I Het genie Leonardo da Vinei toont zich in het museum agknda Ontmoetingscentrum morgen weer open Reproducties van Unesco in grote zaal Cia van Boort in Ketliel met haar poppenspel Nederlands cadeau voor hoofdgebouw VN Flessenverzamelaarster nr 1 van Nederland in 2 jaar Uitstekende vertoning maakt voorstelling tot groot succes van 'Groene Kruis DE A VONTUREN VAN KAPITEIN ROB 1 Slinger van Foucault geeft beeld van aswenteling der aarde Saoedi-Arabisch-Brits geschil voor de Yeil ighei dsraad? Strenge straffen in roomsmokkelaffaire in België Wisjinsky 26 Maart te New-York terug Prijsbeheersing in YS volledig opgeheven Dank zij toezegging van overheidssubsidies Beschonken achter het het stuur Zware straffen voor straatschenders 2 Woensdag 18 Hoewel er peen opening: was om speciaal de aandacht te vestigen op de tentoonstelling van reproducties naar 150 tekeningen van Leonardo da Vinei, is er toch alle reden om een dezer dagen het Stedelyk Museum eens te bezoeken. We dienen voor deze expositie, waarvoor de Unesco het ma teriaal beschikbaar stelde, iets verder te lopen dan we tot dusver gewoon waren. Dank zij enthousiast werken van conservator Schwagermann en itjn personeel kwam een nieuwe tentoonstellingsruimte tot stand in de linkervleugel van het oude St. Jacobsgasthuis. Met deze belangwekkende tentoonstelling ■van werk van het grote genie van de Renaissance Ln Italië, is de uitbreiding in gebruik genomen. Men beeft in die grote, kille ruimte moeten werken met be perkte middelen, dat laat zich niet verloochenen. Aan de zijde van het grote voorplein werden de ra men verborgen achter latwerk waarop jute is gespannen, waar door een aaneengesloten wand vrij kwam om werk op te hangen. Aan de andere zijde bleef het bezwaar van de open ramen, die niet op alle punten een even fraai door zicht geven. Tenslotte is er nog de vloer, in beton en tegels uit gevoerd. die de ruimte iets teveel eentonigheid geeft. Misschien ech ter dat dit laatste bezwaar verder in de toekomst enigszins is op te vangen door gebruik van wat meer contrasterende kleuren langs de wanden. De in eenvoudige houten lijstjes gevatte reproducties, naar teke ningen van Leonardo da Vinei, 1452—IS 19. tonen ons de veel zijdigheid van deze grote Italiaan se kunstenaar uit de overgang van de 15e naar de 16e eeuw. Niet al leen de mens heeft z'n aandacht in portretten en caricaturen, maar het zijn vooral de natuurweten schappen die deze veelzijdige geest hebben bezig gehouden. De waar de van zijn werk op dit gebied kan moeilijk worden bepaald, maar ontegenzeggelijk toont ook deze tentoonstelling in 't museum aan de Hoogstraat de genia'e zoe ker naar het avontuur van het leven. Landkaarten, bomen in de storm, onweer in de bergen, ontwerpen voor mortieren, de uitwerking van een bom, anatomische studies, ont werpen voor gedenktekens en ge- Hard is er gezwoegd om de nieuyje expositieruimte in het oude St. Jacobsgasthuis op tijd klaar te krijgen voor de Da Vinei-tentoonstelling. bouwen, het is er allemaal in gro te verscheidenheid. In een beschouwing over de fi guur Leonardo da Vinei beschreef dr. R. Jacobsen deze als „onge twijfeld de grootste schilder, beeld houwer. musicus, bouwmeester, vestingbouwkundige, wiskundige, ingenieur, geleerde' in alle tak ken van wetenschap tegelijkertijd, bovendien een indrukwekkende verschijning van geweldige lichaamskracht, in staat de weer- Een van de aspecten van Da Vinci's tekenkunst zoals deze op het ogenblik aan de Hoogstraat te bewonderen valt. barstigste paarden te mennen en hoefijzers als lood te buigen". Fiets en boot verdwenen De melkhandelaar K. deed aan gifte van diefstal van zijn fiets, die aan de Lange Haven was neergezet. Een bewoner van de Zeestraat, de 68-jarige D., mist zijn roeiboot. De ze was gelegen in de Spuihaven. Wielrijdster gewond By de oversteekplaats op de Nieu we Haven wilde de 19-jarige L. de 35-jarige wielrijdster I. M. D. pas seren. De wielrijdster werd hierbij aangereden en kwam te vallen. 