m auunda De strijd om het uraniumkwik KANTTEKEN IN G EN Hermes-DVS gaat vergaderen Weer meisjes uit telmis ontvlucht DE AVONTUREN VAN KAPITEIN ROB KAPITEIN ROB'S AVONTUREN 2 Dinsdag 10 Maart 1953 De leden van Hermes-D.V,S. zullen Maandag 16 Maart in de bovenzaal van Beyersbergen bij een komen voor een bijzondere algemene vergadering en een daar op aansluitende seizoenvergade ring. In deze laatste vergadering komt o.a. ter sprake een voorstel om de heer F. Lindeman te be noemen als lid van verdienste. De bijzondere algemene verga dering is nodig in verband met een voorstel van hel bestuur tot ■wijziging van de statuten. Naar aanleiding van de in de vorige jaarvergadering besproken wensen om te komen tot wijziging van het huishoudelijk reglement van Her- mes-D.V.S, werd een commissie ingesteld, bestaande uit de heren M. Goumare, S. Isaacs en A. Stout- handeljr., die deze wijzigingen kreeg voor te bereiden. In de nieuwe reglementen zijn twee hoofdgedachten tot uitdruk king gebracht, nl. om in de leiding van de vereniging een meer sta biele lijn te brengen en de ver kiezing van diverse commissiele den niet afhankelijk te stellen van voor het beleid gevaarlijke senti menten. Voor het eerste geval Veel sneeuw aan de Hoogstraat De rolbezetting met Glenn Ford, Vallj en Claude Rains verzekert een goede film in het Monopole- theater aan de Hoogstraat, waar we het lenteweer nog even ter zijde moeten stellen om „De berg der verschrikking" ten volle te beleven. Ondanks de verblindende sneeuw zorgt Technicolor toch nog voor zoveel mogelijk kleur in dit tamelijk trieste verhaal, dat een aanvang neemt als Valïi na de oorlog terugkeert aan de voet van de berg die tien jaar daarvoor haar vader als offer nam toen deze probeerde de top te bereiken. In het hotel waar zij zich voor bereidt op de beklimming, vinden we een uiterst gevarieerd gezel schap bijeen. Om verschillende re denen trekken ze mee naar boven om daar stuk voor stuk hun be stemming te vinden. Een kniesoor die dan reeds niet lang heeft voor zien wie er tenslotte voorbestemd is om de zeer lieftallige Valli van de berg en in het leven te voeren. Frov. atletiekwedstrijd op SVV-terrein In het cluborgaan van S.V.V. le zen wij dat de District Technische Commissie van de K.N.A-tT. de athletiekafdeling van S.V.V, de organisatie heeft opgedragen van de op Zondag 29 Maart te houden wegkampioenschappen voor Zuid- Holland. Deze loop is al enkele malen eerder in. Schiedam gehou den. De verplichte afstand be draagt vijf kilometer. Het par cours zal worden uitgezet rond het S.V.V.-terrein. Voor de lopers in de D en E-klasse zal eveneens een wegwedstrijd worden gehou den. over drie kilometer. (Advertentie LM.) De kans om een partij En gelse zemen te kopen, inder daad echte Engelse zemen, is het hele jaar welkom, maar juist nu, vóór de schoonmaak, is het een dubbel voordeel. Engelse zemen van heerlijk zachte huiden, die goed af nemen, soepel en duurzaam zijn en bovendien meer dan veertig procent goedkoper zijn dan normaal, dat is een aanbieding voor ons Jubileum, die menige huismoeder zich rog jaren zal herinneren. Woensdagmorgen om 9 uur begint de verkoop van deze Engelse Jubileum zemen, die wij gisteren nog voor 3.S3 verkochten, maar die U nu koopt voor Een beperkte parifj echte Le. vanfsponsen een natuurproduct met alle voordelen van dien van f.95 *u lijdelijk voor 95 Ct. Postorders onder rembours. WINKELCENTRUM BINNENWEG, Tel-2918D wordt