1 C D De Graaf's Slagerij A.B.V.A. huldigde groot aantal jubilarissen Scheffers in de finale a<;knha DE STRIJD OM HET URANIUM KWIK Firma Begeer veraardigt herinneringsmedaille Teleurstellende boksavond VRIJ BOVENHUIS SZ C-adspiranten sterker dan VZC Nieuw kantoor van SSN V. d. Ende komt weer naar Schiedam Ouderavond van de KI. de Vriesschool DE A VONTÜREN VAN KAPITEIN ROB DE A VONTUREN VAN KAPITEIN ROB VERSCHIJNT BINNEN ENKELE DAGEN Balletsubsidies in Amsterdamse raad aangenomen Wim v. d. Voort weer thuis Echtgenote van sjah van Perzië naar Europa? Vara telde eind 1952 302.780 leden Actie Rampenfonds eindigt waarschijnlijk op 1 April Jhr W. H. v. d. Poll wordt burgemeester van Heerde SCHIEDAM DIENSTBODE (A> 2 Donderdag 5 Maart 1953 „Dit is de eerste maal, dat \vy er toe over gaan jubilarende leden te onderscheiden, doch het ligt in de bedoeling, dit tot een traditie te maften, zei de voorzitter van de Schiedamse afdeling van de Alge mene Bond van Ambtenaren, de heer A. V, d. Wei, gisteravond tij dens een bijeenkomst In het Volks gebouw, Het hoofdbestuurslid, de heer M. de Vries, was speciaal naar Schie dam gekomen om de leden, die resp. 40 en 25 jaar lid zijn van een bij het Nvv aangesloten bond, de hand te ..komen schudden, Maar voordat hij hiertoe overging, wees hij op het verschil van de vakbewe ging van vroeger en nu. Het was in vroeger jaren veel moeilijker om iets te bereiken. Men kon bij de overheid op de mat van de deur blijven slaan. Nu echter is men ge lijkwaardige partij tijdens de on derhandelingen, Daarom prees de heer Dc Vries de moed van de oude garde, die veertig jaar geleden de strijd van de organisatie hebben gevoerd. Hoewel dc jongeren dus nu in „een opgeschud bedje"' ko men, wekte hij hen niettemin op zich bij de Alg, Bond van Ambte naren aan te sluiten, Daarna speld de de heer De Vries het gouden NW-insigne op de borst van de he ren A, Gammel, A. v. d. Schalk, W. J. Schot, H, Hoogdalem, J, v. d. Raaf, A. Molenaaren p, J, v, d. BJe. Het zilveren insigne voor 25- jarig lidmaatschap kregen de he ren: C. Nooteboom; A. van den Broek; G. de Goederen; J. Zuid geest; G, J. Smit; J. van Kersen; Het is. Scheffers toch nog ge lukt om in de finale te komen. Te gen Valkestyn speelde hij zo sterk dat deze alle vier partijen verlo ren zag gaan en nul punten kreeg, Scheffers daarentegen haalde er tien. en bereikte daardoor een to taal van 35 punten. Daarmee kwam hij boven Querijns, die in het be gin van de week Van der Maarol had uitgeschakeld, maar nu zelf uit de eindstrijd werd gedrongen. Met Van Duyl, Barvoets en De Jonge zal dus Scheffers in dc fïna- Te kampen om de 2ege. Voor de achtste keer maakt Van Duyl deel uit van het kwartet, dat de eind strijd moet voeren, doch de overi ge drie zullen hun debuut maken. Hoe dat zal zijn, dient afgewacht te worden, maar alle drie ziin ze in staat om voor een verrassing te zorgen. De uitslagen waren: CADKE 100 100 19 100 40 10 libre 150 150 18 150 86 18 Scheffers Valkestijn Scheffers 21 7 Valkestijn ÉENBANDSTOTEN 5.26 2.11 8.33 4.22 10 1.427 1.000 0.583 0.323 28 14 24 6.25 3.54 9.52 1.200 1.000 0.434 0.261 Scheffers 30 30 21 Valkestijn 30 21 21 driebanden Scheffers -"20 ,-20 34 Valkestijn 20 11 34 Scheffers noteerde 10 punten en Valkestijn 0 punten. CADRE v, d„ Lee 150 150 24 V, Soelen 100 35 24 LIBRE v, d. Lee 200 200 21 v. Soelen 150 134 21 EENBANDSTOTEN v, Soelen 30 