Rh eumabest ri j ding krijgt subsidie Slecht schieten oorzaak van teleurstelling bij korfballers Electriciteitsvoorziening door de Walvis-molen W de Zwijgerschool won CJ.M.V.-familie weer bijeen in Irene Schiedamse renners in Viaardingen aan kop Streven van B. en W. blijft gericht op vestiging van eigen consultatiebureau Maandag 16 Maart 1953 AGENDA DE A VONTUREN VAN KAPITEIN ROB Eerste besprekingen tussen eigenaar en GTB zijn inmiddels reeds gevoerd Esperanto-afsenda Schoolschaken werd beëindigd Schiedammers bij Stille Omgang Zwart Wit-HBSS 0-3 Gezelligheid kende geen tijd „De les van Londen" gratis te zien „De Dilettant" met een huis vol visite Rhoon-G.T.B. 1-3 „De Coureur" kwam één keer aan bod ^^e*"tekcffr»tiiig 1953 is rekening gehouden met subsidiëring van de rheumatiekbestruding. De organisatie van de rheumatiekbestrijding oevinat zich nog in het beginstadium en de vraag dient dus te worden beantwoord, op welke wijze subsidiëring moet worden geregeld. Subsidie Is gevraagd door dc Nederlandse Vereniging tot Rhenmatiekbestryding en door de Rotterdamse Stichting voor Rheumatiekbestrydmg. De eerste ver eniging vraagt een subsidie van een halve cent per Inwoner. Met betrekking tot dit verzoek heeft dc Directeur van de G.G. G.D., zich gewend tot de geneeskundige inspectie voor Zuid-Holland. Uit het ontvangen antwoord blykl, dat het niet juist zou zijn deze vereniging ie subsidiëren. Deze organisatie moet meer worden beschouavd als een instel ling. die de rheumatiekbestrijding propageert en stimuleert. Subsidiëring zou leiden tot een doorkruising van de werkzaamheden en bevordert niet de totstandkoming van een goede Provinciale organisatie van de Rheuma tiekbestrijding, De Geneeskundige Inspectie en het Provinciaal Rheumacentrum 2ijn van oordeel, dat dc districtsstichtin- gen (voor onze gemeente: de Rot- terdamschc Stichting voor Rheuma tiekbestrijding) moeten trachten een subsidie te verkrijgen van de on derscheidene gemeenten van 0,02 per inwoner. Men ig er hierbij van uitgegaan, dat eerlang ook te Schie dam een consultatiebureau zal wor den gevestigd, dat de rheumatiek bestrijding daadwerkelijk ter hand zal nemen. Als aanvraag daartoe is te be schouwen het verzoek om subsidie van het Consultatiebureau voor Rheumatische Ziekten, uitgaande van de Rotte rdamsche Stichting voor_ Rheumatiekbestrijding. Bij de beoordeling hiervan is uiteraard de vraag gerezen of een besluit van de Raad om thans reeds over te gaan tot subsidiering met i 0,02 per inwoner wel de vestiging van een consultatiebureau te Schie dam zal bevorderen. Dit immers is voor de Schiedamse ingezetenen van de grootste betekenis. Het voor rheumatiekUjders heen en weer rei zen naar Rotterdam is uiterst be zwaarlijk en wij zijn van oordeel, dat een consultatiebureau in het ge bied van de Rotterdamsche Stich ting, doch gevestigd in Schiedam, zeer gewenst is. Daarvan zou be halve de bewoners van Schiedam, een groot gedeelte van de inwoners van Rotterdam, die woonachtig zijn in het Westen, mede kunnen profi teren. De Commissie voor de Volksge zondheid adviseerde daarom de bij drage te stellen op eenzelfde be drag als per Rotterdamse patient door de gemeente Rotterdam wordt gegeven. Zou men echter daartoe overgaan, dan zou het subsidie-bedrag wel zeer miniem zijn, daar gebleken is, dat van de in 1951 nieuw op het consultatiebureau ingeschreven pa tiënten (2204) 64 uit Schiedam af komstig waren. Aangezien de Ge meente Rotterdam in de begroting 1953 9.000,heeft uitgetrokken, zou dit neerkomen op rond 0,50 per ingeschrevene en het Schiedam se subsidie dus ruim 30,bedra gen. Dit nu achten B. en W. een bedrag, waarmede de rheumabe- stryding niet zou zijn