een geleidelijke bestuurs- vervanging jaarlijks zijn drie leden verkiesbaar ingesteld, terwijl voor de verkiezing van com missich eden wordt gedacht aan de instelling van een z g. kies college. waarin vijftien leden, en ouder dan 25 jaar en meer dan 5 jaar onafgebroken lid van Her- mes-D.V.S., zitting zullen nemen. Dit college kiest dan m nauwe samenwerking met het bestuur van de vereniging de nodige com missieleden. Elk jaar treden vijf leden van dit kiescollege per toer beurt af. Vannacht om 3 uur op de Grote Markt ingerekend De ontvluchtingen uit opvoedings instituten zijn op het ogenblik aan de orde van de dag. Reeds verscheidene malen moest de politie verdwenen pupillen die hier opdoken, weer te rugbrengen. Gisteren nog wel werd melding gemaakt van de arrestatie van twee jongens, die na hun ver dwijning uit Rowallen-huis aan de Lange Nieuwstraat geruime tijd als holbewoners in Hilversum bivak keerden. In de afgelopen nacht trof de poli tie op de Grote Markt twee minder jarige meisjes aan, die geen aanne melijke verklaring konden geven van hun late verblijf het was drie uur -7. op straat, in de politiepost gaven zij tenslotte toe. thuis te horen in een rijks observatiehuis in de Hollandse Rading, gemeente Maartensdijk. Het oudste meisje, 18 jaar. bleek uit Utrecht, afkomstig, de tweede was een 15-jarige Rotterdamse. Naar zij verklaarden waren beide meisjes op weg geweest naar Viaardingen. Noad boekt belangrijke winst tegen TCK 2 De taf el tennis teams van NO AD hebben het vorige week zwaar te verduren gehad. Het eerste team speelde een spannende strijd tegen T.C.K. 2. Kees Manjnen had met z]n beste dag en verloor twee par tijen. Na zes partijen stond de stand op 33. Aan spanning dus geen gebrek. Noad zette echter alles op alles om de fel begeerde buit binnen te halen. Jo Vis, Jan Zuidgeest en Kees Mariinen raak ten aan de winnende hand. zodat Noad tenslotte bil een 73 stand als zegevoerend team uit de bus kwam. Noad 2 gmg naar Bevan- to 1 en verloor met 82. Noad 3 kwam weer een stap dichter bij het kampioenschap door een be nauwde, waardevolle 64 over winning op E.M.E. Het vierde team van Noad miste in de ontmoeting met Cafamo 2 als sterkste speler Wout Kievit. Het werd dan ook een 82 neder laag. Noad 5 is voor de titel uit geschakeld nadat deze ploeg op fabuleuze wijze de top van de ranglijst had bereikt. Eén van de concurrenten, P.T.T. 6, zorgde voor de beslissende nederlaag. Fietser kwam tegen lantaarnpaal Maandagmiddag omstreeks 5 uur wilde v. V. bij de Vijfsluizen op zijn fiets een voor hem rijdende bromfiets passeren. De. man kwam hierbij te recht tegen de trottoirband, die een fietspad van de rijweg scheidt. Hjj verloor de macht over het stuur en raakte in botsing met een lantaarn paal. In bewusteloze toestand ft de man opgenomen en naar de dr. No- letstichting gebracht. Hier bleek, dat hij een hersenschudding had opgelo pen. De berijdster van de bromfiets is doorgereden en bleef tot dusver onbekend. Wat men moet weten; Apothekers-nachtdienst: Gouka en Co, Groenelaan 127. Bellen uy ongeval; G.G. en G.D. Tuinlaan 89. Telefoon 69290. Concert; 11 Maart. Grote Kerk. 8 uur: Concert Kon. Manruerskapel en Kon. Mannenzangver. „Orpheus" o.l.v. Gijsbert Nieuwland. m.m.v, solisten. T.b.v. Rampenfonds. Films; Passage, en 8 uur: Iwo Da. Jima. Monopole. Da. 2, 7, 9 uur: De berg der verschrikking (14 jr.). Bijeenkomsten: 12 Maart. Musis Sacrum, 8 uur: Kath. Kring. Mr A. Husünx