il maai 9575 agenda %ti5naal Rampenfonds De coöperatieve gedachte in ons land Strijd bracht zwak spel Chr. liet Besturenbond telt op ogenblik 2084 leden De Favoriet Slagerijen Korfballers krijgen het niet sijema m. S.B.B. en D.E.S: in het\ïïtwfiS'4*h'" Df Munn!k Valksgcbouw bijeen I'pedf <p(y< DE AVONTUREN VAN KAHTEIN ROB Melk handelaren willen week met vacantie Plezierrijder was er nu bij Voor directe binding met coöperatieve gedachte wordt niet gevoeld Mondharmonica's uit rtalasre srestolen Voorbereiding voor gouden SVV-feest Groene Kruis Kethel sroeil nog steeds Kantongerecht had het niet druk I STADSKRONIEK DIÏ WORDT WEER NETJES THUISGEBRACHT Beursplein Nieuwe naam voor Spinh uisstraat Technische Hogeschool it.c.s.z. i -<;,T.r. zijn kwaliteifssaken en hebben favoriet prijzen Slagerij Abma Slagerij Poot Slagerij v. d. Meer O .Schiedam moet volle winst halen: zware opgave voor Succes-ploeg Xoerit.'ste» Snelle hulp is dubbele hulp mijn kruidenier.,. Domlr'rrlas; 26 Frbnmri 1953 ..Wij 2ijn tevreden, maar het kan £etjr""jlezc uitspraak deed do hoor F. de Munnik \S»een«iagavnnd vmr d* leden van de NVV Bestuurders* hond. en de Coöperatie DÉS., die 'n gecombineerde bijeenkomst *bi»l- ,ir' btt V\^kscrhr>uvr 'iiAn <(e Tuinlaart, Spreker vertelde, dat in landen met een kleiner aantal in- wonrrs ais hv. Dr rem arken. be* tere resultaten sdin h»i-r;]ci >n do Coöperatie. De heer De Munnik. S die lid is van de Commissie ,p? de Coóperattevp bewegms »n "evens j lid van de Raad van vakcerttralen, i weet dit vooral aan het feit dat pos lang niet alle leden uit de vakbewerine ??ch hebben sane»- sloten bij de Verbruikscoöperaties Men is nog niet voldoende door. droncen van de ccon«mi*che he la njjen. die de coöperatie voer- staat aldu* spr Aan de hand van enkele voorbeelden werd dit nader toegelicht. De vakh» weeing en de coöperatie, die in dezelfde tnd z.hn opgericht, zijn two» pilaren.'waar- Wat men moet «veten: Apothekers-nachtdienst; Van Westendorp, Singel 81. Bellen bü ongeval: GO. en G.D. Tuin taan 89. Telefoon 68290. Films: Arbeid is Passage, fa. 2, 8 uur: Het zwarte commissie npccricht. die! kasteel U8 jr.). tot taak heeft ci<? balans voor het Monopole, Da. 2, 7, 9 uur: De ledental van de vak be wc Kina on do j held op sokken <14 jr.). coöperatie meer in evenwicht te hu ogen. F,|' ?iin '.hans tikMW Cf i t o n c f r t zinnen bij de Coöperatie aango Februari, Aula Sted. Museum. I 8 uur: Kamermuziek-gezelschap Do heer 8. v d. TWe bad n», mpos de Bestuurdcrsbfind een kert f welkomstwoord cespro ken. Het i verdere programma voor de;.® gp- comb meerde bijeen komst bestond j uit de verton ine van de film ..Wat I wij ie7amcr bouwden", rii® in; hooforaak de bouw van ri» mee'. 1 lahriek aan de Rim haven Europa's grootst® cp dit KebtedC behandeld» en een aantrekkelijk bij pro gr am ma, Inter t® xta. Bijeenkomsten: 26 Februari. Fassa ge-theater, fi uur: Tweede uitvoering Chr. 2134 Ja. de „Amora" bevindt zich in een wei nig benijdenswaardige positie, want het schip sleept aan dc schroef cm zware vracht wier mee en loopt nauwelijks nog vaart. Rob heeft kans gezien weer uit te lopen en herademt. Maar hij ziet de windhon? ook na deren en hij weet maar