Economische toestand langs Beneden-Maas in 1952 Kantongerecht weer vol bont allerlei a<;knda Geen reden tot klagen zegt verslag K. v. K. „Schiedam"-korfbal heeft kans op bovenste plaats ZELDZAAM...! „Big match" aan de Damlaan Meer schepen in havens DE A VONTUREN VAN KAPITEIN ROB Marinierskapel en „Orpheus' in de Grote Kerk Pleiter voor één dag ambtenaar ïgnaz Neumark met U.S.O. in de Passage S.V.V. zal zich in Tilburg moeten verbeteren In Dordrecht zal TOV het zeker moeilijk maken; Succes ontvangt Eureka Schiedam wacht nog steeds Schoorsteenbrand in de Ploegstraat Italiaans Hof geeft olie uit Perzië vrij f 2 Donderdag 12 Maart 1953 De watersnood haalde in Februari een streep door vele plannen. Een van «de op stapel gezette Initiatieven, dat moest sneuvelen, was het voornemen van het bestuur van de Kamer van Koophandel voor de Beneden-Maas om ter gelegenheid van de eerste bijeenkomst in het nieuwe jaar leidende figuren uit het bedrijfsleven en de gemeentebesturen uit te nodigen voor een bijeenkomst in de Vlaardingse stadsgehoorzaal. Eerste doel hiervan het scheppen van nauwer, persoonlijk contact lussen deze organen en de Kamer. Maar goed, dat ging niet door. Het gevolg is geweest dat voorzit ter C. II. Buschmann zijn Nieuwjaarsoverzicht nu maar aan de leden van de Kamer heeft toegezonden. Hoewel we ondertussen alweer een aardig eind in 1933 zijn gevorderd, achten wfll dit rfjk gedocumenteerde verslag van de economische situatie in het gebied van de Kamer nog wel belang rijk genoeg om het zo volledig mogelijk te publiceren. Er blUkt wel uit dat er in het district geen reden tot blagen Is. In de voornaamste industrietak de scheepsbouw en de metaalnijver heid, week de gang van zaken in het algemeen weinig af van het daaraan voorafgaande jaar. De scheepsbouwbedrijven hadden soms moeilijkheden met de levering van staal cn. andere materialen, waar door het fabricatieprogramma werd bemoeilijkt en vertraging in de af leveringen ontstond. Enkele fabrieken van werktuigen en machines berichten een terug gang door scherper concurrentie en verminderde vraag. Po buizenin dustrie ging het in de tweede helft iets minder door prijsdaling van het staal en het wegvallen van de export. De centrale verwarmingsin dustrie was iets beter van werk voorzien dan het vorige jaar, doch de prijzen lagen lager. De hoge accijns Ten aanzien van de binnenlandse distilleerderijen en likeurstokerijen verdient allereerst vermelding, dat de afzet in het jaar 1952 onder in vloed heeft gestaan van de in 1951 sterk verhoogde accijns. De resulta ten zijn dan ook achtergebleven bij het jaar 1951. De prijzen liggen bo ven do draagkracht van het pu bliek; daarenboven verminderde de koopkracht. Het gesloten vedrag tot unificatie van accijnzen en van het waarborg- rechf tussen Nederland, België en Luxemburg, betekent voor de distil lateurs en likeurstokers in de toe komst een verdere accijnsverhoging. "Wanneer deze accijnsverhoging in derdaad tot stand zou komon, moe ten de prijzen van het gedistilleerd zó belangrijk worden verhoogd, dat de consumptie zeer sterk zal dalen. Dit zal vanzelfsprekend een hoogst ongunstige invloed uitoefenen op de bedrijfsuitkomsten en het zal nood zakelijk zijn, dat cr middelen, en wegen gevonden worden, om het gevaar van deze dreigende accijns verhoging af te wenden, aldus de Kamer van Koophandel. De buitenlandse distilleerderijen hadden met een aanmerkelijke te ruggang te kampen; de waarde van de geëxporteerde hoeveelheid gedis tilleerd was 20 a .25% minder dan in 1951, Alleen de likeurexport heeft zich goed weten te handhaven. De Kamer acht het te betreuren, dat alle pogingen van de Nederlandse exporteurs tot verhoging van hun omzet, geremd worden, door moei lijke import-bepalingen in het bui tenland. Wat de moutwijn-industrie aan gaat: Het jaar 1952 heeft zich ge kenmerkt door een zeer grillig ver loop van de totale moutwijnbe- hoefte. De accijnsverhoging heeft het binnenlands verbruik van mout wijn zeer