Technische School niet lang oude gebouw meer m u Eind 1952 telde school reeds 538 leerlingen Hekman faalt volkomen a<;ei\da Het Broersveld in 1893 KANTTEKENINGEN 2 DE AVONTUREN VAN KAPITEIN ROB r Teraardebestelling J. H. van der Zanden Betonplaten schoven weg Twee diefstallen in één nacht Reigers zijn weer teruggekeerd Schiedam helpt Minder ijs op het IJselmeer „China-blokkade is in zorgvuldige studie" Samenstelling van toneelgroep Theater Donderdag 19 Februari 1953 Vit het jaarverslag van de vereniging „De Technische School voor Schiedam en Omstreken" bllfkt dat het aantal leerlinge- an deze school tn de loop van 1952 steeg van 513 tot 538. Voor het laatst oei eerde men een vol jaar In het oude schoolgebouw aan de St. I.ldulnastraat. In het Noorde lijk deel van de polder Nieuwland groeit de nieuwe Technische Schoot, Waar men in de loop van de komende zomer hoopt binnen te trekken. De vereniging bleef 1 begunstiger en 46 leden tellen. In de samenstelling van het onderwijzend personeel deden zich nogal enkele «tiziginzen voor. Na langdurige ziekte ontviel de heer B. van der Ree aan de school. Met pensioen ging de heer I. Vooren. In de samenstelling van het bestour met de heren C. Decider. M. van der Nagel en G. W. van Bergen Walraven, aan het hoofd, kwam geen wijziging. Voor de bevordering van vakken- ais en algemene ontwikkeling wer den eenmaal per maand voor de leerlingen filmvoorstellingen gege ven. waarbij de filmen werden ver kregen door bemiddeling van de Nederlandse Onderwijs Film. Het filmapparaat werd in bruikleen ontvangen van de Huishoud- en In dustrieschool te Schiedam. Door ge bruik te maken van een projector met filmstroken werd getracht dp lessen in verschillende vakken meer doeïtreffend te doen zijn. Voor de leerlingen is een aanwij zing gemaakt, waarin wenken wor den gegeven, waarmee zij bij hun komst en gedurende de leertijd hun voordeel kunnen doen. Deze aan wijzing werd door een commissie uit het onderwijzend personeel op gesteld. De Arbeidsinspectie beeft vorig jaar enkele malen .gedemonstreerd hoe met houtbewerkinssmachines veilig moet worden gewerkt. Bij de leasen werden de gegeven aanwij zingen verwerkt. Leerlingen. die blijk gaven deze lessen in praktijk te kunnen brengen, werd door de Arbeidsinspectie dispensatie ver leend van het verbod om in de praktijk houtbewerkinesmaehines te mogen bedienen indien de leef tijd van 18 jaren nog niet is be reikt. Tijdens de zomervarantie maak. ten drie groepen van de leerlingen onder leiding van enkele leraren een vacantiekampeer tocht naar sei- tfe. Op excursie Excursies werden voer de leerlin gen georganiseerd naar: Restauratie v.m. Koopmansbeurs. Schiedam; Ned. Klinknagelabriek. Metaalbui- Tenfabriek „Excelsior", N.V. Wilton- Fyenoord. tentoonstelling „De bouw van bet schip". Systeembouw Muys en de Winter. Schiedam; Nieuw bouw Technische School: Het Bouw centrum. Rotterdam; Gloeilampen fabriek VIR. Rotterdam; Duikboot basis van de Konir.kliike Marine, Rotterdam; N.A.V.E.G.Ó. Rotterdam; Museum van Land- en Volkenkun de. Rotterdam; Tentoonstelling AHOY. Rotterdam: N.V. Gerfa Ge- reedschappenfabrïek. Vlaardingen; Meubelfabriek Fa. Spruy. Vlaardin- gen; Tentoonstelling PTT, *s-Gra- venhage; Planetarium, 's-Graven. hage; Hoogovenoednjf, ÏJmuiden; RA I-tentoonstelling. Amsterdam: Röntgenapparatenfabriek. Delft; Meubelbedrijf en Houtzagerij Spruy, Klundert. Exp e rim en tec r - klassen Van het Ministerie van Onder wijs. Kunsten en Wetenschappen ontving het bestuur toestemming om met ingang van September een experimenteerklasse aan