2ij kreeg een bloeduitstorting aan het hoofd en liep enkele snïjwonden op. Kleine diefstallen houden de laatste weken de aandacht van de politie bezig. Meestal is de buit vrijwel nihil'. In de afgelopen nacht hadden de dieven echter meer ge luk in de steenhouwerij van B. aan de Overschiesestraat. Er wordt een gouden dameshorloge vermist en ook js een bedrag van 25.mee- genomén. H Draag zouden wij na afloop van Cia van Boort's poppenspel „Zó of Zót", Dinsdagavond voor het Groene Kruis afdeling Kethel ln het gebouw voor Chr. Belangen aldaar, de mening hebben geboord van dat groepje dames, dat voor de aanvang van de voorstelling opmerkte: ,,'n Gek idee eigenlijk om als grote mensen naar een poppenkast te gaan kijken." Wjj zijn er vast van overtuigd, dat hun opinie toen heel anders geklonken moet hebben, want wat deze van origine Maastrichtse kunstenaresse ln haar atelier in Ooirsehot heeft klaargemaakt, mag zeker hoog worden aangeslagen. Cia van Boort had zich als taak gesteld het maken van een propagandaspel voor de Kruisverenigingen, die zich o.m. verdienstelijk maken by de ver zorging van moeder en kind. In de provincie deed zij de nodige ervaring op uit gesprekken met wijkzusters en verpleegden en gesterkt met deze kennis toog zij aan het werk. zich rondom het kruiswerk in de wijken afspeelt. Men hoort twee buurvrouwen over de tuinheg te gen elkaar kletsen over de blijde verwachting en op dit thema bouwde de kunstenaresse verder. De zuster komt op bezoek, de dok ter geeft goede raad. de beer des huizes kan men de spanning van het gezicht aflezen en eindelijk wordt natuurlijk het kindje bin nengebracht. Cia van Boort heeft de tekst zo soepel weten te houden, dat men eenvoudig vergeet dat hier voor lichting wordt „opgedrongen". De toeschouwers hebben niet veel moeite nodig om zich m het pop perige gedoe, m te leven. De men selijke bewegingen en reacties bij een gesprek weet zij meesterlijk uit te beelden en op wel zeer voortvarende wijze wordt hier het nuttige met het aangename ver enigd. Hetgeen precies de bedoe ling was: men wilde nu eens geen film of gesproken woord als pro pagandamiddel en zodoende kwam men op deze gelukkige gedachte. De heren J. Kor pel als voorzit ter van het Groene Kruis afdeling Kethel en P. Droog, als voorzitter van het Zuid-Hollands Fonds voor Moeder en Kind, onder wiens auspiciën „Zó of Zó?" vertoond wordt, spraken ieder een kort wel komstwoord. Woensdagavond (he den) zal Cia van Boort een reprise geven van haar spel. Bijzondere aandacht besteedde zij aan de koppen (vervaardigd van geperst papier), veertig m to taal. De scherpe en sprekende lij nen, die de artiste in de uiteraard kleme gezichten heeft weten te leggen, dwongen ieders bewonde ring af. Verder schreef zij het scenario, maakte de indelingen, 't programma, de poppencostuums en sprak voor de wire-recorder zelf de teksten voor alle rollen. Het spreken met „vele monden" is een kunst, die mevrouw Van Boort eveneens /eer goed verstaat. Hier bij komt haar Limburgse afkomst haar af en toe goed van pas, in het verleggen van het accent Na een half jaar hard werken kon in de aula van het