C ALBERT HEIJN mmmm V andalisme en diefstal in het weekeinde Humanisten kennen vele „openbaringen Kledinguitgifte in Beurs onder nieuwe leiding Individueel Onderwijs krijgt avondschool J Tientallen winkelruiten werden bekrast en enkele zelfs vernield Notaris A. Hoek jubileert AGENDA Mr dr J. in 't Veld: „Wijgaan uit van mens zoals deze behoort te zijn" DE AVONTUREN VAN KAPITEIN ROB Gemeente onteigent weer verder Adjudant J. B. Timmerman nam afscheid en overhandigde de sleutel Om het contact te bewaren Speelplaatsen en tuinaanleg in Nieuwland Geen subsidies vooi militaire bonden Schiedam helpt Economisch verdrag tussen Chili en Argentinië Coventry betoont dankbaarheid SCHIEDAM Gasfornuizen tandartsassistente 63 ct 35 ct 49 ct 49 ct 45 ct 2 Maandag 23 Februari 1953 De politie staat momenteel voor een raadsel wat betreft het Bekrassen van tientallen etalage-ruiten in de nacht van Zaterdag op Zondag. Vrijwel in heel de binnenstad werden winkeliers gedupeerd door een of meer vandalen, die op enkele plaatsen grote spiegelruiten zelfs vernielden. Het is een lange lijst van beschadigde winkelruiten waarvan het politierapport in het afgelopen weekeinde spreekt. Langs do Singel werden bijna alle etalages onder handen genomen. In de Passage z\jn 8 winkelruiten, aan de Broersvest 7, aan de Rotterdamsedijk 4. en aan de Hoogstraat niet minder dan 30 zwaar beschadigd. Omdat zij voor hun verblijf op straat in de vroege ochtenduren geen aannemelijke verklaring kon den geven zijn Zondag vy{ perso nen aangehouden, die zich op ver dachte wijze in de binnenstad op hielden. Een verhoor leverde ech ter tot dusver nog geen resultaat op. Het was niet alleen dit wonder lijke vandalisme, dat de politie be zig houdt. In Ketbel werd in de zelfde nacht tweemaal ingebroken. Door verbreking van een ruit ver schaften onbekenden zich toegang tot een fouragehandel v. W, waar een schrijfmachine is ontvreemd. Bij bakker v. d. S. aan de Schiedam- seweg is een bedrag van 180 ge stolen. Omstreeks half vier Zondagoch tend deed A. Parellelweg 118, aan gifte van vernieling van een ruit en het intrappen van een deurpaneel door'een drietal personen, dat ook een bedrag van 3.50 zou hebben weggenomen. Het gelukte de poli tie aan de Franselaan kort daarop in te rekenen de 29-jarige café- Dinsdag zal no taris A. Hoek zijn 25-jarig ambts jubileum vie ren. Reeds op jeugdige leeftijd kwam notaris Hoek, die 18 April de 57-jarige leeftijd bereikt van. Friesland naar Schiedam. In 1931 nam hij voor het eerst voor de A-R. partij zitting in de ge meenteraad. Na de oorlog keerde de heer Hoek hierin terug om als fractievoorzitter de heer B. G. Koo- gendam op te volgen. Met ingang van 26 Februari 1952 volgde hij wijlen mr. Baren op als lid van de Prov. Staten van Zuid-Holland. Be halve zijn werkzaamheden in deze colleges neemt notaris Hoek ook nog de functies waar van voorzitter van de Geref. Schoolvereniging, tweede voorzitter van de Kweek school met de Bijbel aan het Obrechtsplein te Rotterdam, twee de voorzitter van de Commissie van Beheer van de Geref. Kerk in Schiedam en penningmeester in de kieskring Delft van de A.R. Partij, Daarnaast -heeft de jubilaris van morgen nog zitting In de commissie van Beroep van de Directe Belas tingen in het district Rotterdam I. DWS AAN DE OUDE DIJK Na de lange gedwongen rust heeft DWS weer eens op de nieuwe ter reinen gehandbald. De beide dames teams bleken na de winterslaap in betere conditie dan de herenelftal len. Het tweede dames-elftal begon de dag goed. Ondanks het