C hórènl a<;ki\da J IJ itbreidi'ng begraafplaats in 1956 gereed Behalve Goudswaard ook Piersliil geadopteerd METAALDRAAIER Verloor U iets? Oostveen werd verrast Schiedam helpt Gasfornuizen f220.- CSHSHHSïS* COURANTEN RECLAME DE PATER EN MEYERS 2 Dinsdag 24 Februari 1953 DU jaar icmdkerendc beplanting en hekwerk langs Burg. ran Haarenlaan Aanvankeluk lag: hel in dc bedoeling In 1952 als eerste maairegel voor de uitbreiding van de Algemene Begraafplaats een persksde te maken ten behoeve van het opspuiten van het daarvoor bestemde terrein. Het feit» dat op voordeliger wijze ophoping met grond uit het Sterrebos kon plaats vinden. heeft in de oorspronkelijke plannen wijziging gebracht en geleid tot de beschikbaarstelling van ern crediet van 310.000. Al deze plannen zyn er opgericht gefeest in 1356 het jaar, waarin het nu in gebruik zijnde gedeelte van de Algemene Begraafplaats aan de VlaardIngerdijk» naar bet zich laat aanzien geen ruimte meer zal bieden nieuwe begraaf- rufmie ter beschikking tp hebben. Het zal daarom nodig zjjn om in de ko mende jaren het terrein, dat thans wordt opgehoogd met grond afkomstig van „WÜton-Fijcnoord", verder in gereedheid te brengen. In 3953 zal ter hand moeten den genomen het egaiiseien van het terrein, bet aanbrencon nn eer windkerende beplanting. het plaat sen van een hekwerk langs -ie Bur gemeester van Haarenlaan tor af- sluitina van de begiaafplants en het uitbreiden en draineren van het terrein. In 1954 moet dc aanleg van vegen en paden volgen, zomede die \nn waterleidingen en ook ral np hel nieuwe gedeelte een eenvoudige wacht- en schuilgelegeoheid \oor be zoekers moeien worden gemaakt In 1955 zal de beplanting oo en om dc grasvelden worden aange bracht en zullen de grasstroken wor den ingezaaid. In dat par kan dan de aanleg worden afgewerkt. De aan «eze werkzaamheden ver bonden kosten zijn op t 300 000 begroot. Bij uitvoering m de voorge nomen étappes zolen de op ieder Te bevragen aan het Hoofdhui eau van Politie (tussen 9—12 30 uur en 2—6 u raamantenne (Duits fabrikaat). 3 kin- derportem.: bankbiljet oorbel 3 huis sleutels; een bril (donker montuur: grijze muts. Te bevragen bil do vinders 1 p-iai meisjes wan ten. Spa.™, Walt stram 5.1a, blauw zwempak, C. Prins. Van Ostadc- laan 51a; glacé herenhand^cho.-^ v d Ree, Louronstraat 17; 1 paai heien place handschoenen. De Vcth, Bi anders.-! erg 4b; padvindersrlem. S Boeit). Burge meester Knappcrtlann 217, rood plastlc kindertasje, p. ooms. Den Boimnclso- straat 39b; verchroomde pisser, H Vaandrager. Russiscbestraat 85. bruin lederen portemormaie. w. v. d. Stelt. Coereesestraat 7; broche met paarse steen, W. Borsbootn. Van Ru>sdael',ian 27b; actetas met broodtrommel. C. Stolk Van Mussenbroekstraat 8. double scha kelarmband. J. Buskcs. Nieuwe Maas straat 61b; rood speels oer] popje. Hakkcit Hoogstraat 163; bananen kist 'net deksel. De Bruin, Tollensstr. 