traan voor sir ab C Oorlogsmonument nog steeds onderweg a<;è:m)a KANTTEKENINGEN BEDRIJFSASSISTENt Amsterdamse Bank toch aan G. Verboonstraat Vogel bleek de sterkste J OVERTREKKEN 2 Obelisk-vorm losgelatennu beeld met grote vrouwenfiguur IrH.BJ.Aikema met pensioen Werkcommissïe voor Goudswaard Schiedamse wordt 101 jaar Oude beenderen in Lange Kerkstraat Bak van dragline doodt opzichter Kleding-gifte in Beurs overgedragen DE A VONTUREN VAN KAPITEIN ROB Volgens mening van B. en W. geen recht voor aannemerscombinatie S.S.N. Kijk en huiver in de Passage Wat Lager Voetbal te zien geeft PLATE Meubelstoffeerder^ Qg NI Branderij en Gistfabriek Hoilandia Gasfornuizen f220. ma.H=w.Tit Koeriersters Zaterdag 21 Februari 1953 Er heerst nog steeds een waas van geheimzinnigheid rond het Schiedam- se oorlogsmonument sinds het beeld van Starreveld werd afgewezen en zonder een verdere bijzondere bestemming een plaats kreeg In het Juiiana- park. Na lang wikken en wegen binnenskamers kwam men geruime tjjd hierna met het besluit voor hel ontwerpen van een nieuw monument een opdracht te verstrekken aan de Utrechtse beeldhouwer Van Luyn. Er werd overeengekomen dat dit monument een plaats moest vinden in de z.g. Kop van de Plantage cn de vorm zou krygen van een obelisk, waarvan het voetstuk kon worden versierd met beeldhouwwerk dat onderdrukking en verzet zou symboliseren. Het is ondertussen al weer lang geleden dat dit openbaar werd gemaakt en de jonge kunstenaar aan het werk toog. Omdat de stilte nu toch wel bijzonder lang gaat duren, hebben we gisteren om licht over deze kwestie opgestoken by burgemeester Peek, De burgemeester, die mag gel den als de geestelijke vader van de obellskvorm, moest ons mededelen dat men hiervan ondertussen weer is afgestapt. Het bleek dat hier tegen bij de Provinciale Commissie nogal wat bezwaren te berde wa ren gebracht. Op algemeen verzoek Ib de Utrechtse beeldhouwer hier op overgegaan tot het ontwerpen van een nieuw monument, "nu met een treurende vrouw als centrale figuur,- ogenschijnlijk cnigszinB ge ïnspireerd op het beeld van Starre veld in het juJianapark. Hoewel bij hiervan reeds geruime tijd geleden een eerste schets bij dc Provinciale Commissie indiende, kon deze nng steeds niet tot een beslissing komen. ..Ons grote bezwaar tegen de gang van zaken is wel," aldus de burge meester, „dat op deze wijze de uit voering van het monument steeds verder naar de toekomst is ver schoven. De weinige vergaderingen van de commissie maken dat steeds Gemeentewerken deed veel onder zijn leiding De directeur van Gemeentewer ken, Ir H. B. J, Aikema., bereikt dit jaar dc pensioengerechtigde leeftijd. In verband hiermee stellen B cn W. de raad voor hem volgens gedaan verzoek met ingang van I Mei eervol ontslag uit *yn functie te verlenen onder dankbetuiging voor de aan de Gemeente bewe zen diensten. De in Grootogaat geboren Gronin ger is sedert 1920 werkzaam ge weest by Gemeentewerken te Schie dam. Ir Aikema begon zijn loop baan als ingenieur. Reeds spoedig na zijn komst volgde de benoeming tot adjunct-directeur, waarnaast in 1922 ir Aikema ook nog comman dant werd van de brandweer. In 1939 volgde hij ir G. Gerlagh op als directeur van Gemeentewerken. Voordat hij naar Schiedam kwam, was ir Aikema o.a. werkzaam aan de landbouwhogeschool te "Wage- mngen, by de Hollandse IJzeren Spoor te Amsterdam en de con structiewerkplaats van Penn cn Bauduin in Dordrecht. Van 1916 tot 1919 vertoefde hij in Amerika, waar hij zich o.a. bezighield met fabrieks- bouw. Onder leiding van tr