§1 ■vBr C a<;enda KANTTEKENINGEN STOFZUIGERS VERHOEFF JABO - TAPIJT E2Hg3IHIi20 Sfeervolle ballade-Western: „Ranch der verdoemden' Maranatha-Iezing Radio van Dïfk prestige OSI FEBRUARI RECLAME! Jongedame J. D. van f¥HEUüS Mariene doet er haar best in Industriepanden aaiv Havendijk blijven Monte Christo keert terug aan de Hoogstraat Schiedam helpt DE AVONTUREN VAN KAPITEIN ROB m Voordracht hoofd Math. schooI-A A, Hoogendijk D. DIJKSHOORN 2 Zaterdag 14 Februari 1953 Er is weer een Western met een ballade: „Rancho Notorious" (De ranch der verdoemden). Passage brengt de film deze week en hij mag gezien worden niet alleen om Mariene Dietrich, die cr de vrouwelijke hoofdrol in speelt, Er is een geheel van goede elementen: een sorig, die ever) plezierig in het oor blijft hangen ais „High Noon" een kogels- en paardensfeer zonder te veel overdrijving, rake karakter tekening, vastgehouden spanning en bet ontbreken van een nappy en- ding. Arthur Kennedy groeit, door de moord op zyn meisje, van een doorsnee cowboy tot een van wraaklust bezeten tweehandige schutter. Hij toont een. alleraardigst gezicht, de enkele keren dat hij lacht en een fanatieke kop zodra hu bloed ruikt. Met gulzig er. taai geduld gaat hij de lange weg, die hem tenslotte op het spoor van de moordenaar in de ranch „ChUck-a. luck" brengt, Een meesterlijk gete kend stel ontuig vormt er de wis selende bevolking van, geregeerd door Marlene's scherpe tong. In scherpzinnige dialogen groeit daar de broeierige spanning naar de explosieve ontknoping. Een ■wonderlijk element van vriend schap cn rivaliteit vormt in dit ge heel de verhouding tot de intelli gente leider van het mooi'denaars- Op 1 November 1951 is de huur overeenkomst met de N.V. Nema- glas betreffende de glasfabriek aan de Havendijk geëindigd. Op het bij de fabriek behorende terrein staan enkele pandjes, die in gebruik zijn bij de N.V. Bernoski's Lak- en Verffabriek en bij P. J. Weyer, ko per- en rnetaalgieterij. Aanvanke lijk lag het in de bedoeling met de fabriek ook deze pandjes te doen slopen, doch bij nadere overweging is gebleken, dat de uitvoering van de plannen rond het Hoofd zich er niet tegen verzet dat het gebruik van deze pandjes nog enige tijd wordt voortgezet. Met de gebruikers wil de go. rneente daarom een huurovereen komst aangaan voor max. tien ja ren, doch met een opzeggingster mijn van drie maanden. De huur prijs is vastgesteld op resp. ƒ1000 en ƒ771,60. Filmvoorstellingen voor Rampenfonds Dinsdagmiddag en -avond orga niseert de Nationaal Christen Ge- heelonthouders_ Vereniging film voorstellingen in het Gebouw voor Christel. Sociale Belangen, Lange Haven 73. In de middaguren zal voor de kinderen worden, vertoond „Robinson Crusoë". Deze voorstel ling vangt aan om vijf uur. Voor de ouderen draait 's avonds de geluidsfilm „De Witte Majes teit In Venetië werd deze in het Zwitserse berglandschap opgeno men film bekroond. Hoofdfiguur is een miskende bergbeklimmer, die de dorpsgemeenschap tenslotte toch weer met zich ziet verzoend. De baten zijn voor het Rampen fonds, Darmensorteerder nam haasjes en de benen Om half vier vannacht zag eon agent van politie op de Schiedamse- singel een man hard weglopen. Hij wilde ook niet blijven staan toen de agent hem aanriep. Na een korte achtervolging, waarbij de vluchte ling 3 Edammer kaasjes wegwierp, haalde de politieman hem in. Het bleek dat hij de kaasjes uit een vrachtauto op de Sehiedemsesingel had weggenomen. Het was de 19- jarige darmensorteerder G. G.. die in. het hoofdbureau opgesloten werd. KERKDIENSTEN Herv. Gemeente. Grote Kerk. 10 uur: ds J, G. Jansen, S u. d* J. Gras Nieuwe Kerk, 10 u. ds J. D. Smids, 5 u. -dr X*. J. Cazemier, Westerkerk, 9 en 10.30 u, ds H. W. ïlenur.es, Dopen. 