belangrijk omlaag ge drukt. Ook de afname van moutwijn voor export kon zich niet op het niveau van het vorige jaar handha ven. Zodoende bleef van de geïn stalleerde capaciteit -een nog groter deel dan het vorige jaar onbenut. De toestand in de zeep-industrie is verre van.bevredigend geureesten belangrijk slechter dan het jaar te voren. De oorzaken hiervan zoekt men gedeeltelijk in het opmaken van de in de Korea-periode ge vormde hamstervoorraden bij pu bliek en handel en de zeer geringe kooplust van de handel in de ver wachting van dalende prijzen. De afzetten van de Lever's Zeep Maat schappij. waren in het eerste half jaar teleurstellend; in het tweede deel van het jaar is een herstel in getreden, mede als gevolg van uit breiding van de artikelenserie. Voor de kunstmestf abri cage had 1952 een minder gunstig verloop, de algemene prijsdaling, gepaard (.Advertentie LM.) Dat had U (op Uw ver nieuwde bed) niet durven dromen. Een bed in één dag uit en thuis en weer als nieuw. Vakwerk van bed denmakers. JBroersvest 64-66, Schiedam, Tel. 87920 Feijenoord komt op bezoek bij Hermes-DVS Zondag treedt Hermes D.V.S, aan de Damlaan in het veld tegen Feij enoord, een wedstrijd, die steeds een van de hoogtepunten van het Schiedamse voelbalgebeuren is. Dc ontmoetingen tussen deze vereni gingen staan altijd op een zeer hoog peil, zodat het publiek stellig weer een aantrekkelijke wedstrijd te wachten' staat. In het stadion wonnen onze stad' genoten destijds na een zeer fraaie strijd met 2—1. De gasten zullen dus ongetwijfeld alles in het werk stel len om revanche te nemen. Of Her mes D.V.S. het zo ver zal laten ko men, betwijfelen wij. In de eerste plaats zijn de blauw-witten door het slechte resultaat tegen D.H.C- weer angstig bij de laatste plaats gekomen, zodat een overwinning broodnodig is, terwijl zij bovendien tegen Feyenoord steeds hun beste wedstrijd plegen te spelen. Onze stadgenoten komen weer volledig in het veld. Ook Gudde zal van. de party zijn. schepen n.r.t. 245 682,983 196 532.162 974 1.106.835 750 1.033-642 241 58.381 245 55.856 1460 1.848.199 1191 1.621.660 Natuurlijk ontbreken in het ver slag van de Kamer van Koophan del niet de cijfers, die een beeld geven van bet scheepvaartverkeer dat vooral voor Viaardingen van zo groot belang is. In totaal vielen de Nieuwe Waterweg binnen 17702 schepen (28.555.619 b.r.t.). In 1951 waren het 35594 schepen (25.870.332 b.r.t). Hiervan waren bestemd: Schiedam tegen 1951 Viaardingen tegen 19ol Maassluis tegen 1951 Totaal tegen 1951 Het totale havenverkeer over de eerste 10 maanden van 1952 (latere gegevens 2ijn op het ogenblik nog niet beschikbaar) bedroeg; (van 1000 kg) Rotterdam 53J25.068 ton Schiedam 209.934 Viaardingen 3.746.188 Maassluis 53.287 Hoek van Holland 54.640 Dordrecht 1.602,615 Zwijndrecht 116.852 Amsterdam 6.885.196 Da Viaardingen in de Rijnvaart weer de tweede plaats inneemt, blijkt uit de cyfers over het Rijn- verkeer over de eerste 10 maanden vatl 1952; Geladen te: uitgeklaard in Lobith: Rotterdam l2.2(iO.OOO ton Schiedam 19.000 Dordrecht 593.400 Viaardingen 1.349.800 Amsterdam 443.000 ingeklaard Gelost te: in Lobith: Totaal: Rotterdam 3.862.000 ton 16.062,900 ton Schiedam 18.000 37.000 Vlaard. 113.300 1.463.100 Dordrecht 86.300 679.700 Amsterdam 418.503 861.500 aan een verminderd verbruik, was hiervan de oorzaak. De rapporten uit de overige che mische bedrijven (fabrieken van verf, soda, parfumerieën, melkzuur, chemische producten en andere) lo pen uiteen; voor sommige bran ches was het jaar beslist slechter (vooral daar, waar de verhoogde weeldebelasting een woord mee spreekt); voor andere was het ver loop, ofschoon minder dan in 1951, toch bevredigend. Hier en daar vie len exportmarkten weg, door im- portbelemmerïngen en hoge invoer rechten. Belangrijk is ook de voedings- en genotmiddelenindustrie met als voornaamste de „Hollandia"-fabrie ken, die het 70-jarig bestaan vier den. Zij delen mede, dat gedurende 1952 door de Nederlandse