40b; 1 rol balatum- kapelaan De Wit, UK. pastorie Lek straat 53; ean springtouw. C. Suvker. Warande 89: een koplamp tmerk „Ber- ko") Van Geene. Anth. Muysstraat 18. Veertigjarig jubileum bij Jansen en Wouterloot] Zaterdag as zal de heer P <f- Zondag, bedrijfsleider bij dc 14 V. Jansen Woil- terlood's Distilleerdern en Likeurstokerij de dag herdenken. waai op hit 40 mar geleden bil dnt bedrlif in dienst tiad Ter herdenking van dit heucelnke feit zal de lubilaris van 12 30'P30 uur op Zaterdag recipiëren ten kantore van cle N.V., Grote Mai kt 39. (De redactie behoudt zich het rerhl voor ingezonden stukken voor deze rubriek te bekorten. Anonieme stukken gaan in de prntlcmand). Waar gaat het wet de volkstuinen naar toe? De nieuwe complexen volkstui nen achter tic Polciervaai t ziin \o- rig jaar gedeeltelijk *n gthruiL gi.- nómen. en zullen dit seizoen geheel als zodanig geëxploiteerd worden. Hoewel de leden van beide tum- dersvere 111 gingen hiermee eindelijk vaste bodem "onder de voelen heb ben gekregen, is hel hen on begrij pelijk, waarom de Gemeenle tus.-en beide complexen een ïecïontcooid heeft doen aanleggen. Dit recreatie oord, een plaats van samenkomst voor de jeugd, geeft vomtduiend kans op vormeling en plundering van geteelde gewassen en is zodoen de een doorn in hot oog van ieder" volks tuinder, die elk jaar opnieuw zijn met veel moeite verkregen ge wassen gedeeltelijk" verloren net gaan. Dezer dagen, nog juist voor de nieuwe zaaitijd is aangebroken, heelt de gemeente Schiedam een onderhoud met de besttn en tan beide tuinders veremem gen gehad. Op initiatief van hot Nederlands "Verbond van Tumdcrsvcuenigmacn, <met welk verbond lang niet alle verenigingen zo hard weglopen) werd voorgesteld, op het complex een ruimte van 700 m2 te resem orc-n voor proeftuin. Op deze proeftuin zouden vruchtbomen geplant wor den. (300 stammen waren inmid dels gekocht). Cursussen /ouden ge geven worden in het ooculeren en enten van deze stammen, welke na enkele jaren op de volkstuinen over geplant kondon wnirtcn Voorts zou den op de proeflum de beste soor ten dahlia's gekweekt worden, even eens voor overzetting op do volks tuinen. De kosten van con on ander zou den door beide voikstunidcts\01cpi- gingen gediagen moeten wol den. In deze bijeenkomst v erri erop gew- 2.en. dat de vruchtbomen 011 bloe men wel een aan mei ke luk deel van de grond van de tuin ges zouden vergen, doch dat de gemeente het zó zag, dat de moestuin in de toe komst plaats zou moeten maken voor de sïertuin! In een spoedvergadering van Nut en Ontspanning, waarvan leden reeds meer dan 40 jaar tuiniert. 11 was men mot te spreken over cWe gang van zaken. Alle aanwezige 1 namen het standpunt in. dat 'i recht hadden op hun eigen mil span ning nl. het kwek» n \,m groonic-u en aardappelen. Hel ging niet a m, aldus enkele spreker.-: dat de hui dige pachters de tuinen on grond rijp gingen maken ion»" s tor tuinen om zich later door annncn verdion- gen te zien Met algenwnc* stemmen werd het voorstel van de Gemeend e verworpen. Veel kden maken rich ongerust over de gang van zakor» zoals ge meente wenst ie lulgvn N»« t rf'ït- F, de oudste, doch ook de jonaett' pachters van tuinen v rn^n zeker heid. hun eigen liefhebben' het telen van groenten en aaidappelon m de toekomst te kunnen voord zetten. Een hd van ..Nut en Ontspanning", dienstjaar drukkende kosten bedra gen- m 1353 f 135 000. in 1954 f 115 000 en m 1055 f SOOOO. Ven-nigt de Raad zich met dit Plan. dan stellen B en W. voor. een bedrag van f 135 00(1.