1 V Economische angst leidt tot hoge invoerrechten WOORDEN EN DADEN Xs Herfbmilk 'w* fK oorts. %üèïÊra Beter! Blokkade van China door Britten verscherpt GELEZEN- Helicopters zijn economisch niet verantwoord voor PTT Rusland beschikt over op één na grootste vloot Proces tegen mr Rohling is weer uitgesteld BIDAULT OPENT LANDBOUWCONFERENTIE Spanje mag deelnemen aan Parijse conferentie Dr. N. Waterman, canceroloog, zeventig jaar Sterfdag Karl Marx in Trier herdacht gal gewogen Slachtoffers watersnood 35ste lijst Faber en Bikker blijven nog in hechtenis Brand aan boord van M.S. „Lekhaven" snel geblust Amerikaanse Sabres in Engeland gaan naar Duitsland BRITSE MINISTER VAN MARINE: BANDEN pp Mïwm LICHTLOPEND NASLEEP ZAAK-MENTEN Rechtbank beslist, wél vervolging wegens meineed; beide partijen in beroep N.S. -busdiensten via Moerdijk Enorme kraanponton gaat te water Het oude werk Dinsdag 17 Maart 1953 3 (Van een onzer redacteuren) PARIJS. Zoale meestal gebruikelijk op internationale conferenties, blijven ile gebeurtenissen op de openlngsïittlng grotendeels beperkt tot een aantal onvermijdelijke, nochtans noodzakelijke, algemeenheden. Aldus ge schiedde ook gisteren in het Palais Challlot op de eerste bijeenkomst van de zestien ministers van Landbouw der OEES-Ianden, die deze week zullen confereren over de Integratie van de Europese landbouw. De conferentie werd geopend door de Franse minister van Buitenlandse Zaken Bidault, die constateerde dat de verhoging van de Europese landbouwproductie geen gelijke tred houdt met de toenemende bevolking, wat o.a. blijkt uit het feit, dat Europa in 1951 voor drie milliard, dollar levensmiddelen moest importeren- Er bestaat, zei Bidault, in de landbouw een economische angst, die leidt tot hoge Invoerrechten en importbeperkingen, die een harmonisch economisch leven in de weg staan. Na deze openingsrede koos de conferentie de Franse minister van Landbouw Laurens tot haar voor zitter en de Italiaanse minister van Landbouw. Fanfam. en zijn Neder landse collega Mansholt tot viCe- voorzittefs. Laurens zei. dat deze conferentie het wel eens is over het doel, maar niet over de middelen. Evenals Bi dault reeds vóór hem had gedaan, legde ook hij er de nadruk óp. dat deze conferentie van zestien geen enkele belemmerende invloed be hoeft te verwachten van de vóór conferentie. die de zes van het Klei ne Europa Zaterdag hebben gehou den, Verder stelt Frankrijk voor Spanje, dat reeds waarnemers op de conferentie had. als deelnemer tne te laten. Alleen Nederland en Noorwegen hebben zich tegen dit voorstel, ;.y het niet nadrukkelijk, verzet. Beide landen achtten het voorstel praematuur, omdat Spanje AMSTERDAM. „De hoop heeft mij nooit verlaten, daarom beet ik door. Ook in ogenblikken, dat ik mij sterker dan anders realiseerde hoe het werk, dat ik eenmaal gekozen had, iemand kan neerdrukken. Maar nu, na al die jaren, weet ik in elk geval één ding zeker: de biochemie en de biophysics zyn een triomf tocht door de wereld begonnen. Ik heb daaraan, op het gebied van het kankeronderzoek, iets mogen bijdra gen." Het is dr N, Waterman, die dit zegt en die vandaag zeventig jaar is geworden. Van 1919 af is dr Waterman al ver bonden als bioloog aan het Nederlands Kankerinstituut In Amsterdam en in die 34 Jaar heeft deze kleine, wat bedeesde man van