30 25 7 v. d. Lee 30 25 25 4 DRIEBANDEN v. Soelen 20 20 4 6 4 V. d. Lee 20 12 46 3 Ieder van. de beide spelers won twee partijen en kregen 5 punten. De eindstand van de voorwed strijden werd als volgt: AFDELING I 1. Van Duyl 46 punten 2. v,-d, Maarel- 30 3. v. d. Lee22 4. Van Eyk 20 5. Van Soelen 18 6. v. d. Water AFDELING ÏI 1. Barvoets 36 punten 2. Querijns 31 •3. Vogel 24 4. De Jonge 24 5. Oostveen- 22 6. Eikenbroek 13 AFDELING III 1. Van der Plas -••• 37 punten 2. Scheffers 35 3. Ruggenberg 27 4. Vaficenstijn 18 5. Hekman 17 6. Kooy 16 In de finale komen In het ko mende weekeind uit Van Duyl, Barvoets, Van der Plas en Schef- .fers. Zowel Zaterdag als Zondag .wordt om 5 uur en uur gespeeld. Het programma voor beide slot dagen luidt: Zaterdag 5 uur: (A) Barvoets v. d. Plas; (B) Van Duyl—Schef fers; 8 uur: (C) winnaar Aver liezer B; (D) winnaar Bverliezer A. Zondag 5 uur: verliezer C—ver liezer D; 8 uur; winnaar C—win naar D. Voor de waterpolo-wint er compe titie van de Zwembond voor Rot- "terdam en Omstreken bestreden gisteravond in het Sportfondsenbad de adspiranten van VZC en SZC elkaar. De jonge Schiedammers wonnen deze, wedstrijd verdiend met 6—;2. Over het geheel genomen was de techniek van de SZC-ers wel wat beter dan die van hun te genstanders, het plaatsen was veel zuiverder vooral het werpen in de 'richting van de vijandelijke doel- mond. Zesmaal moest de VZC-doelverde- diger het leder doorlaten: tweemaal "voor worpen van Mels Zijlstra, tweemaal voor Harry Magito en tweemaal voor Wim Duymel, De heide VZC-doeïpunten werden door Tony Bergman gemaakt. Met rust was de stand 3—1. SZC—RWV In een teleurstellende wedstrijd hebben de SZC-dames met 6—2 'van RWV gewonnen. De overwin ning kwam de Schiedamse dames xvel toe, hoewel hun spelpeil ook beneden de normale vorm bleef. Ret spel was aan beide zijden erg slordig. L. Hamerslag; J. Oostlander; p. L. van der Gaag; L, van Ravens; D. G. Busscher; IJ. van den Brink; J. A, Bijlevetd; J. Rodenberg; T. C. Stip; J. DLeiemans: C. Schippers; F. W. Brokhng; W, Verhoeks; R. G. van Veen; J, Knikman; M. Ver- S.°°A: 9-Z d' Kaaë! c- Dielemans; P. M, J. Plettenberg; C. M. Brauns; S. Bijl; J. B. Winkelman; J, L. Kie vit. De dames van de jubilarissen werden verrast met een doosje met zes theelepeltjes. Na dit officiële gedeelte heeft de bekende schrijver en causeur Wil lem van IependRal op de hem eigen wijze voor de vrolijke noot gezorgd met een geestige en niettemin boei ende verhandeling over taal. volks taal en volkshumor. De nog jonge aannemerscombinatie SSN (Smits, Schotel Noordzij) na de bevrijding werd deze combinatie gesticht heeft zich in enkele jaren weten te ontwikkelen tot een bedrijf van de eerste orde; een bedrijf, dat niet schroomt bouwcomplexen, die tot in dc millioenen guldens belopen, uit te voeren. Hoewel men met de kantoorruimte bescheiden is begonnen aan de Cou- wenhovenstraat 72 en op diverse plaatsen in de stad hun opslagterrei- nen verspreid lagen, is deze onder neming er nu toe overgegaan het be drijf te concertreren aan de Van De- venters tra at 34. In tegenwoordigheid van een groot aantal genodigden, veelal afkomstig uit dc bouwerswereld, heeft men gis termiddag dit nieuwe kantoor- en bedrijfsgebouw officieel in gebruik genomen. Men beschikt cr over een bedrijfs ruimte met magazijnen tot een ge zamenlijke oppervlakte van 2000 vierkante meter. Deze ruimte is