glllgll" BERVÖETS m i y woning vraagt /a r euws! M Hermes-D.V.S.-leden voelen niet voor kiescollege KANTTHKÉNINGEN Bestuur stelde functies hierop ter beschikking Schiedam WERKSTER Ai, MM) A Weth. v. d. Kraan vertrekt Th. J. L. v. d. Berg zal hem opvolgen Verloor U iets? Woningbouw in de Lekstraat DE A VONTUREN VAN KAPITEIN ROB Proef met spoorweg politie in Utrecht kZèj?0€£#S EEN RIJWIELVÓÓRMONTEUR LEERLING-BANKWERKERS JONGENS HERENHUISJE Koeriersters tiendaagse voor de WONINGINRICHTING 12-21 MAAR 2 Dinsdag 17 Maart 1953 Maandagavond hield Hermes-DVS fn Beyereberffen een drukbezochte sel- fcoettvergartfirlnir. Op de agenda stond vermeld een voorstel tot reglcmcnta- wljzlging. Allereerst werden In een bijzondere algemene vergadering, die aan de eigenlijke seizoenvergadering voorafging, de wijzigingen in de sta tuten met algemene stemmen aanvaard. Voorzitter A. de Jong opende de met veel spanning tegemoetgezlcne Kpizoenvergaderlng, Na voorlezing o,a. van het jaarverslag over het crieketsHzeen 1952, vond benoeming van de cricket-commissie plaats. Geen nieuwe candidaten werden voorgesteld, zo dat de cricket-commissie ook voor het komende jaar zal bestaan uit de heren A. Stouthandei Jr., F. Lindeman cn J. F. Schcffer, Op voorstel van het bestuur werd hierna de heer b. Lindeman, die gedurende vele jaren zijn beste krachten als feestuurs- en comissielid aan Hermes-DVS heeft gegeven, door de vergadering met algemene stemmen tot lid van verdien sté benoemd. De contributie over hei nieuwe verenigmgsjaar werd onge wijzigd vastgesteld. De heer De Jong gaf een uit gebreide toelichting op de door het bestuur voorgestelde en door een commissie, bestaande uit de héren A. Stouthandei Jr., M. Goumore en S. Isaacs, uitgewerkte re clements- wijzigingen De belangrijkste ver anderingen behelsden een voor stel, dat de door de Algemene Ver gadering gekozon bestuursleden voortaan voor drie jaar zitting zul len hebben en dat jaarlijks dus een derrie deel van het bestuur aftreedt en een voorstel de elftal- en andere commissies voortaan niet meer te laten benoemen door de Algemene Vergadering, maar door een dóór do Algemene Vergadering gekozen kies college van 15 leden, die minstens 23 jaar oud en minstens 3 jaar lid van dé vereniging moeten zijn. Het eerste voorstel werd door het be stuur gedaan, omdat Hermes-D.V.S. in de naaste toekomst, o.a. in ver band met de komende verhuizing, vöor belangrijke beslissingen komt te staan en een zekere continuïteit in het bestuurscollege hiervoor on ontbeerlijk is: het tweede voorstel "beoogde het doen verkiezen van de commissies in. een rustiger sfeer en vrij van alle sentimenten, die eên gaande komende - Naar wij vernemen heeft dc heer H. v. d. Kraan het voornemen by de eerstkomende raadsvergadering aam het eind van deze maand terug te treden als Wethouder van Ge meentewerken en Grondbedrijf. Het ligt in de bedoeling, dat hij als Wethouder zal worden opgevolgd door de tegenwoordige fractievoor zitter van de CHTJ, de heer Th. J. h. v. d. Berg. De heer v. d. Kraan schijnt ver der het voornemen te hebben in het komende najaar ook als raadslid te verdwijnen. Zijn naam zou niet meer voorkomen op de candidaten- lijst van de CHU voor de komende raadsverkiezing. Het zich terugtrekken uit het opënbare leven houdt eensdeels verband met de gezondheidstoe stand van de heer V. d. Kraan. Daarnaast schijnt op zijn besluit van invloed te zijn geweest het feit. dat hij zich als aannemer met wo