m ESSÜB33 De klop op de dear „Conflict55 met ambtenaarsbonden berust op een misverstand Amerika moet spoedig invoer vergroten GRtEPWEH» GELEZEN- pas op hinderlijke luchtjes Evacuatie van Zierikzee is rechtmatig geschied Belangrijke vorderingen op Seliouwen-Duiveland Tas met geheime stukken oorzaak van opwinding MINISTER BEEL IN EERSTE KAMER: Al ruim 66.000 vrijwilligers voor Bescherming Burgerbevolking s i i p esiEP I en gewogen MSA adviseert: De Muze glimlacht Donderdag 5 Maart 1953 3 (Van onze parlementaire redacteur) DEN HAAG. De minister van Binnenlandse Zaken, Prof. Be el, heeft Woensdag in de Eerste Kamer het „conflict" besproken met de ambtena ren-organisaties, wie communiqué hem onaangenaam had getroffen. De bonden hadden over deze „misverstanden" want meer zijn 't niet, vol gens prof. Beel toch wel de weg naar het torentje (de ministerskamer op Binnenlandse Zaken) kunnen vinden om ze daar door mondeling over leg op te lossen, in plaats 1 minister. i ze in de openbaarheid te brengen, zei de i w^EiunRuiwniwniiMsniiiiinK VERVOLG HOOFDARTIKEL het Westen op het moment, dat Stalin heeft uitgespeeld en anderen zifn erfe nis overnemen, geen reden heeft, zich over te geven aan vreugde of aan grote verwachtingen. Stalin paarde aan on verbiddelijkheid een stuk sluwe voor zichtigheid, Als zijn opvolgers deze voorzichtigheid laten varen, zijn onge lukken niet uitgesloten. HET geduld van Stalin was spreek woordelijk. Het was niet het ge- duld van de wijsgeer, maar dat van de tacticus, die jarenlang het ogen blik beidde waarvan hij meende, dat het niet kon uitblijven. Stalin, die de resultaten van de grote crisis der der tiger jaren heeft aanschouwd, is wel overtuigd geweest dat de Westelijke wereld een herhaling daarvan niet meer zou kunnen verdragen. Dat was dan het uur van de door de theorie voorspelde wereldrevolutie. Hij heeft «r op gewacht, maar het niet beleefd. Laat men er niet minachtend of ho vaardig over lachen. Men mag van de Russische opvattingen denken wat men wil, mits men zich maar bewust 5s. dat de beste verdediging van de Westelijke verworvenheden is gelegen in het voorkomen van een nieuwe in- grijpende economische stoornis, die- xnilltnenen hun laatste vertrouwen zon ontnemen. Als dit mocht gelukken, is er ook weer geen reden cie toekomst al tt donker in te zien. Het communisme i: wel een bedreiging, maar er is alle reden om te twijfelen aan zijn deugde lijkheid aL politiek en economisch systeem np de langere duur. De mense lijke geest Iaat zich niet blijvend onder drukken en ringeloren. Ook dat heeft de geschiedenis wel geleerd. Geenszins was *t zijn bedoeling geweest do bonden in gebreke te stellen door mee te delen, dat er nog géén advies over het vraag stuk der gemeente-classificatie was. Deze mededeling in de memorie van antwoord had slechts de be doeling aan te duiden, dat, vóór dat dit jaar de eerste stap tot op lossing van dit vraagstuk kan wor den gezet, een beslissing van hot kabinet en 'i advies van het Ge organiseerd Overleg voorhanden zullen moeten zijn. De minister erkende, dat er in de memorie van antwoord abusie velijk was meegedeeld, dat inzake de opneming van arbeidscontrac tanten in de pensioenregeling ad vies was gevraagd aan het G.O. Hij betreurde deze vergissing. De heren Van Lieshout (KVP) en rar Van Walsum (PvdA) hadden in tegengestelde zin gesproken over de wenselijkheid van