Reigers worden verdreven C 5800 PAAR f 1.98 VOETBAL EN VERKEER Zaterdag kans op ernstige verkeersstagnaties J DE GOEDKOPE WINKELS Rode Kruis-goed voor de Schiedamse behoeftigen WANDEL-NYLONS VRIJ BOYtNHUiS DE A VONTUREN VAN KAPITEIN ROB Schoolscb aak- competitie AGENDA Verloor U iets? In verband met uitvallen zuidelijke aanvoenvegen De vierde man nog onbekend „Evacué" profiteerde van de ramp Lange vingers Jeugdige vandalen Plaatselijk verkeer SCHIEDAM AANKOMEND BEDIENDE Dinsdag 3 Maart 1953 Wreed toerden gistermorgen de rei gers in de Plantage tn hun uredige rust verstoord, toen de meur)en van de Gemeentelijke Plantsoenendienst en collega's van de Brandweer met hun maggrus-autoladder verschenen. Klapwiekend vlogen zij boven de hoge Plantagebomen, toen de grote ladder werd uitgeschoven en gy be merkten, dat het om hun woningen begonnen was Eerst probeerden de gemeente-mensen met lange haken de nesten los te steken, doch toen bleek, dat de zaak nogal spijker- vastzat heeft men de waterslang er maar bij genomen De reigers snaoten er natuurlijk niets van waarom dit allemaal moest gaan gebeuren doch een ordelijke stad etst nu eenmaal een ordelijke boel. Het 15 wel heel onplezierig, wanneer men rustig uandelend en van zijn vrye tijd genietend ineens op een minder aangename wijze toordt geridderdDe Schiedam mers weten wel wat er by de kop van de Plantage voor gevaar boven hun hoofd hangt, maar vreemdelin gen. dte onze stad bezoeken, zouden meteen een erge hekel aan de Schiestad krijgen. Zo blijkt dus dat het m aller be- lang beter was, dat deze reigers, die door het bombardement m de Meidagen van 1940 mt de bomen langs de Rotterdamse diergaarde werden verdreven en een goed heen komen naar het toesten zochten, een stukje worden verjaagd Nu 1$ de tijd daan.oor nog njp, want het bouwen van een meuw nest ts geen heksentoer Had men er nog een paar maanden mee gewacht, dan zou de zaak van het verdrtjven be- zuaarlyker zijn geworden, want dan zouden de eitjes m de nesten liggen. Hieruit moge dus ook voor de vo gelvrienden blijken, dat de huur- opzeggmg door de Schtedamse ge meente aan deze inwoners met zo erg ts. als 2ich mtsschien zou laten aanzien. 2138 Aan boord van de „Amora" worden de gereefde zeilen kant ge zet en ook Rob maakt van de tyd, die herq ge laten wordt, gebruik om zijn zen te reven en voor de wmd weg te zei len Maar dan komt de „Amora" opnieuw op zetten Begmt het spel letje n'J wéér? Rob oe reidt zich al voor op een voortzetting van de ach tervolging, maar dan ziet hy opeens, dat de „Amora" opdraait en op een andere koers gaal liggen. Wat nu7 Ziet La- roux toch van zijn plan nen af en waarom dan7 Op de duur zou Rob de afmattende strijd toch moeten opgeven cn nu de dat Laroux, dank zn een handige zet van boots- windhoos voorbij is, heeft hu toch de beste man Bill tijdelijk is uitgeschakeld Hoe het zy kansen Maar Rob weet ook met, wat er zich Rob ziet met een opgelucht gevoel zyn tegen aan boord van de „Amora" heeft afgespeeld en I stander verdwijnen En hy eens ovei zyn kop en mompelt we weer kwijt, ouwe jongen" itrijkt Skip maar „Die schurk zyn De stand na 6 ronden in de Schie- damse schoolschaak-competitie is thans gesp pnt H3S A W de Zwygerschool A 5 8 HBS B 5 6 Gymnasium A 4 4 W de Zwijgerschoo! B 4 3 Gvmnasium B 4 1 Lagere Techn School 5 1 Nog te spelen voor de zesde ronde Lagere Techn SchGymnasium B Gymnasium A—W de Zwygersch B De zevende, tevens laatste ronde, wordt gespeeld op Zaterdag 14 Maart in de Amstelbron Broersvest aanvang 2 30 uur, waar tevens de wisselprhs, beschikbaar „esteld door de Schie- d?mse Gemeenschap aan het winnen de team uitgereikt zal worden De onderstaande teams zullen voor de eindstrijd in het strijdperk treden Gymnasium B—Gymnasium A W de Zwygerschool A—H ESA W de Zwygerschool BHBS B W t men moet weten: Apoth eken-n&chtdi enst: C. I Jansen, Swammerdamsingel Bellen bij ongeval: GG en GD. Tuinlaan 89. Telefoon 69290 Films: Passage. Da 2, 8 uur- „De zonen van de Musketiers" (14 jr Monopole. Da 2, 7. 