Zuivelfa brieken een hoeveelheid melk werd ontvangen, die 1% lager lag dan het jaar tevoren. Toch was de con- densproductie van alle soorten ho ger. De totale condensexport steeg van 178.583 ton tot 226.760 ton. Ook de productie van „Hollandia" was hoger dan in 1951, hoofdzakelijk als gevolg van de grotere vraag naar condens voor verschillende buiten- Europese markten. Aan consumptie- melk werd in Nederland 2% meer in consumptie gebracht dan het jaar tevoren. De gang van zaken in de belang rijke pculvruchtenindustrie was on geveer gelijk aan die in 1951; in de prijzen kwamen grote schommelin gen voor. Bevredigend, soms iets beter dan het jaar tevoren, was de situatie in de koek- en banketfabri- cage; de grootste suikerwerkindu strie in het gebied ondervond nog de gevolgen van de in 1951 over komen ramp. Het district kent ook een belangrijke visconservenïndu- strie, die melding maakt van meer vraag en scherpe concurrentie, "Voor de machinale kuiperijbedry- ven was het afgelopen jaar, wat de omzet in emballageartikelen betreft, vrijwel gelijk aan het jaar daar voor. Sommige bedrijven hadden een groter omzet m vaten als volg van de ruimere haringaanvoe- ren en gestegen gebruik van vaten voor de exportverpakking. Meubelen, naar België De situatie in de meubelindustrie kenmerkte zich in het eerste half jaar door weinig kooplust, gevolg van de algemene verzadiging na de Korea-hausse. In het tweede half jaar kwam er een opleving in de verkopen. Belangrijk is de export naar België geworden. Voor ver schillende kleinere bedrijven in deze branche was het jaar vry moeilijk. De bedrijvigheid in de bouwnij verheid was m de eerste maanden van 1952 over het algemeen gerin ger dan in de voorafgaande jaren als gevolg van de bouwstop. Verder bewoog de activiteit zich op het normale niveau. De mindere activi teit in het begin had vanzelfspre kend haar terugslag in een aanvan kelijk mindere omzet in de bouw- materiaïenhandeï. De houthandel vermeldt een scherpe prijsdaling en een onstabiele markt, zowel in bui ten- als binnenland. Volgens ontvangen berichten wordt de gang van zaken in het bankbedrijf over het algemeen gunstig genoemd; in deze kringen meent men. dat het bedrijfsleven geen teruggang van betekenis ver toonde. Het haringbedrijf Wat de haringvisserij betreft: De 1 totale aanvoer van gezouten haring in de teelt 1952 heeft bedragen 958.140 kantjes tegenover 862.812 kantjes in het vorige jaar. Van de aanvoer van het jaar 1952 nam Viaardingen ca. 20% voor zijn reke ning. Deze grotere vangsten bestonden voornamelijk uit maatjesharing. Voor de hoeveelheid maatjesharing, gevangen in de maanden Juli en Augustus, kon geen volledige .af zet worden gevonden, zodat hier van een zeer groot gedeelte aan de vismeelfabrieken werd verkocht. Op 7 September 1952 trad een pu bliekrechtelijke opvangregeling in werking zowel voor gezouten als voor verse haring, als voortzetting van de vrijwillige opvangapparaten. welke het bedrijf reeds jaren ken de. Deze opvangregeling hield in. dat alle haring, welke een vooraf door controleurs van het Bedrijf schap voor Visserijproducten be paalde prijs op de afslag niet be haalde, aan de vismeelfabrieken moest worden afgeleverd. Deze re geling heeft in het algemeen be vredigend gewerkt en. heeft geleid tot een hogere gemiddelde prijs Voor het product. Ten aanzien van de haring- handel kan worden medegedeeld dat de aanwezige voorraad van de vangst _1951 in de eerste maanden van 1952 vlot en tegen steeds stij gende prijzen werd afgezet Vóór de aanvang van de nieuwe teelt i de haring van de vangst 1951 practïscb geheel geruimd. De aanvoer van de teelt 1952 was, 2oals hiervoor bij de haringvisserij reeds opgemerkt, ruim, dóch vrij regelmatig. Met uitzondering van de periode, waarin een deel van de aangevoerde haring niet tegen de vastgestelde minimumprijzen werd opgenomen en tot vismeel verwerkt moest worden, werd de aanvoer door de handel opgenomen en vlot afgezet. Een contract met Oost-Duitsland, dat reeds vroeg in het seizoen werd afgesloten, gaf een nuttige steun aan de markt Practisch alle normale afzetgebie den hebben het hunne bijgedragen tot een rustige en regelmatige af zet. De markt sloot aan het eind van 't jaar in een zeer willige stem ming en, voor volle haring, op de hoogste prijzen van het seizoen. Er bestaat hoop, dat de voorraad vóór het begin van het nieuwe seizoen zal zijn geruimd. Door Vlaardingse exporteurs werd een hoeveelheid haring geëxporteerd van 12.622.253 kg tegen een waarde van. 8.227.108. 