de wetenschap, die als can ceroloog ook over de grenzen een goede reputatie geniet, maar die moeiliik over zichzélf aan het spreken te krijgen is, veel bereikt. Fer 1 April zal In) officieel zijn werk moeten neerleggen, maat bet Is voor het kankerinstituut en voor hem een gelukkige omstandigheid, dat hij, jij het ook op meer bescheiden &chaal, als adviseur kan blijven optreden. Dr Wa terman, van moeders zijde stammend uit een geslacht, waarin tot zeven generaties terug medici worden aangetroffen, mt de drang naar onderzoekingen op medisch gebied In het bloed. In Rotter dam, waar hij ook werd geboren, kon een huisarts-practijk hem niet bevre digen, In de zeven jaren, dat bij deze uitoefende, experimenteerde hij thuis in een eigen laboratorium. Zijn belangstel ling ging toen uit naar onderzoekingen op het gebied van suikerziekte. Daarna richtte hij op verzoek van de regering in Willemstad op Curasao een hygiënische dienst met een laboratorium In. waar hu veel studie maakte van parasitaire ziekten. In Amerika werd bij door het kankeronderzoek voorgoed ge grepen en het stond voor hem vast. dat, wilde men op dit gebied verder komen, andere wegen moesten worden ingesla gen dan die van de beschrijvende patho logische anatomie. Zijn verdiensten vonden Jn weten- schappelijke kring o a. erkenning tn het ere-lidmaatschap van de Nederlandse Vereniging voor Biochemie en het toe kennen In 1949 van de gouden Rotgans- medaille door het kankerinstituut. t Advertentie I 37 deelgenoot is in andere vormen van Europese samenwerking. Laurens constateerde echter, gezien de grote meerderheid aan voorstanders, dat Spanje tot de conferentie was toe gelaten. Klop met de hamer. Spanje op. Nog een klop met de hamer en de Read van Europa werd een waarnemerschap voor deze confe rentie toegestaan. Iedereen was vóór. Hetzelfde gold voor de voed- j sèl. en landbouworganisatie der Verenigde Naties (F.A.Oen voor de organisatie voor Europese sa menwerking. die als deelgenoten, als verbondenen, aan de conferentie mogen deelnemen, mét stemrecht. FR AN Z J 0 5 EF A-P.K, A'dam. TA 4497Ê Buitenlandse mede- wi-king voor „Beurzen of»en dijken dielit" HILVERSUM Enkele buiten landse artislen zullen aan de twee uitzendavonden, die do radioactie „Beuren open, dijken dicht" nog resten, hun medewerking komen verlenen. Op Zaterdagavond 21 Maart a.s. in Tivoli te Utrecht zal de Engel se orkestleider Geraldo het Me- tropole-orkest komen dirigeren, waarbij de zangeres Ann Shelton zal optreden. Beiden hebben spon taan hun medewerking toegezegd. Voor de slotavond, op Zaterdag 28 Maart in het Concertgebouw te Amsterdam, heeft de Amerikaanse dirigent André Costellanetz, met wie de AVRO reeds in onderhan deling was. zijn belangloze mede werken aangeboden. Hij zal die avond het Omroeporkest dirigeren. Op eigen kosten vliegt hij van de Verenigde Staten naar Amster dam. (Advertentie I.M.) Uit heerlijke romige melk TRIER, - Zaterdag is de 70ste sterfdag herdacht van de schepper van het wetenschappelijk socialisme als theoretisch bouwwerk en als maatschappelijke actie, Karl Marx, die op 14 Maart 1883 in Londen overleed. De herdenking werd ge houden in zijn geboorteplaat* Trier. Een aantal prominente de- m oef a tisc h-social tstische f i guren uit verscheidene landen woonde de bijeenkomst bij. Namens de Partij