êêd. A.P. MARTENS Co: n.v. Os Graaf's Slagerij a<;s;\ï)a Plannen voor wijkgebouw in Rotterdam-Noord MOOIE GORDIJNEN O VOOR WEINIG GELD 1.95 0.79 0.98 DEMONSTRATIE enige nette meisjes Hoogste punt van Technische School Orpheus-concert in de Grote Kerk .'MiOTW |i43 lil lli II Isiit Ili'UWlMlli T „Bravo" deed goed- werk bij feest in wateringen Julianapark wordt verlicht Postzegelbeurs gaat weer beginnen Belt aan Hovendaal brandde weer DE A VONTUREN VAN KAPITEIN ROB Deze zomer bouw van „Huis ter Noord" aan het Soetendaalseplein Inbreker liet zijn portefeuille achter Bonnard-expositie in Boymans Kota Agoeng (hersteld) naar Indonesië Vrouw viel over kapot brugdek Hoogstraat-winkels Donderdag open Onwel geworden en overleden Verkoop bij executie Wilt u r~ Speciale Dinsdag en Woensdag-reclame STOGNiWASSEHIJ DE PAUW c^5 dC KOERIERSTERS 2 Maandag 9 Maart 1953 (Advertentie I.M Overjarige boerenkaas per 500 gram S 1.69 Fynste Oude Boerenkaas per 500 gram 2.59 Belegen volvette kaas per 500 gram 1.39 Heerlijke volvette kaas per 500 gram 1.29 Roomverse kippeneieren no. 3, 10 stuks1.45 Vrolijk wapperde Zaterdagmorgen de nationale driekleur op het hoog ste punt van de in aanbouw zijnde Techmsche School, ten teken datdc tu?eede phase van de rcneezenlü- ïcinfl uan dif öouiu-objcct tras aav.' gebroken. Directeur J. Pulleman was go blij met het bereiken van deze mijlpaal, da* hij in de spanten van het dak klom en hartelijk, wuif de naar de leden van het schoolbe stuur en de leraren van de school, die op de tweede verdieping van het bijna voltooide bouwwerk waren achtergebleven. Zoals de architect, de heer M. Lock' horst, en de bouwers, de firma Van Omme en De Groot, ons verzekerden zai bij het aanbreken van het nieu we schooljaar m September dc school bedrijfsklaarzijn. Het schoolbe stuur daarentegen maakt zich nogal wat zorgen over de toegangs- wegen tot de school. Zoals de situa tie thans is moeten de leerlingen ma een in zeer desolate toestand verkerende particuliere weg het gebouw bereiken. Hoeioel het Ge meente-bestuur de toezegging had gedaan te zorgen uoor goede wegen, zien de belanghebbenden de toestand somber in. Et bestaan bij de stads bestuurders plannen een rijioiclpad ten behoeve van de schooljeugd can Het is gebleken dat Zaterdagmid dag verscheidene bezoekers van het concert dat ..Orpheus" met de Mari- oierskapel Woensdagavond in de Grote Kerk ten bate van het Ram penfonds gaat geven, niet in de ge legenheid zijn geweest hun. plaatsen te bespreken. Hiertoe bestaat nu alsnog de mogelijKheid Dinsdag avond tussen 7 en S uur in de R.K. 'Volksbond. Van de zyde van „Orpheus" ver zoekt men ons nog mede te delen dat de Marinierskapel voor dit con cert,waaraan zoals bekend ook be kende solisten meewerken, met een symphonische bezetting naar Schie dam komt. (Advertentie I.M.) Als U dit voorjaar Uw nieuwe vitrage gaat ophangen dan is het voor U toch wel een prettig idee dat er nu voor Uw ramen eens geen gor dijnen hangen dieaiieen maar goedkoop zijn, maar dat U de hele buurt gordijnen kunt laten zien, die werkelijk mooi zijn. Zware ailovernets, mo derne dubbele filets, uitzon derlijk mooie gordijnen, ver kopen wij In deze Jubileum maand. Géén goedkope gor dijnen, maar betere kwa liteiten voor lage prijzen. 