Apsa JS Socrates en modem humanisme Handafdruk op geldkist, maar verdachte hield zijn onschuld vol Nieuwe boeken in de Gem.Bibliotheek In niipendste nood van deS getroffenen is voorzien De KNVB overweegt geen bijzondere maatregelen Vrijdag; 13 Februari 1153 DE AVONTUREN VAN KA RITE IA ROB A(>KM)A Rector dr W. Wiersma sprak erover j Hoofdstad Operette was er weer Britse minister van Binnenlandse Zaken naar Nederland Wereldbank ieent Tito f 114 millioen Medeleven in Wandsworth STADSKRONIEK Utrechts Stedelijk Orkest in Musis Sacrum Koningin ontving journalist uit V.S. DE VOETBALCOMPETITIE arms voor Uit:»,tl het rtoodgebied 2 Hoewel de 41 -/arise Schiedamse havenarbeider A. St» hardnekkig vol hield, onschuldig te iUn geweest aan een diefstal die In de nacht van 5 op 6 Jutt 1952 In het pand Tuinlaan 76 is gepleegd, stapelden de stille getuigen rich tegen hem op. ne voornaamste wis de afdruk van de handpalm, die op een geforceerd geldkistje, waaruit een a»P*lenlUk bedrag t* verdwenen, werd gevonden en die op 23 punten overeenstemde met de afdruk van de handpalm van verdachte. Uil was voor de officier vanjustitie, mr v. <L Roemrr voldoende bewijs om tegen de verdachte een jaar en drie maanden gevangenisstraf te eisen. Tegen de medeplichtige aan deie inbraak, de 29- jarige Schiedam*? bankwerker A. Sm., die verklaarde de inbraak alleen te hebben gepleegd, eiste mr v. d. Roemer twaalf maanden, met aftrek, waar van drie voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaar. Ra' htaken te hebben, doch tijdens het va" °e pleidooi van zijn raadsman gaf hij nacht wel in het betrokken pand te zijn geweest, dat hij de geldkist, waarop de afdruk van zijn handpalm was gevonden, wel had aangeraakt, maar hij bleef volhou den dat hij geen geld had ont vreemd. Verdachte gei dat hij die bewuste avond in zwaar beschonken toe stand was geweest. Daarom voelde Sm. er niets voor, met hem die avond op stap te gaan. Derhalve ging St. op eigen houtje naar de Tuinlaan en hij kwam daar tot de ontdekking dat 't raam was gefor ceerd en dat de bureaux en het geldkistje reeds waren opengebro ken, hetgeen inhield dat zijn part ner Sm. hem voor was geweest. Toen heeft hij nog wat in de op de grond verspreid lieeende papieren zitten rommelen en bij die gele genheid wellicht ook het geldkistje aangeraakt. In hoeverre de rechtbank aan dit verhaal van verdachte St. waarde zal hechten, kan men ver nemen op 26 Februari, op welke datum de uitspraak is bepaald. W a t men loet w e t De machinebankwerker teren tijdens de zitting arrondissementsrechtbank toe. in de r.acht van 5 op 6 Juli over een schutting aan de achter zijde van het pand Tuinlaan 76 78, waar de firma H. Jacobs kan toor houdt, te zijn geklommen. Hij had voorts met een schroeven draaier 'n ruitje geforceerd, waar na hij naar binnen is eeklommen. Op kantoor heeft hij enkele bu reaux opengebroken en een geld kistje geforceerd. De buit bedroeg, naar verdachte zei. f 1300 (de eve naar zegt ffiOOO) aan Nederlands geld, een aantal Amerikaanse dol lars, Duitse nar ken. Zwitserse francs en enkele sieraden die geen grote waarde vertegenwoordigden. Sm. was daarop naar Parijs ge gaan ers hari er royaal van geleefd. Op de terugreis kwam hii in Brus sel terecht, waar een vrouw hem in vlot tempo van de nodige liquide middelen afhielp. Tenslotte gins'n vriendin in Breda met de rest strijken. „Ik wist echt niet wat ik toen deed." was verdachten weerlegging. Zowel de president van de recht bank. mr J. van Vollenhovcn, als de officier van Justitie, mr v. d- Roemer wilden er rekening mee houden dat dit een misstap is ge weest van een man, die nog nooit met de justitie in aanraking is ge weest. Dit kan niet worden cezegd van de havenarbeider A. St.. die zo3ls de pesident zei. „altijd zal ontken- j nen. ook at heeft hij een misdrijf! Techniek' Jung*: Jungle dokter *52; Scotland *4.9: Muiriread: Lweckn '52: begaan Mr Van Vollen hoven i Bau ma nn. Eer. lijfarts der Oranjes in Piehler: Engeland for everyman '3* _f* de l"e eeuw '32: Bacon: De scheikunde Piehler: Ireland for very man 52: kende verdachte nog van vroeger, vart ne{ j^ve-n; BOT: Als de Noord wes- i Schalk: Zuid-Limburg '52: Sipkes: Voor. want hij had al acht maal eerder j ter woedt: Toxopeus- Vhecende storm ne '52; Kelk: Het land van_de wijn '52: voor hem terecht gestaan. Aanvankelijk verklaarde dez< C Ad verten tie MUI) Zoete most van appelen Voor iedereen in elk tteixoen (•oed, goedkoop, gezond I 2123 Het scheepje, j dat Rob wel zou willen I kopen, Is inderdaad j I nogal oud, maar het is i goed onderhouden en I onder de waterlijn ge- l hecj met koperen platen i hekleed. Het meet onge- i veer twintig ton en Rob i heeft er wel zin De eigenaar vraagt er 1 1200 dollar voor. Een re- j i lelijk bedrag, vindt Rob. ai kan hii proberen nog i iets af te dingen. Mis- i schien krijgt hii het i scheepje nog voor dui zend dollar. Samen j met de eigenaar en Bill maakt hii een proeftocht L en hij krijgt hoe langer t scheepje Ook Bill Is er erg tevreden over, at wrak van de Ariadne" te gaan zoeken, ral hij buurt is en alle aandacht nog heeft voor zijn weet hii niet. wat Rob met het scheepje wil niet van de partij zijn. Beiden hebben geen aan- dobber.. Tenminste, zo doet ntj het voorkomen, gaan doen. Als hij toch van plan is naar het dacht voor de hengelaar, die nog steeds in de Apothekers-nachtdienst: Van Westendorp, Singel 81. Bellen bf) ongeval: G.G en G-D Tuinlaan 89. Telefoon 89290. Tentoonstelling: 30 Januari—16 Februari, Stede lijk Museum, da.-10—5, Zo. 25 uur: 100 Prenten van Wout v Heusden. Toneel: 14 Februari, Musis Sacrum, 8 u*. Utile Duld met „Laura" t.b.v. Rampenfonds. Films: Passage. Da. 2 en 8 uur: De Ranch der Verdoemden (18 jr.). Mnnopole. da. Da. 2. T, 3 uur: De terugkeer var- Monte Christo (14 jr.). r t S p t 14 Februari, „Pleinzicht", 8 uur: Aanvang Vierspelenkamp van district Schiedam Ned. Bilj. Bond. Donderdagavond heeft de rector J van het Leidse Gymnasium, dr W. Wiersma, voor de leden, van de j Schiedamse Gemeenschap van het Humanistisch Verbond een inleiding gehouden over: ..Humanisme in het i oude Griekenland". j Alvorens tot de bespreking maatstaven en daartegen kwamen de burgers van de oude stempel in opstand. In de oppositie tegen dit relativisme der sophisten speelde Socrates een rol. Weliswaar onder wierp- hij eveneens allerlei begrip pen aan een critisch onderzoek, maar hij kwam daarbij tot een an dere conclusie. Socrates ontdekte dat door lang praten en het immer scherper stellen der begrippen mensen elkander kunnen verstaan. De bedoeling van Socrates' ge- zijn «W mder—fp g™ aan te tonen dat er geen willekeu- '52: Bustrnao; Verbindende machi Oerdelen '51: De Bromfiets in de pr»k tijfc '52; MauriDe constructie var verdachte niets wet de diefstal te i puipgercedsciiap '52: Aisberg: 7x> j werkt de televisie; Dorgelo: Model. (Advertentie l.M.) Enig» weken geleden brach ten wij nu e»n$ géén aan bieding Nylons maar één van linksgeweven kousen voor al die huismoeders, die in hun dagelijkse bezigheden tóch geen Nylons dragen, maar in hun werk kousen nodig heb ben, die een stootje kunnen velen. De belangstelling was zo groot, dat wij onmogelijk aan alle aanvragen korden vol doen en daar wij bij elke aanbieding voorop stollen, dat al onze Idanen ervan moeten profiteren wordt deze bijzondere aanbieding nog eenmaal herhaald. Linksgeweven dameskousen. 