— aan de kapi- la al dienst van de gemeente-begro ting <oe te voegen, opdat in het ko mende voorjaar roet de werkzaamhe den kan worden begonnen. Van de partijen, die Maandag avond voor de Vierspelenkamp wer den gespeeld, was die van de één- ban dsio ten tussen Oostveen en De Jonge we] de interessantste. Oost veen toch nam met een serie van negen dadelijk de leiding en had na zeven beurten al 19 bijeen. De Jonge stond toen op vier en alles wees erop. dat hu zou verliezen. Maar toen Oostveen even verzwak te en De Jonge kans zag om in vier heurtcn 15 caramboles te maken, ging hu znn tegenstander bedreigen. Oostvecn verweerde zich dapper en bleef voor. Op 29 gekomen miste hij do laatste sloot. Van die gelegen heid maakte De Jonge gebruik om met een emdserie van 6 zijn totaal vol te maken en daardoor Oostveen een zekere zege af te snoepen. Dat biljarten ook verrassingen kan brengen ondervond Van Eijk in de partij driebanden tegen van de Marei. In dertien beurten speelde hij 14 raramboles en had dus een gemiddelde van ruim één. Maar voor de resterende zes punten had Van Eijk met minder dan 57 beur ten nodig. Van de Maarel maakte van de vele kansen, die hij kreeg geen gebruik en verloor toch nog. Overigens brachten de andere par tijen weinig belangwekkends. Dinsdagavond spelen Ruggenberg tegen Van der Plas en Hekman tegen Valestijn. De resultaten waren; Cadre; v. d. Maarel 100 100 21 26 4 76 v. Enk 150 81 21 14 3.85 I.ibro: V. d Maarel 150 150 24 29 6 25 v. Enk 200 148 24 21 6.16 Em bandstoten; V. Enk 30 30 29 7 1.034 v. d. Maarel 30 27 29 5 0.931 Driebanden; v. Enk 20 20 70 3 0 285 v. d Maarel 20 16 70 2 0.223 Iedere speler won twee partijen en verwierf daardoor vijf punten. Cadre: Oost veen 100 100 24 18 4 16 de Jonge 150 34 24 15 3.50 Libre: de Jon se 200 200 29 28 6 89 Onstveen 150 126 29 16 4 34 Eenbands*! fn' dc Jonge 30 30 26 6 1.200 Onstveen 30 29 25 9 1 160 Driebanden: de Jonge 20 20 46 5 0 434 Onstveen 20 11 46 2 0.239 De Jnnge noleerde 8 punten, en Oost veen kr£eg er 2. .Hercules"' weer op pad In bet afklop"" wwkfmde startten de fpnior- en Jumorgroepen van ae wfludelsnoi tvrrpnigms ..Hercules" voor dp 3D en 15 km m«irsrn can de ROttPr ei tnr-e Wandelsport Vereniging. Alle Schip'in mm eis vol bi achten de tocht en kvwiirwn zodoende 1:1 het bezit van een fraaie dncspeld. Bo\ indien was er nog eon ironic cjoepsnrrjs voor de verenl- gmgckait. Zondig as saan de lange a Island- lopers Van .Herrules" een toe Ut naar Dpn Haag heen en terug maken. £cn paar wonderlijke straat namen zij 11 dttf tiaar achter hét Zukkcndïagcrshuisje. „Verbran de Erven'' t'ti „Achter de Teer st ooi" rc laten aan dinde- 11 ikheid ntefs te wensen over. Waar ovetdag de triestheid van de verwaarlozing spot. met de nanr romantiek speurende be zoeker, schept m de nuonduren het gelige licht van de gaslan- t(tarns, die ice hier toch nog niet irïilen wissen. een sjeer ïcnariu lief poert wandelen ts, vooral voor hen, die zich nog verkleefd gevoelen niet een voorgoed verloren tijd. Wat men moet weten: Apothekers-nachtdienst; Van Westendorp, Singel 81. Bellen bö ongeval: G.G. en G.D. Tuinlaan 89. Telefoon 69290. Films: Passage. Da. 2. 8 uur; Het zwarte kasteel (18 jr.). IHanopole, Da. 2, 7, 9 uur: De held op sokken (14 jr.). SyeenkomBten: 25 Februari. Volksgebouw 8 uur: Bijeenkomst leden DES en SBB 25 Februari. Chr. Soc. Belangen, 8 u: Jaarvergadering Chr. Best Bond. 2S Februari, Passage-theater, 8 uur: Tweede uitvoering Chr. Gymnastiek ver. DOK. Vergaderingen: 27 Februari, Stadhuis. 