3 u.; ds W. Anker, jR'dam-Charlols (sPCc. dienst voor geevacueerden). Vredes- kerk 9 en 10.43 u. ds A. Hoffman. Ned. Prot Bond, kerkgebouw Westvest 10.30 u„ dr'H. Faber, Wassenaar. Evang_ Lutb, Gemeente, kerk L. Nieuw- straat. 10 u. ds 3. van Leeuwen. Oud-KatR. Kerk. kerk Dam, 10 u.: Hoogmis van Quinquagesima. Woensdag avond. 8 u.; Hoogmis van Assewoensdag. Ned. iietv. (Geref.) Evangelisatie, geb. Tivoli, Nieuwe Haven, 10 u. da Kleene, K'dam; 4 u.: ds Abrna Delfsbaven. chr, Getef. Gemeente, kerk Warande, 10 en 3 U. ds A. Zwiep. Oud-Geref. Gemeente, Geref. Jeugd huis. L. Haven: 10 cn 5 u. fis F. Luyt- 3 Leger des Hells, 10 u. Heshginsssatnen- komst; 18.30 U. Openluchtprediking aan de Gerrit Verboon6traat 19-30 u, VerJos- sin gssa men komst Evang, Gem.. Kerkzaal BrOersvest 53, Rouw-, Gebed- en Verootmoediglngs- diensten. 10 u. de heer J. Segaar; 7 u. de beer W. KI006, Gouds. Geref, Kerk (art. 3i) kerk Westvest 90; 8.30 en. 4 u. C. Vonk. Chr. Geref, Gen».. Volksgebouw TUin- laan 50, 10 en. 4 u. M. J. Middelkoop. Evangelisatie, geb. Broersvest, achter de molen. 10 uur: ere-dienst. 4.30 uur Dienst des Woords. Kerk van Jezus Christus van de Heili gen der Laatste Dagen. Lange Haven 59. 5 u. godsdienstocfemng Gem. Gods „Pinkstergemeente", Jjeb. Astoria Kethelstraat 4b, 10 uur de heer L. Daniel Den Haag. Geref. Kerk Oosterkerk. vm 10 u. as C. J. van der Meulen. Drliber: nm 5 u,: ds W. A. Krijger. Zo. 46. Plaatagekerk vm 10 u ds IJ. K. Velienga. Meppel: nm 5 u. ds C. j. van tier Meulen. Zo. 43. Julisnakerk. vm 10 u. ds W. A. RriJ- ger: nm 5 u. ds ÏJ. K, Velienga. Zo. 44. Kethel. vm 9.30 u. ds D. Roest, R'dam- Zmd; nm 2.30 u. ds W. A. Kryger. Zo. 4o. Medische Zondagsdienst Van Zaterdagmiddag 1 uur tot Zondagavond 12 uur wordt de me dische dienst waargenomen door volgende artsen: D. Houthuysen jr Swammerdansingel 43, telefoon 68516; W. T. P. Nijenhuis. B.K.- Laan 154. telef. 69880 en J. Ris, Tuinlaan 92, tel. 67856, Geopend if apotheek Gouka, Hoogstraat 29 Burgerlijke Stand Gebofeiv Andreas D.. 1 van J. B Bel en J. H Haesakkers. Adrians J„ d, van G. Abbink en A. Sorber. Overleden: C« J- Janae. 2 dagen; E- v. Leeuwen, 74 j„ vrouw v. J. F. WRlemse. gezelschap, een door Mel Ferrer raak getypeerde scherpschutter. tn dit alles spelen de (kleuren) fotografie en de montage een be heersende rol. Opvolgende close- ups van de harde mannenkoppen en Marlene's kille masker vertellen alles wat cr te zeggen is. Bevrij dend en drukkend tegelijk werkt het slot: de twee overgeble ven schutters rijden weg. beroofd van het laatste dat hun nog iets waard was, terwijl de ballade zanger vertelt dat naar het oude lied verhaalt zij met leeggescho ten revolvers het einde van de dag niet meer zagen. Hoera, de graaf van Monte Christo blijkt nog een nakomeling te hebben en alten die van deze ge heimzinnige figuur hebben gehou den of hem nog beminnen, zullen er dus recht voor kunnen gaan zit ten (in het Monopole-theater) om te zien hoe dat dan wel mogelijk is. 