de school t« verbinden. Zo sterk als Van Duyl Dinsdag avond speelde, zo slecht kwam Hek man gisteravond in de Vierspelvn- karop, die in „Heinzicht" wordt ge houden, voor de dag. Deze Vlaar- dinger. d'** in voorafgaande jaren als een de Candida ten voor de eerste plaa s was. mag ook dit jaar ■weer tot sterkste deelnemers worden gerekend. Maar Woensdag avond. toen hij Scheffers tegenover zich kreeg, verloor Hekman de ene partij na de andere en moest ten slotte toezien, dat ze alle vier m *t voordeel van Scheffers eindigden. Er kon in de nog komende avonden nog van alles gebeuren, maar met vrij grote zekerheid kan nu toch wel warden aangenomen, dat Hek man door deze slechte avond zijn kans op een plaats m de finale heeft verspeeld. Scheffers daaren tegen verstevigde zijn positie aanzien lijk. Heel erg bes: spel leverden Quirijns en de Jon^e niet, doch ze leverden wel voortdurend een fel gevecht. Drie van de vier partijen waren voor Quirijns, d:e daardoor 8 purjten verwierf, terwijl De Jon ge alleen de driebanden partij won en twee punten boekte. Beide spe lers staan nu gelijk en hebben nog alle kans om in hun afdeling de eerste plaats te vprcrveren. Van Duyl heeft, zoals later bleek in zijn tartij eenband stoten, die hij w acht eurten uitmaakte, geen record verbeterd, warn in een der von.ee Vierspeienkamrü.!n wist Ruggenberg zo'n party in T beurten uit te ma ken, Dit neemt evenwel met weg. dat de prestatie van Van Duyl. toch waardevol blijft. Hij staat er op 't ogenblik het best voor om met te zeggen, dat hij op fluweel zit. Het resultaat was Wbensdagavond Scheffers 10 prtt; Hekman 0 pnt; Quirijns 8 pnt en. De Jonge 2 pnt. De uitslagen waren; Cadre: 150 150 17 33 8 82 150 71 17 16 4.17 Bij deze klasse worden de nieuwste inzichten op didactisch en paedagogisch inzicht toegepast. Naast niéuwe methoden om de vakbekwaamheid hoger op te voeren, zal meer aandacht wor den besteed aan de ontwikkeling van de gehele mens. Het ligt in het voorhemen om, indien de re sultaten aan het gestelde doel beantwoorden, bij volgende cur sussen dit experiment tot meerde, re klassen uit te breiden. Bij het einde van het kalenderjaar was men zeer tevreden met de op dat tijdstip behaalde resultaten. Bij het betrekken van de niemve school zullen dan ook nieuwe on derwijsmethoden worden toege past. waardoor de vakbekwaam heid op hoger peil zal komen. De toestand van het oude school gebouw gaf bij voortduring aanlei ding tot zorgen. Teneinde het ge vaar voor instorten te verminderen, werd-n op verschillende plaatsen van muur tot muur trekankers aan. gebracht. De voortgang van het werk bij de nieuwbouw verliep vol gens het opgestelde programma. Eind Juli hadden een commissie, uit het bestuur en de directeur een bespreking op het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschap pen. waarbij de Inspecteur-Gene raal van het Nijverheidsonderwijs verzocht werd om uitbreiding van de in aanbouw 2ijnde school met 2 praktijk lokalen, een tekenzaal en een apart gymnastieklokaal. Deze aangevraagde uitbreiding is inmid dels toegestaan. Vooral de bouw van een apart gymnastieklokaal en cantine is een belangrijke verbetering, terwijl de verdere uitbreiding het mogelijk maakt de leerlingen in geschikte lokalen onder te brengen. Met spoed werden tekeningen in orde gemaakt en besproken met de daarvoor in aanmerking komende instanties, terwijl met de bestellin gen en opdrachten de nodige voort varendheid is betracht. De indeling van de school werd opnieuw opge zet en met de daarvoor in aanmer king komende instanties besproken, zodat