9 uDe grot der vogelvrijen (14 jr Te bevragen aan het Hoofdbureau van Politie (tussen 9—12 30 uur en 2—6 uur) Vacanttehon. groen vulpntjood, 1 paar kinderwanten 1 zgn Lipssleutel, larrpekap, halve litermaat sleutel van. hangslot ring met 4 sieuteis brum glace handschoen beige kinderjssje 1 paar herensokken 2 shawls dames- schortje hoofdpeluw waarschuwings bord broodtas wit speelgoedhondje kop van rijwiellantaam Te bevragen bij de vinders dubbele fietstas, Kuperus Oosterstraat 9 hand- pompje G Stover Nieuve Maasstraat 32a zwart lak kinderschoentje j A Bosman Anth Mujsstraat 58 autoped E Krabbendam Rubensplein 17b beton tekening A L. van Leeuwen, Zwaan- steeg 3a, linnen oroodzak d Ree Molensingel 21 Kethel witt® gvm- scboen VerUnden, Graaf Flonsstraat )7 Fadv iiidersn cs L W Smits ï»L»icorn et raat "7b reserve autmviel P Daman Stationsstraat 80 II Jongens voetbal schoen S Neervoort Alb Tb>mstraat 27 een pop F v d Kamp Fr Haver- schmidtlaan 10, autoped Dries Singel 211 geblokte halsdoek en kinderfluitje A Admiraal Gmerendaal 5 bruine handschoen. De Bruin Potgieterstraat 32a 1 paar kmderh and schoentje* Hein Sb roek Rozenburg«e«tra at 8a l pr glacé herenhandschoenen. M Koops Lange Aachterweg 14 geruite shawl G Koelewijn Lekstraat groene regen jas 2 regenpijpen rr«*t e-*n riem p J v d Toorn TaJmalaan 21 brui-.e da- ineshaneUchoen J de Jonc Vondellaan 24 een want Mevr Wbzenbroek Bovlf. straat 24a kindervvant P Vervoort Jan Vermeerstraat 9a linker handschoen (grijs) O Torsy, Muscenbroekstraat 9b wit kussensloop en woien deken F Druppers Prof Kam Ortneslaan msh gebreide halsdoek Koppenhagen Gali- leistraat 53 Dobherrrar» Pincher (reu) Brouw, «r Rembrandtlaan 22 t bo* sleutel M de Huiler Hoofdstraat 7 Kleine jachthond (ren) Dekker Van Swinde-isingel 48a »w«n hondje T. Kooiman Veenlantstraat 29 sleutel van rolschaatsen T Bijl, Bovlestraat 72b j vulpen en vulpotlood m etut W Vink Fr Haverschmidtlaan 21 ballpoint in etui J Hoogdalem Gr Flonsstraat fli vulpen In étui I Dele Da C"«ta,traat 42d pnrtemonnaie met inhoud G c, Bor«t Alb Thvmstraat 71a rode kinder, portemonnaic met inhoud Engelse Deen «est raat ha Rotterdam herenpols- hor ioge H Flier Vlairdmeerdnk 151b gouden oorbel G Knelwijp Lekstraat 96 20 plak7egels F Klarenheek Een- drachtsstraat 46a munthihet M Pronk Rijnstraat 24b nHeren ring met steen H Brouwer Lekstrait nr 54 zwarte portemonnai M van Zanten Warande 63 Te bevragen ehij de vinder® nKeren kettlnkie Gov aart Hu li «man «strait 83a zwart lederen portemonnaie met inhoud J H Ha jee Wattstriat 11a een sleuteltje en een bedrag van 0 48 Ve- nema Broersvest 37h zpgefrms G Schutte Van Ruvsdaellaan 70H drie muziekboeken G van straaten Prof Kam Onnestaan 112a bandenspanmnf- meter P J Elgers Lange Singelstraat 17 padvindersmes G Landsbergen Schledamsevveg 66 Kctbel Achterspat. bord van een motor met achterlicht en kenteken W Sclp Nassiulaan 13a le deren sportriem H van Son Th a handschoen Metrhers Oostsingel 24 bruin jongenspetje, S de Ridder