't Blijkt een jonge arts te zijn, die voor alle zekerheid een profes sor van de Sorbonne meeneemt, wanneer het er om gaat zich in Marseille van het grote vermogen van de graaf van Monte Christo te verzekeren. Waar echter geld is loert het wantrouwen en de haat vlamt er op. 't Kost de professor z'n leven en onze arts zijn vrijheid, die hij echter op het beruchte Duivelseiland terugwint. Hij keert weer en speelt nu het spel met meer geluk. De boeven ontlopen hun. straf niet. J. H. van der Zanden overleden In de afgelopen nacht is in zijn woning aan de Lorentzlaan op bij na 60-jarige leeftijd plotseling over leden de heer J. H. van der Zan den, De overledene was commies bij de belastingen en als zodanig o.a- werkzaam als controleur van de vermakelijkheden, De heer Van der Zanden was sedert 1930 in dienst van de gemeente Schiedam. In vroeger jaren heeft de over ledene zich o.a. voor het sportleven verdienstelijk gemaakt als KNVB- scheidsrechter. Wat 01 e d moet weten: Apothekers-nachtdi e«st: Gouka, Hoogsiiaat 29. BelJen bij ongeval: G.G. en G.D Tuinlaan 89 Telefoon 69290. Tentoonstelling: 30 Januari—18 Februari, Stede lijk Museum, da 30—5, Zo. 25 uur: 100 Prenten van Wout v. Heusden. Toneel: 14 Februari, Musis Sacrum, 8 u: Utile Dulci met „Laura" t.b.v. Rampenfonds, Passage. Da. 2 én 8 uur: _De Ranch der Verdoemden (18 jr.). Monopoly da. Da. 2, 7, 9 uur: De terugkeer van Monte Christo <14 jr.). I P o r t 14 Februari, „Pleinzicht", 8 uur: Aanvang Vierspelenkamp van district Schiedam Ned. Bilj. Bond. 17 en 18 Februari, R.K. Volks bond, 8 uur: Concert „Harpe Da vids" en filmvoorstelling. 19 Februari, Passage-theater, 8 uur: Uitvoering Chr. Gymnas tiekvereniging D.O.K, In het verenigingsorgaan van Ursus lezen wij dat deze voetbal club heeft besloten alle ontvangsten van de eerstvolgende thuiswed strijd van het eerste elftal af te staan aan het Rampenfonds, Om het saldo dan zo hoog mogelijk op te voeren, zullen zowel leden als donateurs ook het volle pond moe ten betalen. De secretaris van het district Schiedam van de Ned. Biljartbond heeft de leden van de aangesloten organisaties voorgesteld ten bate van hulp aan de slachtoffers van de watersnood ieder een bedrag van vijftig cent bij te dragen. De leerkrachten en leerlingen van de Hervormbde scholen brach ten met elkaar f 1284,43 voor het Rampenfonds bijeen. Wiel van duizend kilo ging er van door Gisteravond om half zeven brak in de B.K. Laan de as van een mallejan. Een van dé achterwielen ging er hierdoor op z'n eentje tussen uit én rolde meer dan honderd meter ver der. Het mag een wonder heten, dat hij bij twee vernielde ijzeren "paal tjes bleef. Het wiel woog meet dan duizend kilo. (Advertentie LM.) JLnat i&at spaargeld ran Use loon afhouden f Vraag om so*n spaarregeling in V.u? bedrijf SPAARBANK ANNO 1820 SCHIEDAM Hoofdkantoor; Lange Haven 80 j 2124 In de kleine ka juit van het scheepje wordt de köopacte opge maakt. Wanneer de eige naar is vertrokken, viert Rob met Bill het heuglijke feit, dat hf] nu weer kapitein is van een eigen schip. „En wat bent u nou van plan er mee te gaan doen, stuur?" vraagt Bill. „Dat heb ik je al verteld", zegt Rob; „ik ben be slist van plan een po