tegen het einde van het jaar alle voorbereidingen gereed waren en de uitvoering ter hand was ge nomen. Het vraagstuk van de verlichting baarde grotere zorcen» Hoewel het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen bij de uitbreiding iets meer verlichting had toegestaan dan oorspronkelijk het geval was, blijft het bestuur op liet standpunt staan dat het tegenover de jeugd niet verantwoord is om de hoe veelheid Jicht in de lokalen minder te doen zijn. dan normaal wordt geëist. De bouw van cie nieuwe school ondervond aanmerkelijke stagnatie door de vorstperiode die eind No vember het werk deed staken tot na Nieuwjaar. Dp inventaris voor de Technische School in Nieuwland is opgemaakt. Verschillende door de school zelf uit te voeren werkzaamheden wer den ter hand genomen. Het voor de afbouw benodigde bedrag van ƒ700,000 werd aangevraagd Het be stuur vertrouwt erop dat het spoe dig zal worden toegestaan. Samenstelling van de leerlingen-groep De leeftijd-schaal van de leerlin gen zag er in 1952 als volgt uit: 13 j. 176; 14 j. 196; 15 j. 113; 16 j. 41; 17 j. 10; IS j. 1; 19 j. l. De 538 leerlingen, die op 31 De cember aanwezig waren woonden in de volgende gemeenten: Schie dam 410 leer!.; Rotterdam 39 11.; VIaardingen 74 11.: Maassluis 11 11.; Maasland I II; Naaldwijk 1 II.; Hel- Sevoetshiis 1 11.; Delft 1 11» Wat men moet weten; Apothekers-nachtdienst: Gouka, Hoogstraat 29. Bellen bij ongeval: G.G. en G-D. Tuintaan 83. Telefoon 69299. Films: Mono pole. Da. 2. 7, 9 uur: Faust en de duivel (13 jr.). Bijeenkomsten: 19 Februari, Passage-theater. 8 uur: Uitvoering Chr. Gymnas tiekvereniging D.O.K. 19 Februari, Chr. Sociale Belan gen, 8 uur: Debatavond Lasclub „Schiedam". 21 Februari. R.K. Volksbond, 8 uur: Feestavond D.H.S. 21 Februari, Musis Sacrum. 8 u: Toneelopvoering „Het Singel- kwartier". Sport: 21 Februari. Sportfondsenbad, 8 uur; Zwpmcompetitie Zwem- bond v. R'dam en Omstreken, GESLAAGD Voor het practijkdiploma Neder landse Handelscorrespondentie slaag de de heren G. Konincs. N. v d. Brugge. M. H. v, d. Steèg, A. Muys en L. Verhey; voor het diploma En gelse Handelscorrespondentie de da mes: R. v. d. Hoek. S. Kagteeaal, en de heren H de Bruyn. Joh. v. d. Berg. M. J. F. Bonman en Th. B. de R^ay, allen cursisten van de heer H. Meijers. Burgerlijke Stand GEBOREN: Willemina C. J.. d.v. J. dp Groot en J. de Vries; Maria J A„ d.v. J. C» Maagdenberg en J. Muit; Adriana W, d,v. J.-Vijfvinkel en C. Marynis; Hendrik A., z.v. J. van Mourik en G. Bekkema; Jacob, z.v. W. A. Goudappel en J. van Els- loo. OVERLEDEN: J. Kester, 86 jaar. 2128 Ondertussen zeilt Rob met ziin nieuwe schip dat hy natuur lijk weer „De Vrijheid" heeft gedoopt: over de oceaan en hij voelt zich. alleen met Skip op de wijde zee. de gelukkig ste man van de wereld. Het weer is prachtig, hij heeft proviand en water voor een paar maanden aan boord en voorlopig donkt hij er niet aan de bewoonde wereld weer op te zoeken: hij heeft nu weer genoeg avontu ren aan de wal meege maakt. Wanneer hij de Sargassozee nadert, *et Rob een zig-2ag-koers uit op de kaart met een nauwkeurige berekening van de hier heersende stromen. Het zal niet muvallen het wrak van de „Ariadne" te vinden, maar Hob heeft de tijd. Achteraf gezien heeft die affaire met La roux hem toch geen windeieren gelegd: hij heeft nu i maar g;oed terecht komt.. Ach, Rob kan niet weer een eigen schip en hoeft niet meer de be- weten m welk een positie de oude bootsman ver velen van een ander op te volgen. Als Bill nu ook I keert. Deze foto van het Broersveld, die wij dezer