al te good, wat dat kan betekenen: elk. u gen blik kan de bel losbarst pp on hij is dus wel genood zaakt zeil te minderen Tot zijn verwondering merkt hij, dat aan boord van de „Amora" geen maatregelen van dien aard worden genomen. Zou Ls roti zoveel risico durven nemen i. boord van de „Amora" ziet La roux echter -.vej i De man komt bijna nooit aan dek. „Wat ben je schieten. Op onze vriend Rob", antwoordt La- in. dat hij zo gehandicapt, er niet in 2a! slagen -f»"''" ii» r - *-■ d» „Vrijheid" dichter te naderen. Hij gaat naar 1 Vmr w-ij rerpfijm heeft het moet rijn gegrondvest De eenheid! <1ie organisaties van divers® rich tingen Mjn caan vormen in de Cen tral® Verbruikscoöperaties, bete kende een positieve voor uitgang. zich 16 9 37 Teel belangwekkends bracht de lerrpelenkamp Woensrta ga vond niet, van Ei ik had geen moeite met Van de Water, terwijl Van de Maarel zich herstelde en drie van de vier part her. wist te winnerE- komt nu enige tekening ;n de «trrd. doch aangezien nog ruim ®®n week gespeeld moet worden voor de finalisten bekend zijn. kan «r rmg wel wijziging In de rm«:tie van en kele deelnemer? komen. De uitslagen waren: Cadr®: van Enk t.tfl jsp v. d. Water !<yi <12 L<br*" v d. Water nr» «•an F uk Jftft jfift Sand stoten: van Enk 30 jtn v. d. Water 30 jg Driebanden: van Enk 20 20 v. d Water 20 17 Var. Enk bracht derhalve 8 punten. Van de Water 2 nu Cadre: van tie Ma are! too 100 v. d Lee 150 127 Libre; V. d. F.»» ?00 ?ftrt v. d. 150 134 F®n San fis toten: v. d. Maar»! "0 30 v rf. T.e® 30 23 Driebanden: v. d. Alaarel 20 30 V. d- Lee 20 }8 In. de?» ontmoeting de Mearel 8 punten en Van der Lee kreeg er 2. 17 61 6 J.058 3 O307 2 0 278 tnrlk handelaren dezer dagen tot h»t centraal Vrou- i «vencomité gewend met het doel In d® kring van de georganiseerde halsvrouwen de mening - peilen ten aanzien van een voorgenomen i j vacantferegcllng, die in de loop van dit jaar zou moeten Ingaan. j Het schema voorzie: in c®n va* i cantie-periode van een week De 1 I bedoeling is. dat in één keer de helft van de m»lkhandelaren af- i I wezig is. d» andere helft bedient i dan normaal verder. Teneinde de afwezige handelaren niet te dupe- j ren. zouden de Rianter: gedurende deze eng weck hun melk zeif moe- j ten ophalen in de bedrijven. Er rijn plannen om daar. waar deze bedrijven t® ver ui» dr buurt zijn ze leger:, extra stands in te -10b ttr.. He? schiirt. dat in de krine van de ?e!f«*.-!nri:cr me?kh.trdrlarcn dit plan 7r®r wel uitvoerbaar wordt geacht De moeilijkheden zijn uiter aard S' v» rwachlen van rte zude va-j het grot® bedrijf, waar de be- zor^ers ?vl vacant i® k®n^®r. On dank'; een eigen rending heeft een van de gmt» bedrijven toch reeds zij-, medc^-firkinc to»cer®sd nn voor waarde. fat d®?e vacantleregclmc algemeen wordt door gevoerd T*iteinriehtV zal rren r.og de toe- ct »tt! m in a behnev®n van het ge- rr.eertcVsfutir Ondertussen is hef Onfrpai Vreuwcnomite b®7ic met hr? pr-i'on var d® meninr v?n d® huisvrouwen, wier m®d®«v»rking uiteindelijk var. doorslag ge ven de betekenis is. Gymnastiek ver. DOK. 27 Februari, Musis Sacrum. 8 Kath, Kring Bern. Verhoeven spr. over „Katholieke Emanci patie". 27 Februari. Irene. 