op getrokken uit een staalconstructie, die behoudens op de wanden geen onkel rustpunt heeft.. De lengte van dit bedrijfspand, dat aan beide zijden wordt begrensd door een dienstwo ning, is 63 meter, terwijl de breedte 34 meter bedraagt. On de eerste ver dieping zijn de kantoren onderge bracht. Zowej het privé-kantoor, als de werkruimten voor de tekenaars, hoofd-ealculator, de calculatie, de hoofd-boekhouder.de boekhouding en de administratie zijn modern en gerieflijk ingericht. Licht en lucht kan er in grote mate binnenstromen. Met de bouw van dit complex, dat, uiteraard in eigen beheer, binnen acht maanden is uitgevoerd, heeft de SSN zichzelf een voortreffelijk ca deau gegeven. Naar wij vernemen, is de autobus- onderneming v, d. Ende weer voor nemens zich in Schiedam te vestigen. Aan de Van Cleefstraat heeft men zich van een garage verzekerd, waar de touringcars kunnen worden on dergebracht. Hef zou in de hedoeling 'i?gen om gedurende de zomermaan den zowel binnen- als buitenlandse reizen uit te voeren. Zoals men zich wellicht zult her inneren, moest deze typische Schie damse autobusonderneming, die een busverbinding mei Schiedam en Rot terdam onderhield, destijds het veld ruimen voor do gele bussen van de RET. Het gehele bedrijf van v. d. Ende werd overgeplaatst naar Apel doorn. Een rendabele uitvoering van het bedrijf bleek ook daar on den duur niet meer mogelijk, zodat de directie besloten heeft naar Schie dam terug te keren. Weer 172 woningen aan de Vlaardingerdijk Wanneer de instanties in Don Haag de plannen goedkeuren, is de Aan nemerscombinatie SSN voornemens nog 172 woningen aan de Vlaardin- serdiik te Ra an bouwen. AI geruime tijd heeft deze bouw-ondememing optie op een stuk grond voor het abattoir tegenover weTf Wilton- Feijenoord. Vergezeld van de begro ting zijn de plannen reeds geruime tijd geleden naar Den Haag opge stuurd, doch tot op heden mocht men geen antwoord ontvangen. Wat men moet weten; Apothekers-nachtdienst: C. I, Jansen, Swammerdamsingei. Bellen b(j ongeval: G G. en G.D. Tuinlaan 89, Telefoon 69290. Films; Passage. 8 uur: Prop.-feestavond VARA. Monopole. Da. 2, 7, 9 u: De grot der vogelvrijen (14 jr.). De ouders van de leerlingen van de Klaas dc Vriesschool (Zwarte- waalsestraat) waren gisteravond in de beste stemming verzameld in de grote zaal van gebouw Irene. Tus sen al die ouderen zwermde het jonge volkje, de leerlingen van de vierde, vyfde en zesde klasse, die op het toneel zouden laten zien. dat zij nog iets anders kunnen pres teren, dan alleen maar boekenwijs heid op te doen. Maar voordat de kinderen bezit van het toneel namen, heeft eerst het hoofd van de school, de heer A. Hukshoorn verteld, dat de school radio. die mede dank zij het finan ciële offer van de ouders tot stand is gekomen, een doorslaand suc ces is gebleken. Het schoolhoofd zei, dat hij enkele malen een proef had genomen om een aantal ouders uit te nodigen naar de schooifilm, die een onderdeel van het leerplan vormt, te komen kijken. Het slechte weer was waarschijnlijk de oorzaak van de slechte opkomst. Daarom zou de heer Hukshoorn wederom groepjes ouders een invitatie zen den om deze film te komen zien, waarbij hij hoopte op meer belang stelling te mogen rekenen. Voorts wees de heer Hukshoorn op het grote gemis, dat de school heeft aan een gymnastieklokaal. Men moet zich behelpen met een lokaal van de Dwarsstraatschool. waar