C 3 At tr actiecentrum werd weer verpacht a<;kmm Moet Ueens hóren! Duitse belastingverlaging bedreiging van EDG? Middenstand gespaard, maar kopers zijn weg Qoltgensplaat heeft tijdelijk twee burgemeesters STEMO-TYPSSTE 2 Kern blijkt hier te liggen in inrichtingen die alleen vermaak tot doel hebben Aan de Maarel ontging maar één punt Spaarbank noteert in! eg-o verschot E.S.S. nog steeds ongeslagen Verzamel Uw krachten Pleegzuster Bloedwijn DE AVONTUREN VAN KAPITEIN ROB Steun voor het Rampenfonds Jeugd bracht meer dan twee mille bij elkaar Hoe het toen was in het Oude Schiedam Bonn wijst inmenging van Hoge Commissie af Nehroe pleit voor „derde gebied" SER tegen fabrieks arbeid voor meisjes van 14 jaar Ontvluchte jongen pakt kleren van evacué's Zware tijden breken aan voor Flakkee's winkels 'en kleinindustrie Besprekingen tussen Bonn en Cairo niet afgebroken Bel as tingverhogi ng in België door overstroming Twee delen der gemeenten door zenders van Luchtmacht met elkaar verbonden Onderscheidingen voor redders Twee mijnwerkers dodelijk gewond SCHIEDAM Koeriersters Dinsdag 17 Februari 1953 Hoewel de Yacantievycek 3953 nog1 vele maanden van ons verwijderd ligt, worden toch de eerste voorbereidingen alweer getroffen. Er zijn al plannen gesmeed voor een revue in het rassage-theater en Maandagavond gaat het grote Vacantïe-comxté dat de verantwoordelijkheid voor de or ganisatie draagt, voor het eerst rond de tafel zitten ntn nieuwe initiatieven te hespreken. Maandagmiddag vond in de benedenzaal van de Amstelbron aan de Broersvest de aanbesteding plaats van het attractiecentrum. Zoals ieder jaar was ook nu de belangstelling van de zijde van de exploitanten groot. Wel een bewijs dat het 3ttracliecc»trum op de Broersvest tot de meest bezochte in den lande worden gerekend. (Advertentie LM.) Het aantal inschrijvingen bedroeg ca. 1"5. Over het «algemeen bleek de ervaring m de sectie consump- tietenten met aan de verwachtingen te hebben voldaan. Ditkon ten minste worden afgeleid vut de pachtprijzen waarvoor men had in geschreven. Deze bewogen zich aan merkelijk beneden het peil van voorgaande jaren. Anders was het gesteld bij de uitgesproken vermaaksevenementcn, zoals rutschbanen, auto-scooters e.d. Enkele ondernemers kwamen zelfs tot pachtprijzen, die van even ho ven de drie mille tot boven de vijf mille kwamen. Bij de^ aanbesteding, die plaats vond onder leiding van mr Janvier van „De Kermisgids", de instelling die het werk van de vroegere vak- Bij de voortzetting van de Vier- spelen kwamen Maandagavond Van de Maarel en Van Soelen tegen over elkaar uit. terwijl ook Van der Plas en Scheffers om de winst punten streden. Bijzondere vermel ding verdient de partij libre van Van de Maarel. Zijn begin was niet best. want vanacquit miste hij twee keer. terwijl zijn tegenstan der er 18 bijeen vergaarde. Doch toen herstelde v. d. Maarel zich en met goede beurten, ja zelfs mot een eindserie van 35, had hij spoe dig zijn totaai vol. Van Soelen bleef op 32 staan. Hoewel deze in de par ty één bandstoten met een serie van 12 begon en eon veilige voor sprong meende te hebben, liep Van de Maarel hem met kleine series in en bracht de stand op 29—27 in het voordeel van zichzelf-Van drie maal missen maakte Van Soelen gebruik om een einde aan de strijd te maken. Van de Maarel had de nastoot en zorgde daarin voor re mise. Van der Plas moest alleen ln de cadre-partij in Scheffer "jh meer dere erkennen. De rest beëindigde hij in zijn voordeel. Vooral zijn drieband-partij speelde hij met een mooi gemiddelde. De uitslagen waren: Cadre: 100 100 21 12 4.76 100 88 