zware veld en de 0—1 achterstand bij de rust wist het door taai volhouden met 31 van Athene 4 te winnen. Enige fraaie schoten van Corrie Koorn v, Lith leverden dit goede resuL taal Het eerste dames-team scheen hierin een stimulans te vinden. Hoewel het met 3 invalsters speel de wist het eveneens met 31 van Olympia te winnen na de rust met een l-~0 voorsprong te zijn inge gaan. De keepster van het tweede toonde zich door een goed doel punt ook een bruikbare voorhoede speelster. De herenteams moesten ondanks goed volhouden de punten aan hun tegenstanders laten. Heren I ver loor van Olyrapia met 89 na een ruststand 4—5. Heren II moest ook al op het nippertje het onderspit delven tegen Olympia, eindstand 67. Het zware veld bleek, gecombi neerd met enige wijzigingen in ae opstelling door ziekte van enkele spelers, een te grote hindernis te vormen voor het bereiken van een beter resultaat. Dames: DWS II—Athene IV 3—1: DWS—Olympia 3—1; Heren: DWS— Olympia 8—9; DWS IIOlympia II 6—7. H.B.S.S. WON VERDIEND Na een matige wedstrijd werd 's-Gravenzande aan de zegekar van HBSS gebonden. Met 5—1 werden de dragers van de rode lantaarn verslagen, nadat zij tot de laatste minuut moedig hadden gestreden voor een goed resultaat. De rust stand was 10 voor HBSS. De 5—1 voor HBSS was verdiend, want het spel der Schiedammers was tech nisch beter verzorgd. De naaste concurrent won ook weer. want het schakelde HTSV uit voor een kans op de titel, door een 21 overwinning. Het blijft dus nog spannen, al heeft HBSS een veilige voorsprong. De overige uitslagen luiden: TOGR 2—HBSS 2 6—0: HVO 3— HBSS 3 0—3; DVO 3—HBSS 5 4—0; HBSS 6—MVV 3 3—0: Fortuna a 3 —HBSS a 2 1—0; BBSS b 1— Zwa luwen V b 3—2; RKWIK b 2—HBSS b 2 0—3; HBSS c-HWD c 5—3. DAMCLUB „SCHIEDAM" Schiedam 2 speelde haar tweede competitie-wedstrijd tegen Excelsior uit Rotterdam en behaalde na een spannende wedstrijd met wisselende kansen een welverdiende 128 over winning. Door dit resultaat bezetten de Schiedammers thans in hun af deling de eerste plaats met 4 pun ten uit 2 wedstrijden. De gedetail leerde Uitslag luidt: B. v. d. Hul—3. Schenk A. v. OtterlooJ. Lap W. Heuvelman—A. Bteeker M. CotéC, Groenenboom C. HabermehlA. Diiksjra J. v. Walsum—J. v. d. Kooy I, VisserA. Nederveen W Pranger—G. Struis T. Visser—J Noordzij J. Weslerveld—J. Gravekamp De uitslagen van «ie onderlinge bord en wedstrijden luiden: W. v. Galen—P- v Noordennen T•1 J. OninkJ„ de Wilde 02 J. LeveringM. v. Noordennen 02 houder R. B. A. van K., de 27- jange monteur P. J. van der V. en de 23-jarige expeditieknecht A. C. Ook bij de winkelier V. aan de Nieuwe Buurt werd een winkelruit ingedrukt. Tot diefstal kwam het niet dank zij de oplettendheid van de bewoners. Volgens V. was een man weggehold in de richting van de Lange Kerkstraat. TWEEMAAL WINST VOOR GTB In de plaatselijke ontmoeting die Zaterdag heeft plaats gevonden tus sen GCC 2—GTB 2. behaalde GTB een 45 overwinning. Ook GTB 3 deed verdienstelijk werk door Insulinde 2 met een 5—2 nederlaag naar huis te sturen. Wat men moet weten: Apothekers-nachtdienst: Van Westendorp. Singel 81. Bellen T>ü ongeval: G.G. en G.D, Tuinlaan 83. Telefoon 69290. Films: Passage. Da. 2, 8 uur: Het zwarte kasteel <18 jr.). Mnnopoie, Da. 2, 7. 