Aikema kwamen tal van belangrijke wer ken in Schiedam tot stand. In het begin van zijn loopbaan was er de aanleg van de Wilhelminahaven, la ter de bruggenbouw bii Koemarkt en Oranjestraat. Voor en tijdens, maar vooral ook na de oorlog heeft onder zijn leiding Gemeentewer ken de grondslag gelegd voor de komende stadsuitbreiding. Nog ge durende de oorlog kon wetenschap pelijk verantivoord bodemonderzoek op grote schaal plaats vinden. Het uitbreidingsplan kwam tot stand en een geheel nieuw rioleringssysteem werd opgebouwd, en uitgevoerd. Voordat hij de Dienst met pen sioen verlaat, heeft ir Aikema nog een begin van uitvoering kunnen zien geven aan het werk, waarvoor hij vooral de basis legde. Buiten zijn arbeid aan de Korte Haven had dc scheidende directeur van Gemeentewerken nog de hand in de reorganisatie van do Schie damse radiocentrale. Tijdens zi.m leiding kreeg de brandweer een nieuwe kazerne en werd gezorgd voor uitstekend blusmateriaal. Ook de luchtbescherming zag de heer Aikema in de oorlog nog als com mandant. veel tijd verloren gaat zonder dat we een stap vooruit komen." Inderdaad wordt het gewenst dat onze stad eindelijk z'n lang ver wachte oorlogsmonument krijgt. Uit ons gesprek met m v Peek mogen we afleiden dat op zeer korte termijn zal worden getracht een beslissing te verkrijgen. Het wordt nu, acht jaar na de bevrijding, inderdaad de hoogste tijd. Naar wij vernemen heeft het ge meentebestuur Vrijdagmorgen be sloten een werkcommissie in te stellen, die de hulpverlening aan Goudswaard zal coördineren. Tot dusver liep deze hulp verlening ge deeltelijk over het Rode Kruis en ten dele vla gemeentelijke diensten, doch deze ga°S van zaken bevredig de blijkbaar allerminst. In de thans gevormde wcrkcom- misie hebben o.a., zitting genomen de wethouder van Onderwijs en Sociale Zaken, de heer H. Sabel en de directeur van Sociale Zaken, de heer J. Oostlander, (Do redactie behoudt zich het recht voor Ingezonden stukken voor dezo rubriek te bekorten. Anonieme stukken Baan In de prnnem&tid). Ja zo was het vroeger Nog 2ie ik de brandersknechts tij dens de kermis naar de branderij gaan met het boezeroen om de bals, als de mallemolen nog volop draaide, 's Nachts half drie, drie uur was het beginnen, tot vier uur of half vijf in de middag. Als het met de ketels zo uitkwam, werd het ook nog wel eens later, soms zeven uur! Schafttijd was er vrijwel niet by. Wie in de Gorzen woonde en omstreeks de Konijnen- buurt werkte, kon zijn „prak" laten brengen voor een kwartje in de week. Wat de lonen betreft, de mees terknecht verdiende dertien a veer tien gulden per weck, de rest acht tot tien en een zifter zes of zeven gulden. Inderdaad, de kinderen kenden vader haast niet. Zij sliepen vaak als hij thuis kwam en zeker als hij weer vertrok. De R.K. brandeisknechts zaten, op Zondagmorgen om zes uui maar al te vaak in de kerk te slapen. Ik heb het zelf meegemaakt, dat de arbeiders in de branderijen zelfs op hun trouwdag eerst nog 's morgens van vier tot negen uur aan het werk moesten. Als je niet te laat kwam, kon er dan getrouwd worden. Dat het in die dagen ook buiten de branderijen geen rozegeur en mane schijn was, weten we ook. Zo moesl een brugwachter dagelijks aanwezig zijn van zes uur 's morgens tot negen uur 's avonds voor een loon van 2even a acht Ruiden in dc week. Met schoenreparatics zocht men in zo'n betrekking meestal wat bijverdien ste. Lange arbeidstijd werd gemaakt op de kaarsenfabriek „Apollo", waar weken van 84 uur ook geen uitzon dering waren. P, C. MAK Zondag zal