toezicht op bibliotheken in verband met zinne- prikkelende lectuur. De rooms-ka- tholieke spreker achtte dit een ur gente zaak; terwijl de PvdA er be vreesd voor was dat een wetsont werp licht art, 7 der Grondwet in zake de persvryheid geweld aan zou kunnen doen. Ten aanzien van net laatste toon de minister Beel zich vanmorgen optimistisch. Het wetsontwerp, dat in voorbereiding is, zal n.l. een beperkte strekking hebben: het toezicht zal uitsluitend betrekking hebben op jeugdbibliotheken. Ten aanzien van de F. 221-ers be toogde de minister het zeer te be treuren, dat er nog steeds ongerust heid in de Kamer bestond. Zelt was hij overtuigd, dat daarvoor geen aanleiding was. Hij achtte het creëren van een wettelijke beroepsregeling te be zwaarlijk. Bij een zuiverinps-onder- zoek, dat onlangs plaats vond, bleek n.l. dat het geheugen van de be langrijkste getuigen bij feiten, die zich acht jaar geleden hebben voor gedaan, verstok liet gaan. De methode, welke mr Wende- laar had aanbevolen wees hij even eens af. Wél was hij bereid om de volksvertegenwoordiging nadere in formaties te verschaffen over de behandeling van do F. 221-ers. Het ontwerp politie-wet van de Ver. van Ned. Gemeenten noemde de minister een verdienstelijk stuk. Nochtans was zijn indruk, dat het de politie-kwestie wel bijzonder van de bestuurlijke kant had be naderd, terwijl de regering ook aandacht zal moeten besteden aan de justitiële aspecten. Voor de Bescherming der Bur gerbevolking. deelde hij tenslotte mede, hebben zich ruim 66.000 vrij willigers aangemeld. Aan de vrij willige opzet kan dus vooralsnog worden vastgehouden. Met korte replieken werd de be groting z.h.s. aangenomen. {Advertentie I.MJ Het is de opbouwende kracht van Sanatogen die een blijvende verbetering in uw gezond heid teweegbrengt Wordt weer gezond en begin nog heden Sanatogen te gebruiken. I 9lef senumshrkende cücadie! (Advertentie F.MJ Voorkom ccn pijnlijke keel m« de beproefde geneeskracht van WASHINGTON. De adviesraad van het bureau voor wederzijdse be veiliging (MSA) heeft een rapport gepubliceerd, waarvan de conclusie is: „Wanneer de Verenigde Staten niet spoedig hun invoer vergroten, zal de export verminderen en zullen de industrie en de landbouw in Amerika er ernstig onder lijden". Volgens het rapport is de Amerikaanse handels politiek vaak in strijd met de buitenlandse politiek, hetgeen de positie van de VS in de wereld verzwakt en een bedreiging vormt voor de versterking van de vrije wereld. De adviesraad bestaat uit ver tegenwoordigers van de regering, de producenten, de verbruikers, de handel en de vakverenigingen. De voorzitter van de adviesraad heeft het rapport aan president Eisen hower doen toekomen. De commissie somt 10 middelen op ter bevordering van de invoer in de Verenigde States: 1. Het baseren van de Amerikaanse handelspolitiek op hel nationale belang en met op het belang van bepaalde groepen of bepaalde in dustrieën; 2. Het aanvaarden van een nieuwe vereenvoudigde douane-wetge ving, waarin een algemene verlaging van de douanetarieven voorzien wordt: 3. Het aan de president toestaan van het sluiten van bilaterale handelsover eenkomsten en onder zekere beperkin gen van het verlagen van douanetarie ven; 4. Het voorlopig aannemen van een wet tot vereenvoudiging van de douanebepalingen zonder te wachten np een diepgaande bestudering en een al gemene hervorming: 