geholpen. Subsidieert men met 0,02 per inwoner dan zou dit een subsidie van rond f I.500vbetekenen. Het College meent een "tussenweg te hebben gevonden door in begin sel uit te gaan van een subsidiëring per Schiedams geval, doch voor 1953 een aanvulling op het aldus te ver strekken subsidie te geven tot het aantal inwoners maal f 0,02. Deze aanvulling dient dan te worden be schouwd als een start-subsidie en als stimulering voor de vestiging van een consultatie-bureau te Schie- dam. De voor het volgend jaar te vol gen gedragslijn zou dan, in afwach ting van de vordering van de werk zaamheden, te zijner tijd opnieuw moeten worden vastgesteld. "Wat men moet weten: Apothekers-nachtdienst: „Rembrandt", Rembrandtlaan 5. Bellen bij ongeval: G.G. en G.D. Tuinlaan 89, Telefoon 69290. Tentoonstellingen: 1429 Maart, Stedelijk Museum, da. 10—5, Zo. 23 uur: 150 re producties naar tekeningen van Leonardo da Vinei. Concert: 19 Maart. Passage-theater, 8 u: Utrechts Stedelijk Orkest o.l.v. Ignaz Neumark. Films: Passage. Da. 2 en 8 uur: Affair in Trinidad (18 jr.). Monopoie, Da. 2. 7, 9 uur: De onoverwinnelijken (14 jr.). Bijeenkomsten: 17 en 18 Maart, Zaal Chr. Be langen, Kethel, 7.30 uur: Cia van Boort's poppenspel. 19 Maart, Volksgebouw, 8 uur: S.B.B. en Inst. v. Arb. Ontwikke ling - Filmavond. 2149 La roux en de kap per begeven zich aan boord, vergezeld van oude Bill, want die zal hun de weg moeten wij zen. Twee matrozerj krij gen opdracht da „Vrij heid"' te bewaken om te voorkomen, dat Rob er van door zal gaan. Bid staat te trillen op zijn benen. Het liefst zou hij' direct weer overboord zijn gesprongen, want het is hem vreemd te moede, nu hij weer op het dek van de „Ariad ne" staat En straks zal hij zijn oude kapitein weer ontmoetenMaar wanneer die vreemde, magere gestalte naar vo ren treedt, herkent hij onmiddellijk de doodge waande Franse passagier) „Wat komt u hier doen en wie bent u?" vraagt de oude met hese stem. „Vooruit, Bill, stel jij die oude gerust", fluistert Laroux, „het mag niet zoveel tijd kosten." Maar duurt La roux te lang. „Wie we zijn doet er niets Bill is met stomheid geslagen. Die passagier was toe", schreeuwt hij, „waar is kapitein Rob? Voor- toch gestorven, toen hij van boord, ging? Het uit, ouwe, je hebt je stem toch niet verloren?" Burgerlijke Stand Geboren: Peter M., z. v. H. J.v. d. Krift en J. Jonkman; Anthonia M., d. v. G. C. de Koster en A. van Buuren; Arie M. Th., z. v. A. M. de Boom en J. H. v. d. Bos; Ary. z, v. J. v. d. Kooij en E.- J, Muilwijk. Overleden: M. C. v. d. Meer, oud 73 j,, weduwe van J. A. Gebbe; J, P. Scheffers. 64 U R- Vonk, 53 j„ vr. van C. G. R. Reesink. Gehuwd: B. Wesferveld, 33 j. en C. M. Noordzij, 32 j. Weer inbraak zonder buit In de nacht van Vrijdag op Zater dag is alweer ingebroken, nu in de meubelfabriek K. aan de Schiedam- seweg. Door het verbreken van het hangslot kwamen do dieven in de fa briek. vanwaar zij zich naar het kan toor begaven. Hier is genoeg moeite gedaan om enige buit te vinden, maar het zoeken bleef vruchteloos. (Advertentie LM.) Voordat de vertegenwoor digers van de textielfabrieken met hun nieuwe voorjaars- coüecties op reis gaan, wor den ar eerst proefstukken gemaakt van de stoffen die als het modernste op gebied van mede en weeftechniek worden gelanceerd. Van één vart de eerste fabrie ken op dit gebied kochten wij en bloc de Hele voorraad proefstukken, taftrurten, ze- phirs zijd el innen, mattings, toile de sole en cloqué o.a. 1800 mtr. tafiruiten. v.