2146 Wat is het geheim van Ramon d? Wel, hij beeft kans gezien ja ren geleden! kleine inktvissen te vangen en die heeft hij, zo goed en zo kwaad ais dat ging. gedresseerd. Rob be grijpt er niets van, maar Rarnond laat bet hem zien: hij haalt de inktvis op en laat de lange, krachtige vangarmen van het weekdier zomaar om zijn pezige armen kron kelen. „Kijk," zegt hij. „ik heb 2yh bek dïchtge- snoerd en wel zo. dat hij alleen kleine visjes kan doorslikken. De grote vangt hij wel. maar die brengt hij mij en ik mag dus wel zeggen, dat deze vrienden mij in het le- ven hebben gehouden." Rob is nauwelijks van z'n verbazing bekomen, wanneer hij in de verte een driemastschoener ziet naderen. Dat kan alleen de „Amora" zijn! Laroux is er blijkbaar toch in ge slaagd de „Vrijheid" weer op het spoor te ko men.. Wat moet bü nu doen? De Marinierskapel van de Kon. Marine speelde Woensdagavond op het concert in "de Grote Kerk in symphonische bezetting en hoewel het strijkinstrument in zeker opzicht niet het fort van dit uitmuntende ensemble is, bereikte het musiceren zeker toch het verlangde niveau, In elk geval verrichtte het onder lei ding van Kapt. Gijsbcrt van Niemv- land zijn begeleidende taak zeer goed en. kregen de werken het nodige or chestrate relief. Met de medewerkende Kon. Zang vereniging Schiedams Mannenkoor Orpheus" werd in Brahms' Alt- Rhapsodie direct al een goed klin kend resultaat bereikt. De zangeres Maria Piuister-Leentvaar zong hier in de solo-partij uitmuntend, In het lage register klonk haar slem wel eens iets minder krachtig, maar ove rigens gaf haar optreden alle aan leiding tot waardering. Het tweede vocale werk van het programma „Scenen aus der Frith- jofsage" van Max Bruch genoot even. eens een zeer goede uitvoering. Deze romantische muziek is nog best het aanhoren waard; ze bezit vaart en is met veel kennis van zaken geschre ven. „Orpheus" zong ook hierin op zeer lofwaardige wijze. De koorklank bezat bezieling cn glans en uitmun tend ook was de nuancering. De so praan. Dora Schrama cn de bariton Henk Borel maakten van hun aan trekkelijke soli een dankbaar ge bruik. Tussen deze beide werken in, heeft Serg. Muz. P. Schenkels Haydn's concert voor bobo voorgedragen en daarmede bewezen een voortreffelijk musicus te zijn. Technisch klonk zijn spel zeer beheerst en al kon men Ziekte en vacantie zouden Woens dag de plaats van de Ambtenaar ojr. bij het Kantongerecht aan de Lange Haven hebben openge laten. was niet mr A. F. A. van "Velzen als vervanger bijgespron gen. Zo konden we het beleven dat een pleiter, die er anders bij zijn bezoeken aan het statige pa triciërshuis altijd op uit is de zwakke plekken in het requisitoir van de Ambtenaar op te zoeken, zich nu zelf m diens stemmige toga hulde om mr Cos terzijde te staan. Of de wetsovertreders aan de andere kant van de groene ta fel er voor deze ene keer de voor delen van hebben geplukt? Wij kunnen het beslist niet ver tellen- De zaalhoudcr C, de R. moest vorig jaar voor het Kantongerecht verschijnen, omdat hij bier ver kocht ondanks het verbod om al coholhoudende dranken te schen ken. De Kantonrechter had het schuldig uitgesproken, waarmee echter beklaagde geen genoegen nam, In hoger beroep had hij een gunstiger onthaal gevonden, min der omdat het feit milder werd beoordeeld, maar wel bleek een fout in de dagvaarding voldoende om de hete zaak terug te wijzen. Een nieuwe dagvaarding was het gevolg