7.30 uur: Gemeenteraad. Door een groot gedeelte van het personeel van Gemeentewerken moest in de nacht van 31 Januari op 1 Februari j.l. en ook op Zon dag 1 Februari 1953, in verband met de stormvloed arbeid worden verricht. Het betreffende personeel heeft spontaan besloten het loon voor die arbeid, alsmede de daarop val lende overwerkvergoeding, in totaal ongveer 2.343 bedragende, voor het grootste gedeelte af te staan aan het Nationaal P.ampenfonds. Voorts zal door het werklieden- perscnee] van de Dienst van Ge meentewerken gedurende een ter mijn van drie weken, twee en een half uur per week overwerk wor den verricht De hiervoor te ont vangen overwerkvergoeding, welke ongeveer 1700 zal bedragen, wordt eveneens aan het Nationaal Ram penfonds afgestaan. Tenslotte hebben circa 150 leden van het werkliedenpersoneel van Gemeentewerken te kennen gege ven, dat zii bereid 2ijn gedurende het jaar 3953 elk één dag verlof beschikbaar te stellen, ten behoeve van het Nationaal Rampenfonds. De overwerkvergoeding welke zij voor deze dag extra werk zullen ontvan gen. zal in genoemd fonds worden gestort. De opbrengst daarvan wordt geraamd op ongeveer 1380. Door het College van B. en W. is aan een en ander goedkeuring ge hecht. Voor de Donderdag 5 Maart te houden VARA-avond in het Passa ge-theater heeft het bestuur van de plaatselijke afdeling honderd kaar ten beschikbaar gesteld ten behoeve van de naar onze stad geëvacueer de leden van het NVV en de VARA. Men kan deze kaarten „gratis" af halen in de Passage 20. W.F. won op alle fronten Na <je gedwongen rust van enige weken kwamen alle handbal-elftal len van WF weer in het veld. W.F. I moest de strijd aanbin den met Tediro 1. Reeds na een kwartier spelen was de stand al 2—0 Spoedig herstelde de achter hoede zich en kon de voorhoede aan het werk gezet worden. Dit had tot resultaat dat A. de Kruis de stand wipt te verkleinen tot 21. Hierna liet Schell de Todiro-doel- man de bal uit het net halen. 22. Voor de rust was het weer Schell die W.F. de leiding gaf, 34. Na wat heen en weer getrap op het middenveld kwam W.F. weer m de aanval, waaruit Schell keurig doelpuntte. 35. Tediro bracht de stand op 45, Nu werd het eerst erg spannend. Dt» W.F.-midvoor Schell werd ge blesseerd. hetgeen echter niet kon verhinde-en dat hij het vijfde doel punt van deze wedstrijd scoorde en daarbij de stand op 6—4 bracht. Er werd nog steeds fel gespeeld, maar toen Wagtendonk er 47 van maakte was de strijd beslist. Zelf werd het nog 48, maar de goed leidende scheidsrechter blies tegelij kertijd voor het einde, zodat de stand 4—7 bleef. W.F. werkte zich weer iets om hoog en heeft nu aansluiting met de drie leidende clubs. De verdere uitslagen zijn: W.F. 2 GLZ 2 6—2; W.F. 3—LM03 5—2. Spoorwegovergang tijdelijk dicht VLAARDINGEN De spoorweg overgang bij Vlaardingen-Oost zal van Donderdagavond 26 Februari om tien uur tot Vrijdagmiddag 27 Februari vijf uur gesloten zijn voor alle verkeer. Het verkeer zal tijde lijk worden omgeleid over de Vul- caanweg, de Koningin Wilhelmina- havên. de Binnensingel, de Juliana- singel en de Schiedamsedijk. Nood zakelijke herstelwerkzaamheden aan de