ïtoer- haavelaan 117 grijs klnderjasje 1 Roe. ]nfs Singel 60 bonte das T de Jong Kreupel «traat 1- brum jon gen «wind Jack, C Stouthandel, Herenstraat 47. Het overschot van de ingezamelde j toewijzing van goederen zouden wor- Rode Kruis goederen ten behoeve j den Uitgesloten, vindt oproep tot het van geevacueeraen zal voor een ge deelte onder de Schiedamse behoef tigen worden verdeeld. De betrokkenen, die menen voor deze verdeling in aanmerking te kun nen komen behoeven hiervoor nog geen enkele aanvrage te doen, omdat dit later zal worden geregeld De verdeling zal plaats hebben via de Kerkgenootschappen en „Huma- nitas Kerkgenootschappen, die een gedeelte van deze goederen m ont vangst zullen willen nemen, kunnen zich hiertoe middels een schriftelijke aanvrage wenden tot de Gemeentelij ke Dienst voot Sociale Zaken Bioersveld 142 alhier, tot en met Visdag 6 Maart 1953 Aanvragen welke na deze datum binnenkomen kunnen niet meer m behandeling v. orden genomen Er behoeft door de Kerkgenoot schappen geen aanvrage gedaan te worden om diverse soorten goederen omdat het aanwezige met zal worden verstrekt naar de sonrten die men verlangt Van de aanwezige voorra den worden nl kavels gemaakt aan de Kerkgenootschappen die een aan vrage hebben ingediend zal procents- ge wyze een toewiizing plaats vinden, een en ander aan de hand van de enfers der volk «telling 1947 Ten einde tp voorkomen dat eer. of meer Kerkgenootschappen van deze indienen van een aanvrage alleen via de pers plaats. Esperanto-a^rnda Merk re don ia 4a n de Mar to Ekzercado Volksgebouw Tuinlaan 50 Cu vi lam navas Kartojn por la Kongre-o"* In' het Decembernummer van het maandblad Bulletin Europeen van de Eutope«e Bewoging i« een art'kei opgenomen van de Italiaan se dichterschrnver Antonio Cerani onder de titel Une lanque Inter nationale' (een internationale fial> De «chrmer nin de auteur van het in 1946 verschenen boek LEs calade a It T>ut de Babel (de be klimming vti de tonn van Babe!» In zijn bovt «genoemd aitikel be toogt ny (net klem de aanvairdinc van een algemene nte: nationale toni ter brvordetmg m bit onder ling beer p t 'i 'Ir volkeren H 1 prrfeieeit het Frar"- doch be- gnjpt dat dit op grote tegenstand zal stuiten in meent dat daarom wel een ku v-tmat ge taai ral moeten worden gekozfn Hy ga it de ver schillende ontwerpen van de reeds veiscntnen kunstmatige talen na en komt tot de conclusie dat Es peranto dnot 7j|M eenvoudige gram matica het feit dat zowel neo la- tunsp de angto-saksische de Slavi sche als de oosteise volken deze taal gemakkehik leien cn zyn reeds /err ui'gebieidr literatuur van originele cn vertaalde werken de voork' 5 verdient boven alle andere Kunsttalen scmEnVDinB o^DEitsrHEirssf Dc heer P J Zondac bednifsleider by NV Jansen cn tv mi ter lnod c Distil- leerderfl en Likeurstokr-if te «Schiedam Is onderscheiden met de eremedaille m zilver verhnnderl aan de orde van Orafsje-Nas«au. NOAD-tafeltennis Noad. 1 ging de afgelopen week op bezoek by BTTC 2 in Baren- arecht, het team dat zo n belang rijk puntje by Noad had veroverd Noad 1, dat nu echter geen punt mag verhezen, nam goed revanche door de grootst mogelyke overwin ning te behalen nl 10—0 Noad 2 zorgde voor een j overwinning op Wifra s Noad 3, dat byna het kampioenschap m de 3e klas met meer kan ontgaan, versloeg stad genote Ready 2 m eigen huis met 100 Carl Meurer, Jan Meuldyk en Martin Noordam eisten alle par tijen voor zich op Noad 4 wilde het al niet minder doen en ver sloeg TOP 1 met 8—2 Noad 