van de Arbeid was aanwezig de vice-voorzitter van deze partij, ir H. Vos. Plan voor intergeallieerde organisatie van het vroegere verzet PARIJS. Op het congres vaft het Franse „Comité (Taction de la résistance", gehouden 14 en 15 Maart in Parys onder voorzitterschao van Bidault, is besloten een commissie in te stellen, die de oprichting van een intergeallieerde organisatie zal be studéren. De commissie, waarin Bel gische. Nederlandse en Franse cr- ganisaties van het vroegere verzet zijn vertegenwoordigd, heeft eèn j voorlopig bureau in het icvèn geroe pen. Een der dne vice-voorzitters is Imr B. W. Stomps, voorzitter van de nationale federatieve raad van hei voormalige verzet (Nederland^. Ex zijn verder drie plaatsvervangende secretarissen-generaal, van wie de heer Boon voor Nederland. LONDEN. De Britse minister van Vervoer, Letmox-Boyd, heeft 'n order bekend gemaakt, volgens welke Britse schepen, waar ook ter wereld, een speciale vergunning nodig hebben, om naar havens van Noord-Korea en continentaal China te mogen varen. Ook voor eert tocht tussen havens In de twee genoemde tanden is een dergelijke vergunning nodig. Een en ander is in overeenstemming met de belofte van de Britse minister van Buitenlandse Zaken, Eden, aan de Verenigde Staten, dat Engeland het embargo der Verenigde Naties op strategische goederen voor communis tisch China zal verscherpen. De order wordt 31 Maart van kracht en geldt voor schepen groter dan 500 ton. B.s JsjJitg. Kok, Kampen verscheen - SfeWoord in menselijk srhrSft'* «?r H. J. Westerink f prijs S 75T^»t^boeZ over de Hebreeuwse de Griek-e. de Latijnse en de Neder landse Bubel. maakt de indruk naastig te zijn samengesteld De stijl is dik with slordig Zelfs in de Inhoudsopgave Zitten fouten. Het werk is kennelijk li»6t op gituid van eigen slutue gf enre- vèn. DU betekent echter niet dat het. ondanks deze tekortkomingen. met goede diensten zal kumten bewijzen D„ vraagstukken worden vanuit gerefor meerd standpunt beschouwd De uitgever heeft Het boek keurig verzorgd en een fraaie collectie foto's van handschriften en uit oude gedrukte 'uj bels opgenomen. Er was reeds een verbod op de uit voer* naar genoemde landen van strategisch materiaal, doch Britse schepen konden buiten Groöt-Rrit- tannië materiaal aan boord nemen en dit naar China brengen. Schepen zullen vergunning kunnen krijgen om naac Noord-Korea en China te varen „als zij In het geheel geen stra tegisch materiaal aan boord hebben". Kapiteins of eigenaars kunnen een boete van 500 pond sterling of een gevangenisstraf van twee jaar krij gen als de order overtreden wordt. Schepen, die Hongkong, Singapore of de Maleise federatie tot basis heb ben, zullen hun vergunning ter plaat se kunnen krygen. DEN HAAG. Hét Informatie bureau van het Nederlandse Rode Kruis heeft Maandag de 35ste lijst uitgegeven van geborgen en ge iden tjficeerde slachtoffers van de watersnood. DINTELOORD De Wit. Johannes, geb. 12-3-51 te Dmteloord. FIJNAART Van de Goorbergh, Hubertus. géb, 17-6-18 te Fnnaart; Van Mourik Gérrit, geb. 19-2-1885 te Fijnaart. HALSTEREN Van Meer. Johannes, geb. 28-1-17 te Halsteren, echtgenoot van A. A. Langenberg; Roks—Van Eekèlén, Geertruida Maria, geb. 7-7-31 te Halsteren, echtgenote van Petrus J. Roks; SchiUemans, Rokus Wil helmus, geb. 11-11-1889 te Din tel oor