ningbouw in Schiedam gaat bezig houden. Burgerlijke Stand Geboren: "Mathilda W. M. d. v. W. J. C, Vissers en J. A. Mêeder. Jan z. v. J. v. d. Kooij en B. v. Dijk. Wendehna A A. L. d. v. L. J. M. Duchateau cn A. v. Gullk. Alber- dina d. v. H. Hana en K. v. Zon. Marinus z. v. V. Kalisvaart en T. M, v. d. Eijk. Elisabeth M. d. v. H. F. Leenen en M. A. M. Ostendorf. Cla- sina C. M. d. v. W, Barvoets en C. C. J. Veltman. Phüippus J. W. z. v. A. S. Dorscbot en J. H Haesakkers. Petronella d. v. J. Peeters en M. C. W. Dielissèn, Jan 2. v. J. Rosman On J. Vendeloo. Overleden: M. v. Leeuwen. 88 j. vr. v. W. F. Schafer, H. reedveld 79 j. G. Bakker SS j. Te bevragen aan het Hoofdbureau van Pilitie (tussen 912.30 en 2—6 uur): zwarte dameshoed, portemonnaie. vul potlood. vulpen ln étui, loonzakje met Inhoud. 2 LSpssleutels, ruig met drie sleutels. Te bevragen by de vinders: Brume jongenspet. C. v. d. Gaag, Parallelweg 220b r bruin wollen sjaal, N. de Herder. Herenstraat 45: badhanddoek p. Kol- meijer. B.K. jaan 11B: witte wollen sjaal Bernard, Anth. Muysstraat 63; padvin der sriem, T. Kap, v, ostadeiaan 61: zil veren armbandje met rood steentje, v. <3. Linden. Numansdorpsestraat lï ■choolétul met inh., p. Schippers, Van Dyckstraat Hb; stalen duimstok. V. Holleman, Dwarsstraat 21springtouw, H. Middendorp, Ampèrestraat t6a: zw. zakmes, E. van Melief. Mariastraat 118a; bruin knipmes. Van Fiezen. Hoofdstraat 16; rozenkrans in étui. T. Scholte, Groe- neiaan 15: huissleutel, B. Koeleman. Fultonstraat 17c. algemene vergadering zo dikwijls beïnvloeden. Na vele debatten werd het voor stel tot het kiezen van de bestuurs leden voor de tijd van drie jaar aangenomen, het voorstel tot het benoemen van een kiescollege werd echter met kleine meerderheid ver worpen Voorzitter De Jong deelde hierna mede, dat het bestuur haar mandaat ter beschikking van de vergadering stelde en over 4 weken een nieuwe algemene vergadering zal uitschrijven ter verkiezing van een nieuw bestuur. De lopende za ken zullen tot de nieuwe vergade ring door het tegenwoordige be stuur worden behandeld. Mocht er uit de vergadering echter nog een voorstel komen waarmede het be stuur zich kan verenigen, dan blijft altijd de mogelijkheid tot samen werking bestaan. Na de rondvraag kwam eerst te gen twaalven een" eind aan deze belangrijke vergadering. Eind vorig jaar vond een aanbe steding plaats van de bo-uw van 28 woningen in de Lekstraat. Dit pro ject, waarover binnenskamers k verband met de financiële positie nogal 't een en ander te doen was, ging uit van dé Woningbouwvër. „Eendracht". Bij deze laatste* in schrjjving kwam de Schiedamse fir ma Barendfcgt en De Bruyn als laagste gegadigde uit de bus. Thans js in Den Haag overeen stemming bereikt over déze wo ningbouw, Binnenkort zal met de uitvoering vón de plannen worden begonnen. Jongetje brak een been Maandagmorgen warén enkele jongens aan het spélen op balen poetókatoebi die op de Westerkade bij de Breeuwerk-fabriek lagen op gestapeld, Bij het afspringen kwam de tienjarige H, R„ woonachtig aan de Vlaardingerdijk zo ongelukkig terecht, dat hij een been brak. (Advertentie DM.) VOEDT VÉfiSTERKT EN DESINFECTEERT DE HUID Wat men moet weten: Apothekers-nachtdienst: „Rembrandt", Rembrandtlaan 5. Bellen bij ongeval: G.G. en G.D, Tuinlaan 89. Telefoon 69290. Tentoonstellingen: 1429 Maart. Stecieiyk Museum, da. 10—5, Zo. 2—5 uur: 150 re producties naar tekeningen van Leonardo da Vinei. Concert: 19 Maart. Passage-theater, 3 u: Utrechts Stedelijk Orkest o.l.v. lgnaz Neumark. Films: Passage, Da. 2 en 8 uur: Affair in Trinidad (18 jr,).' Monopole, Da. 2, 7, 9 uur: De onoverwinnelijken (14 jr.). Bijeenkomsten: 17 en 18 Maart. Zaal Chr. Be langen, Kethel, 7.30 uur: Cia van Boort's poppenspel. 