21 IS 4-19 v. d. Maarel r. Soelen Libre: v. d. Maarel v. Soelen Eénbandstoten: v. d. Maarel v. Soelen Driebanden: v. Maarel v. Soelen 150 150 12 38 12.50 150 32 12 13 2.66 30 30 29 7 1.034 30 30 29 11 1034 20 70 3 0.285 17 70 2 0.242 Voor Van de Maarel 9 punten, terwijl Van 1 kreeg. Cadre: Scheffers v. d. Plas Libre: v. Plas Scheffers Eénbandstoten v. Plas Scheffers Driebanden: v. d. Plas Scheffers waren dus Soelen er 100 100 150 111 200 200 150 132 30 30 30 25 20 20 20 16 34 30 2.94 34 13 3-26 24 45 8.33 24 22 5.50 19 7 1 578 19 6 1.315 28 3 0.714 28 5 0.517 Van der Plas veroverde dus acht punten en Scheffers 2 P- De Spaarbank Anno 1820 boekte in Januari een inleg-overschot van bij na f 200.000.Het tegoed van allé inleggers steeg daardoor per 31 Ja nuari tot f 13.349.722,15. verdeeld over 38 371 boekjes. Het aantal boek jes in omloop steeg met 148. Aan de jeugd werden 29 nieuwe boekjes uitgereikt. Het spaartegoed van de jeugd steeg in Januari met f 2.705,04 tot f 62.499.41, verdeeld over 5402 boekjes. Op de scholen en de jeugdspaarbank werd voor f 3.695,60 aan zegels verkocht In de bedrijven werd f 5.911,30 ge spaard. De Afhaaldienst bracht f 37.813,— aan spaargeld binnen. In spaarbusjes werd f 9.271.56 gespaard. Uitgereikt werden 53 babyboek- jes. Vrouwen gaan bidden in Grote Kerk Overal ter wereld, in 114 landen, bereiden vrouwen zich voor op de Wereldgebedsdag, die dit jaar op Vrijdag 20 Februari valt. Door vrouwen uit Centraal Afri ka werd ditmaal de liturgie samen gesteld. Tot onderwerp kozen zij daarvoor het Bijbelwoord, met de oprrep- Wandelt als kinderen des lichts." Terwijl de wereld in duisternis gehuld is, waar allerwege dood en verderf he* mensdom in souw rn droefheid 'dompelen, komt de/e ou- roep tot ons. De kracht, om als kinderen des Lichts te wandelen, is echter alleen te zoeken in het ge bed tot de Almachtige, Die Zijn Teddend Licht aan de wereld schenkt. In Schiedam zal dit gebedsuur gehouden worden in de Grote Kerk aan de Lange Kerkstraat, Vrijdag avond om 8 uur. Het plaatselijk comité, samenge steld uit vrouwen uit verscheidene kerken en het Leger des Heils. hoopt dat evenals andere jaren zeör veel vrouwen en meisjes naar de Grote Kerk zullen komen om samen U* bidden voor alle nood in de wereld. Vrouwen die m Schiedam geëva cueerd znn, zullen worden bezocht. Hun zal een liturgie voor de Ge bedsavond worden overhandigd. groep overnam, hadden ook de ei genaars van de z.g. goktenten op grote concurrentie gerekend. On danks de hoge biedingen zullen zij echter toch voor een groot deel moeten worden teleurgesteld. Vol gens de gedane toezeggingen zal de Schiedamse Gemeenschap dit. jaar hiervan minder toelaten dan in '52 het geval was. In totaal is gere kend op ca. vijftig attracties, een aantal dat ook vorig jaar ongeveer werd bereikt Namens de Schiedamse Gemeen schap is de verpachting gisteren o.a. bijgewoond door de heren AI. Holl, Edw. den Hoed en P. Groe- nendaal. Ook de politie was ver tegenwoordigd door een ambtenaar van de afdeling Speciale Wetten. De beslissende wedstrijd voor ESS 1 in de competitie van de Rot terdamse Schaakbond werd dezer dagen gespeeld. Tegen de Rotter damse schaakclub RSR ging het om de bezetting van de bovenste plaats. Immers, beide tegenstanders waren nog ongeslagen en de Schiedam mers moesten dus winnen om de leidmg te nemen ir. hun groep. In derdaad hebben zij dat klaarge speeld: ESS won zelfs met flinke cijfers kiy32K). Domselaar aan het eerste bord deelde de punten met zyn sterke rivaal Dries; Bon ders en Dankhorst verloren slechts op het nippertje. Met nog 2 wedstrijden te