ook an dere scholen gebruik van moeten maken. Een oplossing, die overigens moeilijk te vinden zal zijn, is toch wel dringend noodzakeljjk. Nadat de voorzitter van de oudercommissie, de heer A. de Borst, een overzicht had gegeven van de gang van zaken in de oudercommissie in het afgelopen jaar, hebben eerst de vierde klas •leerlingen gedeclameerd. Daarna was de beurt aan de vijfde en zesde klassers, die onder leiding van de heer H. Jurgcns (die ook de piano begeleiding verzorgde) het kinder spel „De gouden gans" opvoerden. Dit spel van zang en dans, dat in grove trekken door de heer Jurgens was ontworpen, was tijdens de re petities door de leerlingen zelf uit gewerkt, waardoor aan improvisa tie ruimschoots de gelegenheid is gegeven. Een hartelijk applaus was een welverdiende beloning van het ge- bodene. dat deze avond tot een zeer geslaagde maakte. 2140 Als Rob aan dek komt, staart hij verbaasd naar het wrak. Dat moet de ..Ariadne" zijn! Dan is zijn tocht dus toch niet vergeefs ge weest en zonder dat nij het zelf wist, heeft de Vrijheid" het doe] van zijn reis gevonden.. Rob bekijkt het wrak nauwkeurig door zyn kijker. Ja, het Is een vlermastbark. Maar wat ziet het schip er uit! [n een wijde kring vaart Rob enkele malen rond om het schip. Het wrak is bruin van de roest en voor een groot gedeelte met een dikke zoutkorst bedekt. Trossen Sargas- sumwier hangen hier en daar van de romp af. En een zware stank waait Rob tegemoet. Geen enkel geluid verstoort de stilte p en onwillekeu-l rig huivert Rob. Nee, hij kan zich nu toch ook 1 best voorstellen, dat Bill weinig zin had om hem op deze expeditie te vergezellen. De „AriacMe" is een dodenschip en wat zal hij aan boord aantreffen? Dan iaat Rob zijn schip zacht jes tegen de kant van de „Ariadne" lopen. Hij zal nu het schip toch maar inspecteren. Geslaagd Geslaagd voor de aantekening Kraam- verpleging tn het Gemeente-Ziekenhui* de zusters: A. Ereedijk: M. Breedijk: M. P. van Buuren; U.G.M. ELskamp; D. Kramer Freher; E. NUenhuis; A. L» Soute. Dr Faber hield lezing Voor de Schiedamse afdeling van de Bond van Vrouwelijke leden van de Ned. Prot, Bond heeft de vroege re voorganger van deze Bond in Schiedam, dr F. Faber, gistermiddag in het kerkgebouw aan de Westvest een lezing gehouden over zijn reis naar Amerika. Dr Faber vertelde, dat de Amerikaan als eenling een min derwaardigheidscomplex heeft, doch wanneer het op de massa, Amerika, aankomt, dan voelt men een grote verbondenheid en enorme kracht. Dan kan alles. Spr. wees vervolgens op het verschil van de positie van de kerk in Amerika en in Europa. Burgerlijke Stand Geboren: Maart Nlcolette A. M. d. v. J. C. v, Elswyk en H. Boonefaas: Anita d- v. J. Vermeiden en G. H. Klijn Heeselink: Francus M, z. v. F. M. Eiker hout en B. M. Kaptein. Overleden: M. Kraak, oud 62 jaren wed. van B. A. Mast. (Van een onzer verslaggevers) i Als een der vele acties, onderno- j men om geld bijeen te brengen voor de opbouw en de herstellingen, wel ke nodig zün na de verschrikkelijke natuurramp, die het zuid-westelijk deel van ons land trof, heeft de wel bekende Utrechtse firma C. J. Be geer aan de beeldhouwer Maarten pauw opdracht gegeven tot het ver vaardigen van een herinnerlnggpen- nlng. De netto-opbrengst hiervan komt geheel ten goede van het Na tionaal Rampenfonds. De beeldhouwer heeft op sugges tieve wijze de voorzijde van de pen ning