9 uur: Cap tain China. Bijeenkomsten: 25 Februari. Volksgebouw 8 uur: Bijeenkomst leden DES en SBB 25 Februari. Chr. Soc. Belangen, B u: Jaarvergadering Chr. Best. Bond. 26 Februari, Passage-theater, 8 uur: Tweede uitvoering Chr. Gymnastiekver. DOK. Vergaderingen: 27 Februari, Stadhuis, 7.30 uur: Gemeenteraad. Tijdens de gehouden jaarvergade ring van de plaatselijke afdeling van de Ned. Chr. Typografenbond heeft de heer N. Koren als tweede voor zitter het overlijden herdacht van de heer W. Vaandrager, die de bond meer dan 25 jaar als afdelingsvoor zitter diende. Na goedkeuring van de verslagen van secretaris en penningmeester kwam men tot de bestuursverkie zing. De heer N. Koren werd als op volger* van wijlen de heer Vaandra ger aangewezen. De heer A. Kühne is tweede voorzitter geworden. Se cretaris D. Damme werd herkozen. „Het gaat In de zedenleer ntct om de naleving van normen of geboden ïn de practyk, maar om het essentiële onderscheid tussen goed en kwaad", zo betoogde Zondagmorgen oud-minister mr dr J. 3n *fc Veld, toen hfl in Musis Sacrum een inleiding hield over „Humanistische Zedenleer" in een bijeenkomst onder auspiciën van de gemeenschap Schiedam van het Hu manistisch Verbond. Al mag de interpretatie van de openbaring van Goed en Kwaad dan binnen het raam van de Christelijke Kerk sterk variëren, toch wordt in de Bijbel een gemeenschappelijke basis hiervoor gevonden. Buiten deze Kerk kent men echter nog andere openbaringen. De huma nisten beschouwen ze mede als gedeelten van de goddelijke waarheid, op verschillende tijden en aan verschillende personen geopenbaard; aan de profeten der diverse godsdiensten, maar evenzeer aan grote wijsgeren als Laotze. Confucius, Socrates, Plato, Aristoteles etc. „De humanist kent niet. zoals de Christen, slechts één getuige, maar een wolk van getuigen", zo heeft prof. Hoetink eens gezegd. De Groningse prof. G. Heymans heeft indertijd gepoogd in de veel heid van opvattingen eenheid te scheppen, in de mening, dat er een gemeenschappelijke kern moest be staan. Hij onderzocht daartoe de wij ze waarop zich by diverse volken in de loop der tijden het morele be sef, ontwikkeld had. Heymans con- .clucleerde dat inderdaad alle opvat tingen één kern gemeen hebben en noemde deze kern het „objectivi- teitsbeginsel". Dit beginsel houdt in. dat alleen hij goed handelt, die bij het beoordelen van de juiste ge dragslijn buiten zichzelf treedt: de idee dus, die steekt in de stelregel „Wat gy niet wilt dat U geschiedt etc." De heer In 't Veld attendeerde zijn gehoor op de alom verbreide misvatting als zou dit een typisch Christelijk principe zijn. Men treft het reeds bij Confucius, en ook in het Boeddhisme aan. Een voor het humanisme zeor karakteristiek ken merk is de grote waarde, die het hecht aan de menselijke waardigheid én gelijkwaardigheid. Dit kenmerk maakt het de humanist volstrekt on mogelijk in te stemmen met de in communistische kring veel voorko mende opvatting, dat de mens on dergeschikt is of dient te zijn aan hel systeem, sprekende uit de leuze „Wij zijn niet anders dan mest op de velden der toekomst". Hierin schuilt ongetwijfeld iets groots en fascinerends, aldus de heer In 't VeJd maar het boek „Nacht in de mid dag" van Arthur Koestier toont ons waartoe deze opvatting kan leiden. Het toont bovendien aan, dat de menselijke persoonlijkheid zich uit eindelijk niet Iaat onderdrukken. In tegenstelling tot de alom heer sende misvatting gaat de humanist niet uit van de mens zoals hij is. maar zoals hij behoort te zijn. De humanisten hebben zich van de mens en de mensheid een ideaal beeld gevormd en richten zich daar nnar. Het wezenskenmerk van het humanisme is het samen denken en zoeken teneinde, niet gehinderd door dogma's, de waarheid zo dicht moge lijk te benaderen. Volgens het humanistisch ideaal heeft