1200 paar Starker van -£r$5 1100 paar Esda van 2,50" 1000 paar Welker van 2.W Beker.de vooroorlogse mer ken, ragfijn in 48-51-54 en 57 gauge, de enige kous die 't wat fijnheid betreft tegen Nylons kan opnemen, maar een soliditeit die van deze Bemberg-zijden kousen over bekend is- *&$-■■■ n 2aterdegmor- gen om 9 uur begint de verkoop van deze linksgeweven kousen, eerste keus, geheel geminderd (ope ning in boord) versterkte hiel en teen in 8 2 9-9' '--10 en 101/ï in diverse modekleuren, alle drie soorten door eikaat per paar voor Postordar* onder rmmbovri. WINKELCENTRUM »iW»UWM, T«. WW spoorwe-sbmiw in th<v>ric x practuk; '52; Akker: Rioleringen: Herwig: Jk kan tuinieren '32: Kromdiik; Nu tt.gr plan ten *52: Nuyens: De kanarievogel '52; Sehottmghuis—Spraneei.ï; Zuinig en toch goed '?2; Ocrizefe: Le monde a table '52; Haan. Kuipers en ZirSczee: Glas '52: Grisseman: Zelf speelgoed maken, da: draait en beweegt '52- i Kunst: Feitkamp: Zien en verstaan 1 '52; Nigg: Schilders van het eeuwige I '52; Carls: Ernst Barlach '50: Stnllc; Anatomische studies in houtsneden "46: i Boom: C. A. Lmn Cache; '52: Evers: i Klein naa'd weef Werk '52; Leupen: Bor. j duren: Smyrnawerk "52; Valentim: Der 1 wohnhche Garten '52: Eemjms: Femand Khnopff '59: Knipping en Gerrits:' Het kit-id in Neerland® beeldende kunst. 2 d!n; Fierarel Felicien Rops "52: Schmidt j Chagal! '52; Gaueuin N'oa N'oa: Wcin- j gaerdt Joris Minne '51: Andriessen: Mu. ziek en muzikaliteit; Sen a Hen berg Uit de geschiedenis van hef arofortum "51; Schoor'.; George Gershwin '52; Waee- marts: Franz Schubert "52; Galanft: Dances of Italy '50: KarpeJes and Blake: Dances of England and Wales '50: MU- hcan and Mac Lennan: Dances of Scn+- land '52: Wniska: Dances nf pniand '52; GfUltlsmiT; Bridge '52: Prir-s: Leer scha ken! '32: Schalk Zilesen: Hoe bouw ik een kano *52; Schaic.k Zillesen: Zelf een zc.'lhoot brmwen '52. I-etterkunde: Het Vrolijke Gildeboek. '33: Lectuur-Repertorium dl l: *52: Man. mi*: Voltaire '35: Lampo: De roman van een roman '51; Rooseboom -. Raitxer Ma ria Rilke '52: Kelk: De Ned. poërie van haar Oorsprong tot heden 'W. Fa- bticiu*: Mijn huis staat achter de kim '51; Idem: ren wereld in beroering *52; Ett; pc betekenis van Multaiuli- Over Louis Couperus *52: Paul var. Osfayen '52; Dostojewski: Literarische Schriften; Bekman.' Anton Tsjechow en de Russi sche Intelligentsia, "52: Mulder: Fen ars amandi. '52; Starink: Dr Kathojieke roman '52: Hondius; Commentaar op C. Jnllt Caesari« Belli Calüct "4R: Ho rat jus; Liederen 'S2; Rabelais; Tout ca RUi extste de ses oeuvres: BanviMe: La ïan. terna maginue IR83: Barbey dêAiirevil- !yies diaboliriues IRTt: Bernardin de Saint-Pierre: Etudes de la nature; Con. «tar.t: Adntphr: Lamartirse, Anfar I86i; I.amartine; GrazteMa '19: Musset- La confession d'un enfant du siècle; Rous- scau; Les rêverie? du promeneur solitire Sage- Hi«tnire de Gil Bla« de SantiMaoe; Staei; Corinne: Theuriet: Biearrcau: Superci'le: L'erifant de 'a haute mrr. ,'31; Gfers. Meest ers der Spaan.se vertelkunst "52- Hesse: Vom Banm des Lebens '52; Brénlano: Die Geschïcbte vom braven Ka-cperl. und dem schonen Annerl.: Hoffmann: Der Zauberspiegel '52: Mey er. Der Heilige: Grieve Wittvoze! Mnnn: Der kleine Herr Fnedemann; Wann Tristan '19: M.mn Das Wnodcr- kind '25: Ponten: Die trhr von Gold '25: Sciirmdthonn Der kleine Wundcrhaum; Seidc'; Die FursUn rei'et "23: Zweie: Kleine Chrnnlk '5t: Stesne-: De poort der in wil ding '2(t: Goethe- Reis naar Da lle *42: Rondom: iForum '31: Siyirsky: De ftem van de dichter; Couneru?. Verza melde werken dl 9; Schmidt Cabaret- liedles '53: Smit: Geboorte *52; Waal*- Nieuwe verzen '52; Kate- Italië 1956 2 dln.; Maunk; Het. Amsterdam van Jus tus van Maurik '52: Boudipr-Bakker ekker '52: Cool< Legend re: En Espagne '51: Scbolte: (Ierland in vogelvlucht; Herrog: De An na purn a-expeditie' '52: Mueller: Sahib hail '52;; Hurl ay: The holy city '49: Vencken: Tussen oerwouden en vulka nen '52: Kaptein; De Unie van Zuid- Afrika; Tlxiel: Het offer van Itota '52; Pos: Zuid-Amerika '52: SUub: Cotum. bicn. Venezuela. Trinidad '48; Balen: Zuid-Brazilië van nabij '53: Gheerbrant: Wereld zonder blanken; Heilritz: Chili '32; Lode wij ckx: Nieuw-Zeel and '52: Victor: Groenland '51; Rhys: Aligamè ""2: Handbuch. Genealogisches: Dl. kaart stond de heer Wiersma een ogenblik stil bij de vraag of de Griekse wijsbegeerte uit de gods dienst is voortgekomen dan wel als reactie daarop is ontstaan. De heer Wiersma was van mening dat. al thans in eerste aanleg, de Griekse philosophic een reactie-verschijnsel is. De dichterlijk-religieuze. vrij primitieve verklaring, die de oudste dichters voor het ontstaan van al het zijnde gegeven hadden, was op den duur niet bevredigend. De oud ste Griekse chilosophen. waarvan Thales van Milete 600 v. Chr.» wel de belangrijkste was. zochten derhalve naar een betere verkla ring en gaven daarbij blijk v*an een veel rationalistischer kijk. Op Thales en de overige wijsgeren uit zijn tiid is een hele reeks Griekse phitosóphen gevolgd, die bij alle verschil dit met elkaar gemeen hadden, dat zij voor de diverse pro blemen een verstandelijke verkla ring zochten-1 Mede wellicht door het feit dat de Griekse godsdie ist I geen heilige schrift en geen ooon- J baring kende was de Griekse phlto- j sophie niet sterk anti-godsdienstig: j Pythagoras en Plato o.a. kenmerk- j ten zich door een duidelijk religieu- ze inslag. Daar evenwel de belang- stelling van zijn gehoor uiteraard1 voornamelijk uitging naar de niet- i godsdienstige, zuiver-humanistische stromingen in het oude Grieken land. beperkte dr Wiersma zich tot rigc definitie van de deugd, rechtvaardigheid etc. te gevers is. maar dat er we] een bepaalde alge meen-geldende norm bestaat: een opvatting die ook typerend is voor het moderne humanisme. Ëcn andere overeenkomst tussen de opvattingen van Socrates en de moderne humanisten is de asnoti- sche houding t.a.v. het al of rtiet voortbestaan van het individu na de dood. De heer Wiersma verwees zijn gehoor hiervoor naar de pas sage in de Apologie, waar Socrates een afscheidswoord tot zijn rech ters spreekt. Socrates laat zich daar bij niet positief uit maar betooat dat de mensen niet .weten wat de dood 'is. Door gebrek aan tijd kon dr Wièrsiha slechts weinig aandacht schenken afnEpicurus, in wiens opvattingen hij tot slot van zijn boeiende inleiding enige typische overeenkomsten met de moderne humanistische ideeën zeer in het kort aanstipte. Nadat men enige tijd geleden optrad voor de Schiedamse Kunst kring gaf de Hoofdstad Operette gisteravond in het Passagetheater een opvoering van „Gcschichten aus dem Wienerwaid" voor de le den van de Katholieke Kring. Dc rollen, die destijds werden ver vuld door Weense gasten, werden nu vertolkt door Gerard Müiler en Dora Paulsen. Er is ook nog gecollecteerd ten bate van het Rampenfonds. Hier voor werd een bedrag van 350.- bijeen gebracht. Burgerlijke Stand Gehuwd: C. Osrewaarde. 27 j. «n R. M. V. Bochove -n i.. T). J. Bakker. 27 j. en G. Berkhc- j. C- Elshout. 24 j. en K. J. A. 19 j-; A. J. M. v. d. Sman. 35 M. Klok. 31 j.: L. M. v. Lieshout. 2;i K. van Koon. 21 J.; W. ;van Wijk. 2!» en M. A. de Lange. 28 j.: P. J. dating. 51 j- en. M. C. Schaap. 33 j.: D. de Vries. 81 j. en C. v. d. Gruiter. 26 j.: J. van Beek. 25 J. en A. v. Wage- Ringen, 24 j.: C. Holleman, 24 j. en H, Maan, 25 j.; B. Scholte. 36 J. en C. J, Geel. IB j.; J. v. d. Noord. 28 j. en T. Bakker, 21 J. Overleden: G. van Beek, 73 j.. vr. van A. J. van Alphen; J. de Pa»uw, 26 A. M. den Boer. 5 maanden: J. A. den Boer. 3 j. Geboren: Tessina S., d. v. A. A. Reijs en T. Bos: Bartholomeus. 2. v. J. M. Roo- sloot en C. S. M- Vermeulen: Paul us Th. M.. z. v. Th. L. C. v. d- Hoeven en J. E. Roctus: Frans, z- v, F. Damen en A. Voogdt; Daniël J-, z. v. J. Scheffers van Soelen cn G. J. v. d- Kooit- Ondertrouwd: A. P. Jeup. 24 j. en T. f de Boer. 17 j.: F. J. Klapwijk. 