mevrouw wed. J, Hasn-Sinon, Eendrachtstraat 6öa, precies 101 jaar oud. zijn. Deze oudste inwoonster van Schiedam, die lichamelijk niet meer tot de sterksten behoort, woont samen met haar zoon en dochter, resp. 71 en 68 jaar oud. De 101-jarige werd geboren te Goeree. Als meisje van 14 jaar ver huisde zij naar Schiedam, trouwde hier en kreeg vijf kinderen. Haar man stierf al meer dan 40 jaar ge leden. De politie werd gistermiddag ge alarmeerd voor een skeletvondst in de Lange Kerkstraat, waar men bezig is met pvofile-wijzigtng. Bij onderzoek bleek het beenderen to betreffen, welke vermoedelijk af komstig zijn van de oude begraaf plaats, die vroeger by de Grote Kerk was te vinden. De ouderdom wordt geschat op meer dan 800 jaar. Filmavond CJMV-clubs De Commissie voor het Jongens- en Juniorenwerk van de Schiedam se CJMV organiseert een filmavond op Woensdag 25 Februari in de grote zaal van gebouw „Irene" aan de Nieuwe Haven, De aanvang is bepaald op kwart voor acht. De titel van de hoofdfilm is „Het grote avontuur". Wat men moet weten Ap olhekers-nachtd ienst: Van Westendorp, Singel 81. Bellen by ongeval: G,G. en G.D. Tuinlaan 89. Telefoon 69290. Films: Passage, Da. 2 en 3 uur, Za. en Zo. 2, 4.15. 7, 0.15 u: Het zwarte kasteel (IS jr.). Monopole, Da. 2, 7, 9 uur, Za, en Zo. 3, 5, 7, uur: Captain China. Bijeenkomsten: 21 Februari, R.K. Volksbond, 8 uur: Feestavond D.H.S. 21 Februari, Musis Sacrum, 8 u: Toneelopvoering „Het Singel- kwartier". 22 Februari, Volksgebouw, 8 u: A.B.C.-Bedrijfsgroepen-Centrale. Feestavond. Sport: 21 Februari. Sportfondsenbad, 3 uur: Zwemcompetitie Zwem- bond v. R'dam en Omstreken. Lezingen: 22 Februari, Musis Sacrum, 10.30 uur: Human. Verbond. Spreker mr J. in 't Veld over „Humanis tische Zedenleer". Bij de het tn aanleg zijnde 24.000 tons bouwdok voor de werf Wil- ton-Fi.ienoord in het Schiedamse Sterrebos, was men VrijdagmiddUe, om kwart over twaalf bezig met het plaatsen van een dragline. De 61-jange opzichter, J. M. Twickler, H. T. de Biestraat 1 in Gorcum, in dienst bij de fa. Van Guhk, gaf hierbij de machinist aanwijzingen. Toen de dragline aan de achterzijde plotseling in zachte aarde weg schoot, raakte aan de andere kant de bak los. Deze viel op de daar onder lopende opzichter, die met inwendige blessuren moest worden opgenomen. In de afgelopen nacht is de man in de dr Noletstichting overleden. Vanmorgen even voor twaalf uur is in de Beurs aan de Lange Haven de kleding-uitgifte van het Rode Kruis overgenomen van adjudant J. B. Timmerman, die weer door dc politiedienst werd opgeëist. De lei ding is nu in handen van mevrouw Toeter, die werkt onder de super visie van het Centraal Vrouwen comité. Dit comité zendt voortaan dames uit, die zich op de hoogte zullen stellen van de toestand van de geëvacueerde gezinnen en zo nodig kledingbonnen uitreikon. Voortaan zal dc Beurs dagelijks geopend zijn van 9 tot 12 en van 2 tot 5 uur. ïn verband met reorga nisatie en aanvulling van de voor raad zal de kleding-uitgifte Maan dag en Dinsdag zijn gestaakt. Onwel geworden en in rivier verdronken De 82-jarige J. Toering, Boerhaa- veplein 3a, stond Vrijdagavond om streeks kwart voor zeven aan Het Hoofd tegen een meerpaal geleund. Vermoedelijk is de man plotseling onwel geworden, heeft het even wicht verloren en is in de rivier gevallen. Zowel de Havendienst als de rivierpolitie dregden meer dan drie kwartier lang voordat men de man vond. Er is nog tevergeefs kunstmatige ademhaling toegepast. Schenking voor de NPB In .Stemmen**, het orgaan van de Ned. Prot. Bond, lezen wij dat het afdelingsbestuur een gift van ƒ2000 heeft ontvangen. Hiervan is 1000 bestemd voor de NPB en 1G00 voor „Hulp in Nood", het bijstands fonds van de Ned. Prot. Bond in Schiedam. 