d, echtgenoot van Petronélla Bernaards; Stoffels, Adnaan, geb, 4-10-1865 te Halsteren, weduwnaar van Adrian a M. v. d. Zénde. KRUININGEN Griep, Anthonia, Jacoba, geb, 31-B-28 te Krumingen. N1EUW-VOSSEMEER Van Geel, Adrianus Johannes, geb. 4-12-42 te Nw-Vossertteer; Van Someren, Antonius, geb, 24-6-13 te Nw-Vossemeer, echtgenoot van An- tonia Otte. NIEUWE TONGE Van ErkelKievot, Willemina, geb, 15-1-1887 te Oude Tonge; Hoog- straate, Simon Beschier. geb. 17-5-48 te Nieuwe Tonge; Hoogstraate Nagtegaal, Pieternetla Cornelia, geb. 22-6-17 te Meltssanl, echtgenote van Joh. Hoogstraate; Knóps Johannes Gerardus, gob. 9-4-95, te Dirksland, echtgenoot van C. Polder. OUDE TONGE Hartog, Adnaantjc, geb. 7-6-05 te Oude Tonge. STRIJEN Verryp, Teums. geb. 13-7-3B te St rijen. ZEVENBERGEN Crezee, Pieter. geb. 10-3-1888 VGRAVËNDEEL Aanvulling verlies!ijst dd 4-2-53. Thans geborgen* St Nicolaas, Annie, geb. 28-9-48 te Rotterdam. KLUNDERT Aanvulling verlieslost dd. 6-2-53: Thans geborgen: Van Wensen. Cor nelia Helena, geb. 24-6-47 té Klun- dert; Van Wensen, Leendert Corne lls, geb. 1-3-46 te Klundert. «IMHiltilHüll ïilllill'lüll'l'illilll'iii'l'liililfi DiiSSELDORF. De uit de ge vangenis van Breda gevluchte oor logsmisdadigers Faber en Bikker blijven vooralsnog in West-Duits- land In hechtenis. Het gerechtshof te Düsseldorf heeft het bevel tot voorlopige hechtenis tegen Faber gewijzigd In een bevel tot blijvende hechtenis, met dien verstande dat deze order telkens voor twee maan den geldt. Het hof te Hamm be sloot, dal ook Bikker vooreerst In hechtenis moet blyven. De andere vijf uit Breda gevluch te oorlogsmisdadigers bevinden zich nog steeds op vrije voeten. Ten aan- zien van het door de Nederlandse regering gedane verzoek om uitle vering verklaarde Maandag een woordvoerder van het hof te Düs seldorf, dat voorlopig niet op een beslissing ten deze behoeft te wor den gerekend, aangezien hiervoor zeer moeilijke juridische kwèstlès moeten worden opgelost. ..Die Botschaft hor ich tvohl, allein mir fehlt der Glaube" (Goethe's Faust) ROTTERDAM. Aan boord van het m.s. Lekhaven heeft men Zondagavond niét lang na hèt vertrek uit Marseille in een van de ruimen brand ontdekt. Onmid dellijk werd het ruimgedeêlte waaruit de rook ontsnapte afge sloten en door middel van de koól- dyoxydc-mstaltatie met koolzuur gevuld. De gezagvoerder besloot voor alle zekerheid naör Marseille terug ie keren, waar de Lekhaven Maandagmiddag om half drie ar riveerde. Het schip werd aan de z.g. observatiekade gemeerd waar de brandweer onmiddellijk assis tentie verleende én het vuur snel werd geblust. Er ontstond sléchts lichte schade aan de lading, be staande uit montagéwoningen en vaten olie. De 5.417 ton bruto metende Lekhaven is het niéuwste schip van de N.V. Gebr. Van Uden s Scheepvaart en Agentuur Maat schappij te Rotterdam. Het maakt thans in charter van de Verenig de Nederlandsche Scheepvaart Maatschappij *n reis naar Austra lië en terug. Volgens een laatst bij de V.N.S. binnengekomen tele gram zou het schip vandaag om twaalf uur de réis van Marseille via Port Said naar Australië voortzetten. DEN HAAG. Na grondige be studering Is de PTT tot de conclusie gekomen, dat voor een land als Ne derland met geringe afmetingen in lengte en breedte en met uitstekende verbindingen de helicopter als