de mens twee taken: een t o.v. zichzelf en een t.o.v, de gemeen schap. De eerste behelst het zo vol ledig mogelijk tot ontplooiing bren gen van de individuele persoonlijk heid. de tweede vergt dat deze ont plooiing mede de gemeenschap ten goede komt. De tweede taak vloeit voort uit het besef, dat het individu door het steeds sterker wordend ge meenschapsverband, immer meer aan de gemeenschap verschuldigd raakt. Afgezien van deze vrij ver standelijke redenering is er nog een diepere grond voor de gemeen schapstaak: het besef dat de mens niet alleen in de menselijke samen leving maar in groter verband ook in de kosmos een eigen plaats in neemt. De iieer In *t Veld verwees hierbij naar de „Gids voor het mo derne denken" van prof. Joad» die een sterk pleidooi is voor de „schep pende evolutie", de conceptie van Bergson. Wij moeten, zo betoogde de beer In 't Veld, begrip krijgen voor het kosmische proces, dat evolueert naar steeds hogere levensvormen. Er is, volgens Joad, geen enkele re den om* aan ie nemen dat wij thans het eindstadium bereikt hebben. Waar deze zienswijze, die toch noopt tot grote bescheidenheid, juist door vele humanisten aanvaard wordt, doet het verwijt als zouden de hu manisten de mens in het middelpunt stellen, lichtelijk dwaas aan. Dit ver wijt geldt eerder de Christenen zelf: hun opvattingen en leringen geven sterk de indruk, dat het de enige be doeling van de schepping is een be perkt aantal mensen het eeuwige le ven te schenken. Volgens de huma nistische ideeën is de mens slechts een zeer bescheiden plaatsje in de kosmos toegekend, waarop bij oven ge ns naar vermogen dient bij te dra gen tot de evolutie. „Wanneer wij ieder op eigen wyze Cn naar eigen kunnen onze bijdiage leveren aan de ontwikkeling van bet wetenschappelijke denken en do mo rele opvattingen, zullen wii moeilijk tot bestialiteit kunnen vervallen," zo besloot mr dr J. in 't Veld, daarbij kennelijk doelend op het verwijt de humanisten enige jaren geleden door prof. W, Banning gemaakt. 2131 Larottx geeft, wanneer de „Amora" de ..Vrijheid" dicht genoeg is genaderd, order om de motor op gang te bren gen. De jacht kan begin nen en Rob zal hem niet meer ontsnappenl „Nog eventjes Bill", zegt La- roux grijnzend tegeD zijn bootsman, „en je zult ie oude vriend Rob weer de hand kunnen druk ken Dat zal ongetwij feld een prettig weer zien zijn." Bill ant woordt maar niet Hij voelt zich in een ellen dige positie. Rub be grijpt dat hij weinig kans heeft om de „Amora" te ontlopen, want de „Vrij heid" heeft geen motor. Waar echter tegenover staat, dat hij met zijn kleine scheepje sneller kan manoeuveren dan Laroux. Bovendien wordt het weer nu gaandeweg slechter. De lucht trekt dicht en het is broeiend warm. Dan weer komt er een windstoot uit het Westen, dan weer uit het Noorden Als de weergoden hem. nu een handje zouden kunnen helpen.,.. Onteigening bracht de volgende panden in het bezit van de ge meente: Woning met pakhuis Noordvest- singcl 61; woning Noordvestsingel 63a; woning Noord vestsingel 63b; woning Noordveslsmgei 65a* woning Noordvestsingel 65b; woning Noord- vest 1; woning Vlaardingerdijk 8; woning Viaardingerdijk 10; woning Schie 16b; woning Schie 18a; wo ning Schie 20b; woning Schie 22a; woning Doelenstraat lb; woning Doelenstraat 3a; woning Doelen straat 5a; boven-woning Overschie- sestraat 78a; boven-woning Over- schiesestraat 78c; boven-woning Noordmolenstraat 64b; woning Dam laan 35 a; woning Damlaan 35b; woning Damlaan 37; boven-woning Broersvest 128; pakhuis Schie 