8 uur: Fiim- j avond Oranje-Garde. Vergaderingen: 27 Februari. Stadhuis, 7.30 uur: Gemeenteraad. De zestienjarige M. J. T. D- maak te er zijn w-erk van cm cp fcepai- i keerde bromfietsen weg te ryden en plezierritjes te maken op ander- I mans kosten. Ook gisteravond kon c,j-w hij de verleiding niet weerstaan een j K T t J f,nW !edpn van de dp Christelijke Besturen- rifj.-» te maken cp de bron.iiets van 1 *,ontl ln orhiedam aansesloien organisaties met 118 gestegen tot 2084. Dit "2-jarige mejuffrouw p. A. v. T. *on voorzitter F. Stam Woensdagavond in het Gebouw voor Christelijke Sociale Belangen mededelen tijdens de gehouden ledenvergadering. Met het jeugdwerk wil het op het ogenblik niet al te goed vlotten. Vandaar ffn ^.0ït breide discussie, waarin op de fouten werd gewezen. Tot Slot bleef men bjj het voorstel om het jeugdwerk per organisatie ter hand te nemen en het tenslotte te coördineren in de Besturenbond. kajuit, waar de kapper rustig zit te lezen, j weer uit de kast haalt. „Ik ga een beetje schijf schieten. Op - - van plan?" vraagt hij, wanneer Laroux een ge- roux kalm. Dez» fiets stond in de Jan v. Aven nessfraat geparkeerd. Hij kwam echter onderweg C- H. K. tegen., die fiets en jongen herkende en vermoedde, dat er iel» niet in de haak was. De joy-rijder is aange houden en voorlopig opgesloten. ersiag is uitgebracht over het contact tussen de Chr. Besturen bond en d» Sehiedamse Gemeen schap. Dat men van de zijde van de wethouder van Culturele Zaken en de S.G. na het grote gesprek met de vertegen woerd: gors van het De muziekhandelaar G P- van D. I fontac^So^ deca aangifte van diefstal van veer- j jn<tan'ie^ ®n hot' ür« i^c tien Hohner mondharmonica's uit i t^ .aa-jie beperkte. d® étalage van 2ijn zaak aan de Rotterdamse dijk. De diefstal kon «vordt door de Chr. Besturen bond ten zeerste kwalijk genomen. In dit verband werd gesproken van het opzoeken van „zwakke plekken" w-aar het de tegenkanting tegen bet attractiecentrum betrof. Omdat de Chr. Beambtenbnr.d uitgebreide werkzaamheden kent. die moeilijk op net vrijwillige vlak verwezenlijkt kunnen worden, werd voorgesteld een bezoldigd béstuur- der aan te stellen. De versader;ng had h;ertea»n ee»n bezwaar, zodat w 54 ««WimnWM h« plan bij hat CSV aanh.anpig aal SV\ het gouden jubileum vieren. worden gemaakt. vorden gepleegd, nadat eerst een :uk uit de spiegelruit ^-'^s ge- In 1954 zal de 4 ?0 IS «iftö 20 32 6.35 24 21 5.58 33 8 b .föfi 33 3 r> pno 44 4 n 454 44 3 0 409 kre®c In Kei bel hield h® r.der vco r 711 er pch a Korpel de Tencjv gebouw ,.D® Vriend Grom® Krui? 0 van de heer er gaden n z in ;chan" Uit de Het mooi» wr heeft blijk Mar gisteren ook h»t Kantongerecht parten gespeeld. Ta] van klanten die op de Joch al niet bi-ster omvang rijke rol stonden vermeld, bleven weg Tot hen behoorden J. M. Z. en J. de B. die evenals H. L. terecht hadden te staan we eens het niet in het bezit hebben var, een lusster- vergunnicg. BUikMar was hun ont duiking van de wette!;>ke bepalin gen op d;t punt. een dezer dagen aan het licht gekomen tijden? een meer intensieve contröl® van d» PTT. Voor H. L. die wel verseM- n#n was, we-d het f 5.of twee cagen. Het vat een tamelijke Ia nc dra die® geschiedenis, die