spreekt over Zuid-Azié. Verto ning v. d, film „Tussen Indus en Ganges". Nieuw uurwerk op de Broersvest Het periodieke uitvallen van de klok op de Broersvest was het euvel, waaraan velen zich de laatste jaren zullen hebben geergerd Van de zijde van de GTB deelt men ons thans mede. dat een nieuw uurwerk zal worden geplaatst, zodat mag worden verwacht, dat de zaak nu blijvend in orde komt. WF handbal in het afgelopen weekeinde Het le herenelftal van W.F. ver loor Zondag op eigen terrein van DONAR met 78. Na 5 itim. had Donar al de leiding, doch na het oerste kwartier had W F. deze al weer overgenomen door 4 prachtige doelpunten van P. v. Dijk. De rust brak aan met een 52 voorsprong. Tien minuten na dc thee had Do- nar de voorsprong echter teniet ge daan (55). Na deze stand werd er door beide elftallen om beurten gedoelpunt. Een minuut voor het einde, met een 78 voorsprong voor Donar, kreeg W.F. de kans voor de gelijkmaker. Dc penalty werd cen ter rakelings naast geschoten. Zo verloor W.F. deze prettige en zeer spannende strijd. Het le damcselftal behaalde een ruime overwinning op de Meeu wen 18, ruststand 14. Het 2e da meselftal maakte één doelpunt min der. hier was de stand 71 tegen Actief 2. Hel 2e herenelftal, dat Wester kwartier I op bezqek had. doelpunt te met de tegenstander om beurten, doch in de laatste 5 min. beet Wes terkwartier even flink door en dit was voor WF. noodlottig. Ruststand 66, eindstand 912. „Het Baarsje" viste in de Westerhaven „Het Baarsje"' hield Zondag een eierenconcours in de Westerhaven. De van ast was goed. Er werden 167 maatvissen gevangen met een gezamolijk gewicht van 10875 gram. Dc volgende heren kunnen de paas dagen onbezorgd tegemoet zien: 1. D. Voets 19 st., 1280 gr.; 2. M. Wolthuis Jr 15 st., 1177 gr.; 3. S. v. d. Hoek 20 st.. 1075 gr.; 4. M. H. Wolthuis Sr. 14 st., 1071 gr.; 5. Chr. Etman 16 st., 954 gr.; 6 .K. Kok 11 st., 930 gr.; 7. J. Suttorp 16 st., 902 gr.; 8. W. Sommer 14 st., 883 gr.; 9. J. v. Walsum 8 st., 564 gr.; Ï0. F. Wolthuis 9 st., 561 gr.; 11. H. de Wit 7 st., 450 gr.; 12. M. Monster 5 st.. 418 gr.; 13 G. Gijbcls 5 St., 238 gr.; 14. W. Esbach 4 st., 172 gr.; 15. J. Zuidgeest 4 st., 150 gr. De heer D. Voets werd door deze uitslag tevens voor de vijfde maal kampioen van ..Het Baarsje". Twee de was de heer S. v. d. Hoek. De eindstand luidt: 1. D. Voets, 75 stuks. 4691 gram; 2. S. v. d. Hoek 70 stuks, 4385 gram. 2144. Wanneer Rob de oude heeft overtuigd dat hij met goede bedoe lingen is. gekomen en de man een beetje tot rust is gekomen, vertelt hn hortend en stotend zijn verhaal Dagenlang moei hij bewusteloos in zijn kool hebben gelegen en toen" hy ten slotte bij kwam bleek hij de enig overlevende te zijn En kele jaren kon hij zich in loven houden met de voorraden die in het schip aanwezig waren Daarna verschafte de zee hem voedsel. En dank zij de kurklading bleet het schip al the jaren drijvende, zonder dat er echter hulp kwam opdagen.... Van dag tot dag heeft Ramond zijn belevenissen opgeschreven in het journaal en dat boek is zijn kostbaarste schat. Nu ja, de schatten, die hij in Afrika heeft verzameld, zijn natuurlek veel meer waard, hel verhaal van de oude aangehoord En hij maar aj die edelstenen zijn hier in de eenzaam- biedt de man aan hem mee te nemen in de beid volkomen waardeloos Rob heeft sprakeloos „Vrijheid", om daarmee naar Europa te varen. Het nieuwe deeltje: is thans verkrijgbaar. PRIJS ONVERANDERD 75 CENT. U