2; stal Doelenstraat 4; pakhuis Doe lenstraat 6; werkplaats Doelenstraat la/Schïe 16a; pakhuis Schie 18b; fa briekspand c.a. Schie 24; garage Schie 20a; pakhuis Schie 22b; pak huis Doelenstraat 3b; pakhuis Doe lenstraat 5b; pakhuis Doelenstraat 7; pakhuis Overschiesestraat 78b; pakhuis, stal en open plaats Noord molenstraat 64a; loods Vlaardinger dijk 12; pakhuis Broersvest 128; werkplaats Broersvest 128. Singelkwarlier stak zich in ,,'n Wespennest" Er heerste t Zaterdagavond een vroege vacantiestemming in de gro te zaal van Musis Sacrum. De to neelvereniging ..Het Singeikivartier" bracht als tweede stuk van dit sei zoen „'n Wespennest" van J. W. van der Heijden en Henk Bak ker. Mevrouw Verduin maakte weer tegen de wil van haar echtgenoot, van haar huisje op de Veluwe, ge naamd „Het Zwaluwnest", een pen sion. alleen met het doel om van de verdiensten zelf een vacantiereis te( kunnen maken in de nazomer. Vóórdat het zover was. heeft Sin- géikwartier de volle zaal uitbundig laten lachen, om de dwaze verwik kelingen. die zich rondom het Zwa luwnest op de meest onverwachte ogenblikken voordeden. De -bezoekers waren de typische vertegenwoordigers van de Holland se pensiongast in al zijn variaties, al ging de Amsterdamse familie af en toe wel een? wat al te hard te keer. Het spel van Ton Manders als Hans Nijhoff. de vriend, en Kitty Huyzer als Trude van Heel. een der gasten, konden wij het meest waarderen. Na afloop was er een gezellig sa menzijn met medewerking van De Carree Band. o.l.v. de heer M. Dries. Het was een bijzonder sympathie ke geste van Het Singetkwartier, om ook een twintigtal evacué's. die in Schiedam zijn ondergebracht, voor deze voorstelling uit te nodi gen. Burgerlijke Stand Gehoren: Man nu? P.. z. v. M. Tin tel en M. Hanegraaf: Pleun, z. v. C. Kamp en M. C. M, v. d. Moor. Overleden: C. W. v. Rutten, 5 dg. ESFERANTO-AGENDO Merkre don la 25an de feb: Hel- pu por ke la vespero estu amuza kaj lerniga Volksgebouw Tuinlaan 50 cu la klu'oo nur havas deken da membroj? Onder het wakend oog van allen die Zaterdagmorgen in de Beurs dienst deden bij de kledinguitgifte voor gedvacueerden, overhandigde adjudant J. B, Timmerman, de man die hier wekenlang de leiding had, de sleutel van het gebouw aan dr. J. A. H. v. d. Berg. de voorzitter van het Rode Kruis. Na zeer ver- 1—1 0—2 2—0 2—0 1—1 0—2 1—1 2—0 1—1 2—0 Teneinde de band tussen School cn leerlingen ook na het beëindigen van de cursus te bewaren, heeft het gemeentebestuur zich beraden over de instelling van een avond cursus voor oud-leerlingen van de School voor Individueel Onderwas. In een schrijven aan de Raad wordt kennis gegeven van het voornemen de oud-leerlingen van deze school twee avonden per week aan het Edïsonpleln bezig hou den. Niet alleen kan zodoende nog een voorraad kennis worden opge stoken, maar tevens zal het een nuttige vrijetijdsbesteding beteke nen. Voorgesteld wordt als hoofd van deze avondschool de heer D. H. van Mourik en tot onderwijzers de heren W J Huis in 't Veld en G. C. de Boer De vergoeding ral be staan uit een bedrag van f 290 per wekelijks lesuur per iaar De totale kosten worden geschat op f 3000 per iaar. Tot dusver genoten de onaerwijs- school van het BLO-ondermis, een vergoeding van f 120 per wekelijks lesuur per jaar. Dit wordt even eens met terugwerkende kracht van 1 October 1952 af verhoogd tot f 200. De hiermee gemoeide kosten belopen een bedfag van f 750 Het personeel van de School voor Individueel Onderwijs heeft bulten de normale schooluren veel extra werk te