ging te doen om de Ariadne" op te zoeken, Die foto kon niet liegen, Het schip drijft daar nog altijd rond en ik wil wel eens een kijkje aan boord nemen. Ga je mee?" „Ik denk er niet aan» stuur", zegt Bill; „ik jmet uw expeditie." De bengelaar in zijn binnen cn roeit, terug naar de wal. heb er mijn bekomst van en ik wil er niets mee (bootje heeft door de open koekoek het gesprek ,weet hy genoeg, te maken hebben. Maar ik wens tx veel succes 1 woordelijk kunnen volgen. Hii haalt zija dobber De financiële regeling voor de evacué's Van de zijde van Sociale Zaken verzoekt men ons mede te delen dat de uitkering aan geëvacueerden thans geregeld is op basis van de landelijk vastgestelde normen. In gevallen waar dit noodzakelijk bleek, werd vorige week reeds een vergoe ding gegeven, gebaseerd op de Sc h aderegel ing Oorlogsslachtoffers. "Wanneer achteraf blijkt dat de nieu we regeling een gunstiger situatie schept, ontvangen de evacué's als nog een aanvulling op de reeds ge noten ondersteuning. Het is thans zo, dat de evacué's ook het bedrag ontvangen dat be stemd is voor afdracht aan hun kwartiergevers. In een enkel geval bleek hierover misverstand te be staan. Men. dient hiermee echter re kening te houden. Mochten inzake de financiële steun moeilijkheden zijn, dan is men aan het Broersveld gaarne bereid hierbij van advies te dienen. Men kan hiervoor dagelijks aan het Bu reau terecht. Een enkele maal kwam het voor dat in de stad goederen werden ge kocht op naam van Sociale Zaken. Vooral de middenstand wordt erop gewezen dat dit alleen kan geschie den wanneer voldoende bewijsstuk ken worden overlegd. Hulp kruisverenigingen aan geëvacueerden In verband met het grote aantal geëvacueerden in onze stad laten wij hieronder de adressen volgen van de vier Kruisverenigingen, waartoe men zich desgewenst in ge val van ziekte kan wenden: Gerefor meerde Vereniging Ziekenzorg. St. Liduin astraat 56 a, tel. 65656 (per soonlijk 's avonds na 7 uur). Groe ne Kruis, Julianalaan 114 b, telef. 66737 (wijkverpleging)! Rubenslaan 16, tel. 68096 (gezinsverzorging); Lange Achterweg 6 (verpleingsarti- kelen), Diaconessenarbeid (Herv.) Lange Haven 85. tel. 68358, spreek uur dagelijks 13—14 uur (wijkver pleging, gezinsverzorging en verple- gingsartikelen>; kosterij Nieuwe Kerk, Uwe Maasstraat, Gorzen, tel. 66412 (verpl. artikelen), Wit Gele Kruis (R.K.). Nieuwe Haven 121, tel, 86822 (wijkverplemg. kraamver- zorging, verpicgings-artikelen) Hoogstraat 198, tel. 66786 (gezinsver zorging). Voor de drie eerstgenoemde kruis verenigingen is de kraam verzorging in handen van het kraamcentrum „Schiedam", Lange Nieuwstraat 35, tel. 65695. Spreekuur leidster Don derdag 12—lö uur. Nieuwe auto voor GTB In verband met ds zwakke bezet ting van de fittersplocg acht de di recteur van de Technische Bedrij ven het noodzakelijk het fitters- werk zoveel mogelijk te vereen voudigen en te mechaniseren. On geveer een vierde gedeelte van het fitterswerk houdt verband met het opruimen van verstoppingen in lei dingen. Om op den duur tot een aanzienlijke vermindering van het aantal verstopte gasdienstleidingen te komen, werd voorgesteld een verplaatsbaar re iniglngs-apparaat voor dienstleidingen aan te schaf fen. Aanvankelijk was gedacht dit apparaat op een aanhangwagen ach ter een van de auto's