2500 mlr. Ailovernets van-k$1f 1800 mtr. marquisette van Will 3QQ0 mtr. dub bel-file' van-fcT$ U weet dat U voor deze prijzen wel iets kunt ver wachten en dat U met vitrage die bijna twee gulden de meter kost toch we! voor de dag kunt komen. Dinsdagmorgen om 9 uur begint de verkoop van deze 7300 meter vitrage, betere gordijnen voor één Jubileum- prijs, want U koopt ze nu door eikaar per meter Zowel in ecru els in wit Postorders onder rembours WINKELCENTRUM BINNENWEG, Tel. 23ÏS0 te leggen, doch dit komt te lopen over een stuk land, dat eerst iwg moet worden onteigend. En aange zien de eigenaar van dit stuk land te kennen heeft gage ven, dat hij het op een proces wl iafen aankomen, is de bezorgdheid ran 't schoolbestuur alleszins gerechtvaardigd. Dat hier snoedig oplossingen u.orden gevon den en „spijkers met koppen" wor den geslagen ts in het grootste be lang van de duizenden leerlingen, die zowel overdag als in de avonduren de nieuwe Technische School zullen gaan bezoeken. Wanneer iemand Zaterdagmiddag toevallig in gebouw „Irene"' was, hoorde hij daar met hot bekende geluid van de CJMV Mondaccor- deonveremgmg „Bravo". Anders houden de leden m de bovenzaal hun wekelykse repetitie, nu was het echter muisstil. „Bravo' was uitge nodigd om naar Wateringen te ko men, waar in het Verenigingsge bouw aan de Hoer castraat vijf christelijke jeugdverenigingen hun jaarfeest hielden. Ditmaal droeg het een byzondcr karakter. De gelden die eventueel binnen zouden komen werden bestemd voor het Nood fonds der CJMV, dat het tot doel heeft de ongeveer 40 getroffen CJMV-afdelingen van hefc nodige te voorzien. Toen het bestuur van „Bravo" werd aangezocht om hun medewerking ie verlenen was deze spontaan toegezegd. De leden zou den de reis zelf betalen. Zoals altyd deed „Bravo" onder leiding van dirigent Van Daalen haar uiterste best. De mondaccor- deon muziek kwam heel goed tot zij-* recht, dank zij ook de goede acoustiek van de zaal. Het viel zo goed in de smaak dat er nog een toegift kwam. Zo werkte „Bravo" mede tot het welslagen van de avond, die ten doel had de getroffen afdelingen der CJMV te helpen. „Bravo", als enige CJjMV mond accordeonvereni ging in Nederland, zal ook haar me dewerking verlenen aan de Provin ciale Bondsdag, die dit jaar in Delft wordt gehouden. Schiedam en Vlaardingen op de fiets R.C. Schiedam bond Zondag morgen de strijd aan tegen De Coureur uit Vlaardingen. Er werd gestart door elf amateurs, achttien nieuwelingen en acht junioren, die afstanden moesten rijden van resp. 85, 60 en 35 km. Bij de junioren en nieuwelingen waren verschillende uitlooppogin gen. die echter steeds mislukten, zodat de sprint de beslissing bracht. By de amateurs startten acht Schiedamse en drie Vlaardmgse renners. Direct buiten Schiedam ging Veldhoven (Schiedam) op avontuur uit. maar werd spoedig weer tot de orde geroepen, om het nadien nog enige malen te probe ren. Daarna gmg Eggink (Schie- dam) er van door. maar na een een solorit van plm. 8 km maak ten de gesloten spoorbomen bij Vlaardingen hieraan een eind. Op de weg naar Hoek van Holland werd n°g verschillende malen ge el emareerd, waardoor enige ren ners moesten lossen. Het werd voor dc Vla ar ding se renners Hoef nagel en Heyster wel zwaar om elke uitlooppoging te verhinderen. 3n Hoek van Holland nam Eggink opnieuw de benen en verkreeg een flinke voorsprong, maar kon niet op tegen de samenwerkende overige renners. Hij werd bij Maassluis weer ingelopen. Er volgden nog enige felle de marrages, maar niemand slaagde er meer in weg te komen, zodat de sprint de beslissing bracht. Uitslagen: Amateurs, 85 km, tijd 2,19 uur: 1. C. de Kievith (Schiedam); 2. J. Hoefnagel (Coureur): 3. F. Heyster (Coureur): 4. N. Kruinen- burg (Schiedam): 5. J. Vnlwerk (Schiedam): 6. E. Eggink (Schie dam); 7. H, Veldhoven (Schie dam); 8. G, van Gils (Schiedam). Nieuwelingen. 