post- vervoermiddel economisch niet ver antwoord Is. De PTT zou op zyn minst twee toestellen nodig hebben, waarvoor vier piloten In dienst ge nomen moeten worden, benevens tien man voor de gronddienst. Dit verklaarde de directeur-gene raal, dè hper L. Neher, naar aanlei ding van het adres van de Kamer van Koophandel te Amsterdam. „Zoals de stand van zaken thans is", zo zeide de heer Neher. „heeft men practisch overal de post die de vorige avond tijdig is gepost in de loop van de mörgën thuis. Dit geldt ook voor de Waddeneilanden, die bij slecht weer óf lage waterstand door WIESBADEN. De Amerikaanse luchtmacht in Europa heeft Maandag te Wiesbaden. bekend gemaakt, dat „een aantal" in Engeland gestatio neerde Sabre-straaljageri van het type F-8 naar West-Duitsland is overgebracht om daar tijdelijk dienst te doen. Het is nog niet bekend wan neer de 25 Sabres, die zoals vorige week werd bekênd gemaakt uit de V S. naar Duitsland zullèn worden gezonden, in Europa zullen aanko men. LONDEN. De Britse minister van Marine. Thomas, heeft In het Lager huis verklaard, dat de Sowjet-Unfe de beschikking heeft over de op één na de grootste marinevloot ter wereld. De Sowjet-vloot bestaat uit 20 zeer sterke kruisers, meer dan 2Q0 torpedobootjagers en meer dan 350 onder zeeërs. De productie van schepen was de laatste tijd in de Sowjet-Unie op markante wijze gestegen: thans werden door de Sowjet-Unie per jaar meer kruisers gebouwd dan door de 14 landen van het Atlantische Pact tezamen. Het merendeel van de Sowjet-marlnestrijdkrachten is volgens Thomas geconcentreerd In de Oostzee en In de Noordelijke wateren hetgeen belangrijk is voor Groot-Brlttannlë. De Sowjet-Unié beschikt ook over een machtige marine-luchtmacht, al dus Thomas en alles wyst ér op. dat (Advertentie l.M.) RIJWIEL MOTOR 3rSf J1553K AMSTERDAM. De strafzaak te gen mr F. P. Th Rohling. weihou der van Bloemcndaal. voormalig raadsheer bij het .imsterdams Bij zonder Gerechtshof waarbij hii tevens enige tijd de functie van ad vocaat-fiscaal heeft waargenomen en raadsheer-commissaris In 1948 in de zaak-Menten, zal voorlopig geen doorgang vinden. Naar men zich zal herinneren had de officier van Justitie te Am sterdam. jhr mr A. Reigersman, een dagvaarding tegen mr Rohling uit gebracht wegens een meineed, die déze zou hebben afgelegd, toen de zaak-Mênten in 1948 door het Am sterdams Bijzonder Gerechtshof werd behandeld. In die zaak werd mr Rohling ais getuige gehoord over het vooronderzoek. Bovendien werd tegen hem nog een kennisgeving van verdere vervolging uitgebracht aangaande valshéid ih geschrifte, dié eveneêns gepleegd zou zijn bij het vooronderzoek in de zaak- Menten. Zowel tegen dè dagvaarding als té gen de kennisgeving van verdere vervolging het mr Rohling door zijn raadslieden, mr P. J, Witteman én mr C. Reinders Fölmer, een bezwaar schrift indienen bij eert civiele kamer van de Amsterdamse rechtbank. Deze heeft beslist, dat de strafzaak te gen de heer Rohling, voor zover 't de ten laste gelegde meineed aangaat doorgang diende te vinden, doch dat mr Rohling terecht bezwaar had gé- maakt tegen een eventuele vervol ging wegens door hem gepleegde valsheid in geschrifte. Met deze beslissing hebben noch de officier van justitie, noch mr Roh- de Sowjet-schepen goed bewapend en goed gebouwd zijn. Een groot deel