verrichten, zoals het bijwonen van stafvergaderingen, het eenmaal per maand bezoeken van de gezinnen waaruit hun leerlingen voortkomen, het testen van leerlin gen buiten de normale schooluren. Tot dusver genoten zij hiervoor een vergoeding van f 37.50 per maand. Voorgesteld wordt deze met f 400 per jaar te verhogen. De kosten van deze gemeentelijke toe lage worden geschat od f 2750 oer jaar. Bij ingekomen stukken voor de dienstel ijk werk te hebben verricht op dit belangrijke punt in de hulp verlening aan evacué's die uit de noodgebieden naar Schiedam kwa men, is de heer Timmerman weer door de politiedienst opgeëist. Via dr. v. d. Berg belandde de sleutel bij mevr. Toeter, die hier met de genen die ook het werk tot dusver deden, onder auspiciën van het Cen traal Vrouwencomité verder zal werken. Dokter v, d. Berg sprak van één van de kleine mijlpaaltjes in het hulpverleningswerk, nu adjudant Timmerman, zich uit deze grote „winkel" van de evacuatiedienst ging terugtrekken. Met toegewijde hulp van zeer velen schiep de heer Timmerman orde in de chaos, die de eerste,dagen aanwezig was. De dank. aan hem gericht, aan vaardde de adjudant graag, maar niet zonder deze onmiddellijk weer voor een groot deel verder te schuiven naar de honderden, die vaak naamloos kwamen en gingen, maar met elkaar zorgden dat het nodige werk gebeurde. Gememo reerd werd de steun van het ge meentebestuur. dat de Beurs be schikbaar stelde cn voor de ver. warming en licht zorgde. De aan nemer. betrokken bij de restauratie van het Beursgebouw, zorgde spon taan voor de stellingen waarop de goederen konden worden gerang schikt en wie dacht dan niet aan de belangeloze arbeid van zijn werknemers, die het allemaal met zoveel plezier deden. Groot was ook de steun van de bedrijven, soms in materieel opzicht, soms door het be schikbaar stellen van deskundige raadsvergadering van Vrijdagavond„urrivitx* hevinrit zich nog een derde voor-krachten voor de uitreiking. Zoals wy Saterdag berichtten, bevindt zich nog een derde voor- stel, verband houdend met de- School voor Individueel Onderwijs, j zal de uitreiking m het Beursge- krachten, verbonden- aan de avond-1 derwijzer aan deze school. n.I. om volgens gedaai verzoekbouw vandaag en Dinsdag zijn g* II. tl v' 11L 1 ...i*. eervol ontslag te verlenen aan de I staakt. Daarna kunnen de evacue s heer A. Hollebrand. tot dusver on- er dagelijks terecht van 9—12 en van 2—5 uur. Van de 700 a 800 montagewoningen in Nieuwland zijn er op het ogenblik 68 bewoond, te wijl ernog 380 in aan bouw zijn. Voor het in orde maken van de binnenterreinen wordt thans een bedrag van f 47.706 aangevraagd De ophoging zal hiervan vragen f 12.500, de tuinaanleg f 21.500, ter wijl voor een achttal speelntaatsan met zestien banken nog eens f 13.706 nodig ,zal zijn. Deze investering zal een huurver hoging van f 0.10 per week toi ge volg hebben bij de 443 woningen Met dit bedrag is reeds rekening ge houden bij de vaststelling van de voorlopige huurprijzen. De speelplaatsen zijn zodanig ge projecteerd dat de ouders vanuit de woningen hun kinderen in het oog kunnen houden. Het ligt in de bedoeling de werk zaamheden zo spoedig mogelijk te laten uitvoeren, zodat wat de tuin aanleg betreft, nog kan woiden ge profiteerd van het komende voor jaar. Woning Herenstraat 13 onbewoonbaar Wanneer de Raad Vrijdagavond accoord kan gaan met het voorstel van B. en W., zal de woning He renstraat 13 onbewoonbaar worden verklaard. De woning blijkt door het aanbrengen van verbeteringen niet in bewoonbare