5. Vermindering van de douanerechten en opheffing van de quota ingevoerd voor bepaalde agra rische producten teneinde de invoer er van te vergemakkelijken; 6. Verminde ring van de douanerechten op bepaalde Met de Boekenweek valt ook ditmaal samen een versnelling in de stroom van nieuwe boeken. Dit noopt ons van een aantal boeken te volstaan met een korte aankondiging, (Op sommige titels zullen wij nog terugkomen). DE dichter-schryver W. F. tVeru- meus Bumng en de tekenaar J. F. Hoeve, die reeds vele gzamenlyke zwerftochten op hun naam hebben staan, zyn samen naar Antwerpen geweest. De neerslag van dit uitstapje naar een na bije, gclijktalige. maar toch zo volkomen andere stad dan de boven-MoerdJjkse, vindt men in het „Antwerps Frenten- boeK" (Prijs ƒ8.50). Uitgave Ad. Don ker, Rotterdam. Het is een aller-bemw- nelykst boek geworden. De vele. op royaal formaat uitgevoerde tekeningen van Doeve bevestigen zijn unieke plaats onder de Nederlandse illustratoren. De tekst van Werumeus Buning slaagt er in Antwerpen te laten leven voor de Noor derling. Hij is vertederd over de oude stad. hij verlustigt zich ut de zoveel lichtere gang van het leven daarginds on milde humor heeft hij voor de nei ging tot overdaad cn opschik. De schri-* er Jac. v. d. Ster, een van de leaen van het kleine groepje literaire grappenmakers, dat ons land herbergt, heeft in de geest van ziin rubriek onder de naam Oubol in de „Groene Amsterdammer" een boekje geschreven. Het heet cn ik en wij allemaal" (memoires van de heer Oubol). Hierin gaat hjj de hooggestemde kwasi diep zinnige, pseuao-w3rmm "nsclIj kc kwel geesten van de vaderlandse bodem met hun eigen wapens te lijf. Het begmt met een onvermijdelijk woord vooraf, ..Den lezer heil!", om de ruim honderd blad zijden lang m plechtige toon kolder 1e brengen, Daamen in Den Haag gaf dit boekje, waaraan de goede verstaander veel ple zier zal beleven, uit. {Prijs ƒ2.75). In dn Triomf reeks van de uitgeverij .Jan van Tuyl, Antwerpen-Zaltbommei, zijn wederom twee delen verschenen. Twee ontspanningsromans. De eerste „Dc lente duurt drie maanden" door Liesbeth van Kierden speelt in een dorpsgemeenschap. Het andere boek „Alleen Moeder" door Valere Dcpatiw trouwens ook. Het verhaalt van de zwa re st-hd om het bestaan die een vrouw moe| voeren die na het sterven van haar man, alleen op een boerderij ach terblijft njet haar zes kinderen. Bn de uitgeverij „De Tijdstroom" in Lnrhem is de ver'alinc verschenen van dc Ho.i^.jarse sterk autobiografische ro- man „Epn actrice zonder schoenen" door J Vaszary. (Prijs 6,90) De actrice dp vrouw van de schrijver. Samen bc- laven ac brattlns vm Budaoest door Korst „n vonlo ligt thans nóg enkel en SSm'tSÓ ZtSttSJSX V» V* »?.f" «"*- Franse studiebeurzen voor academici en kunstenaars DEN HAAG De Franse rege ring stelt voor het academisch jaar 1953—1854 (1 October 1953 tot 31 Juli 1954) weer tion studiebeurzen ter beschikking. Deze worden toe gekend voor een periode van 2, 3 of 5 maanden, bij uitzondering voor 10 maanden. De beurzen zijn in principe be stemd voor jonge Nederlanders, die in het bezit zijn van een doctoraal-, ingenieurs-, semi-arts of daarmede gelijkgesteld diploma en die hun studie" in Frankrijk wensen voort te zetten of er zich wensen te specia liseren, Ook kunstenaars komen voor een studieverblijf in aanmerking. De beurzen worden in de maand Mei door een