19 Maart, Volksgebouw, 8 uur: SJ3.B. en Inst. v. Arb. Ontwikke ling - Filmavond. 20 Maart, Corner House, 35 en 810 uur: Modeshow Gebr. Ber- voets. „Hercules" in Rotterdam aan de wandel Zondag was ook Hercules verte- ge nwöordigd bij de 1200 wande laars die deelnamen aan de mars van de Wandelkring Rotterdam, ge houden ter gelegenheid van het 12H jarig beslaan van deze bond en ten bate van het Rampenfonds. Hercules behaalde een groepsprys en plaatste zich als 5de bij de deel nemende groepen. Zondag gaat Hercules in Rotter dam deelnemen Qan de Spoorweg mars. 2150 "Wanneer Laroux dreigend op de oude man. toekomt en hem de loop van zijn karabijn op de borst zet, geeft de Fransman hem een be hoorlijke oorveeg, „Ik houd niet van die grap jes", snauwt Laroux, „vlug een beetje, waar is kapitein Rob?" Onder tussen is Veroni op ver- kennig gegaan. Vreemde geuren dringen zijn neus binnen en dan ziet hij opeens de openstaande cfeur van de hut, waar het afgodsbeeld is opge steld. Even staat hy ver baasd te kijken; Hoeveel edelstenen schitteren daar niet in die donkere hoek, „Laroux!" roept hij, kom hier.... Goud, haald aan één der gouden schorpioenen. „Blijf pijn en angst, tervvul Laroux staat te schelden, edelstenen...diamanten..1" Maar bijna tege- er af", schreeuwt Laroux hem toe, „die dingen cfat hy dan ook zo verstandig had moeten zijn lijkertija gilt hij van de pijn: hij heeft het beeld zijn zwaar vergiftigd!" De kapper Schreeuwt van met zijn vingers van dat beeld af te blijven, willen aanraken en zyn vingers lelijk openge- 1 I Gemeente ruilt grond De N.V. Wennèkér Co. bouwde eên nieuwe distilleerderij op het terrein, begrensd door Schie, Vij- gensteeg. Groemveegje en St. Anna Zusterstraat. Toen een en andèr ge reed was gekomen, bleek bij Uit meting van de eiger.domsgrenzen. dat deze niet samenvielen met die van het bouwwerk; een oppervlak te van 60 m2, eigendom van de N.V., is buiten het gebouw gelegen en ais straat in gebruik, terwijl een oppervlakte van 9 m2, eigendom van de Gemeente, door Wenneker in gebruik is genomen en bebouwd en een daarbij aansluitend strookje van u: 10 m2 voor de uitbreiding is reserveerd. Om nu de moeillijkheden, die uit deze toestand in de toekomst zou den kunnen ontstaan, te voorkomen is het gemeentebestuur met de N.V. overeengekomen om behoudens de vereiste goedkeuring een ruiling van bovengenoemde strookjes grond tot stand te brengen. De ruil zal over en weer zonder toegift plaats vin- den; de kosten van uitmeting en van de acte komen ten laste van de N.V., die der registratie, begroot op f 300,ten laste van de Gemeen te. Naar het B. en W. voorkomt zijn deze voorwaarden alleszins aan vaardbaar. I Twee fietsen verdwenen Twee fietsen zijn in de afgelopen dagen ontvreemd. Ten nadele van mevrouw A, H. verdween een da mesfiets, die in de gang naast de woning Lange Nieuwstraat 45 werd neergezet en de heer W. vermist zijn fiets, die in een pand aan de Lange Haven was opgesteld. (Van onze correspondent) UTRECHT. in Utrecht begint vandaag een proefneming van de Nederlandse Spoorwegen met de zogenaamde „spoorwegpolitie" ge üniformeerde mannen, die een drie ledige taak hebben, die bestaat er in op drukke stations het publiek behulpzaam te zijn, het N.S.