Haags Gemeente museum de piemière worden ge geven voor een select gezelschap, waaronder vertegenwoordigers van de belanghebbende Kruisvereni gingen. Kethel mag zich zeer gelukkig prijzen, dat Cia van Boort hier als eerste plaats in den lande haar spel aan het publiek is komen vertonen Maar wie cp de hoogte is van de grote kracht, die er van de Kruisverenigingen in deze wijk uitgaat, zal er zich zeker niet over verwonderen, dat het dorp ook deze keer op dit gebied weer de spits afbijt. Het spel zelf betreft een natuur getrouwe weergave van. alles wat Mevr. Mary Proot heeft zeldzame juweeltjes bij haar 2500 flacons De nestor onder de Nederlandse miniatuur - drankflesverzamelaars in Nederland de heer B. de Jong heeft in Wassenaar bij de officiële openstelling van de col lectie Proot aan zijn collega me vrouw Mary Proot Siüacus, een ereteken overhandigd namens de American Collectors Corporation, die slechts aan één verzamelaar en een verzamelaarster in ieder land deze bijzondere onderscheiding verleent. Mevrouw Siüacus 'begon ruim twee jaar geleden met haar ver zameling, toen zij voor een vrien din twee flesjes „op de kop getikt" had en die zo mooi vond, dat ze zelf ook maar begon. Zij vertelde voorts nog dat zij het gehele jaar 1951 een zware strijd geleverd had met de heer Louwman, directeur van het Dierenpark Wassenaar. Die was om te plagen ook een verzameling begonnen maar zou die afstaan als zij in dat jaar meer flesjes bijeen bracht dan hij. Me vrouw Proot won de stryd met 1392 tegen rond 1100. De collectie is nu op zeer ge zellige manier ondergebracht op de zolder van haar villa aan de Laan van Oud Clingendaal in Wassenaar. Bij de -openingsplech tigheid waren enkele diplomatieke vertegenwoordigers, directeuren van distilleerderijen en wijnfir ma's aanwezig, alsmede de ver liezer van de verzamel ingswed- strijd, de heer Louwman. Deze kwam als geschenk al een deel van zijn vergokte flessencollectie aanbieden, waarbij tot grote hila riteit van de aanwezigen ook e°n miniatuur benzineflacon behoorde. De heer De Jong wees bij een rondleiding de aanwezigen op vele zeer zeldzame en fraaie flesjes, waarbij hij zich af en toe'liet ont vallen: „Die heb ik gelukkig ook", en verder eerlijk bekende dat 7 procent van de flessen voor ra ad nog niet in zijn collectie van 4300 flessen (in Schiedam onderge bracht bij de fa. P. Melchers aan de Lange Haven) aanwezig is. Als mearouu? Proot aan de Laan van Oud.CUngenda.al te Wassenaar 's morgens wakker wordt is haar eerste blik gericht op ,,'t Pimpel tjewaarin haar 2500-voudige trots netjes op rekken ts opge steld in een passende oud-Hol landse omgeving, waar zelfs de schemerlamp aan de 'drank (ge wijd) is. Haar flesjes-verzameling is namelijk tn een zijvertrek van haar slaapkamer onder het dak ondergebracht 2151 Veroni loopt naar de verschansing, scheeu- wend, dat hij sterven moet. Laroux loopt hem achterna. .Houd hero tegen, Bi UT roept hij. „of bij springt nog over- boord." Maar Bill is haast verstijfd van schrik en verroert zich nauwe lijks. Op dat moment heeft Bob gewacht. Hij springt uit zijn schuil plaats naar voren, slaat één arm om de nek van Laronx en rukt hem met de andere hand zijn ka rabijn los. Laroux ver zet zich hevig. Er ont staat een worsteling, maar Rob weet 2ijn te genstander de baas te blijven. Hij duwt hem in de' richting van een verrotte planken, die los over het ruim zijn ge- en met een kreet stort de zeerover in het ruim. kleme stellage, die hy samen met Ramond snel legd. Laroux komt met een smak op de planken „Ziezo," mompelt Rob, „die zijn we voorlopig heeft gemaakt. Die bestaat uit een paar oude. terecht, die onder zijn gewicht direct bezwijken I kwyt." MONOPOLE „Tijger haai" In Augustus 1945, tegen het einde van de oorlog met Japan wordt de Amerikaanse onderzeeer „Tijger- haai'* aangevallen door een Japans vliegtuig. Om het schip te redden neemt Lt.