spelen heeft ESS nü een prachtkans op promotie naar de overgangsklasse. Over de lagere tientallen zijn niet zulke gunstige berichten te melden. Het 2e 'tiental verspeelde zijn laatste kans op de bovenste plaats door met 3>ste verliezen van Span gen 4. Het derde tiental is in een felle strijd gewikeld met Het Zwar te Paard 1. In deze derby liggen de zwarte paarden een halslengte voor. want de stand is 3K4 H in het nadeel van ESS. MONOPOLE Faust ere de duivel' Goethe en Gounod hebben ook hun steentje bijgedragen aan de film die aan de Hoogstraat te zien is. De Duitser schreef het drama „Faust", de Fransman maakte er muziek bij. maar de Italiaanse film mensen brachten het op het witte doek. En dat laatste is toch wel het meest belangrijke voor de bezoe kers van Monopole. Wanneer ze het in het mooie en imposante gaan zoeken, dan kunnen die daar in Italië zelfs Hollywood nog een les je gaan geven Dat kunnen we bij het zien van ..Faust en de duivel" nog weer eens goed constateren. Is allemaal een beetje erg pom peus. maar wie van opera-stijl houdt e" goede zangstemmen ook in een film weet te waardei en, 2a l met plezier kijken en luisteren naar het oude verhaal van de duivel die een ziel wilde kopen en deze toch weer verloor in de strijd tegen het goede GEMEENTE j (""OFFICIÉÉL NIEUWS EVACUÓ'S ZONDEK VERGOEDING Zij. die nog geen evacuatie-ver goeding hebben ontvangen en daar aan behoefte hebben kunnen deze vergoeding aanvragen aan het bu reau Sociale Zaken. Broers veld 140. f Advertentie LM.) met Wat meo moet weten: Apothekers-nachtdienst: Gouka, Hoogstraat 29 Bellen hij ongeval: GG en G-D Tuiniaan 89 Telefoon 69290. Toneel: 14 Februari, Musis Sacrum, 8 u: Utile Dulci met „Laura" t.b.v. Rampenfonds. Films: Passage. Da. 2 en 8 uur: De Ranch der Verdoemden (18 jr.) Monopole, Da. 2, 7, 9 uur: Faust en de duivel (18 jr.). Sport: 17 Februari. Chr. Soc. Belangen, 8 uur: Filmvoorstelling v. Ned Chr. Geheelont. Vereniging. 17 en 18 Februari, RÊ. Volks bond. 8 uur: Concert „Harpe Da vids" en filmvoorstelling. 19 Februari, Passage-theater, 8 uur: Uitvoering Chr. Gymnas tiekvereniging D.O.K. 19 Februari, Chr. Sociale Belan gen, 8 uur: Debatavond Lasclub „Schiedam". Naar wij alsnog vernemen bevond zich bij de opbrengst van de collecte voor het Rampenfonds ook een che que van f 1000.Het Watersnood- rorftité heeft thans ook nog vanuit Canada een cheque tof grootte van f 1000.ontvangen afkomstig van een oud-Schiedammer, die ziin moe derland nog niet vergeten is. De totaal opbrengst van de col lecte, die in de kring van Ned. Prot. Bond is gehouden, werd inmiddels ook bekend. Het reeds eerder ver melde bedrag van f 2600.is ver hoogd tot f 2800.—. De actie „Mouwen omhoog, ons land moet droeg", waaraan deelna men de Nederlandse padvinders, het Nederlandse padvindersgilde. de katholieke verkenners en de gidsen- bewegmg heeft m Schiedam een be drag van f 2064.46 voor het Ram penfonds opgebracht. Hierbij kan nog worden geteld f 27.20, dat in de afgelopen weken met sneeuwruimen werd verdiend. Groep 4 van de N.P.V. ontving van een bevriende groep, namelijk groep 32 uit Akron (Ohio) in Ame rika een cheque van 25. Het be drag hiervan werd gestort op giro nummer 17 van de Nederlandse Ra dio Unie. Klaverjassers kunnen ook meedoen De spelers van de vereniging „De Spil" hebben dezer dagen het kam pioenschap behaald van de Schie damse Klaverjasbond. Tijdens de gisteravond gehouden bestuursver gadering is bekend gemaakt, dat de leden tran de kampioensploeg zich bereid hïbben verklaard uit te komen tegen iedere Schiedammer, die dat wenst. De ontmoetingen zul len