-pèrso- neel bijstand te verlenen en ten slotte de normale politie ter zijde te staan. De spoorwegpolitie zal optreden op de spitsuren en bij massaal ver voer. zoals bü voetbalwedstrijden, grote tentoonstellingen en in Jaar- beurstijd. Slaagt de proefneming, dan zal de spoorwegpolitie worden uitgebreid en ingezet Op andere grote stations. Dc kleur van het uniform dat de mannen dragen is zwart met op de mouw de aanduiding ..spoorwegpo litie" ên een zeskantige pet vol gens Amerikaans model. Zandwinning in Noord- Limburgse heuvels in onderzoek DEN HAAG. Op vragen van het Tweede Kamerlid Van der Goes van Naters (PvdA) over in stilte voorgenomen afgravingen van de Noord-Limburgse heuvels heeft de minister van Verkeer en Waterstaat geantwoord, dat hier sprake is van een onderzoek naar mogelijkheden van zandwinning. De resultaten van het onderzoek vormen een onderwerp van studie tussen de departementen van Eco nomische Zaken en van Verkeer en Waterstaat en van het provin ciaal bestuur van Limburg, waar bij de verschillende aspecten Van het vraagstuk Worden bezien. Meer dan onderzoekingswerk is door de Rijkswaterstaat niét ver richt, aldus d* minister. l)e toneelvereniging „Onze vrien den" zal op Vrijdag 20 MaArt m Palace een liefdadigheidsvoorstelling ten bate van hét Ned, Bode Kruis geven. Heden overleed tot onze diepe droefheid, in de hope des eeuwigen lé vens, na een smartelijk lijden, nog onverwacht, onze geliefde zorgzame Vrouw, Moeder, Behuvvd- en Grootmoeder. Zuster, Behuwdzuster en Tante MARIA HUIBERDINA VAN DIJK geb. Bitter in de ouderdom van 74 3. Uit aller naam: F, VAN DIJK A'dam. 15 Maart 1953 Da Costakade 19 m De overledene is opge baard in een der rouw kamers Frans Halsstraat 6 (bij de Stadhouders kade!; bezoek Dinsdag en Woensdag van 23 u. en van 7.30—8 30 u. De teraardebestelling zal plaats hebben Donderdag 19 Maart te 2 uur op de Nieuwe Oostcrbegraaf- plaats. Vertrek rouw kamer 1.15 uur. Heden overleed na êên kortstondige ziekte, zacht en kalm, onze geliefde en zorgzame Man, Vader, Behuwd- en Grootvader, Broeder. Behuwdbroeder en Oom, de Heer JOHANNES MARIUS VAN EIJK van in de ouderdom ruim .55 jaar. Uit aller naam: C. van Eijk- Vogelenzang Schiedam, 16 Maart 1953 Lange Kerkstraat 68 De teraardebestelling zal plaats vinden Donderdag a.s. op de Algemene Be graafplaats te Schiedam. Vertrek 'van het woon huis 2 uur n.m. Brede Straten even verderop bij de Raam ganisatoren zou ons bijna schooldeur achter zich slui- heèft ondergaan? Natuur- en heeft enkele collega's lijk ér is ook wel iets ver- de prijsuitreiking doen dweilen dat we er terwille mislopen, maar gelukkig dag de straat op en de stad van het pittoreske gezicht voorkwam een toevallige in. Natuurlijk zou het van- vJ-1~-w zelfsprekend mogen kiin- fJET lokkende lenteweer bracht ons Zöndagvïid- had den willen bewaren, samenloop van om stand ig- rocts dat huisje met het heden dat wij daar in dat ten, nu ondertussen toch wel overwonnen? Al zouden wij ook niet graag zien dat zij waren gekomen en hadden gedaan als die ene belangstellende ken wanneer we erbij ver- Schièdamse peueltje Mj het intieme bovenzaaltje van leerkracht, die z'n pupillen telden dat wc het Juliana- park, het Volkspark of mis- begin van Zijlsiraat en „De Amstelbron" aan de aan de verliezende hand Breedstmat, maar'och kom, Broersvest mankeerden zag en het toen maar be- schien het Sterrebos 7/iet de er sfaat zóveel