2130 Na enkele uren is het vreemde schip zo dicht genaderd, dat Rob door cfe kijker de om trekken duidelijker kan waarnemen. En -dan schrikt hii toch even, want daar nadert.de A mora". Zou zijn plan dan toch zijn uitgelekt? Rob begrijpt best. dat kapitein Laroux hem niet al te vriendelijk gezind is, want hjj heeft zijn smokkelzaakje le lijk In de war gestuurd. Zou Laroux van plan zijn wraak te nemen? Maar de enige, die wist, wat Rob van plan was, is bootsman Bill en die zal toch zeker niet naar Laroux zijn gegaan om Rob te verraden. Enfin. I „Vrijheid" al enige tijd herkend. Laroux ver- 1 zal Rob zo de pen op de neus zetten, dat hij ver- Rob moet ós ontmoeting maar rustig afwachten, heugt er zich op zyn vroegere stuurman weer telt, waarom hij zo graag het wrak van dat oude Ook aan boord van de „Atnora" beeft men de te ontmoeten om hem de oren te wassen. En hij zeilschip wil zoeken. In de raadsvergadering van Vrijdag a.s, zal ook de grond-verkoop aan de Gerrit Verboonstraat weer ter sprake komen. Het College van B. cn W. komt met een ongewijzigd voorstel, waaruit blijkt dat de vermeende rech ten van de Aannemerscombinatie S.S.N., welke in de raadsvergadering van Januari ter sprake werden gebracht, niet houdbaar zijn gebleken. Wanneer de Raad zich zal kunnen verenigen met de mening van B. en W., wordt voor de Amsterdamse Bank de weg vrijgemaakt om het door de Rotterdamse architect Kraayvanger vervaardigde ontwerp voor een hoog bankgebouw, in uitvoering te brengen. Wanneer wij TJ alvast vertellen dat Boris Karloff als dokter op treedt in een kasteel in het Zwarte Woud, waar de graaf een wilde panter tergt en krokodillen met gapende muilen op voedsel liggen te wachten, dan is daarmee al een eind tegemoet gekomen aan de voorstelling die men zich van de film „Het Zwarte Kasteel" heeft te maken. Inderdaad, het is er grieze liger dan griezelig. De regen ruist er in stromen neer op het kaste el- plein, terwijl de donder angstwek kend rolt cn deuren langzaam pie pend opengaan en zich sluiten. Bui ten huilt een wolfIn die sfeer van achterdocht, haat en onder gang treedt met mannenmoed een Engels edelman, 't Blijkt dat hij snode plannen heeft, die zo arg listig worden verborgen dat zelfs de eenogige graaf zo niet ontdekt. We zouden Richard Greene waar schijnlijk voor heel wat bange avon turen bespaard hebben gezien, wan neer niet Paula Corday als de gra vin smachtende blikken op hem had geworpen. En deze vrouw raakt in doodsgevaar 't Zou gemakkelijk zijn hier nog even het verdere gebeuren te schet sen, maar wat heeft het voor zin als juist het spannend afwachten een van dc weinig (beklemmende) genoegens van „Het Zwarte Kasteel" uitmaakt. In het voorprogramma laat Walter Lantz zijn dwaze fantasieën weer los op de avonturen van de Woodi- Wood-Pecker. Binnen- en buiten lands journaal hebben nog steeds de watersnood het meest tot onder werp. MONOPOLE Captain China' *t Draait ditmaal aan de Hoog straat om een robuste zeekapitein, die men aan boord van z'n eigen schip opsluit als dit op de rotsen is gelopen en in zinkende toestand verkeert. Er blijkt misdrijf in het spel. daar komen kapitein en bio scoopbezoekers even later achter. Aan boord van een ander schip ontmoet onze zeeman het drietal dat hom die poets bakte. Natuurlijk draait zoiets op een knokken uit. Het gaat dan ook al spoedig