van de Tech nische Bedrijven tev ervoeren. Door het steeds veelvuldiger gebruik dat van. de auto's wordt gemaakt, Is het echter noodzakelijk een afzon derlijk vervoermiddel aan te schaf fen. Voor hfet beoogde doel wordt het meest geschikt geacht een ter stond leverbare Bedford C.A.V. Be stelwagen, waarvan de aanschaf- fingskosten ƒ5.981,-— bedragen. Het wordt gewenst geacht een 4-tal op klapbare steunen onder de wagen aan te brengen teneinde de stabili teit ervan bij draaiende installatie te verzekeren. De totale kosten van de bestelwagen worden geraamd op ƒ6.200,-. Baggerspecie naar Schie Nu het storten van baggerspecie uit de Voorhaven en de Binnenha vens tengevolge van de gronduitgif- te niet meer langs de Noordzijde van de Wilhelminahaven kan wor den voortgezét, is naar een nieuwe stortplaats gezocht. Deze werd ge vonden ten Westen van de Schie, juist voorbij de Rolbrug. Dit ter rein heeft een oppervlakte van ca. 75Q0 m2. Het eerste deel hiervan is niet verhuurd, terwijl de rest per 1 Maart vrijkomt. De N.V. „Huis de Rivier" gaat hier namelijk verdwij nen. Om het terrein voor stortplaats geschikt te maken, zal ca. 500 méter kade moeten worden aangelegd, waarvoor 3000 grond moet wor den verzet, terwijl op meerdere plaatsen een deel van de boven grond moet worden verzet. Een en ander vraagt e^n bedrag van f3300. Directeur staatsdrukkerij benoemd Tot mededirecteur van het staats drukkerij en uitgeversbedrijf is be noemd onze oud-stadgenoot de heer Th. H. Oltheteri". tot dusver adjunct directeur van dit bedrijf. De heer Oltheten was in Schiedam bedrijfs leider van drukkerij Roelands. bracht, had niet-alleen een enorme activiteit, op het ge bied van de hulpverlening tot gevolg, maar deed tege lijkertijd een golf van ver slagenheid door stad en land gaan. De meeste bijeenkom sten werden onmiddellijk af gelast en vrijwel het hele uitgaansleven kwam stil te liggen. Zonder dat 2a er erg boren werd uit de bestaan- duizend gulden, 't Is een Wij hebben de stellige in- ^08Si(tn de organisatie voor Vluch- prachtig bedrag, waarvoor druk dat het ons comité SfjKrnf t,,,i t* telingenhulp. De taak kwam we ons allerminst behoeven, Watersnood ten enenmale i® in at eerste plaats neer op te schamen. aan gevoel voor de waarde tech een ömlte vcw k®1 inzamelen van gelden, Toch treft het ons steeds van regelmatige publicaties wpt k nu alwppi' twee we nemen- Van^pn^ïeesteïhice waarvoor men een lijsten- weer dat men in andere ontbreekt. Schiedam bracht v lA 3" lv w»^rkn(i ontvanast van de Koninoxn en straatcollecte instelde, plaatsen blijkbaar over een heel wat meer bijeen dan fiirf oneelchrikt Twee we- Ïn0™estld zal S3! Een week geleden vond de- inzamelingsinstituut be- die./ 85.000 en ook nog ienvaSwtVacht^raS- kunnen komen. Het is een ze„ Plaats en het resultaat schikt, dat dagelijks in de meer dan wat wij daarnaast vfteit Sp velerlei gebied' J—J-— —eer Js om door middel van in incidentele gevallen van ci^bt,n flphAr Ans ceia- m V» ™u„ gever,hoorden.,, Wij fs Geen leest wel geld besteden 14/8 HEBBEN het dus 'V deze week kunnen ver was een illuster bedrag van - oiiiH-tiKUfn ut- f 85.000, waarbij dan ook pers en zo mogelijk radio de gevers hoorden. Wij treurt, maar waaraan niets de opbrengst z'n laatste gegevens bekend schatten zopas het bijeen- de mc(,ste!