spoorwegovergang zijn de oor zaak. DE A VONTUREN VAN KAPITEIN ROB 2132 De jacht duurt urenlang. Rob haait alles uit zyn scheepje, wat hu maar kan en hoe Laroux de motor ook laat cfraaien. zfjn schip is te log om de behendige manoeuvres van de „Vrijheid" even snel te volgen. Telkens weer scheert Rob handig voor de boeg van de „Arno- ra" langs en heeft La roux het nakijken Maar het weer is onbereken baar. Dan wakkert de wind weer aan. dan han gen de zeilen van de „Vrijheid" slap tangs de mast. Toch is er veran dering van het weer op til en Rob hoopt maar. dat die niet te lang 2a! uitblijven, want bij die zijn redding worden Kijk. nu gaat cle wind zetten. Zou het Laroux nu toch nog gelukken telkens optredende windstilten moet hij het op bijna wèer liggen en daar komt de „Amóra" op- Rob te overmeesteren? den duur verliezen en een harde wind alleen kan Beroep op Schiedamse sportwereld om hulp voor voetbalclub in Goudswaard Nadat enige t«d geleden naar aanleiding van een eerste contact met het Rode Kruis uit .Schiedam hel gemeentebestuur overging tot adoptie van de gemeente Goudswaard in de Hoeksewaard, is thans op verzoek van de Ver. van Ned. Gemeenten ook Pïershil oude rde hoede van Schiedam ge nomen. Zoals wU reeds konden berichten is Inmiddels een werkcomité gevormd waarover alle aanvragen om hulp van uit de heide geadopteerde gemeenten zullen lopen. Behalve wethouder Sabel en directeur Oostlanöer van Sociale Zaken, die de leiding hebben namen hierin zitting; voor het Rode Kruis J. A. H. v. d.'Berg, de voorzitster van het centraal Vrouwen comité, kapelaan De Wit en da Hoffman namen de R.K. en Prot. Chr. be volkingsgroepen. De instelling van dit werkcomité" Is geschied nadat was gebleken, dat door het afzonderlijke werken van Rode Kruis en Gemeentebestuur te veel versnippering in de hand werd gewerkt. Voor de hulpverlening heeft men thans de beschikking ge kregen over de goederenvoorraad, die het Rode Kruis na de eerste Fe bruari verzamelde. Natuurlijk kan het voorkomen, dat zich hierbij met altijd de van uit Goudswaard **n Pièrshü gevraagde goederen bevin den. Mén kan dan een beroep doen Openluchttheater Plantage in hoger beroep B. en W. delen de raad mede. dat zij beroep hebben aangetekend te gen de beslissing van de president van de rechtbank te Rotterdam in zake de plannen tot het inrichten van een auditorium-ruimte voor het podium in de Plantage. Zij schrij ven hierover: ..Het is gewenst, dat de dudttonum-ruimte met spoed wordt gereed gemaakt, opdat zij met. het komende seizoen in ge bruik kan worden genomen. De stagnatie in de uitvoering zouden wij aanvaarden, wanneer de uit spraak van de president deugdelijk was gepasseerd, doch met onze raadsman, mr. G. J. Schoiten te 's Gravenhage, zijn zij van mening, dat zulks niet hel geval is. Er be staat derhalve een redelijke kans. dat in hoger beroep het vonnis 2al worden vernietigd en de oorspron kelijke eis alsnog afgewezen zal worden". Vanmorgen hébben wij nog eens geïnformeerd naar de mogelijkhe den welke er zijn om op zo korte termijn een beslissing van het ge rechtshof in Den Haag te verkrij gen. dat nog zo tijdig aanbesteding kan plaats vinden dat in de zomer van dit jaar het openluchttheater reeds kan worden gebruikt. Er blijkt inderdaad een theoretische