dagen in een oude ver zameling nog tamelijk goed gecon serveerd aantroffen, dateert uit 2853 en heeft dus historische waarde ver kregen. Het was nog in de tijd dat de „kiekjesman" aller belangstelling vroeg. Wat hij allemaal vastlegde iras curieus genoeg om bewaard te blyren in zo'n wit-bruin prentje. Het grachtje leest open riool en ook de meeste geveltjes ter weerszijdenzijn allang iwrdvtenen. Bij het Heerenpad vonden de Schie dammers vrouwen met zware, lange rokkenmannen met hoge petten en degelijk vest -- nog een bruggetje en zowaar draaide de molen op hoek van Broersvest en Lange Kerkstraat nog r'n u'iefcen. Rijwielen wachten nog op eigenaars In het politiebureau staan nog steeds zeven heren- en twee da- mesrij wielen op hun eigenaars te wachter.. De fietsen werden resp. binnengebracht op 22 November 1951, 4, 17..26 en 27 Januari 1952, 1 Maart, 4 April, 24 Mei en 18 Juni. Degenen, die aanspraak op deze fietsen menen te kunnen maken dipr.en zich zo spoedig mogelijk bij het hoofdbureau van politie aan de Lange Nieuwstraat te ver voegen. Quirjjns De Jong Libre: Quirijns De Jonge 200 119 Eén bandstoter,: Quirijns 30 30 De Jong 30 19 Driebanden: De Jong 20 20 20 13 7.40 4.40 1.666 1.053 0.425 0.276 100 150 150 200 100 150 152 18 Quirijns Cadre: Scheffers Hekman Libre: Scheffer Hekman Eënbandstoten: Scheffers 30 30 Hekman 30 21 Driebanden: 20 30 Hekman 20 17 38 3 0 447 Vrijdagavond worden de partijen Vogel—Eckenbroek en Van Eijk— Van Soelen gespeeld. 19 5.88 4.05 5.55 5.62 1.573 1.166 r,v Hulde verdiend gegoten hebben deelgeno men," merkte onze initia tiefnemer op. Zelf gaf bjj reeds het voorbeeld door *n automatische overschrijving in te stellen. Zonder dal hÖ bet nu direct in a'n eisen heurs merkt, werkt hjj toch krachtdadig mee aan de versteviging van het zo bit ter nod I ze fonds. Wie volgt het prachtige voorbeeld van onze rente- schenkende stadgenoot na? de afgelopen weken -» pjv er ook aan de Schick ant honderden, mis schien duizenden stille werkers geweest, die rich- op de een of andere wijze volledig hebben ingezet voor de hulpactie ten bate van de getroffen gebieden. Hun namen zijn. u«* niet tegen gekomen en -enven doen we er misschien al leen maar enkele in cm re nooste omgeving. Zij aVen. hebben rich de dank ter harte kunnen nemen die burgemeester Peek vorige treek uitsprak via de dag bladen. Misschien tras de voldoening, av^r ,Jiet iéts gedaan heoben'* hun al meer dan genoeg geweest. We iviren vief nalaten hier nor even <fe schijn werper te richten op een groep werkers die binnen hef ambtelijk verband maar vooral oo\- daarbuiten in eigen vrije tijd heel u*at nuffige arbeid heeft verzet. We doelen hierbij op de mannen van de Ha vendienst, die eerst zelf aan Je Hoofdstraat in het trater kmcimm te riffen en daar nauwelijks veer uit urn ren. fopn reeds een be roep op hun hulp werd ge daan. Wi<> zal zeggen met hoeveel enthousiasme zij zich hebben in per et. Dat re rr veel plezier aan beleef den. staaf rast. trant trie felt anders nief naarstig z'n eigen v die uren. Men heeft dat reien arhteru-ege gelaten. Er m wsten boten jraren naar en »an Gouds waard. dat was 1e eis. De mannen van de Haven dienst hebben er tot dus ver plompt aart voldaan. Ze hebben cr onze nnnk (pn die van Goudswaard) ten volle voor verdiend. Een goed Idee Wij hebben een stadgenoot gesproken die met een uit stekend Idee rondliep, 't Had (natuurlijk! betrekking op het Nationaal Rampen fonds, dat niet genoeg geld kan gebruiken, ,,'t Is voor heel veel Schiedammers on dertussen misschien moei lijk geworden om In