60 km, 1.43 min.: 1. P. de Jong (Schiedam); 2. M. Schalkwijk (Schiedam); 3, H, v. d. Berg (Schiedam); 4. E. "Witte- hoek (Schiedam): 5. A. v. d. Hei den (Schiedam); 6. J. Bakker (Coureur): 7. F. Bakker (Cou reur); 8. L. Witkamp (Schiedam). Junioren, 35 km, 1.15 min,: 1- W de Koning (Coureur): 2. M, de Bruin (Schiedam): 3. Van Galen (Coureur); 4. Wiegel (Schiedam); 5. W, de Jong (Schiedam); 6. Hoefnagel (Coureur). Oecumenische jeugd in Vlaardingen bijeen Donderdagavond 8 uur houden de OecumenischeJongerenkringen Schiedam, Vlaardingen en omstre ken een bijeenkomst in de beneden zaal van het Hervormde Kerke- raads gebouw, Maassluissedijk 5 te Vlaardingen. De heer P, H. van Lent zal ver slag uitbrengen van de „Europa conferentie" te Oud-Poelgeest, waar behandeld Is: ..Een Christelijk Eu ropaof geen Europa". Vervol gens zijn er zowel voor Vlaardingen al_s voor Schiedam enkele belang rijke organisatorische vragen aan de orde. Alle belangstellenden zijn ook nu weer van harte welkom. Wat men moet weten: Apothekers-nachtdienst: Gouka en Co, Groenelaan 127. Belten bij ongeval: G.G. en GJD. Tumlaan 89. Telefoon 89299, Films: Passage. Da. 2 en 8 uur: Iwo Jima. Monopole. Da, 2. 7, 9 uur; De verdedigers van de duivelsrots. Naar wij vernemen zou het in de bedoeling van het bestuur van de Schiedamse Gemeenschap liggen ook tijdens de vacantieweek die dit jaar wordt gehouden, een feestver lichting in de stad aan te bren gen. De Broers vest, het Koemarkt- plein, de Gerret Ver boonstraat. Oranjestraat en de Plantage krijgen weer het feéerieke schijnsel evenals verleden jaar, doch de Lange Ha ven en de Hoogstraat zullen niet in de hchtzce worden opgenomen. Men is voornemens het Julianapark fees- telyk te verlichten. Verschillende omstandigheden heb ben in de laatste maanden het hou den van de postzegelruilbeuxs ver hinderd. Jammer, maar er was niets aan te doen. De Schiedamse Ge meenschap neemt de draad weer op en begint Woensdag, 11 Maart, van half drie tot 4 uur opnieuw, in gebouw Irene, Nieuw© Haven 155. Zij verwacht alle jeugdige postze gelverzamelaars weer present Zeskamp van „Start" in het Sportfondsenbad Tn het Sportfondsenbad aan de B.K.-Laan aan de R.K. zwemver eniging „Start" Zaterdag 21 Maart een zeskamp organiseren. Hierin ko men ..Start"-3eden uit tegen leden van andere katholieke zwemorgani- saties. Esperanto-agenda Merkredon: la Han de marto: Traduko de Irazoj. Volksgebouw Tuinlaan 50, En printempo cio ek- kroskas; cu kaj ce ni? Vóór de tweede wereldoorlog be stond in Japan een vry sterke Es peranto-bond voor blinden die ten gevolge van de oorlog werd opge heven, In een congres voor blinde Esperantisten, dat onlangs, werd ge houden is deze bond opnieuw op gericht, In vele steden van Duitsland worden in de Volksuniversiteiten Esperanto-cursuseen gehouden voor beginnelingen en gevorderden In de Universiteit te München neemt een flink aantal studenten deel aan het Esperanto-onderwijs. In de Handels-Hogeschool te Montpellier (Frankrijk) wordt ge durende het winter program een cursus in Esperanto gegeven. In Potlabin (Joegoslavië) wordt het Esperanto verplicht onderwezen aan alle 114 leerlingen van 10 tot 14 jaar. Burgerlijke Stand Geboren: Johanna dochter van J. van Loon en J. Semeijn; Jo- hannis zoon van J. van Dam en B. Visser. Overleden: J. v. d. Hoeven. 