Zondag a.s. een aanvang nemen. Het ligt in de bedoeling, dat meti een klein bedrag als inschrijfgeld betaalt. Dit wordt, vermeerderd met hetgeen de klaver ja «vereniging „De Spil" hieraan toevoegt, opge zonden aan het Rampenfonds. Voor de ontmoetingen zullen aar dige prijzen beschikbaar worden gesteld, die bestemd zijn voor de spelers, die tot het hoogste punten tal komen. Men kan zich voor deze ontmoeting aanmelden bü bet club lokaal van ,,De Spil", Fabristraat 92 a, (tel. 67890). De politie haalde op de werf Wil- ton-Fijenoord een Duitse vrouw van een buitenlands schip Controleurs van de werf hadden haar daar aan getroffen. Bij haar verhoor vertelde de vrouw, dat zij het werkterrein was opgekomen verborgen in de kofferruimte van een taxi. Zij is te ruggezonden naar Gouda, waar zij werkzaam was. Mr J. in 't Veld voor Human. Verbond De eerstvolgende bijeenkomst van de gemeenschap Schiedam van het Humanistisch Verbond vindt Zon dagmorgen weer in Musis Sacrum plaats. Mr J. in 't Veld, lid van het hoofdbestuur van het Humanis tisch Verbond zal een inleiding houden over het onderwerp „Hu manistische Zedenleer". De bijeen komst vangt aan orn elf- Schoorsteenbrandje ïn de wonmg Voornsestraat 9 a, ontstond een schoorsteenbrand. De brandweer rukte er voor uit onder leiding van de heer Van Oort- merssen. De ramonneur deed weer goad werk. Burgerlijke Stand Geboren: Alfred C. z. v. A. Ph. van Schaik en B. v d. Poel; Kia- zina d.\. J. J. Offerman en C. F. M. Corveleijn; Met je d.v. L, Plooij en K C. v. d, Meulen: Susanna d. v. N. Ou w er kerk en S. Baas; Jo- sephus J. z. v. C. Verboom en J. M. Schafthuizen; Thomas W. z. v. Th. "VV, v. Son en A. C. L. de Jonge; Aart z. v. J. vd Drift en A Ilmer; Christiaan W. z. v. J. R. W. van Rutten en W C. van Dijk: Aaldert J. z. v A. J Drenkclford en G. Nieuwstraten; Peter z. v. P. Ou- wens en W. Warbout; Anthonius z. v. I. A. Duivenvoorde en C. W. van Rijn; Robert, z. v. W. van Beek en J. Voogt; petrus J. z. v. P j Kleijheeg en J. M. Schuurink; Elisabeth G. M. d. v. D. Verdam en A. C. p. Westdijk; Theodoras Th. F. z. v. J. P, A, Koevermans en H- J- M Linkels Overleden: H C. v. d Hulst. 68 j. vr. v. N, Slappendel; G, van Atten 86 j.; F. H. Verburgh, 68 j. vr. v. S. J. van Eijk; P van Laar, 71 3* weduwe van J- .v. Strien; J, H. v. d. Zanden, 59 j.: J, Molenaar, 82 j. weduwe van R. Ottens. 2126 Vee! vertrouwen, heeft Bill niet in de on derneming van Rob. Do Atlantische oceaan is zo groot en om een wrak te zoeken, dat nu al ja renlang stuurloos rond drijft in de Sargassozee. Nee, Bill gelooft niet, dat Rob zaj slagen. Maar hii Is nu eenmaal een avonturier Wanneer het scheepje de haven is uitgevaren, slentert Bill terug naar de stad. Hij weet nog niet goed. wat hii zal doen. Voorlopig heeft h;i geen geldzor gen, maar hij zal toch wej weer naar zöe moe ten gaan. Dat is tenslotte zijn vak. Enfin, van daag of morgen zal hij wel weer kunnen monste- plotseling voetstappen achter zich. Hij draait zich gezicht en dan verliest Bill het ren. In een straatje in de buurt van het hotel, om, maar op hetzelfde ogenblik wordt hij vast- merkt niet, dat hü in een auto waar hij een kamer heeft gehuurd, hoort hij gegrepen. Iemand drukt een prop watten in zijn 1 die dan snel verdwijnt. bewustzijn. Hy wordt gesleept. (De redactie behoudt zich het recht voor Ingezonden stukken voor deze rubriek te bekorten. Anonieme stukken traan In de imtRttnarid). Gedachtig aan het spreekwoord „Goed voorgaan doet goed volgen" zou ik mij in navolging van de heer Reu Kersberg (De Schiedammer d.d. 12 Februari) ook .graag even bezig houden met