4t j. en G. i Verkade, 39 j.: A. v. Leeuwen, 23 j- en A. t Wansink. 23 j.; J- laps. 29 J. en C. Mak. j 21 j.; Th- A. Lommelaars, 18 j. en C. den i Dunnen. 16 j.: V. Mak. 27 J. en G. van j Roon. 26 j-; B. Penning, 23 j. en G. van 't Het secretariaat van de Vereniging Slot. 24 j.: N. v. d. Sïuijs, 62 j. en C. v. voor Veilig Verkeer Is thans in handen Renswoude. 56 j.: D. W, Verbiest. 20 i- j van inspr. J. J. Knook, adres: Hfd.bu- 1 en J. M. v, d. Weijden, 18 j.; A. Versteeg, reau van politie. Lange Nieuwstraat 55, j 23 ,i. en C. Degeling, 22 j.; K. Vrijenhoek. telefoon 69333 I whs. 65455). I 23 j. en J. van Dijk, 19 j. Secretariaat V. Verkeer DEN HAAG. De Britse minis ter van Binnenlandse Zaken sir David Maxwell Fyfe en lady Max well Fyfe zullen Zaterdag a.s. een. bezoek aan ons land brengen. Zij zullen per vliegtuig reizen. Minis ter Maxwell Fyfe. die voorzitter is van het Engelse minister-comité, dat zich met de na de overstromin gen in Engeland te nemen maatre gelen bezig houdt, zal in ons land een vlucht boven de rampgebieden maken. Hij zal zich op de hoogte stellen van de methodes, volgens welke hier te lande d. na de over stromingen te verrichten taken worden uitgevoerd. Hij zal bespre kingen voeren met regerings-auto- riteiten.Ook de mogelijkheden van Engelse hulp aa" Nederland zul- len daarbij ter .sprake, komen. WASHINGTON. De wereld bank heeft Joego-S'.avië voor de financiering van economische ont wikkelingsplannen een lening be schikbaar gesteld, die omgerekend in Nederlands, geld 114 millioen gulden bedraagt. De lening zal bij dragen tot een spoedige verhoging van de industriële productie en tot een belangrijke verbetering van de buitenlandse handel van het land, zo deelt de Wereldbank mee. De looptijd van de lening is 25 jaar en de rentevoet, met inbegrip van de bankcominissie, bedraagt Met de aflossing zal op 15 Augustus 1856 worden begonnen, Freihcrrliehe H»user A 1. '52; Werumeus Buntng en Dofve: Antwerp's prenten- een bespreking van twee prominen- boek '52: Nolhag: Le Trianon de Marie- te vertegenwoordigers Antoinette "25: Etf Spaans avontuur '52; richting: Socrates (-Pr 435 d: Chr.) en Epicurus 300 v. Chr.)- Om Socrates te begrüpen dient men terug te grifpen op de grote i oorlog, die de Grieken omstreeks i 50(1 v. Chr. teern de Perzen voerden j en wonnen. De stad-staat Athene, j welke een democratische staatsin- j stelling bezat, had tot deze ovpr- winning wel het meeste bijgedra- j gen. niet het minst juist door zijn i democratisch bestel. Als gevolg c. daarvan wonnen de democraten in Het Schieaamse Enoso-Enso-Co- an(jer€ stad-staten aan invloed en mitê doet óns mededeling van de wisten zij in vele gevallen een gevoelens van hartelijk medeleven1 soortgelijke staatsinrichting in hun door de bevolking van Wands- staatjes in te voeren. Aangezien worth met het» diep getroffen ieder burser lid was van devrtkj deel van de Nederlandse be\*ol- i yergadcrtng king. In het bijzonder niet de be- Dreyfus: Lettres d'un innocent. '98; Mau- rois^ Edouard Vil et. son temps: Willie]- mina: De koningin sprak '45-, Loghem. Pos «n Proost: Wat het leven mij leerde Maandag Nederlandse dag in Detroit GENERAAL ALONSVAN RAMPENFONDS: T?' f!ant woners van onze stad, die door de watersnood hebben geleden. Deze gevoelens van grote sym pathie werden in een dezer dagen ontvangen brief van de Ansca- organisatic overgezonden met de verzekering, dal men in Engeland gaarne zou wensen te vernemen op welke wijze eventueel nodige bu stard alsnog verstrekt 20u kun nen worden. Kt? Rn. De sts»3 '32: Klaverblad var* vier '32. I.tn- ntir;: T-tefde en loairs '52: Mulder" Ze* en twintig fantasieën op de re? en twin. DC letters van het aifahet '49: Pauwe's: De raak Tor. X '52; Poortman: Het h!m ■dt 'ale -strr Sen: De Eisen predikant voor Hervormde evacué's