5, de 3e titelcandidaat, versloeg het op de 2e plaats staande Bevanho 3 met met minder aan 91, alleen v Amersfoort incasseerde een neder laag Jan v d Meer en Nico v d Berg bleven ongeslagen Noad 5 gaat thans met nog 2 andere teams met gelijk aantal punten aan de kop Aan spanning dus geen ge brek Noad was het enige team dat een nederlaag leed met 10—0 erd var» Stnkvi* 2 verloren Als Noad 1 zijn overige 3 competitie wedstrijden wint zal het mits con current Carbon 3 ook alios wint op een beslissmgswedstiyd tus«en Carbon 3 en Noad 1 uitdraaien Uit gestichten gevlucht De politie heeft gisteren een aan tal minderjarige jongetjes aange houden, die uit een opvoedingsge sticht in Amersfoort waren gevlucht alsmede een minderjarig meisje.dat haar tehuis jn de HoJandse Rading was ontvlucht Vandaag zijn deze jongelui naar hun resp opvoedings- innchtingen teruggestuurd tü F-Noorderkwartier 1-3 Het heeft WF m deze harde en zware wedstrijd met meegezeten Vooral de doelman van Noorder kwartier heeft met te klagen ge had want paal en lat stond reeds voor rust een grote voorsprong in de weg Daartegenover wist Noor derkwartier een 01 voorsprong te nemen Wat W F ook probeerde, het gmg met Na rust werd alles er nog eens opge2et en uit een schijnbaar afgeslagen aanval wist A Kruis de doelman te passeren (1—J) Kort hierop werd het zelfs 2—1, doch de arbiter dacht er an ders over. dus h«t bl^ef 1—I Noor derkwartier. gesteund door deze beslissing probeerde het ook eens en dit lukte, al ging dat gepaard met e*n woest duel waarby de W F -doelman gewond bleef liggen Hierna wist Noorderkwartier nog eenmaal te doelpunten (13) WF trachtte de bakens nog te verzet ten. maar mets lukte Het einde kwam met Noorderkwartier in de verdediging Wy 2 heeft zich weten te ont doen van zyn mede-koploper ONIT 2 door met 20 te winnen Dit was een prettige en sportieve wedstrijd waarbij Wyzenbroek de doelpunten maakte De eerste uit een zeer goede pass van Vcrhaeren en de 2e uit een scrimmage voor het doel WF 2 gaat nu du« alleen aan de kop met 2 punten voorsprong WF 3 wist Saturn us 3 er onder te houden door er met 6van te winnen zodat ook WF 3 zich met de kopgroep gaat bezighouden De verkeersregeling bij de interland voetbalwedstryd NederlandDene marken; welke op Zaterdag 7 Maart as te 16 39 uur In het Feyenoord stadion te Rotterdam wordt gespeeld, ondervindt zeer ernstige moeilijk heden doordat door overstroming nagenoeg alle zuidelijke aanvoerwegen ztjn uitgevallen. De toestand is dientengevolge zo, dat Rotterdam door automobilisten alleen kan «c-den bereikt via de ryh*weg Utree«t—Gouda en over Den Haag. Het ligt voor de hand, dat de beide oeververbindingen (Maastunnel en Willemsbrug) hierdoor dreigen te worden overbelast, zodat met ernstige verkeersstagnai.es rekening moet worden gehouden. HBS S.-KESULTATEN Nu het eerste elftal van HBSS niet speelde, waren alle ogen ge richt op de verrichtingen van het tweede elftal Dat elftal bezet nl momenteel de onderste plaats en het zou een domper op de presta ties van het eerste elftal wezen, wanneer het tweede elftal zou moe ten degradeien De capaciteiten van dit elftal zyn van dien aard dat een hogere plaats op de ranglijst gerechtvaardigd is Verschenen Za terdag had men zich vast voorgeno men alles op alles te zetten om zo spoedig mogoiyir \an ^,0 onderste plaats te komen Het sterke Zwalu wen V 2 was de tegenstander en het was dus geen gemakkei jke op gave Maar de reserves van HBSS hebben hun kunnen getoond en be haalden een keurige