gemengde Frans-Ne derlandse commissie toegekend. Sollicitaties, in de Franse taal ge steld, dienen vóór 15 April te wor den gericht tot het Institut Fran cais d'Amsterdam (Maison Descar tes), Museumplein 11. Amsterdam, onder vermelding „Services des Bourses". Het ministerie van On derwijs, Kunsten en Wetenschappen, afdeling buitenlandse betrekkingen, verstrekt nadere inlichtingen. metalen en bepaalde mineralen: 7. Af schaffing van de invoerrechten op bui tenlandse olieproducten; a Opheffing van do clausule, welke de landen, die Amerikaanse economische hulp ontvan. gen verplicht 5D pet. van de goederen met onder Amerikaanse vlag vaiendc schepen te vervoeren: 9. Het aanpassen van de aankooppolitiek van de Ameri kaanse regering, welke dc prijzen doe: stijgen, aan een handelspolitiek, inge geven door het nationale belang; 10. Het doen aannemen door het Congres van wetten, welke dc Ver. Staten toe staan doel te nemen aan de oprichting van een internationaal orgaan, dat ten doel heeft het werk van de G.A.T.T. (algemene overeenkomst voor tarieven en handel) te bevorderen. Londens concert voor watersnood bracht f 35.000 op DEN HAAG. Het concert ten bate van de slachtoffers van de overstromingsramp in Engeland en Nederland, Woensdagavond gege ven door het Londens Philhanno- nisch Orkest in de Alberthall i heeft 3500 pond sterling (ruim 35.000) opgebracht. Het eerste gedeelte van dit concert stond on der leiding van sir Adrian Boult, het tweede gedeelte onder leiding van Eduard van Bei num. Koningin Elizabeth woonde het gehele con cert bij. De Nederlandse ambassa deur, mr D. U. Stikker, en zijn vrouw hadden in de Koninklijke loge plaats genomen. (Advertentie l. IWJ Kamerlid D. de Loor Delfts burgemeester DEN HAAG. Met ingang van 15 Maart is benoemd tot burge meester van Delft de heer D. de Loor te Leeuwarden, lid van de Tweede Kamer en lid van Gede puteerde Staten van Friesland voor de PvdA. De heer De Loor volgt mr Van Walsum op, die thans burgemeester van Rotterdam is. De heer De Loor is voornemens voor het Kamerlidmaatschap te bedanken. Voor opvolging komt het eerst in aanmerking mevr. D. HeromaMeilink. Roulettespelers in Amsterdam gepakt (Van onze correspondent). AMSTFjRDAM. Een inspecteur en vier rechercheurs hebben Dins dagavond om zes uur een inval ge daan in een speclclub, gevestigd op de eerste verdiepinc van een huis in de Sarphatistraat. De politie trof om de speeltafel 6 mannen en. twee vrouwen aan. Een bedrag van ongeveer 6000 gulden en alle spe elb ene d i g dh ed en werden in beslag genomen. Het achttal werd meegenomen naar het bureau. De 53-jarieo bewoner van de etage, de 42-jarige bankhouder en een 44-jarige bezoe ker zijn voorlopig vastgehouden. Friesland commissaris der Koningin had auto-ongeluk (Van onze correspondent) "WIERINGEN. De commissaris van de koningin in Friesland, mr H. P Linthorst Homan, is Woensdag met zijn auto in de bocht van de korte afsluitdijk bij Ewijkstuis in botsing gekomen met een van de andere kant komende zeer lange trailer. Zijn auto k'vam onder de trailer terecht. Me vrouw LinthorstHoman werd licht gewond. Ook een lijf tien jarige jon gen liep verwondingen op. evenals de heer Linthorst Homan zelf. De auto werd geheel vernield. Wanneer men 's avonds nog kan ruiken dat tl kool. ui of gebakken vis hebt gegeten of ats bijvoorbeeld de tabakslucht van de vorige avond 's morgens nog