-ïpW" 2000 mtr. lijdeilnnen v. 2r£Hr 1500 mtr. cloqui v, Shfir Honderden stukken, duizen den meters zomerstoffen in uiteraard de nieuwste ruiten en uni kleuren voor blouses, japonnen, rokken, meisjes jurken, kampeerbemden er»z, voor een prijs die guldens onder de normale ligt. Dinsdagmorgen om 9 uur begint de grootste metrage verkoop var» zomerstoffen die wij ooit Hielden en U koopt de Hele sortering, door elkaar, per meier voor Postorders onoe rembours WINKELCENTRUM B1NNENWEQ, Tel. 28180 Het afgelopen weekend Is niet onverdeeld gunstig geweest voor de Schie damse korfbal. De Succestwaalftallen verloren met duidelijke cjjfers, ter- wyt Schiedam 1 ook ia het zand heeft moeten hüten. Schiedam 2 zorgde voor een verrassing door van Velox 4 te winnen, terwijl de Schledam- junioren hun overwinningenreeks onverstoord blijven voortzetten. Dat de eerste twaalftallen zo slecht op dreef zouden zijn met schieten, konden we niet bevroeden, toen we onze prognose maakten. Dit is toch wel de hoofd oorzaak van de nederlagen van Schiedam tegen T.O.V. en van Succes tegen Eureka. De Successers hebben Eureka handen vol werk gegeven. Wie de eerste helft heeft gezien zal niet anders kunnen zeggen dan dat de 0—2 voorsprong voor Eureka te veel van het goede was. De partijen wogen qua veldspel volkomen tegen elkaar op en de aanval van de thuisclub kreeg meer te doen dan die van de Rotterdammers, dank zij goed middenvakspel. Maar voor de korf schoten de Succes-aanvallers tekort. Er werd te veel in een kleine kling geopereerd: het spel werd niet voldoende open gehouden en daarbij kwam nog, dat het met schieten helemaal niet wilde lukken. Dit alles was aan de Rotterdamse kant beter verzorgd, al gaf de verde diging weinig toe. Na het missen van een strafworp, nam Eureka de leiding. Het werd 0—2, na verwoede pogingen van de thuisclub de balans weer m even wicht te brengen. De tweede aanval combineerde uitstekend, maar weer waren de schoten niet zuiver gu- noeg, In de tweede helft benutte H. Bons een strafworp, waardoor de stand op 1—2 werd gebracht. De gelijkmaker liet opnieuw op zich wachten, want de Rotterdammers wisten de korf beter te vinden. Na 1—3 werd het zelfs 1—4, wat meer was dan Eureka toekwam. A. van Krogten slaagde er tenslotte in de stand op 24 te brengen, maar prompt volgde het vijfde Rotterdam- Se doelpunt (2—5). Nog gaven de Successers zich niet gewonnen. Mej. A. E. Kaufman benutte keurig een klein kansje i3—5), maar toen dom* te trage wisseling de score op 36 kwam te staan, wilde het voor de korf helemaal niet meer lukken. Ook Eureka bleek zijn kruit te hebben verschoten. Door een onverwacht gelijk spel van Phoenix tegen Hou Stand, delen de Successers opnieuw de onderste plaats met eerstgenoemde. Het blijft dus oppassen. Als dc scho waardig heid echter wordt opgevoerd, twij felen we echter met san betere re sultaten in de nog komende ont moetingen. Schiedam is het in Dordt min of meer op dezelfde wijze vergaan. In het veld waren de roodzwarten geenszins de minderen van T.O.V., maar ditmaal hadden de dames en heren bepaald pech met schieten. Vlak na de rust waren de Schie dammers zelfs overwegend de sterk» ten, maar ondanks het feit, dat de T.O.V.-korf talloze malen Werd getroffen, lukte het niet de stand weer in evenwicht te bren gen. Het duurde enige tijd voor T.O.V. de leiding kon nemen, mam onmiddellijk daarna zorgde mevr A. Schenauv. d- Berg voor de ge lijkmaker, Eon kwartier voor rust Werd het 2—1 voor TO.V. en vlak voor het pauze-signaal zelfs 31, al was dit doelpunt op geforceerde wijze tot stand gekomen. De ver standhouding werd hier echtei geenszins door beïnvloed. Deze bleef van begin tot eind uitstekend. Ein delijk lukte het D, Vermeulen in de tweede helft 3—2 le maken, maai de m de lucht hangende gelijkma ker bleef uit. Tegen de verhouding j.n werd het 42 voor T.O.V. erj deze teleurstelling