van- dik-hout-zaagt-mcn-planken op het dek, waar de waarheid overwint. Omdat al het goede dor aarde hier mee samenhangt, schiet er zelfs te gen het einde nog een aardig juf fertje voor onze held op over. Bestuurswisseling bij Ned. Ver. v. Huisvrouwen De plaatselijke afdeling van de Ned. Ver, Van Huisvrouwen houdt Woensdag a.s., 's middags om half drie, haar ledenvergadering in Mai- son Westhuis aan de Warande. Uit de toelichting van de agenda blijkt dat niet minder dan drie van de zeven bestuursleden zich niet meer herkiesbaar stellen. Het zijn de da mes A. N, BoterenbroodBlanken, presidente, mevr. M. van Stapele Montfoort en mevr. G. v. d. Broek —Van Tinteren. Mevr. A. Mol Lips logt de functie van secretares se neer, maar wil wel zitting blij ven nemen in het bestuur. Donderdag a.s. gaat de afdeling op excursie naar het Groothandels gebouw in Rotterdam. In samen werking met de personeelsvereni ging van Gemeentewerken zal op 30 Maart een lezingavond worden georganiseerd, waarvoor dr Lode- wijks zijn medewerking heeft toe gezegd. Afscheid bij Gymnasium Dr ir A. Gabel hee,ft verzocht met ingang van 1 September eervol ontslag te verkrijgen als con-rector van leraar aan het Stedelijk Gym nasium. B. en W, stellen voor hier toe over te gaan onder dankbetui ging van de aan de gemeente be wezen diensten. Schiedam helpt De baten van de propaganda-uit voering van de Christelijke Gym nastiekvereniging „Juliana" bedroe gen 110 gulden. Dit bedrag js over gemaakt aan het Rampenfonds. IN 'T MUSEUM J\fOG STEEDS Romen er veel te weinig Schie dammers iu het. museum a an de Hoogstraat. Dat geldt niet alleen voor ten toon sfcllin gen, maar ook voor de periodeti dat alleen (iliCUli,IbHIiill'IMMi'il"p <1111 li' We weten het al enige tijd, maar het kan mis schien toch geen kwaad u alsnog te vertellen dat bij SFC een eigen honkbal af- De bezoekers van hot Juliana- park zijp al gewend geraakt aan het beeld van Starreveld dc vrede die dc duif nog vasthoudt eenmaal een veel besproken oorlogsmonument, nu een parkverslering, waar mee we ondanks alles steeds weer Hl Ij kunnen rijn wanneer we rondom de seizoenen zien voorbijtrekken. iye meeuwen bekijken het meer van de practlsp,he kant. Vaak rusten ze «ven uit op het tamelijk gewitte hoofd vau de stenen vrouw cle eigen verzameling is op gestold. Wie belangstel ling heeft voor de historie van dc eigen stad of in drukken tuil opdoen van goede Kunst, kan «r teel van z'n gading vinden. Toen we Donderdagmid dag even binnenwipten, was het juist op tijd om de pas gereed gekomen nieuwe inrichting van de beide bo venzalen in ogenschouw te nemen. Conservator Schwa germann brak met de oude tradities en kwam tot een reinfonds te versterken, heel nieuwe opstelling, die het oog oocd doet. Vitri nes werden pep laatst en verplaatst en bij een rond wandeling langs de schil derijen uit de verschillen de periodes stuit dc bezoe ker steeds u:per op onder delen van de nog jonge, maar nu al zo belangrijke verzameling moderne beeldhouwwerkjes. Ook in een enkele vitrine vinden we hiervan voorbeelden te rug, mét de erepenning die dc Schiedamse Gemeen schap kortgeleden naar ontwerp van onze stadge noot van Haasreren tiet vervaardigen. Vooral aandacht vraagt in dc grole achterzaal het fhps-onttverp van Pieter Starreveld voor zijn oor logsmonument in het Ju liana par fc. Men kan hierbij direct hel nog vroegere, kleine tons mod cl vergelij ken en misschien ouk zo veel verbeeldingsvermogen opbrengen om te constate ren dat het beeld in gips van alle drie toch tod het beste tot