het Schiedam van vroeger jaren. Ik moet dan begin nen met enige correctie op hetgeen de heer R. ter sprake bracht over de beloning van de brandersknechts. Hij spreekt van een verdienste van zeven gulden per week, maar naar ik meen ontving zelfs een pomper als de mmstbetaalde man in de branderij, nog acht gulden per week. De eerste man. de meesterknecht, verdiende veertien gulden Het loon van de brandersknecht moet zich daartussen hebben bewogen. Zonder bepaald tot verheerlijking van de branderstijd te komen, mag ik ver der wel aanvoeren dat men met 's middags om zes. maar om vier uur klaar was met de arbeid. Eén van mijn treurigste herinne ringen aan de oude stad was het euvel van het gratis borreltje, dat maakte dat het signaleren van be- schonkenen op ieder uur van de dag regel was. Men denke echter niet dat alle brandersknechts zich aan de drank te puiten gingen. Ook onder het personeel van de branderijen trof men (en treft men. Red. Schiedam mer) overtuigde geheelonthouders aan. A. VAN MEURS (Van onze correspondent) BONN. De geallieerde Hoge Commissie heeft een brief gericht aan de Bondsregering, waarin uitdrukking geeft aan de hoop, dat de door de Bondsregering voorziene belastingverlagingen er niet toe zullen leiden, dat de Bondsrepubliek op een gegeven ogenblik haar verplichtingen tot bijdrage aan de Europese .Defensie Gemeenschap niet zou kunnen nakomen. Bovendien brengt de Hoge Com missie tot uitdrukking, dat zij meent, dat een dergelijke verlaging in tegenstelling staat tot de inspan ningen, die de andere Westelijke landen zich getroosten om te ge raken tot een versterking van hun defensie-positie. Van de zijde van de Bonner re gering meent men, dat de geal lieerden hier de plank volledig misslaan. In de eerste plaats zegt men niet zonder de bekende tactloosheid dat het belasting stelsel in de Bondsrepubliek een uitsluitend Duitse aangelegenheid is, die voor uitsluitende verant woordelijkheid van de Duitse re gering komt. Bovendien insinueert men, dat de geallieerde bezwaren vooral op verzoek van Frankrijk zijn geformuleerd. Het zou kunnen zijn, dat de Fransen in hun binnenlandse po litiek moeilijkheden krijgen tenge volge van de Duitse belastingverla ging^ maar daartegenover stelt men in Bonn, dat de Duitse belasting- politiek zich moeilijk kan richten naar het standpunt dat de Franse binnenlands-politieke stabiliteit ge handhaafd moet worden. Ten slotte acht men in Bonn nog flnancieel-technisch de geallieerde bezwaren niet juist. Men wijst er op, dat het doel van de nieuwe be lastingmaatregelen Juist is, om de belangrijkste belastingbronnen, zo als industrie en handel, nieuwe im pulsen te geven. Op de duur zou de belastingverlaging van het ogen blik juist daarom, niet de strekking hebben om tot een vermindering van de totale belastingopbrengst te leiden. En alleen in dèt geval zou den de geallieerde zorgen begrij pelijk zün. NIEUW DELHI. Premier Neh roe heeft in een toespraak tot de „Raad der Indische Staten" het in stellen Vesn een derde „wereldgebied" voorgesteld, dat voor de vrede zou moeten werken. Hij verwierp de voorstellen tot het instellen van een derde blok of macht. „Door deze be woordingen worden de volken afge schrikt" zei hij. Ook het door hem voorgestelde „derde gebied" zou zich niet met het Russische of Ameri kaanse blok moeten verbinden. De staten, die een dergelijke verbinte nis niet wensten, zouden er deel van moeten uitmaken. DEN HAAG. De Sociaal Eco nomische Eaad heeft zich in zijn advies over het voorontwerp van wet tot nadere wijziging van de Arbeidswet 1919 unaniem uitge sproken voor een