-commandant Ken White in een onderdeel van een seconde een beslissing en geeft bevel te duiken, ook al bevinden de com mandant er* de kwartiermeester zich op de verkenningstoren, en ook al zijn ze gewond. Torpedomaker Boy- er vindt White's handelwijze laf en zegt hem dat ook. Door een speling van het noodlot eindigt de oorlog een uur na de aanval. De comman dant en de kwartiermeester zijn echter d.ood White blijft bij de Marine. Hoewel hij zijn vrouw Carol aanbidt, is hun huwelijk toch niet gelukkig, daar hij voortdurend gepijnigd wordt door een gevoel van schuld en door herinneringen aan de aanval. Hij heeft voortdurend ruzie met Carol en hun vrienden. Tenslotte verlaat Carol hem. De oorlog in Korea maakt het noodzakelijk, dat de „Tygerhaai" weer uitvaart, met White als com mandant. Ook nu dient Boy er weer onder hem: deze heeft nog altijd een 'wrok tegen zy'n commandant. De „Tijgerhaai" wordt opgedragen deel te nemen aan een gecombi neerde actie van zee-, land- en luchtmacht om honderden krijgsge vangenen te bevrijden, die door de Noord-Koreanen worden vastgehou den. White stuurt zijn schip door verborgen mijnenvelden tot bij de kust, onder kanonvuur en aanvallen van duikbommenwerpers en be wijst daarmee, dat hij bereid is zichzelf en de bemanning in de waagschaal te stellen wanneer het risico verantwoord is. Met behulp van „kikvorsmannen" en een groep parachutisten wordt de opdracht volvoerd. Burgerlijke Stand GEBOREN: Petronella C. d. v. C. v. Zuidam en P. L. Jansen: Johan na J. W. d- v. A. J. G. Vredenbregt en A. Vastenhout; Frits z. v. M. A. Cleveringa en M. Bras; Lina d. v. J. de Hoog en J. Pols; Christina A. d. v. M. Hagens en L. Roos. OVERLEDEN: E. S. Bloem, 79 j.; R. A. v. Otterioo, 65 j.; j. J. G. A. Oosthof, 86 j. Wat men moet weten: Apothekers-nachtdienst: „Rembrandt", Rembrandtlaan 5. Bellen bij ongeval: G.G. en G.D. Tuinlaan 89. Telefoon 69290. Tentoonstellingen: 3429 Maart, Stedelyk Museum, da. 105, Zo. 25 uur: 150 re producties naar tekeningen van Leonardo da Vin^i. Concert: 19 Maart. Passage-theater, 8 u: Utrechts Stedelijk Orkest o.l.v. Ignaz Neumark. Films: Passage. Da. 2 en 8 uur: Affair in Trinidad (18 jr.). Monopole. Da. 2, 7, 9 uur: Tij gerhaai. Bijeenkomsten: 13 Maart, Zaal Chr. Be langen, Kethel, 7.30 uur: Cia van Boort's poppenspel. 29 Maart, Volksgebouw, 8 uur: S.B.B. en Insf v. Arb. Ontwikke ling - Filmavond. 20 Maart, Corner House, 35 en 810 uur: Modeshow Gebr. Ber- voets. (Eigen berichtgeving) DEN HAAG. Nederland heeft het voornemen aan de Verenigde Naties een gemoderniseerde versie van de slinger van Foucault ten geschenke aan te bieden, om in. het hoofdgebouw van de V.N. in New York het zichtbaar bewijs te geven dat de aarde om haar as wentelt. In het Natuurkundig Laboratorium van Philips In Eindhoven onderzoekt prof,. Ir H. Rinïa, een van de directeuren van dit laboratorium, de mogelijkheden van con structie van een voor dit doel geschikte slinger. Nederland heeft reeds geruime tüd geleden aan de V.N. kenbaar gemaakt dat het een passend geschenk wilde geven voor de opluistering van het vorig jaar in New York gereed gekomen Paleis der Naties. Vele landen hebben reeds een geschenk gegeven en het wekte verwondering dat .Nederland zo laat kwam. De oorzaak daarvan ligt in het feit, dat Nederland de keuze aan het secre tariaat van de V.N. wilde overlaten. Deze keuze is tenslotte bepaald op de Slinger van Foucault. i De befaamde proef van Jean Ber nard Léon Foucault dateert van 1853; gehouden in het Panthéon te Parijs, leverde deze het eerste ex perimentele bewys voor de aswen teling der aarde, waaraan overigens niemand twijfelde. Foucault gebruikte een bol die was opgehangen aan een slinger van zestig meter. Het vlak van een slinger is onafhankelijk van de ro tatie der aarde; wanneer dus de aarde onder de slinger draait, zo redeneerde Foucault. dan moet die beweging zich weerspiegelen in de beweging van de slinger. Die draait dan namelijk in tegengestelde rich ting. Het bleek juist. Zou zo'n slinger aan een van de polen worden opgehangen (in het verlengde van de aard-as dus) dan zou zij na 24 uur weer haar oor spronkelijke stand hebben. Te Pa rijs duurt dat langer: 32 uur. In New York zal het nóg iets langer duren, doordat deze stad dichter bij de evenaar ligt dan Parys. De bol die men nu in het V.N.- gebouw aldaar wil ophangen zal met fijn zand worden gevuld. Door een klem gaatje zal dit zand naar buiten stromen en aldus zal een CA3RO -7- Diplomatieke kringen te Cairo zijn van oordeel dat olie waarschijnlyk de achtergrond is van het geschil tussen Groot-Brittannie en Saoedi-Arabië over de oaseBoe- raimi m het gebied van de Perzi sche Golf. Koning Ibn Saoed van Saoedi-Arabië eist de gehele oase voor zyn land op, terwijl de sultan van Moskate en Oman een deel er van als zijn gebied beschouwt. Groot-Brittannië, dat een verdrag met de sultan heeft, steunt zijn aan spraak. (In de oase zijn twee Brit se militaire vliegvelden. Naar ver luidt zou koning Ibn Saoed hopen dat de besprekingen die thans te Londen met de Arabieren worden gevoerd tot een gunstig resultaat zullen leiden. De genoemde diplo matieke kringen deelden echter mede dat de koning ook steun zoekt bij Arabische en Aziatische landen voor het geval hij de kwestie voor de Veiligheidsraad zou brengen. Premier Noord-Rijnland- M'estfalen naar Amerika DÜSSELDORF. De premier van Noord-Rijnland-Westfalen. dr Arnold, zal Donderdag op uitnodi ging van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Dulles, naar Amerika vertrekken voor een bezoek van enige weken. De deel staat Noord-Rjjnland-Westfalen om vat het Ruhrgebied en is daarom van groot industrieel belang. Grote spanning bij HBSS Van alle tot op heden toe ge speelde competitie-wed strijden van HBSS in dit seizoen, wordt het a s. Zaterdag wellicht de belangrijkste. De enige club die HBSS nog serieus kan bedreigen, AWSH, komt dan op bezoek aan de Havendyk. Door de resultaten van j.l. Zaterdag is de situatie nu zo geworden, dat HBSS nog 5 punten moet behalen uit 5 wedstrijden, om zich kampioen te noemen Worden er echter 2 van die 5 punten a.s. Zaterdag op ZWSH behaald, dan betekent dat eigenlijk een winst van 4 punten er b-Wt HBSS dus uit de resteren- ti~ wedstrijden nog maar één pu ïo-dig. Maarof het zo mooi zal lopen, is nog een grote vraag. Vanzelfsprekend zal ZWSH alles op alles zetten de volle winst mee naar Rotterdam te nemen De Rot terdammers leden dit seizoen pas één nederlaag en wel de benauwde 43 zege. die HBSS in de eerste ontmoeting wist te behalen, Veel krachtsverschil zal er dan ook ze ker met zijn. Dat er grote spanning heerst in de gelederen van HBSS en ZWSH spreekt vanzelf en er kan dan ook Zaterdag om 4 15 uur ceti uiterst interessante strijd ver wacht worden. Alle overige elftallen komen even eens in het strijdperk. Het program ma luidt: Quick Boys 3HBSS 2; HBSS 3--Gr. Wit R, 415 uur Spie- ringshoek; HBSS 4Zw. Wit 3 2.30 uur Havendnk: Zwal V. 7HBSS 5; HVO 4—HBSS 6; Zwal. V. a 1— HBSS a 1: HBSS a 3—VFC a 2, 3 45 uur Damlaan; Exc M b 2— HBSS b 1; DRZ b~H3SS b2. 