der vaartuigen, onderzeeers inbegre pen, is in staat mijnen tè leggen. Naast de kruisers, die thans volgens het marineplan gebouwd worden, zijn torpedobootjagers en onder zeeërs in productie. Alle schepen der Sowjet-marine zijn ononderbroken bemand. De Sowjet-marineluchtmacht beschikt over een toenemend aantal straal vliegtuigen. die ais bommenwerpers, mijnenleggers en voor torpedoaan- vallen kunnen worden gebruikt. Hoewel alle vliegtuigen hun bases op het land hebben, vormen zij een integrerend deel van de marine, zo vervolgde de minister, die het Lager huis verzocht een marinebegroting van 329.500.0ÖÖ pond sterling voor het komende jaar goed te keuren. Thans, zo vervolgde Thomas, heeft Amerika de grootste vloot. Reuter tekent hierbij aan. dat de Britse ac tieve vloot volgens een recente ver klaring bestaat uit een slagschip, twee vliegkamp schepen, drie lichte vlootvliegkampschcpen, 11 kruisers. 31 torpedobootjagers. 31 fregatten, 37 onderzeeers en een aantal mijnenve gers Vier slagschepen en vele ande re vaartuigen bevinden zich in de reserve. UTRECHT. Naar wij van de N S. vernèmén hêeft de rijkswaterstaat toestemming gegeven tot het onder houden van een autobusdienst tussen Dordrecht en Breda en tussen Dor drecht en Zevenbergen via Moerdijk ingaande Donderdag 19 Maart. De bussen van de dienst Dordrecht Zevenbergen zullen te Zevenber gen aansluiten op dè treinen Zeven- ]mg cenoegeni genomen. Beiden te- bergenRoosendaal, waarvan de kenden hoger beroep aan bij het Am sterdams Gerechtshof. Een strafzaak tegen mr Rohling zal In ieder geval met kunnen worden gevoerd vóór een uitspraak van hét Gerechtshof daarover gegeven is. Zelfs dan bluft nog de mogelijkheid voor beide partijen over van cassatie. dienstregeling wederom wordt ge wijzigd om de aansluitingen mogelijk te maken. De locale treindienst tus sen Rotterdam DP en Dordrecht 2ai eveneens op 19 Maart geheel worden hervat. De autobussen van beide diénsten zullen tè Lage Zwaluwe stoppen nabij hotel „Brabant", lichte vliegtuigen worden voorzien. Met Zeeland zyn de verbindingen al tijd uitstekend geweest en men mag aannemen, dat ze dit over niét al te lange tijd weer zullen zijn. De grote Stroom post gaat In de avond- ön nachtelijke uren door en in dit verband is de tijdwinst, die men met een helicopter zou boeken, zeer problematisch. Bovendien heeft de PTT plannen om, in samenwerking met de Neder landse Spoor wégen, het nachttrein- Stelsel nog te versnellen door bijzon dere êenhedên te gaan gebruiken. Mogelijk zullen deze ook op de dag trajecten ingeschakeld worden." ROTTERDAM. De machine fabriek en constructie-werkplaais van Com. Swarttouw te Schiedam is gereed gekomen met de bouw van een kraanponton die mogeliik tot een der grootste op de wereld gerekend kan worden. De afme tingen zijn 46 meter lang, 13,5 meter breed en X.80 meter hoog. Het gewicht bedraagt niet minder dan 225.000 kg. Het bijzondere van de tewaterlating zal zijn, dat de ponton met op normale wijze van een helling zal glijden, maar in haar geheel door vier grote drH- vende bokken van de wal in het water zal worden neergelaten. Donderdag nf Vrijdag zullen de kranen, die momenteel verspreid in Nederland in bedryf zyn. in Schiedam bij elkaar ?nn om geza menlijk dit titanpnkarwei op te knappen. De ponton is bestemd voor de N.V. Corn