H v \V vn®r de Kantonrechter bracht. In h»t kort verteld, kwam het ®rop neer dat de mars in dronkenschap vier marm»n had bedreigd, die tra ebt ter- hem in Zi.in woning op 7 n hed t» leggen of te houden, Pol it: «hu !p. ter assistentie optcroepm. werd al m»t veel betPr be^egorid. Op »m hard- kar gelegd, had men A- rtronkerrm tenslotte naar hef politiebureau ge- reden om hem daar 2'n roes te latc-n mts'apfn Omdat h«"t niet de eerst® ke«m w-as dat e»n dergelijk feit v V.' töüi iï:r- Cs. bs^cht. hoorde h;,i eirh i veroordelen m? »®n hechtenisst'-af i van tier. dagen. Er was veertien dagen cee:?t. verslagen von de onderdelen het Groene Km ia* werk bleek, dat steeds meer pen bornep np bü stand wordt, gpdfian fi» wijkverpleegster logde vorig jas;" niet msn~»r dar 4]ni> bezoeken 51 f. d.w.z. 14 per dag Ook d<« bcmoni'-n.is van de kraam- z-rng word rmvargrukT. In ',955 verlpoprj® mort bul,O' in li> .er-.mllt-n, nu warm het er al 36 ge worn en. On aardrars: van dr ins««cctie van de Volk ?ge?ortd beid. j? kr aam ver- zorsing in het kader van dc wbk- verpleping opcebevpn. Fpt 1 Ja- ruarj sloot het Orncre Kruis m Kethfi zich aan bh her Kraam- c ent rum Schiedam dat voor a Me gevallen deskundige hulp var? ge- diplomeerde kraamverpleegsters garandeert. D® aftrede .- de hfitunrsieder. de beren J. v. d. Griend en A. de Kwant, werden herkm-r Do he»r M Bul volgde de heer J. Quar- Omdat deze herdenking een goede organisatie vereist, werd Woens- dagavond tijdens de halfjaarlijkse ledenvergadering een commissie «-an voorbereiding ingesteld. De «chrijfmachine. die in de n^cht van Zaterdag op Zondag i word gest.nl»n. uit h»t kantoor van d<= fouragehandej van W in Kethel. vs vrijwel onbeschadigd teruggevon- 1 dv-n m de volkstuin aars de Schie- i dn.m se wee, Ir» de afgelopen nacht werd ge- poocd d" gereedschapskist bü e»n benzine-station aan d® Vlaardincer- duk npei-. te breken. Er wordt niets gemaakt. De coöperatie DES richtte een verzoek tot d» Chr. Besturenbond om zittmc te nemen in de propa- ganaa-commissie van deze coöpera tie. Zover is men echter rog n;»t. W®i ig m®n in dez» kring bereid belangstelling t» tonen met het werk van de DES. maar van een „TV Spil" uit He S.K.R. Vac 'I® zijde var. hef o»stuur van de slaverjasverefv.Eing ..De Spil" deelt men ons mede. dat- na een Uitspraak, van de ledenvergadering is besloten t» bedanken als ud van de Schiedams® Klaveriasbond. Dit beslii't is c,-n gevolg vnn d:* inter ne moe:.lijk heden ;n de SKB en do houding van het. oondshestuur t>n aar.7„en var. het werk van „De rechtstreekse vertegenwoord! ging kan nog geen sprake zijn. "Een schrijven van het bestuur over deze materie werd voorgelezen en gntd- gexeurü. Het rectitskundig bureau onder leiding van mr Geld leider uir Rot terdam. mag zich in stijgende be langstelling verheugen. In totaal zijn in het afgelopen jaar 426 per sonen om advies geweest. Elke Woensdagavond houdt de advocaat zitting in het gebouw voor Chr. Sociale Belangen. Uit het verslag van de secretaris «*an de TBC-eommissie DEL bleek dat ®r via DEL 12 personen hjulp hadden ontvangen van dit fonds. Zeven kinderen werden uitgezon den naar een Vacantie-kolonie-huis. De heer H. Wieken kamp bracht nog verslag uit van de werkzaamhe den van de Prijzencommisste. Adpertcntie l. M.j één dag ïs voldoende om Uw bed als nieuw terug te zien. 