geld hun sympathie met het mooie doel van 't Rampen- flSSfi Inna. «u anikken d«ar de vijver aan de Marconi- huisvestingsprobleem, toen weg maar twee zwanen in het gezicht van de win- teide. Ze leefden vredig ter tientallen wilde eenden met elkaar en zagen vanuit ook gingen meedelen in het de hoogte neer op de vijf brood fiat vriendelijke om- eenden dig met de zwanen wenenden soms veel. soms heel de bnvnmvater-bcvM- weinig, uitstrooi den. Die king uitmaakten. Vanuit de grote vijver werd waarom- Swammerdamsinge! kwa- pel nog bijna te klein voor men er op zekere dag nog het gevederde volkje, dat Zwanen tijd Er is een tijd geweest dat twee zwanen bij» die blijk haar vrl goede bedoelingen kennis kwamen maken- De eenden trokken er zich wei- nis van aan. Zij hielden zich meer bezig met het Op de Algemene Begraafplaats aan de Vlaardingerdijk vond Woens dagmiddag de ter aarüebestelling plaats van het stoffelijk overschot van de heer J. H. van der Zanden, commies bij de Gemeentelijke Be lastingen. die Zaterdagmorgen zo plotseling overleed. Groot was de belangstelling op de begraafplaats waar mr N. J. Post. die het gemeentebestuur ver tegenwoordigde. het woord voerde. Tot de aanwezigen behoorden ook de Chef van de Belastingen, de heer J. G. A. Schoof, verscheidene amb tenaren van deze dienst en uit an dore sectoren -"au het gemeentelijk apparaat, inspecteur D. R. Stuitje van de Politie, directie-leden van bioscopen en vertegenwoordigers van vele verenigingen, waarmee de heer Van der Zanden gedurende zijn ambtelijke leven contact onder hield. De biljartvereniging „De Beijer", waarvan hij een actief lid was,, zond een deputatie. Aan het graf heeft de zoon van de overledene na de afscheidswoor- den van mr Post dank gebracht jaan allen, die zijn vader op zjjn laatste gang vergezelden. en zus tereenden zich for meerden en koers zetten naar rustiger gebied. Zwanen en eenden op 't gazon verhuisden naar het hok op 'n kar, waarmee ze werden overgebracht naar nieuwe verblijfplaatsen. De zwanen kregen paarsgewijs een stukje water toegewe zen in het Julianapark, waar tuin-arch it eet Schip- por broedplaatsen wil in richten. Hij is nl. nu al aan het zorgen voor de be zetting van de vijvers in het nieuwe stadspark on der Kethel! Voor ditzelfde doel kwamen onlangs een aantal zwanen uit Den Haag over. Twee hiervan zijn nog gisteren overge bracht naar de Marconi weg om weer leven te brengen in de enkele uren daarvoor verlaten vijver. Twee gro te eenden, behorend tot 'n ras waarvan we in de Buys Ballotsingel meerdere ver tegenwoordigers kunnen dan ook dag in dag uit ijverig in de weer bleef om 'n eigen territoir te schep pen en te beschermen. Maar zoals natuur- minnende meneer De Jong schreef, hel voorjaar kon digt zich alweer aan. ook in de vijver, waar manne tje zwaan-nummer één vinden, gingen hen gezel om had Ik b.v. gedacht aan de bewhlkhsurstetllng van de rente van de bnrgerrin- lenJng waaraan zoveel «tail- in di> rampr«lia« nacht 31 Januari oi» t Fehrtiart rMn cr aan <t» waterkant heel wat lesten celeerd. kwamen tot <je ontrt'kkln* dal onre be« eihtlncsmaairegelen vaak verre van voldoende waren. Aan het Hoofd h«uhen ze op verzoek van het «rmeente bestuur de v lord plank en wat hoger dan tot dusver a»n- gehrarht. opdat wt gespaard hlljven voor de overstroming d!