verbod van fa brieksarbeid voor 14-jarige meis jes. Met de Memorie van Toelich ting bij het voorontwerp is de S.E.R. van oordeel, dat de omstan digheden, waaronder in het alge meen in de ondernemingen wordt gewerkt, veelal^ een storende in vloed dreigen uit te oefenen op de natuurlijke ontwikkeling van het 14-jarige meisje. De Sociaal Economische Raad onderschat niet de moeilijkheden, die een dergelijk verbod voor de Nederlandse industrie zou mee brengen. Immers als regel komt de arbeid van de gehuwde vrouw in Nederland niet voor, zodat het grootste deel van het vrouwelijk personeel moet worden betrokken uit de leeftijdsgroep van 14 tot ca 22 jaar. De industrie in andere landen, waar de fabrieksarbeid sters meestal 10, 20 of meer jaren achter elkaar werkzaam zijn en die daardoor dus over meer gerouti neerde krachten beschikt, heeft hierdoor een voorsprong op de Ne derlandse. Uitschakeling van de 14 jarigen zou dit nog verergeren. De raad is daarom van oordeel- dat ruimte dient te worden gelaten voor een verantwoorde toepassing van uitzonderingsmogelijkheden. UTRECHT. De politie arres teerde hier Maandagavond een 18- jarige jongen uit Zuilen, die voor evacué's bestemde kleren had weg genomen van het Rode Kruis te Dordrecht. Een agent zag de jon gen met een grote doos lopen in de Notenbomenlaan en hield hem aan. Het bleek, dat hij twee stel kleren aan had en dat de doos bo venkleding en enkele paren schoe nen bevatte. Op het politiebureau bekende de jongen de diefstal. Daar bleek bo vendien, dat hij werd gezocht we gens ontvluchting uit het opvoe dingsgesticht „Valkenheide" te Maarsbergen. Hevige brand in Valparaiso SANTIAGO DE CHILI. Maan- dagoebtend is een hevige brand uit gebroken in de loodsen van de doua ne te Valparaiso. De brand, die reeds een schade van honderd millioen pe sos heeft aangericht, wordt door de gehele havenbrandweer en al de brandweerlieden van de strijdkrach ten bestreden. Door gebrek aan wa ter is men het vuur nog niet meester geworden. MIDDELHARNIS. In de belde centrumgemeenten van Flakkee, IWid- dejharnis en Sommelsdijk, waren veel (zelfs grote) middenstandszaken. Deze zijn, op een enkeie uitzondering na, gespaard gebleven. In de verdronken dorpen Ir echter het droeve beeld te zien van ingestorte win kelpuien, uiteengerukte étalages en verloren gegane voorraden. AI werden de zaken in belde centra dan gespaard: één ding ontbreekt: kopers. Het centrum is zijn achterland kwijt. Een ander centrum van actieve midden stand, Oude Tonge, heeft niets meer: geen winkels, geen voorraden en geen kopers. FRANKFORT. De leider van de W.-Duitse delegatie, Westrick, heeft na zijn terugkeer uit Cairo verklaard, dat de economische besprekingen tussen West-Duitsland en Egypte met zijn afgebroken. De Duitse dele gatie heeft van de Egyptische rege ring een aantal projecten meegekre gen, welke door de Duitse regering onderzocht moeten worden. Dr Wes trick meende, dat het de E^yptenaren duidelijk is, dat het verdrag met Is rael door Duitsland geratificeerd zal worden. Omtrent het tijdstip van nieuwe onderhandelingen tussen bei de landen is nog niets bekend. Volgens Ass. Press heeft Oost- Duilsland in Cairo aangeboden om de handels- en ruil-overeenkomsten, welke met Bonn zyn gesloten, over te nemen. Boeren en arbeiders zien slechts één ding: het land droog. Maar de winkelstand staat voor een sombere toekomst. Verscheidene gemeenten zijn onbewoonbaar en zullen dat misschien nog lang blijven, om daarna 2elfs nooit de vroegere grootte en het oude aanzien terug te krijgen. Bovendien zal. zich later niet als na de bevrijding