's Morgens gehaald, 's avonds weer thuis. Vak werk van beddenmakers. S(-(S, Schiedam. Telef. «7920. ROTTEKDAM D» Ro •o «loper J. R deed icfslal van twaalf m 7.Cs meter Irr.gt®. ij» nucdalvm in de Romeins en Madrileens fruit levert 148.000 voor het Rampen fonds Lommerrijk heeft gisteren mooie uren beleefd. Mooi «-oer het Ram penfonds dan. Er werden cadeau ge geven Italiaanse sinaasappelen ge veild die een 'Vaticaanse» schenking van bijna 40 000 gulden opleverden, en een rgemengdê") van 35.000 gul den. Een vertegenwonrdigér van de Pauselijke Internuntius woonde de veiling bij. Spaanse groenten- en fruitschen kingen brachten het tot 73.000 gulden, zodat het een cadeau dag van bijna anderhalve ton werd. De Kamer van Koophandel heeft enige tijd geleden het gemeentebe stuur verzocht om de naam van de Spinhuisstraat, welke langs de hoofdingang van het Beursgebouw loopt, te veranderen in Beursplein. Ook de aan de Spinhuisstraat ge vestigde zaken drongen op deze wij. zïging aan. In het aanvankelijke stadsplan wa« ter plaatse een betrekkelijk smalle straat geprojecteerd. D® naam Spinhuisstraat is eerst in 1941 gege ven .In het oude stadscentrum kwam geen straat van die naam voor. De naam van het Beursplein voor het vroegere plein bij het Beursstation is reeds geruime tijd geleden inge trokken. Ook uit dien hoofde was er dus geen bezwaar tegen aan de ken baar gemaakte verlangens tegemoet te komen. Burgemeester en wethouders heb ben dan ook besloten de Spinhuis- Straat voortaan Beursplein te doen noemen. H»t ls cfbleken, dat voor het complex Zuldwijk. waarvoor Dinsdag d® eerst» paal werd geslagen, niet het frankwotdV gebruikt, masT dat d» 2200 palen die vcmtt dit protect nodig zijn door de N.V. t®t Aanneming van Werken v.h. H J. M»d»rhcrst wor den geheid volgens het Vibro-systeem. alleen al aan verse Zuidelijke pro ducten. D» heren H. T. L. van Eyk en T. A. Wortman slaagden aan de Tech nische Hogeschool te Delft voor het csndidaatsexamen voor mijnbouw- knndie ingenieur. Voor het. Candi das tsexa men voor natuurkundig in genieur slaagde de heer C. Maclean. De heren A- G. Harcienbolk en A. de Ruiter slaagden voor het examen natuurkundig ingenieur. AI deze ge slaagden wonen in Rotterdam. Gemeente houwt winkels in Wielewaal Posineen om het stichten van winkels in de Wielewaal aan par ticulieren over te laten, hebben voornamelijk wegens fir.anciéle be zwaren geen resultaat opgeleverd. Aangezien de wyk volgens B. en VV, niet langer van winkels versto ken kan blijven, stellen zij thans een plan voor de bouw van ge meentewege van een grote winkel aan de Marjoleinstraat en vijf klei ne aan de Rollostraat elk met een woning in gereedheid te brengen. Op basis van de geraamde stieh- tinjrskosten zal de nefto-weekhuur van dc winkels, in dr cxnloitatie waarvan geen rijksbijdrage wordt verleend moeten worden gesteld op 14.5ft voor elk der vijf kleine en op i 27 voor de grote, voor zoveel nodig verhoogd met de gebruike lijke toeslagen. De netto-huur van. de woningen,.za!, bii de gebruike lijke bijdrage uit 's Rijks kas 9.30 rrs. 8.78 per week bedragen. We gens kosten van waterverbruik, glssverzekering en warmwater appa ratuur zal een toeslag van 1.05 per woning per week verschuldigd zijn. O Porprnsne] '«aar Kethel het Groene te geven. E poppenspel, cm «TuUnna op 12 Maait en 18 van CM van Tri «oor de 'ecier, K:"'-u- voo rs'el li speelt op i Roshoek Na f~r\ lance- period® zal dar» eïn- dei"k h«: e elftal «an PPSC wc* r r-'T. tbu:.