was onze stad genoten wat te veel Zij spanden Zich in derde opstelling niet meer zo in en daardoor kreeg de thuis club dc kans met twee verre wor pen de eindstand op 6—2 te bren gen. De beste schutters hebben gewonnen, maar de spelverhouding zou een verdeling der punten ge rechtvaardigd hebben. De rood zwarten zijn nu wat achterop ge raakt, maar we verwachten, dat ze in de komende ontmoetingen het de leiders nog heel lastig zullen ma ken. Succes 2 en Succes 3 konden te gen hun tegenpartijen weinig uit richten, Eerstgenoemde verloor in Rotterdam mei 4van Het Zui den 6 en het 3e op eigen terrein met 0—8 van De Spartaan 3. Schie dam 2 distantieerde zich verder van de onderste plaats door Velox 4 on verwacht met een 97 nederlaag naar huis te zenden. De Succesju nioren spelen in een te sterke af deling. Nu moesten zij tegen Actief A met 8—0 het onderspit delven. Op initiatief van de vereniging „De Hollandse Molen" efln enige jaren geleden de eerste watermolens in ons land onderzocht ten aanzien van de mogelijkheden voor de opwekking van electriciteit. Op deze wyze zal men niet alleen een economisch nut verkrijgen voor de meestal uit de circu latie genomen molens, maar tevens bereiken, dat deze typisch Hollandse monumenten in het polderlandschap zouden kunnen worden bewaard. Behalve watermolens kent ons land ook heel wat korenmolens, die niet meer economisch genoeg kunnen werken en derhalve met de ondergang worden bedreigd. Een daarvan is „De Walvis" aan de Westvest. De kans bestaat nu, dat deze molen als eerste korenmolen In Nederland zal worden ingeschakeld by de electriciteitsvoorziening. Vanmorgen deelde de directeur van de Gemeente Technische Be drijven ir D. J. Adriaanse, ons me de, dat hij met de eigenaar van „De Walvis" de heer Kluit, inder daad enkele oriënterende bespre kingen in dit verband heeft ge voerd. De bedoeling zou zijn, dat de molen buiten de uren dat de windkracht voor het eigen bedrijf nodig is, gaat draaien voor het plaatselijk electriciteitsbedrjjf. Of de plannen binnen afzienbare tijd in practïjk zullen worden gebracht hangt echter geheel af van de be slissing welke de directie van het G.E.B. te Rotterdam, waarvan ook Schiedam stroom betrekt, nog zal moeten nemen. Eerste Noad-team raakte lelijk achterop Noad 1 heeft de race met Carbon 3 niet kunnen volhouden. De uit wedstrijd tegen O.H.V.Z. 2 werd met 7—3 verloren. Jo Vis die anders bij iedere wedstrijd minstens 2 partijen wint, kon er nu niet inkomen en verloor al z'n partijen. Jan Zuid geest won 2 partijen en Kec3 Ma- rijnen 1, Alleen wanneer Noad nog van Carton wint en Carbon nog een wedstrijd zou verliezen, eindi gen beide clubs nog gelijk. Noad 2 liet het tegen Milhteams 1 lelijk liggen en verloor met 9—1. Noad 3 kan het kampioenschap bijna met meer ontgaan. Met 2 man spelend (de 3e arriveerde te laat) werd de lastige uitwedstrijd tegen P.T.T, 1 met 64 gewonnen! Noad 4 verloor met 9—1 van Kaveha 2. Noad 5 deelde de punten met R.E-T. 2 55 en Noad 6 verloor met 10—0 van P.T.T.S. 2. Dinsdagavond kan Noad 3 in Corner House het kampioenschap binnen halen. Zij ontvangen dan het onder aan de ranglijst bengalende V.S.V. 8. De overwinning 2it er dus wel in. Gisteravond hielden, de handbal- lers(sters) van U.V.O. een gezellige contactavond, waarbij de trekking werd gehouden van de loterij. Da De junioren van Schiedam wonnen j prijzen vielen op de nummers 1803, uit van De Spartaan C met 0—3. I 1986, 1085, Ö7G4. Mekredon: la loan dé marto- Lc- earto de Sennaciulo. Klubvespcro Volksgebouw Tuinlaan 50 Kunportu la lastan „Sennaciulo". gekama radoj. De 12de Januari 1953 was het 50 jaar geleden, dat de Londcnse Espo- 'anto-club ivcid opgericht. Dit