goeds tegen- toen de heer K. J. Hey- ter vond onverwijld te reti- Afflffsfcant hadden opge- over dat we er alle vrede boer de mooie w-isselprïjs, reren. zocht. Niets echter danryau, mee kunnen hebben. Dat beschikbaar gesteld door Kijk je 's avonds naar de sterren beschikken over een be drag van 350, geschonken door het Anjerfonds. Een evengroot bedrag kómt ten koste van de „Harmonie", die er een verloting voor op touw zet. „De les van Londen" Deze week vertoont het Passage-theater „De les van Londen", een film. die werd vervaardigd in op dracht "van Bescherming Burgerbevolking. ZoaIs we hebben kunnen vernemen, wordt deze film Woens dagavond tussen zeven en acht uur gratis vertoond voor ieder die er rnaar be lang in stelt. Het zou nut tig zijn wanneer we alle maal eens gingen kijken. we hebben die schaarse aardige oude pakhuis op de de Schiedamse Gemeen- wandeling benut om weer hoek van de Verbrande Er- schap, ging uitreiken. Maar eens achter dc Schic tc ven heeft het voordcel van genoeg daarover, gisteren ^at ons betreft wij zou- zn de sanering al 0ndervon- reeds hebt u kunnen ver- jpri „..„„f, w;i]pn Wf»tpn den. Het wrakke gebouw nemen dat de jongens van hoeveel verschillende ver- w" een ,n;eu7. elemenf in gaan kijken. De zon was gul en al mocht er van Plattegrond? Op het Stationsplein en bij de Koemarkt hebben aroen dan cok niets te be- werd onderhanden geno- dé Willem de Zwijgerschool merken zijntoch kou wor- men, met vaardige en des- A ditmaal de ereprijs in de den genoten uan het vele kundige hand verbouwd en wacht sleepten, nieuwe dat hier valt op te met behoud van het oude Waar wij het hier zo uitzicht voor een nieuwe terloops over willen heb ben, is een gemis dat wij merken. Langs de Schie zijn we bestemming ingericht. gedrenteld door de Annazusterstraat, die plotseling welriekend er is geworden. Weg zijn de balken in het open riool en verdwenen is St. Via de rilt ook at pedirh- buiten die genoemde be- nu te Zijlstraat zijn we ten- scheidenheid bij dit tour- enigingen zo'r» stad van bijna 75.000 inwoners wel telt. Het aantal kan waar schijnlijk alleen maar bij benadering worden opgege ven. Wij moesten er plot seling aan denken, toen we - --- tt iu,i - iTLj in het orgaan van de Schie- oveel breder en slotte beland in de Kethel- nooi opmerkten. Het had damse c.J.M.V. iets lazen over de sterrenclub „Su pernova". Men heeft daar- oij elf leden, die zich niet straat cn Mi de Noordvest, ons voor die jeugdige scha' waar die schakel in de rio- kers zo leuk en misschien lering en het maken van 'n ook nog bemoedigend voor- cii uie «lu n«i het vele vuil dat altijd rtemne ouerbrugging naar gekomen wanneer er eens a]]een de iheorie van de hardnekkig die zwarte sub- de Damlaan nu al een tnd- wat meer hoofden van scho- sterrenkunde bezig hou- stantie als verblijfplaats je aanloopt. len of leraren aanwezig verkoos. Inplaats van het Zo'n wandeling in delen- waren geweest. De goeden grachtje een keurige straat te heeft ons in een half niet te na gesproken, zij rrc voor de deur van dc wó- uurtje meer over Schie- waren er, maar^cr ontbra- riingen die nu opeens zo- dainse activiteit peleprd ken nogal wat. t Kan zijn veel meer cachet blijken te dan een uiterst ingewijde dat zij allen deze middag bezitten, een breed trottoir, ons zou kunnen vertéllen, iuist de stad Uit waren, atv We zouden dergelijke uit- sfnpjês eens wat vaker moe waarop kinderen aan het tollen waren- Nog valt er veel te ver- ten maken. U