91 jaar; B, de Ligt, 85 jaar, wed. van J. A. Muller. ROTTERDAM Voor de derde maal in 1953 is er brand geweest in de vuil nisbelt aan de Hovendaal. eigendom van de N.V. Maatschappij voor Volkshuis vesting „Vreewijk" die op de belt allerlei soorten afval deponeert. Voor spelende kinderen is de belt gemakkelijk te betreden. Gister avond was er weer een stel jongens bezig. Zij staken op drie plaatsen de hopen afval in brand. Gisteravond lagen er stukken as falt en takkenbossen te branden die veel rook gaven. Anderhalf uur was personeel van slangen wagen 69 en gereed schap rs wagen 1 bezig orn de drie brandjes meester te wor den. Onder leiding van brandmees ter J- Egetcr vverd het vuur ge blust met een straal op de water leiding. Doorlaatbewijzen voor de rampgebieden De hoofdcommissaris van politie te Rotterdam deelt mede. dat met in gang van heden de uitreiking van doorlaatbewijzen r.an personen die via de Spy klusser brug naar de rampgebieden Voorne, Putten. Goe- ree en Ovcrflakkee willen, hetwelk tot dusver geschiedde in het hoofd bureau van politie, alhier, is stop gezet,. Dit betekent niet dat een ieder die via genoemde brug naar de betrokken rampgebieden wil, deze vrijelijk kan passeren. Men dient nl. als regel in het bezit te zijn van eer. bewijs van de burge meester van de gemeente of ge meenten. welke men in het ramp gebied wenst te bezoeken, waarin deze verklaart, dat hij tegen het voorgenomen bezoek geen bezwaar heeft Om moeilijkheden te voor komen wordt derhalve dringend aangeraden om tydig tevoren met de betrokken burgemeesters schrif telijk of telefonisch in contact te treden. 2143, Een lange, magers man met een spierwitte baard en een kale sche del, in vodden gekleed, staat in de deuropening. Hij stoot onverstaanbare klanken uit en heeft een ouderwetse revolver in de ene en een roestige sabel in de andere band Daarmee wil hij Rob te lijf. Die kerel is krank zinnig, flitst het door Robs hoofd Snel néémt hy een wrakke stoel en daarmee weet hij zijn aanvaller zich van het lijf te houden. De oude man zakt uitgeput in een hoek neer. Rob spreekt hem kalm toe in het En gels en het Frans en wanneert de oude dat hoort wordt hij kalmer. tein van de „Ariadne" moet zijn, maar do man i was die passagier toch gestorven? Nee, nee, hij Nee, hy is niet krankzinnig, maar wel totaal van verteit in snel Frans, dat zijn naam Ramond is is opgeknapt en de enige van alle opvarenden, streek, nu hij na 45 jaar van eenzaamheid weer en dat hij de ontdekkingsreiziger is. die destijds die dit drama heeft overleefd, een mens ontmoet. Rob vermoedt, dat dit de kapi- I de overtocht wilde meemaken, Maar volgens Bill Twaalf verenigingen in Rotterdam-Noord, gebundeld in de Contactcommissie wyk Noord van de Rotterdamse Gemeen schap, werken hard aan de plannen tot het vestigen van een wijkgebouw, dat „Huis ter Noord" zal heten en vermoedelijk zal worden gebouwd aan het Soetendaalseplein, waar de R.G, reeds een strook grond van circa 325 in2 in huur heeft aan gevraagd bij de gemeente. Nog deze zomer hoopt men met de bouw aan te kunnen vangen, die zal geschieden door vrijwilligers onder leiding van een door de verenigingsij raad benoemde bouwcommissie van vaklieden. „Huis ter Noord" zal een zaal voor 200 personen benevens en kele kleinere lokaliteiten omvatten. Architect Hallema ontwierp de teke ningen. Het bedrijfsleven heeft steun toegezegd. Verschillende firma's zul len belangeloos of tegen materiaal- kostprijs de bouwstoffen leveren en voorts is een geluidsinstallatie gratis ter beschikking gesteld. Vrijdagavond werd er ingebroken in het kantoor van het classificeerbe- drijf van Van 't H. in de Hudson- straat, waar een radiotoestel en een schrijfmachine werden gestolen. Ook hadden de inbrekers de bodem van de brandkast verwijderd. Bij 'het werk hieraan was de portefeuille van een der indringers uit diens zak ge vallen. De papieren wezen uit, dat de 22-jarige classificeerder A. J. S. een der inbrekers was, Hy werd gearres teerd. Evenals zijn compagnon, de 