Op uitnodiging van ds -T. D. Smits kwamen Donderdagmiddag circa 80 geëvacueerden, afkomstig van Goeree Overflakkee in Irene bijeen. Evenals in Kethel vertelde ook hiér df J. A. H. v. d. Héig iets over de activiteit van het Ro de Kruis. Voorgesteld werd ds Den Duyn uit Wapenveld rite is belast met de tijdelijke verzorging van de Hervormde evacué'? in Schie dam. Medegedeeld werd, dat voortaan wekelijks op Donderdag middag om twee uur in het Her vormde Rusthuis aan de Tuinlaan men bovendien jury-rechtspraak toepaste was wri- j „over bet algemeen echter blijkt sprekendhejd voor een ieder a dat directe verdere hulp op grote groot belang. joc schaal op dit ogenblik veelal met D? SFST.J A ÏÏ.S I wwwwrt li- Xs- mxMfik ftle voor te bereiden leerden de soph is- huVniwiw ten hem een aantal trucs, waarvan! behandeling genieten Jn hun nieuw DEN HAAG. „Wij huldigen de mening, dat snelle, hulp dubbele hulp Is, maar zijt» tevens van mening, dat directe hulp verantwoord moet zyn. De hulp, welke onmiddellijk noodzakelijk was, Is door het Nationaal Ram penfonds geboden en dagelijks wordt nog onderzocht of, en waar en In hoeverre nieuwe hulp noodzakelijk is", deelde gisteren op een pers conferentie de directeur van het Rampenfonds, de luit.-generaal b.d. van het K.NJ.L., P Aions mede. DETROIT. .Dr burgemeester van Detroit. Cobo, heeft voor Maan dag een „Nederlandse Rampdag" afgekondigd. Op. die dag moeten de inwoners, van zijn stad, aldus Cobo, hun steun verlenen aan het Neder landse Rampencomité,t .dat in. Detroit j is opgericht om dè „dappere Ne derlanders, die vele generaties lang de vrienden en bondgenoten van de Ver. Staten zijn geweest" te hel pen. l effectieve was het aan tonen van de betrekkelijkheid van de zaak in discussie. Dit nu onder mijnde het geloof aan de oude Aan de Parallelweg ontstond ten huize van J- W van H. gis teren een schoorsteenbrand. Voor dat de brandweer arriveerde geluk te het de bewoonster zelf het vuur te blussen. Het bleek, dat de rook kanalen niet in orde waren geweest. De koopman T M- v.'d H. deed aangifte van de diefstal van 7,iin fiets uit de Gord onstra at. Gisteravond om tien voor ne gen raakte bus V. door de gladheid van de weg op de B.K.-Laan tegen een lantaarnpaal De gladheid was hij de over steekplaats voor de Hema oorzaak van oen lelijke val van mevrouw W, de W. woonachtig aan de Sin gel- Zij liep vermoedelijk een lich te hersenschudding op. doekspeld *52: Brho'idT pressies van een stmnele ziel ik- Er-savis in rinpdeeirno; Or- 32 3 rilr T)y- - ariT l»tri* Ne m offerihes '52; i 'tahpeice- Ten j ausnhrC: F'^me 1 K<ir<inS incognito '52: Swmlvimr: Chas- I 'Hard "52; Jarobseo: De pesf in Be-eamo i ',ï2Halistrom: Drei Novellen; Dosio- jPWsky Aus riem t,et)eo des Starets So- sima;Do«tnjcw?ky: Christus en de GrootiPI'iiftileur '52; Gorki: Geschichten i von Landstrejchcrn: Gorki: Kotiowalow; Gorki: Msiwa: Leskow: Das Schreck- respenst: Poe«;kin: Die Ermhlungen BjetKins "22; Toljtn,IVr arme P»uV. 1 Tols+ru": Die Kreutzersonate; Sorookjes e**n «o<v een bijeenkomst zal plaats vinden t j^or"t na kaar- voor de geëvacueerden uit Goeree strijensestraat twee dubbele fiets- Ovcrflakkec, Op hetzelfde tijdstip; tassen ontvreemd, die toebehoorden komen df.:i in het St. Ja rob;-gast- aan V. uit de Groenelaan. huis dc geëvacueerden van Schoü- Óp de oversteekplaats hij de won-Du ïv el and en uit andere ge- Bosboomlaan wilde een negenjarige bicden biiecn i ionRen zich nog aansluiten hij een Z-nrtasmiddBC nm drie uur »J j «^'■Jl'^r'overkSt %«rd 7"- m de Grote Kerk een speciale j ^rac^t. De jongen k>-ok niet uit er» dienst worden gehouden voor de j aangereden door een brom- geëvacueerden. waarin ds W. An- fjets bestuurd door Van P. Het ge- ker uit Rotterdam Charlois vcor- volg was enkele lelijke schrammen gaat. i en een grote schrik. Een