geweest, waarop gisteren dan een nieuwe veroordeling volg de. Het werd tien gulden of vier dagen. Als maasnymph was H.' D. van boord van een buitenlands schip gehaald, 't Bleek dat zij moeder was van een. vierjarig kind en ten tijde van het gebeurde in Vlaar- Het Utrechts Stedelijk Orkest komt Donderdag 19 Maart naar Schiedam om hier onder leiding van Ignaz Neumark te concerteren in het Passage-theater. Het program ma van dit concert vermeldt <te ouverture „Coriolan" van Ludwig van Beethoven, Hay dn-variaties van Brahms, „Don Juan" van Richard Strausz cn het Voorspel Istc en 3de acte „Lohengrin" van Richard Wag ner. Het lag aanvankelijk in de bedoe ling dat het U.S.O. onder leiding zou staan van de directeur van Toonkunst, de heer H. B. van Sijll, doch dc première van de Utrechtse Opera op 20 Maart liet voor het U.S.O. niet voldoende tijd voor re petities voor dit concert (Tsjaikofs- ki—Rachmaninoff) over. Zoals gewoonlijk vindt ook dit concert weer plaats onder auspeciën van de plaatselijke afdeling van de Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst. Twee fietsen gestolen Bij dc politic is aangifte gedaan van de vermissing van twee fietsen, die beide op slot waren neergezet. De gedupeerden waren J. de M. die zijn fiets in een hofje bij de Grote Kerk plaatste en J. v. d. S. die zijn bij het Monopoie Theater had neer gezet. dingen verbleef. Hoewel zij om 'n geldboete verzocht, week men ach ter de tafel niet, af van het prin cipe om overtredingen van dit soort met hechtenisstraf af te doen. Zij zal er zeven dagen voor naar de gevangenis moeten. Natuurlijk ontbraken de vaste klanten van Leerplichtwet en In- entingswet ook nu niet. Wegens het van school houden van een leerplichtig kind werd E, V. ver oordeeld tot een boete van. f7,50 of drie dagen. F .v. d. S. hield zich niet aan de bepalingen van de Jnentingswet. Voor hem werd het f3,_ of twee dagen. Wie bij het Kantongerecht de naam van A. K. noemt, behoeft hier niets meer aan toe te voegen. Ze kennen de man daar „van ha ver tot gort". Na lange afwezig heid zag men hem Woensdagmor gen weer verschijnen omdat hij in het bezit was gebleken van twee vuurwapens. Munitie was er wel niet bij geweest, maar ook zonder dat was het al erg genoeg. „Hoe kwam U eraan", wilde mr Cos weten. Als wij K. wilden geloven, had hij het eerste wapen al zo'n dertig jaar in huis en het tweede kreeg hij cadeau van „iemand van de Olympische Spelen in Helsinki". We kregen de indruk dat de Kan tonrechter de antwoorden maar naast zich neer legde. Zich bepa lend tot het gepleegde feit, over treding van de Vuur wapenwet, maakte hij van de eis tweemaal f 20,- of acht dagen als vonnis. L. A. L. oefende zonder vergun ning van B. cn W. het beroep van straatfotograaf uit. Het kwam hem op fa,- o ee dagen te staan. Omdrr j. J. M. van T. sterke drank sUumk aan een jongen, die de leeftijd van zestien jaar nog niet had bereikt, 2ag hij zich ver oordeeld tot een boete van f 15 of zes dagen, „Ik twijfelde al", zo merkte hij nog op. Hij kwam tot de ontdekking dat mr Cos daar allerminst last van had. enig bezwaar hebben tegen het iets te snelle tempo van het tweede deei. voldeed overigens ook de voordracht van dit charmante stuk heel goed. Er was veel publiek en dat is dub bel verheugend, want de avond werd gegeven ten bate van het Rampen fonds. H. VAN BOEN De Rood-Groenen hebben hun volgelingen de laatste weken wel heel onprettige dagen bezorgd door alsmaar nederlagen. Hoewel een nederlaag op zich zelf niet zo erg behoeft te zijn, is het feit van het minder goede ploegverband toch wel bedenkelijk. De voor de hand liggende oplos sing om uit de impasse te komen is, dat de SW-ers zo spoedig mogelijk de handen ineen slaan om te trach ten in de nog resterende wedstrij den de achting voor SVV te doen toenemen. De wedstrijd die Zondag voor de deur staat, n.l. Willem 2 uii, zal dan alleen voldoening kunnen schenken wanneer allen zich volledij inzet ten. Wanneer d' goede wed strijden in deze