KUNT BESTELLEN BIJ AGENTEN EN BEZORGERS VAN ONS BLAD. Ook verkrijgbaar aan ons kantoor, bij de boekhandel en kiosken. In Februari werd minder gelezen dan in 1952 De statistiek van de Gem. Open bare» Leeszaal en Bibliotheek aan de Lange Haven toont aan dat in Februari minder werd gelezen dan een jaar daarvoor. Het totaal aan uitgeleende boeken was nu 17304 (v.j. 18277). Meegenomen werden uit de bibliotheek 8351 romans (v.j, 9052), 4677 studiewerken (v.j. 5229) en 4276 kinderboeken (v.j. 3996). De verdeling over de ver schillende uitlee «posten was als volgt: Centrale Bibliotheek Lange Haven; Romans 5603 (v.j. 6444) Studiewerken 3622 (v.j. 4111) Totaal 9225 (vj. 10555) Filiaal Dwarsstraat: Romans 304 (v.j. 552) Studiewerken 95 (v.j. 246) Kinderboeken 75 (v.j. 476) Totaal 474 (v.j. 1274- Filiaal Lorentzlaan: Romans 1322 (v.j. 1121) Studiewerken 878 (v.j. 807) Kinderboeken 426 (v.j. Totaal 2626 (v.j. 1928) Jeugdafdeling: Kinderboeken Kinderstudiewerken 2082 1600 (1930) (1008) Totaal 3182 (2938) Uifleenpost Kethel: Romans 405 (v.j. 329) Studiewerken. 22 (v.j. 29) Kinderboeken 249 (v.j. 163) Totaal 676 (v.j. 521) Ui tl een post Weeshuis; Kinderboeken 194 (v.j. 296) Uitleenpost Ziekenhuis; Romans 356 (v.j. 460) Studiewerken 6 (v.j. Totaal 362 (v.j. 460) Correspondentschap Maasdijk; Romans Studiewerken Kinderboeken Totaal Houders van 361 54 150 (v.j. (v.j. (v.j. 346) 36) 123) 305) 565 (v.j. leesk aarten: 3647 (v.j. 2885) 69326 (v.j- 68773) Fotokring .Schiedam' bestaat drie jaar Op Vrijdag 13 Maart zal de Stichting „Algemene Fotokring te Schiedam" haar 3-jarig bestaan herdenken. Evenals vorige jaren zal hieraan weer een tentoonstel ling van eigen werk verbonden worden. Deze derde Schiedamse fototentoonstelling zal gratis voor het publiek opengesteld worden op Zaterdag 14 Maart van 15 tot 22 uur in Gebouw Toonkunst aan de Lange Haven, ingang Walvis straat. In de korte tijd van haar bestaan heeft zich in de Stichting een enthousiaste groep amateurs verzameld, die elkaar met raad en daad terzijde staan en die door vriendschappelijke samenwerking hun technische en artistieke pres taties op steeds hoger peil willen brengen. Terugkeer van vaartuigen uit het rampgebied In verschillende gemeenten in het rampgebied bevinden, zich nog vaar tuigen, waarvan de eigenaar of plaats van herkomst onbekend is. Deze vaartuigen moeten, voorzover zij niet meer m gebruik zijn worden gezonden naar de Rijkspoli tie te Water te Dordrecht, aan de Merwekade aldaar. Burgerlijke Stand GEBOREN: Arie z. v. D. Molen dijk en A. A. Zeeuw; Petnis J. G. z. v. P. J. G. Gouweleeuw en E. M. Reijs'oergen; Anna P. d. v. G. H. Huigen on C. J. Ooms; Jacob J. z. v. B. Kok en M. Verlaak; Gerardus J. J. z. v. A. F. de Vette en C. J. Arkesteijn: Maartje d. v. G. A. Be- ket en J. Pynacker; Thcresia M. d. v. J. A. Sala en P. M. v, d, Klun- dert. een gelaste klok het min stens zo lang houdt als een met gelaste. Wij zullen ons niet in 't twistgesprek mengen, maar staan toch wel meer op de zijde van de groep die zegt: „Luiden die klokken". Wij vragen ons a£ waar voor we anders eigenlijk die zware kolossen weer Wat aandacht vraagt kunnen opleveren, b.u. HD zondere gebeurtenis zaals de offer, waardoor meer nog naar boven hebben geta- VS—SW. liet is toch fae- watersnood meenden zey dan anders de noodzaak kold. Om zwijgende klokken N de Rood-Groene Re- gnjpchjk, dat juist deze een uitzondering te moeten naar voren komt, dat SVV zitten