« wrdstrud op Eos- h-^k spelnt Di: za: een moeiluke r,u3v» word®n warn SHO i 'u:t Oud-Be;, er land kimt op bezoek. Het !s con van de ploegen. d:e even tueel on m:sr*appen van TOGR er, ?ee- b*h^nr.'.:k» kans op de irfeï maakt. Het is voor FFSC \an .net grootste belang dat alles op aiies ordt gezet. Aanvang iid 4 uur. Hc Kor in- l'gd, gaat de elf'al .ir.ibrer B^.-r 1 aanvang DHZ b aanvang VFC n 2—PPSC uir te Vis ar dm zen. m.-'-m £.w v.tb «..f Ned. Ver. van Hni,»- vrouwen hield jaar- ver?aderin« De besttiur?v»rkiezir!p vo-m.d» we] het voornaamst» punt var de ledenvergadering van de Ned, \'er van Huisvrouwen Wi»®n*ciagr;"ddac j kwamen dédarrrs hier. oor in Maieo« j Westhuis bijeen Voicer.« do regT»- men»n waren dri» bestuursleden verplicht na een zes jaarlijks® zit- i tmssperïr-rfe hun fimf-o t®r 5-.». j sehikkinc te stellen Vol een* dezelf. j de statuten verkeefde rnT echter in i de onrposelukheid tegeliïkei ujd zo-) wel voorzitster al- cerreta-o;?® laten csan. zodat b®«'nf®r. i« mevr A.. N. Waterenbröori-BUittken nocerr? jaar lang als presidente te laten i optreden. Mevr. A Molt-Li os had de wer* te kennen gegeven, te-u; te treden serretaress®. Zij b'iKf bestuurslid Het secretariaat wordt ftu waargenomen door mev» A. In- gelse D* plaatsen van mevr. M. van Stapeje-Movitfoftri sneve G v. d Brork-van Ti «teren worden ingénoinen d«nr mevr Tip als ad- vljerersd lid en mevr. Al hers als penntngmeesteresse Mevr. vijn Sta pel e heeft als rx- i rur*icteid?!er haar spomn verdiend Op algemeen verzoek blijft zij dn, werk ook ln de toekomst doen Natuurlijk zijn de nodige dank woorden tot de vertrekkend»!! ge richt en is een welkom uitgegaan naar de nieuwe bestuursleden Er kwamen «ok nieuwe kas. en thee- commissies. Ter sprak® 3jt verder gebracht een schrijven van b»t Centraal Vro^- wencomjté. waarin een uitspraak werd gevraagd Over éen vacantie. regeling van d« meikuluter* m de komende zomermaanden. In de kring van de Ned. Ver. van Hu»»- j vrouwen bleek men er volkomen j vrede mee te kunnen hebben. Fturirerlij'se Stand GEBOKFNT: Th eed «rus H. z. v Th. H. Dal en C. w. Klcnp; Cathi- rin.q E d v E. W Ba/*1:» en L H. v d. v. J. K B^r- i nard*cii C A F. v. d. Horst: Her- dr;cue z. v H. v ei. G.iag m F V:r..-rt r v F' v. «TE WON r»F7.E PRIJS" IMMl.APPFV FIBrAFRrtN \»>F Prima r.FT.DERSr ROOKWORST ROTFRIMMIVORST Fime LEVE*"WOK •i»t. V- A is f 1.95 p. 508 gram 1.78 p. 5«0 gram 0.35 p. 100 gram ft.48 p. 150 gram 0.10 p. 250 gram ?.r> duur en de kwaliteit is SAPPIG PEKFI-VTCES. PRIMA HAM. KOOKVLEFS ENZ. PRACHTIG AHes i Alleen snnak en kwaliteit in eis»:: bedrijf. Favoriet Slagerijen. JtCBENSPLEIN jftROERSVF.r O LEIN 5 TEL. 6780S i f f> I Vs* TEL 6ft7?7 HOOFDSTRAAT ttlB HVn GTB De hnrflulduh uirht Zendtg »»n zwmar pt«inmmi. Veer Sehiedaam