comp. als voorbeeld neemt, durven, we zelfs nog optimis tisch te zijn en belangstellend naar de voetbaluitslagen te luisteren. Het tweede elftal speelt om 10 uur thuis tegen RFC 2 en is het voor de goede gangv van zaken no dig, dat hipr een overwinning ust de bus komt. Wil SW 3 niet tot dc zorgenkind jes gaan_ behoren, dan zal het Over maas 2 in Rotterdam moeien slaan. Het ongeslagen 4e elftal wordt vooi* een moeilijke taak gesteld en zal het in een thuiswedstrijd tegen Hiliesluis 2 uit moeten vechten. „De Dilettant" met klucht in het Volksgéhouw In het Volksgebouw aan de Tuin-' laan presenteren de werkende leden van de toneelvereniging „De Dilet tant" Zaterdagavond een kluchtig toneelstuk van Ad de Ruyter, ..Een koninkrijk voor een dochter". Hier in wordt getoond, tot welke komi sche verwikkelingen een onver wachts bezoek uit Amerika kan lei den, Muzikale medewerking aan deze toneelavond verleent het dans- orkest „De Wimagu's" o.l.v. de heer C. van Hasselt. RhoonGTB Zaterdag gaat GTB 1 haar voor laatste uitwedstrijd in Rhoon te gemoet. De Schiedammers kunnen op geduchte tegenstand rekenen, aangezien^ het GTB was dat in hei vorige seizoen Rhoon's kampioens kans in rook deed vervliegen GTB dat nog steeds niet in haar sterkste formatie uit kan komen vertrekt om 3 uur van het postkantoor. GTB 2 krijgt aan de Laan ons Genoegen bezoek van Viaardingen 2. Dat wordt evenmin gemakkelijk. Aanvang 4.15 uur. PPSC ontvangt ASWH Zaterdagmiddag om kwart over vier speelt het eerste elftal van PPSC opnieuw een thuiswedstrijd, nu tegen ASWH uit Hendrik-Ido- Ambacht, De uitwedstrijd werd met grote cijfers verloren en dus zal het de PPSC'ers ook ditmaal niet gemakkelijk vallen, een overwinning tc behalen. Indien men echter met dezelfde geestdrift speelt als tegen SHO. blijft er misschien een kleine mogelijkheid om toch nog een punt uit het vuur te slepen. Aanpakken is dus wel de boodschap. De overige elftallen moeten vol gens onderstaand programma spe ten: Excelsior M 3—PPSC 2. 4.15 u. te Maassluis; Excelsior M 5PPSC 3, 2.30 uur te Maassluis; HBSS a 2 PPSC a, 2.30, Spieringshoek; PPSC b—MW '27 b, 2.30 uur, Bos- hoek. Het spant in de korf balcompetities, Schiedam doet zijn uiterste best om het de koplopers zo moeilijk mogelijk te maken en dingt daarbij uiteraard zelf naar de bovenste plaats, terwijl Succes de tanden op elkaar zet om uit de gevaarlijke zone te komen. Eerstgenoemde club gaat Zondag op bezoek bij TOV, dat kans heeft gezien de koploper Unicum in eigen huls te ver slaan. Wat het aantal vcrliespunten betreft zijn onze stadgenoten de Dord- tenaren de baas; zy hebben er nog slechts 4 tegen TOV 6. Maar daar staat tegenover, dat TOV op eigen terrein speelt met de zelfvertrouwen gevende gedachte, dat men zelfs de kampïoenscandïdaat in eigen veste de baas kan. Schiedam is dus wel wat in het nadeel, maar als de dames en heren in dezelfde vorm spelen als tegen WION, heeft TOV nog niet gewonnen. Een- verdeling der punten is niet onwaarschijnlijk. Succes ontvangt Eureka uit Rot terdam. dat nog een redelijke kam pioenskans heeft. De Rotterdammers zulten deze natuurlijk met alle kracht verdedigen, maar evenals Hou Star.d cn Poortegaal zullen zij op grote tegenstand stuiten. We achten het zelfs niet uitgesloten, dat zij hun kans in rook zien vergaan, want de blauwwitten zijn er op uit zoveel mogelijk punten te vergaren en op eigen terrein zijn zij moeilijk te verschalken tegenstanders. Het zal dus aan spanning niet ontbre ken. Een Schiedamse 2ege achten we zeker niet uitgesloten. De reservetwaalftallen zullen waarschijnlijk san het kortste eind trekken, Vastgesteld zijn Het Zui den 6Succes 2; Schiedam 2Ve- lox 4 en Succes 3De Spartaan 3. De junioren gaan Zaterdagmiddag naar Rotterdam. Succes A naar Charlois A en Schiedam A naar De Spartaan C. Wat men moet weten: Apothekers-nachtdienst: Gouka en Co, Groenelaan 127. Bellen bij ongeval; G.G. en GD. Tuinlaan 89. Telefoon 69290. Tentoonstellingen: 14 Maart, Gebouw Toonkunst, Lange Haven, 1522 uur: Foto expositie Algemene Fotokring „Schiedam". Toneel: 12 Maart, Passage-theater, 8 uur: Kunst na Arbeid met „Van An der Ras". 