benut tot het weergeven van de heroische strijd in het water, ge symboliseerd in de Hollandse leeuw, die aangegrepen wordt door een po liep. Op de keerzijde heeft hij .uit drukking gegeven aan de grootse ar beid, welke het herstel der dijken vergt. Voor- en keerzijde zijn ver bonden door de woorden in het randschrift: „Na harde, ongelijke strijd, bouwt Holland met verbeten heid". Chileense oppositie heeft meerderheid in congres SANTIAGO. De socialistische regering van Ibanez heeft Dinsdag toegegeven, dat de oppositie ten ge volge van. de Zondag gehouden ver kiezingen een meerderehid in beide huizen van het Chileense congres ge kregen heeft. De regering maakte bekend, dat de regeringscandidaten op de basis van vrijwel volledige uit slagen 69 zetels in de Kamer van Afgevaardigden zullen krijgen tegen de oppositie 78. In de senaat zijn de cijfer5 resp, 13 en 12. Van de 20 se natoren, die zijn blijven zitten, beho ren er echter 17 tot de oppositie, zo dat deze een 29—16 meerderheid heeft. (Van een onzer verslaggevers) Gebouw „Musis Sacrum", Woensdagavond. Het programma vpor de amateur boksavond mocht er zijn! Hoe tegengesteld aan de daardoor ge wekte verwachtingen is de avond verlopen. Promotor Van Yperen heeft bepaald pech gehad, dat verschillende vastgestelde partyen geen doorgang konden vinden, omdat één der pugilisten aan het ziekbed was gekluisterd, Anderszjjds ontbrak bij verschillende wél in de ring verschenen amateurs de ware bokslust, zodat meerdere malen men niet aan de indruk kon ont komen, dat het gebodene nauwelijks meer was dan een demonstratie. Scheidsrechter Sanders heeft, zeer terecht, enkele malen ingegrepen en de betreffende tegenstanders duide lijk gemaakt, dat de weinig talrijke bezoekers „wedstrijd-boksen" wilden zien. Huizer was dit niet naar de zin en gaf daarom demonstratief tegen het einde ven de eerste ronde op. Dat was jammer, want zijn party over 3x3 minuten tegen Lampen was zo aardig begonnen. Nadat in op laag niveau staande partijen Noordzij op punten van Hakkens had gewonnen en Donker op dezelfde wijze tegen Buitcndiik in de meerderheid was gebleven, kwam de partij BentvelsenKleine, die. hoewel niet van bijzondere kwaliteit, toch de beste van voor de pauze was. Na enige verkenningsactiviteit in de eerste ronde, laaide de strijdlust in de daarop volgende (twee) ronden telkenmale hoog op. Toen bleek dui delijk. dat Kleine de meest kundige van de twee was. Zijn stoten kwa men vee] beter door, terwijl zijn dek king ook beter "'as verzorgd. Te recht werd hij tot winnaar ver klaard. De Boer en Van Drunen kwamen niet verder dan een onbeslist. De partij StiltingGun ter sloegen wij lager aan dan die tussen Bent-, velsen en Kleine, feitelijk alleen maar, omdat wij Gunter te wild vinden. Weliswaar was de Hagenaar ditmaal niet zo woest ais tijdens de Zuidhollandse kampioenschappen, doch zijn wijze van inkomen het hoofd veel te laag is zo afkeurens waardig. dat hij deze beslist spoedig moet verbeteren. Gunter won op punten. Naar de eerste partij na dc pauze heeft iedereen met het meeste ge noegen gekeken. Twee jeugdige lief hebbers van de noble art of self-dc- fencc hebben met enthousiasme drie ronden lang alle aanwezigen geboeid. Voor beiden was het dc eerste wed strijd in de ring. De kleinste van de twee, Kamèz, moest tegen de iets grotere Te Pas een nieuwe loot uit de Haagse boksfamïlie het on derspit