een periode van geld-overvloed aandie nen. Het kapitaal steekt nu in goede ren. waarvoor geen afzet is tè vin den. Dit is te meer klemmend daar het eiland weliswaar een bloeiende middenstand bezat, maar er toch eigenlijk te veel winkels waren. De tekenen wijzen er op dat de over heid zich met het probleem bezig houdt. Voor cfe winkelstand is het ver heugend dat fabrikanten en gros siers blijk geven het de getroffen bedrijven winkels en kleinin dustrie wat gemakkelijker te willen maken. Practisch geen en kele fabrikant of groothandelaar heeft nagelaten te informeren naar welstand en tevens de mate van schade van zijn afnemers, waarbij tevens bleek, dat men de getroffenen met alleen wil laten in hun nood. BRUSSEL. De Belgische rege ring heeft tijdens de kabinetszitting van gisteravond m principe besloten, de belastingen een jaar lang te ver hogen ter dekking van de schade die door de overstromingen aan open bare instellingen is toegebracht. De schade is door de minister van Financiën, Albert Edóuard Janssens, geschat op één milliard 400 millioen franc. De schade aan particuliere eigendommen is hierbij niet inbe grepen. Birmese troepen slaan Chinese nationalisten aan de grens terug RANGOON. Birmese troepen hebben een poging van Chinese na tionalistische guerilla strijders om Moese, een post aan de grens van Birma en China, te bezetten, afge slagen. Zestig mcionalisten waren gedood en nog meer gewond m de Zaterdag gedane aanval. De Birme se ambassade in Bangkok heeft op dracht gekregen, de Thailandse re gering te verzoeken, een eind te maken aan de toestand waarbij na tionalisten door Thailand Birma binnenvallen. Birma zal de regering van Thailand ook verzoeken, het smokkelen van wapens door Thai land voor de nationalisten en Bir mese opstandelingen te beletten. OOLTGENSPLAAT. De gemeente Ooltgensplaat is in tweeën gedeeld. Eén deel is de kom der gemeente; het andere wordt gevormd door Acht huizen, Langstraat en Zuidzijde. Waarnemend-burgemeester van dit laatste deel is de heer J. L. Jacobs. De splitsing is nodig, doordat de aanvoer van levensmiddelen en materiaal voor de drie buurtschappen via Galathee haven plaats vindt. Twee zenders van de Luchtstrijdkrachten onderhouden de berichtendienst tussen beide delen der gemeente. ïn Achthuizen is een nood-secretarie. AMSTERDAM. Het bestuur der Kon. NZHRM heeft besloten de bemanningen van de motorredding boten „Neeltje Jacoba", „Prins Hendrik", „Joan Hodshon", ,,Bran- dar's" en „Insulinde", die geduren de '«e zware storm van 31 Januari- 1 Februari langdurige en uiterst in spannende tochten hebben gemaakt ter assistentie van in nood verke rende schepen (om. Duitse tank- lichter „Oder", Frans ss „Cartha ge". Indiase ss „Jalikunta" en Ned ms .Frank H") de grote bronzen draagmedaille der maatschappij toe te kennen met inscriptie: „Voor belangi'uke diensten, 31 Januari 1 Februari 1953". Aan de bemanning van de mo- torreddmgboot „Prins Hendrik" zal bovendien een getuigschrift wor den uitgereikt voor de redding der opvarenden van de, op de Eier- landse gronden gestrande en door midden gebroken Duitse tankhchter „Oder", KERKRADE. In de afgelopen 24 uur hebben twee mijnwerkers het leven gelaten in de Limburgse mijnen. In de „Laura" te Eygeïsho- ven raakte Maandagmiddag J. A, Haan m de laadplaats op de 378- meler verdieping bekneld tussen de wand en een locomotief. Tijdens het transport naar het ziekenhuis overleed hij. Op de 7Ö0-meler verdieping van de „Emma" te Treebeek is de hou wer J H. Steinbusch zwaar ge wond aangetroffen bij een opbraak. Hij overleed korte tijd later aan zyn verwondingen. In