feit zal van 2 tm. 6 Apnl a.s. feestelijk Worden gevierd Er zullen concert en toneelvoorstellingen worden gege ven en excursies worden gemaakt sn- en om Londen. Buitenlandse Espe rantisten worden uitgenodigd dit ju bileum mede te vieren en hebben kosteloos toegang tot alle feestelijk- i heden. Zij zullen zoveel mogelijk bii Esperantrsten worden ondergebracht. Dc beide Paasdagen houdt de lan delijke bond van Arbeiders Esperan tisten in Nederland een congres. Zaterdag'! daarvoor heeft een r. C. begroetingsavond plaats, die opge luisterd wordt met muziek, zang en toneel- Eerste Paasavond wordt in 't Es peranto opgevoerd „De wereld beeft geen wachtkamer" van de Neder- iar.dse schrijver, Maurits Dekker, Jaap Hoolbrand, Tony Haas, John Schilperoord en Jaap Verhoev kwa men ditmaal in de krant. Zij ver tegenwoordigden de Willem de Zwijgerschool bij het schoolschaak- tounrtooi en wisten beslag te leggen op de eerste prijs. Dat dc spanning er lot het laatste moment inbleef, mag blijken uit het feit dat de be slissing nog moest a'allen in de laaistgespeelde wedstrijd van de Willem dc Zwijgerschool A tegen het tram van de KHBS-A, dat vo rig jaar de wis^elprijs van de Schie damse Gemeenschap mee naar huis kon nemen. Voordat dc heer K J. Heyboer namens de Schiedamse Gemeen schap tot uitreiking van de ere- prns overging, heeft de heer K. De gel mg dank gebracht «aan de heer B. J. Vermaat, die met vaste hand dit tournooi leidde. Meermalen heeft hi| de jongens zelfs bij zich thuis de wedstrijden laten afspelen. Ook was er van de 7«de van de schaakverenigingen waardering voor de arbeid van de me du-commissie leden van tie heer Vermaat, de he ren M. J. C Hersbach en Van der Kooy. Behalve de wisseïpnjs stelde de Schiedamse Gemeenschap ook het wedstrydlokaal, de bovenzaal van ».De Amstelbron", beschikbaar. De heer Heyboer heeft er nog op gewezen dat de Schiedamse Ge meenschap zich steeds bezig houdt wat zij voor de jeugd kan doen. Zoals Zaterdag kon worden be richt zÜn er grote plannen t.a.v, de kinderuitzending naar buiteo.- Wat de samenwerkende schaakver enigingen tnct de organisatie van dit schoolschaaktournooi voor de jeugd op meer gevorderde leeftijd doen. ligt geheel in de lijn van het werk van de S G. Hij wenste de jongens van de Willem de Zwijger school A geluk met het resultaat m dit tournooi, waaraan in totaal zeven teams deelnamen. Uitslag 7e ronde: Gymnasium AGymnasium B 31; W. de Zwijgerschool B-—HBS B Ck-4; W. de Zwijgerschool A HBS A 3—1. .Hiermede moest HBS A de wis- selprijs voor een jaar afstaan aan het team „Willem de Zwijgerschool, Prins Mauritsstraat", bestaande uit de leerlingen: J. Schilperoord (won al zijn partijen), J. Hollebrand, T. Haas cn J. Verhoev. De eindstand luidt: W, de Zw. school A 6 5 0 1 19 HBS A. 6 4 119 HBS B 6 4 0 2 8 Gymnasium A 6 4 0 2 8 W. dc Zw. school B 6 0 3 3 3 Lag, Techn, School 6 0 2 4 2 Gymnasium B 6 0 2 4 2 Een trein vol Schiedammers en Dordtenaren ging Zaterdagavond op weg naar Amsterdam voor deel neming aan de Stille Omgang. Tot de vele Rooms-Katholieke stadge noten, die dit kerkelijk gebeuren meemaakten, behoorden ook bur gemeester Peek en deken R. J. Rejjnen. Jonge hengelaars visten in de Westerhaven Zaterdagmiddag hield de hengel sportvereniging „Schiedam en Om streken" het eerste concours voor de jeugdige leden aan de Wester kade. Er waren 15 deelnemers. Er werd op punten gevist. De uitslag was: f. v, Diejen, 3? punten 6—7. 