ken uit de meest ontroerende wer. niet zonder schade aan het geheel Mozarts symphonlsche r veronachtzaamd wordt. Beter alaag- oeuvre is de Symphonic in g k.v. 550. Mozart maakt hierin gebruik van bet dat als een der vernieuwingen van de Mann- heimer «chool teen groep thans vrij wel onbekende componisten van rond 1700, die de klassieke periode met tat van belangrijke nieuwe vond sten heeft ingeleid) wordt be schouwd. Dc toepassing van dit „zuchtje" (de dalende halve toon- Aardrllkskiinde en Geschiedenis: Dijk- saufewmntlel. senbeek: Mil spreekt rie blomme een t»le '33: Wells - Het crzamenhik avon tuur van nifitf en wereld '52 2 dln.: ïlnuffHet cefieim van de elegante vrouw '52: Oosse: Geschiedenis van de 7eeroveri) '52: Andersen: Bilderhuch nhne Biider: Andersen: S;t ni m t ili e Marchen 1RS2: HII len: Mytholocsch handboekje; Gcyl; Reacties '52: Hosl: Wat de wereld mij toonde; Monnink: Met flets en tent haar de Orient '52; Meiss-Teuffen: "Met onbekende bestem- minc '52; Pelterj^on: Met de Albatros* op diepzee-expeditie '52: Srilgman: De j j kruistocht van de Cap Pilar '52: Ferro: zart dus ten voeten Uit. Henonk van geoey^f-snhc gehierten: AI.TA; De A eh- terhnek '52; Alma- Carmen zonrier make-up '32: Alfa: Kei Gooi '92: Du'.k: De zuidelijk» Vetmvezoom: DUkstra: Friesland '52; Fsnagne '52; Miejmaat Facts ibou* Finland '52; Musrhead: de naar onze mening de Vijfde sym phonic in bes van Schubert. Dit zon nige werk kreeg alle lyriek en char me, die het in zo grote mate bezit en werd dus een waardig besluit van de avond. De cellist Louis Werner snlieerde op dit concert in het con cert van Boccherini. De solopartij is in dit werk wel dankbaar geschre ven, doch eist om te kunnen blijven boeien een voordracht die over een schrede) geschiedt door Mozart zo i behoorlijke dosis flair beschikt. Wer- geniaal, dat het effect even weemoe- ners spel heeft in hoofdzaak kwah- dig als gracieus is. Het thema van ■*- a^oinV. het eerste deel alleen al tekent Mo- tijdelijfc verbl ij f De hulpverlening zal eerst in 3t"oot verband aan de orde komen, wanneer de getroffe nen in hun woningen kunnen te rugkeren. Hieruit mag echter niet worden afgeleid, dat het fonds reeds over voldoende middelen be schikt om in de totale behoefte te voorzien". De leniging van de eerste nood is geschied door het Rode Kruis en het Rooms-Katholiek Huisves tingscomité. De hiervoor benodig de gelden zijn verstrekt door het Rampenfonds. Ter voorbereiding van de door het. Rampenfonds te vergoeden schade zijn drie commissies in het leven geroepen: een ter bestude ring op korte termijn van het vraagstuk der schadevergoeding vnn huisraad; een voor maatschap pelijk werk en een ter onderzoek van aile uitgaven waarvoor geen verantwoordelijke opdrachtgevende instanties kunnen worden aangege ven. In het laatst vermelde bedrag van f 34 miUioei) zijn alleen de reeds binnengekomen giften verwerkt, nog niet de toegezegde bedragen. Het geld van het fonds is ondergebracht bij de Nederlandse Bank, waarmee een speciale regeling is getroffen i.v.m. de rentevergoeding. Later zal een adviescollege van acht vooraanstaande bankiers over de belegging van dit geld nadere ad viezen uitbrengen. De financiën cert van het Utrechts Stedelijk Or kest gisteravond in Musis Sacrum teiten die in de richting van degelijk heid. en grondigheid wijzen, zodat nipts meer cn niets minder dan een stand kwam. Üit piëlit voor dc slachtoffers van de watersnood be- dirigeerde, heeft Iets teveel nadruk j gon van Syll het programma met; gelegd op de ernst van. deze sympho- Ase's tod van Grieg, waarop een me. ten koste van de gracie, die ogenblik stilte volgde. LUIT.