z'n recht komt. Het museum kreeg het als geschenk van de beeldhou wer. D.R.Z. GAAT OOK AL SPAREN heid die er het gevolg van was. hebben ons tot dus ver weerhouden om hier enkele regels te wijden aan het afscheid van een broe der in de kunst van het stukkies-schrijven. Vandaar dus nu pas een traan weg gepinkt om Sir Ab, zonder wie we 't voortaan blijkbaar moeten stellen. Geen Her wat het zeggen wil, op be- van Schiedam op Valenti- mes-cluborgaan meer met een verrassend snel blade ren tot het stukkie van de Sir was gevonden, mis schien nog alleen het na- trekkelijk korte termijn nesavont anno XIIII C IXC. voor nieuwe kleedaccom- Wie na de restauratie wel modatie e.d. te moeten zor- eens in de Grote Kerk was gen. Er zijn nog heel wat en daar de overgebleven sporten ga UiSaLici., die een- grafstenen en weer le voor- pluizen van de bedoelingen zelfde krachttoer zullen schijn gebrachte interieur- van zekere heer Don Qui- hebben op te brengen, wil- stukken heeft bekeken, zal chotte... Ion zij aan hun trekken zeker een kleine, aan de Wij hebben geen enkele komen. Dc voetballers van kant van de Lange Kerk- reden om ons bepaaldelijk „De Rode Zon" hebben straat ingemetselde kleine als vrienden van de uit daar ook erg in. Met man steen met ingewikkeld let- Hcrmes-sohrijverskring te en macht gaan zij bezig, terschrift niet zijn. ontgaan, ruggetrokken Sir Ab bij u zo lezen wij m het club- Het is niet alleen de oud- aan te dienen en deswegen orgaan, de pot van 't Ter- stc grafsteen die in Schie- onze traan te verklaren. te versterken. dam te vinden is, maar We zijn zelfs minder dan S.F.C.-HONKBAL eveneens de enig overge- een vijand, want eerlijk bleven tastbare hennne- gezegd kennen wc hem rins aan die roerige Sint nauwelijks. Als we toch Valentijnsdag van het jaar lichte weemoed voelen over 1489, toon Jonker Frans dit afscheid, dan is het wel van Erederode door ver raad van zekei-e Witten' deling in de maak is. Drie berg bijna ook de stad aan leden gaven zich spontaan op, negen na lang aandrin gen en de restwij we ten er op dit moment ver der niets meer van. Voor SFC kunnen we slechts het. beste wensen. Aan de Schiekant kunnen we een honkbalploeg nog best ge bruiken in de zomermaan den. DIE TWEE HOREN BIJ ELKAAR Precies een week geleden was het St. Valentijnsdag. We hebben er in de stad en waarschijnlijk vrijwel ner gens in ons land iets van kunnen bemerken. Blijkens Schie in handen was ge vallen. Bij het neerslaan van de verraders vond me nig lid van de stedelijke banieren van elders, de dood. Hiervan vertelt be doelde grafsteen: „In het ia ar ons Heer MCCCC en LXXXIX op Sinle Valcn- tijnsdaeh werd dootgeseoe- ten Wijbrant. Jacobsz van Amstelda. Bit voor si el." omdat weer iemand het veld heeft moeten ruimen die optornde tegen de hei lige huisjes der zelfvol daanheid. Wxj zullen 'm echicr niet alleen missen als straks het blauw-witte orgaan weer in onze brie venbus is gegleden en wordt doorgebladerd. WAT NOG KOMT Wij ontvingen een aan- die kondiging van een gecom bineerde bijeenkomst van Simon de Waard komt de N.V.V.