« nu achttien dagen geleden wel kon plaatsvinden. Onze foto graaf maakte een plaatje ftU het woonhui* vJUi de haven meester. waar nu ook de ra mm voor Oct eerst «en ue-veitiginig door een vloedpteuk hehtien gekregen. I.et vooral een« op dat «treepje meer naar onderen. Het i* «en gedenksteen, aange bracht op 9 rebruari 1**». toen het water titJiondet hoog kwam. Nu itond het er tientallen centimeter» boven..» het nummer twee" het aan de stok kreeg met een ander mannetje z'vaan. „Zwanen kennen 'n streng monogaam huwe lijksleven". zeggen de boek- j es-die-het- wet en -kunnen, waaruit weer volgde dat met de mannelijke zwaan ook de vrouwelijke zwaan het veld, of liever gezegd het water moest ruimen en op het vis ging bivakkeren. De smadelijke verbanning verdroot het mannetje ken nelijk, zodat hij alsnog pro beerde het verloren terrein te herwinnen. Gelukte niet en met een bloedende wonde moest hij zich terug trekken. Nu hebben zwanen de onhebbelijke eigenschap te gaan peuteren in een won de. waaruit het bloed de witte veren dan ook door lopend kleurt. Zoiets blijft niet lang onopgemerkt voor de omwonenden en ook niet voor de voorbijgan gers. Bij de Plantsoenen dienst, de Dierenbescher ming en de politie hebben ze ervan geweten. Tiental len malen moest de tele foon worden opgenomen om medelijdende stemmen te laten vragen wat daar nu wel aan zou worden gedaan. De enige oplossing bleek het vangen var de zwanen teneinde" deze van elkaar te scheiden. Dat is dan op korte termijn gebeurd en wei Dinsdagmorgen. Heel de lieve schooljeugd kon het nog meemaken, dat op zichter Kroon en z'n man nen aan het werk trokken, de zwanen plus de vijf ge kortwiekte eenden op de wal dreven, terwijl hoog in de lucht de wilde broeder schap houden. Hun voor gangers beleven de lente nu in het vijvertje van de Plantsoenendienst aan de Nassaulaan. Gelukkig voor mannetje-eend is daar geen woerd om hem z'n vier vrouwen afhandig te ma ken. Een zwaan mag dan jaloers zijn op ziin manne lijke rivaal, een woerd heei't daar rtog veel meer reden toe. want in het een denrijk heeft men de veel wijverij nog lang niet afge schaft Wat gaat komen Het leven herneemt z'n dagelijkse gang. We gaan ons weer richten op de toe komst die even zo heel ver weg leek, maar nu weer meer aandacht vraagt- Daarom hier dan alvast verteld dat de C.J.M.V. met de C.J.V.F. gemeenschap pelijke bijeenkomsten gaat beleggen op de Zondagen 1 Maart en 5 April. Voor die eerste avond trekt men naar 't kerkje van Kethel. In hot huisorgaan van de CJMV-ers lezen wij ook dat „Harmonie" en „Jong Harmonie" de jaarlijkse uitvoering hebben vastge steld op 24 en 25 April. De toneelgroep ODG gaat er medewerking aan verlet nen. Iets dichterbij ligt de uitvoering van de Christ. Gymnastiekvereniging „D.O.K.", die vandaag en een wepk daarna van plan is met heel de grote schare het Fassage-theater te bezetten. Arbeider op werf Wilton op slag gedood Woensdagmiddag waren arbei ders van de N.V. Schokbeton uit Zwijndrecht bezig met het afladen vaneen auto, waarop 14 betonpla ten, elk met een gewicht van 600 kilo waren geplaatst. Tijdens dit werk, dit geschiedde met behulp van een kraanwagen, was men bezig met het hijsen van de twee de plaat, toen plotseling de overige aan de linkerzijde geplaatste zes platen gingen schuiven. Van de op de auto staande arbeiders wist de 49-jarige Rotterdammer J. Hage naars zich bijtijds in veiligheid te brengen. De 36-jarige K. F. v. d. Vlies, woonachtig aan de Rotter- damseweg 187b te Zwijndrecht, sprong van de auto in de richting van de reeds afgeladen betonplaat. Hij raakte tussen deze en de af schuivende lading bekneld. Toen men de man bevrijdde, bleek hij reeds te zijn overleden. De bij het afladen behulpzame D. F. v. d. Winkel. Tweebosstraat 19a, Rotterdam, kreeg een deel van de platen teger. zijn