delven, doch desondanks liet eerstgenoemde de beste indruk ach ter. Hii moet natuurlijk nog veel le ren, doch zal ongetwijfeld zijn weg in de ring wel vinden. Het leek ons toe. dat Te Pas ook al een familie kwaaltje heeft: hij plaatste te \reel incorrecte stoten. Van de andere partijen volstaan wij met de uitslagen: Wielhouwer won op punten van Veltkamp, Pan- tckoek won op punten van Van Blerck (na herhaalde waarschuwing van de scheidsrechter om te „bok sen"), Buis w.o.p. van Van Leer en Dullaart w.o.p. van Carlier. Lampen won de He, tevens laatste, ontmoe ting door opgeven van Huizer, na ingrijpen van de scheidsrechter. AMSTERDAM. Met 22 tegen 12 stemmen (Prot. Chr., KVP en VVD) heeft de Amsterdamse ge meenteraad Woensdag besloten om aan de stichting „Ballet-Recital" en de stichting „Het Ballet der Lage Landen" elk voor het thans lo pende seizoen een subsidie van 10.000.te verlenen. Wethouder De Roos deelde me de. dat B, en W. een concentratie der balletten voor ogen staat. Deze concentratie zal bij het Opera ballet in Amsterdam tot stand moe ten komen. Dat is als opvatting van B. en W. aan de minister medege deeld. Daarbij is gezegd, dat Am sterdam de financiële consequenties daarvan aanvaardt. Het ballet zal uit 24 a 32 dansers en danseressen moeten bestaan. Het Rijk heeft daarvoor ai 50.000.-- gevoteerd. Een financieringsbasis zal dus stel lig worden gevonden. Moord op Nederlander Van Bemmel komt in Karlsruhe weer voor KARLSRUHE. - kamer van het heeft bepaald dat nacht van 3 op 4 arbeidskamp op <ir Bemmel gepleegd. De eerste straf- hnnri «gerechtshof oord, t in de 1945 in een Nederlander Van nog eenmaal in bchandelng zal komen voor het landgericht. Verdachte in deze zaak is de 52- jarige Karl Nagel, destijds leider van eer. SS-commando Het is hem tijdens de eerste behandeling op 11 cn 12 Maart niet gelukt zijn on schuld aan te tonen bij de moord, die in het arbeidskamp „Lidell- schule" word gepleegd. Niettemin spraken de rechters van het Kare'.s- ruher Landgericht Nagel in eerste instantie vrij, waarbij zij hun con clusie baseerden op het „in du blo pro reo" een twijfel geval ten opzichte van de verdachte. Muiterij bij Oost-Duitse volks politie? BERLIJN. Volgens een mede deling van de „Bond tegen de on menselijkheid", die te West-Berlijn i« gevestigd, is het bij de eerste compagnie van de pantsersectie van de eerste divisie volkspoli tie te Leipzig tot p-otesten gekomen te gen de kwaliteit van het voedsel. Een afdeling staatspolitie zou de orde hebben moeten herstellen. Dergelijke incidenten zouden zich ook om dezelfde reden bij andere eenheden hebben voorgedaan. Blij de Russen te hebben ontmoet (Van onze correspondent) HOEK VAN HOLLAND. „Ik ben blij dat de Kussen naar de we reldkampioenschappen in Helsinki zijn gekomen. Nu weten we ten minste wat wij aan ze hebben en kunnen daar rekening mcc houden. Van hun korte slagen op de niet te grote afstanden was nog wel wat te leren", aldus Wim v. d- Voort toert hy gisteravond met de Scandinaviê- express uit Noorwegen in het West- land was teruggekeerd. Op het perron van Hoek van Hol land had zich een grote groep be langstellenden verzameld, zoals ver» tegen'woord igers van diverse ijs- clubs uit de streek en leden van de wielerclub „Westland Wil Vooruit"- Na een ontvangst op het station ging het gezelschap naar hotel America in Hoek van Holland, waar in in tieme kring