staat zijn te brengen. D.H.S. vermaakt zich opperbest DHS staat momenteel met vieri elftallen op de bovenste p'aatf. Om de goede geest en het enthousiasme die op het ogenblik in de vereni ging heersen, op peil te houden en desnoods nog wat aan te wakkeren, heeft het bestuur het besluit geno men. om van tijd tot tyd eontac- avonden te houden. Deze bijeenkom sten zullen er toe moeten bijdragen om uit de gunstige posities, die men zich;heeft weten «verwerven, zoveel mogelijk profijt te trekken. De eerste avond, Zaterdag in de RK Volksbond aan de Lange Haven, is ongetwijfeld een flinke stap in de goede richting geweest. Voorzitter S. N. Gouka sprak een hartig woord je vooraf. Daarna heeft de DHS- schare zich kunnen vermaken met de cabaret-revue ,,'t Is feest van daag". Men hoorde en zag o.m. Les Gerto's. de bekende accordeonnisten. A ad War by verrichtte wonderen mer zijn ringen in de Magic Novel ty Show. De „Zingende Zusjes" van de radio, lieten zoete melodietjes door de zaal klinken en Cora Mart! was de charmante vertolkster van het chanson, De Bario's waren dwa zer dan ooit. Rinus van Evelinge praatte het programma op vlotte wijze aan elkaar. In „Pension Zonneschijn was veel tragiek „Pension Zonneschijn" als titel voor een toneelstuk, zou een zeer luchtig blijspelletje doen vermoeden, doch Cor Hermus' stuk, dat Zondag voor de afdeling Schiedam van de Algemene Bedrijfsgroepen Centrale door de groep van Alex Wins en Jan Blok werd opgevoerd, was allerminst zonnig. Hoewel doordrenkt van tal rijke lachwekkende uitdrukkingen en situaties, droegen deze toch eer der bij tot het scheppen van een nog wrangere tragiek. Hermus heeft zijn stuk opgebouwd, door de levens van pen aantal pensiongasten dooreen te weven met die van de pensionhoud ster en haar zoon. De karakters kwamen het best tot uitdrukking ïn de scène, waarin de eigenaresse van het pension gefeliciteerd wordt met haar verjaardag. De zoon Henri, de mislukkeling, de super-fantast, al tijd vol ideeën, maar nu niét in staat om een geschikt cadeau vonr zijn moeder te bedenken, was een knap pe rol van Jos. Manche. Deef Gou- bitz trof als de uit Duitsland ge vluchte Joodse dokter, een compli ment te meer, daar deze acteur Alex Wins verving, die kortgeleden in het ziekenhuis moest worden opgenomen Jan Blok gaf een beminnelijke ver tolking van Rein Schaafsma, de film-ondernemer, maar de glansrol was toch wel van Mimi Kok als de frivole aan lager wal geraakte ac trice Irma Levendag-Lebrun. ESPERANTO WINT VELD In een officieel schrijven ver klaarde de Minister van Binnen landse Zaken van de Duitse staat Hessen, dat hij heeft goedgekeurd, dat Esperanto wordt erkend, als vreemde taal bij de politie van de staat Hessen. De beambten, die vol daan hebben aan het Esperanto examen mogen een band om de arm dragen waarop het woord „Espe ranto". Zoals reeds gemeld, stond op de agenda van de juist geëindigde ver gadering van de Unesco te Parijs ook de behandeling van het rap port over het internationale taal probleem. Het oficiële rapport deed ook mededeling van het verzoek schrift der Esperantisten aan de V.N. Het resultaat is geweest, dat de werkcommissie, die het gehele program van de culturele activiteit moet behandelen éénstemmig een resolutie aannam, waarin werd oe- sloten. de directeur te verzoeken alle aangesloten landen op de hoog te te stellen van het verzoekschrift en te trachten in de 8ste vergade ring een besluit te nemen, weike handelingen kunnen worden ver richt ten aanzien van het verzoek schrift der