schouder die werd ontwricht. Ook in de afgelopen nacht wa ren weer dieven op pad. Ingebro ken werd in de garage Nieuw Mathenesse aan de Nieuw Mathe- nesserstraat. waar eerst een twee en een half meter hoge afrastering moest overwonnen en een ruit werd vernield. De buit bestond uit een bedrag van .f 13.aan wisselgeld. Het geldkistje, waaruit dit werd weggenomen is op het terrein teruggevonden. Aan de Westerkade is een on gewenst bezoek gebracht aan het expeditiebedrijf Van M. Na door een tuimelraam, te- zfjn binnen gekomen,. werd hier een lade var» het bureau opengebroken. Ook hjer was de buit slechts een klein bedrag. Nadat eniee tijd geleden reigers zich in de Plantage hadden getoond, maar door het gure weer werden verjaagd, kan thans worden bericht, dat de eerste bezetting van de kolo nie in de Plantage alweer heeft plaats gevonden. Vanmorgen kon een tiental vogels worden gesignaleerd. Van verschillende zijden wordt aan het Schiedamse Watersnood-comité de vraag gesteld: „Hoeveel heeft Schiedam bijgedragen?" Het Schie damse comité weet alleen, wat de collecte heeft opgebracht en wat op het gironummer 129361 van de pen ningmeester is gestort. Toch is het voor de Schiedammers van belang te weten hoe groot het totaal bedrac is dat doo- Schiedam mers is geofferd. Het Watersnoodcomité verzoekt aan alle bedrijven, verenigingen en personen, die gevestigd zün In Schie dam aan de secretaris van het co mité Graaf Florisstraal 77 te wil len berichten, hoe groot hun bftdrage aan het Nationaal Rampenfonds is geweest, opdat ook het totaal van Schiedam gepubliceerd zal kunnen worden. Het Nationaal Rampenfonds kon door de grote drukte hier voorlopig nog geen antwoord op geven. De afdeling Schiedam van de Na tionaal Christelijke Geheelonthou dersvereniging heeft honderd gulden geschonken aan het Rampenfonds. Het bedrag werd verkregen uit de opbrengst van een lezing door de heer D. B. van Veen. propagandist van het hoofdbestuur en een middag voor de jeugd, in het gebouw voor Christelijk Sociale Belangen aan de Lange Haven. Het bestuur van de afdeling heeft de bijdrage aangevuld tot f 100.—. De toneelvereniging ..Comedia" heeft aan het Rampenfonds f 50. geschonken. De kinderen tn de Alsda-klenter- school aan de Leliestraat brachten in totaal 108.— bijeen/Dit is inmid dels aan het Rampenfonds overge maakt. Tsjiang Kai-sjek vraagt Vietnam geïnterneerde Chinezen vrij te laten RANGOON De leider van de Chinese nationalisten. generaal Tsjiang Kai-Sjek, heeft de Viet namese regering verzocht, onmid dellijk ongeveer 50.000 nö'lonalisti- sche soldaten die op eilanot.. voor de kust van tndo-China zij-, ge ïnterneerd. vrij te laten. Tsjiang znu ook verzocht hebben om toe stemming dpze soldaten door Laos naar de Birmese grens te voeren, wellicht om de nationalistische guerilla's, die daar reeds opereren, te versterken. De betrokken natio nalistische soldaten trokken zich tpgoo hel el-irt van 1049. noHer druk van 1 de Chinese communistische troepen, in Indn-ChJna terug. DEN HAAG. Volgens de Neder landse IJsberichtendienst was de ijstoestand op het IJselmeer Woens dagmiddag om 15 uur als volgt: Op het IJselmeer is het ijs aan het af nemen, Lemmer had nog zwaar drijf- ijs in geulen voor de Prinses Mar- grietsluis en de haven van Lemmer. Den Oever, Kornwerderzand, Mui den en Urk, Harderwijk en Nijkerk meldden middelzwaar drijfijs. Van de overige stations werd gemeld licht drijfijs tot licht vast ijs. Foster Dulles: WASHINGTON. De Amerikaan se minister van Buitenlandse Zaken Foster Dulles heeft op een perscon ferentie verklaard dat voorstellen voor een marineblokkade van com munistisch China en andere beper kende maatregelen, in „zorgvuldige studie" bij het departement van Bui tenlandse Zaken zijn. Dulles zei, dat hij niets weet van een plan om het probleem van. een blokkade van China in de Algemene Vergadering van de Verenigde JNa- !