t« vastgesteld de wedstrijd CSVSchiedam. De I'nil ever Sport véren! zing m.nkt het h.ur trsensiandei® nimmer gemakkelijk en «echt tot het uiter ste een to goed megeltjk rr«ult.ixt Dat dit raak lukt hew ijzen dt tnt dusver behaalde resultaten V»nr Schiedam l* het dus oppassen. Op eigen terrein werd het 4—4. Om in de running te blijven moeten de rood-zwarten de volle winst binnenhalen, maar lutuurhjk «ii t'RV oat ook proberen. Toch geven we onze stadgenoten de besie k»n», Maar groot zal de zege niet worden Succes 7aI we:mg eer kunner j 3-W.I O N 4. Schiedam 2 heeft behalen m de *h!i!«vpd«tr:.!d tegen een kic;r» k«ns op een uesrheiden Hou Stand, c!e kampiocmcandi- overwinning nu rp eiCen terrein j dag!. O;? r-oriewcdfti udon verslaan gerpeeid wordt De Succef-twsalf- r»ze stad gereten de Hagenaar» tallen ontmoeten hun !eccR?tan- erhtcf dikwiür 7ou dit r.u cc- dors voor de eerste maal. Mis» in.'.pirccid cü-or ri® pré'-a;re siiu.itie schi.'!« k"rnt het iwocdr- ?«t een waarin de blauwwj*!»n verkeren verrirlma <i»r punten. ou<ar Suc- njet weer lukken? In drse om* j ce? 3 zal wel rie volle winst aan «taridiaheden ls veel mocelyk. j de bezoeker? moeten laten ma»r Hou Stand heeft tenslotte de m De .tunlorc^mpetitie is ook weer bêéie pa pré ren. j nervat D» beide Scniedarr.se ju- Voor de reservctw.-.al ft allen zijn niortw atlftallen spelen op eigen j vastgesteld Chariots 2Sucre? 2. j terrein Succes A tegen Actief A Schiedam 2Spangen 4 en Succes I en Schiedam A tegen Spartaan C. Grof» srn» vorMeibar® Li berty fauteuils in prachtig» modellen, complect m kus sens var af f 37 50 Wilson Grote Visserijstraat 88. 97 98 e:l 101, I rhiftii» salon fauteuil» met net Opzit. prarUtiS» «ekie- öinr. zwaar vt .end 250 - :no - f yen Wti Gr Vi*«Ti!.«tra:»{ m, 97. 93 Itïl Permanem Wave- nivieei f 5 73 O k .«p' cia. I 4! Ié kleuren haarverven Kap salon ..Aïicfa" Grote Vlas® ri; straat HE (heg® stoep» T»1 33762. Rottrrdarr nielen. .5 - Ro: RoJterdduk G®«t»p»n I Te konti aangeb. kjc kantje met bed,»», p "nlden. VNiardm .Tor* It ul*. ank.' ndvo*?r .-•et nrt ko*l- 't"w Br '1(1, V.' P«t Kramers. A De Groot v<>«r Koffie rn The®. Geen kor- Tin gen. c»»n mealftartik** Ier», maar kwahtett en zeer «chorp» prijicr.. Dam 2. Tel 67817. STORT LTV BIJDRAGEN lent^t de nood! Dop hot XE, want: STATENLAAN SI DEN HAAG Post gironummer voor hem en voor haar! Voor Uw eigen wereldje. Uw gezin en dus ook voor Uzelf, kunt U het beste VéGé als kruidenier kiezen. Niet alleen omdat VéGé uitsluitend artikelen verkoopt, maar ook omdat U GELDZEGELS bij die ooodschappert krijgt. Voor die geldzegels krijgt U guldens. In korte tijd heeft U zó een bedrag bij elkaar, dat U voor wat U maar wilt. kunt besteden. Voor wre? Kiest U maar! Gratis krijgt LT bij VéGé «en handig spaar boekje. waar t; de waardevolle geldzegels io kunt doen. Op een vol boekje betaalt iedere V'éfïé-kruidemer U direct één gulden uit! Met recht zegt iedere VéGé-klant: V'cGéguller «net zegels.guiler met guldens! NIEUW! "Vfc êéf een nieuw VéGé artikel met extra geld zegels: VéGé-Koffiemelk, 38 ct mei 7 geldzegels! Ztet U» hoe gauw zu'o ipaarboekje vol ii?l

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1953 | | pagina 1