2. A. Sehwagerman, 33 pt. 58, 3. J. Frein, 16 pt. 3—1, 4. v. Hattem, 5 1, 5. X, Kooij, 5 pt. 1, 6. P. Frem, 1 pt. 1, 7. Kooy 1, pt. 1, Er werden 16 maatvissen gevan gen. Na afloop van de wedstrijd had de prijsuitreiking plaats. Alle deelnemers kregen een troostprijsje. Het concours stond onder leiding van de heren L. J. M. Lupker en H. Prein.. Het was een zeer geani meerde wedstrijd. Bakken en koken op gas in de Toonzaal Het zal de dames een genoegen doen. te vernemen, dat er in da demonstratiekeuken van de toon zaal van de technische bedrijven aan. de Broersvest 95, weer twee demonstraties in het koken en bak ken op gas zullen worden gegeven. Deze demonstraties zullen worden gehouden op Dinsdag 24' Maart en aanvangen 14.30 uur en 19.30 uur. Het bijwonen van deze leerzame bijeenkomsten brengt geen kosten met zich mee, alleen moeten ge- interesseerden een uitnodiging af halen aan de toonzaal. Gezien de grote animo voor vo rige demonstraties wordt men ge adviseerd zich tijdig van een invi tatie te voorzien, dat om teleur stelling te voorkomen. Aanvankelijk zag het er niet naar uit, dat H.B.S.S. een ruime over winning zou gaan behalen, want Zwart Wit zette na de aanvang een groot offensief in. Maar dit strand de op de verdediging van. H.B.S.S., waarvan v. Duivenbode een belang rijk deel uitmaakte. Langzamerhand raakte H.B.S.S, ingespeeld. De Schiedammers waren zeer gevaar lijk. Doellat en staanders moesten enkele malen redding brengen, voor Zwart Wit. Toch kon een doelpunt niet uitblijven, al ontstond dit dan ook na een als voorzet bedoeld schot van de midvoor. Even later scoorde wederom de midvoor met een strak schot 20, met welks stand de rust kwam. In de tweede helft deed H.B.S.S. het wat kalmer aan, Hierdoor konden de gastheren enkele uitvallen doen. maar doel man Aaldijk gaf „niet thuis". Zijn beide achterspelers Oosterom en Becker stonden hem daarbij goed bij en. er was voor de Rotterdam mers geen doorkomen aan. Toen Scheffers haarfijn een hoekschop nam, zag v, Woerkom kans het le der in het doel te werken, met welke 3stand bet einde kwam van deze op middelmatig peil staan de wedstrijd, die volkomen, ver diend door H.B.S.S. werd gewonnen. Zaterdagavond waren de leden van de C.J.V.F. „Tryfosa" en C,J. M.V, „Centrum" met hun ouders, bekenden en donateurs bijeen in de grote zaal van „Irene" om de jaar lijks terugkerende familie-avond te houden. De voorzitter van de C.J. M.V.-afdeljng „Centrum", de heer W. F. de Wolff, zette in zijn ope ningswoord het werk van de beide jeugdverenigingen uiteen, nadat hij eerst de jeugdouderlingen M. Brou wer en. J. v. d. Peppel, alsmede de afgevaardigden van de Federatie en haar afdelingen hartelijk welkom had geheten. Een beeld werd ge geven van het werk, dat de beide jeugdverenigingen op hun vergade ringen gewoon zijn te doen. Na een korte Bijbelinleiding werden ver schillende belangrijke vergaderin gen aangehaald en enige bijzonder heden hiervan vermeld. Hierna werd het. zo bekend geworden D.W.S. had tegenslag Het zat de DWS-ers gisteren niet erg mee. Alleen het. tweede dames elftal wist haar wedstrijd te winnen, Op bezoek bij WIK 2 in Den Haag slaagde het er in met voortreffelijk samenspel een 03 overwinning uit het vuur te slepen. Het eerste dameselftal stond door de gewijzigde opstelling voor de rust nog wat onwennig tegen het goed spelende Hellas. Dit le verde de Hellas-dames met de rust een 20 voorsprong op. Na de rust sloot de verdegiging echter goed en hoefde de DWS-keepsfer geen moeilijk werk meer te doen. Jammer was het dat de spil van DWS bij een botsing geblesseerd werd en de strijd moest staken. DWS kon hierna niet voldoende stootkracht meer opleveren, zodat het einde kwam met een 02 ne derlaag. Het eerste herenteam heeft in derdaad een goede strijd geleverd tegen Hellas 2 getuige de uitslag 1014.. Het was een snelle faire kamp, waarin een gelijk spel voor DWS zeker niet geflatteerd ge weest