kans te bestaan, doch enige zeker heid hierover is op dit moment nog niet te verkrijgen. We kunnen er dan ook alleen maar het beste van hopen, „Het Zwarte Paard" aan zet Voordat de huishoudelijke compe titie een aanvang nam, heeft voorzit ter H. v. d. Kraan van de schaakver eniging .Het Zwarte Paard" eerst 4 nieuwe leden met een hartelijk wel kom ontvangen, waarna als volgt werd gespeeld: A. Kerkhof fJ. Hen keiman a.p M. v. d. Kraan—F. Pesch 10, F. J- KleinékoortW. Kerkhoff a,p., C. v d. Veen—A. H. v. d. Wol I—0. M. v. d. VeenC. L. Zantboer 01, W. van Tricht—-A. Gommel 1—0. D. A. van Zetten—N. Kerkhoff 1—0, W. v. d. MoezelC. Breeder veld 10. Het Zwarte Paard I won met 5% 14 la van E.S.S. III. Tn zaal 9 van het. .Volksgebouw". Tuinlaan 50 zijn op Donderdagavond altijd vrije schaakpartijen voor even tuele nieuwe leden. op de intendance van het Rode Kruis in Den Haag. van waar de eerste voorraden, gistermiddag met een door Zweden beschikbaar ge stelde auto in de Nieuwstraat arri veerden. Tot dusver heeft men Goudswaard kunnen helpen met kleding en het eerste huisraad voor de veertig ge troffen gezinnen, waarvan twintig hun woning geheel Vernield zagen. Goed werk doet nog dagelijks de sproeiwagen, die vanuit Oiid-Beyer land de watervoorziening verzorgt. De inmiddels weer teruggekeerde zandauto's van Gemeentewerken, kwamen ook uitstekénd van pas. Het is nog niet bekend, in hoeverre Goudswaard verder een beroep zal doen op technische hulp. Ook de behoeften van Piershil op dit ter rein zijn momenteel nog niet te peilen. Onlangs deden wij reeds een be roep op de Schiedamse sportorga nisaties om de zwaar getroffen voet balvereniging in Goudswaard te hel pen bij het weer in orde maken van het terrein. In een gesprek met de heren Sabel en Oostlanri^r werd «Mt beroep nog eens herhaald. Het gaat bier om een bedrag van circa 1500 gulden, dat moet worden bijeen ge bracht. Over de toestand in Goudswaard vernamen wij nog, dat in de over stroomde polder de eerste panden, waaronder het gemeentehuis alweer droog zijn komen te staan Het wa ter zakt hier vijf centimeter per dag. Burgerlijke Stand Geboren: Catharlna A. W. d. van H. G. J. van Gils en A. W. Westmaas; Martina P.d. van J. A. Hollander en C. J. M. Verspeek; Jan, z. van H. Kroos en Ph, Molenaar; Gerda, d. v, L. S. Zwanenburg en I. M. Helbers; Sjoerdtjc, d. van H. Nip en A. Gun- nink; Nicolaas B., z. van N. van Leeuwen en T. Zwamborn; Leonar- dus M. M., z. van G. H. A. Westhuis en P. M. G. L. de Wolf. Johanna J d van K. van Netten en P, v. d. Tol; Dirk. z. van G. v. Loop ik en J. P. Ostermeier; Gradus F, M„ z. van G.. A. Jacobs en M. J. Gatignon, Overleden: M. A. van Dijk, 80 j„ weduwe van H, Hoogvliet; J. Toe ring, 81 jaar: J. M. Twickler, 61 jaar; K. J. Kloos, 78 jaar; P. de Graaf, 79 j. Loonregeling voor herstelarbeid in rampgebied DEN HAAG. Het College van Rijksbemiddelaars heeft een bij zondere loonregeling vastgesteld voor herstelwerkzaamheden in het watersnoodgebied. De regeling is van toepassing op werkzaamhe den, vallende onder de loonrege lingen voor de bouwbedrijven (water-, spoor- en wegenbouw en burgerlijke utiliteitsbouw), de rijswerkers. de steenzetters, de straatmakers en het .zwarte corps'. Wegens bijzonder verzwarende omstandigheden zal aan