14 Maart, Volksgebouw, 8 uur: De Dilettant met „Een konink rijk voor een dochter". Films: Monopole. Da. 2, 7, 9 uur: De berg der verschrikking (14 jr.). Bijeenkomsten: 12 Maart, Musis Sacrum, 8 uur: Kath. Kring. Mr A. Hustinx spreekt over Zuid-Azië, Verto ning v. d. film „Tussen Indus en Ganges", De 75.000ste inwoner was er bijna al geweest Schiedam heeft bijna 75.000 in woners. Dit hebben we kunnen ver nemen uit de laatste statistiekcijfers, welke het bureau Bevolking ons verstrekte. Er kwam een zekere spanning in plaats van de dage lijkse routine waarmee we de pu blicaties van de Burgerlijke Stand in ontvangst namen. „Zijn wij er bijna?" die vraag is daar in de Nieuwstraat in de af gelopen dagen wel vele malen ge steld. Steeds weer moest het ant woord ontkennend luiden, al leek het er even op, dat het werkelijk zqu doorgaan. Men noteerde name lijk reeds het aantal 74.999 „Wij kunnen er heus niets aan doen." zo antwoordde de chef van het Bureau Bevolking, de heer Van Oudenhoven ons. toen hij mede deelde. dat wü Woensdag niet meer dan 74,976 Schiedammers telden. Het aantal geboorten en de nieuwko mers had niet opgewogen tegen de aantallen, die in de kolom vertrek en overleden moesten worden ge noteerd. Voorlopig kunnen wy dus nog gaan wachten, de spanning blijft! De brandweer trek er vannacht omstreeks drie uur op uit naar de Ploegstraat, waar men ten huize van M, B. een sterke rookontwikke ling waarnam. Het bleek, dat de houten vloer doorliep tot in de schoorsteen. Hierdoor was een be gin van brand ontstaan, dat zich voortplantte onder de haard. Het vuur kon worden verwijderd door het wegbreken van een deel van de schoorsteen. Niet uit Rowallarihuis Van de zijde van de leiding van het Rctwallanhuis in de Lange Nieuwstraat verzoekt men ons me de te delen dat de twee jongens, die dezer dagen in Hilversum als holbewoners werden ontdekt, niet uit deze inrichting afkomstig wa ren. De verwarring is ontstaan ten gevolge van een onjuist politiebe richt, waarin sprake was van een rijksinrichting te Schiedam. Het Ro- wallanhuis is een rijks internaat, waarin de pupillen zonder bepaalde dwang verblijven. S.V. „Het Zwarte Paard" Het le tiental van de schaakver eniging „Het Zwarte Paard" ver loor met 28 van Shell L ons 2e tiental hetwelk beter op dreef is kwam tot een stand van 44 en 2 afgebr. partijen tegen Maassluis 3. Huishoudelijk werd gespeeld door E. SmirrenA. v. d. Wilt 01; A. v. d. VeenJ. Schenk 01; J, Hen- kelmanA. Kerkhof f YiHl A. KerkhoffJT, Henkelman 10; F. J. Kleinekoort—W. Kerkhoff a. p.; C. BreederveldD. A. v. Zetten 1", N. KerkhoffW, v, d. Moezel 10. SMC waarschuwt tegen z.g. kortingstelsel Het bestuur van de Schiedamse Middenstands Centrale verzocht ons het navolgende onder de aandacht van de aangesloten leden te bren gen; Van bepaalde zijde wordt weer onder de middenstand reclame ge maakt voor een stelsel, dat de mid denstand tracht te bewegen kor tingbons in te voeren ter uitreiking aan klanten bij aankoop van een bepaald bedrag aan artikelen. Om zijn doel te bereiken schroomt men daarbij niet de diverse vakgenoten tegen elkaar uit te spelen. Het publiek hoeft geen behoefte aan alle mogelijke cadeautjes bij aankoop van artikelen. Het ver wacht alleen goede waar tegen een redelijke prijs. Om deze redenen is er dan ook onlangs een wetsont werp in voorbereiding, waarbij de uitwassen van het cadeaustelsel ge heel worden bestreden. Bij aanne ming vari de2e wet zai het verlenen van kortingen, 2oals dit in diverse toonaarden wordt gegeven, geheel verboden .zijn. Men wordt daarom geadviseerd niet op iedere aanbie ding in te gaan zonder te voren een en ander degelijk te hebben over wogen. (De redactte behoudt rich het recht voor Ingezonden stukken voor deze rubriek te bekorten, Anonieme stukken, gaan In de pralletttajid). Over sportiviteit gesproken Naar aanleiding van het inge zonden stuk in Uw blad van 10 Maart, waarin de S.C.S. onsporti- viteit wordt verweten bij de wed strijd tegen Wil ton-Feijcn oord, acht ik het gewenst de schrijver van repliek te dienen, ook al geeft hij er de voorkeur aan anoniem te blijven, Een wedstrijdleider dient te al len tijde rekening te houden met het wegblijven van spelers wegens ziekte of anderszins. Indien hij zijn taak verstaat, zorgt hij dan ook, zelfs zonder bericht van ver hindering, voor invallers, hetgeen een personeelsvereniging als W.