we niet verlegen, ze- we, cluborgaan van SVV, wedstrrjden voor de clubs maken. Toen deze wedstrijd geen Zondag kan afstaan ker niet zo hoog daarboven, heeft uooi-irtcr C. Maltha zelf gereserveerd dienen te geen doorgang kon vinden, een nogal teer onderwerp bh?ven. De clubs hebben de besloot het bestuur lOflO aangesneden: het spelen ten recettes nodig. Voor een bij- te schenken. Dat iuas een bate van een goed doel. Hoewel wij ons niet geroe- niijiiluJJ..i,„ii.i;iLlllMEiV.milIll'lliUaiiliillllllllIilJiiJElUIlilEIlUlKlllitiClllllililllSlUllltllllilEiilÜllBlilEltllUiirillllllJIEnUIIJJIIüfaitl.IilltJriJ^ti pen voelen des heren Mal- -I tha's woorden zonder te onderschrijven, hjkt het ons toch nuttig zijn uisie op dit onderwerp, dat we misschien ook ronder be zwaar een probleem kunnen noemen, in bieder kring be kendheid te geven. Wij we ten dat tn de met voetbal lende gemeente ierecht of ten onrechte, dat laten we nu maar in het midden bij tijd en unjïe critick roordt uitgeoefend, mede en soms voorat op SVV, wan neer 2o'n „wedstrijd voor het goede doel" ter sprake komt. Laten toe dus dc neer Maltha, aan het woord: „Er bereiken ons bestuur nop dl eens verzoeken om I een wedstrnd te spelen roor een of ander doel. Meestal is zo'n doel si/mpnRiick en kan de betrokken instelling de gelden, welke deze wed strijd dan op levert, best ge bruiken. Ons bestuur beseft dat ren nolle en zou gaarne aan dergelijke verzoeken voldoen. Er is echter een maar. De weg der clubs gaat niet altijd over rozen. Vele bui tenstaanders schijnen te denken, dat de verenigingen geld in overvloed verdie nen. Niets is minder waar. Een enkele uitzondering daargelaten is het voor vele verenigingen een hele toer dc zaak zond ïe krijgen. Vandaar het feit, dat het ons l)aar staaf_{c steeds, <lie slechterik van een postbus. Das: niet ongelegen zou Komen, t,re,tert de bureaucratie van Tante pos ons ermee, wanneer WlJ zelf enkele Tegenover Gitidlci's schepping aan de Hoogstraat, aan de Zondagen konden bcrtfft"n Ijwlnvirltt, ie ruimt»* Jn »»vcrvlfw>dl maar dacht II mi heus d»t mei het snelert V(ln extra- die postbus ?0 spoedig mogelHR van z'n ontsierende taak werd Seristrnden ter 7 er sterking «""'«ven en serhuisde? t Mocht wat. Er is binnenskamers al v edstrijaen rer nemer 17 het 1MÏ<||Ke van K<JZ<»Kd, maar blijkbaar gebeurde het nog niet uait ae Clwokas. IVU is nee har{J _cnnc_ Laat men er wel rekening mee houden, dat de ZO, dat de aanvragen meest- j^-jekg Xante Pos van \óór 1940 heel wat minder vlug bij de al gericht zijn op het spe- pinnen is geworden. Haar gehoor is blijkbaar ook niet te best Ign van inedstryden die wat meer. Een beetje schreeuwen kan dus geen kwaad. voor de belangen van an- Laat zo dan iets zakken, zo- deren, hoe gaarne zij ook dat belangstellende bezoe- daaraan zou medewerken." kers van de toren zc van m t on nabij kunnen aanschouwen. Taal mt 1883 Maar, zoals gezegd 'tmeest voelen wij toch voor het ri- i j Schiedamsche Cou- slco (7) van het luiden, rant d.d. 24 September 18o3: waarmee weer wat meer „De Veerman, die wegens ]pven in de stad wordt ge_ zijn taaljacomsme: ..Hier zet foracht. Volgens de heer Van men Koffy en over bekend viedder zal nog worden be- heeft de ijverzucht van een barbier kunnen opwek ken. Deze, tevens bierhms- houder, stelde daarom op zijn uithangbord: ..Beyersch-, Bock- en Barbier." Zwijgende klokken In de Hcrv. Zondagsbode heeft de heer P. W. van Viedder vragende stemmen "band? van antwoord gediend over de zwijgende klokken van de Grote Kerk. Kort gezegd komt het hierop neer, dat zich daarboven in dc toren wel drie imposante klokken bevinden, maar dat volgens hoog bevel slechts één, daar van mag worden geluid De kerkelijke gemeente heeft met deze affaire niets van doen, ondervindt er alleen in zoverre narigheid van dat het gelui met écn klok tor opwekking voor de kerkdiensten een wat iel gedoe is Sedert volgens beschik king van Napoleon Bonapar te de torens in handen kwa men van de burgerlijke ge meenten, heeft de kerke lijke gemeente zich neer te leggen bij de wil van de burgerlijke overheid, die in dit geval zegt; Gelaste klok ken worden niet geluid! - - Blijkbaar hebben hier de maar de daad onmiddellijk deskundigen het voor het achter het woord gesteld, zeggen, die dc mening zijn Toen wij Maandagmorgen toegedaan dat een gelaste na dagenlange afwezigheid klok altijd een kwetsbaar weer de Lange Nieuwstraat geval blijft en niet veel no- passeerden, hadden de eer- dig heeft om weer te bar- ste behuizingen alweer een sten. Maar tegenover dit stevige (nietwaar, brand- oordeel staat dat van an- weer?) basis gekregen, dere, niet minder deskundi- Afwachten, hoe lang dat gen, die juist beweren dat duurt sproken in hoeverre aan de beperkende bepalingen eni ge uitbreiding is te geven, bv. door het luiden met Kerst-, Paas-, en Pinkster diensten. Als men straks deze kwes tie dus toch nog gaat be kijken, kan het dan niet meteen in wat groter ver- Tóeh wonen 111 de Plantage Pa en Ma Rpiger mognn dan vorige week wat erg op de poot hebben gespeeld, de sterke hand van brandweer en plantsoenendienst heeft ze resoluut van hun woning in de Plantage beroofd. Daar zaten ze dan, met al de buren, boven in de boom en geen schijn van kans op nieuw onderdak. Huisvesting kéék zelfs niet naar hen om. „Harde wereld, die van van daag aan de dag", zuilen ze tot elkaar gezegd hebben. Zo zijn ze daar blijven zit ten, tot één van de gooche me jongens de idee lanceer de om het ondanks alles toch nog weer eens te pro beren. Ze hebben er geen sprietje over laten groeien (De redactie fcefioodt zich hef ffcflt voor ingezonden stukken voor deze rubriek te bekorten. Anonieme stukken faan In de prullemand). Begripsverwa rring over volkstuinen In „De Schiedammer" van 24 Fe bruari komt een ingezonden stuk voor over de volkstuinen aan de Vjjfsluizen- Aangezien de brief schrijver blijkbaar lid is van de volkstu mdersveren iging „Nutti ge Ontspanning", hadden wij verwacht dat het bestuur van deze vereni ging wel stelling zou nemen tegen hetgeen hier te berde werd ge bracht. Nu dit niet geschiedde acht ten wjj het onze plicht een en an der recht te zetten. In de eerste plaats dan de geuite bezwaren tegen het „recreatieoord", waarmee waarschijnlijk de speel weide wordt bedoeld. Deze bezwa ren komen wel rijkelijk laat en op de verkeerde plaats, want het is al weer enkele jaren geleden dat het concept-ontwerp voor het volks tuincomplex bij de twee Schiedam se volks tuin dersverenigingen in be spreking kwam. Gelukkig heeft het gemeentebe stuur een betere kijk op de behoef ten en indeling van het volkstuin complex gehad dan de betreffende inzender. De volkstuin pracht object voor vrije tijdsbesteding dient te zijn een recreatieoord voor heel het gezm. Uiteraard lenen de tuintjes zich met voor het spel der kinderen, die aan de overzijde van de Poldervaart zonder bezwaar naar hartelust kunnen