Ooltgensplaat is a! het manne lijke personeel van 20 tot 55 jaar ingedeeld in een ploegensysteem. Dat is ook geschied met de vervoer middelen. Verder zijn de distributie van brandstoffen, de loonadministra tie en het dichten van de dijken ge coördineerd. De vroegere leider van het gemeentelijke distributiekan toor A. de Vries, heeft weer een ap paraat opgebouwd ter verdeling van het voedsel. Ook is er een centrale keuken, onder leiding van P. Jor- cTaan, Ongeveer 20 man ziin belast met het afvoeren der cadavers. Er zyn er nu 200 weggevoerd: naar men meent komen er nog tegen de zes honderd uit de polders bij Acht huizen. In het afgescheiden deel (Acht huizen, Langstraat en Zuidzijde) zijn eendere maatregelen getroffen. In Ooltgensplaat is een zender der politie, waarmee men verbinding heeft met het hele eiland. De Leger- Verbmdingsdienst heeft radiocontact met Willemstad, uit welke plaats alle levensmiddelen en materialen, worden aangevoerd. Aan de dijken wordt hard aange pakt. De 50 meter grote doorbraak bij Rooihuisje is bijna dicht. Voor het vervoer van zand zijn de Slik- dyk en de Molendijk voorlopig her steld. Deze gegevens werden ons verstrekt door de burgemeester van. Ooltgensplaat, de heer Hordyk. die zeer veel lof heeft voor de wils kracht van de achtergebleven be volking, voor de reddingsploegen uit Grouw in Friesland en Wilnis en Mijdrecht met hun boten, en voor de medewerking van het gemeente bestuur van Willemstad. Heden overleed plotse ling onze lieve Moeder, Behuwd-, Groot- en Overgrootmoeder, Zus ter en Tante, Mevrouw Elisabeth Cornelia Sluijters, Weduwe van de Heer W. C. Oranje, op de leeftijd van 87 j. Namens de familie: W. C. ORANJE Schiedam, 15 Febr. 1953. "Vlaardingcrdyk 95b. De teraardebestelling zal plaats vinden op cfe Al gemene Begraafplaats te Schiedam Donderdag 19 Februari a.s. Vertrek vanaf het sterfhuis 's voorm. 11 uur. Alleenst. heer ('gep. ryksd.). zoekt goed gem. frisse zit- slaapk., voorzien van str water, met volledig pension en huisel. verkeer. In goed milieu, bii dame alleen of wed. Bedoeld wordt een goed. rustig tehuis Brieven no. S 744 bur. v. d. blad! Gevrnet dagmeisje en werkster. Aanmna 7 uur: De Ruiter, L. Kerkstr. 13. Woningrail. Aangeb.: een nieuwe 3 of 4 kamerflat. Vlaardingen. Gevr.: een der gelijke woning te Schiedam. Br. no S 745 bur. v. d. blad. Geslepen legplaten voor Uw meubelen, etalages etc. le vert tegen concurrerende prijzen Van Katwyk's Glas- handel, Lange Kerkstraat 38 tel. 68735. Het oudste adres. Kosthuis gevr. zonder hui selijk verkeer. Brieven no. S 746 bur. v. d. blad. Aangeb.: een bruidsjapon m. sluier en tasje, kleine maat. St. Liduinastraat 48 b. Naaisters, leerling-naaisters en afwerksters gevr. Aan melden: Adriaan Milders- straat 64 a. R'dam-West. Gevr.: net meisje voor de dag. Mevr. Dróge, Rotterd.- dijk 194 a. Huishoud- en Industrie school voor Schiedam en Omstreken, prins Maurits- straat 9. Schiedam. Er kun nen nog enkele cursisten geplaatst worden op de kookcursus voor beginsters op Maandagavond van 7 9.30 uur. Aanmelden vóór 23 Febr. a.s. Tel. 68403. I chique salon fauteuils met riet opzij, prachtige bekle ding, zwaar verend 250. 310.—. 380.—. Wilson, Gr. Visserijstraat 80, 97, S9, 101. Grote serie verstelbare Li berty fauteuils in prachtige modellen, compleet m. kus sens vanaf 37.50. Wilson, Grote Visserijstraat 80, 97, 99 en 101. GEVRAAGD: Geroutineerde Alleen prima krachten gelieven te solliciteren. N.V. SCHIEDAMSE CARTONNAGEFABRIEK. Oranjestraat 16—Schiedam, Telefoon 69161

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1953 | | pagina 1