Esperantisten. Zowel de Ned. Militaire Bond „Pro Rege" als de Centraie van Katholie ke Militaire Tehuizen heeft zich t.ot het gemeentebestuur gewend met het verzoek om subsidiering tot em omvang van twee cent per inwone»* Met uitzondering van één lid, dat een subsidie van b.v. f 25 per jaar juist zou achten, meent het College van B. en W. afwijzend te moeten adviseren daar met het werk van deze organisaties geen direct ge meentebelang is gemoeid. Naar wij vernemen heeft de SVV supporters vereniging „Door weei eti wind"' een bedrag van 100. overgemaakt naar het Watersnood- comtié ten behoeve van het Ram penfonds. Het personeel van de Buitenslais heeft het loon aan overuren van 1 Februari zijnde 228,76 gestort op giro 17 „Beurzen open, Dijken dicht". Evacué's kunnen tegen overleg ging van een bewijs gratis zwem men in het sportfondsenbad en daar zo nodig ook gratis zwemles krij gen. Maarschalk Juin bezoekt het Koreaanse front TOKIO. De Franse maarschalk Juin heeft Zondagochtend in gezel schap van generaal Clark, de op perbevelhebber van de strijdkrach ten van de Verenigde Naties in Ko rea, en generaal Taylor, de bevel hebber van het Amerikaanse acht ste leger, een bezoek gebracht aan het Koreaanse front. SANTIAGO. Zaterdag is na een bijeenkomst van de presiden ten van Argentinië en Chili, die meer dan hvee uur geduurd heeft, bekend gemaakt, dat president Péron en president Ibanez een overepn komst hebben geparafeerd tot het sluiten van een veelomvat tend economisch verdrag tussen hun landen. Volgens de Chileense minister van Buit- nian else Zaken is besloten, dat het eigenlijke ver drag binnen 120 dagen gesloten zal worden Naderhand is een officiële verklaring over een economische unie en een gemeenschappelijke markt tussen Chili en Argentinië gepubliceerd. DEN HAAG. De gemeenteraad van de Engelse stad Coventry heeft tijdens een raadsvergadering uit drukking gegeven aan de gevoelens van medeleven met de slachtoffers van de ramp in Nederland. In een brief, gericht aan de Koningin, deel de burgemeester van Coventry me de. dat hij zich het medeleven herinnert dat de Nederlandse be volking met het vernielde Coventry betoonde na de oorlog en de bloeien de heesters, die Nederland destiids aan de verwoeste stad schonk. De ge meenteraad heeft opdracht gegeven tot het schenken van een bijdrage van 3000 pond sterling aan Neder land uit het fonds tot hulp aan de slachtoffers van de luchtoorlog. De chèque is inmiddels aan de Ne derlandse ambassadeur in Londen overhandigd. Grote sortering. Alle goede merken voorradig. Speciaal adres Oranjestraat 13, Tel. 65673 Broersvelri lJï-139. Tel. 67736 SCHIEDAM Schriftelijke sollicitaties aan tandarts Overtveld, St. Li- duinaplein 2, Schiedam. tfh Permanent-Way e, compleet 5.75. Ook 'speciaal alle kleuren haarverven. Kap salon „Alirfa". Grote Visse rijstraat 8 E (hoge stoep). Tel 33762, Rotterdam. Ronde glasplaten, schuif rui ten glas in lood, geslepen suite-deuren, toiletspiegels etalage-glasplaten, autorui ten. enz. levert U Loopik's Glasindustrie, Boter straat 39 Telefoon 68945. Aangeb. zonnig vrü hoven- huis, 5 kamers, zolder, wa terleiding of benedenhuis, 3 kamers, tuin. Gevraagd vrij benedenhuis met zonnige tuin voor zieke. Van Swin- destraat 69b. Deze prijzen gelden RUNDVET LUCIFERS CARABIESJES ons nieuwe koekje, WITTE BONEN SARDINES in olijfolie GEROOKT VET SPEK 24 Februari 500 gram 2 pak 250 gram 500 gram per blik 500 gram 111 ct MAAKT-U HET LEVEN-GOEDKOPER

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1953 | | pagina 1