-F. die haar leden de gehele dag ge makkelijk kan bereiken, niet moei lijk moet vallen. Ook de S.C.S. heeft vaak een beroep op haar re serves moeten doen om voltallig te verschijnen, doch zij heeft der gelijke tegenslagen nimmer trach ten af te wentelen op haar tegen standers, zoals de ongenoemde schrijver van het betrokken stukje wel poogt te doen. W.-F. miste m de bewuste wed strijd slechts 2 spelers, niet 3. Is er onder de leden dezer vereni ging zo weinig medeleven met de verrichtingen van hun ploeg, dat zij liever een 2—0 achterstand bij de aanvang aanvaarden dan zich als reserve gereed te houden voor een belangrijke ontmoeting? Neen, zij aanvaarden dit juist niet: te elfder ure willen zij hun tegen partij dwingen de wedstrijd te doen verspelen op een tijdstip dat hun past. Als deze opvatting ver der veld wint, komt er van de gehele wedstrijóregeling niets te recht. Ware de onbekende schrijver ter zake kundig geweest, dan zou hij geweten hebben, dat men zich voor uitstel van een wedstrijd tij dig tot de competitie-leider van' de Bond dient te wenden en niet bij de aanvang van de ontmoeting tot de tegenpartij. Als S.C.S. 2 mocht promoveren, ben ik daar zeker trots op, omdat dit het resultaat zal zijn van vol harding en trouwe opkomst. M. J. C. HERSBACH, Wedstrijdleider Schaakclub „Schiedam". In aansluiting op bovenstaand schrijven moeten wij meedelen, dat het hier geen anoniem schrij ven van de zijde van de Schaak vereniging Wilton Feijenoord be trof. Ongelukkigerwijze was de naam van dc inzender, de heer Th. Thijssen, weggevallen (Red. De Schiedammer). Burgerlijke Stand Overleden: H. Stolk, oud 87 jaren, weduwe van F. L. Vermeulen; H. H. van Hagen, oud 87 jaren; J- Kla verkamp, oud 85 jaren, weduwe van A. Vermeer; B. F. Kamper, oud 80 jaren. Slag voor Anglo-Iranian VENETIë. Een Venetiaans ho£ heeft griste ren uitspraak gedaan in het door de Engels-Iraanse Olie maatschappij aanhangig gemaakte proces inzake de tankboot „Mi- r iel la", die Perzische olie van Ab&- dan naar Italië had vervoerd. Het hof was van mening, dat de „Supor Gy" gevestigd te Rome, die de „Miriella" gecharterd had, wettig de olie van de Perzische Nationale Oliemaatschappij had aangekocht en gaf opdracht, deze onmiddellijk v*Ü te geven. Het hof weeg het verzoek van de Anglo-Iranlan om de olie verbeurd te verklaren af. Hangende de beslissing van het hof was op de olie beslag gelegd. Deze beslissing opent vermoedelijk de weg voor voortgezette Ita liaanse invoer van olie uit Aba- dan. De president van de „Supor Cy", Francesco MartiUaro, heeft verklaard, dat zijn maatschappij een contract van 5 jaar afgesloten heeft met perzië voor de verhande ling van Perzische olie tegen Ita liaanse industrie- en chemische pro ducten. De beslissing van het Venetiaanse hof is in strijd met de uitspraak van een Brits hof in het protectoraat Aden, in een soortgelijk geval Se' daan. Het Adense hof besliste, dat de 800 ton Perzische olie aan boord van de Italiaanse tankboot „Rose Mary" aan de Anglo-Iranian toebe hoorde. De „Rose Mary" ligt nog steeds in Aden, hangende een beroep. Ambassadeur Miiblenfeld door Nederland aanvaard BONN De Nederlandse rege ring heeft zjch verenigd met de be noeming van dr. Muhlenfeld als ambassadeur in Den Haag. Hij volgt ais zodanig dr. Dumont op, die eind 1952 als Duits ambassadeur in Den Haag heenging.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1953 | | pagina 1