merkbaar is - dan heeft U vergeten Air-Wiek tp gebruiken. Atr-Wick geeft de luentjes geen kans, want het bevat o.a. chloiophyl en zorgt voor een steeds frisse "°o* wtï EEW f'JKl Vraag uitsluitend de originele flacon Air*Wick a 2.40 President van de rechtbank wijst eisen van Middenstand-centrale af (Van onze correspondent) MIDDELBURG. De president der rechtbank te Middelburg, mr C. R. F. van Koggen, heeft Woensdag uitspraak gedaan in het kort geding, dat door de Zierikzeese middenstand is gevoerd tegen de burgemeester van Zierikzee over de wettigheid van de gedwongen evacuatie. Hy verklaarde zich onbevoegd om kennis te nemen van de vordering in kort geding, voor zover het de vraag betreft of de burgemeester gebruik mag maken van de bevoegdheden, die hem in de gemeentewet (art. 239 en 220) zftn toege kend. Dit ligt op het gebied van het staatsnoodrecht. De beslissing of een noodtoestand i Middenstandscentrale in dezen heb- aamvezig is en of deze toestand j ben geadviseerd, wei wat lichtvaar- maatregelen nodig maakt, is een i dig met de belangen van deze mid- kwestie van overheidsbeleid, dat denstand zijn omgesprongen. Men onttrokken is aan de controle van de j kan evenmin aan de indruk ontko- burgerhjke rechter. j men, dat van die kant ten onrechte De eisers hadden voorts gesteld, de schijn is gewekt alsof er een soort rebellie van Zierikzeese ge meentenaren tegen hun stedelijke overheid gaande zou zijn. De Zierikzeese middenstanders hebben besloten, in hoger beroep te gaan. dat de burgemeester van zijn in deze artikelen verleende bevoegdheid misbruik had gemaakt. Uit de ge schiedenis van de Gemeentewet blijkt echter niet dat de wetgever over de omvang van de maatregelen een bepaalde opvatting zou hebben gehad. Soortgelijke maatregelen han gen van de toestand af. Uit niets is gebleken, dat het besluit van de burgemeester op willekeur zou be rusten. Daarom wordt de vordering voor zover deze berust op deze grondslag, aan de eisers ontzegd. De gang van zaken bij dit proces vestigt de indruk, dat zij, die de (Van een onzer verslaggevers) MIDDELBURG. In tie situatie op Schouwcn-Duiveland begint wat meer tekening te komen. Sinds wij in ons Zeeuws overzicht nog slechts konden melden, dat voornamelijk voorraden van materiaal op dit eiland werden aangelegd om het herstel te beginnen zijn enige be langrijke vorderingen gemaakt. Bij Burgsluis b.v.. op de Zuid- Westelijke punt van het eiland, heeft men door het plaatsen van zinkstuk ken de mogelijkheid op verdere uitbreiding van het 150 nieter brede gat voor het grootste deel weggenomen. M^n hoopt hot gat binnen twee weken dicht te hebben. Tevens heeft men nu een succes- o] begin gemaakt mei het lievslel van een weg langs de Noordkust van het eiland, van Ren esse over neten zij achter la»en "maar zn spoor aangelegd, waarbij men ge- j Scharendijke naar Brouwershaven. bruik zal maken van betonnen in Deze weg, die op ongeveer 20 April Baanvak Eindhoven Venlo weer met dubbel spoor VENLO. Binnenkort zal een aan vang worden gemaakt met het her stel van de tijdens de oorlog gedeel telijk verwoeste dubbeje spoorbaan tussen Eindhoven en Venlo. Tussen Hoge Tsjedho-Slowaakse functionarissen in ongenade WENEN. Het orgaan van de Tsjecho-Slowaakse communistische partij de „Ru de Pravo", waarvan j J een exemplaar m Wenen is ont- "y vangen, heeft bekend gemaakt, dat het centrale comité van „De fede ratie van Tsj echo-Slowaakse anti fascistische strijders" zijn secre taris-generaal en lid van het cen trale comité, Ferban. die een „zionist" wordt genoemd, heeft uitgestoten. Bovendien werd het lid van het centrale comité, Rasl, ontmaskerd als handlanger van de sj.:ein en vexrader Reicin". (Rei- cin werd in het jongste proces van Praag ter dood veroordeeld). Gaten bij Dreischor kunnen over enkele weken misschien al dicht zijn r leven op te bou- j plaats van houten dwarsliggers. 