-GEJV. P. ALONS directeur van het Nationat? Rampen/orcrfs. staan onder controle van de Rijks- accountanridienst Het werkende apparaat van' het fonds is volledig werkzaam op basis van vrijwilligheid en geniet geen enkele vergoeding uit dë middelen van het fonds. Ter vermijding van eventueel misverstand bij de benaming van de actie „Beurzen open. dijken dicht" werd nog opgemerkt, oat de aldus binnengekomen gelden niet voor het herstel der dijken zullen wor den gebruikt, maar aan het werk van het Rampenfonds ten goede zullen komen, dat vergoeding van schade in de persoonlijke sfeer na streeft. DEN HAAG. In het paleis aan het Lange Voorhout heeft de Konin gin Donderdagmorgen de Ameri kaanse journalist MacLeish ontvan gen. De' beer MacLeish bezoekt ons land als lid van het comité „The Flood of Dollars", dat opgericht is door de zender W. L. A. "W, van Bos ton-radio, en dat zich ten doel stelt gelden te verzamelen voor de slacht offers van de watersnoodramp in Ne derland. De heer MacLeish heeft hier te lande verscheidene noodhospita len en hulpposten van het'Neder landse Rode Kruis bezocht en daar over reportages gebracht voor de Prof. Gerbrandy tweede pl.verv. voorzitter der Tweede Kamer DEN HAAG De Tweede Kamer heeft Donderdagmiddag prof. mr P. S, Gerbrandy (A.R.) met 42 van de 76 stemmen gekozen -tot haar twee de plaatsvervangende voorzitter. Op zijn geestverwanten ror Roosjen en StapelkarriD werden 28 en 5 stem men uitgebracht. Eén stem was blanco. Wegens ziekte was dë heer Gerbrandy zelf. verhinderd aan de vergadering deèl te nemen. Joden in Duitsland willen Nederland 'helpen BONN. De Centrale Raad der Joden in Duitsland heeft de Joodse gemeenten in Duitsland opgeroepen tot hulpverlening aan Nederland en hij heeft daarbij herinnerd aan de „grote verdiensten, die NedSrland zich in de Hitlerperiode verworven heeft voor de uit Duitsland verdre ven Joden". ra"1 i Amerika Vissen van mosselen en oesters weer toegestaan GOES. Het verbod, de oester- en mosselpercelen in de Oosterschelde te rbevissen, wordt met ingang van. Zaterdag a.s. opgeheven. De ophef fing van dit verbod is geschied na overleg met de geneeskundige in specteur voor volksgezondheid in de provincie Zeeland. Ook de verzen- ding van oesters en mosselen wordt i hervat. (Van onze sportredactie) De competitie van de KNVB is dnor het miserabele winterweer ern stig achterop geraakt. De voetballers hebben vele Zaterdagen en Zonda gen de velden niet kunnen betreden door het vele water ,de «neeuw of de vorst. En voor Zondag a.s. zijn de verwachtingen al weer niet al te best. Naar w(j vernemen overweegt het bestuur van de KNVB echter geen bijzondere maatregelen, zoals een noudcompetltie of Iets dergelijks. De competitie zal normaal worden voortgezet, met uitzondering alleen i'Oor de noodgebleden waar in bij zondere gevallen geen degradatie zal worden toegepast. Wel heeft de KNVB reeds enige weken geleden besloten, ook voor Tweede Paasdag een volledig pro gramma vast te stellen en dat zal ooj- wel gaan gebeuren op Tweede Pinksterdag. Maar dan nog zal het einde van de competitie te laat in zicht komen. Ats we ons alleen even tot de eerste klasse bepalen, op het ogenblik zijn er nog 4 clubs die 15 wedstrijden voor de boeg hebben,. 15 teams moeten nog 14 wedstrijden spelen. 26 ploegen 13 en 10 clubs 12 wedstrijden. Als we nu even de clubs in ogenschouw nemen die nog 14 wedstrijden moeten .afwerken en aannemen dat Zondag a.s. kan wor den gespeeld, dan kunnen deze clubs 31 Mei klaar zijn. D.w.z. als ook ge speeld wordt op Tweede Paas- en Pinksterdag. Hierbij is dan rekening gehóuden met het wegvallen van de Zondagen van 22 Maart en 19 April voor resp. Nedcrland-Zwitersland en Nedcrland^-België. En dan hebben wé nue niel gesproken over o® kam pioenscompetitie. Ongunstiger staan vele lagere clubs er vbor, waar som mige nog moeten -beginnen en ande re slechts een of twee wedstrijden achter de rug hebben.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1953 | | pagina 1