22-ja- rige classificeerder W. H. Ze zijn in het politiebureau Rochussenstraat opgesloten. Een tentoonstelling van werken van Pierre Bonnard wordt Zater dagmiddag 14 Maart in Museum Boymans geopend. De expositie duurt tot 10 Mei, „Stadhuis Rotterdam" in feeststemming Ter gelegenheid van het vierjarig bestaan van de personeelsvereniging „Stadhuis Rotterdam'" werd Zater dagavond in Emporium voor de "te- den een geslaagde feestavond ge houden. De heer A. van Nadort, voorzitter, verwelkomde in een ope ningswoord in het bijzonder de heer J. Hasper, de gemeentesecretaris. Burgemeester Van Walsum had toe gezegd laat op de avond nog een kijkje te komen nemen. Theater bureau „Gerzee" presenteerde een uitstekende cabaret-revue. Zowel The two Rolims als mr Fryton toon den halsbrekende toeren. Conferen cier Kees Manders maakte de lach spieren los. Flezki. de goochelaar, presenteerde een spectaculair ge- heugennummer, terwijl het accor- den-duo De Pico's voor een dave rend slot zorgde. Tenslotte klommen Door tijdrovende reparaties, o.m. aan de bodem, noodzakelijk gewor den door de aanzienlijke schade, welke het schip tydens de zware orkaan in de beruchte nacht van 31 Januari op 1 Februari j.l. op weg van Gdynia naar Rotterdam, op de Noordzee ten N.V/. van Texel, had opgelopen, is de „Kota Agoeng" van de Koninklijke Rottcrdamsche Lloyd eerst gistermiddag, dit is tien dagen later dan volgens het vaarschema bedoeld was uit Rotterdam naar Indonesië vertrokken. Op de terugreis, in Mei a.s., zal het schio Indonesische pelgrims, die deelnemen aan de jaarlijkse Mo hammedaanse bedevaart naar Mek ka. daarheen vervoeren. Om deze reden vertrok met het schio een speciale pelgrimsarts. dr J. W. van Vlaardingen uit Rozenburg, en een pelgrimsverpleegster. De 35-jarige winkelierster W. E. van O- uit de Ribselaan is Zaterdag met haar bromfiets op de "Vlagge- mansbrug (Gordelweg bij de Schie- weg) gevallen Enkele planken, van het brugdek waren naar boven ge drukt en staken 15 centimeter uit De kettingkast kwam ermee in aan raking, De vrouw werd met een wond 'aan het Imkerscheenbeen in het Bergwegziekenhuis opgenomen De politie betrok een vaste post tot de brug was hersteld. Tijdens een wedstrijd op het voet- balterrcin van Aeolus aan de KJeiweg liep gistermiddag de 2i-jange chauffeur B. de L, uit de Essenburgstraat tegen een medespeler. De L. werd met in wendige kneuzingen in het Sint Frast- viscus Gasthuis opgenomen. „The Music Stars" op het Empo- rtum-podium en verzorgden tot ver na het klokje van twaalf een gezel lig bal. Dc winkels, die de parterre vor men van een blok panden, dat door de aannemer Th. C. Jansen naar een ontwerp van het Architecten bureau Vermeer en Van Herwaar den aan de Hoogstraat is gebouwd, worden Donderdag 12 Maart 's middags om twee uur voor het publiek opengesteld. De officieels opening geschiedt in de morgen uren, waarschijnlijk door wethou der Meertens. Van de elf winkel panden zijn er drie bezet door het schoenenmagazijn The American, het stoffenmagazijn Liever de Li- ver, Sprecher's herenconfectie, Rève d'Or (bijouterieën en kunst voorwerpen). De naaimachinehan del Fa Lewenstein en Radio Lecos hebben elk een winkelpand dat een lengte van 10 meter, een diep te van 10 meter en een hoogte van 5 meter heeft, terwijl de tabaks- handel ,.In het zwarte anker" en de koffie- en theehandel „De ver gulde Eenhoorn" samen een win kelpand gebruiken. In elke win kel is een entresol aangebracht die naar verkiezing als verkoopruimte of als magazijnopslag kan worden gebruikt. Boven deze winkels zijn. drie woonlagen met een capaciteit van 44 woningen