'klaar moet zjjn, vormt tevens voor een belangrijk deel de Noordelijke zeedijk van het eiland. Wanneer hij klaar is. zal daarmee tegelijk een groot gat m de Noorder Nieuw- landpolder bij Brouwershaven zijn gedicht. Bij Dreischor, ten Noord-Oosten van Zierikzee, is men met groot materiaal aan het dichten van en kele dijkgaten begonnen. Aange zien het hier geen grote stroom- gatcn betreft, bestaat goede hoop. dat zij over enkele weken, dicht kunnen zijn. De wegverbinding tussen Zierik zee en Brouwershaven, die kort geleden is opengesteld, wordt op het ogenblik weer door het water aan beide zyden ondermijnd. By het plaatsje Kakkersweel bouwt men nu een ringdijk van zand zakken om de weg wat te bescher men. Op verscheidene plaatsen ligt deze weg namelijk te laag slechts twee meter boven N A.P. om voldoende veilig te 2yn. Hij Een massa vluchtelingen uit Oost- Berlijn en Oost-Duitstand ivacht voor het West-Berlijnse vluchte- lingenbureau om politiek aspl te vragen. Woensdag kwamen 5000 vluchtelingen West-Berlijn binnen. Een record, maar de autoriteiten verwachten dat dit aantal nog zal toenemen. wordt aan beide zijden door water omspoeld. Bij Sirjansland en Brumisse op Duivel and zijn nog maar weinig vorderingen gemaakt. Men is daar eerst materieel aan het verzamelen en een zanddepoj aan het \*ormen. Alleen een gat bij Sirjansland is nu onderhanden genomen. Bij Zierikzee zelf ig nu een gat aan de Zuidelijke kant van de ha ven gedicht met zandzakken en klei. Een ander, groter gat. waar men had gehoopt een zinkstuk in te kunnen laten 2akken ligt nog volledig open, nu het zinkstuk door de sterke stroom is weggeslagen. Zeer binnenkort al, zal men ter plaatse proberen een nieuw zink stuk te leggen. Nu het ty weer tot midden volgende iveek zakt is er reden te verwachten dsl men dit maal meer succes zal hebben. Er rest dan nog echter een aan tal andere enorme dijkbressen. Aan het grootste gat van het eiland bij Schelphoek aan de Zuidkust is het werk nog niet begonnen. Broers sloegen kastelein neer, die hun geen bier wilde tappen (Van onze corresoondent) DEN BOSCH De* officier van Justitie eiste Woensdag tegen de drie gebroeders H. uit Mill een jaar en zes maanden gevangenisstraf we gens mishandeling. Zij hebben de kastelein van hotel „Erica" in Mill, die hun weigerde bier te geven, neergeslagen en een groot deel der inventaris van het hotel vernield. Tsjech Ullrich voorzitter econ. VN-commissie GENÈVE. De Economische commissie van de V.N. heeft de Tsj echo-Slo waakse afgevaardigde Ullrich tot president gekozen. Het is de eerste maal dat de commissie een president kiest uit een Oost-Europees land. Ullrich, oud-ambassadeUr in Londen, werd candidaat gesteld door de Sow jet- Unie. Amerika en Joegoslavië stemden tegen, terwiji Turkije zich van stemming onthield. T~\ E dichteres Clara Eggink nam met de lichtste bedoelingen de pen op teen ~V -Kleine grapjes over grote mensen schreef, een door Moussault uitgegeven boekje dat in kleuterformaat de deftige salon van de litteratuur binnentrip pelt om de van tafel gevallen At tische zoutjes op te rapen. De beste door Nederlanders bedreven of ge zegde grappen worden nooit op geschreven dat typeert onze volksaard. Kunst immers w in dit aardige lend een dtep ernstige zaak, waarbij je lakschoenen knellen. Het is dan ook een bemoedigend prece dent dat. Clara Eggink een aantal van de artistieke kringen rondflad derende anecdotes aan haar vulpen prikte en in een fleurig boekje op borg. V/te het opent ziet Albert Ver- weg langs een huis mandelen, waar over zijn vriend verklarend zegt: ..Daar wonen een gek en een vrek". En hoort de dichter antwoorden: ,,'t Kon ongerijmder". Geamuseerd verder lezend ontmoet ge Lodewijfc van Depssel, tot het eind uan zijtt dagen een stijlvolle figuur met een zeer persoonlyke, geestige imperti nentie waaraan talloze kostelijke verhalen het leven danken. Vaneen zeer geleerde vrouw zo lees ik die over weinig uiterlijk schoon beschikte heeft hij eens gezegd: Dat is een kop zonder kip". En toen in de groep van jongere col lega's waarmee Van Deysscl gere geld bijeenJacam en waar iedereen iedereen langzamerhand tutoyeerde, iemand de stoute schoenen aantrok en Van Deyssel vroeg of men hem nu langzamerhand óok «iet bij zijn. naam mocht gaan. noemen, keek hij verwonderd en zei: „O, je bedoelt op de wijze waarop de engeltjes ,jy" zeggen tegen Onze Lieve HeerF, Mogen wij een andere anecdote geloven, dan kreeg een dame die Couperus wilde bezoeken en meen» de voldoende geïntroduceerd te zijn, van diens huisknecht te horen: He laas mevrouw, mijnheer Couperus moet een vergissing hebben ■ge maakt. Ziet U het is de. tweede Dinsdag «n« de maand en op de middag van de tweede Dinsdag van iedere maand wêênt mijnheer Cou perus". Controleefbaarder zijn de in het boekje opgenomen bons mots van nog levende schrijvers. A. Roland Holst zei eens ha het aanhoren van een langademige redenaar,jZijh spreken in het openbaar is voor n» een beioijs dat de eeuwigheid een begin heeft". En hij verzuchtte na het aanschouwen van een schilderij waarop enige vrouwen op een bij zonder weerzin wekkende wijze ston den afgebeeld: „Indien de «rouw er zó uitzag, zou mijn leven keel art» der.ï zijn geweest". En van Bloem, wiens bons mots een grote ver maardheid genieten, noteerde Ctara Eggink het lakonieke antwoord dafi hij zijn vrouw gaf. toen deze be zwaar maakte tegen de immense hoeveelheid geestrijke drankenin geslagen voor een feestje: „Acfe kind, we krijgen toch immers zó veel terug voor de lege. flessen,...* KIoos, Boutens, Gorter, Henrietta Roland Hoist. Nijhóff, Ter Braak, SlauerhoffCamp er t en nog vele anderen passeren in dit leuke boek» je de revue, maar nu eens zonder fier en met een glimlach. De meeste grote mannen der lit teratuur behouden evenwel, ook ata de pen non combattant in het vest zakje rust, hun formaat. Vooral dichters is het hemeis privilege be schoren, weinig te schrijven. Zij kunnen het heerlijk uoïhandtg heb ben met getcoon-maar-tcven en aan die licup fcttust veel talent belange loos spenderen. Of zoals mevrouw Marsman, door Clara Eggink aange haald. het eens in leraressentaat uitdrukte: Jaqnes Bloem, doet me aan mijn leerlingen denken al tijd druk met dat tuat zij niet doen moeten". KRONKEL. Advertentie