Swarttouw's Stuwadoor Maatschappij te Rot terdam. etsontwerp verlenging zittingsduur gemeente raden ingediend DEN HAAG. Thans is hst dóór de minister van Binnenland se Zaken aangekondigde wetsont werp ingediend, waardoor het mo gelijk wordt, dat de in 1953 geko zen gemeenteraadsleden vijf jaar in pteats van vier jaar zitting zul len hebben. OMDAT dit dagblad letterlijk overal behulpzame lezers heeft die mij bij tijd en wijle uit hun volheid eevs een tip voor een stukje geven, kan ik u vandaag aan de hand meevoeren naar een Nederlandse strafgevangeniswaar het verhaal écht gebeurde. In een der cellen zat, even na dneen, Tooit rfc Tuimelaar een vamiddag uit van de drie en een half jaar die de rechtbank hem, ter kvrjtinp van enige bckioame doch tjerloens- fr» {nkïbnjïiinpen had toegebracht. Hij had het net horen slddn in de verte en berekende *hoe lang hy nog uwst wachten op zu» panne- Ije toen de celdeur plotseling week en de cipier binnentrad. Js er waf'* vroeg Toon ver- baasd, want dit was geèn uur voor bezoek of controle. „Dag Toon," zei de cipier mét een hartelyk knikje. Hy kwam de cel u?at dieper in, u?at aarzelend ran pas. „Ik heb eigenlijk een verzoek aan je." ueryolpdc hij, „zie je, de directeur zou het zo leuk vinden nis je even op kanfoor Icioein „Ik heb niks gedaan." tei Toon. „N^p, ttcc, natuurlijk niet, dat weten we best rnoar iceet je, hij zou graag udflen d&t je wat deed," zei de ander haastig. „De brandkast t*an de directeur zit op slot en nu kan hij de sleutel ner gens meer binden. Dat is natuur lijk erg vervelend, begrijp je, te meer daar hy een papier nodig heeft dat er in zit. En nou had de directeur zo gedacht Toon knikte bcqmpend. „Er moet 'n uflkman bijkomen," Concludeerde hij. „Ja, precies," riep de cipier ^op gelucht. „We dachten, misschien zou je voor éèn keertje „fk tuil tuel," zei Tóón en stond op. Z\jn open o Unster den belust. Samen liepen ze even later door dp lanjje pan pen naar het kantoor, waar de directeur al in spanning U> acht te. „Hij doét het," sprak de cipier, toén ze binnenkwamen. „Ha!" klonk het opgelucht, maar Toon zei bezweren cl: „Ja ja rustig, ik heb nrijrt tóoru'aarden. En daaraan, zal vol- dddn moeten worden, anders wordt hier vanmiddag niet petoerkt." „Zeg het maar", inviteerde de directeur. Toon nam er een stoel bij. „In de eerste plaats." zei hij, „wil ik nvjn eigen gereedschap gebruiken. Dat ligt nog hier m huis, want het zat bij myn builen. Eti in de tweede plaats mag er niemand anders in de kamer blij ve n als ik het. doe." „Maar toe zullen je helemnaZ niet in de weg lopen!'', riep de direc teurdoch Toon legde hem met 'n kort gebaar het zwijgen op. „Meneer de directeurzei h# niet zonder warmte„ik vind u een aardige man, maar u denkt toch tiief dat ik mijn uafegehetmen een beetje te prabbei pa pooien niet toaar? Er komt «oor mij nog een andere tijd. dan hierEn dan moet ik oók eten." Men begreep het. De instrumen ten werden gehaald en ei»en later stond de directeur mét zijn cipier op de gang, terwijl Toon de Tui melaar binnen zijn ambacht weer eens met vaste hand uitoefende. Zijn routine bleek niet noemens waard te hebben geleden. Na pre cies zwin tig minuten kwam hij de kamer uit om te zeggen dat het kind er wüs. De brandkast stond wijd open en krasjes of vingeraf drukken kwamen er niet op voor. „En. de