was, Nu gingen verschillen de schoten juist over o£ ramden de lat. Het tweede herênelftal voldeed niet aan de verwachtingen. Na een goed begin stortte de ploeg bij een foutieve beslissing van de scheids rechter ineen. Dit bewijst dat het met de wedstrijdmentaliteit van dit team niet helemaal in orde is. De uitslag was 410. Heren 3 verloren op Laagzes- ti en hoven met flinlw cijfers van Actief I. De adspirantjongetis speel den Zaterdagmiddag een aardige wedstrijd tegen de jongens van IOGT. Zij konden het echter niet tot een overwinning brengen en verloren met het kleinst mogelijke verschil 01. Een combinatie van juniormeiK- j'es won met grote cyfers van. een onvolledig Meeuwenelftal. i „mastklimmen" gehouden. De „ham" moest haar plaats ruilen voor de rookworst, die een weinig goedko per in prijs was, doch niet minder aanlokkelijk, Het deelnemen aan deze wedstrijd viel voor de gega digden niet mee. Toch zagen zij kans nog enkele prijzen te ver overen. Na de pauze werd een aardig to neelstukje opgevoerd, „Konings Prui men" ofwel „Driemaal is scheeps recht", geschreven door Barend v. d. Veen. Een en ander werd afge wisseld door muziek en zang. Ook was er een „solisten-parade", waar aan pianisten, accordeonisten, gulta- risten hun steentje konden bijdra gen. Ook was er een C.J.M.V.er die zich in zijn vrfje tijd bezig houdt met z,g.n. „evenwichtskunsten". Hij gaf hiervan enige staaltjesten beste. Het geheel oogstte een dankbaar publiek. Beide jeugdverenigingen kunnen terugzien op een goede avond. De dagsluiting werd ver zorgd door de presidente der C.J. V.F. „Tryfosa", mej. L, Jurgens. De directie van het Passagetheater heeft de zaal gratis beschikbaar ge steld voor het vertonen van de film „De les van Londen" op Woensedag vanaf 7 uur 's avonds. Iedereen heeft zonder betaling toegang. Bij de film zal een toelichting worden gegeven. Wanneer onverwacht bezoek zich aandient kunnen er soms vreemde situaties ontstaan. De mogelijkhe den hiertoe worden onbegrensd als die plotselinge visite eventjes uit Amerika komt overwippen. Heeft een toneelschrijver zich in deze toe standen ingeleefd, dan staat het rijk der fantasie wagenwijd voor hem open. Dit demonstreerde de Schie damse toneelvereniging „De Dilet tant" Zaterdagavond in het Volks gebouw, toen zij Ad. de Ruyter's klucht „Een koninkrijk voor een dochter" opvoerde. De goed bezette zaal heeft uitbundig gelachen om de zonderlinge momenten, die zich aan de lopende band voordeden en met minder om de dwaze types, die zich over de planken bewogen. Hun boertige uitlatingen verwekten soms minutenlange lachsalvo's en. daar gaat het bij een dergelijk stuk toch maar om. De spelers en speelsters hadden hun opdrachten goed onder de knie. De avond mag dan ook zeker een succes voor de Dilettant !«noemd worden. Mevr. M. WillemsOverheul be naderde in haar spel als Fientje het meest het natuurtalent. Ook C. Mo lendijk bereikte als de niet al te snuggere kappersbediende Thomas een goede hoogte. Marie, de zuster van de barbier Piet van Dorp, res pectievelijk gebracht door mevr. N. Dettmeyer—Tettelaar en J. Mak, hadden bij de aanwezigen veel suc ces met bun luidruchtige huiselijke ruzies. Vanzelfsprekend kwam het einde met een voor ieder onverwacht gunstige wending, zodat spelers en toeschouwers met een opgelucht hart ami het „gezellig samenzijn", konden beginnen. Voor een genoeg lijk stukje dansmuziek zorgde het orkest dc „Wimagu's" onder leiding van de heer C- van. Hasselt. G.T.B. heeft het tegen Khoon zwaar te verduren gehad, maar bracht toch de punten naar Schie dam, Na twintig minuten, spelen, ontstond bij G.T.B, een misverstand, waarvan Rhoon gebruikt maakte om de bal In het doel te plaatsen (1—0), G.T.B. gooide zich vol energie in de strijd en had voor de rust succes. De bal kwam vfen links voor het doel, waar de mid voor klaar stond om het leder in eens in de touwen te jagen (1— Kort na de thee kwam de bal bij de rechtsbuiten die met een kei hard schot in de linker bovenhoek zijn club de leiding gaf (12). Een strafschop van Rhoon werd op kranige wijze door de doelman gestopt. G.T.B. farceerde een tegen aanval, die eveneens op een straf schop kwam te staan. De G.T.B.