Ï on2er alwser - van Kethel en de scholen, te maken en daardoor nog gebrachte bedrag op bijna b^1(lnH 7nai« vtA^m ma» AiftM !«<j tn tirslron tAft OOO TlDn nnktnv car, «erjeeia. «aOHIS een ÜOOUi besluit dat hier aan Schie kont kan «jortóen be zat 2(jn te veranderen. De Gemeenschap trok er de les Maar buiten die collecte om meer giften los te weken, 200.000. Wie echter een ■>nt p*t cMufcfp nn normale zijn nog vele duizenden gul- Want men houde ons ten goe- eenvoudig ootelsommetje mi cn staaKie op verzoen dcng overgeschreven 0p re- de, dit is 'n zaak die zakelijk maakt, komt tot de ontdek- van het gemeentebestuur de voorbereidingen voor het feest. Het onder auspiciën van de S.G. werkende co mité kon na lientaifen uren van soms vaalc moeizaam vergaderen, de zo veelbe lovende plannen in de por tefeuille steken. Of ze er ooit nog weer uit zullen ko- 'men? De tyd zat Ieren of men slaapt in het streven naar uitstel inplaats van af stel van het beloofde be zoek. Niet uit hetgeen B. en W. aan de Raad schreven, maar uit de tnjormaties die ons zusterorgaan, Het Parool" tn Amsterdam, blijkbaar op Soestdijk inwonmoeten wj concluderen, dat alle be zoeken die een enigszins feestelijk karakter dragen, voorlopig zij n afgezegd „mede in verband met het feit dat men daarvoor mis schien gelden zou uittrek ken, die thans beter op an dere manter kunnen uiorden besteed". Deze laatste passage ach ten wij een duidelijke uin- g er wijzing in de richtinö van beschikbaarstelling van gedachte credieten voor de /eesten, ten behoeve van de hulpverlening aan. de slacht- offers van de watersnood. Naar wij menen te weten, zou de gemeente waar- schijnlijk voor een bedrag van ca. f 50.000 in het be kostigen van de festiviteiten hebben moeten bijdragen. Dit geld- kan nu in kas blijven. Zou het echter niet getuigen van begrip voor de benarde toestand waarin het rampgebied verkeert, wanneer ons gemeentebe stuur er toe kon Jcomen die halve ton te bestemmen voor het Rampenfonds? Wijs ons de man (of de vrouw die daar geen vrede mee roti kunnen hebben? Meer tnm-tam! Schiedam kent sedert de eerste Februari-dagen een Corruté Watersnood, dat ge- zieh na een harde storm vlaag weer opricht. 20 her stelt zich ook langzaam KHI!ïetï,n12hl'a,1LW!,ÏS£ 1° <is««te mededeling® kening van de penningmees- moet worden bekeken. Pro- king dat we als stad vooral „A. „plï-r ri_r ter van het comité. Hoe- paganda is een belangrijk door hetgeen de bedrijven I(ivert VriidaEmoraen wer- veel dat bij elkaar precies middel wanneer het er om k®* half miiiirwn y 3 was, zouden we U niet gaat mensen te activeren, kunnen mededelen, wel wat Propaganda betekent echter het ongeveer kan zijn, in de eerste plaats voor- nl. een kleine tweehonderd- lichting. arnnni fiir itirni iiBirrtCiSJiii1 tiinm itrjiinn: üimiüiit jimRiiiuuianEiwrfiniii i>; i>! mii" ii^ii iiimniiünrjüiiHi! wt" mi.iifiiHtRiiilD al dik moeten zijn gepas seerd l Wij weten het, veel is di rect naar Den Haag over geschreven en wellicht niet urn maar met _n_arpe un- vm" te beginnen. Dinsdag- over uitgestelde, nu weer opnieuw vastgestelde bijeen komsten op ons bureau ge deponeerd. Om maar met „Harpe Da- selijk comité. Maar laat men hier toch beginnen eens wat en Woensdagavond concer teert deze Christelijke mo meer van zich te laten ho- xJeTve?eniging 