2 3D uur Laan ons Genoegen; HBSS c— Saturnus c 2.30 uur, Spieringshoek. zandspoor de beweging van de slin ger aftekenen. Prof. Rinia moet nu onderzoeken of het plan te verwezenlijken is. Verstorende wervelingen zullen vooral bij een lange slinger grote moeilijkheden opleveren voor de exacte beweging en ook de ophan ging is een probleem: deze moet vrijwel vrij van wrijving zijn. Ten slotte zal men ook moeten zorgen dat de slingerbeweging con stant blijft, zodat niet na verloop van tijd de luchtweerstand de slin ger tot stilstand brengt. Prof. Rinia denkt over de mogelijkheid, de be weging te onderhouden met een kleine spoel, die de storende in vloed van de wrijving moet op heffen. Men ziet: de technische moeilijk heden zyn velerlei en verscheidene Nederlandse geleerden breken zich het hoofd er over. BRUSSEL. De rechtbank te Antwerpen heeft Dinsdag uitspraak gedaan in de omvangrijke smok kel/aak waarbü Belgische en Ne derlandse zuivelfabrieken betrok ken waren. De 12 beklaagden in dit proces werden veroordeeld tot het betalen van een schadevergoe ding aan de Belgische staat, die zich burgerlijke party had gesteld, van fr. 248 millioen. De hoofdschul dige K- S. van de Belgische zui velfabriek De S. uit Antwerpen, werd tot een jaar gevangenisstraf veroordeeld. Alle anderen tot vier maanden. Genoemde Belgische zui velfabriek moet een schadevergoe ding betalen van fr. 163 millioen. De rechtbank was van oordeel dat de Nederlanders, die aan deze roomsmokkel hebben deelgenomen, niet ontsnappen aan de Belgische wetten. Twee Nederlandse zuivel fabrieken werden dan ook tot een gezamenlijke schadevergoeding van fr. 70 millioen veroordeeld. Betref fende een derde Nederlandse zui velfabriek moet de rechfcbanic nog uitspraak doen. De verdediger van de Nederlandse verdachten heeft tegen deze uitspraak hoger beroep aangetekend. Duizenden liters room werden onder de benaming „gecondenseer de melk", waarop geen invoerrech ten betaald moest worden, in. Bel gië ingevoerd, waar deze dan tot boter werd verwerkt, ook werd de room wel in bussen van twee liter België binnengevoerd waarbij dan werd opgegeven dat de bussen slechts een liter bevatten en waar bij bovendien op de invoer papieren een lager vetpercentage werd op gegeven dan met de werkelijkheid overeenstemde. NEW YORK Wisjinsky is 26 Maart te New York terug om zyn functie van permanent vertegen woordiger van. de Sowjet-Unie bij de Verenigde Naties weer op zich te nemen, zo wordt uit Russische bron vernomen. De Russische gedelegeerde Zorin beeft van Moskou instructie gekre gen tot aan de terugkeer van Wisjmski niets te doen in verband roet de candidaatsteiling van een nieuwe secretaris-generaal. Door dit nieuws wordt thans rekening gehou den met de mogelijkheid, dat Wisjinsky. die Zonn als permanent Russische gedelegeerde zal opvol gen. met nieuwe instructies van de regenng-Malenkow zal terugkeren. WASHINGTON Da prijsbeheer- sing in de Ver. Staten 15 thans vol ledig opgeheven. De regering maak te bekend, dat de maximumprijsre- geling voor staal, staallegeringen, machinewerktuigen en enkele che micaliën dc enige artikelen, waarover de prijsbeheersing nog gold met ingang van heden is komen te vervallen. kosten moet dragen dan de andere centra, waar het aantal bezoekers