding in het Beursgebouw zyn de volgende tyden vastgesteld: *s morgens van 9 —11 uur, 's middags van 24 uur. Tijdens een Woensdagmiddag ge houden bestuursvergadering van het Rode Kruis zyn de interne moeilyk- heden ter sprake gekomen, waar over wy gisteren het een en ander berichtten. Het is een open gesprek geworden, waarin de verwikkelin gen uit de weg zyn geruimd. Het bestuur heeft thans weer ?yn cude samenstelling, hetgeen betekent, dat het voorzitterr schap weer wordt •'•aargenomen door dr J. A. H.-v. d. Berg.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1953 | | pagina 1