werkne mers van 18 jaar en ouder bij* de herstelwerkzaamheden een Onge- makkentoeslag worden uitgekeerd ten bedrage van f 1,25 per ge werkte dag. Voor stuk-, taak- of aangenomen werk of voor bijzon dere prestaties kan aan alle werk nemers een toeslag worden uitbe taald van ten hoogste 10% boven de uurlonen. Deze regeling is in werking getreden met ingang van Maandag. Gewonde Korea-strijder9 in 't vaderland terug ROTTERDAM. Aan de Merwe- haven zijn vanochtend enige ge wonde Korea vrijwilligers ontscheept die met een Amerikaans troepen transportschip in ons land 2ijn aan gekomen. Er waren drie Nederlanders, die verwelkomd werden o.a. door kolo nel Schouwman, garnizoenscomman dant van Rotterdam, en luitenant- kolonel Feith, chef-staf inspectie verkeerswezen. De Belgische mili taire Attaché in ons land, generaal J. WouRsen. begroette de zeven ge wonde Belgen, die met ambulance auto's naar hun vaderland zullen terugkeren. Tenslotte waren er drie Franse gewonde Korea-strijders. BERLIJN Maandag zijn meer dan 3.100 Oost-Duitsers naar West- Beriijn uitgeweken. 600 meer dan het hoogste aantal, dat tot dusverre op één dag de zónegrens is gepas seerd. aldus functionarissen te West- Berhjn, Voor Britse getroffenen: Groijiyko overhandigt Churchill 90.000 pond LONDEN. De Russische ambas sadeur Gromyko heeft Maandag aan premier Churchill een gift overhan digd van 60.000 pond voor de slacht offers van de Engelse overstromin gen, Dit is het derde soortgelijke Russische gebaar jegens niet-commu- nistische landen, dat binnen een week bekend gemaakt werd. Con tant geld werd reeds overgemaakt aan Nederland en aan Perzië. dat kort geleden geteisterd werd door een aardbeving. Goed ingelichte di plomaten te Londen hebben deze handelingen afgeschilderd als een uitdrukking van een „vriendschaps offensief." Gedaan om indruk te ma ken op zekere landen, die in de Ame rikaanse invloedssfeer op het Weste lijk halfrond liggen. Churchill heeft later in het Lager huis bekend gemaakt, dat hij Gro myko verzocht had hem te bezoeken, zadat hij persoonlijk zijn eigen dank en die van het Britse volk tot uit drukking zou kunnen brengen. CJiinese bescliulcligïng aan adres van VN-troepen TOKIO Van commumstisch- Chinese zijde is meegedeeld, dat vliegtuigen van de Verenigde Naties sinds het begin van de bëstandsbe- sprekingen in Korea door het bom barderen en beschieten van krijgs gevangenkampen 39 gevangenen van de V.N. hebben gedood en 157 ge wond. De beschuldiging was vervat in een nota van generaal Nam li, hoofd van de communistische be- standsdelegatie te Pan Moen Djon, die Maandag aan verbindingsoffi cieren van de V.N. werd overhan digd. Brits schip aan rie grond bij kust van Wales RADIO SCHEVEN1NGEN In de nacht van Maandag cp Dinsdag is het Britse schip ..Larchfield" bu Holyhead (Wales) aan de grond ge lopen. Het schip seinde om hulp en na verloop van tijd kwam de red dingboot van Holyhead langszij. Het noodverkeer werd toen opgeheven. MEXICO Het ongeluk met de twee trolleybussen, die Zondag bij de stad Mexico tegen elkaar gere den zijn. heeft tot dusver aan 58 mensen het leven gekost. 