gebouwd. Op het bjjveld van. het Fdjenoord- stadion, waar hij dienst deed als hoofdcontroleur, is Zaterdagmiddag tijdens de voetbalwedstrijd de 71-ja- nge gepensionneerde majoor van po litie B. J. J, van Ovost, gewoond hebbende in de Boreelstraat, in el kaar gezakt en overleden. Het stof felijk overschot is naar het Zuider ziekenhuis gebracht. Bij e<n inbraak in de meubelfabriek van De N. aan het Bosland werden bu reaux opengeoroken en doorzocht. De lotenjka* van het personeel, zijnde een bedrag van ƒ37.50, vier kistjes sigaren en 2D paHies sigaretten worden vermist. SCHIEDAM welke zal worden gehouden op Woensdag 11 Maart 1953 des namiddags om 2 uur ten laste van "W. J. Droge, wo nende te Schiedam, Hoog straat 84, van enige roerende goederen bestaande uit: k leerm akers wi nkeli n ventans en meubilaire goederen. De verkoop geschiedt a con tant zonder opgeld. De goe deren zijn een uur voor de verkoop voor een ieder te bezichtigen. De deurwaarder, belast met de executie, D. DRAAIJER Ziekenhuisverpleging „VOORZORG" Onderafd. Groene Kruis afd, Schiedam houdt op Vrijdag 13 Maart 3953 om 20 uur in Hotel Beyersbergen. Viaardinger- straat 32, haar jaarvergade ring. Agenda: 1. Opening 2. Jaarverslagen 3. Bestuursverkiezing. dan naar KORTE SINGELSTRAAT 14 GLAS GORDIJNEN met pracht entredeux 90/160 DUBBELE MARQUISETTE ROÏTERDAMSEDIJK 415 gekleurde KEUKEN VITRAGE GEBLOEMDE CRETONNE voor slaapkamers OVERWELDIGENDE SORTERING KEUKENBONTEN Deze prijzen gelden 10 Maart AZIJN per fles 19 ct PUDDING 2 29 Ct HUISHOUDZEEP 2 dubbele stukken 29 Ct MAKREEL perbük 59 Ct HAM WORST 200 gram 6 9 Ct COCOSBANKET250gram 49 ct Lange Kerkstraat 25 - Schiedam - Telef. 66619 RUNDERLAPPEN 1.31 MAGERE VARKENSLAPPEN 1.19 Mooie HAMLAPPEN 1.69 KALFSLAPPEN zonder been 1.24 KALFSCARBONADE 0.79 Dubbel dik ROOKSPEK f 1.09 Dikke REUZEL 0.64 AHcr per 500 gram Als extra reclame; per 500 gram rund of varkensgehakt 250 gram zuiver gesmolten RUNDVET voor slechts f 0.20 LET OP HET JUISTE ADRES in de Vitrine hoek Oranjegalerij de ER KUNNEN NOG MAAKT U HET LEVEN GOEDKOPER! GEPLAATST WORDEN OP ALLE AFDELINGEN Prettige werkkring, hoog loon STADHOUDERSLAAN 3 Feestzaal „Maryke", de ge zelligste zaal voor Uw brui loften, vergaderingen enz., geen verplichtingen, prima piano. In Maart en April nog div. datums vrij. Te bevr.: N. v. Wijk. Hoogstraat 122, Tel. 66216, na 6 uur; 68931. Gevr.: een net meisje, niet ben. de 13 jaar. Maand, err Zaterdag van 8—12.30 uur, Donderdag en Vrijdag tot 5 uur. Grote was buitenshuis. Mevr. H. J. Haverkamp- Schiesser, Swamroerdam singel 55. feitofzuïger- Zeilwrijver- Slixer Föhn - e<c. Alles inéén op Dinsdag 10, Woensdag 11, Donderdag 12, Vrijdag 13 m Zaterdag 14 Maart van 10.30 tot 12 uur en van 2.30 tot 4.30 uur. Komt U ook eens küken? Op verzoek ook demonstratie aan huls Oranjestraat 13, Tel. 65613 Broersveld 137-138, Tel. 67738 Ronde glasplaten, schuifrul- ten glas in lood, scslepen suite-deuren, toilet-^i egels etalage-glasplaten, a .torui- ten. enz. levert U icpik's Glasindustrie, Boterstraat 38 Telefoon 68945. Permanent-Wave, compleet 5.75. Ook speciaal alle kleuren haarverven. Kap salon „Alida". Grote Visse rijstraat 8 E (hoge stoep). Tel 33762, Botterdam. New-white. Plastiek, muur verf. voor Plafonds, muren enz. in 1 x hagelwit. Alléén verkoop Jan van Katwijk's verf- en glashandel Broers veld 37, tel. 68039. Gevr.: werkster voor Don derdag of "Vrijdag. Mesdag- laan 27 b. U verft zelf? Dan schilders- kwaliteit laKverf 2.65 per kg. 't Schildershuis, Brede Marktsterg, bij het Stadhuis-

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1953 | | pagina 1