ook. anderen bij Spinhuispad en Noordmolenstraat, maar viie zou niet blij zijn over de metamorphosedie Zo'n klein gebaar Er is weer een school de schaaktournooï geweest. De den, maar ook regelmatig het firmament afzoeken. „Harmonie" kreeg hulp van 't Anjerfonds Het bekende tamboer- en ders kunnen wij ons niet pijper corps „Harmonie" voorstellen hoe het moge- uitvoeringen op 24 en 25 lijk was dat slechts een en- April heeft aangekocht kele school op die manier twee tenordrums met ban- was vertegenwoordigd. Men delieren, een stel bekkens heeft het standpunt dat de en vier hoorns met een interesse voor dé leerlin- ventiel. Voor deze trans- het stadsbeeld gekregèn, n.l. die kaart van City Guide uit Den Haag. Er is alles voor een platte grond van de eigen stad te zeggen, maar het is alleen de vraag of we deze kaart daar onder mogen rubri ceren. In ieder geval staan. Rotterdam én Schiedam er op. De nieuwste uitbreiding, zoals de woningbouw in Nieuwland en het tuindorp Kethel. komen er niet op voor. terwijl op het mo ment dat wij er voor ston den te kijken, vrijwel heel de ruit er voor beslagen was. Nee, ze hadden dat op de Grote Markt beslist secuurder moeten bekij- oude binnenstad kier en bescheidenheid vande or- sen ophoudt als zij de actie kon de vereniging ken. Steels iets altijd iets 'góeds. Moderne japon met aangeknipte driekwart mouw en driekantige stol» met franje garnering. Kleuren: blauwgrijs, grijs en groen. MaKVi4 136.75 MOTORRIJWIELFABRIEK J. D. HUL SM ANN ZN C.V. Buitenhavenweg 54 te Schiedam, vraagt: Zuid-Hollandse Vereniging HET GROENE KRUIS afd. Schiedam Jaarvergadering op 20 Maart 1953 om 20.30 uur in hotel Bêyersbergen. Vlaard nger- straat 32. Agenda: Opening. Notulen. Jaarverslagen secretaris en penningm e ester. Bestuu r sverki ezi ng. Te koop: pracht kinderwa gen; kleinbeelef camera met tas 35.36 opn.; eiectr. motor 2 PH, 220 v. V* PK. Groenlaan 103 A. Te koop: een herenfiets vóór 45.of te ruilen tegen in goede staat zijnde meisjes kinderfiets. G. C, Schrij, Iepen Ia an 68, Kethel. Gevr. voor 1 a 2 dagen per week: een prima werkster. Mevr, Borst, Nassau Dillen- burgstraat 17. Schiedam. Té koop aangeboden een. Omgeving B.K. laan, in ruil voor kleinere woning op goede stand. Br. no. S 778 bur. v. d. blad Gevr.: flinke werkster voor Maandag en Vrijdagoch tend. Den Hoed1, Stadhou derslaan 23. VVoningruil. Vrij huis, Kwart e llaa n, Vlaa rdAmb., bev.: kamer en suite, keu ken, 3 sl.kam,, zolder, voor- en achtertuin, schuur, huur 30.— p. m. Ruilen v. wo ning in S'dam. liefst met douchecel of badk. Hoge huur geen bezw. Br. onder letter W„ Tuinlaan 50, Schiedam. Wij vragen voor de zaak een flinke werkster voor Woensdag of Donderdag. Aanm.: Janssen's Modemag. Hoogstraat 157 A Mevr. Wieling, Jan Steen straat 77. zoekt een flinke werkster met goede refer. Geslepen legplaten voor Uw meubelen, etalages etc. le vert tegen concurrerende prijzen Van Katwijk's Glas. handel. Lange Kerkstraat 38 tel. 68735, het oudste adres. Jongeman, ongehuwd, 26 jr., zoekt een hem passende werkkring als chauffeur. Br. no. S 775 bur. v. d. blad. Extra solide slaapkamer ge heel meubelplaat, 3-deurs- kast, toogledikant, 2 nacht kastjes, tafel, 2 stoelen 398.—. Wilson, Grote Vis serijstraat 80, 97, 99, 101. Eiken clubstel best. uit 2 grote clubs. 4 stoelen, zwaar verend, pluche en kleur naar keuze 189.Wilson, Grote Visserijstraat 80, 97, 99, 101.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1953 | | pagina 1