-Bestuurdersbond In samenwerking met de cn c*e Coöperatie D.E.S. Schiedamse Gemeenschap Vertoond wordt hierin de belegt de stichting Natuur- film „Wat wij tezamen bcuherming binnenkort bouwen" en de heer F. de weer een bijeenkomst, waar- Munnik, lid van de Com- het programma van de in de bekende vcgelkundigc missie uit de Cocip. Bewe- De verenigingen die aan de Oudedijk de eerste nieuwe sportvelden bezet ten, hebben nu al aan de BBC pleegt men er in En geland wat meer aandacht aan te besteden. Het is daar een dag bij uitstek om elkaar (weer eens) surpri ses te schenken. In vroeger tijden schij nen ook de Schiedammers er zich meer dan nu van tc hebben aangetrokken. Blykt het niet uit dc aanhef van „Het Spul van Joncker Franssen Oorloch"; Den Commedie van die groote genade die Godt almachtig cn cineast Simon de Waard iets zal vertellen over zijn reis door Zweden en Lap land. Natuurlijk zijn er films om het gesproken woord toe te lichten. Vergeet U dus niet te noteren: Woensdag- 25 Maart vrijhouden voor lezing met film door Simon de "Waard in „Irene" aan de Nieuwe Haven. AI de drukte rond do lijve kunnen ondervinden, bewesen heeft aan de Stadt watersnood en de geslagen- ging en de Raad van Vak centra len, houdt een inlei ding. Als datum werd vast gesteld Woensdag 25 Fe bruari, De bijeenkomst is in het Volksgebouw. De Algemene Bond van Ambtenaren houdt Woens dag 4 Maart 'n huldigings- bijeenkomst in het Volks- gebouw, waarin 40- en 25- jarige jubilea zullen wor den herdacht. Hoofdbe stuurder De Vries voert het woord en Willem van lepenpaal vertelt. Heel sterk werd er Vrijdagavond in de Vierspelenkamp niet gespeeld. Er werden geen hoge gemiddelden gemaakt en geen grote series geno teerd, maar toch hadden de par tyen een attractief verloop en werd er hard gevochten. De uitslagen waren: Cadre: Vogel 100 100 Eikenbroek 100 87 Libre: Eikenbroek 150 130 Vogel 150 109 Eénb andstoten: Vogel 30 30 Eikenbroek 30 Driebanden: Vogel 20 Eikenbroek 20 Cadre: v. Soelcn v. Eijk Libre: v. Eijk Soclen 100 150 200 150 24 Eénbandstoten: v, Soelen 30 30 v. Eyk 30 21 Driebanden: v. Eijk 20 20 v. Soelen 20 13 24 12 4.16 24 17 3.63 28 19 5.35 28 18 3.89 21 7 1.423 21 5 1.142 41 3 0.487 41 2 0.317 29 21 3.44 29 20 4.15 23 37 8.60 23 23 6.08 20 6 1.500 20 4 1.050 40 3 0.500 40 3 0.325 Voor Schiedams Lager Voetbal staat morgen het enige weken ge leden reeds uitgestelde programma te wachten. Onze voctbalmede-wer ker schreef er destijds reeds uitvoe rig over, zodat wy thans volstaan met een korte aankondiging. Excelsior '20 kan dc achterstand op RKAVV proberen in te lopen. Ursus zal het in Oudewater zeker niet gemakkelijk krijgen. Ook Mar- tinit moet bij een kampioenscandi- daat op bezoek. DZB zal mets toe geven. De mannen, van. DRZ trek ken naar Activitas. NHS bezet wel de laatste plaats, maar zal voor Schiedam aan de Juiianalaan toch nog een lastige bezoeker blijken. De plaatselijke cluhs Demos en SFC gaan elkaar de plaats in de onderste regionen proberen toe te schuiven. SVDP zal bemerken dat doelpunten een eerste vereiste zijn in de strijd te gen GVMD. Schiedamse Boys krijgt Crooswijk thuis. Verdere uitwed strijden: DOKDHS. Ons Huis— Singelkwartier, TediroWF. KERKDIENSTEN Herv. Gemeente. Grote kerk 10 uur dr. L. J. Cazemier; 5 uur ds A, Hoff man. Jeugddienst. Nieuwe kerk »o uur ds IT- W. Hommes, Dopen: 5 uur ds. J, G." Jansen. Wester kerk fl uur en io 30 uur ds. J. D. Smids; 5 uur ds. Dc Boer, Sirjansland, Dienst voor eva cue's. Vre- deskerk 0 uur en 10.45 uur ds. J. G. Jansen. Ned. Prot. Bond, kerk West vest 10.30 uur da. mr. B. Vos cn ds J. B, Schouwink. Evang. Luth, Gemeente, kerk Lange Nteuwstraat 10 uur ds. J, van Leeuwen O'irt-Kath. kerk. kerk Dam, 10 uur Hoogmis van de le Zondig van de Vasten Nr<l. Herv. (Grref.) Evangelisatie, gebouw Tivoli Nieuws Haven, 10 uur ds. Abma, Rotterdam; 4 uur ds. Ste'wagen, Rotterdam. Chr. Gercf. Gemeente, kerk Warande, 10 uur en 5 uur ds A. Zwiep. Oud-Geref. Gemeente,* Geref. Jeugd- huis. Lange Haven: 10 uur cn 5 uur ds