1in de grote r*n°*d$ rJÏeV3'! dies zaal van de H.K VolksSid Schiekant meeleven, t Is Nee, U hoeft naar fleze lantaarn niet meer te «aan zoeken. Hij Is gevallen aU offer in de strijd tegen de modermserin* van onze straalvcrlienting, Hank zij vooroorlogs inzicht heelt de gaslantaarn het op de hock van de Velievest nog lang kunnen uittioudtn, maar eenmaal fcw&tn ook vodc hem de litter Wat er nog wel #aat, dat ls de moten „De Drie Koornbloemen' die Op i'n hulk dan wel seen lantaarn meer draagt, maar nog wet die sierlijke steen, ingemetseld bij de houw „den 16 Mey 1570 door Joh. Braamkamp", Loop er 's langs. toch warempel niet teveel gevraagd. Er valt nog meer te adopteren Tuen we vorige week te rugkeerden uit Goudswaard, moesten we weer gaan langs dat vernielde voetbalveld. Die ver van z'n, basis gesla gen doelpaal, waarvan het hout straks misschien nog voor de kachel te gebruiken is, bracht ons op het denk beeld van een dieper gaande adoptie dan alleen maar technische hulp van onze ge meentelijke diensten en kle ding cn huisraad van het Schledatnse Rode Kruis. Zon er niet een mogelijkheid zijn dat zo'n voetbalveld weer voor elkaar kwam door mld- lel van daadwerkelijk hel pen van de Schiedaruse sportwereld? En wanneer zo, iels zou kunnen bü voetbal, waarom dan- niet op ander gebied? Wij weten eigenlijk nog lang niet alles van de nood In Goudswaard. Of er mis schien ook scholen of ver enigingsgebouwen In het wa ter zjjn komen te staan en of er wellicht ook nog zoiets als een bibliotheek verloren is gegaan, 't Zou allemaal eens moeten worden nagevraagd. iVic belast er zich mee? De organisatie van de hulp kan dan alsnog worden bekeken. Uitstel werd geen afstel Het leed dat zo plotseling over ons land werd ge- aan de Lange Haven. Het bestuur van óe to neelgroep „Het Sïngelkwar- tier" liet ons weten dat de eerstvolgende avond wordt gegeven op Zaterdag 21 Fe bruari. Plaats van samen komst is Musis Sacrum, Wie is het? Bij de postduivenhouders- vereniging „De Vrijheid" hebben, ze de trekking ge houden van de loterij. Het als eerste prijs beschik baar gestelde rjj-wiel viel op nummer 1288. Nu ook vijf nummers in Kethel 't Is. alweer een tijdje ge leden dat we de vinger leg den op de Kethelse telefoon, die het nog altijd moest doen zonder directe aanslui ting op het Rotterdamse— Schiedamse net. Wij waan den die oude toestand nog steeds aanwezig, tot we vo- vorige week al bellende van uit het dorp te horen kre gen dat men daar al enkele weken gewend is tijdens het onderling telefoonverkeer vijf nummers te draaien. Hulde dus van deïe plaats aan Tante Pos, die daar in Kethel toonde dat zij met de tijd mee wil gaan. Wij lieten ons ook vertellen dat zp er in de polder niet min der blij om zün dan in Ke thel (en Schiedam) want daar kortden nu heel wat oude dorpsaansluitingen (met twee en drie cijfers) worden geplaatst. Kinderen fam. Den Boer vanmorgen begraven In alle stilte vond hedenmorgen op de Algemene Begraafplaats aan de Vlaardingerdijk de begrafenis plaats van de twee kinderen van de familie Den Boer uit Zierikzee. Ds J. G. Jan sen leidde de uitvaart. Namens het gemeentebestuur heeft burgemeester Peek dezer dagen ccn rouwbezoek afgelegd. Ook dekten bloemen van het gemeentebestuur het graf. Zodra de omstandigheden het mo gelijk maken zal herbegrafenis