spelen en stoeien op de speelweide. Wat betreft dc inrichting van een proeftuin, ook hiermee heeft het be stuur van „Nuttige Ontspanning" zich volkomen accoord verklaard. Men was zelfs zo enthousiast dat. toen het bestrijden van onkosten voor cursussen e.d. ter sprake kwam. van de zijde van «..Nuttige Ontspan ning" werd voorgesteld dc voorge stelde budrage voor de volkstuin- deis te laten verdubbelen! Over cc aanleg van deze proef tuin nog het volgende: Reeds in 1951 werd in principe een besluit hiertoe genomen. Ook bij de laatst gehouden bespreking op 12 Februari was het bestuur van N.O. aanwe zig en stemde m met de plannen. Ir Ruys van de Rijksl and bouw voor lichtingsdienst en zijn assistent de heer Bcrgsma. werden door de ge meentelijke tuinarchitect, de heer J. J. Schipper, bereid gevonden mee te werken aan dc totstandko ming van de;e proeftuin. Als uit voerend orgaan had men gedacht aan een commissie van vier perso nen (van iedere verenig'ng tweei welke door beide experts terzijde zou worden gestaan. De producten zouden in de eerste plaats tpn goe de komen aan de leden van de volkstumdersverenigingen omdat de zen ook de kosten zouden dragen van de aan te schaffen benodigd heden. Het aandeel van de gemeen te in deze affaire is de aanbieding van 700 vierk. meter grond. Met verbazing lazen- wjj nu dat volgens de in render het plan voor déze proeftuin in de kring van N.O. ..met algemene stemmen" werd ver worpen Hoe rijmt dit met de toe zegging van het bestuur van deze vereniging, voor het laatst gedaan in de bijeenkomst van 12 Febr. j 19 Blijkbaar is het nog steeds nodig zelfs in dc kring van volkstuindcrs begrip te vragen voor het vrijheids beginsel dat ten grondslag ligt aan het deelnemen aan het volkstum- derswerk in Schiedam. Natuurhik is 5eder vrij op zijn volkstuin te kwe ken wat hem goeddunkt Men ont- houde zich enan aan de zorg voor liet Zo belangrijke sier-clement, dat meer en meer op de voorgrond treedt, het begrip „dwang" te ver binden. Het had ong overigens juister gp- bleken wanneer de inzender zijn bezwaren cn aan1i]gtngen via de normale organisatorische kanalen ter bestemder plaatse kenbaar had gemaakt. Nampns het bestuur van „Klein Babhersonlder" J. VAN ROSMALF.N. voorzitter. Over sportiviteit gesproken Tusspn pionnen en raadsheren gaan m de 3e klasse van de RSB SCS 2 en Wilton Fijenoord I aan de kop Deze twee clubs behoeven el kander slechts te ontmoeten en dan is beslist wie de kampioen is. Dit was jl Vrijdag het geval m de Ainslelbum. Ma^r W.lton-Fben oord die haar clubavond op Maan dag heeft, stond Vrijdag plotseling voor 3 afwezige zieke spelers en om 8 uur kon je zo maar niet een paar spelers uit je zak schudden. Bovendien was er door de ramp al enige verwarring ontstaan, maar affijn, SCS rook haar voordeel. „Ja heren, 't spijt ons zeer, maar uitstel wordt met gegeven." Of er mets ander aan te doen was? Neen, 't spijt ons zeer, maar spelen of niet* spelen En zo moest Wilton Fy en oord met een 3—'0 achterstand beginnen. Als SCS kampioen wordt kan ze er trots op zijn. De reigcr-verhuizing Ik ben blij dat de gemeente er op dit ogenblik toe over gaat de reigers uit de Plantage te verjagen. Ze zijn nog slechts aan nestvorming toe en van eieren, laat staan jon gen, is geen sprake. Ik ben er my van bewust dat de verdrijving har de noodzaak is. Een van hoog ko mende decoratie op je kleding vrijwel niet te verwijderen is allesbehalve aangenaam. Naar ik