LM. Incidentje op Buitenlandse Zaken verscheen als sensationeel bericht in Duits blad (Van een onzer verslaggevers), DEN HAAG. Dr Alexander von Tor ok, Duits ambassade-secretaris In Den Haag, zal ons land voor enkele weken met verlof verlaten. Dit 1® liet naspel van een incident omtrent een a eten tas, die een andere Duitser op Vrijdag 6 Februari op het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft laten liggen. In de vergeten tas zat, "behalve een aantal stuk ken over de levensloop van dr Hans Mdhlenfelö (wiens agrément tot Duits ambassadeur werd aangevraagd), een aantal code-telegrammen met de vertalingen daarvan, in feite dus de sleutel op de code, die het Dnit«e ministerie van Buitenlandse Zaken gebruikt De Duitser, die zijn tas aldus achterliet,isdrWerncr von Hol- 1 e b e n, de Duitse zaakgelastigde in Den Haag. Hij was naar het Ne derlandse ministerie gegaan om agrément aan te vragen voor dr. Miihlenfeld. Ky bemerkte zijn ver gissing de volgende dag en kreeg de tas onmiddellijk terug. Een verslag van dit incident werd enige tijd geleden gepubliceerd in het Westduitse blad „Der Spiegel" en daarmee wordt nu het plotse linge vertrek van de ambassade- secret.'.ris von Torok in verband gebracht. Hij zou n.l. verantwoorde lijk zijn gesteld voor het incident en dus voor de publicatie in „Der Spiegel". Donderdag is hij telegrafisch naar Bonn ontboden en hij was Woens dag nog niet terug, hoewel men ons van de zijde der Duitse ambassade verzekerde dat hij nog "Woensdag zou terugkeren maar dat hü daarna weer voor een vrij langdurig ver lof naar Duitsland zou vertrekken. Dat hjj van zijn functie zou worden ontheven werd nadrukkelijk ont kend. Het schijnt dat de heer von Torok er in Bonn in is geslaagd, de tegen hem ingebrachte beschul digingen die blijkens onze in formaties vrij absurd zijn in be langrijke mate aan te taston, zodat het besluit tot onmiddellijk: ont slag althans voorlopig is ingetrok ken. Aan zijn publicatie van het inci dent verbond „Der Spiegel* enige dwaze conclusies: het incident zou op een elegante wijze de aandacht van de Nederlandse regering heb ben gevestigd op het verleden van dr. Muhlenfeld, die zouden leiden moeten tct weigering van het agré ment. Dit lijkt hoogst onwaarschijn lijk, want dan zou dr. von Holleben, die de tas liet liggen, niet de code in gevaar hebben gebracht. De eigenaardige ontknoping van het incident schijnt namelijk het gevolg te zijn vangeïntrigeer in het „Auswartige Amt" (ministerie van Buitenlandse Zaken). Vandaar ook dat von Torok aanvankelijk na zijn terugroeping van zijn functie werd ontheven, in welke toestand inmiddels echter een wijziging schijnt te zijn gekomen. Tegen dr. von Holieben. dié de tas op het ministerie liet liggen, zijn geen disciplinaire maatregelen getroffen. Niemand op het ministe rie heeft uiteraard de inhoud van de tas ook raaar een ogenblik on derzocht. Even vanzelfsprekend eclv ter is dat do Duitse ambassade dit nooit zou mogen geloven. Spoedig benoeming Duitse ambassadeur in Den Haag (Eigen bericht) DEN HAAG Naar wy in doos- gaans goedingelichte kringen verne men is te verwachten dat de Ne derlandse regering agrément zal verlenen aan de benoeming van dn. Muhlenfeld tot Duits ambassa deur bij het Nederlandse hof. De benoeming is op zeer korte- tejms»n te verwachten.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1953 | | pagina 2