uiteraard aanmerkelijk geringer is. Red.) Het dagelijks bestuur van de Rotterdamse Gemeenschap deelt mee dat dank zij een toezegging van overheidssubsidies als mede door nieuwe tegemoetkomingen van de zijde van Odeon dit Ontmoetingscentrum met ingang van Donderdag 19 Maart kan worden heropend. Voorts deelt het dagelijks bestuur van de RG mede, dat zowel de al gemeen secretaresse, mevrouw mr H. M. de Kat-Presser als de secre taris. de heer J. M. de Heer, nog steeds in functie zijn. (Dat het Ontmoetingscentrum voor cvacnê's in Odeon, na drie dagen geslote» te zijn geweest, weer kan worden opengesteld stemt tot verheugenis. Het blijkt dat de over heid thans wel bereid is financiële steun te verlenen om dit door de evacuê's bijzonder gewaardeerde werk voort te zetten. Op een op 20 Februari op het raadhvis gehouden persconferentie, waar o.a. de coör dinatie-commissi e van het convent der kerken was vertegenwoordigd, is reeds de kwestie van de kosten van het ontmoetingscentrum ter sprake gekomen. Men verklaarde toen het centrum tenminste drie maanden open te willen houden. Het convent der kerkenof althans de coördina tie-con? missie hiervan, zou bemid delingspogingen doen om te trach ten financiële steun te verkrijgen. Dat eerst het centrum drie dagen moest worden gesloten om inder daad deze steun te verkrijgen, is jammer, evenzeer als het te betreu ren is, dat de evacuatie-commissaris, wethouder A. Hogeweg nimmer een kijkje heeft genomen in het Ont moetingscentrum in Odeon. Da» had hij zich kunnen overtuigen dat dit centrum noodzakelijkerwijs meer Op de kruising van de Plein weg en de Wolphaertsbocht reed gister avond een vrachtauto zo onvoorzich tig, dat een voetgangster nog slechts op het laatste nippertje het vege lijf kon redden. Een zak kolen viel van de wagen. Het vermoeden bestond, dat de chauffeur onder drankinvloed verkeerde en dat bleek juist toen de politie hem niet lang daarna op het terrein van zijn baas aanhield. Hij werd m het bureau Charlois opgeslo ten Het was een 38-iarige chauffeur wonende Linker Rottekade. De poli tie verzoekt de voetgangster zich te melden. Respectievelijk vijf maanden en twee maanden gevangenisstraf met aftrek kregen gistermiddag een 20- jarige koperslager en een 21-jarige slagersknecht van de politierechter wegens ernstige mishandeling van een hoofdagent van politie tijdens een relletje. De hoofdagent had hen tot doorlopen gemaand toen zij zich ophielden bij de winkel van een dro gist in de Noordmolenstraat, die zich had gekeerd tegen straatschenderij in die buurt. De koperslager nam een dreigende houding aan en schopte de hoofdagent in de buik. De politie man lag zeven weken m een zieken huis De slagersknecht had even la ter tot verzet tegen de politie aan gezet. Tramdienst Rotterdam- Oostvoorne hersteld Met ingang van vandaag is de tramdienst RotterdamOostvoorne hersteld. Dit blijkt uit de tweede aanvulling op de nooddienstrege- ling no. 9 van de Rotterdamsche Tramwegraaatschappïj. Voorts is een late dienst RotterdamHoeksewaard ingelegd, zijn de tram- en autobus diensten op Goeree en Overflakkee aangevuld en is een bootdienst ZierikzeeAnna Jacobapolder in gelegd, Te Oi-erschie wordt momenteel door de firma Scheepers te Meer 1 en een kraakjjasleidmg gelegd, waarvan het be ginpunt te vinden is op de BPM-terrei- nen De leiding wordt door de2e firma doorgetrokken tot ongeveer de Zweth. waar de leiding zal aansluiten op de soortgelijke die in aanleg js. vanaf Lei den en Den Haag.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1953 | | pagina 1