<"3. die volgende week weer bijeen "1 komen, ter sprake te brengen. *et enige wat misschien gedaan zou worden was een beroep op de leden, van de Verenigde Naties om geen handel te drijven met een agressor. Dulles zei, dat de af te leggen ver klaring van president Eisenhower en het Congres over de geheime verdra gen uit de oorlog de rechten van de deelgenoten in de door Groot-Brit- tannië. de Verenigde Staten en de Sowj et-Unie geslóten overeenkom sten, niet zal aantasten. Dulles ver wachtte dat de verklaring binnen, enige dagen bekend zou worden ge maakt. ARNHEM. De medewerkenden aan de Nieuwe Oost-Nederlandse Toneelgroep „Theater" zjjn Kees van Ierse!. Rob. de Vries (die samen met de belast zijn). Joh. Schmitz, J icques Snoek, Jo Sternheim, Lo v. I iensbergen, Johan Walhain, Jan Modderman, Bemard Droog. Sacco van der Made.' Raimond Oosthaut, Piet van der Meulen, Caro van Eyck, Hetty Beck, Jenny van Maerlant, Liane Saalbom, Diny Sprock, Karen Anse. alsmede een toneelschoolleer- ling en twee volontairs. Amerika overweegt plan tot ruil van landbouwoverschotten WASHINGTON. Het Ameri- kaanse departement van Landbouw overweegt een plan om overschot ten van landbouwproducten te rui len tegen buitenlandse industrie producten. Het plan beoogt deze ruilhandel" voor het buitenland aan- treLike]ijk te maken door de in voerrechten op de goederen, welke het buitenland in ruil voor over tollige landbouwproducten zou le veren, te verlagen. De ruilhandel zou overgelaten worden aan het za kenleven. Men verwacht, dat het plan, dat is voorgesteld door een groep De mocratische en Republikeinse Con gresleden uit de landbomvstaten in het Zuiden en het Mid den-Westen der Ver. Staten, zal stuiten op te genstand van industriebelangen. De industrie voorziet bij uitvoering van het plan de mogelijkheid van ver scherpte concurrentie. Geen verkiezingen in Noordoostpolder G7ETHOORN. Na een uitvoerige discussie heeft de Noordoostpolder- commissie voor algemene belangen, waarin de Anti-Revolutionnaire Par ty. Christel ijk-Historische Unie. KV F, Partij van de Arbeid en de Ver eniging Polöerbelangen vertegen woordigd zijn. Woensdag het voor stel van de landdrost aanvaard om met het oog op de te verwachten ge meentelijke indeling in 1953 geen verkiezingen te houden voor een nieuwe poldercommissie. De com missie zal in haar huidige samenstel ling dus aanblijven tot het moment, waarop eventueel^ in 1954 een meu- wn fÉ>m«witpraari ziin intrede zal Negentien inschrijvingen voor luchtrace Londen Christchurch .WELLINGTON. Negentien in schrijvingen uit zes landen zijn ont vangen voor de internationale lucht race, die in October tussen Londen en 'Christchurch (Nieuw-Zeeland» zal worden gehouden. Zoals bekend zal de KLM in de handicaprace mee dingen met een DO 6a „Liftmaster". Oudste inwoner van Leeuwarden overleden LEEUWARDEN. Op 14 October j.l. vierde onder zeer crote belang stelling. ook van de zijde van lvi rpTneertlehM^tiHir. T.pjmtwarden's ste inwoner, de heer P. Kobus. zijn ..-j,. -aar j honderdste verjaardag Woensdag is zij door de Vietnamese regering ont- hij. na een ziekte van enkele dagen wapend en geïnterneerd werden. 1 overleden. f

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1953 | | pagina 1