F. Luytjes. Leger des Ilclls, 10 uur Hetlingssa- menknmst; 13 3n uur Open lucht pr «di king aan de Gerrit Verboonstraat; igjo Verlossingssamen komst Evang. Gem.. Kerk zaal Broers veit 53, 10 en 7 uur de heer v. d. Vlis, van Vlaardingen. Geref, kerk (art. 311 kerk Westvest 90 8.30 en 4 uur C. Vnnk. Chr. Geref. Gcm., Volksgebouw Tuin. laan 50, 10 uur en 4 uur M, J. Middel koop, Evangelisatie, gebouw Eroersvest, achter de molen 10 uur: ere-dlenst; 430 uur Dienst des Woords. Kerk van Jrziis Christus van de Hei ligen der Laatste Dagen. Lange Haven 50. S uur godsdienstoefening. Gem. Gods „Ptnkstergeinpettte", geh. Astoria. Kctheistraat 4b. 10 uur de heer L. Daniël D«n Haag. Geref. kerk, Oostcrkerk v.m. 10 uur ds G. Br'nkman: nam 5 uur ds. J. B. van der Sbs, A'dam-West Flantagekerk v.m. 10 uur ds J. J. van Wagemngen, bevestiging ambtsdragers: nam. 3 uur ds G. Brinkman. Ju'ianakerk v.m. 10 uur ds. J B. van der Sijs: nam. 5 uur ds J. J- van Wagemnpen. Ketbe! v.m. 9.30 uur ds. G. van Anriel. R'dam-Zuid; nam 2.30 uur ds. G. Brinkman. Zo. 46. Medische Zondagsdienst Van Zaterdagmiddag 1 uur tot Zon dagavond 12 uur wordt de medischs dienst waargenomen door de volgen de artsen: J. A. H. v. d. Berg, Lange Nieuwst ra ut 175, tel. 68881; A. L. J. Ktinze, Nieuwe Haven 115. tel 67760» H. J. Ormel. Singel 76, tel. 68250. Geopend is apotheek Van Westen dorp, Singel 81. Burgerlijke Stand GEBOREN: Anna M. M. d. v. L. Koenderman en J. den Hartog; Wil- jem J. z. v, N. Tulllng en C. v.' Oosiv^de. OVERLEDEN: M v. d. Bos. 82 j.: D. Vojijs. 1 jaar: A, van Essen, 89 j. weduwe van A. J. Wijchers:, A. Verboon, weduwe van N. Dijks hoorn, 62 j.; S. de Rest, 89 j A. H, L. v. Kampen, 59 j, vr. van Th. Web er; K. F. v. d. Vlies, 36 j- SCHIEDAM VAN STOELEN, CLUBS, BANKSTELLEN Prijsopgaaf vooruit 1 weck klaar t/o Stadhuis Schiedam, Telefoon 67762 te Schiedam ZOEKT VOOR DE FUNCTIE VAN EEN JONGEMAN, 20—25 jaar oud, woonachtig te Schiedam, met opleiding werktuigbouw en belangstelling voor chemie. In aanmerking komen zij, die M.T.S.- of een gelijkwaardige opleiding he'iben genoten. Grote sortering. Alle goede merken Voorradig. Speciaal adres Oranjestraat 13, Tel. 6567S Broersvelrt 131-139, Tel. 61738 SCHIEDAM Complete kamers vanaf 347.50. 4 clubies gotisch met tafe] vanaf 260. rookfauieuiJs compl, 72.50. haardfauteuil 39.50. mo dern dressoir 147.50. H. J. Stentler, West Frankl.straat 79. Tel, 69974, Net kosthuis aangeb. voor jongeman, huiselijk verkeer, frisse slaapkam., met stro mend water. Br. nr. S 753 bur. v. d. blad. Geslepen legplaten, voor Uw meubelen, etalage's etc. le vert tegen concurrende prij zen Van Katwijk's Glashan- del, Lange Kerkstraat 38, tel. 68735, het oudste adres. Te koop een glasdichte en een open kippenren met ruim nachthok, tevens win ter verblijfplaats, ook zeer geschikt voor het houden van duiven. Tc zien Lange Nieuwstraat 27 a. Schiedam. Aangeb. bij wed., pension met huiselijk verkeer voor heer van middelb. lft en b.b.h.h. Br. nr. S 754 bur. van dit blad. Te koop: 2 voedsters met jonge konijnen. Suvaal, Geervlietsestraat 15 S'dam. Te koop: vrij huls 3000.— goede stand te Schiedam, 4 kamers, twee keukens, be woond door één gezin, ge schikt voor 2. Bevragen C. v. d. Marei, Klein. Folder kade 78, Overschie. Een nette slagersleerling ge vraagd. Wed. J. Haan, Groe ne la an 44. Voor feestjes, bruiloften, vergaderingen en vereni- gingaavonden natuurlijk de nieuwe zaal van Wim de Ruiter. Broers veld 55. Vraagt condities.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1953 | | pagina 1