hoop vinden de reigers straks een plekje waar ze mens en (schaars? stadsgroen minder over last aandoen en vanwaar ze dan niet meer zullen behoeven te ver dwijnen. Ook de dieren, of moeten we zeggen vooral de dieren, hebben recht er: stellen prijs op een rustig verblijf. A. v. M. ROTTERDAM Toonkunst krijgt weer subsidie Aan de Rotterdamse raad wordt in overweging gegeven te besluiten: 1. Dat de aan de Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst verleen de en te verlenen rijks- en provin ciale subsidies niet worden afgetrok ken van het gemeentelijk subsidie; 2. Dat aan Toonkunst ten behoeve van het cursusjaar 195l/'52 een extra subsidie wordt verleend van 8 500; 3. Dat het voor Toonkunst ten behoe ve van het cursusjaar 1952/53 op de gemeentebegroting geraamde subsi die van 74.000 wordt gebracht op 86.820. Naar aanleiding van een op merking uit de commissie voor de fi nanciën, dat zij haar oordeel over de subsidiering van Toonkunst in de ko mende jaren winst voor te behouden, in afwachting van een onderzoek naar de oorzaken van het grote te kort. tekenen B en W. hierbij aan, dat zij de begroting voor 1953 nauw keurig hebben doen nagaan. Zij heb ben daarbij onder meer onder ogen gezien of wellicht verhoging van de schoolgelden mogelijk zou zijn, op dat ook hierdoor het geraamde te kort zou kunnen worden verlaagd. Aan B. en W. is gebleken, dat de schoolgelden sedert 1939 reeds be langrijk zijn opgevoerd en dat ver dere verzwaring thans redelijker wijze niet kan worden aanbevolen. Het onderzoek tot verlaging van het tekort zal worden voortgezet. In een ander voorstel, met betrek king tot de subsidie aan de Volks- mu/iekschool. wordt vastgesteld, dat het aanbeveling verdient de subsi dievoorwaarden te wyzigen in die zin, dat de koppeling van het ge meentelijk subsidie aan particulieren, rijks en eventuele provinciale bij dragen komt te vervallen. UITSPRAKEN VAN DE RECHTBANK De Rotterdamse rechtbank veroor deelde vanmorgen de 18-jange Rot terdamse havenarbeider H. van H. wegens diefstal van 1160.en en kele waardepapieren tot een jaar en zeven maanden gevangenisstraf, door te brengen in de jeugdgevangenis te Zutphen. Tegen de 22-jarige J. H, die voor dc inbraak de tip 'had ge geven, luidde het vonnis twaalf maanden met aftrek, waarvan vier voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaar. Tien maanden gevangenisstraf was het vonnis voor de 34-jarige verte genwoordiger E. B, die rijwielen had ontvreemd Het vonnis tcgpn de 35-jarige E. G.v. d. V„ die rijwielen had ont vreemd en deze verkocht om m haaf levensonderhoud te kunnen voor zien, luidde tien maanden met af trek, waarvan zes voorwaardelijk mot dne jaar proeftijd. De 19-jange verwarmingsmonteur N. B. A. Sdie loorl cn koper had ge stolen uit in aanbouw zijnde panden, werd veroordeeld tot een jaar jeugd gevangenis te Zutphen. Wegens diefstal van tabak werd de 55-jarige portier-nachtwaker F, C. veroordeeld tot acht maanden gevangenisstraf met aftrek, waarvan drie voorwaardelijk met een proef tijd van drie jaar. Tegen de 36-jange schipper H. D. die een partn hout had ontvreemd, luidde het vonnis zes maanden met aftrek Zijn 23-jnrige matroos A. B. dio hem daarbij had geholpen, werd veroordeeld tot acht maanden met aftrek terwijl de helers. J. L v. d. B.. j s, en M G. respectievelijk tot vijf, vijf en zes maanden met aftrek werden veroordeeld.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1953 | | pagina 1