verdiende 20 overwinning na een sportieve par ty voetbal Als het elftal zo door gaat dan n er zeker nog een goede kans aanwezig het naderend gevaar te keren In ieder geval is men nu op het goede pad De overige uit dagen luiden Energie Rovs 2HBSS 4 42 VFC b 2—HBSS b 2 1—4, HBSS c SFC c 15—0 Hoewel e paityen m de Vier- pelenkamp, die Maandagavond weiden gespeeld v emig fraai «pel brachten haaden re toch m zoverre waarde, dat zc enkele onverwachte beslissingen brachten Scheffers, die i nog een goede kans had om Van dei PJa« voorbij te si reven kon het Ruggen berg met verder brengen aan twee gewennen par- tijm en hy kieeg daardoor vyf punten Voor hem zelf mag dat een tegenvaller 'betekenen doch de plaats van Van der Pla« in de fi nal» stelde hy daardoor zeker want al zou Scheffers in zyn laat ste ontmoeting alle tien punten \i toveren dan kan hy Van der Plas die 37 punten Heeft behaald met meer voorbij komen De enige mogelijkheid die Scheffers nog heeft is dat hy als beste tweede eindigt en dan toch nog in de eind strijd komt Van de Maarel, die Zondagavond was uitgespeeld en 30 punten by- een vergaard had, werd ook UU- p»«»b!»keid want C^uiruns, rfie 82 van Oostveen won veroverde een totaal van 31 punten Vrij ze ker zal hy nu de vierde finalist worden als Scheffers in zyn laat ste ontmoeting niet al te sterk uit de hoek komt Deze moet dan min stens ine pa-tijen winnen Zoals we m de aanvang al schre ven veel belangwekkends bracht de avond met Geen bijrondeie se ries en geen hoge movrnnes Dins dagavond komen Van de Vtaker en Van der Lee tegen eikaar uit, ais- mede Koov tegen Hekman De uitslagen waren Ctdre Oeriveen 100 ICO 1 Qinriit Libre Qmnjni Oostveen Een band sloten Qniryns OT«tveen Driebanden O u mms Oostv een 150 114 I" 200 200 33 150 145 38 20 38 16 38 1 200 0880 0 528 0 394 Quinine wr>n drie van de vier paituen en behaalde daardoor 8 punten CMstveen boekte er 2 Cadre Srh offers Riicenberg Libre Ruerenberg Scheffers Eenband stoten Ruceenberg Scheffers Driebanden Scheffers Ruggenberg Tn verband hiermede wordt aan het publiek het volgende dringend m overweging gegeven 1 Kies voor deze gelegenheid zo mogelijk een ander vervoermiddel dan uw auto Vooral de Rotterdam mers worden opgewekt uitsluitend gebruik te maken van de zeer goede tramverbmdmgen naar het stadion Extra trams vertrekken van het sta tion DF 2 Kom vroeg kom m ieder geval vroeger dan anders Men doet er ver standig aan te zorgen, dat men uiter lijk een uur voor de wedstrijd begmt Rotterdam Zuid heeft bereikt 3 Wilt u het risico van stagnatie m de Maastunnel of op de Willems brug vermijden, parkeer dan uw auto in de binnenstad van Rotterdam en ga rustig per extra tram of bus van het DP-station naar het stadion 4 Door het uitvallen van alle Zui delijke aanvoerwegen moet ook by het emde van de weds try d erop wor- jpn ino tfi 21 6 25 150 92 16 19 5 75 200 200 17 54 11 "6 150 103 17 22 6 05 30 70 24 8 1 074 30 20 £9 3 0 689 20 20 2,3 4 0 869 20 10 23 3 0 435 behaalde 5 punten De 31-jange automonteur W H H N, die in Heilevoetsluis woont, doch reeds een jaar by een Schie damse firma werkt en deswege ook toezegging heeft voor een nieuwe wemng, die eerdaags klaar komt in de Nieuwlandpolder, pakte na de rampdagen m Heilevoetsluis zyn spullen op een vrachtauto en reed ermee naar Rotterdam waar hy ze bij een opslagwerkplaats onder bracht Hoewel hij niet de minste schade van het water heeft gehad en zyn vertrek uit Heilevoetsluis met beslist noodzakelijk was, meld de hy zich toch