in Zierikzee plaatsvinden. Aan de Mathenesserschool A is door het overlijden van de heer C. S. Kroense Lokker de functie van hoofd vacant geworden. B. .en W. hebben hiervoor thans de volgende voordracht aan de raad voorgelegd: 1 J. van der Kamp, Slochteren: 2 J. T. Reinigert te Midïum; 3 K. Köt- ter te Nijmegen. De betreffende he ren zijn allen reeds hoofd van een lagere school. SCHIEDAM Voor de vele bewijzen van medeleven, ontvangen dij het overlijden van onze lie ve Man en Broeder ANTON WINDHORST betuigen wij hiermede onze oprechte dank. P. E. Windhorst-v. Süjpe A„ M, E. Windhorst A. H. Windhorst M. Pannevis-Windhörst Schiedam. Febr. 1953 Arts AFWEZIG TOT 1 MEI Waarnemers: L. B. E. van HOogenhuyze, arts, Nassau- laan 59 en P. J. W. Beukers, arts. Burg. Knappertlaan. 76. door de heer J. A. BRUIJN uit Wassenaar over het onderwerp: DE ZAAIER Matth. 13 1-23 in het lokaal Broersvest 139 op Zondag 15 Febr. 17.30 u. Zitplaatsen, vrij Kiest een bril die U staat, dus, W Mr, Opticien. ST. LIDÜINASTE. 1 TEL. 67649 SCHIEDAM 2.— per week REMBEANDTLAAN 64 TEL. 69572 ABONNEERT II OP OIT BlM Snelkookpannen DEMONSTRATIE in de vitrine hoek Oranje gal er Ij Op Dinsdag 17, Woensdag 18, Donderdag 19, Vrijdag 20 en Zaterdag 21 Februari Komt u ook eens kUken? Op verzoek ook demonstratie aan huis Oranjestraat 13, Tel, 6M7S Broersveld 137-130, Tel. 67738 SCHIEDAM JAPON chem. reinigen 3.— VERVEN donker blauw of zwart 6.— MANTELS diepzwart verven 7.-^ PULLOVERS, VESTEN, PANTALONS, donkerblauw of zwart verven 3.50 eOSTLUMS chem. reinigen 4.— Alle goederen in enkele dagen gereed. SfoomververJJ SINGEL 142—150 TEL. 69929 GRATIS HALEN EN BEZORGEN. Ten kantore v. h. Algem. Ziekenfonds „De Kunst" al hier, wordt voor direct ge vraagd een 17-18 jaax-, voor adm. werk, kunnende typen. Zo moge lijk MULO-diploma. Brieven aan de Voorzitter van genoemd Ziekenfonds, Lange Haven 84 a, Schiedam Uw kamer (3.40 x 4.50 m.) leggen wij met kant en klaar, tijdei'jk voor 119,50 Deze aanbieding geldt tot 28 Februari a.s. ORANJEGALERIJ 11 TELEFOON 67844 Complete kamers vanaf 347.50, 4 clubjes gotisch met tafel vanaf 260.—, rookfauteuils compl. 72.50, haardfauteuil 39.50, mo dem dressoir 147.50. H. J. Sten tier. West Frankl.straat 79. Tel. 69974. Wordt gevr. nette werkster voor 2 halve dagen p. week. B. K. laan 227 B. Werk- en Kinderschoen re paratie! Sterker dan nieuw. lOok de slechtste) direct klaar. Speciaal reparaties aan Lederen Kleding, Tas sen enz. Gebr. Simons, Broersveïdpad 12 (le etage). Tel. 66840. Schiedam. Gevraagd voor boodschap pendienst voor de hele dag net persoon. Liefst gepen- si onneerd. Goed kunnende fietsen. Aanmelden tussen 912 uur. G. Halvax, West- moienstr. 1, Schiedam. Geslepen legplaten voor Uw meubelen, etalage's etc. le vert tegen concurrentie prij zen Van Katwijk's Glashan- del, Lange Kerkstraat 38. Tel. 68733. Het óudste adres. Te koop aangeb. weg. op hef! bedr.: eiectro-motoren van 3—20 PK; looplampen, kruiwagens, houten kisten, gr. ijz. brug 13 m lang 1 m breed, hijslieren, bascules, keïderwinch enz. Willems kade 7, Schiedam, tel. 68149. Voor feestjes, bruiloften, vergaderingen en vereni gingsavonden natuurlijk de nieuwe zaal van Wira de Ruiter, Broersveld 55. Vraagt condities.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1953 | | pagina 1