82 perso nen zijn ernstig gewond. SCHIEDAM Heden overleed onze lieve Man, Vader, Behuwd en Grootvader ARIE VAN WAGTENDONK eerder echtgenoot van Johanna Schroeien in de leeftijd van 75 jaar. Arnhem: M. van Wagtendonk—-Valkema Apeldoorn: M. H. van Kuik—van Wagtendonk J, H. van I^uik 's-Gravenhage: L. van WagtendonkSpoon Anneke Guus Arnhem, 22 Februari 1953 „Drie Gasthuizen" Geen bezoek. De,crematie zal plaats vinden te Velsen op Woensdag 25 Februari as. na aankomst van trein 15.01 uur, halte Driehms-Westerveld. DANKBETUIGING Voor Uw deelneming ons betoond bh het overlijden van onze dierbare Vrouw en Moeder Mevrouw THEODORO GEKTRUDIS KERKLAAN— VAN DEN ENDE betuigen wy U onze harte lijke dank. H. S. KERKLAAN en kinderen. Schiedam. Februari 1953. Nieuwstraat 10. Grote sortering. Alle goede merken voorradig. Speciaal adres Oranjestraat 15, rel. 65M3 Brnersveld 137-139, Tel. 67736 SCHfEDAM rffc d&s ere Jfc ê&o Geslepen legplaten voor Uw meubelen, étalages etc. levert tegen concurrerende pryzen van Katwijk's Glas- handel. Lange Kerkstraat 38 tel 68735 het oudste adres. Gevraagd nette hulp in de huishouding van 84 uur. Hulp in winkel aanwezig. Aanmelden: A. Grootendorst Broers veld 25, Schiedam. Eiken clubstel best. uit 2 grote clubs, 4 stoelen, zwaar verend, pluche en kleur naar keuze 189.Wilson, Grote Visserijstraat 80, 97, 99, 101. Extra solide slaapkamer ge heel meubelplaat, 3-deurs- kast, toogledikant, 2 nacht kastjes, tafel, 2 stoelen f 398.—. Wilson. Grote Vis serijstraat 80. 07, 99, 101. Consumptletenthpuder zoekt contact met grossier In Cho cola en suikerwerken. Brie ven Den Haag, Melis Stoke- laan 318 (Mierwfik). Zijslaapkamer aangeboden- Wei ers, Rotterd.dijk 263 B. IS NIET TE VERVANGEN Voor tfe laatst gehouden examens (Dec. en Jan.), waarvan thans de uitslagen bekend 2ijn, slaagden voor Ned. Handelscorrespondentie: de Heren N. v. d. Brugge, PKOL. 173 BG. Konings, Heerenstraat 25; A. Muis, Broersveldf 169: AL H. v. d. Steeg, Hellevoetsestr. 8a en L. Verhey, Puttershoeksestr. 25. Boekhouden; Mej. L. Koning, Jac. v, Lennepstr. 18 en de Heren W. J, Dyks, Da Costastr. 10; J. v. Hofwegen. Nèwtonplein 20: K, M, v. Kampen, Schied.weg 122 R'dam: B. C. Kiekss, J. v. Avenncstr. 7: H. O. Kragi, Warande 42; Corn. Krowinkel, DieseJstr. 6; J. C. Maag denburg. Singel 13; W. Meyer, Boerhavel. 67; L. Th. A. Middendorp, Rynstr. 7B.: D. J. Thié, O. Maasstr. 7a: P. van Veen, Fazantstr. 28 R'dam en Th. A. de Veth. Branderssteeg 4B, Eng, Taal en Handelscorrcsp. Dames: Sietske Nagtegaal, Damlaan 25 en Riet v, d. Hoek. BK Laan 180; voorts de Heren ,T. v, d. Berg. Rembrandtlaan 86 B., M. J. Bouman, Westfrankel sti". 132, H. de Bruyn, Potgie terstraat 32 en Th. de Raay, Rembrandtlaan 90 B, Moderne Bedrijfsadministratie: de Horen S. Eikelenboom, PK O. Laan 167; H. W. J. Hilhers. Tuinlaan 34; J. J. Krommenhoek. Bilderdijkstr. 23: P< J. Moolhuyzen, Veenlantstr. 24; Com. v. Noordennen, Wattstr. 25a én C. Plooy, Bilderdijkstraat 43a. De geslaagden v. Boekhouden en Moderne Bedrjjfsadm. zijn cursisten van J. de Pater, St. Luidinastr. 52 C., tëlef. 67658, Schiedam; de geslaagden v. Nederl. en Engelse Handelscorrespondentie zijn cursisten van H. Meyers. Westfrankl.straat 137, teief. 66465, Schiedam. Op de?e adressen zyn inlichtingen te veikiijgen. HALFWAS- OF AANKOMEND gevraagd. N. v. KLINKEN, Talmalaan 7, Tel. 6/Ö17-66453

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1953 | | pagina 1