- rechtsbuiten maakte geen fout en G.T.B. leidde met 1—3. Wat Rhoon ook probeerde, in de stand kwam geen verandering meer. G.T.B. 2 liet op het sportterrein aan or.s Genoegen een steek vallen door van Viaardingen 2 met 1—3 te verliezen. Met de rust was de stand 0—1. Driemaal beschonken op één dag De Schiedammer H. D. S. ia een oude bekende van de politie. Meer malen zagen wij hem voor het kan tongerecht staan wegens openbare dronkenschap. Zaterdag heeft hij Het al heel bont gemaakt. Nadat S. Za terdagmorgen in beschonken toestand in de politiepost aan de Grote Markt was binnengebracht, en daar zijn roes had uitgeslapen, moest hij om streeks 6 uur in de middag alweer naar het politiebureau aan de Lange Nieuwstraat worden gebracht, om daar enigszins te ontnuchteren. Veel hielp het niet, want Zaterdagavond laat bracht hij zijn derde bezoek aan de cel, nu in de politiepost aan de Buitenhavenweg. Hier heeft men hem. voorlopig maar binnen gehou den. Onbekend gebleven personen heb ben een aan B. N, toebehorende roei boot laten zinken. De boot was ge legen in de Noordvest. De rennersclub „Schiedam" was Zondagmorgen op bezoek bij „De Coureur" te Viaardingen. Bij de junioren die tweemaal het rondje Viaardingen (door de Zuidbuurt) MaassluisVlaardingen moesten rij den, was al direct een uitlooppoging van dg Koning (C.) en Groenendaal (S.). Door goed volhouden slaagden zij erin hun voorsprong te behou den. De Schiedammers maakten een sportief gebaar en liet de Coureur renner de eer om als eerste over de streep te gaan. De Nieuwelingen reden naar Hoek van Holland en terug naar Viaar dingen om daarna nog eens via de Zuidbuurt. Maassluis terug te keren. Vóór Hoek van Holland slaagden Wittekoek (S.) en v. d. Heyden (S.) er in weg te komen en goed samen werkend slaagden zij erin weg te blijven. Alleen P. de Jnng (Schie dam), die ongeveer 20 km voor de finish wegsprong, was nog m staat een flink stuk van zijn achterstand weg te werken. Door de amateurs, die tweemaal ViaardingenHoek van Holland re den, werd direct een hoog tempo ingezet, waardoor al direct enige renners moesten lossen. Ook de u>v looppogingen van v, Gils en Vol- werk maakten slachtoffers, zodat zich bij het keerpunt in Hoek van Holland een kopgroepje vormde van zeven renners. Ook het tempo inde tweede rit naar de Hoek werd noog opgevoerd en weer moesten 2 ren ners lossen. Van de Coureur bleef alleen P. Heyster nog in de striji. Hij verdedigde zich met hand en tand, maar moest tenslotte zwich ten voor de Schiedamse overmaent. De uitslagen waren; Junioren 26 km 46 min.: 1. W. de Koning (C.). 2. R. Groenendaal <S.), 3. M. de Brum (S-L 4. J, Meden (S.>, 5. W. de Jang (S.), 6. Wiegel <S.). Nieuwelingen, 52 km 1 u. 40 min-t 1. E. Wittehoek (S.). 2. A. v, d. Hei den CS), 3. P. de Jong CS.), 4. W. Voogd (C.), 5. R, Bakker (C.), 6. A. Bezemer 'S.). Amateurs, 80 km, 2 u. 10 min-t X. C. de Kievith <S.), 2. G. v. Gils (S.), 3, J. Vol werk (S.), 4. E. Eggink (C-), 5. P. Heyster tC.). 6. H. Veld hoven (S.). Zondag a.s. komen, de renners v. d. Mol (Dordrecht) en de Hoekse renners uit Cs Gravendeel) naar Schiedam,

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1953 | | pagina 1