een kleine huldiging plaats had. De heer W. A. van Doorne van de .VEaasdijkse ijsvereni- ging „Oranje", waarvan v. d, Voort lid is, herinnerde cr aan dat het nu reeds de vijfde maal is dat Wim naar Noorwegen geweest is. Hij fe liciteerde hem met de behaalde suc cessen en overhandigde hem bloe men. Hij vond het jammer dat Kees Broekman er niet bij was, maar die komt waarschijnlijk in April naai Nederland. Voorts bood de heer Grootscholten nog bloemen aan na mens de ïjsvereniging Wateringen, alsmede de heer Verzul uit Kwints- heui. Hierna volgden nog enige toespraken, waarna het gezelschap nog geruime tijd in het hotel bijeen bleef. TEHERAN. Naar het Franse persbureau AFP uit Teheran meldt zal binnenkort de echtgenote van de Perzische Sjah, Soraja. om gezondheidsredenen Perzië verlaten en naar Europa reizen. Woensdag is aan drie bladen van de rechtse oppositie in Perzië en een blad van de communistische Toedeh-partij een verschijnings verbod opgelegd. Tot dusver zijn in het geheel 148 arrestaties verricht. HILVERSUM. Aan het jaar- verslag van de VARA over 1952 ontlenen wij het volgende: Nog voor de Kerstdagen van 1952 over schreed het ledental de 300.000. Be gonnen met een ledental van 273.034 sloot de VARA het jaar 1932 af met een aantal van 302.780. Het vercriigingsapparcat bleef zich nog verder uitbreiden, hetgeen bleek uit de toeneming van het aantal der VARA-afdelingen van 607 tot 624. Daarnaast waren er op 1 Januari 1953 nog 15 cor respondentschappen. Onzekerheid, veroorzaakt door het uitblijven van bepaalde besluiten en regelingen van overheidswege, bleef tot het aanbreken van 1953 voortbestaan. Er i.« wel enige hoop dat 1953 de lang verwachte wettelijke regeling van het radiobestel brengt.'maar meer dan hoop is het niet. De vóór October 1952 toegezegde maat regelen betreffende de televisie bleven eveneens uit. zodat na 15 maanden experimentele, arbeid op dit terrein toch nog altyd onzeker heid heerst. (Van een onzer redacteuren) DEN HAAG. De verwachting bestaat, dat de inzamelingsactie voor het Nationale Rampenfonds per 1 April zal worden afgesloten. In de loop van deze week 5.al hier over waarschijnlijk de beslissing vallen. Het afsluiten van de inzamelings actie betekent niet, dat men reeds over genoeg middelen beschikt. De toestand is nog altijd niet geheel te overzien. Een te lang voortzetten van de actie zou echter op de duur de middenstand teveel schade be rokkenen. Minister Luns gaat naar Washington WASHINGTON. Dc Nederland- se minister van Buitenlandse Zaken J. M- A. H. Luns zal op 10 en 11 Maart voor een „gedachtenwisseling" naar Washington reizen, heeft het Amerikaanse departement van Bui tenlandse Zaken Woensdagavond be kendgemaakt. De minister zal confe reren met de minister van Buiten landse Zaken Dulles en diens ad junct Smith. Minister Luns is voor nemens op 13 Maart naar zijn land terug te keren. Bekende Russische radio spreker overleden MOSKOU. De „Prawda" meld- de Woensdag, dat Alexander Mi- tin. die een verantwoordelijke functie bekleedde bij het bureau van het centrale comité van de Sowiet-Russische communistische partij, plotseling is overleden. Mi- tin. die 41 jaar is geworden, was bekend om zijn persartikelen en radiolezingen over Marxisme en Leninisme, Jhr. W. H. van der Roll, burge meester van Elburg, is met ingang van 16 Maart benoemd tot burge meester der gemeente Heerde. Jhr. Van der