by het Schiedam se Rode Kruis als evacue Hy werd liefdevol ontvangen, kreeg nieuwe kleding, voor huisraad werd ge zorgd, terwijl hy bovendien een ƒ90by Sociale Zaken in ont vangst nam Nu de aap uit de mouw is gekomen en er is geble ken. dat hy geen evacue was, heeft de politie het veiliger geoordeeld deze oplichter in het hoofdbureau op te sluiten Behalve by de firma J aan de Tuinlaan waarvan we gisteren reeds melding maakten, is er m het afs lepen weekeinde ook ingebroken by de N V Ned Kristal Sodafa- brtek aan de Makkerstraat Alle bureauladen zyn overhoop gehaald, doch er wordt niets vermist Voorts werd er een bezoek gebracht aan de kleuterschool aan de Laan Daar hebben de inbrekers 77 10 meege nomen De daders van deze inbra ken zyn spoorloos Wel heeft de politie de 26-jarige boekdrukker M J D uit Den Haag aangehouden, die een actetas en enkele voorwer pen toebehorend aan personeel van de fa Roelants had gestolen Ten slotte is de 18-jaiige gioentehaode- ïaar J B achter slot en grendel gezet omdat hy ƒ60 had ontvreemd uit de ia van een bureau, dat stond in het pakhuis van D aan de Kreu- pelstraat De jeugd heeft zich gisteren ontfermd o\er een personenauto die stond op het teirein van de ijzer en staalhandel \an Van D tn de s Gravenlandsepolder Vier rui ten werdpn g» brok en en het da«h- fcorrt vermeld en twee nchting*- aanwij7or« waren afgebioken Uit een op dit teirein staande \racht- auto scheurden zy de Sed» r> i be kleding van het stoeltje van de chauffeur Burgerlijke Stand OVFRtrDEN J Oranje 72 i F G Verhurg 83 j weduwe van C A v Luttervelt P Vis 89 j weduwe van P v d Bergh. M J v Apel doorn 8i j, weduwe van A Huizing S C Kiommen hoek 70 j vr v A v Wamrlrn F Roebersen 80 jvr v J Worst GFBOREN Flinbeth M dv P F Windhorst en M E v Noort Erie P A z v J Parthesitis en J M A Dic- ker« Chnstina H d J C Schrama en B E Polhoven Ferdinand v G v Guhk en A Mahn Helena d v D Hoftyzer en A Tellekamp Boo- land Pieter z v R v Wensen en J v Houw el in gen, Cornelia dv H Zom cn M Slavenburg Johanna C d-» tk j 5r=»m A W W*wu> Gradü-s H J rv H *G H Vrydag en M Th Jacobs Fredcrik z v P M v ri VluEt en P F v Zomeren Hu- bcitus zv P H Verhagen en C Versteeg den gerekend, dat de afvoer van automobilisten veel langer zai duren dan normaal Hebt U Uw auto er gens m Rotterdam geparkeerd, no teer dan de straat anders kunt U haar m het donker wellicht niet te rugvinden 5 De routes naar het stadion zyn in Rotterdam met rood-gele pijlen aangegeven 1 Het plaatselyke, met voor het stadion bestemde autoverkeer kan de verkeersregeling belangrijk ver lichten door bij de aanvang tussen 141516 30 uur en by afloop van 181519 30 uur de Willemsbrug en de Maastunnel 20 weinig mogeïyk te gebruiken Het stapvoets verkeer (carriers, handwagens, paardenwagens ed moet gedurende deze uren rekening houden met de mogelijkheid dat de Willemsbrug in beide richtingen tij delijk voor hen zal worden gesloten 2 Alle motorrytuigen, komende uit de richting Kralingen en bestema voor het stadion en Rotterdam Zuid worden zoveel mogelijk over de Maasbruggen geleid De te volgen route is met rood-gele -pyler aan gegeven 3 Overigens worden alle motorry- tuigen, komende van de Rechter Maasoever en bestemd voor het sta- dion en Rotterdam Zuid door de Maastunnel geleid De te volgen rou tes zyn met rood-gele pijlen aange geven 4 Het verkeer uit de richting Dor- üiecht dat niet naar het stadion gaat kan voor de aanvang van de wedstrijd (vanaf 1411 uur) het cen- txum alleen via de Maasbruggen be