instrumenten zijn ook zuiper hoor. kijk se maar na," zei Toon, want hy had er een 'fijn werkstukje van gemaakt. Stralend van gerechtvaardigde beroepstrots is hij .teruggebracht én de rest uan de dap heeft hneuriend doorge bracht in zijn ce[. Want is er gro ter glorie dan die non het am bacht? KRONKEL Vroegere verloofde van I Narriman krijgt functie in Washington aangeboden CAIRO. Dr Hasjem Zaki, dè vroegere verloofde van ex-koningin Narriman van Egypte, is Maandag drie dagen voordat Narriman in Egypte terugkeert de post van at- taché vóór economische aangelegen beden óp de Egyptische ambassade te Washington aangeboden. Zakt, die thans onderdirecteur van de afdeling onder7nek van de national? bank te Egypte is. heeft nóg geen besluit ge nomen, Dr Zaki is thans gehUwdL Kijkt eens goed naar het geztcht van dit jongetje, naar die glimlarh. Komen ze u niet bekend voor? Is het niPt net of u Amerika'.1! presi dent, Dwight D. Eisenhower trt Zyn gezicht kijkt? Geen wonder, «jattf het is Dicight Éls en- hoicer de tweede eU Arnerika's pre sident is de groot vader van dit jon getje. Het {.t liet zoontje 7*nn majoor John E(5erthoujt>r, die in Korea vecht. Voor de eerste keer ktmmen de kleinkinderen van de president op T het Witte Httis lo geren gedurende het weekend. In Amerika kunnen ze een mens nlt»t eens even. rustig laten eten Terwijl de flimsier Greer Garaon (Mrs Miniven met haar echtgenoot, de oliemagraat E Fogelson. aan tafel zat nam-n dl«Wen de kans waar er met haar juwelen ter waarde van 10.000 doiiar van door te gaan. De post zegel verzamel aars zijn h«' slachtoffer geworden van c(p nuMi««='< communistisohp zuiveringen in Hm.'i- rlje Daar zijn alle pasbegp]* mei "|f- beeldmgen van heiligen, de familie mui admiraal Hor thy en die in 1043 uitge geven met de beeltenis van wijlen pre sident Rooéevelt uit de catalogi ge schrapt TsjechoslowakMr* hééft plotseling het Frans geschrapt ais dipinmapcke voer taal en du vervangen door het Russisch Je*? Ua, «.éid vu,»r hei eerst gebruiiu bij de oEficifeie bekendmaking van de dnod van president Gottwald, Radto Moskou begon haar uitzendin gen Maandag met een nieuw lied ,.E»r de nagedachtenis van Lenin èh Staiin". waarin de burgers werden onge roepen „zich Sn broederibkè vriend schap rond de partij van Leain en su- tin te verenigen om de unie te ver dedigen". Ex-koning Faroek heeft Maandag een i beroep gedaan op ?t1n vrouw en haar in een open brief in het Romeinse blad I „Menage™gesmeekt b(j hem terug te I komen. Hl) vroeg haar vergiffenis en 1 zei, dat hij altijd gelukkig was en weer zou zijn ah zi] de moed had bij hem ierue te komen, zijn schoonmoeder heeft bet echter bij Faroek verbruid. Haar noemde hij „een ïjdele vrouw", j e Een fitmexpeditie heeft het bij het Zweedse publiek verbruid. Een bruine 1 berm werd een maand te vroeg uit haa? I wintershap gewekt door een Zweedse ülmexpedltie. Zu achtervolgde een fo tograaf. die op ski's trachtte te vluchten en viel.^ De berin beet en Ijkte dê foto- geschoten De kranten hopen dat de filmexpeditie gerechtelijk zal worden vervolgd In Glasgow kwamen vier mannen om het leven tijdens een brand in een fa briek Zi] waren In een. lift gesprongen, die echter door de hitte In de schacht bleef vastzitten.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1953 | | pagina 2