Toll werd 16 September 194S benoemd tot burgemeester van de gemeente Elburg, •waarna 16 Sep tember 1953 een herbenoeming volg de. 6 Februari j.l. werd hij belast met de waarneming van het burge meestersambt der gemeente Doorn spijk. Belgisch erekerkhof te Willemstad wordt hersteld WILLEMSTAD. Een aanvang 15 gemaakt met het herstel van het Belgische erekerkhof. dat tijdens de stormvloed volkomen vernield werd. Op dit kerkhof zijn 134 Bel gische krijgsgevangenen begraven, die ln Mei 1940 bij een scheepsramp om het leven kwamen. Burgemeester Van Hooft hoopt, dat op Pinkster- Zondag het kerkhof in zijn oorspron kelijke staat zal zijn hersteld. Bradweerfeest in Lommerrijk In Lommerrijk is gisteravond brandweerfeest gegeven, dat door de afdelingen Hillegersbcrg, Schie- bi'oek en Terbregge oorspronkelijk cp 5 Februari was georganiseerd, doch in verband met de waters nood werd uitgesteld. Thans was de opbrengst van het feest bestemd voor het Rampenfonds. Dc voorzitter van de feestcom missie de heer L. Hoppezak, heette in zijn openingswoord, o.a. ver scheidene brandweer-persoonlijk heden welkom. Hierna werd een vlot programma afgewerkt waar aan medewerkten André Meurs, de accordeonnisten de Pico's, de goochelaar Eddy Schuyer en de clowns The Handy Fools, Ook hoofdman H. v. d. Burg voerde nog het woord. Lange Kerkstraat 25 - Schiedam - Teief. 66019 DE BETERE KWALITEIT VLEES EN VLEES WAREN IS TOCH VOORDELIGER VARKENSFRICANDEAU 1.84 HAMLAPPEN 1.69 Magere doorregen VARKENSLAPPEN nu nog f 1.19 VARKENSCARBONADE f 1.44 DIK GEROOKT SPEK1.09 KALFSCARBONADE 0.79 RUNDERLAPPEN 1.29—1.33—1.38 Füne KIBLAPPEN 1-58—1,68 BRAADSTUKJES f 1-38—1.58 HAAS en ROSBIEF 1.8S Alles per 500 gram ONS SUCCES: Bij 500 gram rund- of varkensgehakt: 250 gram zuiver gesmolten RUNDVET voor nlechts f 0.20 Voor de boterham: GELD. SNIJWORST 0.43 Fijne SCHOUDERHAM 0.40 Sappig PEKELVLEES f 0.40 BOTERHAIVISPEK0.26 Gekookt BOTERHAMSPEK 0.38 Gebraden GEHAKT 0.3S Alles per 100 gram Onze prima PALINGWORST nog steeds 0.65 per 250 gram LET OP HET JUISTE ADRES 4 kamers, erker, baicon, keuken, zolder en berg ruimte, huur 30.90 p. m. Gevr.: vrije benedenwoning met souterrain of flinke, droae kelder. Huur tot 50.p. m, Br. onder no. S 764 bureau van dit blad. Gezocht voor dag of dag en nacht; hulp werkster aanwezig. Mevrouw Qui&pel Tuinlaan 70 Permanent-Wave, compleet 5.75. Ook speciaal alle kleurenhaarverven. Kap salon „Alida". Grote Visse rijstraat 8 E (hoge stoep) Tel. 33762, Rotterdam. Rijwielen, compleet, vanaf ƒ135.—, Betaling desgewenst in overleg. Frans Waltman, Rotterd.dijk 240 a, Tel. 68948. Eiken clubstel best. uit 2 grote clubs. 4 stoeien, zwaar verend, pluche en kleur naar keuze 189.Wilson, Grote Visserijstraat 80, 97, 99, 101. Extra solide slaapkamer ge heel meubelpïaat, 3-deurs- kast, toogledikant, 2 nacht kastjes, tafel, 2 stoelen f 398.—. Wilson, Grote Vis serijstraat 80, 97, 99, 101. Geslepen legplaten voor Uw meubelen, etalages etc. le vert tegen concurrerende prijzen. Van Katwijk's Glas- handel. Lange Kerkstraat 38 tel. 68735. Het oudste adres. Jongeman, 23 jr.. zoekt ken nismaking m. net en eerlijk meisje. Foto op erewoord retour. Brieven no, S 766 bur. v. d. blad. Wegens bijzondere omstan digheden te koop: carrier, met gesloten bak. J. Zuid- geest, Tuinstraat 5 (einde Damiaan), Schiedam.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1953 | | pagina 1