reiken 5 Na cfloop van de wedstrijd te 18 15 uur wordt alle verkeer uit de Maas unnel dat bestemd is voor Do.ureent via de Doratsestrd.atv.eg gcltia I Voor de aanvang en na p'tuop van de wedstiyd (14 1516 30 u„r en 1815 uurafloop) woidt op dc Abraham \an Stolkweg en op de Kanaalweg en V.oeseniaan een- rjchtingverkeei ingevoerd Alle-ve*- keer komende uit de richting Den. Haag woidt Over de Abraham van. Stolkucg ftele.ci en alic verkeer, gaande m de -ith.ing D-"* II«ag via ae Vroegen Ia an en de Ka. aalwg 7 Op verscheidene plaatsen zul len kleineie veikeersomlegg ugen op duidelijke wijze door ojrdm zyn aangegeven 3 Voetgangeis zuilen op hun weg naar het stadion nagenoeg geen be lemmeringen ondervinden 9 Wiehyders kunnen zowel via de Maastunnel als via de Maas bruggen tot vlak by het stadion komen Nabij h^t stadion zullen zy de nodige aanwijzingen krijgen over de tê volgen weg naar de par- keergelegenheiden 10 Er zullen extra-tremen uit verschillende richtingen ryden Rei zigers, die hiermee komen, kunnen vlas voor het stadion (halte Sta dion Fey en oord) uit- en instappen. Treinvervoer uit Rotterdam zelf naar het stadion Feyenocrd is met mogeJyk Zij die op het Maa^staUon aan Komen zullen daar extra trams of bussen vinden, die een directe verbinding met net stadion onderhouden II De RET zal met extra mate rieel o a van het DP- en het Maos- station naar het stadion ryden By afloop vindt men voor het stadion een groot aantal trams die naar het centrum van de stad ryden GEMEENTE SCHIEDAM Ten kantore van de Gemeen te-Accountant en op de Af deling .Belastingen en Schoolgelden' aer Gemeente- Secretarie kan een worden geplaatst Bezoldiging volgens jeugdregeling Sollicitaties kunnen vóór 12 Maart a s worden ingezonden bij de Burgemeester (Raadhuis) MORGENOCHTEND 9 UUR VERKOOP VAN 1e KEUS van 2 98 thans AAN IEDERE KLANT WORDEN 2 PAAR VERKOCHT HAAST U, DAT KOMT NOOIT MEER HOOGSTRAAT 145—149 GROEN ELAAN 4 kamer«. erker tealcon keuken zolder en berg ruimte huur 3990 p m Gevr vrye benedenwoning («et vniinfiiin of nuke diogp kplder Huur int 50p m Br nndrr No S 764 bureau van dit blad é&i <^5 Solide Engelse kamer, groot dressoir, schuiftafel, 2 grote clubs, 4 stoèlen, mooie be kleding, 498 Wilson, Grote Visserijstraat 80-97- 99-101. Draaibare rooktafel met verlichting chroomrand en rookstel, va 3995 Fan tastisch mooi en gezellig Wildon Grote Visserystraat 80-97-99-101 Dames «portfiets te koop met drie versnellingen z g. an Te zien na 6 uur Hoofdstraat 239 Geslepen legplaten voor Uw meubelen, etalages etc le- v ert tegen concurrerende piyzen van Katwijk s Glav- handel Lange Kerkstraat 38 tel 6735 het oudste adres Te koop motorband 750 x 19. keuk°ntafel tuintafel kloos tertafel alles nieuw J v, Avennesti 12 Schiedam New-white Plari'ek muur verf vonr plafonds muren •-nr in 1 keer hagelwit Al leens ei koon Jan van Kat- )k s verf- en glashsndel Brocrsvcld 37 tel 68039 Ruiten: flatwoning m de Nieuwlandflat 2 fl kamers, douche-cel verwarming lift, enz 7 30 huur f 2 50 ko en benedenhuis 3 ka mers uitbouw plaats met loods f 6 30 huur voor 6 ka merwoning geschikt voor samenwoning of flatwoning ruilen voor etn gioter huis 4 a 5 kamers Na 8 uur De Brnvn Voltastr 26 A, S'dam. Wnnlnpriiil Aangpb hen huis voor- tussen- en ach ter kam keuken uitbouw, tuin met loods gevraagd huis of ben huis met kcldei Br nr S 765. bur v blad Nette werk«ter gevr v 3 x vseek liefst ongehuwd Rubenslaan 4 b Tel 67636

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1953 | | pagina 1